CD-ROM keresőrendszerek a teljes szövegű adatbázisokhoz megtekintése

Teljes szövegt

(1)

T M T 4 4 . óvf. 1997. 7-8. SZ.

k u l c s s z a v a k k a l látják el ő k e t . S a j á t o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r t h a s z n á l n a k , a m e l y lazán k a p c s o l ó d i k az E n g i n e e r i n g I n f o r m a t i o n Inc. Ei o s z t á l y o z á s i r e n d ­ s z e r é h e z , és az E T O - v a l s z e m b e n igen r u g a l m a s ­ n a k m o n d h a t ó . A l e í r á s o k h o z h o z z á t e s z i k a háló­

zati lelőhelyet és e g y é b a d m i n i s z t r a t í v i n f o r m á c i ó ­ kat (a r e k o r d l é t r e h o z á s á n a k és m ó d o s í t á s á n a k ideje, m e g j e g y z é s e k , e-mail s t b . ) . A hálózati c i m e k g y a k o r i v á l t o z á s a i t i s m e r v e r e n d s z e r e s e n ellenőr­

zik az a d a t b á z i s k a p c s o l ó d á s i pontjait.

Az EEVL tartalma

A z E E V L n e m t ö r e k s z i k a z I n t e r n e t e n m e g t a l á l ­ h a t ó m i n d e n m ű s z a k i i n f o r m á c i ó f o r r á s s z e r e p e l t e ­ t é s é r e , i n k á b b k i s e b b , c é l r a t ö r ő b b g y ű j t e m é n y k i a l a k í t á s a a c é l j a . E l ő n y b e n részesíti az egyesült k i r á l y s á g i f o r r á s o k a t és á t f o g ó t e l j e s s é g r e t ö r e k s z i k e z e k f e l v é t e l é n é l ; a v i l á g e g y é b , j ó m i n ő s é g ű for­

rásait v á l o g a t v a v e s z i f e l .

A g y ű j t e m é n y t ö r z s a n y a g a a k ö v e t k e z ő s z a k t e ­ r ü l e t e k e t Öleli f e l : v e g y i p a r , építőipar, villamosipar, k ö r n y e z e t v é d e l m i t e c h n i k a , g é p i p a r és kőolajipar.

A z á l l a n d ó a n a l a k u l ó g y ű j t ő k ö r b e n a k ö v e t k e z ő f o r r á s t l p u s o k s z e r e p e l n e k j e l e n l e g : f e l s ő o k t a t á s i , t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , k e r e s k e d e l m i és k o r m á n y ­ zati i n f o r m á c i ó s s z e r v e r e k , k ö n y v t á r i k a t a l ó g u s o k , e l e k t r o n i k u s f o l y ó i r a t o k , a d a t b á z i s o k , f o r r á s k a l a u ­ z o k , o k t a t á s i a n y a g o k , s e g é d l e t e k , k o n f e r e n c i a -

h i r d e t m é n y e k , állásajánlatok, s z a b v á n y o k és s z a ­ b a d a l m a k , levelezőlisták, kutatási p r o j e k t e k és k ö z p o n t o k , s z a b a d o n f e l h a s z n á l h a t ó s z o f t v e r e k .

Az EEVL-szolgáltatás

E l e m e i n e k v é g s ő f o r m á j á t m é g n e m h a t á r o z t á k m e g , h a s o n l ó lesz a m á r m ű k ö d ő két A N R - s z o l - g á l t a t á s h o z ( S Ó S I G = S o c i a l S c i e n c e I n f o r m a t i o n G a t e w a y , O M N I = O r g a n i z i n g M e d i c a l N e t w o r k e d I n f o r m a t i o n ) . K e z d e t b e n k e r e s é s r e , b ö n g é s z é s r e , j a v a s l a t t é t e l r e , a z E E V L - b e f e l v e e n d ő f o r r á s o k k ö z l é s é r e , e-mail ü z e n e t e k k ü l d é s é r e lesz l e h e t ő ­ s é g .

A k e r e s é s h e z e g y s z e r ű k e r e s ő r e n d s z e r : B o o l e - o p e r á t o r o k és c s o n k o l á s (az a l a p é r t e l m e z é s : A N D ) , v a l a m i n t ö s s z e t e t t k e r e s ö k é p e r n y ö (ez b i ­ z o n y o s m e z ö k r e k o r l á t o z o t t k e r e s é s t is l e h e t ő v é t e s z ) k ö z ü l lehet v á l a s z t a n i . A b ö n g é s z é s á t f o g ó t á r g y s z a v a k k a l t ö r t é n h e t , s z ű k í t é s r e f o r r á s t l p u s o k szerint lesz m ó d . A z e l e k t r o n i k u s p o s t á h o z W e b - interfész áll r e n d e l k e z é s r e . A z E E V L a k é s ő b b i e k ­ b e n s z o l g á l t a t ó k ö z p o n t j a lehet m a j d n é h á n y s z a k ­ területi t á j é k o z t a t ó s z o l g á l t a t á s n a k .

/MOFFAT, M.: An E E V L solution to engineering Information on the Internet. = Asllb Proceadings, 4B. kot. 6. s z . 1996. p. 147-150./

(Hegyközi Ilona)

CD-ROM keresőrendszerek a teljes szövegű adatbázisokhoz

A C D - R O M n é p s z e r ű és g y o r s a n f e j l ő d ő infor­

m á c i ó h o r d o z ó . 1 9 8 8 óta c s a k n e m m i n d e n é v b e n m e g d u p l á z ó d o t t a kiadott c í m e k s z á m a , 1 9 9 4 e l e ­ j é r e ez a s z á m 6 5 2 9 lett, e z e k k ö z ü l 2 7 5 8 teljes s z ö v e g ű . A j e l e n kutatás s o r á n e z e k k ö z ü l c s a k az a n g o l n y e l v ű e k e t v i z s g á l t u k , ilyen 2 1 1 1 a k a d t . A C D - R O M c í m e k s z á m á n a k n ö v e k e d é s é t k ö v e t i a k e r e s ő r e n d s z e r e k s z á m a is.

1 9 9 3 - b a n 4 5 1 9 c l m k ö z ü l 1 5 4 3 volt t e l j e s s z ö ­ v e g ű , 1 8 6 m e g n e v e z e t t k e r e s ő r e n d s z e r r e l . A T F P L CD-ROM Directory 1 9 9 3 . j a n u á r i 10. és 1994. j a n u á r i 1 2 . k i a d á s a k ö z ö t t a z a d a t b á z i s o k s z á m á b a n 3 7 , a k e r e s ő s z o f t v e r e k b e n 2 3 % - o s n ö v e k e d é s m u t a t k o z i k .

1 9 9 4 j a n u á r j á b a n a teljes C D - R O M - p i a c o n 6 5 2 9 c í m r e 5 4 2 k e r e s ő r e n d s z e r j u t o t t , á t l a g o s a n 1 2 c l m e g y r e n d s z e r r e . A teljes s z ö v e g ű piac m é g t ö r e d e z e t t e b b , ott az a r á n y c s a k 9 c í m r e egy k e r e ­ s ő r e n d s z e r , 2 2 9 k e r e s ő r e n d s z e r k ö z ü l 114-et c s a k e g y t e r m é k n é l h a s z n á l n a k . E z m i n d a z i n f o r m á c i ó ­ s z o l g á l t a t ó k , m i n d a v é g f e l h a s z n á l ó k s z á m á r a g o n d o t jelent.

Ez az írás egy k u t a t á s i projekt r é s z e . M i v e l j e ­ lenleg nincs köteles p é l d á n y v a g y k ö z p o n t i k a t a l ó ­ g u s , az e l e m z e t t a d a t o k a z á l t a l á b a n m e g b í z h a t ó ­ nak e l f o g a d o t t T F P L C D - R O M D i r e c t o r y k i a d v á ­ n y o k b ó l s z á r m a z n a k .

Milyen kiadványt tekintünk teljes szövegűnek?

K e z d e t b e n C D - R O M f o r m á b a n e l s ő s o r b a n refe­

ráló és i n d e x e l ő k i a d v á n y o k a t j e l e n t e t t e k m e g . A z 1 9 8 7 - e s 2 8 % - k a l s z e m b e n 1994 elejére m á r 4 2 % vott a teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k a r á n y a .

M i t jelent a teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s ? 1 9 9 5 - b e n a s z ö v e g h e z h o z z á t e h e t j ü k a t á b l á z a t o k a t , t é r k é ­ p e k e t és s o k e g y e b e t , a m i a s z ö v e g mellett m é g e g y m u n k a i n t e g r á n s r é s z é t k é p e z h e t i . É p p e n az t e s z i a C D - R O M f o r m á t o l y a n i z g a l m a s i n f o r m á c i ó ­ f o r r á s s á , hogy n e m kell c s a k a s z ö v e g r e kortáto- z ó d n i a . A k o r á b b i e x t r á k a t m o s t m á r elvárják A The Times C D - R O M - v á l t o z a t á b a n m á r f é n y k é p e k is v a n n a k . L a s s a n t a l á n m ó d o s í t a n i is kell a C D - R O M -termékek jelenlegi k a t e g o r i z á l á s á t .

293

(2)

Beszámolók, szemlék, referátumok

A z i n f o r m á c i ó k e r e s é s n e k a t e l j e s s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k e s e t é b e n is m e g v a n n a k a sajátos p r o b l é m á i , m i v e l itt n a g y t ö m e g ű , t e r m é s z e t e s nyelvi a n y a g b a n kell k e r e s n i . A t e r m é s z e t e s nyelv h a s z n á l a t a , a b ö n g é s z é s a z o n b a n u g y a n a k k o r k ö z e l áll a v é g f e l h a s z n á l ó k h o z , m i v e l itt nincs s z ü k s é g k ö z b e e s ő l é p é s e k r e . Ú g y tűnik, hogy a v é g f e l h a s z n á l ó k é s az o t t h o n i h a s z n á l ó k kedvelik a teljes s z ö v e g ű C D - R O M - o k a t .

Közfogyasztói piac

A k ö z f o g y a s z t ó i piac a C D - R O M - k i a d á s f o n t o s s z e k t o r á n a k t ű n i k , p o t e n c i á l i s a n m é g s o k k a l n a ­ g y o b b , m i n t az iskolai. A z o t t h o n i h a s z n á l a t m é r t é ­ ke g y o r s a n n ö v e k s z i k , az o t t h o n i o k t a t á s t s z o l g á l ó e l m e k 3 8 6 % - o s t n ö v e k e d é s t m u t a t t a k 1 9 9 4 - b e n 1 9 9 3 - h o z k é p e s t . A z o k t a t á s és a s z ó r a k o z t a t á s k e v e r é k e a n é p s z e r ű s é g o k a . A z o l y a n e n c i k l o p é ­ diák, m i n t az Encarta, s o k k a l n é p s z e r ű b b e k , mint n y o m t a t o t t m e g f e l e l ő i k , k ü l ö n ö s e n a g y e r e k e k k ö r é b e n . A v i z s g á l t i d ő s z a k b a n a 2 1 1 1 c l m k ö z ü l 2 7 2 - t s z á n t a k a k ö z f o g y a s z t ó i p i a c n a k ( 1 3 % ) .

A j á t é k o k is e g y r e n é p s z e r ű b b e k . S z á m u k 2 2 5 - röl 3 7 4 - r e , e z e n b e l ü l a teljes s z ö v e g ü e k é 34-ről 70-re nőtt 1 9 9 3 és 1994 között.

Az iskolai piac

A C D - R O M itt is e g y r e f o n t o s a b b s z e r e p e t ját­

szik, i n k á b b ö n á l l ó t a n u l á s i , mint o k t a t á s i e s z k ö z ­ ként. A C D - R O M j ó a l k a l m a t s z o l g á l t a t a „felfe­

d e z é s e s " t a n u l á s r a , a s z ö v e g e k mellett a z illuszt­

rációk, h a n g o k , v i d e ó k teszik i z g a l m a s s á h a s z n á ­ latát.

1 9 9 5 - b e n m é g e l é g a l a c s o n y volt a C D - R O M ¬ k i a d v á n y o k a t a l k a l m a z ó iskolák s z á m a , é p p e n e m i a t t nagy n ö v e k e d é s v á r h a t ó ( 1 9 9 3 - b a n az i s k o ­ lai s z á m í t ó g é p e k n e k m é g c s a k 1 0 % - á b a n volt C D - R O M - o l v a s ó ) . A z a d a t o k szerint az e l e k t r o n i k u s a n y a g o k r a költött ö s s z e g e k g y o r s a b b a n n ö v e k e d ­ nek, m i n t a n y o m t a t o t t a k r a .

A legfontosabb szakterületek

A T F P L C D - R O M Directory 12. k i a d á s a a l a p j á n 84 f o n t o s a b b s z a k t e r ü l e t k ü l ö n b ö z t e t h e t ő m e g . A piac e g é s z é t t e k i n t v e az o k t a t á s áll az e l s ő h e l y e n , ezt k ö v e t i a t e r m é s z e t t u d o m á n y , a t ö r t é n e l e m , a j o g , az üzlet s t b . (1. táblázat). V á l t o z i k a s o r r e n d ,

ha c s a k a teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k a t n é z z ü k (2. táblázat).

Jelentős kiadók

1 9 9 4 j a n u á r j á b a n 1884 k i a d ó állított elő C D - R O M - k i a d v á n y o k a t , k ö z ü l ü k 6 9 5 ( 3 7 % ) teljes s z ö ­ vegűt- Egy k i a d ó r a c s a k kilenc c í m jut, ez is m u t a t ­ ja a piac t ö r e d e z e t t s é g é t , és m i n d ö s s z e 6 o l y a n kiadó volt, a m e l y 2 0 v a g y t ö b b c í m e t j e l e n t e t e t t m e g (3. táblázat).

1. táblázat

A CD-ROM-kiadványok megoszlása szakterület szerint

Szakterület ö s s z e s Teljes A teljes szö­

cím szövegű vegű elmek

címek aránya (%)

Oktatás 465 216 46,5

Természet­

tudományok 420 133 31,6

Történelem 298 186 62,4

Jog 298 267 69,6

Üzlet 292 194 66.4

Ipar 272 156 57,4

Kormányzat 265 182 68,7

Cég 257 194 75,5

Törvényhozás 247 225 91,1

Tanulás 202 121 59,9

Számítástechnika 195 87 44,6

Egészségügy 191 9 8 51,3

Könyvtár 198 25 12,6

Képzés 193 76 39,4

Orvostudomány 183 83 45 4

2. táblázat

A teljes szövegű CD-ROM-kiadványok megoszlása szakterületek szerint

Szakterület Teljes ö s s z e s A teljes szö­

szövegű cím vegű címek

címek aránya (%)

Jog 267 298 89,6

Törvényhozás 225 247 91,1

Oktatás 216 465 46,5

Üzlet 194 292 66,4

Cég 194 257 75,5

Történelem 186 298 62,4

Kormányzat 182 265 68,7

Ipar 156 272 57,4

Természet­

tudományok 133 420 31,7

Tanulás 121 202 59.9

Hírek 115 149 77,2

Nyelv 109 176 61,9

Egészségügy 98 191 51,3

Irodalom 97 139 69,8

Számítástechnika 87 195 44,6

3. táblázat

Az 1994-ben legalább 20 CD-ROM elmet forgalmazó kiadók

Kiadó 1993 1994

Queue 53 57

Automated Archives 11 51

NewsBank 4 8 4 8

Turbo Technologies Inc. 12 31

Discis Knowtedge 2 9 30

UMI 13 20

294

(3)

TMT 44. évf. 1997. 7-8. s z .

E z e k a k i a d ó k n a g y r é s z t e g y - e g y t e r ü l e t r e k o n ­ c e n t r á l n a k . E g y e d ü l a z A u t o m a t e d A r c h i v e s for­

g a l m a z k ö z ü l ü k saját k e r e s ő r e n d s z e r t k i a d v á n y a i ­ hoz.

Jelentős keresőszoftverek

Az e g é s z C D - R O M - p i a c o n 5 4 2 k e r e s ő r e n d s z e r t n e v e z t e k m e g , e z e k közül 2 2 9 - e t h a s z n á l t a k a teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k b a n . Ez a s z á m m é g n a g y o b b , 3 5 4 is l e h e t n e , ha az e g y e d i k é n t m e g h a ­ t á r o z o t t a k a t k ü l ö n s z á m í t a n á n k . A v i z s g á l a t célja a z o n b a n c s a k az e g y é r t e l m ű e n m e g n e v e z e t t k e r e ­ s ő s z o f t v e r e k e l e m z é s e . E z e k s z á m a k i s e b b a r á n y b a n n ö v e k e d e t t , m i n t a c í m e k é , így e g y r e n d s z e r r e t ö b b c í m jut (8 h e l y e t t 9). H a az e g y e ­ d i e k e t is b e s z á m í t a n á n k , a k k o r c s a k 5, illetve 6 l e n n e ez a s z á m .

A 2 2 9 m e g n e v e z e t t k e r e s ő r e n d s z e r k ö z ü l c s a k kilencet h a s z n á l t a k l e g a l á b b 3 0 a d a t b á z i s h o z . Ö n m a g u k b a n m é g a legelterjedtebbek is c s a k a piac kis s z á z a l é k á t fedik le, a m a x i m á l i s arány 4 , 3 % . A kilenc e g y ü t t 2 0 % - o t foglal el, a f e n n m a ­ r a d ó 8 0 % - o n a t ö b b i 2 2 0 o s z t o z i k .

E g y e s k e r e s ő r e n d s z e r e k h a s z n á l a t á n a k n ö v e ­ kedési a r á n y a n a g y o n n a g y , a l e g j e l e n t ő s e b b az e l s ő s o r b a n jogi és t ö r v é n y h o z á s i i n f o r m á c i ó k a t f e l d o l g o z ó P r e m i s e e s e t é b e n (4. táblázat).

A k i a d ó k h o z h a s o n l ó a n a k e r e s ő r e n d s z e r e k t ö b b s é g é t is e g y adott i n f o r m á c i ó t í p u s r a v a g y s z a k t e r ü l e t r e h a s z n á l j á k . Ez alól kivétel a C D A n s w e r , a K A w a r e és a S i l v e r P l a t t e r

A jövő

A teljes s z ö v e g ű a d a t b á z i s o k s z á m á n a k t o v á b b i g y o r s n ö v e k e d é s e v á r h a t ó . E z t a piaci s z e l e t e t m i n d e n k é p p e n v i z s g á l n i kell a j ö v ő b e n , m i v e l j e l e n ­ tős v á l t o z á s o k a t h o z o t t az i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e ­ rek és az o t t h o n i h a s z n á l ó k i n f o r m á c i ó k e r e s é s é ­ b e n .

4. táblázat

A legjelentősebb keresőszoftverek

Keresőrendszer A rendszert használó Piaci

címek száma arány (%)

1993 1994 1994

(2111-ből)

Premise 2.0 23 90 4,3

CD Answer 57 75 3.6

KAware 81 54 2.6

GRS 0 50 2.4

Folio Previews 13 34 1.5

Dialóg Ondisc 31 32 1 5

Jane's:ROMware 22 32 1,5

Bureau Van Dijk 24 30 1,4

SilverPlatter 19 30 1.4

A C D - R O M m á r tíz é v e létezik, és n e m t ű n i k o l y a n á t m e n e t i t e c h n i k á n a k , a h o g y a n azt 1 9 9 0 - e s c i k k é b e n T. McSean és D. Law leírta. A C D - R O M b e b i z o n y í t o t t a , hogy s o k a t t u d nyújtani a j e l e n és a j ö v ő s z á m á r a . A piac n ö v e k e d é s é v e l a f e l h a s z n á ­ lók e l v á r á s a i is f o k o z ó d n a k . F o n t o s m e g é r t e n i a k ü l ö n b ö z ő i n f o r m á c i ó s t e r m é k e k j e l l e m z ő i t és m ű ­ k ö d é s é t , s k i a k n á z n i a z o k a t a f e l h a s z n á l ó k é r d e ­ k é b e n .

T o v á b b i v i z s g á l a t o k r a v a n s z ü k s é g e t é r e n . B á r a C D - R O M - k i a d v á n y o k s z á m á r a és o t t h o n i h a s z ­ nálatára v o n a t k o z ó a n h o z t u n k a d a t o k a t , azt n e m v i z s g á l t u k , h o g y a n h a s z n á l j á k e z e k e t a f e l h a s z n á ­ lók, m i l y e n h a t á s u k v a n a k ü l ö n b ö z ő k e r e s ő r e n d ­ s z e r e k n e k , k ö z t ü k a z o k n a k , a m e l y e k e t t ö b b k ü l ö n ­ b ö z ő s z a k t e r ü l e t e n is h a s z n á l n a k . É r d e k e s lesz m e g f i g y e l n i , mely k e r e s ő r e n d s z e r e k m a r a d n a k f e n n és miért.

/ G R I F F I T H S , J . R . - L A M B E R T , J . S . : CD-ROM Inter- faces: full-text databases. = Library Review, 44.

köt. 8. s z . 1995. p. 20-27./

(Murányi Péter)

Angol és nem angol anyanyelvű kezdő végfelhasználók CD-ROM keresési módszerei

A s z á m í t ó g é p e s bibliográfiai k e r e s ő r e n d s z e r e k b e v e z e t é s e j e l e n t ő s v á l t o z á s t h o z o t t a f e l s ő o k t a ­ tási k ö n y v t á r a k b a n . S o k f e l h a s z n á l ó v é g e z h e t i m a g a a k e r e s é s t , i g é n y e i t ő l és g y a k o r l a t á t ó l f ü g ­ g e t l e n ü l u g y a n a z t a s e g í t s é g e t k a p v a a r e n d s z e r ­ t ő l .

A statisztikai a d a t o k s z e r i n t e g y r e t ö b b a kül­

földi diák az U S A f e l s ő o k t a t á s á b a n , u g y a n a k k o r az a m e r i k a i d i á k o k k ö z ö t t is e g y r e t ö b b az o l y a n , aki­

nél o t t h o n n e m a z a n g o l az első nyelv, igy N e w

Y o r k C i t y b e n az o t t h o n o k 4 1 % - á b a n v a l a m i l y e n m á s n y e l v e t b e s z é l n e k , ez 1 9 8 0 ó t a 1 8 % - o s n ö v e ­ k e d é s t jelent. A f ő i s k o l á r a kerülő d i á k o k eltérő g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i , kulturális és o k t a t á s i háttér­

rel r e n d e l k e z n e k , egy r é s z ü k n e k korlátozott lehet az a n g o l n y e l v t u d á s a .

E g y e s k e r e s é s i m e g o l d á s o k , p é l d á u l a logikai és helyzeti o p e r á t o r o k , a s z a v a n k é n t i i n d e x e l é s h a s z n á l a t a a sikeres k e r e s é s a l a p v e t ő e s z k ö z e i A z e g y é b k e r e s é s i t e c h n i k á k m é g s o k k a l i n k á b b

295

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :