Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem Állam

Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

1

Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és IM Tanulmányi Jogászösztöndíj odaítélésével összefüggésben lebonyolított pályázat keretében végzett adatkezelésről A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: „Egyetem/Adatkezelő”) a jelen adatkezelési tájékoztatóval érintett adatkezelése során az alábbi jogszabályokat és belső normákat alkalmazza:

a) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU rendelet (a továbbiakban „GDPR”);

b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);

c) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: „Nftv.”);

d) a Miskolci Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat III. kötet Hallgatói Követelményrendszer (a továbbiakban: ME-HKR.);

e) a Miskolci Egyetem Állam– és Jogtudományi Kar Hallgatói Követelményrendszere (a továbbiakban: ME–ÁJK HKR.);

f) a Miskolci Egyetem Adatvédelmi, Adatkezelési és Közérdekű Adat Megismerési, Közzétételi Szabályzat (a továbbiakban: „Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat”).

A tájékoztató célja: jelen tájékoztató célja, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást nyújtson a Miskolci Egyetem Állam– és Jogtudományi Kar (a továbbiakban: ME-ÁJK) hallgatói részére az ME-ÁJK által az Nftv. 85/C.§ d) pontja, az 1710/2014. (XII.5) Kormányhatározat, az 1311/2015. (V.21.) Kormányhatározat, valamint az ME-ÁJK HKR. 35/A.§ foglaltak szerint folyósítható IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj (a továbbiakban: IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj) odaítélésével összefüggésben lebonyolított pályázat (a továbbiakban: Pályázat) keretében végzett adatkezelésről, valamint az ME-ÁJK HKR. 35/B.§-ban foglaltak szerint folyósítható IM Tanulmányi Jogászösztöndíj (a továbbiakban: IM Tanulmányi Jogászösztöndíj) odaítélésével összefüggésben végzett adatkezelésről.

Az adatkezelő és képviselője: Miskolci Egyetem (3515 Miskolc, Egyetemváros, Intézményi azonosító:

FI87515, Tel: 46/565-111, Honlap: www.uni-miskolc.hu), Képviseli: Prof. Dr. Horváth Zita rektor, E- mail: rektor@uni-miskolc.hu, A/4. I. emelet 145., Tel.: 46/565-111/10-32

A Pályáztatás lebonyolítására kijelölt szervezet: Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar IM Jogászösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: Bizottság, 3515 Miskolc, Egyetemváros, elérhetőség:

jogdekan@uni-miskolc.hu, képviseli: Prof. Dr. Csák Csilla dékán)

Kapcsolattartó adatvédelmi tisztviselő: dr. Certicky Mário adatvédelmi tisztviselő, Jogi és Beszerzési Osztály, 3515 Miskolc, Egyetemváros, A/4. I. emelet 128. 46/565-111/1420, adatvedelem@uni- miskolc.hu.

Az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj Pályázat keretében végzett adatkezelésre vonatkozó információk

Az érintettek körének meghatározása: valamennyi természetes személy, aki az ME-ÁJK hallgatójának minősül és az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj odaítélése tekintetében kiírt pályázati kiírásra pályázatot nyújtott be (a továbbiakban a jelen alfejezet tekintetében: „érintett/pályázó”).

(2)

2

Az adatkezelés rövid leírása: az érintettek az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj igénylésére vonatkozó pályázatot a pályázati kiírás szerinti időszakban a kiíráshoz tartozó részletes tájékoztatás szerint, az Unisys elektronikus rendszerben (a továbbiakban: Unisys rendszer) elektronikus úton nyújthatják be. Az Adatkezelő a határidőre beérkezett pályázatokat elbírálja. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően nincs lehetőség pályázat vagy – amennyiben a pályázót hiánypótlásra szólították fel – a hiánypótlás benyújtására.

A Pályázatot az ME-ÁJK IM Jogászösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: bírálóbizottság) bírálja el. A bírálóbizottság döntésével szemben az érintett jogorvoslati kérelmet terjeszthet elő, amelyet az ME- ÁJK Ösztöndíj Jogorvoslati Bizottsága (a továbbiakban: jogorvoslati bizottság) bírál el. A sikeresen pályázó ösztöndíjasok névsorát az ME-ÁJK jóváhagyásra megküldi az Igazságügyi Minisztérium mint az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjat folyósító szervezet részére. Az ösztöndíjak kiutalását a Miskolci Egyetem Hallgatói Központja végzi a számítógépes tanulmányi rendszeren (a továbbiakban:

Neptun-rendszer) keresztül. Az adatfeldolgozó az Unisys rendszerből a pályázati eljárás lebonyolítását követő egy külső adathordozóra menti a teljes pályázati anyagot, amelyet az iratkezelési szabályoknak megfelelően őriz. Ezt követően az Unisys rendszerből 30 napon belül a teljes pályázati dokumentáció törlésre kerül.

A kezelt személyes adatok köre: a pályázati eljárás során kezelt érintettre vonatkozó egyes személyes adatok körét, ezen adatok kezelésének egyedi célját és az egyes adatok kezelésének jogalapját az 1.

számú melléklet tartalmazza.

Az adatkezelés általános célja: az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra való jogosultság megállapítása érdekében, valamint a jogosultság megállapítása esetén az ösztöndíj kifizetésének érdekében.

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján az adatkezelő közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezelő közérdekű jogosítványának gyakorlását megalapozó jogszabály az Nftv., valamint annak felhatalmazása az ME-ÁJK HKR.

Az adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. sz. melléklet I/B. 1. pont h) pontnak megfelelő adatok tekintetében az I/B. 3. pont alapján a hallgatói jogviszony megszűnésének bejelentésétől számított 80 év.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: a bírálóbizottság tagjai, jogorvoslati kérelem előterjesztése esetén a jogorvoslati bizottság, a Hallgatói Központ ösztöndíjak folyósításával megbízott munkatársa, az Igazságügyi Minisztérium által az ösztöndíjak odaítéléséről szóló döntés meghozatalára kijelölt személy, valamint szükség esetén az adatfeldolgozó rendszergazda.

Adatfeldolgozó1 személye: az adatkezelő az Unisys pályáztatási rendszer működtetéséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: PHTML Kft. (székhely: 3524 Miskolc, Jósika u. 33. 4/1., cégjegyzékszám: 05-09-016525). Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között a GDPR 28.§ (3) bekezdése szerinti adatfeldolgozás részleteit tartalmazó adatfeldolgozási szerződés jött létre.

Adatfeldolgozó2 személye: az adatkezelő a Neptun-rendszer működtetéséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: SDA Informatika Zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 123, Cg.: 01-10- 140314). Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között a GDPR 28.§ (3) bekezdése szerinti adatfeldolgozás részleteit tartalmazó adatfeldolgozási szerződés jött létre.

(3)

3

Címzett: Igazságügyi Minisztérium (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.).

Ezen felül az adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve, ha arra uniós vagy nemzeti jog kötelezi, amely utóbbi körébe tartozik az alábbi rendelkezés.

Az Nftv. 3. sz. melléklet I/B. 4. pontja alapján az adatok továbbíthatóak:

a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához;

b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;

c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat;

d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat;

e) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan.

Az adatok forrása: A pályázat benyújtása önkéntes az adatokat az érintett szolgáltatja.

Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezménye: amennyiben az érintett nem vagy nem megfelelően szolgáltatja az adatokat (ideértve azt is, hogy nem megfelelően nyújtja be az adatok igazolására szolgáló dokumentumokat), úgy az Adatkezelő nem tudja a pályázati kiírásnak megfelelően elbírálni a pályázatokat.

Az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj odaítélése érdekében végzett adatkezelésre vonatkozó információk

Az érintettek körének meghatározása: valamennyi természetes személy, aki az ME-ÁJK hallgatójának minősül és megfelel az IM Tanulmányi Jogászösztöndíj odaítélésére vonatkozó feltételeknek (a továbbiakban a jelen alfejezet tekintetében: „érintett”).

Az adatkezelés rövid leírása: a Miskolci Egyetem Hallgatói Központja (a továbbiakban: ME-HK) minden tanulmányi félévet követően megállapítja az ME-ÁJK valamennyi hallgatójának előző félévben elért tanulmányi átlagát. Az ME-HK ezt követően megküldi az ME-ÁJK IM Jogászösztöndíj Bizottság (a továbbiakban: bizottság) részére azon érintettek listáját, akik az utolsó tanulmányi félévben elérték a 3,51-es tanulmányi átlagot. A bizottság megállapítja az ösztöndíjat elnyerő érintettek rangsorát és azt jóváhagyásra megküldi az Igazságügyi Minisztériumnak mint az IM Tanulmányi Jogászösztöndíjat folyósító szervezetnek. Az ösztöndíjak kiutalását a Miskolci Egyetem Hallgatói Központja végzi a számítógépes tanulmányi rendszeren (a továbbiakban: Neptun-rendszer) keresztül.

A kezelt személyes adatok köre: a pályázati eljárás során az alábbi személyes adatokat kezeli az adatkezelő:

– az érintett neve és Neptun-kódja,

– az érintett által az utolsó lezárt félévben elért tanulmányi átlag.

Az adatkezelés általános célja: az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíjra való jogosultság megállapítása érdekében, valamint a jogosultság megállapítása esetén az ösztöndíj kifizetésének érdekében.

(4)

4

A személyes adatok kezelésének jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont alapján az adatkezelő közérdekű jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Az adatkezelő közérdekű jogosítványának gyakorlását megalapozó jogszabály az Nftv., valamint annak felhatalmazása az ME-ÁJK HKR.

Az adatkezelés időtartama: az Nftv. 3. sz. melléklet I/B. 1. pont h) pontnak megfelelő adatok tekintetében az I/B. 3. pont alapján a hallgatói jogviszony megszűnésének bejelentésétől számított 80 év.

Az adatok megismerésére jogosultak köre: az ME-HK tanulmányi ügyintézője, a bizottság tagjai, az ME-HK ösztöndíjak folyósításával megbízott munkatársa, az Igazságügyi Minisztérium által az ösztöndíjak odaítéléséről szóló döntés meghozatalára kijelölt személy, valamint szükség esetén az adatfeldolgozó rendszergazda.

Adatfeldolgozó személye: az adatkezelő a Neptun-rendszer működtetéséhez az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: SDA Informatika Zrt. (székhely: 1111 Budapest, Budafoki út 59. 123, Cg.: 01-10- 140314). Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között a GDPR 28.§ (3) bekezdése szerinti adatfeldolgozás részleteit tartalmazó adatfeldolgozási szerződés jött létre.

Címzett: Igazságügyi Minisztérium (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 22.).

Ezen felül az adatkezelő a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja, kivéve, ha arra uniós vagy nemzeti jog kötelezi, amely utóbbi körébe tartozik az alábbi rendelkezés.

Az Nftv. 3. sz. melléklet I/B. 4. pontja alapján az adatok továbbíthatóak:

a) a fenntartónak valamennyi adat, a fenntartói irányítással összefüggő feladatok ellátásához;

b) a bíróságnak, a rendőrségnek, az ügyészségnek, a bírósági végrehajtónak, az államigazgatási szervnek a konkrét ügy eldöntéséhez szükséges adat;

c) a nemzetbiztonsági szolgálatnak az Nbtv.-ben meghatározott feladatok ellátásához szükséges valamennyi adat;

d) a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős szerv részére valamennyi adat;

e) a magyar állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek a képzésre és a hallgatói jogviszonyra vonatkozóan.

Az adatok forrása: az Adatkezelő az ösztöndíjra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat a Neptun-rendszerből szerzi meg.

Az érintettek jogai

Az Egyetem az adatkezelése során feltétel nélkül biztosítja az érintettek számára az alábbi jogaik érvényesítését:

– előzetes tájékoztatáshoz való jog [GDPR 13. cikk]: az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatást kapjon a személyes adataival kapcsolatosan végzett adatkezelésről és az azzal összefüggő minden információról. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztatót a központi honlapján (https://www.uni-miskolc.hu/adatkezelesi-tajekoztatok) közzéteszi és biztosítja annak folyamatos elérését. Az adatkezelő a pályázat benyújtására vonatkozó pályázati tájékoztatóban közzéteszi az adatkezelési tájékoztató elérhetőségét.

(5)

5

– hozzáféréshez való jog [GDPR 15. cikk]: Az érintett írásban – ideértve az elektronikus utat is – előterjesztett kérelmével tájékoztatást kérhet a személyes adatainak kezeléséről és abba bele is tekinthet. Az érintett kérelmére az adatkezelő bármikor köteles tájékoztatást adni az általa kezelt, az érintettre vonatkozó adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a hozzáféréshez való jog gyakorlását segítő formanyomtatványt elérhetővé tett a központi honlapján, amelynek megfelelő kitöltésével és benyújtásával az érintett gyakorolni tudja a hozzáféréshez való jogát. Az adatkezelő e mellett elfogad bármilyen más kérelmet, amelynek tartalmából egyértelműen megállapítható, hogy az érintett a hozzáféréshez való jogát gyakorolja. Az adatkezelő azonban mindaddig megtagadhatja a hozzáféréshez valójog gyakorlására irányuló kérelem teljesítését, ameddig kétséget kizáróan nem tudja azonosítani az érintettet.

– helyesbítéshez való jog [GDPR 16. cikk]: Az érintett kérheti személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, amennyiben pontatlan adatot tartalmaz, valamint – figyelemmel az adatkezelés céljára – kérheti személyes adatainak kiegészítését. Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy a helyesbítéshez való jog nem terjed ki a pályázathoz csatolt dokumentumok tartalmának pályázat benyújtására nyitva álló időszakon kívül történő kiegészítésére, vagy a pályázathoz új dokumentum csatolására.

– törléshez való jog [GDPR 17. cikk]: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő – a kötelező adatkezelés kivételével – indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. A személyes adat törlése esetén az adatkezelő az elérhető technológia és a megvalósítási költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő esetleges további adatkezelőket, illetve adatfeldolgozókat, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Az adatkezelő jogosult arra, hogy a törléshez való jogot korlátozza és az adatok törlését megtagadja, illetve ne valósítsa meg amennyiben a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében megfogalmazott valamely feltétel fennáll. A jelen adatkezelés tekintetében a törléshez való jog érvényesítése esetén annak teljesítése a GDPR 17. cikk (3) bekezdés b) pontja alapján megtagadható, ugyanis az adatkezelés az adatkezelőre a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből az adatkezelőre ruházott jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges. Ilyen tagállami jogi kötelezettségnek minősülnek az Nftv. és a Kormányrendelet fentiekben hivatkozott rendelkezései.

– adathordozhatósághoz való jog [GDPR 20. cikk]: tekintettel arra, hogy az adatkezelés jogszerűségét nem a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapozza meg, ezért az érintettet az adathordozhatósághoz való jog nem illeti meg.

Panasztételhez és jogorvoslathoz való jog [GDPR 77-79. cikk]: amennyiben az Adatkezelő adatkezelésével összefüggésben bármely érintettnek észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy adatainak kezelése jogszerűtlen, kérjük elsődlegesen forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz az adatvedelem@uni-miskolc.hu e-mail címen. Jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat (a pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja), valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest,

(6)

6

Falk Miksa utca 9-11., tel.: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu; elektronikus levélcím:

ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.) is fordulhat.

Az érintett jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét az adatkezelő postacímére, vagy az adatvedelem@uni-miskolc.hu elektronikus levélcímre kell benyújtani, illetve azt személyesen előterjeszteni. Az adatkezelő a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül írásban tájékoztatást ad.

Az érintetteket megillető jogok részletes ismertetését és azok érvényesítésének módját az Adatkezelő központi honlapján (https://www.uni-miskolc.hu/adatkezelessel-kapcsolatos-dokumentumok) közzétette, amelyet az érintett bármikor elérhet, megtekinthet és letölthet.

Miskolc, 2021. március 12.

Prof. Dr. Horváth Zita sk. Prof. Dr. Csák Csilla sk.

rektor dékán

(7)

7

1. számú melléklet Az adatkezelő az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj mint adatkezelési folyamat keretében az érintettre vonatkozó alábbi személyes adatokat, az alábbi célból és jogalap alapján kezeli:

A kezelt adatok köre Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés célja

Az érintett kérelme, amely tartalmazza az érintett nevét és

Neptun-kódját

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

az Egyetem közérdekű feladatainak végrehajtása

A kérelem elbírálásához szükséges eljárás lefolytatása keretében az érintett azonosítása.

Az érintett képzésére vonatkozó adatok, így az érintett által látogatott évfolyam, a képzés

finanszírozásának formája

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság megállapítása céljából

Az érintett e-mail címe GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az érintettel történő kapcsolattartás, különösen a pályázat eredményének közlése

Az érintett képzésének utolsó befejezett félévét érintő

tanulmányi átlag

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint a tanulmányi átlagtól függően megítélhető

pontszám megállapítása céljából

Az érintett által teljesített nyelvvizsga típusára és fokára

vonatkozó adat és annak igazolására szolgáló nyelvvizsga

bizonyítvány másolata

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint a megszerzett nyelvvizsga típusától és fokától függően megítélhető pontszám megállapítása

céljából

Az érintett tudományos tevékenységét igazoló dokumentum (TDK és OTDK

részvétel igazolása)

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint az érintett által végzett tudományos tevékenységtől függően megítélhető pontszám

megállapítása céljából

A pályázattal érintett félévben az érintett tanulmányi versenyeken

való részvételét igazoló dokumentum (pl.

perbeszédverseny és egyéb versenyek)

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint az érintett tanulmányi versenyeken való részvételétől függően megítélhető pontszám

megállapítása céljából

Az érintett által végzett demonstrátori tevékenység igazolására szolgáló, Tanszék

által kiállított dokumentum

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint a demonstrátori tevékenység végzésétől függően

megítélhető pontszám megállapítása céljából

(8)

8 Az érintett jogi szakkollégiumi

tagságát, jogi klinikai programban vagy jogi szakfordító

képzésben való részvételét igazoló dokumentum

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint az érintett jogi szakkollégiumi tagsága, jogi klinikai programban vagy jogi szakfordító képzésben való részvétele alapján megítélhető

pontszám megállapítása céljából

Annak igazolására szolgáló dokumentum, hogy az érintett részt vesz a kari vagy egyetemi

újság szerkesztésében

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint az érintett kari vagy egyetemi újság szerkesztésében való részvétele alapján megítélhető pontszám megállapítása céljából

A pályázattal érintett félévben az érintett által végzett publikációs tevékenység igazolására szolgáló

dokumentum

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíjra való jogosultság, valamint az érintett által végzett publikációs tevékenység alapján megítélhető pontszám megállapítása

céljából

Adattovábbítás az Igazságügyi Minisztérium részére

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az ösztöndíj odaítéléséről való döntés meghozatala céljából. Tekintettel arra, hogy az

ösztöndíjat az IM finanszírozza, ezért az IM dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

Az ösztöndíj folyósításával kapcsolatos adatok Neptun- rendszerben történő tárolása

GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont

A jogi kötelezettség teljesítése céljából, tekintettel arra, hogy az Nftv. 3. sz. melléklet

I/B. 1. pont h) pontja előírja a felsőoktatási intézmények részére a hallgatók részére folyósított ösztöndíjakra vonatkozó adatok

kezelését.

Az Unisys rendszerben történő adatkezelés

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

A pályázati eljárás lebonyolítása céljából. Az adatkezelő a pályázati eljárást a Unisys

rendszerben bonyolítja le.

Az adatok Unisys rendszerből külső adathordozóra történő másolása és az adathordozó

tárolása

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az adatkezelő adatbiztonsági intézkedésként a pályázati eljárást követő 30 napon belül a teljes pályázati anyagot lementi egy külső

adathordozóra és azt az iratkezelési szabályoknak megfelelően tárolja.

Az adatok Unisys rendszerből történő törlése

GDPR 6. cikk (1) bek. e) pont

Az adatkezelő a teljes pályázati anyag külső adathordozóra történő másolását követően

törli az Unisys rendszerből az adatokat.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :