• Nem Talált Eredményt

MEGAZINA MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "MEGAZINA MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIÉS HALLGATÓI MAGAZINJA"

Copied!
36
0
0

Teljes szövegt

(1)

cantusok köre - p 27 magyarok a selyemúton - p 10

---

10 millió fa - P 28

internetes átverések - P 24

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

/ P 14

A 4. IPARI FORRADALOM hatása az oktatásra

19. NOVEMBERYAM 9. SZÁM

70 éves a miskolci egyetem

/ P 3

/ P 6

nyílt napok

miskolci egyetemi

(2)

A Miskolci Egyetem közéleti és hallgatói magazinja

5000 példányban

Prof. Dr. Torma András rektor

Konyári György

Tóth Evelin

Kiss Viktor

https://www.facebook.com/

me.megazin

www.megazin.uni-miskolc.hu megazin@uni-miskolc.hu Berényi Barbara, Kiss Viktor, Kraj nik Dorka, Molnár Balázs, Oláh Zsófia, Siroki Andrea, Smolnicki Szilárd,Vajnokár Zsófia, Zsiga Bianka

Tóth Evelin 2064-3691

megazin@uni-miskolc.hu 06-70-866-4618 06-46-565-111/18-30

MiProdukt

© Miskolci Egyetem, 2019.

Minden jog fenntartva!

Megjelenik havonta Felelős kiadó:

Főszerkesztő:

Szerkesztő:

Képszerkesztő:

Facebook:

Web:

Hirdetés:

Munkatársak:

Digitális szerkesztés:

ISSN:

E-mail:

Telefon:

Nyomda:

Tartalomjegyzék

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

■ 70 éves a Miskolci Egyetem / P 3

■ A talajtanról / P 4

■ '56-os megemlékezés / P 5

■ Nyílt napok / P 6

■ Fulbright program / P 7

■ 15 éves az MFFA / P 8

■ FLOODRESC / P 9

■ Magyarok a Selyemúton / P 10

■ GÉIK 70. évforduló / P 11

■ NATO-csatlakozás 20. évforduló / P 11

■ Unbelievable / P 12

■ A 4. ipari forradalom hatása az oktatásra / P 14

■ Tanulás egyetem után / P 16

■ Home office / P 17

■ Interjú Tóth Evelinnel / P 18

■ Deep fake / P 22

■ A közösségi média árnyoldalai / P 23

■ Internetes átverések / P 24

■ Inktóber / P 25

■ Miért keresztelkedj meg? / P 26

■ Cantusok Köre / P 27

■ 10 millió fa / P 28

■ 5 tipp a zöld élethez kollégiumban / P 29

■ Stephen King: Végítélet / P 30

■ Charlie angyalai / P 31

■ A testnevelés órák teljesítése / P 32

■ Őszi lámpás házilag / P 33

■ Így főzz a koliban! / P 34

■ Aktuális pályázatok / P 35

(3)

--- --- ---

--- ---

---

Fókuszban 3

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Az egyetem oktatásai kezdetben a vá- ros akkori legnagyobb gimnáziumában (az akkori Fráter, ma Földes gimnázium) kezdődtek meg. Szeretett egyetemünk rögös és hosszú életútja tiszteletére az éven mind egyetemi, mind pedig kari szinten különböző megemlékezésekre és programokra kerül sor.

Miskolci Egyetem 70. évi Jubileumi Szakestély

Október 12-én megrendezésre került az összkari Jubileumi Szakestély, mely keretein belül a mai hagyományőrző fi- atalság, a már régen elvalétált diákok, valamint régi és mai oktatók az egyetem 70. évfordulóját ünnepelték. A díszes vendégek között volt Czibere Tibor, Kos- suth- és Széchenyi-díjas gépészmér- nök, ki a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, aki az első '49-es évfolyam diákja, valamint 1968 és 1974 között a Gépészmérnöki Kar dékánja, majd 1978 és 1986 között az egyetem rektora volt, és aki elképesztő anekdotáival emelte a

szakestély színvonalát. Nevéhez köthe- tő többek között a Díszaula megépítése, melynek a klasszikus zene iránti szere- tete volt az inspirációja.

A szakestély tisztségeit egyetemünk öreg diákjai töltötték be, és felszolgálás- ra került a Firmák szent itala, a Kram- pampuli is. Az esemény a nosztalgia, a bajtársiasság és a kollegalitás szel- lemében telt.

További események

– A Gépészmérnöki és Informatikai Kar hallgatói megtartották karuk alapításá- nak évfordulója okán emlékülésüket és Jubileumi Szakestélyüket, melyen a mai diákokon kívül több öregdiák is részt vett.

– Christian Doppler (1803–1853), az ősi Selmecbányai Alma Mater oktatója pro- fesszori rangra emelésén, és az ezzel kapcsolatos emléktábla készítésén még jelenleg is dolgoznak az egyetem mun- katársai.

A programterv folytatódik a következő számokban.

Molnár Balázs

1949. augusztus 19-én jelent meg az 1949. évi törvény, ami a Nehézipari Műszaki Egye- tem megalapításáról rendelkezett: „A felsőfokú műszaki szakemberképzés fokozása céljából Miskolcon Nehézipari Műszaki Egyetemet kell létesíteni. Az egyetem bánya- és kohómérnöki karra, valamint gépészmérnöki karra tagozódik.” Majd 1953-ban megtartották az első dip- lomaátadó ünnepséget, ahol 263 hallgató kapta meg az oklevelét, az akkor már Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetemen.

70 éves a M iskolci e gyeteM

Fotók: Miskolci Egyetemi Archívum

MEGAZIN

V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM2017. SZEPT.

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(4)

--- --- ---

--- --- ---

4 fókuszban

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Az ENSZ a 2015–2024-es időszakot In- ternational Decade of Soils-nak nyilvání- totta, ezzel hangsúlyt fektetve a földek tudományának fontosságára.

A stabil terméssel előrekalkulálható len- ne az import és export mennyisége, de a kiszámíthatatlan időjárási körülmé- nyek közepette ez nemigen lehetséges.

Ezért jött létre a GROW project, mely európai szintű kitüntetésben részesült többek között a kiváló talajnedvesség monitoringért. Ezen eszköz vegetációs indexe segít meghatározni a növényi biomassza jóllétét, mely kimondhatat- lan jelentőséggel bír a mezőgazdasági szektornak, de a szimpla háztartásban lévő cserepes növények életben tartá- sát is előresegíti. Az emberek teendője mindössze annyi, hogy a szenzort a föld- be helyezzék, mely jelzi, hogyha a talaj- nedvesség szintje túl alacsonyra esik, de arra is képes, hogy a nedvességről való kalibrációs adatok mellett a talaj táp anyag tartalmát is kijelezze, hogy azt is időben pótolni lehessen.

Bemutatásra került a Magyarország Nemzeti Atlasza, mely a világ legjobb

atlaszának minősült 2019-ben. Meg- nyerte az ICA International Cartographic Exhibition Award Winner címet negyven résztvevő közül (angol nyelven). A MTA és a Csillagászati és Földtudományi Ku- tatóközpont közreműködésével létrejött kötet ismerteti a kőzet-, víz- és levegő- burok állapotát, illetve az élővilág élette- rét, de olyan témaköröket is tartalmaz, melyek a természeti környezet és a tár- sadalom összefonódását, kölcsönhatá- sait elemzik (pl. tájak, környezet- és ter- mészetvédelem, természeti veszélyek).

A CSSI (Crime Scene Soils Investiga- tion) célja volt a földtudomány megsze- rettetése a fiatalokkal, játékos, kreatív feladat keretében. Fel kell kelteni a fia- talok érdeklődését is a talajtan iránt, hi- szen a projekt tanulsága: „Sose feledjük el, a talajon nemcsak járunk, élünk is.”

Ahogy bánunk a földdel, az fogja ered- ményezni, hogy meddig lesz az emberi- ség számára elegendő táplálék.

Vajnokár Zsófia

t udoMány a Mindennapjainkban : a talajtanról

MEGAZIN

V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM2017. SZEPT.

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Tudomány a mindennapjainkban c. előadások sorozatának keretében Dr. Dobos Endre, a Miskolci Egyetem Földrajz–Geoinformatika Intézetének tanszékvezető egyetemi docense a talajtan világának rejtelmeibe vezető előadást tartott október 16-án az Egyetemi Könyv- tárban „Ami a talpunk alatt van: Az agrogeológiától a talajtanig” címmel.

Fotók: internet

(5)

--- --- ---

--- ---

---

Fókuszban 5

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotók: Kiss Viktor

MEGAZIN

V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM2017. SZEPT.

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Már 63 éve annak, hogy hőseink országszerte szembeszálltak a kommunista elnyomással, s habár legtöbben életüket vesztették, akár a harcokban, akár a forradalom és szabadság- harc leverése utáni megtorlásban, mindannyian tovább élnek bennünk, és majdan gyermeke- inkben és unokáinkban, hiszen bátorságuk, erejük és áldozatuk sohasem feledjük. Eme hősök emlékére tartottak megemlékezést egyetemünk hallgatói és munkatársai október 22-én, ahol a szabadságharc egykori résztvevőivel együtt emlékeztünk.

M egeMlékezés az '56- os

forradaloM és szabadságharcról

A megemlékezés a hallgatók műsorával kezdődött, melyben egy sötét ÁVH-s kihallgatószoba brutalitását idézték fel, zenész és táncos dramaturgiai munká- val. Ezt követte Szendi Attila, az egye- temi könyvtár igazgatójának beszéde, melyben szó esett a Miskolci Egyetem és hallgatói szerepéről a forradalom- ban, valamint arról, hogy habár az ese- mények több mint 60 éve folytak, de az elnyomó kommunista propaganda és tényferdítések miatt csak 29 éve va- gyunk képesek megemlékezni hősi ha- lottainkról, és őszintén beszélni az '56- os eseményekről. Majd Tardi Roland, a Bölcsészettudományi Kar hallgatója következett, aki a szabadságharc és forradalom Miskolchoz és a mai fiatal- sághoz köthető vonatkozásairól tartott beszédet, hiszen a pesti srácok mellett a miskolci egyetemisták is bátran helyt- álltak, és szembeszálltak a kommunista

kormányhatalommal, egzisztenciájukat, életüket nem féltve, mert hittek abban, hogy a szabadság és a jó életszínvonal nem elvont és elérhetetlen célok.

Az előadások után került sor a virágok elhelyezésére az Emlékparkban, vala- mint a Lélekharangnál a mai és egykori hallgatók által, majd következett az I-es előadó, ahol a 11 pontot írták a diákok, a Szalay dombormű és az E/1-es kollé- giumi emléktáblák koszorúzása Prof. Dr.

Torma András, egyetemünk lektora és Maksa Balázs, a hallgatói önkormányzat elnöke által. Kis Gábor, Kölber Gábor, kik életüket vesztették a harcok során és Molnár Kálmán (Csurák), aki súlyosan megsérült – az E/1-es kollégium emlék- táblájánál családtagok és régi évfolyam- társak is koszorúztak, ezzel emlékezve bátorságukra.

Molnár Balázs

(6)

--- --- ---

--- --- ---

6 fókuszban

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotók: Kiss Viktor

Sok-sok éves hagyomány folytatódik december elején, amikor is a Miskolci Egyetem kitárja kapuit a jelenlegi kö- zépiskolások, vagy más néven a leendő egyetemisták számára. Mindkét reggel hip-hop táncbemutatóval nyit a Nyílt Nap, amit a tehetséges egyetemi hallgatók zenei előadása követ. Ahogy minden év- ben, idén is mindkét nap sztárfellépővel találkozhatnak a látogatók, csütörtökön Dér Heni, pénteken pedig a The Sign miskolci együttes (melynek tagjai közül hárman is a Miskolci Egyetem hallgatói) lép színpadra, akikkel lehetőség nyílik beszélgetni is az előadást követően. A koncertek után lesz tombolasorsolás, ahol a partnercégek felajánlásait nyerhe- tik meg a diákok, tavaly például a főnye- remény egy tablet volt. Ezeken túl termé- szetesen idén is lesznek különböző kari programok, laborlátogatások.

De miért is hasznos részt venni egy-egy ilyen nyílt napon azon túl, hogy mivel csü- törtökön és pénteken kerül megrendezés- re, egy-egy elbliccelt középiskolai nappal jár? Igaz, hogy a digitalizáció korában gyakorlatilag minden lényeges és per- sze lényegtelen információ is fellelhető

az interneten minden egyes egyetemről, ez azonban mindig veszélyes, hiszen az internet végtelen úthálózatában könnyen eltévedünk, és szem elől tévesztjük a fon- tos információkat, esetleg részinformáci- ókkal tömítjük el az agyunkat, egyszóval szinte biztos, hogy nem kapunk átfogó képet egyetlen szakról sem.

Egy nyílt nap ezzel szemben jóval kéz- zelfoghatóbb, nem marad nyers, tárgyi- lagos. A leendő egyetemisták esetleges aggályaikat, kérdéseiket közvetlenül tehetik fel akár egy leendő hallgatótár- suknál, akár egy egyetemi oktatónál. Be- járhatják az egyetem folyosóit, termeit, előadóit, így egy apró életképet kapnak abból, ami rájuk vár, és időben tudnak dönteni arról, hogy megfelelő-e számuk- ra az egyetem, vagy pedig nem. Még a főpróbán, és nem az előadáson. Utóbbi jóval kellemetlenebb.

Várunk minden leendő egyetemistát a Miskolci Egyetem Nyílt Napjaira!

Smolnicki Szilárd

n yílt n apok a M iskolci e gyeteMen

2019. december 5-én és 6-án ismét megrendezésre kerülnek a Nyílt Napok a Miskolci Egyetemen. Talán megosztó kérdés, érdemes-e meglátogatni egy ilyen eseményt, de igyek- szünk elhárítani a kételyeket azzal kapcsolatban, hogy Te is jelen légy.

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(7)

--- --- ---

--- ---

---

Fókuszban 7

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: Fulbright

f ulbright prograM

Egy posztgraduális oktatási, kutatói ösztöndíj és csereprogram, amely lehetőséget ad a ma- gyar diákok számára, hogy az Amerikai Egyesült Államokban kutathassanak, illetve szakmai tapasztalatot szerezhessenek.

Miről szól ez az ösztöndíj?

Az ösztöndíjat posztgraduális hallga- tók, oktatók, tudományok szakterületen kutatók pályázhatják meg bármilyen tu- dományterületen, illetve még művészeti ágakra is lehet jelentkezni. A csereprog- ram kétoldali államközi egyezmények alapján, autonóm módon működik, a világ 51 pontján működő Fulbright Bi- zottságok, az egyes országok amerikai nagykövetségeinek és egyéb szerve- zetek támogatásával. Magyarország 1978-ban kapcsolódott a programhoz, azóta közel 900 magyar állampolgár ka- pott Fulbright-ösztöndíjat. Az ösztöndíjat 65%-át az Egyesült Államok, 20%-át a társuló ország és 15%-át különböző hozzájárulók támogatják. A program so- rán a pályázók Amerika bármelyik egye- temét választhatják.

Milyen feltételei vannak a pályázásnak?

– Magyar állampolgárság (amerikai-ma- gyar kettős állampolgárok nem pályáz- hatnak);

– Magasszintű angol nyelvtudás (TOEFL

vagy IELTS vizsga);

– A pályázott témában legkésőbb 2019.

július 15-ig szerzett legalább BA/BSc szintű diploma. PhD fokozattal rendel- kező pályázók posztgraduális hallgatói ösztöndíjra nem, csak kutatói, illetve oktatói kategóriákban pályázhatnak.

Amennyiben a nyertes pályázó az ösz- töndíj megkezdésének időpontja előtt a PhD fokozatot megszerzi, hallgatói ösz- töndíjra való jogosultsága megszűnik;

– Aktív hallgatói jogviszony nem szüksé- ges és a jelentkezésnek nincs felső kor- határa.

Részletek

Az ösztöndíj elnyerése után maximáli- san egy tanév (9 hónap), Visiting Stu- dent Research-ek (VSR) esetén átla- gosan 5 hónapot tölthetnek a befogadó egyetemen. Ebben a kategóriában erő- sen ajánlott az amerikai fogadó egyetem meghívólevelének a pályázati anyaghoz való csatolása, vagy a fogadóegyetem- mel történt előzetes kapcsolatfelvételt igazoló levelezés benyújtása.

Viszont nem pályázhatnak ösztöndíjra, akik a pályázat beadási határidejétől számított öt éven belül az Amerikai Egyesült Államokban szereztek diplo- mát. Korábbi pályázók ismét pályázhat- nak, de új pályázatot kell benyújtaniuk.

Az idei jelentkezési határidő már lejárt, de a fulbright.hu oldalon minden infor- máció elérhető ahhoz, hogy a jövő- beli kutatók felkészülhessenek életük egyik legnagyobb kalandjára.

Berényi Barbi

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(8)

--- --- ---

--- --- ---

8 fókuszban

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotók: Kiss Viktor

Az asztaltársaság 2004. november 10-én alapult azzal a szakmai célzat- tal, hogy Fuchsmajorokat neveljen ki, akik ellátják a balekcsőszi tisztségük- höz kötődő teendőiket a nem műszakis szakestélyeken. Továbbá, hogy a Böl- csészettudományi Karon, szakestélyek keretein belül és kívül egyaránt, nevelje és támogassa a balekságot, valamint természetesen, hogy a Selmeci hagyo- mányokat aktívan őrizze és átadja.

A társaság különlegességei közé tarto- zik, hogy nők és férfiak is jelentkezhet- nek, nyílt társaság, tehát bármelyik kar- ról érkező hallgatók felvételt nyerhetnek.

Minden évben megrendezésre kerül egy felvételi meghallgatás, amelyen az arra méltó társaság iránt érdeklődő delikven- sek a társaság „betanulósaivá” válnak, miután egy év áll rendelkezésre, hogy rátermettségüket és a társaság iránti elkötelezettségüket bizonyítsák, hogy a falka teljes jogú és egyenrangú tagjaivá avanzsáljanak.

A társaság a bALEKokításban is jelentős szerepet vállal, hiszen a 2006/2007-es

tanév óta önálló tanszékként veszi ki ré- szét a pogányság fejében való hatalmas sötétség elleni harcban. 2008. szeptem- ber 14. óta önálló hallgatói csoportként is üzemel, ennek köszönhetően kerül- nek megrendezésre olyan események, mint a „Farkas Filmvetítés”, ahol a Sel- meci hagyományokhoz kötődő filmek kerülnek levetítésre, és a Selmecbányá- ra való kirándulás.

Az évek során a társaság a hagyo- mányőrzés szerves részévé vált, ezért is rendkívül fontos ez a jubileum a falka remélhetőleg még borzasztóan hosszú életében. Nem véletlen tehát, hogy le- gyen szó szakestélyekről vagy kötetle- nebb eseményekről, mint a farkas örök- befogadással egybekötött kirándulás, nemcsak a jelenleg is aktív, hanem a már régen elvalétált tagok is mindig visz- sza-vissza járnak, hiszen a falka a sírig elkísér.

Vivat Farkasok!

Vivat Bölcsész!

Molnár Balázs vulgo Hangos Korhely, avagy a Szorgalmas kis patak

15 éves a M iskolci f ekete f arkasok a sztaltársaság

A legidősebb aktív bölcsész alapítású társaságként nagy mérföldkő volt ez a jubileumi szü- letésnap mind a jelenleg is aktív, mind a már elvalétált tagok számára, és ennek tiszteletére 2019. szeptember 18-án a társasság közös együttműködéssel örökbefogadott egy euró- pai szürkefarkast a Miskolci Állatkert és Kultúrparkban, így új farkassal bővült a népes falka.

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(9)

--- --- ---

--- ---

---

Fókuszban 9

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

f loodresc

Árvízvédekezést segítő döntéstámogató rendszert fejleszt a Miskolci Egyetem. FLOODRESC elnevezéssel az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program keretein belül árvízi védekezést segítő térinformatikai döntéstámogató rendszer fejlesztését végezte el a Miskolci Egyetem és négy partnere.

A projekt a Miskolci Egyetem FLOOD- LOG projektjének folytatása, amelyet az Európai Unió a kiemelten sikeres, pél- daértékű projektek közé sorolt a kataszt- rófahelyzetek – környezeti problémák kezelése témakörben, és a megvalósult nemzetközi pályázatok közül jó gyakor- latnak minősített. Akkor a Bódva terüle- tének árvízterjedését modellezték, annak természeti- és épített környezetre gyako- rolt hatásával.

A FLOODRESC projekttel a Miskolci Egyetem és négy partnere – a Kassai Műszaki Egyetem, a szintén kassai Biz- tonsági Menedzserképző Főiskola, a Holocén Természetvédelmi Egyesület és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ka- tasztrófavédelmi Igazgatóság – folytatta a korábban megkezdett munkát. Az idén záruló projekt célterülete a Hernád folyó teljes vízgyűjtője, célja az árvizek elle- ni védekezés hatékonyságának növelése, a katasztrófavédelem munkájának támogatása. Mind- ez magában foglalja az árvizek terjedésének modellezését,

természeti- és épített környezetre gyako- rolt hatásainak vizsgálatát, az árvízvédel- mi logisztikai feladatok optimalizálását, tervezését, és az árvizek következtében föllépő népegészség- és járványügyi ha- tások kezelését.

A célok eléréséhez olyan integrált térin- formatikai adatbázis kidolgozására ke- rült sor, amely kellő részletességgel tar- talmazza az árvizek kialakulásának és lefutásának előrejelzéséhez szükséges térbeli adatokat, a kulcsfontosságú ob- jektumokat, infrastrukturális elemeket és a rendelkezésre álló eszközöket. Az adat- bázisra épülő elöntési modell képes egy esetleges gátszakadás hatását, annak kiterjedését előrejelezni. Az adatok alap- ján a védekezés logisztikája is tervezhe- tő, melyre külön logisztikai programot is fejlesztettek.

Info: Vágó János PhD egyetemi docens Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz-Geoinformatika Intézet Tel: +36-46-565-111 / 2314 mellék

E-mail: ecovago@uni-miskolc.hu

Fotók: FLOODRESC projekt

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(10)

--- --- ---

--- --- ---

10 fókuszban

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

A kiállított tárgyak, dokumentu- mok, könyvek, térképek, szemé- lyes relikviák a Széchenyi Béla és Stein Aurél vezette kelet-ázsi- ai expedícióknak, a kutató-utazók munkásságának állítanak emlé- ket.

A kiállítás ünnepélyes megnyitó- ját 2019. október 8-án tartották. A megnyitón Prof. Dr. Torma And- rás, a Miskolci Egyetem rektora, Pfliegler Péter Miskolc MJV alpolgár- mestere, Gaálné Kalydy Dóra, a Ma- gyar Tudományos Akadémia Könyvtá- rának főigazgató-helyettese, valamint a Dunhuang Akadémia képviseletében Huaqing Luo igazgató köszöntötte a megjelenteket. A Konfuciusz Intézet

kollégáinak zenés-táncos előadását kö- vetően Dr. Kelecsényi Ágnes, az MTA Keleti Gyűjteményének osztályvezetője, a kiállítás kurátora tarott egyedi tárlat- vezetést. Az esemény egyszerre terem- tett lehetőséget a magyar keletkutatás, Stein Aurél munkásságának és Ázsia kulturális örökségének megismeré-

sére.

A páratlan kiállítás 2019. novem- ber 3-áig megtekinthető a Miskolci Egyetem főépületének (A/4-es ép.) földszintjén. Ünnepeljük együtt a Miskolci Egyetem létrejöttének és a magyar-kínai diplomáciai kapcsola- tok fennállásának 70. évfordulóját!

M agyarok a s elyeMúton

s zéchenyi b éla és s tein a urél ázsiai

kutatásaiból nyílt kiállítás az egyeteMen

Különleges kulturális programmal ünnepeli a Miskolci Egyetem Miskolcra költözésének, valamint a magyar-kínai kapcsolatok létrejöttének 70 éves jubileumát a Konfuciusz Intézet. Az intézet meghívására a jeles évforduló alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és In- formációs Központja a Miskolci Egyetem főépületében állította ki a „Magyarok a Selyemúton”

c. kollekcióját. Az esemény megvalósulását a PAIGEO (Pallas Athéné Innovációs és Geopoliti- kai Alapítvány) támogatása segíti.

Fotók: Beiskolázási Központ

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(11)

--- --- ---

--- ---

---

Fókuszban 11

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: uni-miskolc

j ubileuMi e Mléküléssel ünnepelte

fennállásának 70. évfordulóját a géik

A rendezvényen az egyetemi vezetőkön kívül Veres Pál, Miskolc MJV polgármes- tere, Prof. Dr. Horváth Zita oktatásért felelős helyettes államtitkár, Prof. Dr.

Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke és Bihall Tamás, a B.-A.-Z. Me- gyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke mondott köszöntőt ill. tartott előadást.

Az emlékülésen a beszédek mellett a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Tiszteletbeli Professzora, valamint a Pro Facultate Artium Mechanicarum et Re- rum Informaticarum Universitatis Mis- kolciensis kitüntetéseket is átadták. A jubileumi rendezvényen nemcsak a kar tiszteletbeli professzorai, hazai és külföldi

egyetemekről és vállalatoktól meghívott vendégei voltak jelen, de a kar oktatói és kutatói szekcióüléseken mutatták be szakmai, oktatási illetve kutatási tevé- kenységeiket. Este a selmeci hagyomá- nyok szellemében megtartott jubileumi szakestéllyel zárult a program.

Nagyszabású, tudományos konferenciával egybekötött jubileumi emléküléssel ünnepel- te fennállásának 70. évfordulóját a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kara 2019. október 18-án.

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

k iállítással ünnepeljük hazánk

nato - csatlakozásának 20 éves jubileuMát

„70 éves a NATO, Magyarország 20 éve a NATO tagja” címmel vándorkiállítás nyílt a Szenátusi Tanácsterem előtti folyosószakaszon 2019. október 22-én. A tárlat 2019.

november 11-ig tekinthető meg az egyetemen.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Atlanti Tanács és az egyetem közös szer- vezésében megrendezett kiállítás meg- nyitóján magas rangú katonai és egyete- mi vezetők jelenlétében Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora és Juhász István ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Védelempolitikai Főosztá- lyának vezető szakreferense köszöntötte a megjelenteket és mutatta be a kiállítást.

A megnyitón elhangzott, hogy az ország

nagyobb városaiba eljutva a kiállítás-so- rozat arra is lehetőséget nyújt, hogy a magyar emberek megismerhessék mind- azokat az elvárásokat és célokat, ame- lyeket a Magyar Honvédség megfogal- mazott. A tárlatot megtekintő hallgatók, látogatók betekintést nyernek hazánk és a magyar katonák NATO-tagsággal járó kötelezettségeibe, és azokba a tevékeny- ségekbe, melyek a szövetségi rendszer- be tartozás elengedhetetlen feltételei.

(12)

--- --- ---

--- --- ---

12 One step

MEGAZIN

2016. ÁPRILIS

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

12

Fotó: internet

u nbelievable – a n ew t v s eries on n etflix

Although the spooky season is over, sometimes we have to face it. Reality is the scariest thing that can happen to a person. A true story stands behind the new hit series called “Un- believable” which is streaming now, on Netflix.

connection

Unbelievable, which debuted on Netflix last week and is based on a true story reported in 2015 by ProPublica and the Marshall Project, folds two narratives into its eight episodes the likes of wri- ter Susannah Grant (Erin Brokovich), novelist Michael Chabon (The Amazing Adventures of Kavalier and Clay), di- rector Lisa Cholodenko (The Kids Are All Right) and journalist and author Ka- tie Couric involved behind the camera.

One of the narratives starts at the very first episode. Marie Adler (Kaitlyn De- ver) calls 911 in Lynwood, Washington, in August 2008.

She reports an hour-long rape by a masked man. In the first episode we can see what happens when the peop- le investigating a case of rape, do al- most everything in the wrong way. Not the procedural part of the investigation, although they almost mess that up too.

But the human element: the parts when the detective questions an 18-year-old girl who’s just survived the worst ex- perience of her life, that she’ll probably never forget, a woman he is supposed to help, and fails her badly. He makes her go over the attack many times, over and over again. No one pays attention to neither her emotional state nor the fact that it might limit her ability to give a statement. But then there’s the other story. A woman is raped, and this time a detective investigating the case does

everything right. She takes the woman to a private space, after making sure she’s comfortable. She tells her over and over again that whatever the woman feels like doing or saying in that moment is absolutely okay. The detective is gentle.

She’s professional. She reassures the woman that the nurses about to examine her are well trained and sensitive. She helps officers preserve valuable eviden- ce. Quietly, ruthlessly, Unbelievable pro- bes the discrepancies between the ways the two rape victims are treated. Then on the next episode we finally meet our se- cond detective. Duvall and Rasmussen partner up to find out more about their case, which they soon realize is a serial rapist evading justice, in part, by exploi- ting the police’s lack of communication

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(13)

--- --- ---

--- ---

---

One step 13

MEGAZIN

2016. ÁPRILIS

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

connection 13

Fotók: internet

between departments, es- pecially on cold rape cases.

Their process is diligent – late nights, meticulous lists of all cars captured in one recove- red security video, data sets on data sets, searching data bases – but at the same time funny and interesting to see two powerful women level each other up. This can be inspiring to some and also re- freshing to see on the screen.

Marie’s report and its aftermath splices Duvall and Rasmussen’s investigation of similar rape cases three years later, though neither know it. The 18 year-old girl’s statement and the other women’s are like the two sides of the same coin.

But Unbelievable doesn’t focus on oppo- sition. It takes as a given what most of its likely audience already knows: that these obstacles exist, that they must be known and considered, that the convers- ation moving forward starts from here.

Instead, the focus is on getting the job done – in this case, finding and locking up the serial rapist, giving the victims space and recognition to heal, unwit- tingly correcting the devastating mistake

on Marie’s record three years before.

Unbelievable had the challenge of trans- lating such a story to screen, a story that is not only important to the people who lived through this, but to every women and law enforcement who happened to come across with a case like this.

After watching the show many female viewers were either amazed, shocked or in a way inspired. It’s a show that is bin- ge-worthy. A woman wrote on twitter that she bailed her date and left the laundry unattended because she just got lost in the story. It’s very strange how one can stuck in a word with such a brutal topic. But Marie’s story does offer a little comfort and a little thrill for the viewer.

The series acknowledges the fact that bad people will always exist, and that people will always do horrible things to one another. But they show what a diffe- rence can be made by competence and good faith. Unbelievable shows us that even though the world is an awful place, we can still find people who will help us, and that we DO have to talk about this more.

Berényi Barbi

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(14)

--- --- ---

--- --- ---

14 fókuszban

Ipar 4.0

Napjaink világára jellemző, hogy a vásá- rolt termékek élettartama folyamatosan csökken. Emellett mi, vevők minél egye- dibb, összetettebb és „mindent tudó”

termékeket szeretnék vásárolni, és ter- mészetesen olyan gyorsan meg akarjuk kapni, ahogy csak lehet. Az ipar szem- pontjából ez a helyzet óriási kihívást je- lent a termelő vállalatok számára. Ennek eredménye, hogy az ipari szektorok egy teljes paradigmaváltáson mennek ke- resztül, hiszen az erőforrás-kihasználás eddig használt gyakorlata a jövőben már nem lesz fenntartható. Ez a paradigma- váltás maga a 4. ipari forradalom, vagy röviden Ipar 4.0. Az Ipar 4.0 egész Eu- rópa szerte, főként Németországban elterjedt, és folyamatosan behálózza a világot. Pontos definícója még nincsen, mert még mindenki csak ismerkedik ez-

zel a jelenséggel. Korábbi cikkünkben már mi is írtunk a történeti hátteréről, kialakulásáról és eszközeiről részle- tesen, ezért most csak röviden fogla- lom össze a koncepcióját. Lényege a digitális hálózatba kapcsolt intelligens rendszerek bevezetése, amelyekkel önszervező gyártás hozható létre. Na- gyon fontos eleme az emberek, gépek, berendezések és termékek kölcsönös kommunikációja. A célja pedig a rugal- mas egyedi gyártás gazdaságos meg- valósítása, illetve az erőforrások maxi- mális kihasználása. Az Ipar 4.0 eszközei például a felhő alapú szolgáltatások, a különböző szimulációs eszközök, a vir- tuális valóság, dolgok internete (Internet of things = IoT), kiber-fizikai rendszerek.

Azt láthatjuk, hogy a jövő rengeteg új technológiát tartogat a számunkra, át- alakulhatnak, megváltozhatnak a külön- böző munkakörök, állások. Egyre több digitális munka jelenik meg a munkaerő- piacon. Nemcsak a munkatársakra, ha- nem a felnövekvő generációra is figye- lemmel kell lennünk, hogy felkészültek legyenek az Ipar 4.0-ban kialakult mun- kahelyekre. A felkészülést pedig már az iskolapadban el kellene kezdeni.

Változások az oktatásban

Az egyik legszembetűnőbb változás a tudás szempontjából az, hogy amíg

a 4. ipari forradaloM hatása az oktatásra

Rengeteg cikket olvashatunk arról, hogy a társadalmi és technológiai változások, fej- lődések, a globalizáció, valamint a digitalizáció eredményeként rendkívül gyorsan alakul át a környezetünk. Ez a mindennapokra ugyanúgy igaz, mint a munka világára. Egyes megál- lapítások szerint az emberiség a következő 20 évben körülbelül annyit fog fejlődni, mint az elmúlt 300 évben. Ilyen gyors fejlődés mellett nem árt, ha az emberiség felkészült. De hogyan lehet egy ilyen helyzetre felkészülni? A következőkben erre a kérdésre próbálok választ találni.

Fotó: internet

one step

14

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(15)

--- --- ---

--- ---

---

Pályázatok pályáz(z)atok 15

régebben be kellett mennünk egy könyvtárba, ha információt kerestünk valamiről, most viszont körülbelül 10 másodperc elég, hogy választ kapjunk szinte bármelyik kérdésünkre az in- ternet és okoseszközök segítségével.

Nap mint nap rengeteg új információval találkozunk, és a fiatalabb generáció úgy nő fel, hogy bármilyen tudásra is van szüksége, csak előveszi az okos- telefont és kikeresi. Kevésbé türel- mesek a diákok, elvesztik a motivációt, hogy a rengeteg tananyagot megtanul- ják, bemagolják.

A másik probléma, hogy az iskolapad- ban a diák teljesen magára van hagyva, sőt egy számonkérésnél elvárás, hogy mindenféle segédeszköz nélkül egye- dül meg tudja oldani a feladatot az adott módszerrel. Miután pedig befejezte a tanulmányait, bekerül egy munkahelyre, ahol a legtöbb helyen az egyik éegfon- tosabb a csoportos együttműködés, a kreativitás, és az egyedi megoldások, gondolatmenetek. Nehéz a pedagógu- sok helyzete a gyorsuló világban, hiszen olyan tudást, illetve készségfejlesztést kell átadniuk a diákoknak, amelyek pi- acképesek lesznek a jövőben is, úgy, hogy még ők is csak ismerkednek a digitalizált, automatizált világgal. A jö-

vőre nézve a digitális életre felkészítő pedagógia módszer a legalkalmasabb.

A legfontosabb dolog, amire a fiatalo- kat fel kell készíteni, a rugalmasság és a folyamatos változásokra történő gyors reagálás, a folyamatos tanulás. Nem fel- tétlenül a tudás a legfontosabb, hanem az ismeret kiválasztásának és megszer- zésének képessége. A digitális alapok megszerzése elengedhetetlen. Végül, de nem utolsósorban pedig a kreativitás fejlesztése is lényeges, valamint a nyi- tottság az új dolgok irányába.

Ipar 4.0 a Miskolci Egyetemen Egyelőre a munka világa is csak ismer- kedik ezzel az új helyzettel, nem túl meg- lepő, a diákok sem rendelkeznek még túl nagy ismerettel a 4. ipari forradalomról.

A Miskolci Egyetemen azonban már le- hetősége van a diákoknak közelebb ke- rülni ehhez a jelenséghez, hiszen elindult egy Ipar 4.0 a mérnöki gyakorlatban című tantárgy a Gépészmérnöki és Informati- kai Karon. A tantárgy keretei között kü- lönböző cégek képviselői látogatnak el egyetemünkre és mutatják be saját isme- reteiket, tapasztalataikat az Ipar 4.0 esz- közeivel, hatásaival kapcsolatban. Ennek a kezdeményezésnek köszönhetően a diákoknak sem lesz idegen ez a fogalom, amint kilépnek a nagybetűs életbe.

Krajnik Dorka

Fotók: internet

one step 15

MEGAZIN

V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM2017. SZEPT.

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

(16)

--- --- ---

--- --- ---

16 fókuszban

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: internet

Mesterképzés: Az alapdiploma meg- szerzése után lehetőség van specializá- lódni, mélyebb szakmai tudást szerezni.

Az egyes mesterszakokra több irányból is be lehet lépni: az elvégzett alapszakkal azonos vagy attól eltérő területen is foly- tathatók a tanulmányok.Természetesen bizonyos határok között, például anglisz- tika alapszakról nem lehet mérnöki mes- terszakra menni. Az elvégzett alapszak- ról elérhető mesterszakok két csoportba oszthatóak a beszámítás alapján:

1. a teljes kreditértéken való beszámítás azt jelenti, hogy a meghatározott oklevél- lel rendelkező jelentkezők minden továb- bi nélkül felvehetők a mesterszakra.

2. a kreditelismerésre akkor van szükség, ha a jelentkező nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, hanem olyan sza- kon végzett, amely csak további kreditek teljesítésével számíthatók be az adott mesterképzésben.

Szakirányú továbbképzés: Ebben a képzésben alap- vagy mesterfokozatot követően lehet részt venni. A képzés te- matikája a korábban megszerzett tudásra épül, így szerezhető a választott területen

mélyebb szaktudást biztosító végzettség.

A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. A szakirányú továbbképzé- sekről a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben döntenek, ők határozzák meg a felvételi feltételeit, határidejét, az oktatás tematikáját.

Doktori képzés: Ez a legmagasabb szin- tű posztgraduális képzés, amelynek célja a tudományos ismeretek bővítése, a hall- gatók felkészítése a tudományos (dokto- ri) fokozat megszerzésére. Jelentkezni a mesterfokozat (vagy azzal egyenértékű oklevél) és szakképzettség megszerzé- se után lehet. A PhD-képzés rendsze- res, egyéni vagy csoportos felkészítés keretében folyó, tanulmányi, kutatási és beszámolási tevékenység. A doktori kép- zéseket minden évben a Felvin és az in- tézményi honlapokon hirdetik meg a jog- szabályi határidőn belül.

OKJ: Sok emberben felmerülhet a kérdés, hogy miért éri meg diploma után belevágni egy OKJ-képzésbe. Sikertelen első állás- keresés, pályamódosítás vagy továbbta- nulás: ezek például okként szolgálhatnak egy ilyen jellegű szakma elsajátítására.

Második diploma: A második diploma mellett szól az a tény, hogy ha már sze- reztünk egy diplomát és szeretnénk újra egyetemre jelentkezni, akkor kérhető, hogy a diploma eredménye, és ne érettsé- gi alapján számítsák a pontokat. Ebben az esetben a diploma minősítéséért adható pontszámot a minimumponthatár és 400 pont között arányosan állapítják meg.

Siroki Andrea

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

t anulás egyeteM után

one step

16

Sokan osztják azt a véleményt, hogy az első diploma kézhez vétele

után soha többet nem ülnek be az iskolapadba. Azonban egyre

növekszik azoknak a száma is, akik úgy gondolják, önmagában a diplo-

ma nem elég. Ebben a cikkben néhány továbbképzési lehetőségről olvashattok.

(17)

--- --- ---

--- ---

---

Fókuszban 17

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: internet

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

one step 17

h oMe office – M unkavégzés otthon

Egyre elterjedtebb (és igen népszerű) itthon is a home office, azaz az otthoni munkavégzés lehetősége. Egyre több cég alkalmazza ezt a lehetőséget munkavállalói részére, ami gya- korlatilag nem más, mint a távmunka egyik fajtája, emiatt pedig igen nagy bizalmat és rugal- masságot igényel mind a két fél részéről.

Manapság egyre többet hallani a táv- munka terjedéséről, hiszen a techni- kai feltételek egyre inkább lehetővé teszik, hogy ne kelljen helyhez kötve végezni a munkánkat. A home office nagyon kényelmes és költséghaté- kony megoldás, de csak akkor, ha a munkáltató és a munkavállaló alkal- masak rá, hogy betartsák az előre le- fektetett szabályokat, amelyek keret- be foglalják a home office feltételeit.

Amikor az ember egy irodában dolgozik, másokkal körülvéve, az egyszerre le- het előny és hátrány is. Hasznos, hogy bármikor tudunk kérdezni, ugyanakkor zavaró lehet, hogyha lépten-nyomon jön egy e-mail, telefon, vagy kolléga, aki megakaszt a munkában. Aki otthoni munkára adja a fejét, általában kellő mo- tivációval és ambícióval rendelkezik ah- hoz, hogy ne okozzon számára problé- mát a határidők betartása akkor sem, ha nem ellenőrzik folyamatosan a munká- ját. Sok kisebb előnyt is felsorolhatunk:

csökken a stressz és a költségek, nincs ingázás, így nem kell sem a dugóban ülni, sem csúcsidőben tömegközlekedé- sen szorongani.

Végül essen pár szó a home office hát- rányairól is. Megszűnhetnek, illetve át- alakulhatnak a kollegiális kapcsolatok:

ugyan a szakmai kommunikáció a kolle- gákkal nem marad el, de az is virtuálisan zajlik. Továbbá az otthon végzett mun-

ka még a szokásosnál is kevesebb fizi- kai mozgással jár, hiszen szinte egész nap fel sem állunk a saját asztalunktól.

A reggeli készülődés, indulás sokaknak a napi rutin részét képezi, sokan van- nak, akiknek ez a rendszer szükséges ahhoz, hogy a teendőiket el tudják vé- gezni. Ezen kívül a munkahely, mint kör- nyezet, szigorú keretek közé eső, kont- rollált munkafolyamatot jelent, ami szinte kizárja a nem munkával való foglalkozás lehetőségét.

Összességében elmondható, hogy a távmunkának főként az előnyei hang- súlyosak, ugyanakkor ez a fajta mun- kavégzés is megkövetel egy bizonyos hozzáállást és alkalmazkodási készsé- get, amelybe belerázódni egyeseknek nehézséget okozhat. Érdemes több fajta munka végzésében kipróbálni magun- kat, hogy megtudjuk, számunkra melyik a legoptimálisabb.

Oláh Zsófia

(18)

--- --- ---

--- --- ---

18 fókuszban

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: Kiss Viktor

Tóth Evelin, a Miskolci Egyetem egykori Kommunikáció-Filozófia szakos hallgatója 2015-ben elindította a Pergamenre hányt szavak nevű blogját, majd 2018-ban az ehhez tartozó YouTube-csatornát. Azóta hetente tölt fel videókat és emellett több helyen dolgozik is.

i nterjú a pergaMenre hányt szavak

csatorna MegálModójával , tóth evelinnel

Mikor kezdtél a MEgazinnál dolgozni?

Mikor lettél az újság szerkesztője?

Mikor felvettek a Miskolci Egyetem- re és elkezdtem az alapképzésem, legelső dolgom volt jelentkezni a ME- gazinhoz. Terveim között szerepelt az újságírás, így nagyon örültem, mikor átmentem a rostán. Legfőképp a kul- túra rovatot vittem, de próbáltam más témakörben is ötletekkel előállni. Azó- ta is tagja vagyok a stábnak. Mikor le- diplomáztam, felkértek, hogy vegyem át a szerkesztést. Szívesen vállaltam, mivel az egyetem és az újság mellett diákmunkás voltam az Észak-Magyar- ország napilapnál, ahol több évig kor- rektúráztam a cikkeket. Így volt gyakor- latom ebben, és éppen ekkor váltottam munkahelyet. Egy kis pesti kiadóhoz kerültem, ahol szerkesztettem és kor- rektúráztam a kéziratokat. Ebből is látszik, hogy szeretek egyszerre több dolgot csinálni, mióta egyetemista va- gyok, folyamatosan három munkahe- lyen dolgozom.

Mindig is szerettél volna újságnál dolgozni? Illetve a jövőben tervezel ebbe az irányba mozdulni?

Mint említettem, határozottan szere- pelt a terveim között az újságírás, szerkesztés, korrektúrázás. Örökké hálás leszek azért, hogy az Észak- nál dolgozhattam, mert betekintést nyerhettem ebbe a világba. Ehhez a

megazinos tapasztalatom, mint refe- renciamunka, segített hozzá. De ezzel együtt azt is megláttam, hogy miért nem való nekem az újságírás. Legfő- képp a munkaidő az, ami problémát okozna számomra. Egy napilap este tíz óráig készül, ha pedig meg kell vár- ni egy-egy meccs eredményét, akkor ez éjfélig is kitolódhat. Emiatt persze a legtöbb újságíró nem reggel 8-ra jár dolgozni, viszont minden hétvé- gén dolgoznak. Voltam állásinterjún az Észak-Magyarországnál, de végül vissza kellett mondanom a jelentkezé- sem, mert az időbeosztásomba nem fért volna bele, mivel éppen akkor vet- tek fel az egyetem kiadói szerkesztő továbbképzésére.

Hogyan jött a blog ötlete? Miért vál- tottál Youtube-ra?

Mióta megismerkedtem az internettel,

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

18 kávézó

(19)

--- --- ---

--- ---

---

Fókuszban 19

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotók: Tóth Evelin, Dienes Viktor

azóta vezetek valamilyen weboldalt.

Gimnáziumban csúcsosodott ki a könyvszeretetem, ezért arra gondol- tam, hogy kössük össze a kellemeset a hasznossal. Ha úgyis sokat olvasok, a legegyszerűbb könyvekről cikkeket írni. De egy ideje úgy éreztem, hogy nem tudok kiteljesedni egy blogfelüle- ten, többen is javasolták a videózást, hát tavaly nyáron belefogtam.

Tudnál mesélni egy kicsit a Perga- menre hányt szavakról? Hogyan ta- lálod ki az adott témákat?

A legnagyobb büszkeségem a csator- na. Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen messzire jutok ezzel a projekttel, de kitartó vagyok, ami nem nehéz, ha az ember azt csinálja, amit imád.

Bár véleményem szerint egy egész nagy és remek olvasóközösség ala- kult ki Magyarországon, mégis szív- ügyemnek tekintem, hogy minél több olvasni szerető embert toborozzak a tartalmammal. Emellett nem titkolt cé- lom, hogy a könyvekhez kapcsolódó programokra, projektekre is felhívjam a figyelmet, mert szerintem ezek nem eléggé ismertek. Egyrészt szem előtt tartom, hogy vegyesen olvassak, tehát ne legyen egy zsánerre épülő a csator-

na, másrészt pedig fontos számomra, hogy egyedi, eddig még nem látott öt- leteket valósítsak meg.

Hogyan tudod megoldani, hogy munka mellett is tudj olvasni és vi- deót készíteni?

Ha van egy kis szabadidőm, akkor mindig olvasok. Képes vagyok az or- vosi rendelőben is könyvvel várakoz- ni, addig nem érzem elvesztegetett időnek a várakozást, amíg van nálam könyv. A videóvágás már neccesebb.

Mióta nem vagyok egyetemista és van főállásom, kicsit nehezebb a dolog. A videózás sokkal több időt igényel, mint a blogírás. Megfelelő időpont kell hoz- zá, és videót vágni sem két perc. Most próbálom összeegyeztetni mindezt a munkáimmal. Ha előre dolgozom és gondolkodom, akkor általában nincs probléma ezzel sem.

Mi az álmod a csatornával kapcso- latban és mik a jövőbeli terveid?

Szeretném, ha minél több emberhez el tudnék jutni, nemcsak a nőkhöz, de a férfiakhoz is, és boldog lennék, ha a fiataloktól az idősekig mindenki ta- lálna valami érdekeset a videóimban.

A jövőben terjeszkedni szeretnék. Az lenne a végső célom, hogy egy olyan aktív tábort alakítsunk ki, akikről én is

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

kávézó 19

(20)

--- --- ---

--- --- ---

20 fókuszban

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

Fotó: minap.hu

megtudhatok információkat, nem csak ők rólam. Ezt szeretném elősegíteni egy saját könyves kihívással, ami ebben a hónapban indult.

Szerinted az emberek keveset olvas- nak, vagy egyre többet?

Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Abban a körben, amiben én megfordulok, úgy tűnik, sokat olvasnak az emberek. Vi- szont a könyvek drágák, ezért ennyi em- ber nem képes „elég” könyvet vásárolni ahhoz, hogy nagyon nyereséges legyen a könyvpiac. Ezért mindig szükség lesz még több olvasni szerető emberre.

Mit mondanál valakinek, aki szeretne elkezdeni rendszeresen olvasni, de nem tudja, hogyan?

Mindig azt szoktam mondani, hogy nincs olyan ember, aki ne szeretne olvasni, csak olyan, aki még nem találta meg A Könyvet. Kísérletezni kell, és nem sza- bad erőltetni azt, ami nem megy. Az iskolában olyan könyveket olvasnak a diákok, amik elveszik a kedvüket az ol- vasástól, mivel egy „kezdő” olvasó nem képes megbirkózni a nehezebb szöve- gekkel. Mindenkinek meg kell találnia

a neki valót, és onnan egyenes az út a könyvmolyság felé.

Szerinted a kötelező olvasmányok listáját meg kellene változtatni?

Szerintem a legfontosabb az általános iskolai kötelezők listája. Egy középisko- lás már tud szelektálni, és itt a nehezebb szövegek mellett élvezhető kötelezők is vannak. De ha általános iskolában, mi- kor éppen hogy megtanult olvasni a gye- rek, rögtön nehéz szöveggel kell kezde- nie, akkor az örökre elveheti a kedvét az olvasástól. Véleményem szerint már az is hasznos lenne, ha adnának a tanárok választási lehetőséget a tanulóknak.

Hozhassanak olvasónaplót egy általuk választott könyvről a kötelezők mellett.

Jelenleg mit dolgozol? És hogyan jutottál el az alapképzésedtől odáig, ahol most vagy?

Dolgozom a MEgazinnál, a kis pesti ki- adónál itthonról és idén egy véletlen foly- tán bekerültem a miskolci Csoda malom Bábszínház társulatába. Gimnáziumban dráma tagozatos voltam, és bár az ér- deklődésem a könyvek és a könyvki- adók felé fordult, éreztem, hogy az ülő- munka kicsit kevés nekem. Év elején megkerestek a színházból, hogy nem lenne-e kedvem kipróbálni magam, hátha megfelelek. Szerették volna frissíteni a társulatot, úgyhogy három lány – köztük én is – járt a próbákra, majd a Süsü egy új részének olvasó- próbájára behívtak kettőnket. Először úgy volt, hogy csak figyelemmel kísé- rem a próbafolyamatot, de hiányzott a gonosz Torzonborz karaktere, az volt a terv, hogy báb lesz, de ezt nehéz lett volna megoldani, ezért én kaptam a szerepet. A Süsü élőszereplős da-

MEGAZIN

2019. NOVEMBER

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

kávézó

20

(21)

--- --- ---

--- ---

---

Fókuszban 21

MEGAZIN

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM2017. MÁRCIUS ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

21

Fotók: Kiss Viktor

MEGAZIN

2019. NOVEMBERVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM

A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS HALLGATÓI MAGAZINJA

rab, a színészek beöltözve játsszák el a karaktereket. Ezután a hagyományos Süsü történet is újra előkerült az Ope- rafesztivál idejére, amiből hiányzott a királylány. Felkértek, hogy játsszam el, így az előző évad végén két darabban is szerepelhettem. Szeptemberben pedig a Brémai muzsikusokban játszottam az egyik rablót. A végzettségem igazából nem kapcsolódik ehhez a munkához, de persze a diploma, legyen bármilyen is, a színházban is jó pont.

Mik a terveid a munkáddal?

Szeptemberben volt az évadnyitó, ahol hivatalosan is köszöntötték az új ta- gokat. Én álmodni sem mertem volna, hogy egyszer még színész lesz belőlem, habár általános iskolában még ilyen tervekkel jelentkeztem középiskolába.

Most úgy érzem, hogy ennél jobb dolog nem is történhetett volna velem, meg- találtam a helyem, és nagyon élvezem, amit csinálok. Végül is nem kellett felad- nom egyik vágyamat sem: a könyvekkel és a színházzal is tudok egyszerre fog- lalkozni. Bábozni még nem volt alkal- mam, de hamarosan bábos előadások- ban is szerepelhetek. Számomra most az az elsődleges, hogy minél inkább jól teljesítsek a munkámban, rengeteg új kihívást nyújt a színház, szeretném be-

hozni a lemaradást, és bizonyítani, hogy alkalmas vagyok minderre.

Mit tanácsolsz annak, aki szeretne ha- sonló területen dolgozni?

Egyrészt nem árt egy kapcsolódó diplo- ma vagy valamilyen végzettség. Nekem a dráma tagozatos bizonyítványom az, ami kapcsolódik ehhez a munkához, il- letve engem már láttak fellépni korábban.

Elengedhetetlen valamilyen énekkész- ség, színészi és mozgáskészség, mert egy gyerekdarab is tud olyan összetett lenni, mint egy felnőtt előadás. És ami a legfontosabb: jelentkezni kell minden- hová. Egy jó önéletrajzzal és motivációs levéllel mindenhová be kell adni a jelent- kezésünket, mert ezeken a helyeken na- gyon ritka, hogy állást hirdessenek, így erre felesleges várni. Ha van igény új em- berekre, vissza fognak jelezni.

Evelin YouTube-csatornája sokkal több, mint egy könyvekről szóló felület. Hiszen filmekről és eseményekről is kapunk kü- lönböző érdekes beszámolókat, illetve egy olyan közösség részesei lehetünk, ami tárt karokkal várja mindazokat, akik érdekeltek a kultúra témakörében.

Berényi Barbi

kávézó

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Pályázni „A” és „B” típusú ösztöndíjakra lehet, attól függően, hogy a hallgató jelenleg már felsőoktatási tanulmá- nyokat folytat, vagy csak idén kezdi

Mielőtt rátérünk az egyetem elmúlt közel 50 évének legfontosabb sporteredmé- nyeit taglalni, érdemes áttekintenünk, honnan is indult a mára már több mint 11

Már dolgoztam, családom volt, amikor úgy gondoltam, hogy egyszer még szükségem lehet egy politológus diplomára A fő indok, amiért a Miskolci Egyetemet választottam

Nagyon remélem, hogy ez a háromirányú intézkedés ered- ményt fog hozni, ha nem, akkor egyrészt na- gyon csalódott leszek, másrészt pedig lehet, hogy el kell hinnem azokat

Az új mentorprogram célja egy- felől az egyetemen jelenleg is tanulmányokat folytató élsportoló hallgatók még erőteljesebb támogatása, másfelől pedig újabb, a magyar

A Miskolci Egyetem közéleti és hallgatói magazinja 5000 példányban Prof.. Torma András

A Miskolci Egyetemen jelenleg is több profi sportoló tanul, mint például Eperjesi Gábor, a DVTK labdarúgója vagy a 19 éves Gercsák Szabina, a Miskolci Egyetem közgazdász

Taní- tottam Miskolcon középiskolában, dolgoztam a Petőfi Irodalmi Múzeumban, egyszer csak arra ébredtem, hogy az – akkor még Janus Pannoniusról elnevezett – pécsi