• Nem Talált Eredményt

OTSB HATÁROZATOK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "OTSB HATÁROZATOK "

Copied!
38
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

51730

A M A G Y A R N É P K Ö Z T Á R S A S Á G M I N I S Z T E R T A N Á C S A M E L L E T T M Ö K Ö D Ö O R S Z Á G O S T E S T N E V E L É S I É S S P O R T B I Z O T T S Á G H I V A T A L O S K Ö Z L Ö N Y E

Tartalomjegyzék

Oldal Oldal Személyi rész: * Hivatalos közlemények:

„ , , . „ , , , „ „ „ „ , . , .. . . . MHK közlemények 318 Tájékoztató az OTSB hivatali szervezetében Kézilabda játékszabály módosítás 318

végrehajtott szervezeti változásokról 302 Helyesbítések 319 Kinevezések 302 Közlemény a pályabérleti' díjak fizetésének

Minősítések 3 0 2 módjáról 320

OTSB határozatok: Közlemény a horgász egyesületek, szak-

, ,, . , „ . osztályok hovatartozásáról 320 Az Országos Testnevelési es Sportbizottság Közlemény az átlépési határidő módosításá-

1954. november 26-i ülésének határozata a ról 320 községi sportkörök szervezeti megerősíté- A Galambsport Egyesület ifeletti főfelügyelet

» A \ 1 " "' 11 '• ' ! ' A ' ' ' 7 / 7' gyakorlása 320 Az Országos Testnevelesi és Sportbizottság Pályázati felhívás 320

1954. október 29-i ülésének határozata a

testnevelés és sport 1955. évi fejlesztéséről 305 Versenykiírások:

A Magyar Népköztársaság 1955. évi felnőtt Utasítások: és ifjúsági asztalitenisz tízekbajnokságának

Az Országos Testnevelési és Sportbizottság A S ^ N l o k ö z t á r s a s á g ' 1955' 'évi' téli'' 3 2 1

Elnökének 8 8 0 0 - 3 2 / 1 9 5 4 . OTSB számú • % 7 ,

utasítása a központi'jegyellátás szabályo- í f . T , c s aPa t b aJn o k s ágá n a k v e r s e ny __f

zásáról 306 Kiirasa

Az Országos Testnevelési és 'sportbizottság * S l ^ f f u t - K ^ Í ^ é V ' ^ i * 0 , o o Elnökének a DISZ Központi Vezetőségével eg yé m f e , n o t t bajnokságának versenykiírása 322 egyetértésben hozott 8800—33/1954. OTSB A Magyar Népköztársaság 1955. évi téli számú utasítása a községi sportkörök elnök- o t t u s a eg Ye n i csapatbajnokságának verseny-

ségeinek, felülvizsgáló bizottságainak és a kiírása 324 szakosztályok vezetőségének újraválasztásá- A.z 1 9 5 5- é v i megyék közötti sí postaverseny

• ról 308 k l , r á s a 325

Az Országos Testnevelési és Sportbizottság * A z 1 9 5 5- é v i természetjáró szakosztályok

Elnökének 8800—34/1954. OTSB számú k o z o t t l túrapontverseny kiirása 326 utasítása a sporteszközökből álló felesleges A A Szakszervezetek Országos Tanácsa 1955.

készletek kötelező felkutatásáról és átadásá- é v i országos alapfokú tornász csapatbajnok-

ról 310 s á8a 3 2 7

Az Országos Testnevelési és Sportbizottság Versenynaptár:

Elnökének 8800—35/1954. OTSB számú Január havi versenynaptár 329 utasítása, a testnevelés és sport 1955. é.vi Februári havi versenynaptár 330 fejlesztéséről 311

Könyvszemle :

Jogszabálytájékoztató: 1954. november hóban megjelent sport-

Az Oktatásügyi Miniszter 3—195/11/1954. könyvek jegyzéke 331 X1.15. OM számú utasítása, az alsó- és közép- Melléklet:

fokú oktatási és nevelési intézetek helyi- 1. Az 1955. évi OTSB Közlöny cím- és betű- ségeinek használatra való átengedése tár- soros tárgymutatója

gyában 312 II. A községi sportkörök minta alapszabálya ÁRA 2 FORINT

(2)

T Á J É K O Z T A T Á S A Z OTSB HIVATALI S Z E R V E Z E T É B E N V É G R E H A J T O T T S Z E R V E Z E T I VÁLTOZÁSOKRÓL

Az O T S B E l n ö k e 1 3 1 0 — 1 2 / 1 9 5 4 . O T S B szá- m ú U t a s í t á s á b a n - a z O T S B s z e r v e z e t é b e n a z a l á b b i v á l t o z á s o k a t h a g y t a j ó v á :

- 1954. o k t ó b e r 1-i h a t á l l y a l m e g s z ű n t a z O T S B S z e m é l y z e t i F ő o s z t á l y á n a k a

a) k á d e r o s z t á l y a ,

b) k á d e r k é p z é s i o s z t á l y a ,

c) t e s t n e v e l é s i t a n i n t é z e t e k o s z t á l y a , d) b é r - és m u n k a ü g y i c s o p o r t j a és a e) k á d e r és s z a k n y i l v á n t a r t á s i c s o p o r t j a . E g y i d e j ű l e g az O T S B S z e m é l y z e t i F ő o s z t á l y a k ö v e t k e z ő s z e r v e z e t i f e l é p í t é s b e n a l a k u l t m e g : a) s z e m é l y z e t i - , b é r - és m u n k a ü g y i o s z t á l y , b) o k t a t á s i - és k á d e r k é p z é s i o s z t á l y ,

c) s z a k k á d e r o s z t á l y .

K I N E V E Z É S E K Az O r s z á g o s T e s t n e v e l é s i és S p o r t b i z o t t s á g

E l n ö k e 1 3 2 0 — 1 2 / 1 9 5 4 . O T S B s z á m ú u t a s í t á s á - b a n a z a l á b b i k i n e v e z é s e k e t h a g y t a j ó v á :

1954. o k t ó b e r 1-i h a t á l l y a l

Soós Mihályt S z e m é l y z e t i , b é r - és m u n k a ü g y i o s z t á l y v e z e t ő j é v é ,

Endrődi Lajost O k t a t á s i - és k á d e r k é p z é s i osz- t á l y v e z e t ő j é v é ,

Hámori Lászlót S z a k k á d e r o s z t á l y v e z e t ő j é v é k i n e v e z t e .

MINŐSÍTÉSEK Az OTSB elnöke 8800—22/1952. OTSB számú utasí-

tásban hagyta jóvá az új egységes sportminősitési rendszer szabályzatát. Ezen utasítás 11. pontja szerint: A Magyar Népköztársaság Kiváló Sportolója címet az Országos Testnevelési és Sportbizottság adományozza az illető sportág országos társadalmi sportszövetsége elnökségének javaslata a Sportoktatási Hivatal előterjesztése alapján Áz utasítás 12. pontja szerint: „A Magyar Népköztársaság Érdemes Sportolója címet az Országos Testnevelési és

Sportbizottság adományozza a sportkör kérésére, az illető sportág országos társadalmi sportszövetségének javaslata és a Sportoktatási Hivatal előterjesztése alapján." Az uta- sítás 13. pontja szerint: „Sportolókat az I. osztályba az OTSB minősíti a sportkör kérésére a járási (városi) TSB, Budapesten a BTSB felterjesztésére, az illető sportág országos társ; dalmi sportszövetségének javaslata, valamint a Sportoktatási Hivatal előterjesztése alapján.

M A G Y A R N É P K Ö Z T Á R S A S Á G É R D E M E S SPORTOLÓI

Név:

Söre János

Antal Erzsébet Bolia Rezső Bankó Sándorné Bácskai Oyuláné Bártfai Jenőné Begyes Ilona Béres Zsuzsa Bognár Mária Csatlós Gábor Csák Géza Cserna Károly Dőry Vilmosné Ferenczy Ilona Forró Rozália Fülöp Borbála Oalántai Ibolya Górencz Hedvig Hajas Kálmán Huburger Judit

Kerékpár

Szül. idő: Sportköre:

1935 Bp. Vörös Meteor SK Kézilabda

1934 Bp. Postás SK 1928 Bp. Vörös Meteor SK 1923 Csepeli Vasas SK ' 1922 Bp. Vörös Meteor SK

1914 Bp. Postás SK 1934 Csepeli Vasas SK 1935 Bp. Vörös Meteor SK 1929 Csepeli Vasas SK 1932 Bp. Vörös Meteor SK 1934 Bp. Vörös Meteor SK 1924 Bp. Vörös Meteor SK 1924 Bp. Vörös Meteor SK 1935 Bp. Postás SK 1929 Bp. Postás SK 1923 Bp. Postás SK 1929 Bp. Vörös Meteor SK 1926 Bp. Postás SK 1924 Bp. Vörös Meteor SK 1936 Csepeli Vasas SK

Név:

Holecz Gabriella Horváth Béláné Kasza Margit Kemény Edit Kiss Magda Kőszegi Tibor Langó Mária Lesták Mária Magyar Ilona Mezei Andor Molnár Mária Nédü Lajos Pál Pevecz Edit Pongrácz Sándor Sercel Mária Vályi Mária

Szül. idő: Sportköre:

1929 Bp. Postás SK 1926 Bp. Postás SK 1935 Bp. Postás SK 1933 Csepeli Vasas SK 1 £22 Csepeli Vrsrs SK 1917 Bp. Vörös Meteor SK 1938 Csepeli Vasas SK 1923 Bp. Postás SK 1921 Bp. Vörös Meteor SK 1935 Bp. Vörös Meteor SK 1923 Bp. Postás SK 1924 Bp. Vörös Meteor SK 1936 Csepeli Vasas'SK 1936 Bp. Vörös Meteor SK 1930 Bp. Vörös Meteor SK 1931 Bp. Vörös Meteor SK

Sportlövészet Andráska Lajos,

pisztoly 1910 Budafai Anna, puska 1922

Dobsa Aladár, pisztoly 1931 Dosztály János, puska 1920

Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK

(3)

Név:

Faragó István, puska Farkas József, puska Kisgyörgy Lajosné,

puska és pisztoly Köte András, puska Kreps Sándor, puska Kun Szilárd, pisztoly Lőrincz József, puska Pankász János, puska Sótonyi Ilona, puska Takács Károly,

pisztoly

Talabér Lajos, puska Vörös-Balog Lajos,

puska

Szül. idő: Sportköre: Név: Szül. idő:

1919 Pécsi Honvéd SK Éliás Sándorné 1933 1927 Bp. Honvéd SK Bp. Honvéd SK Fazekas Géza 1932 Fábián Ilona 1938 1914 Bp. Honvéd SK Fekete Sándor 1933 4920 Bp. Dózsa SK Fender Eszter 1938 1926 Bp. Dózsa SK Fenyvesi Ilona 1935 1935 Bp. Dózsa SK Ferenci Tibor * 1933 1924 Bp. Dózsa SK Földessy Béláné 1933 i 1931 Pécsi Honvéd SK Geszti Ferenczné 1933 1925 Pécsi Honvéd SK Gáti Lajos 1922 Herczeg Erzsébet 1928 1910 Bp. Honvéd SK Hollós Mihály 1921 1918 Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Horváth Jenő 1928 Ihász Ágoston 1934 1913 Bp. Dózsa SK Jankó Ferenc 1921

Kovács István

Gyorskorcsolya

1931 Bp. Vörös Meteor SK

I. OSZTÁLYÚ SPORTOLÓK Béres Jolán

Atlétika 1936

Bogdán Margit 1931 Bányainé Soós Erzsébet 1930

Czajlik Eszter 1938 Cvitkovics Anna 1934

Erdős László Sasvári Gizella Szabó Gyula

Szabolcsi Sándor Szatmári Jánosné

dr. Margó György Varga István

Dóra Ernő Fehérvári Márton Konyicskó Ilona Koroknay Vilmos Kovács Károly Kozsik Ernő Lőrincz Ferenc Pataki József Viszt György Zóka Ferenc

Babér Mária Bagyin Józsefné Balog István Bácskai Károly Bán Lujza Bertók István Bihari Mihály Bobok László Bognár Jutka Borbáth György Bucsák Gáborné Chwalkovszky Hedvig Csatári Erzsébet Csillag Katalin Csokonai Jánosné Dabsi Gyula Dőri Vilmos dr. Dussek László Estefán Jánosné

1922 1932 1933 1934 1933

Nyíregyházi Lokomotív SK

Nagykanizsai Bányász SK Nyíregyházi Lokomotív SK Soproni Lokomotív SK Szombathelyi Lokomotív

SK

Nagykanizsai Bányász SK Nagykanizsai Bányász SK Szombathelyi Lokomotív

SK

Nyíregyházi Lokomotív SK Bajai Dózsa SK

Gyeplabda 1912 Bp

1930 Építők SK Bp. Építők SK Kerékpár

1923 Bp. Postás SK 1913 Bp. Kinizsi SK

1934 Debreceni Lokomotív SK 1938 Bp. Postás SK

1922 Munkaerőtartalékok SE 1928 Bp. Honvéd SK 1932 Bp. Honvéd SK 1919 Bp. Postás SK 1932 Bp. Vörös Lobogó SK 1931 Csepeli Vasas SK

Kézilabda

1924 Csepeli Vasas SK 1930 Vasas Elzett SK 1920 Bp. Vasas SK 1926 • Bp. Honvéd SK 1935 Bp. Postás SK 1931 Nagykállói FSK 1936 Nagykállói FSK 1921 V. M. Tüker SK 1936 Vasas Elzett SK 1925 Bp. Vasas SK 1930 Bp. Vörös Meteor SK 1936 Bp. Vörös Meteor SK 1928 Vasas Elzett SK 1938 Bp. Postás SK 1928 Vasas Elzett SK 1931 Debreceni Haladás SK 1922 Bp. Vörös Meteor SK 1925 Bp. Honvéd SK 1931 Bp. Dózsa SK

Jászberényi Ferdinánd 1930 lrlanda Dezső 1932 Karaffa Béla 1925 Katona Lajos 1927 Kerezsi László 1929 Kiss Endre 1931 Kobilik Olga 1930 Koch János 1933 Kormos Józsej 1912 Kojarik Sáhdor 1934 Korcsog András 1931 Kovács János 1930 Kovács János 1925 Kozimir László 1934 Kunovics György 1932 Lukács János 1934 Lukács Pál 1933 Madar Tiborné 1925 Magyar Gyula 1926 Martin Józsefné 1930 Megyeri László 1933 Merényi Gyula 1935 Nagy Ferenc 1927 Nagy László 1926 Nyirő Imre 1931 Ozvald Sándor 1932 Papp János 1934 Papp Zsigmond 1926 Papp Zsófia 1934 Patócs György 1930 Pauli Ferenc 1932 Pákcy Éva 1937 Pákcy Margit 1937 Pásztói Gyula 4923 Perlaki Káfoly 1919 Pintér Klára 1932 Pollák Piroska 1935 Pfeifer János 1930 Réti Zoltán 1923 Rétházi László 1927 Rózsahegyi Márta 1938 Salamon Zsigmond 1923 Salczer Vilmos 1920 Sági Mihály 1931 Sárosi Etelka 1932 Sineger Dezső 1934 Somogyi Mária 1930 Sóskuthy Vera 1935 Szabó Antal 1926 Szabina Zsuzsa 1938 Szamosvölgvi Tibor 1932 Szegedi Gabriella 1938 Szécsi László 1930

ifj. Szilágyi György 1934 Szilágyi Zsuzsanna 1931 Szima Barna 1931 Szotyori György 1929 Szuhay Cecília 1923 Tátos István 1922 Tóth Endre 1935 Tóth Valéria 1937

Sportkőre:

Bp. Dózsa SK Bp. Honvéd SK Bp. Postás SK Bp. Vasas SK Bp. Postás SK Bp. Postás SK Nagykállói FSK Bp. Postás SK Vasas Elzett SK Bp. Vörös Meteor SK Vasas Elzett SK Bp. Vasas SK Bp. Honvéd SK Bp. Vörös Meteor SK V. M. Tüker SK Bp. Honvéd SK Debreceni Haladás SK Bp. Vörös Meteor SK Nagykállói FSK Nagykállói FSK Bp. Vasas SK Vasas Elzett SK Bp. Vörös Meteor SK V. M. Tüker SK Nagykállói FSK Veszprémi Haladás SK Debreceni Haladás SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Vörös Meteor SK Veszprémi Haladás SK Nagykállói FSK Veszprémi Haladás SK Bp. Dózsa SK

V. M. Tüker SK Bp. Dózsa SK Bp. Vasas SK

Veszprémi Haladás SK Bp. Vasas SK

Bp. Vasas SK

Debreceni Haladás SK Veszprémi Haladás SK Nagykállói FSK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Postás SK Bp. Vörös Meteor SK Veszprémi Haladás SK Bp. Postás SK Bp. Postás SK Bp. Vasas SK Bp. Vasas SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Honvéd SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Előre SK Bp. Postás SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Vörös Meteor SK Veszprémi Haladás SK Bp. Vörös Meteor SK Veszprémi Haladás SK Bp. Dózsa SK

Bp. Vasas SK Bp. Vörös Meteor SK Bp. Postás SK Bp. Vasas SK Bp. Postás SK Bp. Honvéd SK Bp. Vörös Meteor SK Vasas Elzett SK Debreceni Haladás SK V. M. Tüker SK Bp. Postás SK Nagykállói FSK Nagykállói FSK Bp. Postás SK

(4)

Név: Szül. idő:

Újlaki József 1932 Újvári Sándor 1935 Üveges Júlia 1934 Valentini József 1931 Varga Eta 1929 Varga Horváth József 1923

Varga László 1926 Veszprémi József 1931

Sportköre:

Debreceni Haladás SK Bp. Vörös Meteor SK VL. M. Pamutipari SK Debreceni Haladás SK Vasas Elzett SK Bp. Vörös Meteor SK Bp, Vasas SK

Veszprémi Haladás SK Sportlövészet

Angyal Béla, pisztoly Balázs József, puska 1914

1906 Csabai Endre, pisztoly 1920 Csesznegi József, puska 1916 Demeter Sándorné,

puska 1916 ifj. Demeter Sándor, 1937

pisztoly

Dorcsák Lajos, puska 1906 Dostol Gyula, puska 1921 Drapcsik Sándor,

puska 1921 Fulai Anna, puska 1926

Gaál László, pisztoly 1919 Gregol Lukács, pisztoly 1909 Hadady Éva, puska 1926 dr. Halassy Gyula,

vadászlövés 1891 Hegedűs Gyula,

vadászlövés 1921 Kesztler Győző, puska 1922

Kiss Istvánné, puska 1921 Kisgyörgy Lajos,

pisztoly Kugli. János,

vadászlövész Németh Józsefné,

puska

Németh Tibor, puska Pártosfalvy Jolán,

puska

Piri Endre, puska Simon Béla, puska Vezsenyi Imre, puska Zele Ferenc, puska

•Bp. Dózsa SK Klement Gottwald

Zalka Máté LK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Honvéd SK Bp. Honvéd SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Bp.

Bp.

Bp. Bp.

1909 1913 1902 1925 1918 1917 1919 1930 1922

Kusinszki Károly Tapolczai István

Bischof Erzsébet Kathona Nóra Kuti Erzsébet Paraszka Erzsébet Petró Janka

Dózsa SK Dózsa SK Honvéd SK Dózsa SK Honvéd SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Honvéd SK Bp. Dózsa SK Bp. Honvéd SK Pécsi Honvéd SK

Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK Bp. Dózsa SK

Pécsi Lövész Tiszti Iskola Bp. Dózsa SK

Teke 1921 1925

Torna 1930 1934 1935 1935

Oroszlányi Bányász SK Pécsi Építő SK

Bp.

Bp. Bp.

Bp.

Bp.

Honvéd SK Honvéd SK Honvéd SK Honvéd SK Honvéd SK

Név:

Bocskay Imre Gyöngyösi László Gyurcsik András Válent Gyula

Generál Miklós Gyergyák Károly

Bencze Béla Fodor László Minder Rezső Rékai György

ifj. Hajtun József,

$zúl. idő:

Úszás 1935 1927 1931 1926

Sportköre:

Bp. Előre SK Bp. Előre SK Ózdi Vasas SK Egri Fáklya SK Vízilabdázás

1936 Egri Fáklya SK 1934 Egri Fáklya SK

Jégkorong

1925 Bp. Vörös Meteor SK 1924 Bp. Építők SK 1919 Bp. Építők SK 1924 Bp. Vörös Meteor SK

Sakk

mester 1924 Csepeli Vasas SK Ármos József, Csepeli Vasas SK

I. osztályú 1910 Nyíregyházi Szpartakusz

i SK

Bakonyi János,

I. osztályú 1932 Győri Vagon SK Bánfalvi Sándor, Győri Vagon SK

I. osztályú, csillagos 1914 Bp. Vörös Meteor SK Czimmer Béla,

I. osztályú 1889 Szikra Pénzjegynyomda

•Gobbi László, SK

1. osztályú 1907 Győri Lokomotív SK Graber János, Győri Lokomotív SK

1. osztályú 1899 Vasas Vertesz SK Jankovics István,

I. osztályú 1927 Győri Vasas SK Jákó Jenő, I. osztályú 1892 Traktor SK FM

Kállai József,

I. osztályú 1917 Petőfi SK, Győri Kiss Ernő, I. osztályú 1893 Nyíregyházi Petőfi SK Kuszi Gyula,

Nyíregyházi Vörös I. osztályú 1931 Nyíregyházi Vörös dr. Molnár Imre,

I. osztályú Pusztai Sándor,

I. osztályú Radnai Endre,

I. osztályú Rusznyák László,

I. osztályú Simon Ferenc,

I. osztályú Tóth József,

I. osztályú dr. Szabó Dezső,

I. osztályú

Meteor SK 1923 Vasas Elzett SK 1930 NIM Bányász SK 1923 Vörös Meteor Közért SK 1909 Bp. Lokomotív SK 1901 Győri Lokomotív SK 1913 Wilhelm Pieck Vasas SK

Győr

1901 Bányagyutacs SK

OTSB HATÁROZATOK

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG 1954. NOVEMBER 26,-1 ÜLÉSÉNEK HATÁROZATA A KÖZSÉGI SPORTKÖRÖK SZERVEZETI MEGERŐSÍTÉSÉRŐL Az OTSB és DISZ KV 1954. április 2-án

a falu sportja fejlesztésére hozott határozatának végrehajtásáról széló tájékoztató jelentést tár- gyalta meg.

A Bizottság megállapította, hogy a falu sport- jának fejlesztésében jelentős kezdeti lépéseket

tettünk meg, s a további feladat, hogy az április 2.-i határozatot végrehajtsuk az eddig szerzett tapasztalatok felhasználásával.

A Bizottság többek között az alábbi határo- zatokat hozta:

(Kivonatos közlés.)

(5)

2. A községi sportkörök szervezeti megerősítése mellett fokozott gonddal kell kezelni a falusi sportmunka minőségi színvonalának emelését.

Ennek érdekében módszertani útmutatókkal, szemléltető eszközökkel kell ellátni a községi sportköröket. A kiképzett falusi edzők munkáját, a társadalmi sportszövetségeknek ellenőrizni és a helyszínen segíteni kell. Ki kell szélesíteni a községi sportköröket patronáló mozgalmat.

3. Tovább kell erősíteni a meglévő DISZ csapatokat és a DISZ szervezeteknek a TSB-k segítségével új csapatokat kell létrehozni. A csapatok számára széles versenyzési lehetőséget keli teremteni és a csapatokat felszereléssel kell támogatni.

4. Elő kell segíteni új termelőszövetkezeti sport- körök alakítását és a meglévők megerősítését.

A termelőszövetkezetek tanácsával egyetértésben megyénként egy-három jól működő termelő- szövetkezetet kell kijelölni és ezek sportköreinél a megyei TSB-k közvetlen segítségét kell biz- tosítani.

Felelős: MTSB elnökök.

7. A bizottság a sportegyesületek mintaalap- szabályának tapasztalatai "alapján készített községi

sportkörök mintaalapszabályát elfogadja és utasítja az OTSB Titkárságát, hogy az alapszabályt december 31-ig adja ki.

9. Az OTSB utasítja valamennyi sportegyesület elnökségét, hogy az évi programjukba dolgozzák be a falu megsegítésére vonatkozó tervüket és javaslataikat.

Felelős: Valamennyi SE elnök.

Határidő: 1954. XII. 30.

11. Az OTSB utasítja a megyei TSB-ket, hogy üléseikre minden esetben hívják meg a Traktor SE megyei képviselőjét. Ehhez hasonlóan a TSB-k ülésére a falut ténylegesen ismerő elvtársat (tanácstitkár) hívják meg.

12. A helyi TSB-k és DISZ bizottságok fordít- sanak fokozott figyelmet arra, hogy a tanfolyamo- kon kiképzett hallgatók nyerjenek beállítást és vegyenek részt a sportmunkában.

13. A községi sportköröknek juttatott pénz és felszerelés kiadása előtt meg kell vizsgálni a sportköröket olyan vonatkozásban, hogy van-e megfelelő személy, aki a nyilvántartásokat vezetni tudja, illetve a felszereléseket karbantartja.

Felelős: MTSB elnökök.

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG 1954. OKTÓBER 29.-I ÜLÉSÉNEK HATÁROZATA A TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1954 ÉVI FEJLESZTÉSÉRŐL

A bizottság megállapítja, hogy a testnevelés és sport területén 1951. év óta elért eredményes fejlődést jelentékenyen elősegítette az OTSB által évenként jóváhagyott, majd végrehajtás végett valamennyi sportegyesületnek és TSB-nek meg- küldött fejlesztési terv.

A sportegyesületek és TSB-k munkáját az elmúlt évek folyamán általában a fejlesztési terv- ben meghatározott feladatok végrehajtására irá- nyuló törekvés jellemezte. A fejlesztési terv meg- valósítására irányuló ezen törekvés azonban igen sokszor csak az OTSB által kitűzött célok formai valóraváltását eredményezte, mert sportszerveink

— s maga az OTSB apparátusa is, — elhanyagolta egyrészt a fejlesztési feladatok végrehajtásának alapos és mélyebb ellenőrzését, másrészt a TSB-k, s még inkább a sportegyesületek a fejlesztési cél- kitűzéseket alárendelték a költségvetéseknek, hol- ott éppen megfordítva a költségvetéseket kellett volna alárendelniük a fejlesztési feladatoknak és a költségvetésekkel is a fejlesztési terv teljesítését kellett volna elősegiteniök.

Az elmúlt évek tapasztalatainak, eredményei- nek és hiányosságainak figyelembevételével az OTSB ?(L 1955. évi fejlesztési feladatokat az elmúlt évekhez képest csökkentett mértékben határozza meg, illetve hagyja jóvá, hogy ezáltal is elősegítse a testnevelési és sportmunka valamennyi terüle- ten történő minőségi megjavulását. Visszatükrö- ződik ez az MHK jelvényesek felkészítésére vonat- kozó — az ez évinél lényegesen kevesebb — szám-

szerű feladatokban is. Ugyanakkor a minősítésekkel kapcsolatosan csak a nyolc kiemelt sportágban jelöl meg új feladatokat az OTSB és ezek az új feladatok nem egészen 10%-át teszik ki számsze- rűen az összes meglévő minősített sportolóknak.

Viszont követelményként jelöli meg az OTSB a már minősített sportolók további foglalkoztatását.

Hasonlóan csökkentett követelményekben szabja meg az OTSB a káderképzéssel és az általános szakosztályok létrehozásával kapcsolatos felada- tokat is.

A testnevelés és sport további fejlesztése, az eddig elért eredmények megszilárdítása érdekében az OTSB a következőkben jelöli meg konkréten az 1955. évi fejlesztési feladatokat a sportegye- sületek, valamint egyéb testnevelési és sportszer- vezetek számára:

1. Az MHK (LMHK) testnevelés rendszer keretén belül biztosítani kell a jövő év folyamán összesen 100 000 tanuló és dolgozó felkészítését a jelvény megszerzésére.

A 100 000 főből:

60 000főt (iskolai tanulót) az LMHK fokozatban, 35 0 0 0 f ő t az MHK 1. fokozatban,

5 000 főt pedig az MHK II. fokozatban, kell felkészíteni.

2. A sportágak közül továbbra is az atlétikai, torna, úszó, kerékpározó, birkózó, ökölvívó, súly- emelő és vívó sportágakat emeli ki az OTSB és e

(6)

sportágakban az alábbiak szerint határozza meg a fejlesztési feladatokat:

Atlétikában összesen 4.735 főt, tornában „ 910 „ úszásban „ 710 „ kerékpározásban „ 220 „ birkózásban „ 180 „

ökölvívásban „ 215 „

súlyemelésben „ 154 „

vívásban „ 230 „

összesen: 7 354 főt

kell felkészíteni a minősítési jelvény először, vagy magasabb osztályban történő megszerzésére. A nyolc kiemelt sportágban minősítendők közül:

Érdemes és I. osztályban összesen 184 főt II. osztá'yban ,; 510 „ III. osztályban „ 2 4 5 0 , , ifjúsági osztályban „ 4 210 főt kell felkészíteni a megfelelő osztályú jelvény első ízben tört nő elnyerésére.

Az így minősítendők felkészítésével egyidejűleg

— bizonyos százalékú lemorzsolódás figyelembe- vételével, — biztosítani kell azt is, hogy a

nyolc kiemelt sportágban 1954. évben osztályba- sorolt sportolók az 1955. év folyamán elérendő eredményeikkel megerősítsék osztályjellegüket.

3. A tömegsport bázisaiként, — a fokozatos- ság figyelembevételével — 300 sportkörben meg kell szervezni az általános szakosztályt és bizto- sítani kell ezen szakosztályok tényleges műkö- dését.

4. A társadalmi aktívák képzését a jövő év folyamán is biztosítani kell, mégpedig a takaré- kosság figyelembevételével. A társadalmi aktívák képzésére az OTSB a következők szerint határozza meg az 1955. évi f e l a d a t o k a t :

Falusi és T r a k t o r sportköri vezetőt és szerve- zőt, valamint társadalmi edzőt összesen 1000 főt kell kiképezni, mégpedig bentlakásos tanfolya- mokon.

Egyéb sportköri vezetőt és szervezőt, vala- mint társadalmi edzőt és versenybírót összesen- 1.600 főt kell kiképezni.

A társadalmi edzők és versenybírók kiképzé- sénél nemcsak a 8 kiemelt sportágat kell figyelem- bevenni, hanem elsősorban azokat a sportágakat, ahol legnagyobb mértékben jelentkezik a szükség- let, pl. a l a b d a j á t é k o k a t .

UTASÍTÁSOK

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800—32/1954, OTSB SZÁMÜ UTASÍTÁSA A KÖZPONTI JEGYELLÁTÁS SZABÁLYOZÁSÁRÓL

1. A sportrendezvények jegyszükségletét or- szágos viszonylatban előzetes megrendelés alap- ján a kalkulált árak és szállítási költségek felszá- mítása mellett a S p o r t Lap- és Könyvkiadó Vállalat biztosítja. A sportrendezvények látogatására ki- zárólag a S p o r t L a p - é s Könyvkiadó Vállalat által kibocsátott belépőjegyeket szabad forgalomba- hozni.

2. A TSB-k, illetve sportkörök jegyszükség- letét az illetékes megyei TSB-k, illetve sportegye- sületek rendelik meg a Sport L a p - é s Könyvkiadó Vállalatnál, a szállítás az illetékes megyei TSB- ken (BTSB-n), illetve az egyesületeken keresztül történik és a szervek gondoskodnak az egyes TSB-k, illetve sportkörök részére leszállított jegy- garnitúrák központi nyilvántartásáról.

A TSB-k és sportkörök kötelesek évi jegyszük- ségletüket megtervezni és negyedévenként az illetékes megyei TSB (BTSB), illetve egyesület ú t j á n megrendelni. E megrendeléseket a tárgy- negyedévet megelőző harmadik hónap első nap- jáig (okt. 1., jan. 1., ápr. 1., júl. 1.) az illetékes megyei (budapesti) TSB-hez, illetve egyesülethez kell eljuttatni és ezek kötelesek területük szerint összesített megrendeléseiket s a j á t megrendelé- sükkel együtt közvetlenül a S p o r t Lap- és Könyv- kiadó Vállalathoz a tárgynegyedévet megelőző harmadik hónap 10. napjáig megküldeni. A meg-

rendelésben részletezni keli, hogy milyen f a j t a , s az egyes f a j t á k o n belül milyen helyárú jegy- ből hány darabra van szükség.

Amennyiben a tárgynegyedévre az egyes szer- vek jegyet nem igényelnek, azt a megszabott határidőig nemleges közlés f o r m á j á b a n a S p o r t Lap és Könyvkiadó Vállalattal ugyancsak t u d a t n i kell.

A Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalat a megren- delt jegymennyiségeket a negyedévet megelőző hónap 1. napjáig köteles leszállítani a megyei TSB-k (BTSB), illetve a sportegyesületek részére.

A megyei TSB-k (BTSB) és az egyesületek 10 napon belül kötelesek eljuttatni a megfelelő jegymennyiségeket a TSB-knek, illetve sport- köröknek.

3. A Népstadion és intézményei, a Nemzeti Sportuszoda és a Műjégpálya gondoskodik a léte- sítményeiknél lebonyolításra kerülő összes ren- dezvények jegyszükségletének a Sport L a p - és Könyvkiadó Vállalatnál megfelelő időben történő megrendeléséről, a jegyek szétosztásáról, illetve terjesztéséről.

4. Az OTSB által lebonyolítandó olyan rendez- vények jegyszükségletét, melyek lebonyolítása nem a fentiekben felsorolt intézményeknél törté- nik, az OTSB Gazdasági osztálya által eszközölt

(7)

megrendelés alapján biztosítja a S p o r t Lap és Könyv- kiadó Vállalat.

5. A jegykezeléssel és elszámolással kapcsolat- ban eddig használatban levő n y o m t a t v á n y és elszámolási rendszer továbbra is érvényben m a r a d . Az elszámolásra kötelezett szervek a kezelést és elszámolást a csatolt ú t m u t a t ó b a n foglaltaknak megfelelően kötelesek ellátni. A jegykészleteket jegytípusonként az előírt nyomtatványokon úgy kell nyilvántartani, hogy a raktáron lévő jegyek mennyisége bármikor megállapítható legyen.

6. A S p o r t L a p - é s Könyvkiadó Vállalat a jövő- ben a rendezvényjegyek terjesztésével nem fog-

lalkozik.

7. A Népstadion és intézményeinél létesített jegyiroda üzemi közönségszervező m u n k á j a során, amennyiben szükséges, ellátja a Nemzeti Sport- uszodában és a Műjégpályán, valamint az OTSB

által rendezett egyéb rendezvények jegy terjeszté- sének üzemi szervezését is.

8. A jegyterjesztésben t o v á b b r a is igénybe keil venni azokat a szerveket, amelyek eddig jegyterjesztéssel foglalkoztak.

9. A fontosabb rendezvények jegyelosztása az OTSB Elnökségének külön rendelkezése alap- ján történik.

10. Az utasítás a falusi sportkörökre nem ter- jed ki, azonban az utasításban megszabott határ- idők betartása mellett a falusi sportkörök is meg- rendelhetik jegyszükségletüket a Sport Lap- és Könyvkiadó Vállalatnál.

11. Jelen utasítás azonnal h a t á l y b a lép, egy- idejűleg a 8800—9/1953., a 8800—20/1953., a 8800—21/1953., a .8800—22/1953. és a 8800—22/

1954. számú utasítások h a t á l y u k a t vesztik.

Hegyi Gyula s. k.

Budapest, 1954. november 24.

ÚTMUTATÓ A 8800—32/1954. OTSB SZÁMÚ UTASÍTÁSHOZ I. Nyomtatványok

A központi jegyellátással kapcsolatban az alábbi n y o m t a t v á n y o k használata kötelező:

1. Jegynyilvántartó karton

A jegykezelő szervek, sportegyesületek és sportkörök, stb. minden egyes jegytípusról külön nyilvántartást kötelesek vezetni. Erre a célra szolgál a jegynyilvántartó karton.

Külön-külön jegynyilvántartó k a r t o n t kell tehát felhasználni a különböző f a j t a (diák-, katona-, álló-, belépő-, ülő) és ezeken belül a különböző áru jegyek nyilvántartásához.

Az egyes jegynyilvántartó k a r t o n o k a t egytől kezdődő folyószámozással kell ellátni és hitele- síttetni. Az MTSB-k (BTSB) és sportegyesü- letek által vezetett nyilvántartó k a r t o n o k a t az OTSB főkönyvelősége, a járási, városi, kerületi TSB-k k a r t o n j a i t az MTSB-k (BTSB), mig a sportkörökét az illető sportegyesület hitelesíti.

2. Jegykiadási könyv

A jegykiadási könyv bekötött könyv, amely folyó sorszámozással 50 fix és 50 perforált (kitép- hető) lapot foglal magában. 1—1 fix és perforált

lapnak azonos a sorszáma. Ezek a jegykiadási jegyzékek, amelyeket egyszerre, másolópapír fel- használásával kell kiállítani.

A jegykiadási könyvet minden kezelő szerv használja. A jegykiadási jegyzékek kíséretében történik a jegyek átadása ; erre a célra a jegy- kiadási jegyzék perforált lapját kell az á t a d o t t jegyekhez mellékelni. A jegykiadási jegyzék fix lapja alapján történik a kiadott jegyek nyilván- tartása a jegynyilvántartó kartonon.

Az MTSB-k (BTSB) a TSB-knek, a sportegye- sületek a sportköröknek, a TSB-k és sportkörök pedig a jegyárusítóknak a d j á k át jegykiadási jegyzék kíséretében a jegyeket.

3. Nyilvántartó lap

A nyilvántartó lapot a MTSB-k (BTSB) és a sportegyesületek használják.

A sportegyesületek, MTSB-k, minden egyes sportkör, TSB részére külön-külön nyilvántartó lapot vezetnek. A sportegyesületek, MTSB-k a jegykiadási jegyzék alapján vezetik be a nyilván- tartó lapon az illető sportkör, TSB részére ki- adott jegymennyiséget.

4. Jegyvisszavételezési könyv

A jegyvisszavételezési könyv bekötött könyv, amely folyó sorszámozással 50 fix és 50 perforált (kitéphető) lapot foglal m a g á b a n . 1—1 fix és perforált lapnak azonos a sorszáma. Ezek a jegy- visszavételezési jegyzékek, amelyeket egyszerre, másolópapír felhasználásával kell kitölteni.

A jegyvisszavételezési könyvet a sportkörök, TSB-k használják. A jegyelárusító jegyvisszavé- telezési jegyzék kíséretében a d j a vissza a sportkör jegyraktárosának az egyes rendezvények lebonyo-

lítása után visszamaradt jegyeket.

5 . Jegyelszámolási könyv

A jegyelszámolási könyv b e k ö t ö t t könyv, amely folyó sorszámozással 50 fix és 100 perforált (kitéphető) lapot foglal m a g á b a n . ,

1—1 fix és a hozzátartozó 2—2 perforált lapnak azonos a sorszáma. Ezek a jegyelszámolási

(8)

jegyzékek, amelyeket egyszerre, másolópapír fel- használásával kell kitölteni.

A jegyelszámolási könyvet a sportkörök hasz- nálják. A jegyelárusító minden egyes rendezvény lebonyolítása után a jegyelszámolási jegyzéken köteles a jegyelszámolást eszközölni.

II. Az egyes szervek feladatai

1. A sportegyesületek, MTSB-k (BTSB) feladata A sportegyesület, MTSB a Sport Lap- és Könyv- kiadó Vállalat szállítólevele alapján az egyes jegytípusoknak megfelelő jegynyilvántartó kar- tonokra eszközli a bejegyzéseket.

A sportegyesületek, MTSB-k a sportkörök, TSB-k által megrendelt jegymennyiséget a jegy- kiadási jegyzék perforált lapja kíséretében adják ki a sportkörök, TSB-k részére. A jegykiadási jegyzék alapján eszközlik a megfelelő bejegyzé- seket, egyrészt az illető jegytipusnak megfelelő jegynyilvántartó kartonra, másrészt az illető sportkör, TSB nyilvántartó lapjára.

2. Sportkörök (értelemszerűen TSB-k és intézmények) feladata

A sportkör a sportegyesülettől a jegyekkel együtt kézhezvett jegykiadási jegyzék alapján az egyes jegytípusoknak megfelelő jegynyilvántartó kartonokra eszközli a bejegyzéseket.

A sportkör jegyraktárosa az egyes rendezvé- nyek lebonyolításához szükséges jegymennyiséget a jegykiadási jegyzék perforált lapja kíséretében adja át a rendezvény jegyelárusítójának.

Amennyiben az illető rendezvény lebonyolí- tásával kapcsolatban több jegyelárusító működik, az összes jegy átadása ilyen esetben is egyetlen személy, a felelős jegyelárusító kezeihez történik.

A jegyeket ilyen esetben a felelős jegyelárusító adja ki a többi jegyárusító részére, akik a jegyek- kel a felelős jegyelárusító felé kötelesek elszámolni.

A sportkör jegyraktárosa felé tehát ilyen esetben is az összes jegyekkel a felelős jegyelárusító szá- mol el.

A jegyelárusító a rendezvény befejezését kö- vető 24 órán belül köteles a jegyraktáros felé elszámolni. A visszamaradt jegyeket a jegyeláru- sító jegyvisszavételezési jegyzék kitöltése után adja át a jegyraktárosnak, aki a visszaadott je- gyek átvételét a jegyvisszavételezési jegyzéken aláírásával elismeri. A jegyvisszavételezési jegyzék perforált példánya igazolási okmányként a jegy- elárusítónál marad.

A jegyelárusító a rendezvény jegyelszámólását a jegyelszámolási jegyzéken eszközli. A jegyel- számolási jegyzéket a sportkör jegyraktárosa aláírja és a jegyzék két perforált példányát a jegyelárusítónak átadja. A jegyelárusító a rendez- vény bevételét a jegyelszámolási jegyzék egyik perforált példányának egyidejű átadása mellett a sportkör pénztáránál lefizeti. A pénztáros a pénzt átvételét a jegyelszámolási jegyzék másik perforált példányán ismeri el, amely mint igazolási okmány a jegyelárusitónál marad.

A sportkör jegyraktárosa a jegykiadási jegy- zék, illetőleg a jegyvisszavételezési jegyzék fix lapja alapján eszközli a bejegyzéseket az egyes jegytípusoknak megfelelő jegynyilvántartó kar- tonokra. A rendezvényből befolyt készpénzbevétel könyvelése a jegyelszámolási jegyzék perforált lapja alapján történik, amely pénztári okmány- ként a könyvelésnél marad.

III.

1. Az OTSB által közvetlenül lebonyolított nemzetközi és országos sportrendezvények bevé- teleinek elszámolása a II. 2. pontban meghatá- rozott előírások értelemszerű alkalmazásával és az

í. 2., 4. és 5. pontok alatt bevezetett jegykiadási, jegyvisszavételezési és jegyelszámolási könyv fel- használásával történik.

2. Az összes nyilvántartás és jegyzék ki- töltését a legnagyobb gondossággal kell eszkö- zölni. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy minden egyes rovat pontosan ki legyen töltve.

OTSB Főkönyvelősége közleménye.

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK A DISZ KÖZPONTI

VEZETŐSÉGÉVEL EGYETÉRTÉSEEN HOZOTT S S Í C - 3 3 / 1 Í 5 4 . OTSB SZÁMÜ UTASÍTÁSA A KÖZSÉGI SPORTKÖRÖK ELNÖKSÉGEINEK, FELÜLVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁGAINAK ÉS A SZAKOSZTÁLYOK

VEZETŐSÉGÉNEK ÚJRAVÁLASZTÁSÁRÓL Az OTSB és a D I S Z K V falusi sportmunkára

vonatkozó közös határozata, valamint a testne- velési és sport 1954. évi munkaprogramja ki- mondja, hogy a falusi sportkörök vezetőségét újra kell választani. A választást egybe kell kötni a falusi sportkörök új alapszabályának ismerte- tésével és megvitatásával, a sportköri tagság nagyarányú mozgósításával a feladatok végre- hajtására. A választások megtartása 1955. év március 31-ig az alábbi ütemezésben történjék:

1955. február 1—28-ig Baranya, Tolna, Veszp- rém, B á c s - K i s k u n , Szolnok, Csongrád, Sza-

bolcs, Hajdú, Békés, Zala megyékben.

1955. március 1- -31-ig Somogy, Fejér, Győr, Komárom, Vas, Pest, Nógrád, Borsod, Heves megyékben.

(9)

A választások célja

a) A községi sportkörök szervezeti és személyi megerősítése. Ennek elősegítése érdekében poli- tikailag megbízható szakemberek, az ifjúság leg- jobbjai, sportolók bevonása a községi sportkörök vezetőségébe.

b) A megválasztott vezetőség fólyamatos szer- vezett m u n k á j á n a k biztosítása úgy, hogy a DISZ szervezettel való e g y ü t t m ű k ö d é s , a DISZ bizott- ságok irányítása és ellenőrzése érvényesüljön.

c) Olyan vezetőséget kell választani, melyek a JTSB-k és DISZ bizottságok irányítása mellett képesek arra, h o g y :

a sportkörök sportfejlesztési tervét, az M H K testnevelési rendszert a sportminősítést végre

t u d j á k h a j t a n i .

A sportkör szakosztályainak sportoktatási m u n k á j á t , a versenyek alapfokon történő meg- rendezését segítsék és a legjobb nevelési módszerek alkalmazását általánosítsák.

Elősegítsek az egyes sportágak, elsősorban a sülj ponti sportágak fejlesztését, a sportkörökön belül új szakosztályok alakításával.

A választások általános irányelvei és módszerei:

A községi sportköri vezetőség újraválasztását és a felülvizsgáló bizottságok, valamint a szakosz- tályok vezetőségének újraválasztását meg kell t a r t a n i minden sportkörnél.

A választási m u n k á k a t előkészítő feladatok előzik meg, melyek gondos végrehajtásától függ a választások sikere. (Az előkészítő munkákkal kapcsolatban később utalok.)

A választói taggyűlés akkor határozatképes, ha a sportköri tagságnak 2/s-a jelen van. Ameny- nyiben a taggyűlés határozatképtelensége miatt elmarad, úgy azt 2 héten belül gondosabb előké- szítéssel ismét egybe kell hívni. A választásokat úgy kell megszervézni, hogy az elnökséget és a felülvizsgáló bizottságot egyidőben, a szakosztály- vezetőséget pedig előtte való héten kell meg- választani.

A szakosztályok vezetőségébe a szakosztályok- tól függően 2—5 főt kell választani. A sportkörök elnökségei kisebb sportköröknél 5, közepes és nagyobb sportkörökben 7—9 fő, a felülvizsgáló bizottságba 3 főt kell megválasztani.

A megválasztott elnökség t a g j a i o s i t j á k fel maguk között a következő f e l a d a t k ö r ö k e t :

EInck

Elnökhelyettes, aki egyben az M H K bizottság • elnöke is

Szervezési felelős Sportoktatási felelős Gazdasági felelős Agit. prop. felelős Szakosztályvezető:

Szakosztályvezetőhelyettes Intéző (vagy intézők) Gazdasági felelős

A megválasztott szakosztályvezetöség feladatkörei:

A sportkör t a g j a i t és a „ s p o r t k ö r b a r á t a " - i t legalább egy héttel előbb értesíteni kell a vezető- ségválasztó taggyűlés helyéről és időpontjáról.

A választásokat beszámolójelentések előzik meg, amelyekben a régi sportköri elnökség köteles beszámolni a tagságnak a végzett munkáról.

A beszámolót vita követi, majd a taggyűlés meg- v i t a t j a a beszámolót és a felülvizsgáló bizottság jelentését. U t á n a a taggyűlés megadja a sportköri elnökség felmentését. Á taggyűlés m e g v i t a t j a az elnökség által előterjesztett javaslatokat, amelyek- ben a sportkör további m u n k á j á t jelölik meg és ezekre h a t á r o z a t o k a t hoznak. A választó taggyű- léseken tűzzék napirendre a községi sportkörök ú j alapszabályát, a javasolt 1955. évi fejlesztési tervet és v e r s e n y n a p t á r t . Mindkettőt a taggyűlés m e g v i t a t j a és elfogadja. Ezután kerül sor a vá- lasztásra. A választás előtt ismertetni kell a vá- lasztás rendjét. Ha a sportkör t a g j a i n a k létszáma m e g h a l a d j a az 50 főt, akkor a taggyűlés nyílt szavazással jelölőbizottságot választ, mely javas- latot tesz a vezetőségi tagok személyére vonat- kozóan. 50 főn alul a taggyűlés által kijelölt egy fő tesz javaslatot a vezetőség személyére vonat- kozóan. Ezenkívül a taggyűlés bármely részvevője javasolhat személyeket a vezetőségbe. Jelöléseket addig lehet f o l y t a t n i , míg a taggyűlés nem hoz határozatot a jelölések lezárására.

A jelölteket a jelölőlista alapján egyenként kell vita és szavazás alá bocsájtani. A szavazás nyílt, tagsági könyv v a g y kéz feltartásával tör- ténik. Megválasztottnak azok a jelöltek tekinten- dők, akik több szavazatot k a p t a k . A választó taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegy- zőkönyvben fel keH t ü n t e t n i a megválasztott vezetőség névsorát. A jegyzőkönyv egy p é l d á n y á t meg kell küldeni az illetékes TSB-nek. A meg- választott vezetőség a választást követő héten tartson elnökségi ülést és a TSB-k által k a p o t t szempontok és a választó taggyűlés határozatai- nak alapján kezdjen hozzá a m u n k á h o z .

A választás u t á n nem szabad, megengedni, hogy egy bizonyos idő u t á n az elnökség m u n - k á j á b a n , ezáltal a p o r t k ö r m u n k á j á b a n is pan- gás álljon be.

A választások végrehajtása érdekében a megyei TSB az alábbi feladatokat hajtsa végre:

1. Megyei TSB és DISZ megyei bizottság a választások megye területén való végrehajtásához a megadott irányelvek szerint készítsenek közösen forgatókönyvet 1954. december 15-ig és a n n a k egy-egy példányát terjesszék fel az OTSB Titkár- sága Falusi sportcsoportjához.

2. 1954. december hó 15—20. között hívják össze a J T S B elnökeit és járási DISZ bizottságok titkárait, jelen utasítás, valamint az elkészített forgatókönyv alapján az MTSB elnöke a d j a meg a f e l a d a t o k a t a választások előkészítésére és vég-

(10)

rehajtására. Az értekezleten a megyei DISZ bizott- ság titkára szólaljon fel és méltassa a választási feladatok fontos jelentőségét.

3. A J T S B - k , járási DISZ bizottságok az elő- készítő munka helyzetéről közösen elkészített jelentést az MTSB-nek 1955. j a n u á r 20-ig, a megyei TSB és DISZ megyei bizottság összefoglaló jelentésüket az OTSB-hez 1955. j a n u á r 31-ig küldjék el. A választás végleges befejezéséről szóló jelentésüket pedig 1955. április 20-ig ter- jesszék fel. A J T S B - k és DISZ járási bizottságok az előkészítő m u n k a helyzetéről való jelentésük- höz csatolják az új vezetőségbe javasoltak kérdő- íveit. Az MTSB-k a DISZ megyei bizottsággal közösen a kérdőíveket vizsgálják felül kiszállásaik alkalmával és azokat f e b r u á r l-ig h a g y j á k jóvá.

4. A J T S B - k ,és járási DISZ bizottságok üte- mezésük szerinti időre szervezzék meg a vezetőség választását. Kötelezővé teszem, hogy a J T S B elnökei a községi sportkörök választásai előtt legalább egyízben, a választáson és a választás u t á n 1 hónapon belül a sportkörökben helyszíni segítséget a d j a n a k .

5. 1954. december 20—31. között a JTSB-k a községi sportkör elnökeit, a DISZ járási bizott- ságok az alapszervi titkárokat hívják össze közös értekezletre. Az értekezleten ismertess k s a j á t forgatókönyvüket és az ütemezést. A k a p o t t szempontok alapján a d j á k meg a választáshoz a feladatokat. Az értekezleten vegyen részt a járási DISZ bizottság t i t k á r a .

6. A JTSB-k 1954. december 31-ig szervező

• g á r d á t állítsanak fel a választási feladatok sikeres lebonyolítása érdekében és azokat hetenként lássák el feladatokkal. A szervező gárda feladata a választási munkák segítése a sportkörökben és t á j é k o z t a t á s szolgáltatása legyen.

7. A megyei TSB lássa el a helyi sajtót válasz- tásokkal kapcsolatban megfelelő anyaggal. Erre készítsen ütemtervet.

Felhívom az MTSB elnök és DISZ megyei bizottság t i t k á r á n a k figyelmét, hogy a községi sportköri választások előkészítése, a vezetőség- választó taggyűlések megtartása megfelelően való lebonyolítása a TSB-k és DISZ bizottságok jó m u n k á j á t ó l függ. A TSB-knek és DISZ bizottsá- goknak a választásoknál a munkálatok beüteme- zését, irányítását, segítését és ellenőrzését p á r t - bizottságokkal, tanácsok, valamint a régi sport- köri elnökség segítségével és az egész sportkörre támaszkodva kell megoldani.

A választási munkálatokért, azok határide- jének pontos betartásáért a megyei TSB elnöke és a DISZ megyei bizottság titkára, illetve közvetlen a J T S B elnökök és a járási DISZ bizottság titkárai egyszemélyben felelősek.

A megyei TSB-k figyelmét felhívom, hogy a T r a k t o r sportkörök vezetőségválasztásai 1955.

j a n u á r hóban lesznek m e g t a r t v a . Ezzel kapcsolat- ban külön utasítást nem k a p n a k . Vegyék figye- lembe a T r a k t o r megyei elnökökhöz az országos elnökség által küldendő utasítást és a választási munkák előkészítéséhez, valamint végrehajtásá- hoz, a területi elnököknek a legnagyobb segít- séget a d j á k meg.

A T r a k t o r sportkörök vezetőségválasztó mun- káiról a megyei TSB-k 1955. február 20-ig a d j a n a k jelentést az OTSB Titkársága Falusi sportcso- portjához.

A T r a k t o r sportkörök vezetőségválasztásainak jó végrehajtásáért úgy a megyei TSB elnöke, m i n t a DISZ megyei bizottság t i t k á r a személyileg felelősek.

Budapest, 1954. december 3.

Hegyi Gyula s. k.

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800—34/1954. OTSB SZ.

UTASÍTÁSA A SPORTESZKÖZÖKBŐL ÁLLÓ FELESLEGES KÉSZLETEK KÖTELEZŐ FELKUTATÁSÁRÓL ÉS ÁTADÁSÁRÓL

«

A Bizományi Áruház Vállalat folyó év de- cember 25-ével sportszaküzletet hoz létre, mely kizárólag csak sportszerek és sportfelszerelések (használt és esetleg új) bizományi adás-vételével foglalkozik. Ezzel egyidejűleg a vállalat köteléké- be tartozó vidéki áruházaknál felállítják a sport- áru részleget. A szaküzlet létrehozásának, vala- mint a részlegek felállításának célja, hogy a sport- köröknél, magánosoknál elfekvő készletek forga- lomba kerüljenek.

Ezzel kapcsolatban az irányításom alá tartozó sportegyesületek, -sportkörök és egyéb szervek felelős vezetőit az alábbiak végrehajtására utasítom:

1. Minden sportkör köteles a birtokában levő sportszerek és sportfelszerelések mennyiségét felül- vizsgálni és a felesleges készleteket más sportkör- nek felajánlani.

2. Amennyiben legalább három sportkör a felajánlott felesleges készlet átvételére nem h a j - landó, úgy értékesítés céljából a bizományi üzle- teket kell megkéresni.

3. Használt és esetleges ú j (magánkézből szár- mazó) sportszereket és sportfelszereléseket az SE-k, vagy SK-k csak a bizományi áruházon keresztül vehetnek, vagy a d h a t n a k el, kivéve

(11)

azt az esetet, ha a sportkörök egymás között bo- nyolítják le az ügyletet.

4. A jelen Utasítás 1—3. p o n t j a i n a k korlátozó hatálya alól felmentést indokolt esetben az OTSB Főkönyvelősége a Terv- és Beruházási osztály előzetes javaslata alapján a d h a t .

5. Bizományi Áruház részére történő felaján-

lásnál a területileg illetékes á r u h á z a k a t (fővárosi, megyeszékhelyi) kell megkeresni.

6. Az OTSB Főkönyvelősége vizsgálatai alkal- mával az Utasítás v é g r e h a j t á s á t a legszigorúbban ellenőrizze.

Budapest, 1954. december 10.

Hegyi Gyula s. k.

AZ ORSZÁGOS TESTNEVELÉSI ÉS SPORTBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK 8800—35/1954. OTSB SZÁMŰ UTASÍTÁSA A TESTNEVELÉS ÉS SPORT 1955. ÉVI FEJLESZTÉSÉRŐL

Az Országos Testnevelési és Sportbizottság 1954. október 29-i ülésén elfogadta és j ó v á h a g y t a azokat a fejlesztési feladatokat, melyek az 1955.

évre vonatkozóan valamennyi sportegyesület és TSB részére számszerűen is meghatározzák a leg- fontosabb tennivalókat. A bizottság által jóvá- hagyott 1955. évi fejlesztési terv alapján, — 1954.

december 15-ig — valamennyi sportegyesület elnökével (közép-és általános iskolai viszonylatban az Oktatásügyi Miniszt riummal, a falusi sport- körök viszonylatában pedig az MTSB elnökökkel) számszerűen közlöm azokat a fejlesztési felada- tokat, amelyeknek megvalósítására kell irányítaniok jövő évi m u n k á j u k a t .

Felhívom valamennyi sportegyesület elnökét, s felkérem az Oktatásügyi Minisztériumot, hogy gondoskodjanak a végrehajtás végett megküldött fejlesztési számok megyékre, illetve a kiemelt városokra és Budapestre történő felbontásáról, majd a felbontott fejlesztési tervet küldjék meg egy példányban az OTSB Titkárságának (a szak- szervezeti sportegyesületek a SZOT Testnevelési és Sportosztályának is), egy példányban pedig a sportegyesület megyei (területi), illetve városi elnökségeinek, illetve az Oktatásügyi Minisztérium a megyei, kiemelt városi és budapesti oktatási osztályoknak.

Határidő: 1954. december 25.

Az OTSB a sportegyesületek által felbontott tervszámokat elsősorban tájékozódás; valamint a sportegyesületek tervfelbontással kapcsolatos m u n k á j á n a k és a fejlesztési feladatok végrehaj- tásának segítése, irányítása és ellenőrzése végett megküldi valamennyi megyei, kiemelt városi és a budapesti TSB-nek.

Határidő: 1955. j a n u á r 15.

A sportegyesületi megyei (területi), illetve városi elnökségek az országos elnökségek által megküldött fejlesztési tervszámokat bontsák fel sportkörökre, s e m u n k á j u k b a n t á m a s z k o d j a n a k a helyi TSB-k segítségére.

A megyei oktatási osztályok a sportegyesületek- hez hasonlóan j á r j a n a k el a tervfelbontással kapcsolatosan, az iskolai sportkörök viszony-

latában. A megyei, kiemelt városi és budapesti TSB-k a társadalmi sportszövetségek bevonásával n y ú j t s a n a k segítséget a sportegyesületi megyei (területi), illetve városi elnökségek tervfelbontási munkájához, s egyben gondoskodjanak arról is, hogy a sportegyesületek megyei (területi) illetve városi elnökségei és a megyei oktatási osztályok által felbontott tervszámokat a járási, városi (Budapest kerületi) TSB-k is megkapják tájékozó- zódás, valamint a fejlesztési feladatok végre- h a j t á s á n a k segítése, irányítása és ellenőrzése végett. (E TSB-k azonban a fejlesztési tervszámokat nem küldhetik meg a sportköröknek. Kivételt képeznek a falusi sportkörök tervszámai, ame- lyeknek felbontása, a sportkörökhöz történő meg- küldése s a feladatok végrehajtása a járási TSB-k közvetlen feladata.)

Határidő: 1955. f e b r u á r 15.

Az 1955. évi fejlesztési feladatok végre- h a j t á s á v a l kapcsolatosan felhívom valamennyi sportegyesület elnökét, a sportszervezetek vezetőit, hogy az 1955. évi költségvetések összeállításával, egész évi m u n k á j u k k a l , megfelelő számú, első- sorban sportköri -és sportkörök közötti verseny rendezésével, majd lebonyolításával, az edzők tervszerinti foglalkoztatásával, m u n k á j u k számon- kérésével biztosítsák az 1955. évi fejlesztési terv hiánytalan v é g r e h a j t á s á t , ezen keresztül egész testnevelési és sportmozgalmunk továbbfejlesz- tését.

Utasítom valamennyi testnevelési és sport- bizottság elnökét, hogy a társadalmi sportszövet- ségekre és a TSB-k mellett működő bizottságokra t á m a s z k o d v a minden lehető segítséget a d j a n a k meg a sportegyesületi 'és iskolai sportszerveknek 1955. évi fejlesztési feladataik végrehajtásához, tervszerűen irányítsák és ellenőrizzék e sport- szervek m u n k á j á t , s június 30-ával kezdődőleg negyedévenként számszerű jelentésben is tájékoz- tassák az OTSB-t a fejlesztési feladatok végre- hajtásáról.

Hegyi Gyula s. k.

Budapest, 1954. december 10.

(12)

JOGSZABÁLYTÁJÉKOZTATÓ

AZ OKTATÁSÜGYI MINISZTER 3—195/11/1954. (XI. 15.) OM. SZÁMÚ UTASÍTÁSA AZ ALSÓ- ÉS KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI INTÉZETEK HELYISÉGEINEK HASZNÁLATRA

VALÓ ÁTENGEDÉSE TÁRGYÁBAN Az érdekelt minisztériumokkal, a Munkaerő-

• tartalékok Hivatalával, a Központi Statisztikai Hivatallal és az Országos Testnevelési és Sport- bizottsággal egyetértésben az alábbiakat rendelem el:

I. §. Az utasítás hatálya

(1) Az utasítás hatálya kiterjed a (2) bekezdés- ben felsorolt kivételekkel valamennyi alsó- és középfokú oktatási és nevelési intézetre.

(2) Az utasítás nem vonatkozik:

a) az óvodákra,

b) a gyógypedagógiai intézetekre, c) a gyermekvédő otthonokra, d) gyermekotthonokra,

e) a nevelőotthonokra, / ) a javítóintézetekre,

g) a Munkaerőtartalékok Hivatalának tanuló- otthonaira,

h) a szolgálati lakásokra,

i) a lakás céljára átengedett iskolai helyi- ségekre,

j) a vendégszobákra.

(3) Az a)—g) p o n t o k b a n felsorolt intézetek helyiségeit — tekintettel sajátos jellegükre — nem szabad használatra átengedni.

2. §. Az átengedés feltételei

(1) Az alsó és középfokú oktatási és nevelési intézetek (a t o v á b b i a k b a n : intézet, intézetek) helyiségeit használatra csak abban az esetben szabad átengedni, ha az átengedés az intézet rendeltetésszerű működését nem z a v a r j a .

(2) Az (1) bekezdésben foglalt alapfeltétel mellett az intézet helyiségeit rendelkezésre kell bocsátani:

a) más oktatási és nevelési intézetek és t a n - folyamok tantervi foglalkozásainak m e g t a r t á s á r a ,

b) országgyűlési és helyi tanácsi választásokra, t o v á b b á — oktatási időn kívül — tanácstagok beszámolóinak m e g t a r t á s á r a és lakóbizottsági gyűlések céljára.

(3) Az intézet helyiségeit ugyancsak az (1) bekezdésben foglalt feltétel mellett át szabad engedni egyéb célra is, ha a használatra való átengedést kérő szervnek nem áll más megfelelő helyiség rendelkezésére és az átengedés közérdekből indokolt.

3. §. A használat időtartama

(1) Az egy hónapnál t o v á b b t a r t ó h a s z n á l a t : tartós használat.

(2) A legfeljebb egy hónapig t a r t ó h a s z n á l a t : alkalmi használat.

4. §. A használatba adó jogai és kötelességei (1) A használatba adó jogai:

a) az átengedett helyiségek h a s z n á l a t á n a k ellenőrzése,

b) a használatbavétel céljától eltérő, meg- állapodásellenes, vagy a használatba adott helyiség- nek (épületrésznek), illetőleg tartozékainak épségét veszélyeztető használat esetén a további használat rögtöni hatállyal való felfüggesztése.

c) a használat felmondása.

' (2) a használatba adó kötelességei:

a) A megállapodásszerű használat z a v a r t a l a n - ságának, továbbá azoknak a szolgáltatásoknak biztosítása, amelyekért a használó térítési dijat fizet.

. b) A kéziszerek kivételével mindazoknak a berendezési és felszerelési t á r g y a k n a k a használó rendelkezésére bocsátása, amelyek a használatra átengedett helyiségek rendeltetésszerű használa- tához szükségesek.

c) A használatba a d o t t helyiség (épületrész) és a kapcsolatos mellékhelyiségek tisztántartásáról való gondoskodás.

d) A kötelező ügyeleti szolgálatról való gondos- kodás.

(3) A használatba adó jogai és kötelességei az intézet vezetőjét illetik, illetőleg terhelik.

Abban az esetben ha egy közös épületben egy, vagy több önálló, állandó jellegű intézet működeik]

a gondnoki kezelést ellátó intézet vezetőjét kell használatba adónak tekinteni.

5. §. A használó jogai és kötelességei (1) A használó jogai:

.a) az átengedett helyiség (épületrész) meg- állapodás szerint való használata.

b) azoknak a szolgáltatásoknak igénylése, amelyekért térítési díjat fizet,

c) A használat rögtöni hatállyal való meg- szüntetése, ha a használatba adó a megállapodást megszegi.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

elnök: Barcs Sándor, helyettese: Tabák Endre, versenytitkár: Hidas Gusztáv. Az NB I—II. évi bajnoksá- gon jogot szerzett és az OTSB által besorolt csapatok. osztályú

Nem láttuk több sikerrel biztatónak jólelkű vagy ra- vasz munkáltatók gondoskodását munkásaik anyagi, erkölcsi, szellemi szükségleteiről. Ami a hűbériség korában sem volt

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Ehhez nem kell változó mágneses tér által keltett elektromos térről beszélni, elég, ha tudjuk, hogy a vezetékben álló elekt- ronokra a vezeték mozgatása miatt mágneses

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

A CLIL programban résztvevő pedagógusok szerepe és felelőssége azért is kiemelkedő, mert az egész oktatási-nevelési folyamatra kell koncentrálniuk, nem csupán az idegen

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

„Én is annak idején, mikor pályakezdő korszakomban ide érkeztem az iskolába, úgy gondoltam, hogy nekem itten azzal kell foglalkoznom, hogy hogyan lehet egy jó disztichont

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: "...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online

Az eredmények alapján elmondható, hogy a szülők éneklési szokásai közepes erősségű összefüggést mutatnak a szülők zenehallgatási szokásaival, azzal, hogy