• Nem Talált Eredményt

2 1 6 3 8

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "2 1 6 3 8"

Copied!
37
0
0

Teljes szövegt

(1)
(2)

2 1 6 3 8

(3)
(4)
(5)
(6)

Hung׳, h. I

5672 1 ״

-,340

■ e.Széch.

(7)

.

(8)

A'

H Ő S I

M A G Y A R

N É V ’S E R E D E T

M É L T Ó S Á G Á N A K K I V Í V Á S A .

S O P R O N B A N , 1825.

K n l t s á r K a t a l i n A S s z o n y ' B e t ű i v e l .

(9)

Nomen Achemenides ; Trojam Genitore Adamasto Paupere ( mansissetque utinam Fortuna ! ) proSectuc

— — Vivo praetervehor ostia saxo

Pantagiae , Megarosque sinus , Tapsumque jacentem.

Virg. Aeneidos I. III.

2 1 6 3 8 4

(10)

S Z E R Z É S

A z i 8 2 5díki T U D . GYŰJT. Xdík K Ö T E T . JÉHEZ.

A’ MAGYAR NÉV ’S EREDET MÉL.

TÓSAGÁNAK KIVÍVÁSA.

A'

Magyaroknak igazi Neve soha sem volt sem Z a v a r , sem Závárt, sem Zárt. C o n s t a n - t i n S a b a r - j á t er re, híjába! soha sem le­

het tsavarni.

Minél tovább nyomoztam ezen Szót* ad, nál inkább meg győződtem a r r ó l , hogy az tsak ugyan még is valóban S a b a r — S a- b a e i r — S a b i r o - k a t , S a b a e i k e t * )

az

*) Kleuker Zendavestájábart aZ első 1. és Ehrmann

’s Lindner neucfte Rundé [von Uften II. a ’ 179 1, Prag 1812.

*

(11)

4

a z , n a p , h o ld , természet tisztelőket, a ’ Ma- gyarok vallásához S zító k at, S áto ro so k at, *) k a to n á k a t, egy Szóval M agyarokat j e l e n t .

Meg engedem már m o st, hogy akara- tosnak ne láttaSsam le n n i, de más jó okokból i s , hogy a ’ Σαβαρτοι cZσφaλ0i-מak Σαβαρ ujroi άσφαλοι - nak kell lenni. A ' vége úgy is meg

m utatja kinek van Igaza.

E ’ Szerint h ih e tő , hogy C onstantin a ״

2

·αβαρ Szót ά’σ φ α λ ο ί- v a l ak arta m ag y arázn i;

noha maga sem tudta valóságos o k á t, m iért neveztettek ú g y , a' m int ezen S zav aib ó l,

״ Ex, ηνος άιτίκς“ (az a z , valam elly okra néz- ve) nyilván ki tetSzik.

Igaz ugyan , hogy αςφαλος Szót én sem találtam sohol (de azért más még találh at ám !) 's meg esm erem , hogy a 'C y ro p aed ia αςφάλ^/α·

ja reá csavarásában én is h ib áztam ; azom - bán ebből nem következik, hogy az αςφαλοι hibás irás vagy a lk a lm a tla n , noha nem épen Classicus Szó; sőt inkább most is egyre azt állítom , hogy az a ' tagadó a és σφάλλω vagy

σ φ α λ ώ - * * ) tói jön és a’ S z a b a d m e lle tt, F el

*) ך ס , S20ch m. ך כ ס f· sz üchah, tu gurium , tabcr- naculum , Szék , székhely , sátor , m ellyen az áfz·

ló fü g g ö tt, a ’ honnét az áSzlos u ra k , vagy Zászlós U rak.

**) Erre tanút is találtam . M anuale graecarum N övi T est. vocum editum a G eorgio Pasore Herborna·

N assoviorum 1624. p . 6 6. 9Α σ φ α λές, εος , ο . 2r! certus a la p s u , ex a p rir. et σφάλλω *up-

p la n t o , la b e fa c to , everto.

(12)

nem fo rg a to tt, ’s itten E l n e m t é r t , non eversus , non aversus és így a ' szokásban lévő άσφαλ^'ς - sel , melly e rő se t, á llh a ta to s- sat je le n t, k ö v e t k e z ő l e g ugyan azon je - lentésü.

E szerint t e h á t , az én vélekedésem fze- rin t , az igen alkalm as és értelmes Szó , v a·

lam in t nálunk is a ' C onvertita Szó, m ellyet Jiijába keresünk deák Classicusainkban és így άσφαλοι annyit teSz, m int non C o n v e rtita e , non aversi a Religione, quippe Magorum.

így egyez meg Fefsler fejtegetése Szerint is az ασφαλας - sal a z Arabs sab ar, az a z , erő s, állh atato s. Ezen értelem ben vette azt Constantio is.

De m inthogy ezen Szó így puSztán tsak az Ár vagy Medus Nemzetet fejezné k i, nem pedig egySzer’smind a ’ Nemzetség nevét is , nem ok nélkül gondolo m , hogy az a ' Chal- daeai vagy Zsidó הבז za b a c h , az a z , áldozó és Ar *) v. Medus Szavaktól és ezeknek egy- be forrásából ered , mert tsak így jelent an- n y it, m int M agy ar, az a z , a ’ Mag **) Nem-

5

*) Hogy az Ár fz ó n a k ’s a ’ Chaldaeai א ר א ara, az a z , erős Szónak az Arabs sabarral egy jelentése v a n , nem lehet tagadni. D e ez a* származtatás sem Szükséges, ha épen nem akarju k , mert a ’ magyar

״ ár“ ma is sok *s nagy erejűt je le n t, a* mint az e- red és á ra d , érviz és árvíz Szavakból is éSzre leh et

ven n i.

**) A ’ Mag Szónak eredetét nem vitatom ; elég az , h o g y Herodot ugyan annyi betűvel ezen N em zetséget

(13)

6

zetségböl való Ár SzoroSsabb értelem ben, és a' Magok vallásához Szító SzéleSsebb jelen­

tésben.

E bből egyeneSsen azt következtetem , hogy a' Constantin S a b a r-ja a’ Régiek Z a­

b á é it, *) Sabarae — S abaeir — Sabeir — S a b ir - je it, az a z , M agyarjait**) jelenti nem tsak az A rabiai p arto k o n , hanem m indenütt:

annyival inkább , m i v e l a ' P acinaciták álta l tólünk elSzakaSztott napkeleti Persiában lévő m integy 12000 Atyáinkfiai még máig is Sa- baeeroknak neveztetnek, a ’ Bengalai tenger öböl Sinus Sabaricusnak m ondatott és a ' Ca- spiai tenger nyugott deli gyántás környéke

mondja P a p i v. T u d o m á n y o s N em zetségnek a ’ M edusok között. Ebből következtethetni azt is, hogy e ’ volt , mint a ’ régiség mutatja minden lég régiebb n épeknél, a* K a r d o s , i j a s *s K a t o n á s h a d i v e z é r N em zetség is , mint fő N em zetség , egyszer’sm ind. A ’ mi pedig e* szóban a ’ g - t ille ­ ti: nem tu d ju k , ha vallyon a* g betű kem ény g - nek , vagy gyenge gy - nek mondatott e ’ ki mind a ' G örögöktől mind a ’ L atinoktól. Hihető , hogy a' M agyaroktól valósággal gy - nek m ondatott, mint­

hogy ezen hang még máig is gyengyén maradt.

A vagy még ma is nem mondják e , k i v á l t a ’ T ó ­ tok a* g - t j - n e k , sőt ugyan azok a* deák g - t gy - nek a ’ genus , germino szavakban *s mi m a­

gunk Magyarok is n é h a , a ’ Frantziák és Á ngo- Jyok pedig z s - n e k ?

*) Lásd Fűnké Schul R eál Lexiconját e ’ Sző alatt.

**) Arabia M acina, Machorbe a* mai Mascate , Ma- corabba, Macoraba , Macorata ( M agyarád ) a ’ mai Mecca , és M acoretae nevek ere elég bizonyságok.

(14)

Baku (B ékavár) m ellett m ár régenten Sabaeae A rae - *) nak neveztetett.

Ugyan erről Ehrm ann neueße Runde Von Asien Prag 1812. I. a’ 376

1

. azt m ondja //Die*

feS emige S f uer i(l ober auch megen der Ber*

ehrung merfmúrdig, roelche die ^parfén (©ebem oder SfMffanbftff) demfelben etmeifen, indem fie eS fúr ein gemijfeS ipeiligchum, fúr daS fchon«

(le Sinnbild der (SotchfiG hallcn* ©ie hflben dejjroegen auch Steinerne Sempel um diefe (Stelle her erbaut, t>on melchen aber nur noch (Siner gebraucht mird ; in demfelben geht nahe bet dem 2lltare eine jmep S US? h°he SKúfjre auS der (£r- de b*TDor; «wS melcher, fobald man einen bren­

nenden ipáim h i n d i i , eine fchone blaue mit roch orrmifchte ^lamittf auf|teigt, die nicht den geringsten ©rruch tmn ftch gibt. JDurch daS ikttfroerfen eineS mollenen 8appenS oder SÜ}f$

auf die Blúndung der SíoíRe, mird die S l flm- me fogleich gedampft. Bei diefem Sempel ten ftch be(tandig drei fromme parfén

,

alS 2)er- mifche auf, denn »an ihren <SlaubenSgeno(fen mird, um chre Andacht bei dem t)eiíiaen emi- gen S cuer 5U »errichten, (rarf, fogar auS 3n#

dien, hichet gemallfahrtei.

Ezen a ’ Caspiai kaputól napkeletre fek­

vő tájékot értheti Justinus XLI. a zapa- ortenon hegye a l a t t , mellyre i s° A rsak es, az i 5° Parthus K irály D ara v a ra t, talán a

7

*) Lásd Flinke ©chili -SHcal Lexiconját ugyan Szó alatt.

ezen

(15)

g

mai T a u ris t, építette. E rre m utatnak az el rontsolt Zapa a ' Zaba helyett és az 0$3u\vov talán az ’O^itvqg vagy inkább a ' 2d»k Ejtés- ' ben '

0

(tidívov, genius, g e n ii, (az a z , a ’ M a­

gyarok’ Istene hegyén) Szavak.

Sabaratónak pedig neveztetik hihetökép mái n a p o n , a ' mint a ’ fö ld rajza m u ta tja , a ’ Tiflisen túl fekvő tá jé k , a ’ hol még talán ma is M agyarok vannak.

Ha Nagy Laki Jaksits Gergelynek h itelt a d h a tu n k , a' Caucasus és Caspiai T en g er nyugotti környékén még most is mintegy hét m illió m agyarok tanyáznak. T . T . Szabó N azarius Ur A lvinczi Sz. Ferentz Szerzetebe·

li G vardian pedig Mogol OrSzágban lévő több m illiókról vett hirt. *) E zeknek, T ek. T . Perecsenyi Nagy LáSzló U rn ák , T ek. T . Hor­

váth István U rnák , a ’ ki még többet íg é r, köfzönöm , hogy eSzelösnek nem hirdetnek.

T öbbnyire ha már H erodot V. 9. Thra*

cián v. Rátz OrSzágon fellyül a ’ D u n án tú l, a ' mai M agyar O rszágban, m ár a ' m aga ideje- ben az ott régen meg telepedett S ig in n é k rö l, m int M ediái eredetű ’s viseletű **) népről h allo tt 's tu do tt v a la m it; ez elég a r r a , hogy

*) A ’ F első Magyar OrSzági Minerva 2-dik 4-djének 15 Szama alatt 1825.

**) Tsudálom hogy tsak erről is , melly egéSz A siá- ban a ’ lég pompáSsabb ’s fényeSsebb volt, nem es- mertünk , mint a* madárra tolláiról , mangunkéra , mellynél drágábbat ’ s diszeSsebbet még most sem mutathat elő egéSz Európa.

(16)

a ' M agyarok, m int M ediái bebizonyítotterede- tüek , voltak emberi emlékezet ’s a ' H istória lég régibb évétől fogva M agyar Orfzág lakó- sai 's ez ád nekünk M agyaroknak örökös 's fegyvereinkéi m ár 3szor meg erősített Igazsá- got annak bjrására.

h S z a v a i, sok kintsnél többet érő szav ai, édes Anyai nyelvünkre fo rd ítv a , ezek ״ Azt pedig ezen tájéknak (érti T h raciat) még in- kább éjszaki réfzéröl senki sem tudja meg m ondani bizonyoSsan , kik azok az em berek, a ' kik abban laknak. De már az Isteren túl lévő pufzta és h atártalan tájéknak látSzik.

T sa k egyedül azt tu d h a to m , hogy az Isleren túl laknak em berek, a ’ kiknek nevek Sigin- n é k , *) M ediái öltözetet v iselő k ; hogy lova-

9

· ) Én ugyan ezeket Értekezésemben nem hirtelen kedésből neveztem S zegén yek n ek : mert már akkor úgy vélekedtem, hogy bizonyoSsan vallásokért nyo- mattak ide , és a ’ F első Magyar OrSzági Minerva 2-dik 4-djében Herodot’ ezen helyére még inkább figyelmetessé tétetvén, úgy találtam, hogy ezek va- lósággal Magyarok és pedig Scytha (Szakadt vagy igazábban Szökött , mert a* Görög y - nek több- nyíre a ’ magyar Ő felel meg) IjáSz v. JáSz Magya- Tok voltak. A* régi dolgokat régi nyelvek ből kell magyarázni. A ’ Σ1׳}Ζίνν0ί Szónak meg felel a*

magyar Szegények , enek a ’ sze8 anim > a n ־ t i s t i t e s , prin cipes, ennek a' Szó kén , praefec·

tus aulae . ennek a* ן ק ן i á k é n , senex , ennek pe- dig Herodot Σαχ,α! ss a ’ Latin Sacae. Kik Vol- tak ezen A ntistites, princip es a' Medusok k ö z ö t t ,

(17)

Ι Ο

ik kótzosak egéSz testeken , Öt ujnyi hoSsza- ságu Szörüek, kitsinyek pedig és roskadtak és erőtlenek férjfiak h o rd o zására, de Szekerek- be fogatva igen serén y ek , hogy szekereken járnak az ott lakók és ezeknek h atárjaik terjednek közel azon Henetokéhoz az A driá- b á n : hogy magokat a ’ Medusok S zállitv á- nyaiknak (C oloniae) 'm ondják. Hogyan let·

tek pedig ezek a' Medusok S z á llítv á n y a ik , én ugyan nem tudom meg mondani. M ert történhet m inden sok idő alatt. A' Si- ginnéket pedig azon Ligyek (L ig u re s, Ibe- riai — Szállók) a' kik felfelé MaSsalia fe- lett (F ra n tz ia és OlaSz OrSzágban) laknak kereskedőknek vagy ifzáko kn ak , *) a ' Cy-

ha nem Magyarok? E z e n ellen mondást ped ig meg fejti a' ה ר ס szarah, rebellis (Szerecseny) és

י י

ugyan ezen Szó ch a ld a e a i ú l, eparchi, ergo Parthi és hazájokból való ki nyomattatások titán , az Oláh S z erá ts i, szegények. Szegény az, a ’ ki vallásáért ha·

zajából hazafiai számából ki vettetik. E* nem rit- ka d o l o g —-s ok példát hozhatok erre — a* Tégi idő- ben. Mi rajtunk is e ’ történt. Conf. Afsacepi és Ehrmann II. 107. Asien.

״) Herodot Κ α7Γ׳ΐ ^ λ0.ς - sa K ere sk e d ő t, b orárost, U fzákot jelent. A ’ Magyarok’ Chaldaeai nev e, mint előbb láttuk מ י ה ב ז zabachim vagy מ י א ב ^ zabaim

· · - ״ —

( *z ap áim ) áldozok l é v é n , ezt a ’ Li g y e k , mint Ibériai eredetűek egy két betű változásával ם י א ב ו ס fzavbaimra, az az ifzákokra forgatták. Ezt akar- ja mondani Herodot. Lásd Reinccii Lexicon He- braeo Chaldaicum bibliáim Lip siae 1748 p . 113*

(18)

prusiak pedig durungoknak ! vagy dárdáknak

**) nevezik."

H erodot tsak azt ak arja m ondani ,

,,a'

D unántúl laknak a ’ M ediái eredetű M agya- r o k , a ’ kiket a ' Ligyek v. Ib ériai Szállók Z a b a e o knak a' Cyprusiak pedig J á S z o k - 'nak m o n d a n a k ," vagy ״ a' D unán tül lakik azon Nlediai Nemzetség , m ellyet a' Ligyek Z a b a e -o k n a k , az a z , M agyaroknak, a' Cy- prusiak pedig JáSzoknak hívnak."

H erodotnak ezen egy réSzéböl e’ Szerént,

ס י א ב ס Sábáéi ם י א ב ו ס Szavbáim, in p l . potatores ,

j* t 1 · * t i

ebriosi , al. Sábáéi. Conf. Heeren Ideen I. 284. 1. Curtiiis V II I. io et s e qu. Egyik sem tsúf név.

Nem de nem találjuk e fel a ’ mai Szerem ( Szír- m i u m ) Szóban a' S zerü n n y e, D io n y so s , Bachus nevet , , s nem jelent e Szerem a n n y i t , mint Sze- rünyei M e g y e ? Nem de neme* volt e a* régi Sin- g inudunum , nints e itt Viminaceum , nints e itt Bersovia ( Paraditsom ) Arcidava ? Conf. Dacia et M o e s i a , Thracia , IViacedonia Vindobonae in offi- cina Artium 1803· Nem voltak e itt tehát ők , Ha- t á r - ő r ö k , S z é k e l y e k , Katonák? Nem de nem e*

volt e a ’ Magyar Hősök szüretelő mulató helye ? ho- lőtt az igazi Szorofsabb értelmű Magyar Nemzetség D aciában tanyázott.

**) Herodot’ í o ' p a r a - j a a* Cyprusiaknak ( a ’ kik m int tudjuk P o é n o k és így a ’ Zsidó n y e l v u e k k e l atyafiasak v o l t a k ) talán ugyan a' Zsidó Lt g é z a , truncus succisus - savai egyez meg. Ezek tehát v v a* J á szok at, v. Ijáfzokat, Gézáknak nevezték:

( ך ר ל darad , c a lc a v i t, tetendit de arcú ) vagytalán D a r a n g o k n a k , Dardaniaiaknak is nevezték ? ■

1______ L -

) 1

(19)

lehetetlen által ttem l á t n i , hogy a ^tyivvoi a ' ס ינגס Szeganim, Z a b a e -o k , JáSzok m ind ugyan azon egy jelentésű 's M agyarokat ne- vezÖ Szavak; ,s h a ez ig a z, 's igaz az i s , a ’ mit H erodot V II. 64 mond ״ ' γαρ'ΤΙε pcrcu τταυτας σ8ς Σκύλας κ,α\εου<τι Σακας" az az ,

״ mert a ' Persák minden Skythákat S ákáknak ( a z a z , ElSzakadtaknak , ElSzökötteknek, E l·

fzárm ozottaknak) neveztek" igaz az is, hogy m inden Skytháknak a' M agyar név v o lt ko- zÖnséges, közös nevek.

Itt többé nints 's nem lehet semmi két- ség. Vége van a ' Stari tatának ! A׳ m ár most T ark ö tájo st ( a ' mit már régen gyaní- to lta m , de ki m ondani nem m ertem ) jelent.

M ienk a’ Jus a ' régi S cy th iáh o z, nem a ’ T ótoké.

A’ ki nekem nem hiSz, ’s ne is hidjen v ak táb an , hidjen A r r h i á n n a k , a ' ki az In d iai Sákákat hazai honnyi anyai Magyar n e v e k r ő l 'αυτ׳οκξάτοξες — M a g o k u r a i - n a k , h i v a t a l j o k r ó l vo^ci^cu M e- g y e I s p á n y o k - n a k és τ

5

׳λν) — T i S z t - v i s e l ő k n e k , tu lajd o n ság aik ró lκςαπςτενον·

τες — V i t é z e k n e k , T e k é n t e t e s e k - n e k m ondja: h i d j e n az erre reá vezető a’ mai m iveit tudós E urópa első H istoricusá- nak a’ nagy ’s éles eSzü H e e r e n n e k , a k i e r e d e t i A s i a i H a z á n k a t , a' világ lég Szebb 's áldottjabb réSzet, a ’ honnét Ö- seink , a’ leg hatalmaSsabb B irodalm akat ren-

11

(20)

g e tö M e d u s o k , P e rs á k , P arth u so k , Uj Per- sák és Chazarok Szakadtak, ezen világ Szerte esmeretes K ö n y v é n e k , ,

3

deen fiber die Po- IttiS, den BctSehr und den H a ndeí dér vornehm- flen B ölfer dér altén W e lt" i*ő D a r a b j á ­ b a n a ’ Bétsi i 8 i 7 dlk l nagy kárára Után- nyom tatás szerint (a' m iért nekünk panaSzoi- k o d o tt is) a '2 5 o dik l a p t ó l f o g v a a'286k»g o l l y v i l á g o s é s S z e m b e t ű n ő f e s t é ­ k e k k e l l e i r t a , hogy a rra lehetetlen reá’

nem esmérni. Az illyen Férjfiú méltó a' M a­

gyar Nemességre.

Legyen Szabad ezek meg bizonyításának zálogául azoknak k e d v e k é rt, a ’ kik ta lá n nem jól tudnak m ag y arú l, ezen tsekély pró­

b át H e ro d o tlV . 59. leg nehezebb 's még ed*

d ig , a ’ m ennyira tu d o m , senkitől meg nem fejtett RéSzére nézve ide h ely h eztetn em :

I. D e m o n s t r a t i o l i n g v á m h u n g a - r i c a m *) (et procul dubio Sam scridicam ) **)

*) Hungarus , tsak annyi mint Unnyaköri , V i z k ö r i , a* mire utóbb reá jövünk.

**) Én a* Pater Paulino de S. Bartolomaeo : Gramma*

tiea Samscredamica. Romáé 1790. 4. meg szerzésé­

re még a ’ múlt Ősszel tettem rendelést : de mind eddig meg nem kaphattam. A ’ másikat p e d i g : A Grammar of the Sangsk nt la n g u a g e ; composed from the works of the most esteemed Grammarians;

to which aie added exam ples for the exercice of the Stu den t, and a complete list of the D atoos or roots by W i l l . Carey , D . D . teacher of the Sangs- k r e e t , Bengalee and Mahratta Languages , in the College of Fort William. (Price eight Guineas). i8o§.

én nyoltz Gvineen meg nem szerezhetem. D e ta­

lán e ’ nélkül is el találtuk a ’ v a ló s á g o t, ha igaz

(21)

S c y t h i c a m e t h o d i e r n a m I n d i c a m e a n d e m e s s e c Numinum Scythicorum ex­

plicatione.

1. 'Ι ς r f y , hodie apud Indos Ischur *) vel sine dubio isch **) , (inde in allocutione „ T e is ! " * tűz! Ischur tantum ac Isch U r;) hebr.

Jehovah vitam dans et E l , hung. É lő , Éltető.

2. Ζ ευ ς, Scythice T á n jo , alter* secun­

dus D eus, quemadmodum id ex chaldaico Γυ\!Π tinjana , hung. tennen videre e s t, H e­

rodoti Παπαΐος ex πάω , É g ető , É g, É g k ö r, körös. In de et ex hung. ta n y a , quia in sin ­ gulo tugurio habuit focum , et qua talis Isch- ten dictus.

H erodoti ' I ςτί*} est V esta junior s. Venus, Skythice non T a b iti, sed T sábító.

3. ’Oufavtvj Ά φ ροίίτν;, Scythice Ά^τίμττα- eret ex ίΐξτιος v. αριθμός Szer et 7ráco v. βο'ω, bőgök, Szarvas ö k ö r, in Z endavesta Zeruane

a z , a ’ mit mond Jones W orks V I. p. 206. *,,T he praCrit , wbicli is little m óré, than the language o í the Brahmans melted d ow n by a delicate artí^

ciilation to the softnefs of Italian*4 az az „ A ’ fa ­ ragatlan , a ’ melly valamennyire még le olvadt- jabb , m i n t a ’ Brahmánok n y e l v e , gyenge hangzat- ja által az OlaTznak K é n y e s é g é h e z .“ Conf. Heereit Ideen I. p. 209.

*) Ehrmann *s Lindner ncuefte Rutide von Uftett. IIÍ.

141 1. Prag 1812.

**) Nyilván való hogy a ’ iiiaí meg rontott ísch , nem más mint az í v e s , l j a s , vagy ó s U r , Jupiter F u l ­ minator , a’ mennydörgetŐ , ’Α Τ β ^ α τ / ς a* P oénok­

nál. Innét a* görög ϊ σ ν υ ρ ο ς , a , o v . fortis.

potens,

14

(22)

akhérene , apud indos Rrama vei Darmadeve, hung. Barom vei t e r m e t ö , Apis vel aeque Barom Aegyptiorum , cum eadem utrique gen- ti cultura , iidemque mores fuerint.

4. I a Scythice ,Α^ία ab ά7ΐε'οο seu *i/xj fictum vocabulum graecum , hung, v a g y o k , in 3 a persona v a g y , olim vagy ő , apud In- dos hodie B u d d h a , f ő d ,

1

. föld.

5. ' Α π ό λ λ ω ν , Scythice Ό/το' σι^ος ex o'iroe s o r , szer et συρος, D a h a , Szerándok, S ar an gi , D a r a n g i , D a r d a n i , κατΐτ:&δοχ.ες , *) Herodoti a J ^ á r a i .

6. Ποσ£/<

5

Των, Scythice Θα/Λ/μασάίας ex

^αμί/χάζω vel ΰαμ,ίζω vergődöm v e r u n y a , ve- r ü n n y e , ind. V a r u n a , item hung, v i h a r , in- dice Bihar. Inde Várhunnitae, νυ,ίάλασσα/, Herodoti 7׳τα^αλάται, U n n y a i a k , H unni, Bi- hariak.

7. *Αρες s. Mars indice ka rt i ka , hung, kártékony vei ind. karticheja, hung, kártévö.

8· 'Ηρακλής (Hercules, Erkal auz, a z a z , Erős k a l a u z , Er kö lts ös :) indice Maha - Ra- j a , hung. Maga Urája, Maga U r a, M a g y a r , rontsolva Mitras **). Hic jam desero etymo-

1J

*) ר ב כ kabad et ר ב כ ( k ö v e t ) gravis fuit pondere

*, T V *

n u m e r o , h on ore, d iv itiis, honoratus, glorificatus- fuit et D a h a , itaque Ditsök , Daczok. Itt Volt Me- diában 's Persiábau a ’ Magyar Nemzetségnek a*

F e k e te és Caspiai tenger közén fsdéli környékén*

főlakhelye·

**) Mithras vagy Mitras. Ezen Szóból én igen Sokat

(23)

1 6

Jogiam hebraicam: quia ea amplius non indigeo.

Apparet enim ex his sufficienter hebrai cam esse tantum neptim Indicae lingvae. Adest nobis Epos indicum Maha - barat fata nostra concernens, quod nos de Regno Magadae, lio- diae Madura, plura edocebit, ac hucdum edo- cuit Historia. To tam illud antiquitatem my·

thicam clare oculis sistit.

11. D e m o n s t r a t i o I d e n t i t a t i s l i n g v a e i n d i c a e et h u n g a r i a e e n o - m i n i b u s h o d i e r n i s D e o r u m e t D e a - r u m g e n t i c i s I n d o r u m .

1. V i s c h u u , Deus c o n s e r v a t o r , hung.

V é s n Ö , ex vés ni, puod sculptor sit naturae perpetuus.

2· S c h i v a sive R u t r e , Deus m a l u s , hung, t su n y a v. r út.

3. P a r w a d i vel B h a v a n i , Schi va e u x o r , hung, p o r f ö d i 1. porföldi vei f ö · v é n y . ״

4. P r i t h i v i , Dea t e ll u ri s , hung, f r i g y t é v ő .

5. C i a n d r a , Deus l u na e , S z e n d r ö , Szender. E z a ' T s á b i t ó , a'Szerelmesek Isten·

néje.

6. P a v a k a , Vulcanus, hung. F u v ó k a.

tanultam . a ״ mit ez előtt 4-ed nappal nem tudtam, t. i. hogy ennek a' képe , egy a’ szarvánál fo- gott ökröt által Szúró ifju , a ’ Magyaroknak a ’ Ba- rományokon vett gyözedelmének a ’ jele. A ’ Ma- gyár Szoros értetmü Nemzetségnek Szabásait 'a gya- korlasait a ’ Mithras ttSzteletének mondták a* régiek- F zen igen nehéz *s veSzedelmes testi *s bizonyoSsan elmebeli tudományos gyakorlások* meg tanulása '«

(24)

7. P a v a n a vel B a ju , A eolu s, F u v ó n a vel Fújó.

8. G a n d h a r v a engelfchőne itn a b e n , gyöngy gyermek. *)

HI* C l a s s i u m I n d i c a r u m (W a rn a ) h o d i e q u o q u e l i u n g a r i c a n o m i n a c o g n o s c e r e l i c e t v e l e x h i s :

»• **) B r a m a n Spriefiet hung. B a r o ­ ni á n y .

2. S c h a t t r i e s e t R a d s c h a s , ÄriegS, teufe uud g u rfífn , S á t o r o s o k ( k a t o n á k ) é s U r a s á g o k .

3 * W a f s i e r s et V a n i j a , die $auf*

teufe und die Sandleute, melche Stcf’er* und © a r.

tenbau undBiehjucht íréiben, V á s á r o s o k és V a n i g á j a , V o n y ó - i g á j u a k .

4. T s c h u d r a , S u d e r , $fin(Her und

£androetfer, t z u d a r o k .

5. W e l a g e r , SScferSleuíe und Slrbetíer, v i l á g i a k .

6. S c h o d s c h a W e l a g e r , SlcferS- leule, Tsolzogó v. d o g z ó v. dolgozó v i ­ l á g i a k .

1 7

a ’ le telt próba után vétetett fel a ’ Magyar ifjú (Her*

h p d . gyermek) a' k a t o n á k közé. A z u tá n , ha jól viselte magat az Erősek v. Vitézek közé. Azután lett á ld o z ó v á , P a p p á , Maga urává (Mobed , Magad U r a , ) Magyarrá; azután Vez érré, Testvérré (D e s- tur) ’ s végre HőSsé vagy ÖSsé (H elios.) Conf. Art.

^ ^lagi et Mithras in F unke Schul Real Lexicon.

) Ehrmann und Lindner neuefte Runde von Uftcn.

III. a' 144 1.

) Pgyan ott a' II. az $5 — 59 1, 3

(25)

7. K a r e k a t u W e l a g e r , andere 2fj- beiter, kerűgetö V ilágiak.

8. N i r u p u s c h i s W e l a g e r , Rtamer tiud dergleichen, N y e r ő p é z e s v i l á g i a k .

9. D u l u v a W e l a g e r ,

Wiener,

d u i - 1 ó v i l á g i a k ,

10. P a r e j e r v e l N i s c h a ’s T s a n - d o l á s , der p ö b e l, Paréjok vagy nints is szentelések. Alig h a nem a’ mi T z i g á - n y a i n k.

Vel ex his paucis ab Anglis et Germa- manis d e p ra v a tis , iisque P racriticis h. e. cor­

ruptis indicis vocibus sufficienter elu cet, quid discrim inis intersit hodiernam inter in ­ dicant et hungaram nativam nobis lingvam .

IV. Quoad Aegyptios, quorum cultura mo­

resque Indicis proxim e accessere, vel prim o eoque levi solum obtutu sequentem sim ilitu­

dinem a n im ad v erti, et quidem

U In n o m i n i b u s D e o r u m e t D e a ­ r u m ;

a. Phthas* Ó p a , É n e p h : N a b ó Babilonio-

rum , c u m aliqua verisim ilitudine e x hung.

N a g y A p ó .

i . O s i r i s , hung. a’ S z e r i i s , Szerünnyés, Bachus * Hercules A egyptius, hung. M aga Ur , M agyar, quippe qui secundum m y thum etiam hodierni Caschemere Regio­

nem amoenam in v isit et M acedoniam fun­

davit. Idem sub nomine Serapis r . Rha.*

c o t i s , hung. R a g y o g á s , P eu s infero­

rum.

i S

(26)

1 *

a; Isis vei T h e r m u t h i hung. T e r m e t 8 Term efztö , D om ina fru g ife ra , alias M e · t h y e r , M a g y a r ,

2. In n o m i n i b u s R e g u m :

a. Sesostris v. S isongos, S i t h o n g o s , hung. Szédengös ex Szédelengeni, a lias

M y c e r i n u s , hung. M agyaros.

b. S z é t h ő s hung. S z e d ő s ex szed n i, quod m ilitibus terras adem erit.

e. S a b a k ó , hung. S z ó f o g a d ó , quod co n ­ silio Sacerdotum Aethiops (Szerecseny, cX Izére cseonyegő) existens Aegyptum occu- p a v it,

d. In n o m i n i b u s u r b i u m : T h y m ia te ­ rium , hung. Töm jén termo; Soloe hung. facile S zerü n n y e; M eroe hung. M ara v a r a ; M a- gador hung. M agyarád.

c. In n o m i n i b u s m u n e r u m : P i r o m i s hung. B a r o m o s ; καλασί(>ι/ς, hung. K a -

1

a u z é r o k , V ezérek , a' M agyarok magok.

f % N o m i n a a l i a : Kyphy , k ev erék ; P ro ­ te u s, Pharus , C e t es , hung. c s e f z é s ; carm en patrium : m anéros, hung. maneros.

V. O b s e r v a t i o n e s a l i a e :

ét. T a n jó v iz e , T a n a is, Isten v ize, D o n ; I s te r , Isten' e r e , Duna.

3

, E rdő h ajtó ja, v. hajdúja , D aha , contraet.

c r d ö g , alias erő lk ö d ő , o ran g u tan g , Sile­

m u s, Satyrus. Hinc hohiernum D eva In·*

d o ru m , hung. d u jó , ördög h a jtó : quem-

(27)

5 0

adm odum ex h a jtó k á z n i, h a jd u k á z n i; ha­

dakozni.

Vége van a' Görög ’s Rom ai Nemzeti ditsöségnek!

Azomban hogy ez nem Rege , bizonyít­

ja a z , hogy itt tanyáznak még ma is a’ Süg*

getlen Székesek (Seiks), a ' hatalm as Magya- rá d ia k (M aharattok). O tt van Caschem ere v. Hősim e r e , Seringagur v. S erü n n y ek ö r, *) a ’ Sindságkur v. Szentségkor. O tt van ma ‘is a* Badagfchan , ott van ma is a' Badatsony;

itt v o lt a' Paraditsom (D aedala C u rtii), ott v o lt a ’ V ára d its’ Öirn’ ! Ide jártak az I n ­ d iai CsáSzárok m ulatozni. Azt m ondja a ' H e g e , 's aligha nem m int v aló ság o t, hogy Salam on is meg látogatta e' k ö rn y ék et, m int Á bráhám (Apám Uram) kebelét. Egy Szóval In d iáb an m iden város| n é v , m agyar név.

A ' ki nékem nem hiSz, hidjen tulajdon Sze­

m einek ’s fürkéSzelő eSzének. Most m agya­

rázhatjuk meg m iért sietett ide Nagy Sándor, mi az Ekasi Ekümük, Igazi Egyhitüm üek. **)

E n n y it hafznál az E ty m ologizálás, a’

G ram m atik a, a ' S yntaxis!

Mi v o lt h át itt a ' M agyar Nemzetség?

Nem más m int a ' T ekintetesek Nemzetsége,

*) M indenütt a' hol Országokat ( Erős székeket’ E - rŐ fségeket) állították , reá tudok az ugyan ezen n e ­ vű tájékokra mutatni.

**) H induk, az Indus vagy Sind, Szen t víztől, melly*

n ek folytában Sind v . T a t t a , T atárok .

(28)

2 1

De nem tsak i t t , hanem B abilóniában 's As*

syriában is. A’ leg régiebb időben a ’ K irály, a ’ kinek leg vitézebbnek ’s leg tudósabbnak k ellett le n n i, volt az első Áldozó. T udjuk hogy a ' M edusoknál még ebből választattak a' K irályok. Nem ugyan ezt akarták e tenni Persisben (a ' V értesben, V értövésben) is T a - ny^oarxeSsel ? És így a ’ mi Nemzetségünknek kellett lenni a ' V ité zek , Tudósok és H ódí­

tó k , Foglalók Nemzetségének. Ezért nevez­

tetnek G ygansoknak, G őgöseknek, Dicsőknek.

Bizonyítják ezt világszerte S zálfítványaik, m ellyeket ezután ki kell keresnünk — ’s re- ájok találunk e g é S z E u r ó p á b a n ’s A f r i - c á b a n , egyik tengertől fogva a ' másikig.

Nem nevetem m ár most Tek. T . H orváth Istv án Urnák A fricai M agyar Herculesét.

Ok lettek tehát Magok az U ra k , m időn Ind iáb an a ’ Barom ányokon vagy a' Barom im ádókon erőt vettek. *)

Igaz a z , hegy tsak egy nyelv volt 's egy Nemzetség 's ebből lett a ’ C haldoké

*) Heeren I. 358* midőn a ’ Mahabarát évéről f z ó l l ,

„ T k i r f matt bet) © e g e i t f t á u b c n , 100 u n $ die (Xljrono*

l ogt e v e r l a d t , noch v o n S c i t O c f t i m m u u g e n Sprechen , fo u m r b e ich e$ tit die S e i t e n vc rfc ^ei t , w o n a d j d e r e i g e n e n © a g e der 3tt&icr die cPrtefterFafte ü b e r die der Ketris (JíciftCLQOÍ, határőrök , K a tzéro k ) ober R n e g e r und aí fo a n d ) der R a j a h s. die 311 die#

fer g e i r r t e n , den 0icg d a v o n g e t r a g e n b ü t t e . " Conf.

Mithras in Funke S c h u l - R e a l L exic on.

(29)

(Celtáke ?) P h o en ic iaia k é, A rabsoké, zsid óke.

T örököké ! *)

Azomban ezt m áskorra, jobb időre! Mel*

Iyik volt ez az egy N em zetség, m ellyik v o lt ez az egy nyelv? Mi ne fzólljunk a ’ magunk figyében, fzóljanak az idegenek.

Ehrm ann neue|íe Äunde non Sífíen II. a’

6 4. 1. (l.) 2>it Caschemirfche (Sprache, die

»on der Sandfchaft, non melcher ft'e genannt mird, ihren Bamen hdt/ ifi derjenige £indui- fche 2)ialeft, melcher dem Sam crit (Samscre- d a m , Samskrután, Szent kerületi , Szent kori) noch am nächsten fommt, auch mird fte mit

der

alten Samscrit ©chrift geschrieben.

Ugyan ö ugyan ott a ’ II. 45 1 D ie jpaupt-ßandeSfprache, die ©prache der Ureinmoh*

ner i(i die #induifcfje, melche hcut 5U ^ aflf irt mehmen dialefleu meit umher gefprochm mird.

©ie SDtuiier aller diefer, jum Sfjeil fel)r »erfchie- denen 3roeigs ift daS Samscrit oder Sam skrután, die heilige (Sprache der Jpinduer, in melcher chte

^eiligen Búchcr getrieben find.

Eredetünk , mellynek Nap su g árjaiv al m ostani édes Hazánk oltárán a’ M agyarok Is­

tene áldozni engedett ’s p a ra n ts o lt, olly régi

’s o ll j d itsö , hogy a ’ M ostani Európai Nem­

zetek kÖ2Ül illy felforgathatatlan okoknál fog*

**) T sa k az egy Kapudán Basa nevet em lilem , inel- tyet a* 3 3D Chabad , ditsö és A basa , Á gazat ne*

vekből eredni gondolom .

é t

(30)

v a egy sem ditsekedhetik , olly öfz régiségé- ygj '5 ditsösegevel Eredetének.

Nemzetségi ’s Nemzeti nevünk valam int b ájoló nyelvünk is olly régi ’s olly d its ö , m int egy Nemzeté sem : az mindég a’ M a­

gyar név volt ’s az is m a ra d , mig fenn á ll polgári Alkotmányunk ’s ezzel fzorofsau egy­

be függő Lételünk.

Én most térdre esem , noha nem vagyok pogány , ’s im ádom a’ M agyarok I s te n é t!

Sopronban NoY. i2dikcn 1825*

P rof. S z a b ó J u s e f ,

a’ Soproni Magyar T ársaság’

munkás T agja.

2.3

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

- When the exchange rate raised to 12.000 USD/BTC, the China Central Bank banned Bitcoin in China..

Ledoux, M.: On manifolds with non-negative Ricci curvature and Sobolev inequalities. Li, P.: Large time behavior of the heat equation on complete manifolds with nonnegative

³)LQDQFLQJ RI SROLWLFDO SDUWLHV´ 'RF $SSHQGL[ )LQDQFLQJ RI 3ROLWLFDO 3DUWLHV LQ &amp;RPSDUDWLYH 3HUVSHFWLYH 0D\ $YDLODEOH RQ WKH ,QWHUQHW

87.  § (1)  bekezdésében foglaltak alapján a  Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása (8/2/3/6), a  Honvédelem érdekében

Három, utcára néző ablak előtt egy másfél méteres füves kertcsík húzódott, utána egy drótkerítés, a járda, aztán két-három méter (leginkább sáros) terület, majd

In this paper the hasic double-exposure techniques of holographic inter- ferometry [1, 2, 3, 4, 5, 6] will he presented from the point of view mentioned above and a

hol azt olvassuk, hogy „a hangköz és a szünetjel is zenéhez tartozik.&#34; (VR/I. 328.), akkor ezt ismét olyan metaforikus önreflexióként vagyunk hajlamosak értelmezni,

Apparent efficiency of serially coupled columns in isocratic and gradient elution 152.

[r]

[r]

Ha pontosan hat alkalommal dobtak 1-et, 2-t vagy 3-at, akkor a maradék egy alkalommal 4-et vagy 5-öt dobtak (azaz nem történt változás), vagy egy alka- lommal 6-ot dobtak

of the IMACS/IFAC symposium on modelling and simulation for control of lumped and distributed parameter systems.. Comparison of steady state detection methods

measured Curve calculated

A Központi Vezetőség, a Politikai Bizottság már számos hathatós intézkedést tett a múlt súlyos hibáinak felszámolására, s a Központi Vezetőség jelen

Nagyon aggódnak a miatt, hogy a császárhoz kül- dött követ (Gyulay Ferencz) még nem jött vissza. 2 ) Semmi esetre sem mehetnek rá, hogy az erdélyi várakba német

8 ) Hátirat a magyar kamara föntebb idézett véleményes jelentésén.. városok ezen folyamodását Miksa Ernő az udvari kamarának adta ki véleménynyilvánítás végett, ez pedig

– Nem veszi észre – vagy legalább is úgy tesz, mintha nem látna semmit, csupán csak arra figyelmeztet: hogy az akit valaha szeretet és akibe csalódott itt van, azaz: hogy

Kotaszek Hedvig: Anyaság szinei 2.-Mother

Quamobrem — quamvis inter ceteras omnes curas nostras, quibus in hac nostra et etatis et regni novitate occupamur, magnum nobis assit desiderium intendendi remedia hiisce

– Álmomban… nem tudom irányítani, hogy föl- ébredjek… ismered, amikor az ember egyszer csak kezdi álmában érezni, hogy hiszen ô most álmodik, rájön hogy álmodik, és

wegs ein W erk der jetzigen Regierung sei, und wir verdanken dieselbe vielmehr der vergangenen. Bei einer Regierung zahlt die gute Gesinnung als solche gar

Salvete venerabiles manus et brachia pro nobis in cruce extensa. Salve pectus domini mitissimum pro nobis in passione contur- batum. Salve latus gloriosum, pro nobis lancea

1 A kéziratban : Pesthenij; nyilván Pöstyéni Gergely budai várnagyról van szó.. Sin minus Deus solus novit, quid erit de nobis, et finaliter de omnibus istis regnis. Ego