A Z ÉPÍTÉSÜGYI T Á J É K O Z T A T Á S I K Ö Z P O N T K Ö N Y V T Á R I ÉS K Ö N Y V T Á R H Á L Ó Z A T I T E V É K E N Y S É G É N E K

17  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

0 0 2 . 6 3 ( 6 9 / 4 3 9 /

A Z ÉPÍTÉSÜGYI T Á J É K O Z T A T Á S I K Ö Z P O N T K Ö N Y V T Á R I ÉS K Ö N Y V T Á R H Á L Ó Z A T I T E V É K E N Y S É G É N E K

K I A L A K U L Á S A , FEJLŐDÉSE ÉS FELADATAI

Kovács Dezső

Építésügyi eí Tajákoitalin Központ

0 . B E V E Z E T É S

A magyar n é p g a z d a s á g e g y i k l e g f o n t o s a b b á g a z a t a a z é p í t ő i p a r . S z o l g á l j a az i p a r , a m e z ő g a z d a s á g e g é s z é n e k f e j l ő d é s é t , a l a k o s s á g é- l e t k ö r ü l m é n y é l n e k j a v í t á s á t , a mint i l y e n , az egyes n é p g a z d a s á g i á g a ­ z a t o k k ö z ö t t i g e n f o n t o s h e l y e t f o g l a l e l . F e j l ő d é s e , e r e d m é n y e i , c é l k i t ű z é s e i n e k m e g v a l ó s í t á s a nem u t o l s ó s o r b a n azon m ú l i k , hogy a h u z a l és k ü l f ö l d i e r e d m é n y e k , m ó d s z e r e k , t e c h n o l ó g i á k m i l y e n g y o r s a n ée mi­

l y e n s z é l e s k ö r b e n t e r j e d n e k e l és l e s z n e k I s m e r t t é , E f e l a d a t o k e l ­ l á t á s á r a v á l l a l k o z o t t i m m á r 20 é v e az É p í t é s ü g y i T á j é k o z t a t á s i K ö z ­ p o n t , amely d o k u m e n t á c i ó s , t á j é k o z t a t á s i és m ű s z a k i p r o p a g a n d a t e v é ­ k e n y e é g é v e l m á r e d d i g i s , de a J ö v ő b e n m é g f o k o z o t t a b b a n k i v á n j a s z o l g á l á i s a j á t o s e s z k ö z e i v e l az é p í t é s ü g y e g é s z é n e k f e j l ő d é s é t .

1950-ben az é p í t é s ü g y e l é á l l i t o t t m e n n y i s é g i ée m i n ő s é g i f e l a d a ­ tok m e g o l d á s á n a k e l ő s e g í t é s e é r d e k é b e n l é t r e h o z t á k az É M K ö n y v - ée L a p k i a d ó V á l l a l a t o t , amely a k ö n y v e k , f o l y ó i r a t o k , J e g y z e t e k B t b . k i ­ a d á s á v a l s e g í t e t t e e l ó a k o r s z e r ű t e c h n o l ó g i á k s z é l e s körtl e l t e r j e d é ­ s é t , b i z t o s í t o t t a a s z a k e m b e r k é p z é s h e z s z ü k s é g e s t a n k ö n y v e k e t , m ű s z a ­ k i e l ő í r á s o k , n o r m á k m e g j e l e n t e t é s é v e l t á m o g a t t a a f e j l ő d é s t . Az é p í ­ t ő i p a r i t e c h n o l ó g i á k f e j l ő d é s e azonban hamarosan s z ü k s é g e s s é t e t t e e g y r é s z t a h a z a i , m á s r é s z t a k ü l f ö l d i e r e d m é n y e k s z é l e s k ö r ű e z é t s u ­ g á r z á s á t - d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g k e r e t é b e n .

E z t a f e l a d a t o t az 1954. o k t ó b e r é b e n az ÉM K ö n y v - és L a p k i a d ó V á l l a l a t á t s z e r v e z é s é v e l l é t r e h o z o t t ÉM D o k u m e n t á c i ó s ée N y o m t a t v á n y ­ e l l á t ó V á l l a l a t v é g e z n e .

A v á l l a l a t k e r e t é b e n k e z d ő d ö t t meg az ö n á l l ó é p í t é s ü g y i m ű s z a k i d o k u m e n t á c i ó s munka, e l s ő s o r b a n a k ü l f ö l d i s z a k l a p o k b a n m e g j e l e n t c i k k e k f o r d í t á s á v a l .

1 9 5 8 - t ő l a v o n a t k o z ó r e n d e l e t e k é r t e l m é b e n a v á l l a l a t d o k u m e n t á ­ c i ó s r é s z l e g e l á t t a e l az é p i t é a ü g y i s z a k k ö n y v t á r a k s z a k m a i f e l ü g y e -

(2)

K O V Á C S D.i Az É T K t e v é k e n y s é g i

l e t é t é s i r á n y í t á s á t , é s i;ezdts m--.z £ z é p í t é s ü g y i k ö n y v t á r h á l ó z a t a s g - s z e r v e z é s é t .

1959-hen a k o r á b b i v á l l a l a t á t s z e r v e z é s é v e l J ö t t l é t r e az Éál É p í t é s ü g y i D o k u m e n t á c i ó s I r o d a / É D O K / , amely m á r a masyar é p í t é s ü g y i t á j é k o z t a t á s k ö z p o n t i s z e r v e és o p e r a t í v t á j é k o z t a t á s i é s d o k u m e n t á - c i ó s t e v é k e n y s é g e m e l l e t t i r á n y í t ó és k o o r d i n á l ó f u n k c i ó k a t i s e l l á - t o t t .

A h a t v a n a s é v e k e l s ő f e l é b e n k e z d t e k k i a l a k u l n i a k o r s z e r ű t á j é ­ k o z t a t á s c s i r á i , é p ü l t e k k i a k a p c s o l a t o k a s z o c i a l i s t a ó s a t ő k é s o r s z á g o k h a s o n l ó j e l l e g ű s z e r v e z e t e i v e l . í g y k e r ü l t s o r 1 9 6 1 - t ő l - az OMK-val t ö r t é n t m e g á l l a p o d á s u t á n - a z é p í t é s ü g y i r e f e r á l ó f o l y ó i r a ­ t o k Ö n á l l ó k i a d á s á r a , a t é m a f i g y e l ő s z o l g á l a t , az i r o d a l o m k u t a t á s é s e ^ y é b s z o l g á l t a t á s o k b e v e z e t é s é r e .

A d o k u m e n t á c i ó s é s t á j é k o z t a t á s i i g é n y e k k i e l é g í t é s e m e l l e t t az É D O K e g y r e nagyobb s z e r e p e t v á l l a l t a m ű s z a k i p r o p a g a n d a m u n k á b a n i e , m e g a l a k í t o t t a s a j á t f i l m s t ú d i ó j á t , amely a m ű s z a k i , m u n k a v é d e l m i , i s ­ m e r e t t e r j e s z t ő f i l m e k é s é p í t ő i p a r i h í r a d ó k g y á r t á s a m e l l e t t f i l m f o r ­ g a l m a z á s s a l é s k ü l f ö l d i f i l m e k a d a p t á l á s á v a l i s f o g l a l k o z o t t .

A h a t v a n a s é v e k k ö z e p é n a z i n f o r m á c i ó k i r á n t i i g é n y mind meny- n y i s é g i l e g , mind m i n ő s é g i l e g j e l e n t ő s e n m e g n ő t t , amelyet a z i p a r i , m e z ő g a z d a s á g i é s l a k á s é p í t é s i programok, a k a p c s o l ó d ó k o r s z e r ű t e c h ­ n o l ó g i á k - e l s Ö B o r b a n a b l o k k o s é p i t ő s i m ó d é s a h á z g y á r a k é p í t é s e

^ s b e i n d í t á s a - a k u t a t á s i és t e r v e z é s i volumen n ö v e k e d é s e i n d o k o l t . Az i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e a z É D O K j o g u t ó d a k é n t 1 9 6 6 , J a n u á r 1 - t f i l / 5 2 / 1 9 6 5 . É H . e z . u t a s í t á s / l é t r e j ö t t a z É p í t é s ü g y i T á j é k o z t a t á s i K ö z ­ pont / É T K / , amely m i n t k ö z p o n t i é p í t é s ü g y i t á j é k o z t a t á s i s z e r v l á t j a e l a m ű s z a k i é s g a z d a s á g i t á j é k o z t a t á s s a l , d o k u m e n t á c i ó v a l é s p r o p a ­ g a n d á v a l k a p c s o l a t o s t e e n d ő k e t , ennek m e g f e l e l ő e n a z É V M t e v é k e n y s é ­ g i k ö r é b e t a r t o z ó h a z a i é s k ü l f ö l d i e r e d m é n y e k r e n d s z e r e s f i g y e l é s é t , d o k u m e n t á l á s á t , r e n d s z e r e z é s é t , v a l a m i n t a z é r d e k e l t e k h e z v a l ó k ö z v e ­ t í t é s é t . Az É T K t o v á b b í t j a a k ü l f ö l d i é p í t é s ü g y i t á j é k o z t a t á s i s z e r ­ v e k k e l t ö r t é n ő e g y ü t t m ű k ö d é s k e r e t é b e n b e é r k e z ő é e a h a z a i dokumentu­

mokat mind a z i l l e t é k é é é p í t é s ü g y i s z e r v e k h e z , mind a m ű s z a k i - g a z d a ­ s á g i a d a t o k a t i g é n y l ő v á l l a l a t o k h o z , t e r v e z ő - é s k u t a t ó i n t é z e t e k h e z .

1. AZ É T K K Ö N Y V T Á H Í H A K K I A L A K U L Á S A , FELADATAI

Az i n t é z e t k ö n y v t á r i t e v é k e n y s é g e l é n y e g é b e n 1954-ben, a z É K Do­

k u m e n t á c i ó s é s N y o m t a t v á n y e l l á t ó V á l l a l a t m ű k ö d é s é v e l k e z d ő d ö t t . A k ö n y v t á r i m u n k á t e l s ő d l e g e s e n a m e g f e l e l ő f o l y ő i r a t b á z l s l é t r e h o z á s a

j e l l e m e z t e , amelyre a d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g c s i r á i t J e l e n t ő f o ­ l y ó i r a t c i k k e k f o r d í t á s á n a k e l ő f i z e t é s e s r e n d s z e r b e n t ö r t é n ő b i z t o s í ­ t á s a é p ü l t .

Az e l k ö v e t k e z e n d ő i d ő s z a k b a n t o v á b b r a i s a most m á r e g y r e s z é l e ­ sebb m é r e t e k e t ö l t ő d o k u m e n t á c i ó s , majd t á j é k o z t a t á s i t e v é k e n y s é g h e z

(3)

TMT

IT.évf.

7 . s z á m 1 9 7 0 . J ú l i u s

i g a z o d j - f ő k é p p a perlodikuiDok v o n a t k o z á s á b a n j e l e n t ő s - i g é n y e k ha­

t á r o z t á k meg a k ö n y v t á r m u n k á j á t , amelynek k ö v e t k e z t é b e n az á l l o m á n y f e j l e s z t é s e és s z o l g á l t a t á s a i az 1960-as é v e k k ö z e p é i g s a j á t o s b e f e ­ lé f o r d u l ó t e n d e n c i á t m u t a t t a k .

Az e l m ú l t é v e k s o r á n - k ü l ö n ö s e n a l e g u t ó b b i ö t é v b e n - azonban m á r e g y r e v i l á g o s a b b a n f o g a l m a z ó d t a k meg az É T K k ö n y v t á r á v a l szemben t á m a s z t o t t a z o n i g é n y e k , amelyek a k o r á b b i h a g y o m á n y o k k a l s z a k í t v a - az i n t é z m é n y t á j é k o z t a t á s i t e v é k e n y s é g é h e z s z ü k s é g e s b á z i s b i z t o s í t á ­ s á t t o v á b b r a i s m e s s z e m e n ő e n szem e l ő t t t a r t v a - s z ü k s é g s z e r ű e n meg­

k ö v e t e l t é k a v á l l a l a t o k é s i n t é z e t e k , a k u t a t á s , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s , a t e r v e z é s és t e r m e l é s s z a k e m b e r e i r é s z é r ő l e g y r e d i f f e r e n c i á l t a b b a n j e l e n t k e z ő i g é n y e k k i e l é g í t é s é t . Ennek k ö v e t k e z t é b e n b ő v ü l t a k ö n y v ­ t á r g y ü j t ő k S r e , n ő t t a g y a r a p í t á s m é r t é k e mind m e n n y i s é g i l e g , mind mi­

n ő s é g i l e g , é s f e j l ő d t e k a k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t é s o k .

A f e l s o r o l t a k o n t ú l m e n ő e n az É T K k ö n y v t á r a l á t j a e l a z o k a t a f u n k c i ó k a t , a m e l y e k e t m i n t az é p í t é s ü g y i k ö n y v t á r h á l ó z a t k ö z p o n t j á n a k k e l l n y ú j t a n i a a h á l ó z a t h o z t a r t o z ó k ö n y v t á r i és t á j é k o z t a t á s i e g y s é ­ geknek e l s ő s o r b a n a k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á s o k , az á l l o m á n y g y a r a p í t á s i k o o r d i n á c i ó , a k ö n y v t á r i k ö l c s ö n z é s , az é p í t é s ü g y i s z a k m a i , s z a b á l y o ­ z á s i k i a d v á n y o k g o n d o z á s a s t b , t e r é n .

A k ö n y v t é r f u n k c i ó j a t e h á t az a l á b b i a k b a n h a t á r o z h a t ó magi a / a z é p í t é s ü g y i m ű s z a k i - g a z d a s á g i t u d o m á n y o s s z a k k ö n y v t á r i f e l ­ a d a t o k k o r s z e r ű s z i n t e n t ö r t é n ő e l l á t á s a ;

b/ az É T K t á j é k o z t a t á s i t e v é k e n y s é g é h e z s z ü k s é g e s d o k u m e n t á c i ó s b á z i s b i z t o s í t á s a ;

c / h á l ó z a t i k ö z p o n t i f e l a d a t o k e l l á t á s a .

2. A K Ö H Y V T A E Á L L O M Í N Y 4 B A K F E J L Ő D É S E

A k ö n y v t á r i g y ű j t e m é n y e k ma m á r j e l e n t ő s b á z i s á t k é p e z i k a h a z a i é p í t é s ü g y i s z a k i r o d a l o m n a k . Az á l l o m á n y é r t ő k é t - az I s m e r t e t e t t okok m i a t t - ma m é g nem a m e n n y i s é g i adatok j e l z i k , hanem e l s ő s o r b a n g y ű j ­ t e m é n y é n e k k u r r e n s és i d ő s z e r ű v o l t a .

A k ö n y v t á r g y ű j t ő k ö r e a h a z a i és k ü l f ö l d i é p í t é s ü g y i / é p í t é s z e t , é p í t ő i p a r , é p i t ő a n y a g - i p a r , v a l a m i n t azok h a t á r t e r ü l e t e i / v o n a t k o z á s ú s z a k k ö n y v e k r e , f o l y ó i r a t o k r a , p r o s p e k t u s o k r a , s z a b a d a l m i l e í r á s o k r a és e g y é b m ű s z a k i dokumentumokra t e r j e d k i , A g y ű j t ő k ö r a f e n t i e k e n t ú l m e n ő e n m a g á b a n f o g l a l j a az a l a p t u d o m á n y o k / m a t e m a t i k a , f i z i k a , k é ­ m i a , g e o d é z i a / , az ü z e m s z e r v e z é s és ü z e m g a z d a s á g é p í t é s ü g g y e l ö s s z e ­ f ü g g ő t e r ü l e t é t , v a l a m i n t a k ö n y v t á r i d o k u m e n t á c i ó s és i n f o r m á c i ó s s z a k i r o d a l m a t i s .

A k ö n y v t á r k ö n y v á 1 1 o m á n y á n a k f e j l ő d é s é r e - a b e l s ő i g é n y e k k i e l é ­ g í t é s é n t ú l m e n ő e n - h o s s z ú i d ő r e r á n y o m t a b é l y e g é t e g y r é s z t a k ö t ö t t

563

(4)

K O V Á C S D.: Az É T K t e v é k e n y s é g e

d e v i z a g a z d á l k o d á s k ö v e t k e z t é b e n a k ü l f ö l d i s z a k k ö n y v e k g y a r a p í t á s á n a k e l é g t e l e n v o l t a , m á s r é s z t az 1954 e l ő t t m e g j e l e n t magyar é s k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m h i á n y a . A l e g u t ó b b i 15 év magyar é p í t é s ü g y i szak.':önyv- t e r m é s e azonban m á r t e l j e s s é g é b e n á l l o m á n y b a k e r ü l t , é s a k ö t ö t t de­

v i z a g a z d á l k o d á s i k e r e t f e l o l d á s á v a l a k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l o m g y ű j t é s e - k é z i k ö n y v e k és Ö s s z e f o g l a l ó m ü v e k t e k i n t e t é b e n v i s s z a m e n ő l e g l s -

j e l e n t ő s m e n n y i s é g i á s m i n ő s é g i f e j l ő d é s e n ment k e r e s z t ü l . A k ö n y v á l l o m á n y f e j l ő d é s é t az a l á b b i adatok j e l l e m z i k :

1958 1 100 k ö t e t 1965 6 500 k ö t e t 1969 11 000 k ö t e t

A k ö n y v g y ű j t e m é n y az é p í t é s ü g y i á g a z a t e l é k i t ű z ö t t m ű s z a k i és g a z d a s á g i f e l a d a t o k , a r ö v i d és t á v l a t i t e r v e k m e g v a l ó s í t á s á t e l ő s e ­ g í t ő i r o d a l o m g y ű j t é s é v e l k i e g é s z í t i a k u t a t ó i n t é z e t e k , t e r v e z ő - é b k i v i t e l e z ő v á l l a l a t o k f e l a d a t a i h o z k ö z v e t l e n ü l k a p c s o l ó d ó k ö n y v t á r a k g y a r a p í t á s á t , e z á l t a l a l e h e t ő s é g e k h e z k é p e s t t e l j e s s é t e s z i az á g a ­ z a t s z a k k ö n y v - e l l á t á s á t .

Ugyanakkor a r e f e r e n s z g y t i j t e m é n y e r ő t e l j e s f e j l e s z t é s é v e l az é- p i t é s ü g y i m ű s z a k i - g a z d a s á g i s z a k t e r ü l e t és a l e g f o n t o s a b b h a t á r t e r ű ­ l e t e k k é z i k ö n y v e i n e k , s o r o z a t i k i a d v á n y a i n a k , i n d e x - é s b i b l i o g r á f i a i m ü v e i n e k , s z a k s z ó t á r a i n a k t e l j e s s é g r e t ö r e k v ő g y ű j t é s é v e l ma m á r k i ­ a l a k u l t a h a t é k o n y k ö n y v t á r i t á j é k o z t a t á s i b á z i s i s .

Az á l l o m á n y g y a r a p í t á s i r á n y e l v e i n e k m e g f e l e l ő e n e l s ő r e n d ű fontos­

s á g ú a f o l y ó i r a t - á l l o m á n y á l l a n d ó j e l l e g ű f e j l e s z t é s e , a m e l y e t az i n ¬ t é z m é n y t á j é k o z t a t á s i t e v é k e n y s é g e i e m e g h a t á r o z .

Figyelembe v é v e a f o l y ó i r a t o k e l s ő d l e g e s f o r r á s é r t é k é t , d ö n t ő , hogy a g y a r a p í t á s és a f e j l e s z t é s b i z t o s í t s a a f o l y a m a t o s t á j é k o z ó ­ d á s t a v i l á g v e z e t ő i p a r i á l l a m a i b a n e l é r t t u d o m á n y o s , m ű s z a k i és gaz d a s á g i e r e d m é n y e k r ő l , a k u t a t á s és a m ű s z a k i f e j l e s z t é s i r á n y a i r ó l , a t e c h n o l ó g i a i m ő d e z e r e k r ő l és a t e r m e l é s s z i n t j é r ő l .

A f o l y ó i r a t - á l l o m á n y s z á m s z e r ű g y a r a p o d á s á r a j e l l e m z ő , hogy mig a z Ö t v e n e s é v e k v é g é n a k ö n y v t á r b a j á r ó f o l y ó i r a t o k s z á m a a l i g é r t e e l a 100 e l m e t , a d d i g 1970-ben ez a s z á m m e g h a l a d j a az 500-at / I . táb l á z a t / . i

A f o l y ó i r a t o k s z á m a 1969 v é g é n e l é r t e a 4000 k ö t e t e t , amely m a g á ban f o g l a l j a az egyes é p í t é s ü g y i s z e r v e k t ő l f o l y a m a t o s a n á t v e t t f o l y ó i r a t o k a t i s .

A k ö n y v t á r i á l l o m á n y g y a r a p í t á s á n á l m e g h a t á r o z ó j e l l e g e e l s ő d l e ­ gesen a v é t e l u t j á n t ö r t é n ő s z e r z e m é n y e z é s n e k v a n , de I g e n j e l e n t ő s e k a z É T K s z é l e s k ö r ű n e m z e t k ö z i k a p c s o l a t a i k e r e t é b e n b e é r k e z ő - az i n ­ t é z m é n y t e r m i n o l ó g i á j a s z e r i n t u n . c a e r e d o k u m e n t á c l ó s - k i a d v á n y o k , amelyek f ő j e l l e m z ő j e , hogy k e r e s k e d e l m i forgalomban nem k a p h a t ó k , ál­

t a l á b a n t e s t ü l e t e k , i n t é z m é n y e k p u b l i k á c i ó i és i n f o r m á c i ó s é r t é k ü k e¬

s e t e n k é n t j e l e n t ő s e b b , m i n t e g y é b , v é t e l u t j á n b e s z e r e z h e t ő k i a d v á ­ n y o k é .

(5)

TMT 1 7 . é v i . 7 . s z á m 1 9 7 0 . j ú l i u s

1. t á b l á z a t

AZ 1 9 7 0 . É V R E MEGRENDELT, T O V Á B B Á C S E R E A K Y Á G K É N T KAPOTT F O L Y Ó I R A T O K S Z A K T E R Ü L E T I M E G O S Z L Á S A

S z a k t e r ü l e t

M e g r e n d e l t C s e r e a n y a g ­ k é n t k a p o t t S z a k t e r ü l e t

f o l y ó i r a t o k

Á l t a l á n o s é p í t é s t u d o m á n y 50 16

T e l e p ü l é s t u d o m á n y 29 14

É p i t é s j o g . É p í t ő i p a r i s z e r v e z á e

G a z d a s á g i t e r v e z é s 37 5

É p í t ő a n y a g o k é s é p í t ő a n y a g - i p a r 73 12

É p l t á s i é s s z a k i p a r i t e c h n o l ó g i á k 24 12

É p í t ő g é p e k 18 14

É p ü l e t g é p é s z e t 33 15

É p ü l e t s z e r k e z e t e k é s é p ü l e t e k 46 16

M é l y é p í t m é n y e k é s m é r n ö k i

m a g a s é p í t m é n y 34 14

P é n z ü g y i g a z d á l k o d á s a z é p i t Ő

!s ó p i t ő a n y a g - i p a r b a n 28 13

T e r v e z é s / m ű s z a k i / 9

D o k u m e n t á c i ó i t á j é k o z t a t á s 11 13

P o l g á r i v é d e l e m 10

E g y é b 4

Ö s s z e s e n 406 + 144 - 550

A c s e r e u t j á n k a p o t t g y ű j t e m é n y ma m á r m e g k ö z e l í t i a 3000 k ö t e ­ t e t é s o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n i s e g y e d ü l á l l ó i n f o r m á c i ó s é r t é k e t k é p ­ v i s e l .

A p r o s p e k t u s o k , g y á r t m á n y k a t s l ó g u s o k , á r j e g y z é k e k s t b . i n f o r m á ­ c i ó s é r t é k e i g e n j e l e n t ő s , de ma m é g k e l l ő e n k i nem a k n á z o t t t e r ü l e ­ t e a t á j é k o z t a t á s n a k . 2 k i a d v á n y o k minden e g y é b m ű s z a k i - k e r e s k e d e l m i p u b l i k á c i ó n á l e l ő b b j u t t a t j á k e l a l e g ú j a b b anyagok, b e r e n d e z é s e k , g é p e k , g y á r t á s i ú j d o n s á g o k i n f o r m á c i ó i t a f e l h a s z n á l ó k h o z , é s i s m e r e ­ t ü k nemcsak a v i l á g s z í n v o n a l f o l y a m a t o s f i g y e l e m m e l k i s é r é s e é s e r e d ­ m é n y e i n e k h a z a i f e l h a s z n á l á s a s z e m p o n t j á b ó l , hanem az e s e t l e g e s im­

p o r t b e s z e r z é s e k n é l az o p t i m á l i s d ö n t é s e k m e g h o z a t a l á h o z i a n é l k ü l ö z ­ h e t e t l e n .

(6)

K O V Í C S D.: Az É T K t e v é k e n y s é g e

Az É T K k ö n y v t á r a 1 9 6 4 - t ő l kezdve g y ű j t i e k i a d v á n y f é l e s é g e k e t , é s á l l o m á n y a ma m á r mintegy 7000 p r o s p e k t u s t ée t ö b b mint 400 h a z a i é s ktilföldi g y á r t m á n y k a t a l ó g u s t t a r t a l m a z . A t e r m é k i s m e r t e t ő k i r á n t i m e g n ö v e k e d e t t i g é n y e k k ö v e t k e z t é b e n 1 9 7 0 - t ő l kezdve a k ü l ö n g y ü j t e m é n y f e j l e s z t é s e a z e.TK t e v é k e n y s é g é n e k e g y i k s ú l y p o n t i f e l a d a t a .

Az á l l o m á n y g y a r a p í t á s a k i t e r j e d mind a h a z a i , mind a k ü l f ö l d i s z a b v á n y o k g y ű j t é s é r e i s . A h a z a i s z a b v á n y o k g y ű j t é s e é s g o n d o z á s a f o l y a m a t o s é s t e l j e s , a k ü l f ö l d i s z a b v á n y o k e l s ő s o r b a n a KGST e g y ü t t ­ m ű k ö d é s k e r e t é b e n é r k e z n e k b e .

1 9 6 5 - t ő l g y ű j t i a k ö n y v t á r a M a g y a r o r a z á g o n b e j e l e n t e t t , g y ű j t ő ­ k ö r é b e t a r t o z ó s z a b a d a l m á k a t i e .

A nem h a g y o m á n y o s d o k u m e n t u m t í p u s o k s z á m á n a k n ö v e k e d é s é v e l , a t á j é k o z t a t á s b a n b e t ö l t ö t t s z e r e p ü k v á l t o z á s á v a l é s b i z o n y o s k ö z p o n ­ t i n y i l v á n t a r t á s o k m e g s z e r v e z é s e é r d e k é b e n az 1960-as é v e k e l e j é n l é t r e j ö t t a z u n . a r c h í v u m , amely t ö b b g y ű j t e m é n y t f o g l a l m a g á b a .

1962-ban h a z á n k b a n e l s ő k é n t az É p í t é s ü g y i M i n i s z t é r i u m h o z t a l é t ­ r e - az i n t é z m é n y k e r e t é b e n - a z é p í t é s ü g y i k u t a t á s i a r c h í v u m o t , a z ­ z a l a c é l l a l , hogy e g y r é s z t a z e l m ú l t i d ő s z a k k u t a t á s i o k m á n y a i n a k b i r t o k á b a n m e g f e l e l ő b á z i s t t e r e m t s e n a z é p í t é s ü g y i k u t a t ó a p p a r á t u s t e v é k e n y s é g é n e k é r t é k e l é a é h e z , m á s r é s z t a k u t a t á s o k a n y a g á n a k ö s s z e ­ g y ű j t é s é v e l , r e n d e l k e z é s r e b o c s á t á s á v a l e l ő s e g í t s e a k u t a t á s o k s z é l e s k ö r ű b e v e z e t é s é t .

A k u t a t á s o k n y i l v á n t a r t á s á n a k r e n d s z e r e a k é s ő b b i e k s o r á n m i n t a ­ k é p ü l s z o l g á l t a z o r s z á g o s k u t a t á s n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r k i d o l g o z á ­ s á h o z i s .

A k u t a t á s i a r c h í v u m á l l o m á n y a ma m á r m e g k ö z e l í t i a 2000 db r e n d ­ k í v ü l é r t é k e s i n f o r m á c i ó s b á z i s t L é p v i s e l ö k u t a t á s i J e l e n t é s t .

A m i n i s z t é r i u m m e g b í z á s á b ó l 1964-ben j ö t t l é t r e a k ü l f ö l d i t a ­ n u l m á n y ú t ! J e l e n t é s e k g y ű j t e m é n y e, amely a szakemberek s z á m á r a l e h e - t ő v ó t e s z i azoknak az é r t é k e s t a p a s z t a l a t o k n a k a m e g i s m e r é s é t , ame­

l y e k e t a t a n u l m á n y u t a k s o r á n a r é s z t v e v ő szakemberek s z e r e z t e k . A t a n u l m á n y u t i j e l e n t é s e k s z á m a e l é r i a 600 d b - o t .

Az É p í t é s ü g y i T á j é k o z t a t á s i K ö z p o n t , mint a C I S / C o n s e i l I n t e r ­ n a t i o n a l du fiátiment pour l a E e e h e r c h e l ' É t u d e e t Documentation = É p í t é s i K u t a t á s i T a n u l m á n y o k é s D o k u m e n t á c i ó N e m z e t k ö z i T a n á c s a / t a g ­ j a , v é g z i a C I B k e r e t é b e n a k u t a t á s i p r o g r a m c s e r e f e l a d a t a i t . Ennek s o r á n r e n d s z e r e s t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a h o z z á b e é r k e z ő k ü l f ö l d i k u t a ­ t á s i t é m a l a p o k r ó l , k í v á n s á g r a k ö z r e m ű k ö d i k a k u t a t á s i j e l e n t é s e k be­

s z e r z é s é b e n , é e e z z e l komoly s e g í t s é g e t n y ú j t a n e m z e t k ö z i munkameg­

o s z t á s k i a l a k í t á s á b a n a k u t a t á s t e r ü l e t é n . A C13 magyar t a g o z a t a 1966- ban az É T K m u n k a t á r s a i n a k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l é s a z arohlvum a n y a g a i n a k f e l d o l g o z á s á v a l t a n u l m á n y t k é s z í t e t t A z . ép i + é e l k u t a t á s o k n e m z e t k ö z i h e l y z e t k é p e c í m m e l a C I B k u t a t á s i p r o g r a m c s e r é j e k e r e t é b e n k é s z ü l t t é - o a l a p o k s t a t i s z t i k a i v i z s g á l a t á r ó l . A munka s o r á n v é g z e t t d e s z k r i p t o r - k é p z é s i k í s é r l e t e k é s d e s z k r i p t o r o s v i z e g á l a t o k e l ő k é s z í t e t t é k e m ó d -

(7)

TMT 1 7 . é V f . 7 . s z á m 1 9 7 0 . j ú l i u s

s z e r á l t a l á n o s a b b a l k a l m a z á s á t a z é p í t é s ü g y i t á j é k o z t a t á s e g é s z t e r ü ­ l e t é n , mind a f e l d o l g o z á s , mind a k o n k r é t i n f o r m á o i ó k ü z l é s t e k i n t e t é ­ ben.

A k u t a t á s i k a r t o n o k s z á m a , - amelyek o s e r é j é r o k é t é v e n k é n t k e r ü l eor - m e g h a l a d j a a 2500 d b - o t .

Az é p i t é a ü g y t e r ü l e t é n r e n d k í v ü l nagy J e l e n t ő s é g ű e k azok a k i a d ­ v á n y o k , a m e l y e k e t g y ű j t ő n é v v e l s z a b á l y o z á s i k i a d v á n y o k n a k n e v e z ü n k . A s z a b á l y o z á s i k i a d v á n y o k pontos ^ " a r u L miwi * gjArÍAV, m^nA a t e r v e ­ z ő k é s k i v i t e l e z ő k s z á m á r a e l e n g e d h e t e t l e n , ugyanakkor f o n t o s e s z k ö z e az e l l e n ő r z é s n e k i e .

A s z a b á l y o z á s i j e l l e g ű k i a d v á n y o k a z i g é n y e k v á l t o z á s a , a t e c h ­ n i k a i , t e c h n o l ó g i a i f e j l ő d é s , a m ű s z a k i f e j l e s z t é s k ö v e t k e z t é b e n gyak­

r a n v á l t o z n a k , m ó d o s u l n a k , e z é r t s z ü k s é g é é egy o l y a n k ö z p o n t i n y i l v á n ­ t a r t á s , amely f o l y a m a t o s a n r e g i s z t r á l j a az e k i a d v á n y f é l e e é g e k b e n be­

k ö v e t k e z e t t v á l t o z á s o k a t é s a z o k r ó l o p e r a t í v t á j é k o z t a t á s t n y ú j t . Az É T K a z É T K m e g b í z á s á b ó l 1 9 6 5 - t ő l l á t j a e l e z t a f e l a d a t o t a k ö v e t k e z ő , u n . s z a b á l y o z á s i k i a d v á n y o k v o n a t k o z á s á b a n :

O r s z á g o s É p í t é s ü g y i S z a b á l y z a t / O É S Z / É p í t ő i p a r i K i v i t e l e z é s i S z a b á l y z a t / É K S Z / M ű s z a k i S l ő i r á a o k / V E /

I d e i g l e n e s M ű s z a k i E l ő í r á s o k /IMS/

M ű s z a k i I r á n y e l v e k / K I /

I d e i g l e n e s K ü e z a k l I r á n y e l v e k / I M I / T e c h n o l ó g i a i E l ő í r á s o k / T E /

T e r v e z é s i I r á n y e l v e k / T I /

I d e i g l e n e e T e r v e z é s i I r á n y e l v e k / I T I /

Magyar O r s z á g o s T e r v e z é s i I r á n y e l v e k /MOTI/

3- A K Ö S Y V T Á E I S Z O L G Á L T A T Á S O K F E J L Ő D É S E

A k ö n y v t á r i g é n y b e v é t e l é r e k e z d e t b e n d ö n t ő e n r á n y o m t a b é l y e g é t az i n t é z m é n y d o k u m e n t á c i ó s é s t á j é k o z t a t á s i t e v é k e n y s é g e , amelynek a ¬ l a p j á n e l s ő s o r b a n a f o l y ó i r a t - g y ű j t e m é n y s z o l g á l t a t t a a b á z i s t a z É p í ­ t é s ü g y i D o k u m e n t á c i ó s T á j é k o z t a t ó, majd T á j é k o z t a t ó c . l a p s z e m l é k h e z , 1 9 6 1 - t ő l kezdve p e d i g a z önálló1 é p í t é s ü g y i r e f e r á T ó * l a p o k h o z . A g y ű j ­ t e m é n y e k ma i e a z É p í t é s ü g y i M ű s z a k i G a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó é s r é s z ­ ben a G y o r s i n d e x . É p í t é s t e r v e z é s o . k i a d v á n y o k , é s a z 1 9 b B - t ó l meg­

i n d í t ó T t T ~ k a r:l ö n " 7 ö " r m a " j " a b a nm e ^ e l e n ő f i g y e l ő s z o l g á l a t a l a p j á t k é p e ­ z i k . Ugyanakkor e g y r e n ö v e k v ő m e n n y i s é g b e n h a s z n á l j a k a z i n t é z m é n y b e l s ő m u n k a t á r s a i a z á l l o m á n y t a k ü l ö n b ö z ő t a n u l m á n y o k , v i l á g s z í n v o ­ n a l - v i z s g á l a t o k é e e g y é b k i a d v á n y o k e l k é s z í t é s é h e z , s z e r k e s z t é s é h e z l s .

(8)

K O V Á C S D.: Az É T K t e v é k e n y s é g e

I g e n nagy a f o l y ó i r a t - g y ű j t e m é n y j e l e n t ő s é g e az É T K f o r d í t á s i t e v é k e n y s é g é b e n i s : a m e g r e n d e l t f o r d í t á s o k 70-B0Jí~a a k ö n y v t á r i g y ű j t e m é n y e k a n y a g á b ó l k e r ü l k i .

Az á l l o m á n y n ö v e k e d ó a é v e l , m i n ő s é g i f e j l ő d é s é v e l p á r h u z a m o s a n e¬

m e l k e d e t t a h e l y b e n o l v a s ő k é s a k ö l c s ö n z é s e k s z á m a . A b e i r a t k o z o t t o l v a s ó k s z á m a 1969-ben e l é r t e a 750 f ő t , a k ö l c s ö n z é s e k s z á m a p e d i g meghaladta a 33 000 dokumentumot.

A k ö n y v t á r f o r f i a i m i a d a t a i 1969-ben

B e i r a t k o z o t t o l v a e ő k s z á m a 788 f ő H e l y b e n o l v a s ó k s z á m a 1 720 f ő K ö l c s ö n z ő k s z á m a 3 005 f ő K ö l c s ö n z ö t t dokumentumok s z á m a 33 539 e g y s é g A k ö n y v á l l o m á n y r ó l 1 9 6 8 - t ő l kezdve s o k s z o r o s í t o t t g y a r a p o d á s i j e g y z é k J e l e n i k meg, amely e l ő s e g í t i a v á l l a l a t o k , i n t é z e t e k k ö n y v ­ t á r i , k ö n y v t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s é t .

A f o l y ó i r a t o k i r á n t i é r d e k l ő d é s n ö v e k e d é s e , a b e l s ő i g é n y e k k i ­ e l é g í t é s e , amely a t á j é k o z t a t á s i t e v é k e n y s é g l é t k é r d é s e i s , e g y r e t ö b b gondot J e l e n t e t t a f o l y ó i r a t - á l l o m á n y k ö l c s ö n z é s é b e n . A f o l y ó ­ i r a t - á l l o m á n y g a z d a s á g o s k i h a s z n á l á s a é r d e k é b e n é s a f o l y ó i r a t o k egy­

i d e j ű k ö l c s ö n z é s i i g é n y e i n e k k i e l é g í t é s é r e 1968-ban a f o l y ó i r a t - k ö l ­ c s ö n z é s m e g s z ű n t , ugyanakkor k o r s z e r ű c i n k o z i d o s m á s o l ó g é p m u n k áva á l ­ l í t á s á v a l mind a h e l y s z í n i , mind a p o s t á n é r k e z ő k ö l c s ö n z é s i i g é n y e k g y o r s a n é s a z o n n a l k i e l é g í t h e t ő k .

A k ö n y v t á r a k k ö z ö t t i f o l y ó i r a t - k ö l e s ö n z é s é s a z é p í t é s ü g y i f o - l y ó l r a t b á z i s s z é l e s k ö r ű i g é n y b e v é t e l é n e k b i z t o s í t á s á r a t ö b b Í z b e n m e g j e l e n t a z É T K s z e r k e s z t é s é b e n a z É p í t é s ü g y i f o l y ó i r a t o k l e l ő h e l y j e g y z é k e /1955-1960, 1961, 1962-1965./, é e J e l e n l e g m á r n y o m d á b a n van a z 1966-1970. é v i f e l d o l g o z á s i s .

A p r o s p e k t u s t á r f e l á l l í t á s á v a l 1962-1965 k ö z ö t t n e g y e d é v e n k é n t J e l e n t meg a P r o s p e k t u s o k k a t a l ó g u s a , amely a l e g ú j a b b p r o s p e k t u s o k a n n o t á l t Jegyzékéi; t a r t a l m a z t a . It9"70"-tŐl kezdve a p r o s p e k t u s s z o l g á l a t t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l l é t r e h o z o t t t e r m é k i s m e r t e t ő - t á r a n y a g á r ó l i s f o ­ l y a m a t o s a n J e l e n i k meg g y a r a p o d á s i J e g y z é k , é s ugyanakkor m e g i n d u l t a t e r m é k f e l k u t a t ó s z o l g á l t a t á s , amely egy-egy a n y a g , g é p , b e r e n d e z é s s t b k ü l f ö l d i g y á r t ó c é g e i n e k m e g k e r e s é s é v e l , a m e g l é v ő anyag b e é p í t é s é v e l j e l e n t ő s s e g í t s é g e t n y ú j t a f e l h a s z n á l ó k t á j é k o z ó d á s á h o z .

Az é r t é k e s c s e r e d o k u m e n t á c i ó s anyag l e g ú j a b b s z e r z e m é n y e i t a z É p í t é s ü g y i M ű s z a k i G a z d a s á g i T á j é k o z t a t ó k ö z l i f o l y a m a t o s a n .

A k u t a t á s i a r c h í v u m a n y a g á r ó l a f o l y a m a t o s t á j é k o z t a t á s t a f i ­ g y e l ő s z o l g á l a t k e r e t é b e n k é s z ü l ő r e f e r á t u m o k és a k u t a t á s i k a t a l ó g u ­ sok b i z t o s í t j á k , amelyek b ő r e f e r á t u m o k b a n i s m e r t e t i k a k u t a t á s o k

(9)

T Ü T 1 7 . é v i . 7 . 8 z é m 1 9 7 0 . J ú l i u s

t a r t a l m á t . Az e l s ő 5 é v f o l y a m o t t a r t a l m a z d /1957-1961/ k ö t e t k ö z r e ­ a d á s a u t á n é v e n k é n t J e l e n i k meg a k a t a l ő g u s , 1 9 6 9 - t ő l kezdve p e d i g a t á j é k o z t a t á s m e g g y o r s í t á s á r a é v e n k é n t k é t r é s z k a t a l ő g u s t i s m e g j e l e n ­ t e t ü n k .

Ugyancsak a f i g y e l ő s z o l g á l a t k e r e t é b e n k é s z ü l n e k a t a n u l m á n y ú t ! J e l e n t é s e k r e f e r á t u m a i és k a t a l ő g u s k a r t o n j a i . Az é v e n t e m e g j e l e n ő t a ­ n u l m á n y ú t ! J e l e n t é s e k k a t a l ó g u s a i b ó l e d d i g n y o l c k ö t e t J e l e n t meg.

A k ö n y v t á r i á l l o m á n y f e l t á r á s á t b i z t o s í t ó k a t a l ó g u s b á l ó z a t mel­

l e t t J e l e n t ő s t á j é k o z t a t á s i b á z i s a l a k u l t k i a d o k u m e n t á c i ó s f e l d o l ­ g o z á s r a k e r ü l t é p í t é s ü g y i s z a k i r o d a l o m r e f e r á t u m a n y a g á b ó l i s . A ma m á r mintegy 150 e z e r k a r t o n r a t e h e t ő r e f e r á t u m g y ü j t e m é n y z ö m é t f o l y ó ­ i r a t c i k k f e l d o l g o z á a o k t e s z i k k i , amelyek az é p í t é s ü g y i r e f e r á l ő l a - pokban f e l d o l g o z o t t a n y a g b ó l , a k a r t o n f o r m á b a n m e g j e l e n ő f i g y e l ő s z o l ­ g á l a t a n y a g á b ó l , v a l a m i n t az OMKDK f i g y e l ő s z o l g á l a t i é s a ZWL / Z e n t - r a l s t e l l e f ü r w i s s e n s c h a f t l i c h e L i t e r á t o r / S c h r i f t t u m k a x t e i Bauwesen s o r o z a t á n a k k a r t o n a n y a g á b ó l t e v ő d i k ö s s z e .

A r e f e r á t u m g y ü j t e m é n y mind a szakemberek t á j é k o z ó d á s a , mind az i n t é z e t m u n k a t á r s a i á l t a l k é s z í t e t t s z a k i r o d a l m i k u t a t á s o k b á z i s a s z e m p o n t j á b ó l i g e n j e l e n t ő s .

A k ö n y v t á r h a s z n á l ó i n a k k ö r e - m i n t m á r e m l í t e t t ü k - az | É T 2 b e l s ő m u n k a t á r s a i b ó l , m á s t á j é k o z t a t á s i i n t é z m é n y e k d o l g o z ó i b ó l és é- p i t é s ü g y i s z a k e m b e r e k b ő l t e v ő d i k ö s s z e . A n y i l v á n o s k ö n y v t á r i s z o l ­ g á l t a t á s o k h a s z n á l ó i e l s ő s o r b a n a k u t a t ó - és t e r v e z ő m é r n ö k ö k , t e c h n i ­ kusok és a m ű s z a k i f e l s ő o k t a t á s h a l l g a t ó i .

S a j n o s az É T K és e z e n b e l ü l k ü l ö n ö s e n a k ö n y v t á r ée az a r ­ c h í v u m e l h e l y e z é s e , a z s ú f o l t s á g ős g y a k o r l a t i l a g a z o l v a s ó t e r e m h i á ­ n y a j e l e n t ő s m é r t é k b e n m e g n e h e z í t i , sok e s e t b e n m e g o l d h a t a t l a n f e l ­ a d a t e l é á l l í t j a az o l v a s ó s z o l g á l a t i és a t á j é k o z t a t á s i m u n k á t , c s ö k ­ k e n t i a g y ű j t e m é n y e k i g é n y b e v é t e l é t . E n e h é z s é g e k e l l e n é r e i s azon­

ban ugy v é l j ü k , hogy a z É T K k ö n y v t á r a , s z o l g á l t a t á s a i j e l e n t ő s m é r ­ t é k b e n J á r u l n a k h o z z á az é p í t é s ü g y i szakemberek s z a k i r o d a l m i e l l á t á ­ s á h o z , t á j é k o z t a t á s u k e l ő s e g í t é s é h e z .

A k ö n y v t á r i t á j é k o z t a t ó , d o k u m e n t á c i ó s munka j e l e n t ő é t e r ü l e t e , é s g y a k o r l a t i l a g az é p í t é s ü g y i á g a z a t i g é n y e i t k i e l é g í t i az É T K s z a k i r o d a l o m - k u t a t á s i t e v é k e n y s é g e .

A s z a k i r o d a l o m - k u t a t á s i s z o l g á l t a t á s 1960-bar. i n d u l t meg, és a z ó t a é v e n t e mintegy 150-180 ö s s z e á l l í t á s k é s z ü l t . A k u t a t á s o k s z á m a

j e l e n l e g e l é r i az 1700 db-ot, a m e l y r ő l az é r d e k l ő d ő k n e k a b i b l i o g r á ­ f i a i k a t a l ó g u s n y ú j t f e l v i l á g o s í t á s t . Az 1 9 6 5 - t ő l e l k é s z ü l t k u t a t á ­ s o k r ó l 1 9 6 7 - t ő l é v e n t e V á l o g a t o t t i r o d a l o m k u t a t á s o k J e g y z é k e c í m m e l j e l e n i k meg k i a d v á n y , amelynek a l a p j á n a v á l l a l a t o k és i n t é z e t e k meg­

r e n d e l h e t i k a m á r e l k é s z ü l t k u t a t á s o k m á a o l a t a i t .

1 9 6 8 - t ó l az é p í t é s ü g y i f e l a d a t o k m e g o l d á s á n a k e l ő s e g í t é s é r e Ak­

t u á l i s t é m á k - a j á n l ó b i b l i o g r á f i á k c . s o r o z a t i n d u l t meg, é v e n t e 10-12 t é m á b a n . A s o k s z o r o s í t v a m e g j e l e n ő ö s s z e á l l í t á s o k a l e g f r i s s e b b i r o d a l o m a n n o t á l t e l m e i t t a r t a l m a z z á k . A s o r o z a t i g e n hamar n é p s z e z ü -

(10)

K 0 Y Í C S D.: Az É T K t e v é k e n y s é g e

v é é s k e r e s e t t é v á l t a v á l l a l a t o k , I n t é z e t e k m u n k a t á r s a i k ö r é b e n . A t á j é k o z t a t á s m e g g y o r s í t á s a és a s z e k u n d e r , i l l e t v e t e r c i e r J e l l e g i l I n f o r m á c i ó k f e l h a s z n á l á s i h a t é k o n y s á g á n a k n ö v e l é s e é r d e k é b e n i n d u l t meg a g y o r s i n f o r m á c i ó s z o l g á l a t, amely r ö v i d i d ő a l a t t a f e n t j e l z e t t I n f o r m á c i ó k a l a p j á n az e r e d e t i anyagot b o c s á t j a a k u t a t ó k r e n d e l k e z é s é r e , a m e l y e t a h e l y s z í n e n - szakemberek s e g í t s é g é v e l - a ¬ z o n n a l á t t a n u l m á n y o z h a t n a k , m á s o l a t o t k a p h a t n a k , é s ugyanakkor a k i ­ v á l a s z t o t t a n y a g r ó l k í v á n s á g r a t ö m ö r i t v é n y e s f o r d í t á s o k i s k é s z ü l n e k .

4- K Ö K r V T i R B i L Ó Z A T I T E T É E E R Y S É G

A H é p k ö z t á r s a s á g E l n ö k i T a n á c s á n a k a k ö n y v t á r ü g y s z a b á l y o z á s á ­ r ó l k i a d o t t 1 9 5 6 . é v i 5.BZ. t v r . , i l l e t v e a z 1 0 1 8 / 1 9 5 6 . s z . UT h a t á ­ r o z a t l é t r e h o z t a a m ü e z a k i t e r m e l é s i k ö n y v t á r i h á l ó z a t o t , amelynek k ö z p o n t j á v á a z O r s z á g o s m ű s z a k i K ö n y v t á r a t é s a l k ö z p o n t j a i v á - a 1 0 V 1 9 5 8 . /UK 2./ KM s z . u t a s í t á s a l a p j á n - a z i p a r i m i n i s z t é r i u m o k m ü e z a k i k ö n y v t á r a l t , i l l e t v e a m i n i s z t é r i u m o k e z z e l a f a l a d a t t a l meg­

b í z o t t v á l l a l a t a i t , s z e r v e i t j e l ö l t e k i . Az é p í t é s ü g y i t e r ü l e t e n a z É M É p í t é s ü g y i D o k u m e n t á c i ó é I r o d a / a J e l e n l e g i É T K J o g e l ő d j e / v á l t k ö n y v t á r i h á l ó z a t i a l k ö z p o n t t á .

A t ö r v é n y e r e j ű r e n d e l e t m e g j e l e n é s é v e l é s a z É D O K h á l ó z a t i a l ­ k ö z p o n t t á v a l ó k i j e l ö l é s é v e l e g y i d ő b e n m e g k e z d ő d ö t t az é p í t é s ü g y i kb y v t á r h é l ó z a t s z e r v e z é s e .

A k ö n y v t á r h á l ó z a t s z e r v e z é s é n e k i d ő s z a k á b a n e l s ő d l e g e s c é l v o l t a k ö n y v t á r a k l é t e s í t é s e , I l l e t v e a m e g l é v ő k ö n y v á l l o m á n y k ö n y v t á r r á s z e r v e z é s e . Ennek é r d e k é b e n l á t o g a t t á k meg a m u n k a t á r s a k a k ö n y v t á r a ­ k a t , t e t t e k j a v a s l a t o k a t a k ö n y v t á r a k s z e r v e z é s é r e , n y i l v á n t a r t á s a i ­ r a , a f e l d o l g o z á s r a s t b . Ugyanakkor m e g k e z d ő d t e k a z a l a p f o k ú k ö n y v t á ­ r o s i t a n f o l y a m o k , amelyeken a k ö n y v t á r a k k e z e l ő i m e g i s m e r h e t t é k a l e g s z ü k s é g e s e b b t u d n i v a l ó k a t .

Az i n t é z e t . t ö b b é v i j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e az é p í t é s ü g y t e r ü l e t é n m ű k ö d ő v á l l a l a t i , i n t é z e t i m ű s z a k i k ö n y v t á r a k k ö n y v t á r i h á l ó z a t t á s z e r v e z é s é r e azonban c s a k r é s z b e n v o l t e r e d m é n y e s . í g y p é l d á u l nem s z ű n t e k meg é s c s a k k i s m é r t é k b e n c s ö k k e n t e k a m ű s z a k i k ö n y v t á r a k v o ­ n a t k o z á s á b a n az é p í t é s ü g y egyes i p a r á g a i k ö z ö t t m á r k e z d e t b e n i s meg­

l é v ő , v a l a m i n t a t e r v e z ő - és k u t a t ó i n t é z e t i és a v á l l a l a t i m ű s z a k i k ö n y v t á r a k k ö z ö t t i j e l e n t ő s s z í n v o n a l b e l i k ü l ö n b s é g e k . Ma m á r a 18 t e r v e z ő i n t é z e t i s z a k k ö n y v t á r á l l o m á n y a a z é p í t é s ü g y i k ö n y v t á r a k t e l ­

e s á l l o m á n y á n a k - mintegy 170 k ö n y v t á r - t ö b b mint 40/;-át t e s z i k i , s a f ő f o g l a l k o z á s ú k ö n y v t á r o s o k 805í-ét f o g l a l k o z t a t j a . Az egyes 1- p a r á g a k s z a k k ö n y v t á r a i , a t e r v e z ő i n t é z e t i é s a v á l l a l a t i m ű s z a k i k ö n y v t á r a k k ö z ö t t i j e l e n t ő s e l t é r é s e k k i e g y e n s ú l y o z a t l a n n á t e t t é k a z é p í t é s ü g y i k ö n y v t á r i h á l ó z a t o t / 2 . t á b l á z a t / .

Amig a z s i m u l t é v e k b e n a z É T K - n a k , mint h á l ó z a t i a l k ö z p o n t n a k az v o l t a f e l a d a t a , hogy a z é p í t é s ü g y i v á l l a l a t o k , i n t é z e t e k m ű s z a k i k ö n y v t á r a l t h á l ó z a t b a s z e r v e z z e , i l l e t v e u j a b b k ö n y v t á r a k l é t e s í t é s é t

(11)

H U

IT.évt.

7 . s z á m 1 9 7 0 . j ú l i u s

O O O Q O Q O

o o o o o 5 o 8 8 8 8 8 8 Q

o 8

p • i >o a i 4 n o n o

H Í H

co tTi -tf- a\ CM as co co f-4

l>

B '13

Ul O t ; E

.J G 10 M

m ü o

o u 2

§ 5

4* -•

0 H

to

X V

L A O O O I A O

' CO ^ 3 S CD - i

T. o o o o

O OO Q Q Q O

o co S 5 o o

( M U J

"BT l>

B '13

Ul O t ; E

.J G 10 M

m ü o

o u 2

§ 5

4* -•

0 H

to

X V

•a a

t i> cu a) o c~ o\

H A < H

O O 4 » l Bl H I A <M I A

l>

B '13

Ul O t ; E

.J G 10 M

m ü o

o u 2

§ 5

Ü 3 o n

<" a M s * 0

-< B

|H *-4 a a X. ~*

r* O

- 1 • t 1 1 I

<-4 f \ pH

1 1 1 1 1 1 C O

CM

l>

B '13

Ul O t ; E

.J G 10 M

m ü o

o u 2

§ 5

Ü 3 o n

<" a M s * 0

-< B

|H *-4 a a X. ~* n

* 1 - « | | | 1 1 1 t 1 1 1 1 I A

l>

B '13

Ul O t ; E

.J G 10 M

m ü o

o u 2

§ 5

\ l i

m M

91 I A O I A O

a j O* ^ ' ' CM* O

C D |H i H l - l H

I d i l l i I A

I A

o_

IA

CM

l>

B '13

Ul O t ; E

.J G 10 M

m ü o

o u 2

§ 5

\ l i

m M a

N I M 1 1 iH H 1 r 4 | 1 | | r-l - 3 -

I 9 * B

> 1 C l 3

o >> .1 o > , J I

a •-• a » - H a - a US Í D <d B >ft.

N a « 1 A 1/1 » 51 Ol H H O f4 ÍM

* CM

H W K I O l C l P- K> ír, O O CM O c -

O 8 i—•

> 1

>i • >>

B r i C S H «

M <a e

Í A ^ S i Í A CO

* U l * ( A - í fJ O CM C\J ffl C7V I A 0 0 0 1

C- M J K>

a* t s c - I A m C- f ^ l i ^ l í

f - f u 1A tTl

O O H « « 4

( M CM S

CM U l a>

$

S

~"i

n o

?

A

* M * * • 6 « •

. < H m C :o u n H EQ -0 - n + * a

CO - < U3 Ol C -Cl O

H M n H H m s i * j i w M o

ii-i

A M a

^ 4> - 5 a a H

> *H •

a n i s í i s N n n

Í H N j >

f 31 p - H f j 1^1

^ — i o i H

I A Ch - 1

a H a u

a>

i- i a

*» a a .-(

1 H 4

•a - a »

* í H J I C

• a » a

•H l O H K M

•o N I H n a e

+> E >a <• & a a > > -_ — n

*> u m a a 3 » -4 H O •

M *» í. 4* - 1 1

3 • a a x>

•O H Q, ^ 4J 1 4 : l u •-. • H M 9i

V U K3 a, a • U

> <á 7 # j m H h q - <

a u

•a - H

» • * •

a e a a xt v o v •-< V «

H U t W l ••

a 3 • •. ^ u

o a . « e> = u

«>

o H M

*>

a

*• a H

a pH

t

-a >>

u a u) V I n

(12)

K O V Á C S D.: Az É T K t e v é k e n y s é g e

s z o r g a l m a z z a , a t o v á b b i f e l a d a t , hogy e z t a h á l ó z a t o t a s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s m e g f e l e l ő b á z i s á v á f e j l e s s z e .

Az é p í t é s ü g y i k ö n y v t á r h á l ó z a t f e j l e s z t é s é t i l l e t ő e n a t e r v e z ó - és k u t a t ó i n t é z e t i s z a k k ö n y v t á r a k j e l e n l e g i B z i n v o n a l a m e g f e l e l ő é s f e j l ő d é s i ü t e m ü k i s k e l l ő m é r t é k ű . í g y e z e k n é l a k ö n y v t á r a k n á l h e l y i i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő t o v á b b f e j l ő d é s t k e l l b i z t o s í t a n i . Fnnek é r d e k é ­ ben s z o r g a l m a z n i k e l l a l e g f e j l e t t e b b h a z a i é s k ü l f ö l d i könyvtár-tech­

n i k a i m ó d s z e r e k é s e s z k ö z ö k a l k a l m a z á s á t a k ö n y v t á r i f e l d o l g o z á s , n y i l v á n t a r t á s é s t á j é k o z t a t á s t e r ü l e t é n . E l s ő s o r b a n a k ö n y v t á r a k k o r ­ s z e r ű r e p r o g r á f i a i e s z k ö z ö k k e l v a l ó e l l á t á s á t k e l l e l ő s e g í t e n i , hogy a t e r v e z ő - é s k u t a t ó m u n k á h o z s z ü k s é g e s s z a k i r o d a l m a t g y o r s a n é s meg­

f e l e l ő p é l d á n y e z á m b a n t u d j á k a szakemberek r e n d e l k e z é s é r e b o c s á t a n i . A v á l l a l a t i m ű s z a k i k ö n y v t á r a k n á l a z i g é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n f e j - l e s z t e n l - ^ ^ ! ! " ^

a s z a k i r o d a l m i á l l o m á n y t ;

a k ö n y v t á r i f e l d o l g o z ó , n y i l v á n t a r t ó m u n k á t ; a k ö n y v t á r a k k o r s z e r ű b b e l h e l y e z é s é t ;

a k ö n y v t á r a k k e z e l é s é v e l m e g b í z o t t s z e m é l y e k k ö n y v t á r i szakmai k é p z e t t s é g é t .

A s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s m e g f e l e l ő b á z i s á n a k k i a l a k í t á s á h o z s z o r g a l m a z n i kell/-'hogy a v i l á g i r o d a l o m z ö m e a h á l ó z a t i s z a k k ö n y v t á ¬ r a k á l l o m á n y á b a k e r ü l j ö n , amelyhez a z É T K a j ö v ő b e n minden s e g í t s é ­ g e t megad a h á l ó z a t b a t a r t o z ó k ö n y v t á r a k - i a k .

A müvelődésügyi''.miniazter v o n a t k o z ó u t a s i t á s a a l a p j á n 1969-ben az é p í t é s ü g y t e r ü l e t i n I s m e g k e z d ő d ö t t a k o o p e r á c i ó s k ö r ö k megszer­

v e z é s e , amelynek u B H j j a r é s z t v e v ő k ö n y v t á r a k , i l l e t v e azok f e l h a s z ­ n á l ó i , f e n n t a r t ó s z e r v e i s z a k i r o d a l m i e l l á t o t t s á g á n a k m e g j a v í t á s a .

5 . AZ É T K K Ö H T V T Á E I T E V É K E N Y S É G É H E K J Ö V Ő J E É S FELADATAI

Az É T K - n a k mint a z é p í t é s ü g y i s z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s o r s z á g o s s z e r v é n e k f e l a d a t a i k ö z ü l n e h é z k i f e j t e n i éa e g y é r t e l m ű e n e l k ü l ö n í t e ­ n i a z o k a t , a m e l y e k e t m i n t n y i l v á n o s é p í t é s ü g y i k ö n y v t á r n a k é s é p í t é s ­ ü g y i k ö n y v t a r h á l ó z a t i k ö z p o n t n a k k e l l e l l á t n i a . K é t s é g t e l e n azontsan, hogy a h á l ó z a t e g y s é g e i - m i n t e d d i g - a J ö v ő b e n i s az É T K - t ó l , m i n t k ö z p o n t i k ö n y v t á r t ó l , v á r n a k é s i g é n y e l n e k egy s o r k ö n y v t á r i s z o l g á l ­ t a t á s t .

E z t a t é n y t nem b e f o l y á s o l j á k é s a z i g é n y e k e t nem c s ö k k e n t i k - s ő t , s o k e s e t b e n f o k o z z á k - a z É T K - n a k é s a h á l ó z a t h o z t a r t o z ó egy­

s é g e k n e k a g a z d a s á g i r á n y í t á s u j r e n d s z e r é b e n k i a l a k u l ó u j k a p c s o l a ­ t a i . Az É T K - n a k t o v á b b r a i e k i k e l l e l é g í t e n i e e l l e n s z o l g á l t a t á s n é l ­ k ü l a v á l l a l a t o k , i n t é z e t e k é s a szakemberek k ö l c s ö n z é s i é e h e l y b e n -

(13)

XHX

n.ért.

7 .s z á m 1 9 7 0 . J ú l i u s

o l v a s á s i i g é n y e i t , t á j é k o z t a t á s t , f e l v i l á g o e l t á s t k e l l a d n i a s z a k ­ i r o d a l m i é r d e k l ő d é s e k r e , b i z t o s í t a n i k e l l a z á l l o m á n y nem k ö l c s ö n ö z ­ h e t ő r é s z e i n é l a g y o r s r e p r o g r á f i a i s z o l g á l t a t á s t . E m e l l e t t t o v á b b r a i s f o g l a l k o z n i a k e l l a z e g y ü t t m ű k ö d é s azon f o r m á i n a k k i f e j l e s z t é s é ­ v e l és t o v á b b f e j l e s z t é s é v e l , amelyek c é l j a az é p í t é s ü g y i s z a k i r o d a l m i b á z i s m e g a l a p o z á s a , a z á l l o m á n y g y a r a p í t á s h á l ó z a t i m é r e t ű k o o r d i n á l á ­ s a é s b i z o n y o s k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á s o k k i f e j l e s z t é s e .

A v á z o l t f e l a d a t o k m e g o l d á s a é r d e k é b e n b i z t o s í t a n i k e l l a z É T K r é s z é r e a k ö n y v t á r i t e v é k e n y s é g h e z s z ü k s é g e s d o l o g i f e l t é t e l e k e t - m e g f e l e l ő r a k t á r i , o l v a s ó s z o l g á l a t i , f e l d o l g o z ó s t b . h e l y i s é g e k e t - az Á l l a n d ó É p í t ő i p a r i K i á l l i t á s k e r e t é b e n , t e r v s z e r ű e n n ö v e l n i k e l l mind m e n n y i s é g i l e g , mind m i n ő s é g i l e g a s z a k i r o d a l m i b á z i s t , f e j l e s z ­ t e n i k e l l a z é p í t é s ü g y i s z a k i r o d a l o m s z ü k s é g e s k ö z p o n t i n y i l v á n t a r t á ­ s a i t /KC/, é s b ő v í t e n i k e l l a z á l l o m á n y t ö b b s z ö r ö z é s é t e l ő s e g í t ő r e p ­ r o g r á f i a i k a p a c i t á s t .

Ugyanakkor a z é p í t é s ü g y i i n f o r m á c i ó s r e n d e z e r f e j l e s z t é s é h e z k a p c s o l ó d v a meg k e l l k e z d e n i az e l ő k é s z ü l e t e k e t a k o m p u t e r l z á l á s be­

v e z e t é s é h e z , a l k a l m a s s á k e l l t e n n i a h a g y o m á n y o s k ö n y v t á r i f e l d o l g o ­ z á s i t e v é k e n y s é g e t a r r a , hogy a g é p i l e h e t ő s é g e k f e l h a s z n á l á s é v a l b i b l i o g r á f i á k , j e g y z é k e k , k ü l ö n b ö z ő m u t a t ó k é s i n d e s x e n d s z e r e k a k o r s z e r ű k ö n y v t á r i t á j é k o z t a t á s e s z k ö z e i v é v á l j a n a k .

Mind a g é p i f e l d o l g o z á s , mind a k o r s z e r ű k ö n y v t á r i é s dokumen­

t á c i ó s r e n d s z e r e k s z é l e s k ö r ű b e v e z e t é s e é s a l k a l m a z á s a é r d e k é b e n f o ­ k o z n i k e l l a t u d o m á n y o s é r t é k ű é s i g é n y ű v i z s g á l a t o k a t , m i n t p l . a Magyar É p í t ő i p a r i K a t a l ó g u s s z a k r s n d s z e r é n e k k i a l a k í t á s a s z e m p o n t j á ­ b ó l nagy J e l e n t ő s é g ű S f B - r e n d s z e r / S a m a r b e t s k o m m i t t é n f ö r Byggnads- f r a g o r = É p í t é s i K é r d é s e k E g y ü t t m ű k ö d é s i B i z o t t s á g a / a l k a l m a z á s a , a r e p r o g r á f i a i e s z k ö z ö k h a t é k o n y f e l h a s z n á l á s a s t b .

E f e l t é t e l e k b i z t o a i t á s a é s a v á z o l t c é l k i t ű z é s e k m e g v a l ó s í t á s a t e r e m t i meg a l e h e t ő s é g é t annak, hogy a f e l é p ü l ő Á l l a n d ó É p í t ő i p a r i K i á l l í t á s h o z k a p c s o l ó d v a m e g v a l ó s u l j o n a K ö z p o n t i É p í t é s ü g y i K ö n y v ­ t á r , amely modern k ö n y v t á r i é s d o k u m e n t á c i ó s t e v é k e n y s é g é v e l s z e r v e ¬ s e n b e i l l e s z k e d i k az é p í t é s ü g y i á g a z a t t á j é k o z t a t á s i r e n d s z e r é b e , é s j e l e n t ő s e n h o z z á j á r u l az é p í t ő i p a r r a h á r u l ó n é p g a z d a s á g i f e l a d a t o k m a r a d é k t a l a n e l v é g z é s é h e z .

! 11! I

(14)

K O V Á C S D.: Az É T K t e v é k e n y s é g e

I B O D A L O M

1. F E J E S J ó z s e f n é : Az é p í t ő i p a r i d o k u m e n t á c i ó M a g y a r o r s z á g o n a f e l ­ s z a b a d u l á s ó t a . K é z i r a t . /Bp. 1962./ 51 p .

2 . K i s s S á n d o r : Az á l l a n d ó é p í t ő i p a r i k i á l l í t á s o k , m i n t a m ű s z a k i propaganda e s z k ö z e i . = É p í t é s ü g y i S z e m l e , 1 2 . k . 5 - 6 . s z . 1969*

p.175.

5 . K I S S S á n d o r : M ű s z a k i t á j é k o z t a t á s . - É p í t é s t u d o m á n y é s é p i t é s i p a - r o s i t á a . / F ő e z e r k . K u n s z t G y ö r g y / B p . E T M - É T I , 1 9 6 8 . p.273-276.

4. K O V Á C S D e z s ő - S P E R L Í G H S á n d o r : Az é p í t ő i p a r i m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s é s propaganda I r á n y e l v e i ée f e l a d a t a i 1964-ben. - T u d o m á n y o s é s M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s , 11.k. 4 - 5 . s z . 1964. p.328-337.

5. KOVAlS T i b o r - S Z Ő T S G y u l a : Az é p í t é s ü g y i i n f o r m á c i ó j e l e n t ő s é g e az ö n á l l ó a n g a z d á l k o d ó i n t é z m é n y e k ú j s z e r ű m ű k ö d é s é b e n . - É p í t é s ­ ü g y i S z e m l e , 11.k. 7 . e z . 1 9 6 8 . p.209-213¬

6. MESSIHGEB G é z a : Az é p í t é s ü g y i i n f o r m á c i ó , d o k u m e n t á c i ó é e m ű s z a k i propaganda j e l e n e é s p e r s p e k t í v á i . ; - É p í t é s ü g y i S z e m l e , 9.k. 3.az.

1 9 6 6 . p.34-90.

7 . N É M E T H B é l a : Az é p í t ő i p a r i d o k u m e n t á c i ó é s f e l a d a t a i . - É p í t é s ü g y i S z e m l e , 4.k. l . s z . 1 9 6 1 . p.19-23.

8 . N É M E T H B é l a i M ű s z a k i f e j l e s z t é s , k u t a t á s é s m ű s z a k i t á j é k o z t a t á s . - É p í t é s ü g y i S z e m l e , 6,k. 6 . a z . 1963. p.186-191.

9 . O r s z á g o s É p i t Ó B ü g y i T á j é k o z t a t á s i É r t e k e z l e t , 1. / , . z — e l ő a d á s a i ­ nak a n y a g a . / Bp. 1 9 6 9 . szeptember 29-30. / S e n d . a z / É p í t é s ü g y i T á - J é k o z t a t á B i K ö z p o n t , E p i t ő - , F a - é s É p i t ő a n y a g i p a r i D o l g o z ó k Szak­

s z e r v e z e t e . /Bp. É T K , 1969./ 18 d b .

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :