• Nem Talált Eredményt

Kovács István

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Kovács István"

Copied!
130
0
0

Teljes szövegt

(1)

H D K

Kovács István

V ásárhelyI l átóhatár

repertórium

I-X. évf.

(2)
(3)

Kovács István

VásárhelyI látóhatár

– repertórium –

h D K

Hódmezővásárhely 2020

I-X. évfolyam

(4)

IsBN 978-615-81127-1-0 ISBN IsBN 978-615-81127-2-7 Szerkesztette: Benák Katalin

Kiadja:

HÓD-BIOTECH Kft. - Hód Kiadó Felelős kiadó: dr. Fuchsz Máté

e-mail: benakk@gmail.com  06 20 280 2529 Készült:

Norma Nyomda Hódmezővásárhely – nyomdavezető: Rostás Pál A kiadvány megjelenését támogatta:

„Vásárhely Könyvtáráért” Alapítvány Hódmezővásárhely és Megyei Jogú Város Önkormányzata

(5)

Ajánló

H

ódmezővásárhely gazdag sajtótörténeti múlttal rendelkezik; köztük a Juss, a Délsziget és A Jövendő folyóiratok, melyek nyomdokain alakult meg a Vásárhelyi Látóhatár. Napjaink kultúra és közélet iránt érdeklődő közönsége tíz éve olvashatja a Fuchsz Máté által alapított s a Hód Biotechnél kiadott Vá- sárhelyi Látóhatár folyóiratot.

a Vásárhelyi Látóhatár a lokális, a városhoz kötődő művészeti, irodalmi, helyismereti és tudományos élet értékeit, a velük foglalkozó személyeket mutatja be, kitekintéssel a magyar és egyetemes kultúrára. Célunk az volt, s ma is az, hogy e területen segítsünk a tájékozódásban, gyönyörködtessünk és a tehetségek kibontakozását a publicitással támogassuk. Ez az értékmeg- őrző tevékenység beépült a lokális szellemi és tárgyalkotó művészetbe, egy- ben lehetőség az alkotói utak keresésében.

Amint a kutatónak a publikálás, s mint művésznek a megmutatkozás le- hetősége, úgy az olvasónak az esztétikai élmény, és a korrekt ismeretforrás nélkülözhetetlen.

A nyomtatásban megjelenő folyóirat kibővült online változattal a http://

vasarhelyilatohatar.hu címen, illetve elektronikus lapszámokkal, melyek re- pertóriumát Kovács István középiskolai tanár, helytörténész, szerkesztő ké- szítette el, iránytűt adva az elmúlt tíz esztendő termésében az eligazodáshoz.

A nyomtatott periodika tíz évfolyamának 1-30. számát, míg az elektronikus formátum 1-10. számát tárta föl 2010 és 2020 között.

A feldolgozás a megjelenés ideje szerint; kronológiai rendben, évfolya- monként történt. Az annotált, tételszámmal ellátott cikkek felépítése: cím, szerző, megjelenési adatok (lap- és oldalszám), végül rövid annotáció. A tá- jékozódást betűrendes Mutató segíti, azon belül téma szerinti kiemelés pl.

festmény, fotó, interjú, könyvismertetés, szobor, vers...

A repertórium a honlapunkon, illetve a Magyar Elektronikus Könyvtár- ban is elérhető.

A város kulturális folyóiratának sokszínűsége Kovács István repertóriu- mának köszönhetően ismét fókuszba kerül, segíti a tájékozódást, vélhető- en ösztönzi az alkotói műhelyt a helyi értékek szélesebb körű feltárására. Ez- zel a szerzőknek éppúgy, mint az olvasóknak, új távlatot nyithat a folyóirat.

Benák Katalin

(6)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

1. évf. 1–4. sz. – 2010./1–4. sz.

1. Gróf Széchenyi István / Návay Sándor. – 1. sz. – p. 1. – Szobor 2. Lány kutyával / Návay Sándor – 1. sz. – p. 2. – Szobor 3. Köszöntő / Benák Katalin. – 1. sz. – p. 3.

4. Széchenyi István és Hódmezővásárhely : 150 éve hunyt el a nemes gróf / Varsányi Péter István. – 1. sz. – p. 4–7.

5. Gróf Széchenyi István / Kajári Gyula. 1. sz. – p. 5. – Grafika

6. Katyń : tömeggyilkosság, politika, erkölcs / Andrzej Przewoźnik. – 1. sz. – 8–9.

7. Andrzej Przewoźnik lengyel miniszter / Lőkös Sándorné – 1. sz. – p. 9. – dr.

Karol Biernacki, dr. Lázár János, Almási István, Huszár Tamás. – Fotó.

8. Memento / Grezsa István. – 1. sz. – p. 10. – A szmolenszki repülőgép-sze- rencsétlenséggel kapcsolatos gyásznapról.

9. Katyńi Szűz Anya / Kazimiera Illakowiczówna. – 1. sz. – p. 10. – Vers.

10. Arvi Järventaus és Hódmezővásárhely / Herczeg Mihály. – 1. sz. – p. 11–

15. A finn író 1930-as Vásárhelyi Látogatásáról.

11. Gyertyagyújtás a gimnáziumban /HDK – 1. sz. – p. 10. A szmolenszki re- pülőgép-szerencsétlenség emlékére. Előtérben: Nagyné Szénási Emese igaz- gató, háttal: Elek András. – Fotó.

12. Hősök fája / Arvi Järventaus. – 1. sz. – p. 15. – Vers.

13. A Soát túlélt zsidó gyermekek otthona / Szigeti János. – 1. sz. – p. 16–18.

– A Szeremlei utcában.

(7)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

14. A Jövendő : irodalmi, művészeti és Kritikai szemle (1910–1912) / Szepe- si Judit. – 1. sz. – p. 18. – A Gonda József által 1910-ben alapított folyóiratról.

15. Az Erdélyi Szépmíves Céh és az Erdélyi Helikon / Berényi Károly. – 1. sz.

– p. 19.

16. A léthimnusz poétikája : Lőrincz László költészete / Simon Ferenc. – 1.

sz. – p. 20–21.

17. Lőrincz László / HDK – 1. sz. – p. 20. – Fotó.

18. Megőrzöm nektek / Lőrincz László. – 1. sz. – p. 21. – Vers.

19. Megőrzöm / Vass Csaba. – 1. sz. – p. 21. – Grafika.

20. Endymion és Csokonai Vitéz Mihály / Benák Katalin. – 1. sz. – p. 22.–23. – Interjú Simonné Bereczki Sára (írói álneve Borbás Rozália) tanárral.

21. Simonné Bereczki Sára /HDK – 1. sz. – p. 22. – Fotó

22. Endymion / Borbás Rozália. – 1. sz. – p. 23. – Részlet a regényből.

23. Kárász József: Göröngyös út regénye alapján / Rostás Hanna. – 1. sz. – p.

24.

24. Az Írógép ; Lány, kékben ; Dalí-intermezzo ; Évákhoz / Tóth Dávid. – 1.

sz. – p. 25. – Versek.

25. A mindszenti kisrév gondnoka / – 1. sz. – p. 26. – Filmajánló. Dzurdzik Pé- ter, Káldy László.

26. Egy rejtőzködő életmű : Bányai Erzsébet festőművész / Nagy Imre. – 1.

sz. – 27.

27. Önarckép / Bányai Erzsébet . – 1. sz. – 27. – Festmény 28. Fodor József – a krónikás festő / Nagy Imre. – 1. sz. – p. 28.

(8)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

29. Fodor József festőművész / Enyedi Zoltán. . – 1. sz. – p. 28. – Fotó 30. Kitüntetettjeink : 1. rész. – 1. sz. – p. 29. – Dömötör Mihály fotóművész, Olasz Sándor irodalomtörténész, Simon Ferenc középiskolai tanár.

31. Vekerdi László emlékére / Szenti Tibor. – 1. sz. – p. 30–31.

32. Dátumböngésző / összeáll. Kovács István. – 1. sz. – p. 33.

33. Szubjektív gondolatok : az 56. Vásárhelyi Őszi Tárlatról / Nagy Imre. – 1.

sz. – p. 34.

34. Téli szellőztetés / Bodor Zoltán. – 1. sz. – p. 35. – Festmény

35. Szobám Somogyfajszon / Papageorgiu Andrea. – 1. sz. – p. 35. – Festmény.

36. I.17. / Várhelyi Tímea. – 1. sz. – p. 35. – Festmény.

37. Közel egymáshoz / Sonkoly Tibor. – 1. sz. – p. 36. – Festmény.

38. Vásárhelyi pálinkás butykos. – 2. sz. – p. 1. – Népi kerámia. Hézső Ferenc gyűjteményéből.

39. Bödön / Mónus Ferenc. – 2. sz. – p. 2. – Kerámia. Fotó: Nagy Vera.

40. Jegyzet / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 3.

41. A vásárhelyi fazekasság túlélési stratégiái a 20. században / Nagy Vera. – 2. sz. – p. 4–5.

42. Szénási János fazekas / HDK. – 2. sz. – p. 5. – Fotó 43. Vásárhely kerámiaöröksége / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 6.

44. Mozaikok a majolikagyár történetéhez / Fazekas Gábor. – 2. sz. – p. 7.

45. Egy emlékirat a román megszállásról / közreadja Makó Imre. – 2. sz. – p.

8–9. – Levél az Antantbizottsághoz. Hódmezővásárhely, 1920.

(9)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

46. Az áldozathozatal szép példái : Laudáció a Magyar Örökség-díj díjátadó ünnepségére. – 2. sz. – p. 10.

47. Egyek vagyunk / Sylvester Lajos. – 2. sz. – p. 11. – Hódmezővásárhely Tiszteletbeli Polgára titulus adományozásáról.

48. Kultikus tereken : beszélgetés Prof. Dr. Blazovich Lászlóval, az elpusztult és Pusztuló Magyar Falvak Egyesületének elnökével, a Pro Urbe Hódmezővá- sárhelyért kitüntetés díjazottjával / Varsányi Attila. – 2. sz. – p. 12–13. – In- terjú.

49. Emlékoszlop Barc és Solt emlékére / Mágori Sándor. – 2. sz. – p. 13. – Fotó 50. In memoriam vitéz Endrey Antal / Presztóczki Zoltán. – 2. sz. – p. 13.

51. Hit nélkül nem lehet élni / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 14–15. – Interjú Szenti Tibor író néprajzkutatóval.

52. Tanya / Szenti Tibor. – 2. sz. – p. 15. – Fotó

53. Három portré / Fenyvesi Félix Lajos. – 2. sz. – p. 16–17. – Bessenyei Fe- renc, Csoóri Sándor, Kass János.

54. Psalmus Hungaricus – Szent Dávid / Kass János . – 2. sz. – p. 17. – Grafika 55. Dr. Csiky János életútja : Hugo Hartung regényhőse / Rosztóczyné Kenéz Julianna. – 2. sz. – p. 18–19.

56. Születésnapomra / Atilio Giuseppe ; ford. Francesco Terrestre. – 2. sz. – p.

19. – Vers.

57. Pósa Lajos. – 3. sz. – p. 20. – A költő, lapszerkesztő április 16-i szoborle- leplezéséről. Homoly Erzsébet fotójával

58. A szülőföld üzenete : a Paraszt Párizstól – Pósa Lajosig / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 21. – Az április 16-i Pósa Lajos-konferenciáról.

59. Sándy Gyula és a református főgimnázium / Bodó Péter. – 2. sz. – p. 22.

(10)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

60. Füstös Zoltán : lexikon. – 2. sz. – p. 22.

61. Szubjektív reflexiók Füstös Zoltánról : A mesterről, és atyai jó barátról / Hézső Ferenc. – 2. sz. – 23. – A festőművész emléke.

62. A sportágalapító : beszélgetés Nagyillés Mihály nyugalmazott iskolaigaz- gatóval / Kovács István. – 2. sz. – p. 24–25. – Interjú a tájékozódási futás vá- sárhelyi meghonosítójával.

63. Történettudományi találkozó / Szabó Pál. – 2. sz. – p. 26. – A Hódmezővá- sárhelyi Történelmi Kör 3. Nyári Történettudományi Találkozójáról.

64. Kitüntetettjeink II. rész. – 2. sz. – p. 27. – Hampel Tamás jogász, Sárosi Mihályné hímző, népi iparművész, Szénási János fazekas, a Népművészet mestere.

65. A szépség az utcán hever / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 28–29. – Interjú Gáti György fotóművésszel.

66. Kepler álma / Szabó Pál. – 2. sz. – p. 29. – Vers.

67. Gondolatok, egy jó helyre került szoborról / Poós László. – 2. sz. – p.

30–31. – Wass Albert-szoborról.

68. Lucien Hervé, született Elkán László. / Gáti György – 2. sz. – p. 32. – Fotó.

69. Grúz nő portréja / Erdős János. – 3. sz. – p. 1. – Festmény.

70. Női portré ; Napraforgó / Erdős János. / Erdős János. – 3. sz. – p. 2. – Fest- mények.

71. Téli Alkony Mártélyon / Erdős Péter. – 3. sz. – p. 2. – Festmény 72. Jegyzet / Hézső Ferenc. – 3. sz. – p. 3.

73. Egy művészcsalád – vitéz Erdős János nyomában / Erdős Péter. – 3. sz. – p. 4– 6. – Erdős János festőművészről.

74. A pásztorok / Erdős János – 3. sz. – p. 6. – Linómetszet

(11)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

75. Haikuk / Bara Viola. – 3. sz. – p. 7. Vers. – Később Faragó Ibolya.

76. A nórioi kolostor / Erdős János. – 3. sz. – p. 7. – Akvarell.

77. A hódmezővásárhelyi Országzászló rövid története / Kovács Ferenc. – 3.

sz. – p. 8–9.

78. Hull a magyar / Szabó Pál. 3. sz. – p. 9. – Vers.

79. Kopjafák / Gaál Györgyi. 3. sz. – p. 9. – Fotó

80. Városkép lengyel ecsettel / Kiss Gy. Csaba. – 3. az. – p. 10. – Stanisław Vincenz lengyel íróról.

81. A szolidaritás és Hódmezővásárhely / Karol Biernacki, Benák Katalin. – 3.

sz. – 11–13.

82. Egy kubikos-rendőr feleségének viselt dolgai / Mészáros Tamás. – 3. sz.

– p 14.

83. Dátumböngésző / összáll. Kovács István. – 3. sz. – p. 14.

84. Kívül a „Látóhatáron” : avagy egy kulturális szamizdat folyóirat Vásárhe- lyen / Vincze Ferenc. – 3. sz. – p. 15. – A Képírás c. folyóiratról.

85. A fonaltól a templomcifrásig / Benák Katalin. – 3. sz. – 16–17. – Paulik Sándor és Sárosi Mihályné Tolnai Eszter népi iparművészek életútjáról.

86. Újabb 16. századi éremkincs a Tornyai János Múzeum gyűjteményében / Csányi Viktor. – 3. sz. – p. 18–19. A kingéci éremlelet.

87. Hódmezővásárhely díszpolgárai. – 3. sz. – p. 19. – Juhász Nagy Katalin tőrvívó és Schleiffer Ervin mérnök.

88. „ Mikor a színészek beértek a városba, megkondultak a harangok…” / Szabó Pál. – 3. sz. – p. 20–21. – Földvári László könyvének ismertetése.

(12)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

89. Emléktöredékek egy honismereti verseny hőskorából / Kovács István. – 3.

sz. – p. 21. – Az Ismerd meg Vásárhelyt! honismereti versenyről.

90. Mártély örök / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 22. – A Mártélyi Képzőművé- szeti Szabadiskoláról.

91. Elvégeztetett / Bányai Béla – 3. sz. – p. 22. – Festmény

92. Roland a fénykrónikás / Gaál Györgyi. – 3. sz. – p. 23. – Ferge Roland fo- tósról.

93. Református templom részlete /Ferge Roland – 3. sz. – p. 23. – Fotó 94. Lovagként a magyar kultúra szolgálatában. – 3. sz. – p. 24. – Vass József az Óföldeáki Honismereti-, Hagyományőrző Szabadidő Klub elnöke.

95. Óföldeák szarmatakori temploma / Fuchsz Máté – 3. sz. – p. 24. – Fotó 96. Borsos József – a susáni református templom / Bodó Péter. – 3. sz. – p.

25.

97. Susáni református templom / Fuchsz Máté – 3. sz. – p. 25. – Fotó 98. Egy baráti polémiához : causam dicit arbitrium / Béres Dezső. 3. sz. – p.

26–27. – Pásztor János Vímerítő szobráról.

99. Vízmerítő / Lénárt Gábor 3. sz. – p. 27. – Fotó

100. „Hódmezővásárhely–Szeged kép-szöveg testvérület” : együtt-gondolko- dás dr. Cserjés Katalin tanárnővel / Benák Katalin. – 23 sz. – p. 28.

101. Dr. Cserjés Katalin / Benák Katalin – 23 sz. – p. 28. – Fotó 102. Vásárhelyről írták / gyűjtötte Kovács István. – 3. sz. – p. 29.

103. Vásárhely titkos kincsei : I. : válogatás Wiener Tibor gyűjteményéből / Nagy Imre. – 3. sz. – p. 29 –30.

(13)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

104. Női akt / Kádár Béla: – 3. sz. – p. 29. – Festmény.

105. Női portré / Vörös Géza. – 3. sz. – p. 31. – Festmény.

106. Vásárhelyi tanya ; Mártély / Erdős János. – 3. sz. – p. 32. – Festmények.

107. Anya gyermekével / Kohán György. – 4. sz. – p. 1. – Festmény.

108. Vásárhelyi utca / Kohán György. – 4. sz. – p. 2. – Festmény.

109. Tanya úttal ; Gyümölcsszedő asszony / Kohán György. – 4. sz. – p. 2. – Festmények.

110. Jegyzet / Bán Csaba – 4. sz. – p. 3.

111. Kohán György születésének centenáriumán (1910–1966) / Nagy Imre.

– 4. sz. – p. 4–5.

112. Kohán György / Aranyossy Szilárd – 4. sz. – p. 4–5. – Fotó

113. Emlékek a nagyformátumú művészről : Kohán Györgyről a vásárhelyi hétköznapokban / Hézső Ferenc. – 4. sz. – p. 5.

114. Vallás és esztétika / Fila Béla. – 4. sz. – p. 6–7.

115. Belvárosi római katolikus templom, Assziszi Szent Ferenc, Templombel- ső / Gaál Györgyi – 4. sz. – p. 6–7.– Fotó

116. Mária oltár / Benyhe András – 4. sz. – p. 7.– Fotó

117. Elismerések. – 4. sz. – p. 7. – Vásárhelyi állami kitüntetettek névsora.

118. A református ótemplom 18. századi faberendezése / Kiss Margit. – 4.

sz. – p. 8–9.

119. Betlehemezés / Radics István. – 4. sz. – p. 9. – Részlet a szerző A tűnő- ben c. kéziratából.

(14)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

120. Mivel írta be nevét Vásárhely a Magyar és az Európai régészet történe- tébe? / Kovács István. – 4. sz. – 10. – Interjú Bokorné Nagy Katalin régésszel.

121. Három haiku / Kőszegfalvi Ferenc. – 4. sz. – p. 11.

122. Vásárhelytől az Operáig / Szabó Éva. – 4. sz. – p. 11. – Kenéz Ernőről.

Részlet a szerző Vásárhelytől – Vásárhelyig című könyvéből.

123. Dr. Gyulai József Professor emeritus / Benák Katalin. – 4. sz. – p. 12–13.

Fotóval

124. Mátyás Sándor / Gyulai József. – 4. sz. – p. 13. – Emlékezés a gimnáziu- mi tanárra.

125. Németh László fiatalkora : életalapító / Németh Ágnes. – 4. sz. – p. 14–

15. Fotókkal

126. A Hódmezővásárhelyi Rotary Club története / Spissák Lajos. – 4. sz. – p.

16–17.

127. Dátumböngésző / összeáll. Kovács István. – 4. sz. – p. 17.

128. In memoriam Pákozdy László Márton / Kádár Péter. – 4. sz. – p. 18. – A vásárhelyi születésű teológus száz éve született.

129. Akinek lakása volt a katedrája / Szabó Pál – 4. sz. – p. 18. – A Pákozdy család emlékezete

130. Elhunyt Kristó Nagy István. – 4. sz. – p. 18.

131. Utcai halál : dr. Benyhe János (1926–2010) / Fenyvesi Félix Lajos. – 4.

sz. – p. 19.

132. Benyhe János halálára / Korody-Paku István. – 4. sz. – p. 19.

133. Vásárhelyi jogász almanach / Imolya Imre. – 4. sz. – p. 20. – A szerző ön- magáról és könyvéről.

(15)

I. évf. 1-4. sz. – 2010./1-4. sz.

134. Elek András: A Kárpátokból a Vásárhelyi Pusztára : A Maczelka család 300 éves története. /B.G. – 4. sz. – p. 21.

135. Levéltől gyökeréig : hasznos tanácsok kezdő családfa-kutatóknak / Szen- ti Csilla. – 4. sz. – p. 21.

136. Családi emlékek / Gaál Györgyi. – 4. sz. – p. 21. – Fotó

137. A hagyomány kötelez / Benák Katalin. – 4. sz. – p. 22–23. – Varga Sán- dor népművészről.

138. Versekkel az európai kultúráért : Csongrád megyében / Fehér József. 4.

sz. – p. 23. – Az Óföldeákon, Algyőn, Mártélyon és Nagymágocson rendezett Európa Kulturális Napja ünnepségsorozatról.

139. Ilosfalvy Róbert / Kovácsné Héjja Erika. – 4. sz. – p. 24–25.

140. Egy kislány emlékképei a második világháborúból / Dratsay Zsigmondné.

– 4. sz. – p. 25.

141. Édesanyám szótárából / Kőszegfalvi Ferenc. – 4. sz. – p. 26–27.

142. Pannon ének három hangra / Szenti Ferenc. – 4. sz. – p. 28. – Vers.

143. Csikós András vásárhelyisége / Pogány Gábor. – 4. sz. – p. 28–29. – A to- rony árnyéka című festményéről.

144. Séta bölcsőhelyem körül / Árva László. – 4. sz. – p. 29. – Ady Endre Benák Katalin és Péter László szerkesztésében megjelent kötetről.

145. Dél-Alföldi magyar kézműves remekek Brüsszelben / B.K. – 4. sz. – p. 30.

146. Ünnepi terítékek / Ambrus Sándor. – 44. sz. – p. 31. – Kerámiakészletek.

– Fotó / Szűcs Anita Kata

147. A torony árnyékában ; Eső a János téren / Csikós András. – 4. sz. – p. 32.

(16)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

II. évf. 5–8. sz. – 2011./1–4. sz.

148. Játszó mackók / Samu Katalin. – 1. sz. – p. 1. – Szobor.

149. Húsvéti hímes tojások / Bereczné Lázár Nóra. – 1. sz. – p. 2. – Fotók 150. Húsvéti köszöntő gondolatok / Bereczné Lázár Nóra. – 4. sz. – p. 3.

151. Rákóczi szabadságharca és vásárhelyi vonatkozásai : a fejedelem emig- rációja és hazatérése / Rosztóczyné Kenéz Julianna. – 1. sz. – p. 4.

152. Honvédállítás Hódmezővásárhelyen 1848/49-ben / Borus Gábor. – . 1 sz. – p. 5.

153. Liszt Ferenc nyomán Genfben / közreadja Korody-Paku István. 1. sz. – p.

6–9. – Liszt Ferenc a Genfi Konzervatóriumban tanított.

154. Oroszlános kulcs / Pannonhalmi Zsuzsanna. – 1. sz. – p. 9. – Kerámia 155. Bibó Lajos ébresztése / Fenyvesi Félix Lajos. – 1. sz. – p. 10.

156. Mozaikok Bibó Lajos életéből / Hajdu Géza. – 1. sz. – p. 11–13.

157. Bibó Lajos / Till Aran – 1. sz. – p. 11. – Fotó

158. Gazdász hagyományok a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán / összeáll. Benák Katalin. – 1. sz. – p. 14–16.

159. Vásárhely kőfala / Mónus Ottó. – 1. sz. – p. 17. – Vers.

160. Vásárhelyi kőfal / Gaál Györgyi. – 1. sz. – p. 17. – Kép.

161. Vendég voltam Greguséknál / Kovács László. – 1. sz. – p. 18. – Gregus Máté mintagazdáról.

162. Hazulról haza : zúgó harangok hangján / Berényi Károly. – 1. sz. – p. 19.

– Gregus Máté unokájáról, Bakk Elekné Takács Sára orvosról.

(17)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

163. Akár és is lehettem volna / Németh E. Rebeka. – 1. sz. – p. – 20. – Gon- dolatok Vagn Hansen: Erika c. fotójáról, amely Dániában a Billed Bladet 1956.

november 13-i számának címlapképe volt.

164. A förgeteg ; Húsvét / Kovács Szabina. – 1. sz. – p. 21. – Elbeszélés és vers.

165. Forrai Soma a magyar gyorsírás úttörője / Kovács István. – 1. sz. – p. 22.

166. Akinek Hódmezővásárhely a Wittenbergje / Petrőczi Éva. – 1. sz. – p.

22. – Fenyvesi Félix Lajos Egy régi templomra c. kötetéről.

167. Ótemplomi zsoltár ; Alkony a sötét hegytetőn / Fenyvesi Félix Lajos. – 1.

sz. – p. 22. – Versek.

168. a Mindenható erő láttatása / Nagy Bertilla. – 1. sz. – p. 23. – Fenyvesi Félix Lajos Egy régi templomra c. kötetének bemutatása.

169. Duális tömörséggel : Dömötör Mihály tisztelgő fotótárlata / Szuromi Pál. – 1. sz. – p. 24–25. – Lucien Hervé (Elkán László) életműve előtt.

170. A sumeni egyetem / Dömötör Mihály. – 1. sz. – p. 24. – Fotó 171. Szuromi Pálhoz / Szabó Pál . – 1. sz. – p. 25. – Vers.

172. Tulajdonlás és fémdetektoros vizsgálatok / Csányi Viktor. – 1. sz. – p.

26. – A Tornyai János Múzeum régészeti leletanyagáról.

173. A kaszinó / Bodó Péter. – 1. sz. – p. 27. – Építéséről. Fotóval.

174. Egy mecénás és egy festő találkozása / Moldvai Sándor, Sonkoly Tibor. – 1. sz. – p. 28. – Mária mennybehívása és Jézus feltámadása című pannó ke- letkezésének története.

175. Perben a mulandósággal : Samu Katalin (1934–2011) / Nagy Imre. – 1.

sz. – 29.

176. Bebalzsamozott pillanatok / Gaál Györgyi. – 1. sz. – p. 30. – A fotózás, vi- deózás napjainkban betöltött szerepéről.

(18)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

177. Négy évszak / Gaál Györgyi. – 1. sz. – p. 31. – Fotó.

178. Mária mennybehívása és Jézus feltámadása / Sonkoly Tibor. – 1. sz. – p.

32. – Pannó.

179. Hegedűs Endre zongoraművész / Szántó T. György. – 2. sz. – p. – 1. – Fotó.

180. Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ; Barta Soma: Kö- kénydombi Vénusz / Gaál Györgyi. – 2. sz. – p. 2. – Fotók.

181. Pünkösdölő / HDK. – 2. sz. – p. 2. – Fotó.

182. A Magyar művészetoktatás napja 2011. április 23. / Vágó János. – 2.

sz. – p. 3.

183. Magyar Örökség Díj : Batta György magyarságmentő szolgálatáért / Berényi Károly. 1. sz. – p. 4.

184. A zene hatalma : beszélgetés Hegedűs Endre zongoraművésszel, a két- száz éves Liszt Ferencről / Fenyvesi Félix Lajos. – 2. sz. – p. 5. – Interjú.

185. A mindszenti komp / Vida Mihály. – 2. sz. – p. 6–7.

186. Gondolataim egy alkotásról : Hézső Ferenc: Menedék / Fülöpné Rákos Éva. 2. sz. – p. 7.

187. „Elbúcsúzkodom” / Szabó Pál. – 2. sz. – 8. – Lőrincz László: Kötet cím nélkül c. prózakötetéről.

188. Vásárhely fia / Kárász József ; közreadja ifj. Kárász József. – 2. sz. – p. 8.

189. Tölcséry tanár úr emlékérre / Köntös István. – 2. sz. – p. 9. – Ifj. Tölcséry Istvánról.

190. Dr. Tölcséry István portréja / Hadas Lajosné Steinkampf Ilona. – 2. sz. – p. 9. – Grafika.

(19)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

191. Nagyízületi protézisgyártás Hódmezővásárhelyen : egy új iparág kiala- kulásának története / Blaskovics Ferenc. – 2. sz. – p. 10– 11.

192. Csillag születik / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 12. – Barta Soma gimnáziu- mi tanulóról.

193. Volt egyszer egy csapat / Kovács László. – 2. sz. – p. 12–13. – 1952-ben a Bethlen Gábor Gimnázium kosárlabda csapata 2. helyezést ért el az Orszá- gos Középiskolás Bajnokságon. A csapat tagjai Bencze János és Gabányi Lász- ló későbbi sokszoros válogatott játékosok.

194. A teljesítmény motiválása : barátság – vigasz – segítség / Mohás Lívia.

– 2. sz. – p. 14.

195. Békési Sámuel tanító özvegyének kérelme 1823-ból / Szenti Csilla. – 2.

sz. – p. 15.

196. Egy filmtörténeti titok nyomában : Tűhegyi Katalin, egy különös vásár- helyi / Kardos József. – 2. sz. – p. 16–17. – A vásárhelyi születésű színésznő 1943-ban Karády Katalin dublőze.

197. Szerdahelyi József / Földvári László. – 2. sz. – p. 18. – A vásárhelyi szüle- tésű színész alapításától tagja a budapesti Nemzeti Színháznak.

198. 25 éves a Vásárhelyi Televízió / összeáll. Benák Katalin. – 2. sz. – p. 19–

21.

199. Emberi sorsok fában / Hegyi Flórián. – 2. sz. – p. 22–23. – A fafaragó ön- magáról és szobrairól. Fotó/Gaál Györgyi

200. A Nagygyörgy-hagyaték : dr. Spissák Lajos fotográfus ajándéka / Szenti Csilla. – 2. sz. – p. 23. – Nagygyörgy Sándor tabáni református lelkész.

201. Németh László versben / Szabó Pál. – 2. sz. – p. 24. – Az író fiatalkori köl- teményeiről.

202. Németh László Társaság / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 25.

(20)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

203. Természet a tanítómestere : dr. Kruzslicz István Gáborral Kovács István beszélgetett. – 2. sz. – p. 25. – Interjú.

204. Mári : újabb dokumentumok Kovács Mária festőművész életútjához / Presztóczki Zoltán. – 2. sz. – p. 26.

205. Mári alkotás közben a Dohány utcai házban / Szenti Tibor. – 2. sz. – p.

27. – Fotó.

206. Magány és társaság / Olasz Sándor. – 2. sz. – p. 28. – Részlet a szerző Magány és társaság című könyvéből.

207. Ünnep végigjárni a termeket… / Hegedűsné Dékány Magdolna. – 2. sz.

– p. 28–29. – A művészeti referens emlékei az Őszi Tárlatokról.

208. A tudomány és a művészet kapcsolata : beszélgetés egy művész házas- párral / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 29–31.– Interjú Szabó Klára Petra Vásárhe- lyi születésű képzőművésszel és Komlovszky-Szvet Tamás szobrászművésszel.

209. Tamás & Klára . – 2. sz. – p. 29. Fotó

210. Anyag nélkül / Komlovszky-Szvet Tamás – 2. sz. – p. 31. – Plasztika.

211. Menedék / Hézső Ferenc. – 2. sz. – p. 32. – Festmény.

212. Justítia / Bánvölgyi László. – 3. sz. – p. 1. – Szobor.

213. Szent Borbála ; Sárkányölő Szent György / Bánvölgyi László. – 3. sz. – p.

2., 25. – Szobrok.

214. Pieta / Jecza Péter. – 2. sz. – p. 2. – Szobor.

215. A határolt végtelen / Simon Ferenc. – 3. sz. – p. 3. – Gondolatok az iro- dalomról.

216. A körtefa / Hegyiné Csernus Judit. – 3. sz. – p. 4. – Csikós András fest- ményéről.

(21)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

217. Vallanak a tárgyak / Csányi Viktor, M. Balázs Zsuzsanna. – 3. sz. – p. 5. – A Tornyai János Múzeum régészeti leletanyagáról.

218. Beharangozó : A hódmezővásárhelyi görögkeleti templom című kiad- ványhoz / Csányi Viktor. – 3. sz. – p. 6.

219. A vásárhelyi sajtó feltárása : a Németh László Városi Könyvtár sajtóbib- liográfiai tevékenysége / Borus Gábor. – 3. sz. – p. 6–7.

220. A meggyőződés mártírja : Szabó Imre tanító életútja / Aranyossy Ildikó.

– 3. sz. – p. 7–8. – A Nagy György által alapított Országos Köztársasági Párt helyi szervezetének elnöke.

221. A Brunszvik Teréz Óvoda hajnala Hódmezővásárhelyen / Tárkány Szűcs Géza. – 3. sz. – p. 9. – Dapsy Kálmán kisdedóvóról és Dapsy Gizella óvónőről.

222. Még / Dapsy Gizella. – 3. sz. – p. 9. – Vers.

223. „Érmindszent a jelentéses táj” / Szilágyi Enikő. – 3. sz. – p. 10. – A má- jus 6–7-i Nagykárolyban tartott Kocsiút az éjszakában c. 12 legszebb magyar vers konferenciáról.

224. Félelmek és szimbólumok : Ady Endre Kocsi-út az éjszakában című köl- teményében. / Végh Balázs Béla. – 3. sz. – p. 11–12.

225. Kocsi-út az éjszakában /Ady Endre. 3. sz. – p. 11. – Vers.

226. Örök Házsongárd / Berényi Károly. – 3. sz. – p. 12. – Gaál György – Gránitz Miklós Örök Házsongárd c. kétkötetes albumáról. – Könyvismertetés.

227. Lektorságom története : rendhagyó önéletrajz / Béres Dezső. – 3. sz. – p. 13.

228. Az alföldi tanyavilágtól a sztyeppei népekig : Kunkovács László fotómű- vész, etnográfus vallomása / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 14–17. – Interjú.

229. Kecskés István balmazújvárosi parasztember / Kunkovács László. – 3.

sz. – p. 14. – Fotó

(22)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

230. Tanyai széldaráló a békéssámsoni úton / Kunkovács László. – 3. sz. – p.

15. – Fotó

231. Áldozószobor / Kunkovács László. – 3. sz. – p. 17. – Fotó

232. A vers szép és igaz…fordítás? Ráadásul oroszból? / Földesi Ferenc. – 3.

sz. – p. – 18. – Benne Szimonov Egy régi katonadal című verse oroszul és ma- gyar fordításban.

233. Vásárhelyi séta / Spissák Lajos. – 3. sz. – p. 19. – A belvárosban és Tarjánban. Fotókkal.

234. Frankel Leós diáknak lenni, rangot jelentett / Bálint Jánosné Ágoston Ilona. – 3. sz. – p. 20–21.

235. Honismeret Csongrád megyében / Magister Theodorikus. – 3. sz. – p.

21. – Recenzió a Csongrád Megyei Honismereti Egyesület történetét bemu- tató kötetről.

236. Bessenyei-díjas klarinétművész : tíz kérdés Zoltán Péter művésztanár- hoz… / Kovács István. – 3. sz. – p. 22. – Interjú.

237. Vásárhely első Príma-díjasa : tíz kérdés Borsos Annamária művésztanár- hoz… / Kovács István. – 3. sz. – p. 23. – Interjú.

238. Alkotás és gyógyulás / Magyar Anikó. – 3. sz. – p. 24. – A művészette- rápiáról

239. Almási Gyula Béla festőművészre emlékezve / Hézső Ferenc. – 3. sz. – p.

25.

240. Vadászok / Almási Gyula Béla. – 3. sz. – p. 25. – Festmény.

241. Bánvölgyi László szobrász, kőszobrász, restaurátorművész. – 3. sz. – p.

25.

242. Csikós János díszítőszobrász, bronzöntő és pedagógus / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 26–27. – Interjú fotókkal.

(23)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

243. Színvázlat 1956 őszéről Vásárhelyen / Hézső Ferenc. – 3. sz. – p. 28. – A festőművész októberi emlékei.

244. Régi értékek újszerű megfogalmazásban : beszélgetés Zoltai Attila festő- művésszel. / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 29–31. Interjú.

245. Csendélet palettával II., Műtermi jegyzetek IV. Zene szünet, Fél pohár aszú, Műtermi jegyzetek II. Csendélet fél kettő körül / Zoltai Attila. - 3. sz. – p.

31. – Festmények.

246. Görögkeleti templom / Dömötör Mihály. 3. sz. – p. 32. – Fotó.

247. Fény-szív / Burkus József. – 4. sz. – p. 1. – Festmény.

248. A gorzsai kerámia vezértípusa: A galléros edény / fotó Dömötör Mihály.

4. sz. – p. 2.

249. Kajári Gyula grafikusművész kiállítása / fotó Királyhegyi Ottília. – 4. sz. – p. 2. – A Wartha Vince Kerámia Központban.

250. Köszöntő az Isépy-könyvtár megnyitójára / Árva László. – 4. sz. – p. 3. – Isépy Tamás könyvtárát november 4-én avatták fel a Németh László Gimná- zium és Általános Iskolában.

251. Köszönet / Benák Katalin. – 4. sz. – p. 3.

252. Lovagok a könyvtárban / Haranghy Géza. – 4. sz. – p. 4. – Az Óbudai Krúdy Irodalmi Körből.

253. Az idő fogságában : időkapszula a görögkeleti templom tornyában / Csányi Viktor, Sévity Lázárné.– 4. sz. – p. 5.

254. Mária-ének / Fehér József. – 4. sz. – p. 5. – Vers.

255. Templomok orgonái / Könyves Péter. – 4. sz. – p. 6–7. – Vásárhelyen, Gaál Györgyi fotóival.

(24)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

256. Steiner Béla / Magister Theodorikus. – 4. sz. – p. – 8–9. – A zenepeda- gógus, zeneszerző, karnagy élete és művei.

257. Megemlékezés Tárkány Szűcs Ernőről – Hódmezővásárhely tudós szü- löttéről / Szádeczky-Kardoss Irma. – 4. sz. – p. 9.

258. Múlt és jelen találkozása : a Sziget Fesztiválon / Sass Szilvia és Báló Pé- ter. – 4. sz. – p. 10.

259. Németh László ötvenhatja : a Nemzet Írója a Nemzet Forradalmáról / Elek András. – 4. sz. – p. 10. – A író A magyar forradalomról című könyvének Emlékpontban történt bemutatójáról.

260. „Minden rokonom” : a síksági indián művészet és életszemlélet / Benák Katalin. – 4. sz. – p. 11– 12. – Interjú Nagy Imre művészettörténésszel.

261. Hétezer éves romok a gorzsai halom alatt / Horváth Ferenc. – 4. sz. – p.

12–13.

262. Ecce homo / Szenti Tibor. – 4. sz. – p. 14. – A szerző készülő elbeszélés- kötetéből.

263. Ne nézzetek vissza! / Szenti Tibor. – 4. sz. – p. 14. – A szerző készülő el- beszéléskötetéből.

264. Karácsonykor megszületik / Fehér József. – 4. sz. – p. 15. – Vers.

265. Advent / Pokomándy Zsuzsanna. – 4. sz. – p. 15. – Necc.

266. Templomi adománylevél / Vida Mihály. – 4. sz. – p. 16. – A mindszen- ti templom.

267. Az embereket szeretni és segíteni kell / Nagy István. – 4. sz. – p. 17. – A mindszenti ny. iskolaigazgató életútjának meghatározó pillanatait idézi fel.

[Tanítványa Benák Katalin]

268. Takács Ferenc „jussa” / Kőszegfalvi Ferenc. – 4. sz. – p. 18–19. – A vásár- helyi politikus életútja halálának 55. évfordulója alkalmából.

(25)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

269. Ház – Haza – Hűség : Osváth László: Kötődés – a szülőváros, Hódmező- vásárhelyhez című kötete kapcsán. / Benák Katalin – 4. sz. – p. 19.

270. Egy vásárhelyi Hawaii-on / Kovács István. – 4. sz. – p. – 20–21. – e-inter- jú Samu János vásárhelyi születésű fordítóval.

271. Apokalipszis ; Parafrázis ; Versekre foszlik ; Már azt hittem… / Csizmadia edit. – 4. sz. – p. 21. – Versek.

272. József Attila / Kligl Sándor – 4. sz. – p. 22. – Szoborcsoport. Fotó: Ferge Roland.

273. Köztéri szobraink / Borus Gábor. – 4. sz. – p. 22–23. – 2001 és 2011 kö- zött.

274. Asztrológia / Máté István. – 4. sz. –p. 23. – Szobor.

275. Száz éve hunyt el Hegedűs László Vásárhelyi kötődésű festőművész és grafikus / Presztóczki Zoltán. – 4. sz. – p. 24–25.

276. Vázlat a segesvári csatához : Bem Szászvárosnál / Hegedűs László. – 4.

sz. – p. 25. – Festmény.

277. Kiss Lajos emlékére / Kajári Gyula. – 4. sz. – p. – 26. – Kerámia.

278. Grafikus világkép a kerámián : Kajári Gyula és a vásárhelyi majolika / Fecske andrás. – 4. sz. – p. 26–27.

279. Diákok Őszi Tárlata / Hézső Ferenc. – 4. sz. – p. 27. – Kilencedik alkalom- mal a Németh László Gimnázium és Általános iskolában.

280. Formák és Vonalak / Tóth Attila. – 4. sz. – p. 28. – Návay Sándor szob- rászművész kiállításáról.

281. Együtt / Návay Sándor. – 4. sz. – p. 28. – Szobor.

282. Kéri László / Benák Katalin. – 4. sz. – p. 29–30. Interjú.

(26)

II. évf. 5-8. sz. – 2011./1-4. sz.

283. Kéri László az alkotó, és a Menekítő / Benák Katalin . – 4. sz. – p. 29. Fotó 284. Hat alma / Kéri László. – 4. sz. – p. 30. – Festmény.

285. Páternoszter / Kéri László. – 4. sz. – p. 31. – Festmény.

286. Betlehem / Urbaniczkiné Máriás Magdolna. – 4. sz. – p. 32. – Fotó.

(27)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

III. évf. 9–12. sz. – 2012/1–4. sz.

287. Szalay Ferenc szélmalma / Dömötör Mihály felvétele. – 1. sz. – p. 1. – Fotó.

288. Több mint megtisztelő elismerés / Melegh Tamás. – 1. sz. – p. 3. – A Bessenyei Művészeti Díj.

289. Kétség és remény közt : beszélgetés Bitskey Tibor színművésszel, a Bes- senyei-díj kitüntetettjével / Fenyvesi Félix Lajos. – 1. sz. – p. 4–5. – Interjú.

290. Bessenyei Ferenc Művészeti Díj / Nagy Attila. – 1. sz. – p. 5. – Kisplasz- tika

291. Vastaps : Bessenyei Ferenc ünnepére / Fenyvesi Félix Lajos. – 1. sz. – p.

5. – Vers.

292. Örökségünk – Csángóföld / Bereczné Lázár Nóra. – 1. sz. – 6–7.

293. Kitüntetettjeink. – 1. sz. – p. 8. – Benyhe János irodalomtörténész, Fila Béla lelkész, Lucien Hervé (Elkán László) fotóművész díszpolgárok; Hegedűsné Dékány Magdolna művészeti referens, Holler László festőművész, Soós Lász- ló orvos, Tóth Károly egyesületi elnök Pro Urbe-díjasok; Magyary Ágnes ví- vóedző és Perényi Károly egyesületi elnök Signum Urbis Honorantis kitünte- tettek.

294. Petőfi Sándor / Kamotsay István. – 1. sz. – p. – 9. – Szobor.

295. Nemzeti dal / Petőfi Sándor. – 1. sz. – p. – 9. – Vers (részlet).

296. A Szülőföld Kulturális Alap / Benák Katalin. – 1. sz. – p. 10. – Interjú Benyhe Istvánnal, apjáról Benyhe Jánosról

297. Dr. Rapcsák András / Borus Gábor, Benák Katalin, Gaál Györgyi. – 1. sz.

– p. 11. – Nekrológ.

298. Dr. Rapcsák András / Fejér Csaba. – 1. sz. – p. 11. – Festmény

(28)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

299. Internetes hódok Hódmezővásárhelyen / Tölgyesi György. – 1. sz. – p.

12–13.

300. E-mail interjú Sulyok Zoltánnal, a Zöld Szikla Művészet- és Természetvé- dő Alapítvány elnökével. / Benák Katalin. – 1. sz. – p. – 14–15.

301. A Tiszai táj szerelmese / Farkas Zsuzsanna. – 1. sz. – p. 16–17., 32. – Aranyossy Szilárd.

302. Holtág / Aranyossy Szilárd. – 1. sz. – p. 17. – Fotó

303. Álmaink / Rainer Maria Rilke. – 1. sz. – p. 17. – Vers Fodor András for- dításában.

304.

A versfordítói munkáról és szépségeiről / Király Lajos. – 1. sz. – 18–19. – Ben- ne Apollinare-versfordítások.

305. A Mirabeau-híd / Guillaume Apollinaire. – 1. sz. – 19. – Király Lajos ma- gyar nyelvű fordításában.

306. Le pont Mirabeau / Apollinaire, Guillaume. – 1. sz. – 19. Vers francia nyelven.

307. E-mailek pikkelyekről, szárnyakról és félelmekről / Malarburk József. – 1. sz. – p. 20–21. Szabad vers

308. Vásárhelytől Hollywoodig : Ligeti Lajos élete és halála / Makó Imre. 1.

sz. – p. 22–23. – Vásárhelyi születésű színész.

309. Vásárhelyi emlékeim Hanna Meláról / Domokos Tamás. – 1. sz. – p. 24–

25. Hanna Mela grafikáival

310. Hanna Melánia (Mela) / Füstös Zoltán. – 1. sz. – p. 24. – Festmény 311. Művészettörténelem Hatvanban / Fecske András. – 1. sz. – p. 26–27. – Moldvay Győző tevékenységéről.

(29)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

312. Egy könyv születése / Benák Katalin. – 1. sz. – p. 27. – Imolya Imre: Vá- sárhelyi jogászalmanach.

313. Szalay Ferenc / Benák Katalin. – 1. sz. – p. 28–31. – Interjú Szalay János- sal, testvéréről, Szalay Ferenc festőművészről.

314. A hódtói csata / Szalay Ferenc. – 1. sz. – p. 28. – Secco vázlat.

315. Hódtói csata emlékmű / Benák Katalin. – 1. sz. – p. 29. – Fotó 316. Krúdy emlékére / Szalay Ferenc. – 1. sz. – p. 30. – Festmény.

317. Szegvár múltja és jelene / Szalay Ferenc. – 1. sz. – p. 30. – Festmény, pannó.

318. Ártéri fák / Aranyossy Szilárd. – 1. sz. – p. 32. – Fotó 319. Tavaszköszöntő / Holler László. – 2. sz. – p. 1. – Festmény.

320. Holtág ; Kérészek / Holler lászló. – 2. sz. – p. 2. – Festmények.

321. Könyvheti gondolatok / Soós Csilla. – 2. sz. – p. 3.

322. Elfedett múlt / Csányi Viktor. – 2. sz. – p. 4–5. – A görögkeleti templom melletti régészeti ásatásokról.

323. Könyvajánló / Hegyiné Csernus Judit. – 2. sz. – p. 5. – Szélike királykisasz- szony. Hódmezővásárhelyi népmesék és mondák. Szerk. Kőszegfalvi Ferenc.

324. Látogatóban Holler Lászlónál / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 2., 6–7.

325. 48 év a csillagboltos műteremben. – 2. sz. – p. 8–9. – Holler Lászlóról.

326. P.J.-hoz / Bányai Béla. – 2. sz. – p. 9. – Vers [P. J./Pilinszky János)]

327. …Énekelt és táncolt, mint egy szatír : nem szűnő párbeszédben / Cser- jés Katalin. – 2. sz. – p. 10–11. – A Hajnóczy Péter Hagyatékgondozó Műhely és az országos konferencia bemutatása.

(30)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

328. Vérrel írt történet : Hajnóczy Péter: Parancs és más írások / Rákosné Horváth Erzsébet. – 2. sz. – p. 11–12.

329. Útban a szovjet ember felé / Kárász József. – 2. sz. – p. 13. – Elbeszélés.

330. Az Emlékpont szerepe a változó világban / Blazovich Péter. 2. sz. – p. 14.

331. E-mai interjú Szentirmai Ádámmal, a HISZK Kalmár Zsigmond Tagintéz- mény tanárával / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 15.

332. Európa kulturális kincseinek felfedezése Leonardo da Vinci nyomán / Huzián Péter. – 2. sz. – p. 16–18. – A Comenius-programról.

333. Ez a hazám / Fehér József. – 2. sz. – p. 18. – Vers.

334. Szakál László citerakészítő / Kovács Anna. – 2. sz. – p. 19.

335. „ Legyen a zene mindenkié!” / Steiner Béla. – 2. sz. – p. 20.

336. Honosítási kérelem / Béres Dezső. – 2. sz. – p. 21.

337. A Hódiköt története / Villányi László. – 2. sz. – p. 22–23.

338. A Hódiköt mint a divat egyik meghatározója / Juhász Anikó. – 2. sz. – p.

24–26.

339. Egy vásárhelyi tudós Amerikában / Kovács István. – 2. sz. – p. 26–27. – E-mail interjú Kovács L. László Vásárhelyi születésű professzorral.

340. Nyári mulatságok a régi Vásárhelyen : Isten ujjai között / Dratsay Zsigmondné. – 2. sz. – p. 27–28.

341. Samu Katalin emlékezete / Sonkoly Ágnes. – 2. sz. – p. 28. – A szobrász- művész halálának első évfordulóján.

342. Anya gyermekével / Samu Katalin. – 2. sz. – p. 28.– Szobor.

(31)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

343. A szeretet terei : születésnapi beszélgetés Csete György építőművésszel / Fenyvesi Félix Lajos. – 2. sz. – p. 29–32. – Interjú.

344. Műteremházak / Fuchsz Máté – 2. sz. – p. 29. – Fotó 345. Erdő temploma / Gaál Györgyi – 2. sz. – p. 31-32. – Fotó 346. Juss / Tornyai János. – 3. sz. – p. 1. – Festmény.

347. Ősz / Lelkes István. – 3. sz. – p. 2. – Fotó

348. Bizonyosság / Oskovics Katalin. – 3. sz. – p. 3. – Risztov Éva olimpiai ara- nyáról.

349. Tüskék avagy ami még belénk szorult / Benák Katalin. – 3. sz. – 4. A ze- nés darab budapesti bemutatójáró, amelynek dalszövegeit Fehér József vá- sárhelyi költő szerezte.

350. Egy csizmadia a nagy háborúban / Farkas Ferenc. – 3. sz. – p. 5–8. – Ben- ne részlet Szabó Lajos naplójából.

351. A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve 2011 / Hegyiné Csernus Judit. – 3. sz. – p. 8. – Könyvajánló.

352. Ismert épületek alig ismert tervezője : Reich Ede / Bodó Péter – 3. sz.

– p. 9.

353. Pákozdy Ferenc háborúja / Kőszegfalvi Ferenc. – 3. sz. – p. 10. – Förge- tegben c. verskötetéről.

354. Krékits József a nyelvtudomány elhivatott tudósa / Kovács István. – 3.

sz. – p. 11. – A Bethlen Gábor Gimnázium egykori tanáráról és a Juhász Gyu- la Tanárképző Főiskola főiskolai tanáráról.

355. Értékrend és módszer : Grezsa Ferenc: Németh László tanulmányai / Imre László. – 3. sz. – p. 12–13.

(32)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

356. Városszéli ház : Grezsa Ferenc nyolcvanadik születésnapjára / Fenyvesi Félix Lajos. – 3. sz. – p. 13. – Vers.

357. Diószegi Szabó Pál / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 14–15. – Interjú a köl- tővel.

358. Egy szál napraforgó ; Az élet megy tovább / Szenti Tibor. – 3. sz. – p.

16–17. – Elbeszélések.

359. Juhhodály / Szenti Tibor. – 3. sz. – p. 17. – Fotó

360. Dr. Sterbetz István / Domokos Tamás. – 3. sz. – p. 18–19. – A neves orni- tológus az 1950-es években négy évig Vásárhelyen is dolgozott.

361. Sámántestvér / Benák Katalin. – 3. sz.– p. 20–21. – Interjú Aczél Ferenc zenész, zeneszerzővel.

362. Aczél Ferenc / Ancsin Gábor. – 3. sz.– p. 21. – Fotó.

363. KépKapTár Galéria / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 22. – Interjú Égető Ist- ván galériaalapítóval.

364. Találkozás Bódis Barnabás festővel / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 22–23.

– Interjú.

365. Gondolatok a „hóttig nyögöm” ház körül / Bányai Béla. – 3. sz. – p. 24.

– Mártélyon.

366. Arculat, profil – sikermarketing? / Gaál Györgyi. – 3. sz. – p. 25. – Inter- jú Bartha Gábor informatikussal, műrepülővel.

367. Emlékbélyegek mesélnek / Csatlós Árpádné. – 3. sz. – p. 26–27.

368. Az ideális város : egy utópia elérhetetlen szépsége / Bozsér Zsolt. – 3.

sz. – p. 28–29. – A festőművész vallomása a művészetről.

369. Az ideális város / Bozsér Zsolt. – 3. sz. – p. 28. – Festmény

(33)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

370. (P)ár(t)atlan évek / Diószegi Pál. – 3. sz. – p. 30. – Vers.

371. A természet csodái. – 3. sz. –p. 30–31. – Kőhegyi Ferenc és Lelkes Ist- ván gondolatai és fotói.

372. Városunk diákszemmel / Barta Zsófia, Kovács Lilla, Barta Soma. – 3. sz.

– p. 32. – Fotómontázs

373. Mária a gyermekkel. – 4. sz. – p. 1. – Ikon a görögkeleti templomban.

374. A megújult kulturális centrum. – 4. sz. – p. 2. – Fotók.

375. Tisztelt Olvasó / Almási István polgármester. – 4. sz. – p. 3. – A Tornyai János Kulturális Városnegyedről.

376. Csányi Viktor – Sévity Lázárné – Vukoszávlyev Zorán / Hegyiné Csernus Judit. – 4. sz. – p. 4. – Könyvajánló.

377. A belváros metamorfózisa egy régész szemével : adatok a középkori Hódmezővásárhely településszerkezetéhez az újabb régészi megfigyelések tükrében / Csányi Viktor. – 4. sz. – p. 5–6.

378. Hódmezővásárhely ortodox temploma / Csányi Viktor. – 4. sz. – 6.

379. A Bárka : alkotói gondolatok / Albert Ildikó. – 4. sz. – 7. – Az ortodox templom melletti szoborról. Fotó: Szilágyi Gergely

380. A Református Ótemplom / Bernátsky Ferenc. – 4. sz. – p. 7. Fotó: Kabódi Viktor

381. Tradíció és jövőkép : interjú dr. Nagy Imre múzeumigazgatóval / Benák Katalin. – 4. sz. – p. 8.

382. Kilépve a múzeum ajtaján : alkotói gondolatok / V. Nagy Nándor. – 4. sz.

– p. 9. – A Nézőpont – Lucien Hervé emlékére című alkotásáról.

383. Nézőpont : Archaikus bak / Donka Gábor . – 4. sz. – p. 9. – Fotó

(34)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

384. Az 59. Vásárhelyi Őszi Tárlatról / Nagy Imre. – 4. sz. – p. 10–11.

385. Móricz Zsigmond körtér / László Dániel. – 4. sz. – p. 11. – Festmény.

386. Advent – Várakozás / Bányai Béla. – 4. sz. – p. 12.

387. Zentai adomák / Vicei Károly. – 4. sz. – p. 13.

388. A függöny újra felgördült / Benák Katalin. – 4. sz. – p. 14–15. – Interjú Gajdán Bálinttal, a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ vezetőjével.

389. Butella, motolla, behívótábla… : hétezer évnyi séta a Tornyai János Mú- zeum látványraktárában : Lucza Vígh Erna, Elek András. – 4. sz. – p. 16.

390. Népművészet és identitás / Sonkoly Ágnes. – 4. sz. – p. 17–18.

391. Papi-féle szélmalom / Mágori Sándor. – 4. sz. – p. 18. Fotó

392. János estélye régen / Imolya Imre. – 4. sz. – p. 19. – Köszöntő versek.

393. Jegyzetek a János-napi köszöntőhöz / Béres Dezső. – 4. sz. – p. 20.

394. BUÉK 2013 / Erdős Péter. – 4. sz. – p. 20. – Linómetszet

395. Gondolatok a szellem három színeváltozásáról / Krékits József. – 4. sz.

– p. 21.

396. A malakológus : e-interjú egy Vásárhelyről elszármazott malakológussal, dr. Domokos Tamással / Kovács István. – 4. sz. –. 22–23.

397. A Református Ótemplom óraszerkezete / Kabódi Viktor. – 4. sz. – p.

23. – Fotó

398. Barátság? Munka? / Mészáros Tamás. – 4. sz. – p. 24. – Ügynöki jelen- tések az 1960-as évekből.

(35)

III. évf. 9-12. sz. – 2012./1-4. sz.

399. Emlékezés a Nyári Színkörre / Dratsay Zsigmondné. – 4. sz. – p. 24–25.

400. Gyertyagyújtás – Gombos Katalin emlékére / összeáll Benák Katalin- – 4.

sz. – p. 26–27.

401. Fejfámra / Galyasi Miklós. – 4. sz. – p. 26. – Vers.

402. Veletek maradok / Wass Albert ; ford. Simó József. – 4. sz. – p. 28.

403. Veletek maradok / Szenténé Kálvai Mária. – 4. sz. – p. – 29. – Tusrajz.

404. Tíz haiku / Kőszegfalvi Ferenc. – 4. sz. – p. 30. – Versek.

405. Csernus Tibor műtermében / Nagy Imre. – 4. sz. – p. 30–31. – A festő- és grafikusművész munkásságáról.

406. Minüasz lányai / Csernus Tibor. – 4. sz. – p. 31. – Festmény

407. Református Ótemplom az Alföldi Galériával / Donka Gergely. – 4. sz. – p. 32. – Fotó

(36)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

IV. évf. 13–16. sz. – 2013./1–4. sz.

408. Fehérterítős ágy / Szalay Ferenc. – 1. sz. – p. 1. – Festmény.

409. Albánia / Rákos Réka Emese – 1. sz. – p. 2. – Fotó

410. A kevés – több : Szalay Ferenc nemes emlékére / Csete György. – 1.

sz. – p. 3.

411. A magyar név megint szép lesz… / Hegyiné Csernus Judit. – 1. sz. – p.

4. – Könyvajánló.

412. Március 15. Rómában / F. Benák. – 1. sz. – p. 4.

413. Március 15 a Gianicolon : Balla János római nagykövet ünnepi megem- lékezése. – 1. sz. – p. 5. Fotó: Benák Katalin

414. Albánia, Európa utolsó titka / Rákos Réka Emese. – 1. sz. – p. 6.

415. Az európai emlékek adatbankja : projektértekezlet Siracusában / Soós Csilla. – 1 sz. – p. 7. – European Bank of Memories című pályázatról. Fotó:

Soós Csilla

416. Hamza Dezső Ákos hazatérése / Gurzó K. Enikő. – 1. sz. – p. 8–10. – A Vá- sárhelyi születésű filmrendező életútja.

417. Bibó Lajosra emlékezve / Rókus Ákos. – 1. sz. – p. 10–11. – A vásárhe- lyi író 40 éve hunyt el.

418. Bibó emlékmű / Nagy István – Erdős Péter. – 1. sz. – p. 11. – Bronz dom- bormű/Erdős Péter, fa kompozíció /Nagy István. – Fotó: Gaál Györgyi 419. Galamb József : Makó híres szülötte / Csatlós Árpádné. – 1. sz. – p. 12.

– Detroitban részt vett a híres Ford T-modell tervezésében.

420. Szalay Ferenc (1931–2013) / Nagy Imre. – 1. sz. – p. 13. – A festőmű- vész nekrológja.

(37)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

421. A tojáskarcolás / Szlávikné Buzás Irén. – 1. sz. – p. 14.

422. Versek / Kardos Zoltán. – 1. sz. – p. 15.

423. Egy leventesors / Farkas Ferenc. – 1. sz. – p. 16. – Ifj. Szabó Lajos.

424. 90 év – kísérő emlékek / Szabó Lajos. – 1. sz. – p. 17–20. – Id. Szabó La- jos hadifogságban írt följegyzései.

425. Portré a leventéről – Lovak – Őz / Csergezán Pál. – 1. sz. – p. 19. – Gra- fika

426. Újraírt háborús napló / Szabó Tamás. – 1. sz. – p. 21. – Ifj. Szabó Lajos leventéről.

427. Sertéskaraj és aquarell / Vöröss István. – 1. sz. – p. 22– 24. – Elbeszélés Kohán Györgyről.

428. Kohán György / Till Aran. – 1. sz. – p. 22. – Fotó

429. A feszélyezett festő : jegyzet Vöröss István elbeszéléséhez / Béres De- zső. – 1. sz. – p. 24–25.

430. Vöröss István / Till Aran. – 1. sz. – p. 25. – Fotó

431. A költészet és tájábrázolás hangulati egysége Vajnai János grafikusmű- vész alkotásaiban / Pál Lászlóné Szabó Zsuzsanna. – 1. sz. – p. 26–27.

432. Vásárhely – Villasor 14. / Vajnai János. – 1. sz. – p. 27. – Grafika (ahol Jó- zsef Attila: Szappanosvíz c. verse született)

433. Makaiék háza Vásárhelyen (Szentesi út) / Vajnai János. – 1. sz. – p. 27.

– Grafika (ahol József Attila annyi boldog napot töltött)

434. Egy megíratlan regény / Schupiter Erzsébet. – 1. sz. – p. 28. – a regény- részlet szerzője Gazdapusztainé Zalotay Erzsébet.

(38)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

435. Az ember itt. – 1. sz. – p. – 29. – egy emlékezőműsor a holokauszt áldo- zatává vált bethlenes diákokról.

436. Sokatmondó startolás : Hézső Ferenc jubileumi tárlata / Szuromi Pál. – 1. sz. – p. 30.

437. Hézső Ferenc 75 éves / Bányai Béla. – 1. sz. – p. 31.

438. Hézső Ferenc jubileumi kiállításának képei / Magister Theodorikus. – 1.

sz. – p. 31. - Fotó.

439. Alkotói gondolatok egy kerámia kompozícióról! Tuza László. – 1. sz. –.

32–33., 36. – A Kossuth tér és a Rapcsák András út találkozásánál lévő alko- tásról.

440. Kővirág / Dömötör Mihály. – 1. sz. – p. 33. – Fotó

441. Tuza László keramikus, szobrász / Benák Katalin. – 1. sz. – p. 33. – Fotó 442. Újjászülető alkotások : Látogatóban Blaski Márta művészrestaurátornál / Benák Katalin. – 1. sz. – p. 34–35.

443. Blaski Márta, Újjászülető alkotások / Kéri Balázs. – 1. sz. – p. 34-35. – Fotó

444. Belváros a Kővirággal / Fuchsz Máté. – 1. sz. – p. 36. – Fotó 445. Napraforgók / Kohán György. – 2. sz. – 1. – Festmény.

446. Kicsöngetés a Hargitán / / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 2. – Fotó 447. Jegyzet / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 3. – Az idő múlásáról.

448. Az Ős-Balaton. – 2. sz. – p. 4. – Faragó Sándor térképészről. Apja id. Fa- ragó Sándor vásárhelyi születésű újságíró.

449. Rozsnyai János: A táltos keresztje / Trux Béla. – 2. sz. – p. 5. – A makói író regényéről.

(39)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

450. A Hódmezővásárhelyi Szeremlei Társaság évkönyve 2012. – 2. sz. – p.

5. – Könyvajánló.

451. Könyvismertetés : Antal Tamás: Hódmezővásárhely törvényhatósága (1919–1944 : fejezetek a magyar városigazgatós történetéből című munkájá- ról / Balogh Elemér. – 2. sz. – p. 6.

452. Temesvár / Kőszegi Bea. – 2. sz. – p. 7. – Fotó

453. Üzenet eljövendő hazámnak / Lőrincz László. – 2. sz. – p. 7. – Vers.

454. Kisebbségben magyarnak maradni / Csizmazia Júlia. – 2. sz. – p. 7. – Te- mesváron.

455. Lőrincz László író, költő (1921-2013) / HDK. – 2. sz. – p. 8. – Nekrológ.

(Fotón Lőrincz László, a Németh László Városi Könyvtárban tartott könyvbe- mutatóján)

456. Az Erdélyi helikonista / Fülöpné Rákos Éva. – 2. sz. – p. 8. – A mindszen- ten elhunyt erdélyi író, Lőrincz László Reflektorfényben című művéről.

457. Reflektorfényben / Lőrincz László. – 2. sz. – p. 8–9. – Elbeszélés.

458. Találkozás az istenekkel / Samu János. – 2. sz. – p. 10–11. – A Hawaii-n élő vásárhelyi származású tolmács, fordító bhutáni élményeiről ír.

459. Samu János Bhutánban / Dechen Zangmo. – 2. sz. – p. 11. – Fotó 460. Kapuk és kulcslyukak : beszélgetés Szuromi Pál művészeti íróval, kriti- kussal / Benák Katalin – 2. sz. – p. 12–15. – Interjú.

461. Árnyékok / Szuromi Pál. – 2. sz. – p. 15. – Grafika.

462. Lévay József emlékezete / Simon Ferenc. – 2. sz. – p. 16. – Dombor- portréjának avatásán elhangzott beszéd.

463. Lévay József / Návay Sándor. – 2. sz. – p. 16. – Dombormű

(40)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

464. Gonda József és Tornyai János / Kőszegfalvi Ferenc. – 2. sz. – p. 17.

465. Csak a tisztalelkűek láthatják : beszélgetés Major György/Pius O.P. vá- sárhelyi születésű zongoratanárral Kohán Györgyről / Domokos Tamás. – 2.

sz. – ő. 18–19. – Interjú.

466. Nem csak a hangok viadala / Benák Katalin. 2. sz. – p. 20–21. – Interjú Kónya Krisztina vásárhelyi születésű operaénekessel.

467. Kónya Krisztina Tatjana szerepében / Kocsis Judit. 2. sz. – p. 21. – Fotó 468. Mezsgyén innen, határon túl : egy békéscsabai fotóművész Vásárhelyen / Kruzslicz István Gábor. – 2. sz. – p. 22–23. – Grin Igor.

469. Mindent egy lapra / Benák Katalin. – 2. sz. – p. 24–25., 31. – Interjú Fe- kete Irénnel a fotózásról.

470. Tükör által, A végtelenbe, Modell / Fekete Irén. – 2. sz. – p. 25. – Fotó 471. Kasza Mari mosolya / Fehér József. – 3. sz. – p. 26–27. – Elbeszélés.

472. Egy emberről szólva / fényesi Tóth János. – 3. sz. – p. 27. – Fehér József költőről, íróról, a Magyar Kultúra Lovagjáról.

473. Fejér Csaba képeiről / Bányai Béla. – 2. sz. – p. 28–29.

474. Fejér Csaba / Stekovics János. – Fotó

475. Csönd / Bogoly József Ágoston. – 2. sz. – p. 30. – Gondolatok.

476. Pár-atlan ének / Diószegi Szabó Pál. – 2. sz. – p. 30. – Vers 477. Hazafelé / Fekete Irén. – 2. sz. – p. 31. – Fotó.

478. Műhely / Fejér Csaba. – 2. sz. – p. – 32. – Festmény.

479. Ujgúr házban / Eifert János. – 3. sz. – p. 1. – Fotó.

(41)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

480. Ortodox kápolna / Vukoszávlyev Zorán. – 3. sz. – p. 2. – Fotó.

481. Gondolatok a 60. Vásárhelyi Őszi Tárlatról / Nagy Imre. – 3. sz. – p. 3.

482. „Férjének örök emlékül építtette 1870-ben Vásárhelyen” / Csányi Vik- tor, Vukoszávlyev Zorán. – 3. sz. – p. 4. – Az Arany temetőben lévő kápolnát Szilárdy Jánosné Lotta Mária építtette.

483. Komoly játék : születésnapi beszélgetés Eifert János fotóművésszel / Fenyvesi Félix Lajos. – 3. sz. – 5–6. – Interjú.

484. Eifert János fotói. – 3. sz. – p. 7-11. – Fotó

485. Eifert János ars poetica : ötven év fotográfiái című kiállítás megnyitójá- ra. / Árva László. – 3. sz. – p. 7–11., 35–36.

486. Szótlanul / Bogoly József Ágoston. – 3. sz. – p. 11. – Vers.

487. Régi csatatér szelíd őszidőn… / Csete Ildikó. – 3. sz. – p. 12–14. – Hódtavi csata emlékművéről.

488. 125 éve alakult meg a HTVE / Talmácsi György. – 3. sz. – p. 15. – A Hód- Mező-Vásárhelyi Torna- és Vívó Egylet.

489. Az áradás emlékére : amikor a Tisza Szegednél elérte az eddig példátlan 10009 cm-es vízszintet / Flórián Fanni Alíz. – 3. sz. – p. 16.

490. Cédulák 46. / Tráser László. – 3. sz. – p. 17.

491. Szabadság-szobor New York / Eifert János. – 3. sz. – p. 17. – Fotó 492. Szeged – a szomszéd város / Tóth Attila. – 3. sz. p. 18–21. – Kulturális és művészeti értékei. Fotók: Eifert János, Dömötör Mihály, Magister.

493. Elmélkedés Kovács Imre Attila íróval… / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 22–

23. – Interjú.

494. high end / Kovács Imre Attila. – 3. sz. – p. 23. – Vers.

(42)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

495. Nagy Vera: A Hódmezővásárhelyi majolikatelep / Hegyiné Csernus Ju- dit. – 3. sz. – p. 24. – Könyvajánló.

496. Határokon át, határtalanul / Kovács Boglárka. – 3. sz. – p. 24–25. – A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Határtalanul projektjéről.

497. Szántó Imre: 150 éves a hódmezővásárhelyi Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezet / Hegyiné Csernus Judit. – 3. sz. –. p. 25.– Könyvajánló.

498. Pitvarosról – Vásárhelyen át – Csabára : e-interjú Sutyinszki János kar- naggyal / Kovács István. – 3. sz. – p. – 26–27.

499. A necc huszonnegyedik órája / Soós Csilla. – 3. sz. – p. – 28–29. – Inter- jú Benyhe Zsuzsával a necc hagyomány életre keltéséről

500. Sóshalom / Bányai Béla. – 3. sz. – p. 29.

501. A művészet szárnyain : beszélgetés Benkő László versmondóval / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 30. – Interjú

502. Jazz szól időnként : beszélgetés Berezvai Márta trombitaművésszel… / Benák Katalin. – 3. sz. – p. 31. – Interjú

503. Képzeletbeli vonalak : vásárhelyi alkotók a fővárosban / fényesi Tóth Já- nos. – 3. sz. – p. 32. – Ormos Zsuzsanna, Göbe Anita, Haranghy Gézáné.

504. Egy elfelejtett vásárhelyi szobrász / Kőszegfalvi Ferenc. – 3. sz. – p. 33.

– Kriván Ferenc.

505. Házaspár / Kriván Ferenc. – 4. sz. – p. 33. – Szobor.

506. Festődomb – művészdomb : Mártély / Bányai Béla. – 3. sz. – p. 34.

507. Festődomb Mártélyon / Eifert János. – 3. sz. – p. 35. – Fotó.

508. Tűztánc / Eifert János. – 4. sz. – p. 36. – Fotó.

509. Szárnyas oltár Deesis : könyörgés / Jószai Sándor. – 4. sz. – p. 1. – Ikon

(43)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

510. Jézus születése / Jószai Sándor. – 4. sz. – p. 2. – Ikon 511. Betlehemi történet / Fila Béla. – 4. sz. – p. 3.

512. Álmában József így beszélt Máriához az idők kezdetén / Bogoly József Ágoston. – 3. sz. – p. 4–5. : ill.

513. A Szent család / Prokop Péter. – 3. sz. – p. 5.

514. Éjféli mise / Szenti Tibor. – 4. sz. – p. 6.

515. Az újvárosi református templom / Bodó Péter. – 4. sz. – p. 7.

516. Beszélgetés Jószai Sándor ikonfestővel / fényesi Tóth János. – 4. sz. – p.

8–9. – Interjú.

517. Az ötödik szentség / Csányi Viktor. – 4. sz. – p. 10. – Az ortodox esküvő.

518. Az örökség / Benák Katalin. – 4. sz. – p. 11. – Interjú Bozó Tibor fafara- góval.

519. Gárdonyi Géza élete és munkássága : születésének 150. évfordulója tiszteletére / Gyulafalviné Koncz Márta. – 4. sz. – p. 12.

520. Múló és örök : Weöres Sándor emlékére / Fenyvesi Félix Lajos. – 4. sz.

– p. 13.

521. Weöres Sándor / Veres Gábor. – 4. sz. –p. 13. – Szobor.

522. Találkozó az alma materben / Kádár Péter. – 4. sz. – p. 14.– Osváth Bé- la-dombormű avatásáról.

523. Osváth Béla / Vígh László. – 4. sz. – p. 14.– Dombormű

524. Találkozó az alma materben / Köntös István. 4. sz. – p. 14.– Az avatáson elhangzott ünnepi beszéd.

(44)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

525. Osváth Béla emlékére : laudáció. – 4. sz. – p. 15.– A Nemzeti Színház tár- sulata nevében Alföldi Róbert főigazgató és Vörös Róbert irodalmi vezető fő- hajtása egykori munkatársa előtt.

526. Szabó Samu Kossuth-díjas színművész emléke / Szabó Hedvig. – 4. sz. – p. 16–17.– Az unoka visszaemlékezése.

527. Szabó Samu színművész / Fülöpné Rákos Éva. – 4. sz. – p. 17.

528. Kezdetben volt a kert… : szemelvények Szabó Éva nyilatkozataiból, rá- diós jegyzeteiből válogatta… / Béres Dezső. – 4. sz. – p. 18–21. : – Szabó (Nikolin) Éva posztumusz Pro Urbe-díjas újságíró, műsorvezető, szerkesztő, költő.

529. Mozdulat – Szabó Éva / Bányai Béla. – 4. sz. – p. 20.

530. Ha majd / Szabó Éva. – 4. sz. – p. 21. – Vers.

531. Jegyzet / Béres Dezső. – 4. sz. – p. 21. – Szabó Éváról

532. Dr. Galyasi Miklós 1958-as „izgatási bűntette” / Vincze Gábor. – 4. sz. – p. 22.

533. Ikertestvéremnek / Györpölési Balázs. – 4. sz. – 23. – Vers.

534. Kovács Márton emlékére / Bozó Tibor. – 4. sz. – 23. – Kopjafa Algyőn 535. Hűség, szolgálat / Hegyiné Csernus Judit. 4. sz. – p. 24–25.– Interjú Gyu- lai József akadémikussal, feleségével, Kukán Eszterrel és lányukkal Gyulai Zsófia kutatóorvossal.

536. Gyulai József:Ifjan – éretten – éltesen. /Könyvajánló/ Hegyiné Csernus Judit. 4. sz. – p. 24.

537. Dr. Osváth László. – 4. sz. – p. 25.– A szeptember 14-én lehunyt Vásárhe- lyi származású újságíróról, aki Osváth Béla színházigazgató, dramaturg test- vére.

(45)

IV. évf. 13-16. sz. – 2013./1–4. sz.

538. Meditáció / Osváth László. . – 4. sz. – p. 25. – Vers

539. Mi lesz velünk? / Kárász József. – 4. sz. – p. 26. – Részlet az Egy régi nyár című regényből.

540. Két csöndes szelíd évfordulóról / Kőszegfalvi Ferenc. – 4. sz. – p. 27.– A Szeremlei Sámuel várostörténetéről, valamint az 1993-ban megjelent város- monográfiáról.

541. Hét haiku / Faragó Ibolya, Návay Sándor – 4. sz. – p. 28.– Versek, grafi- kák

542. Vetés, aratás, csíráztatás : Vásárhelyi triptichon 2013 / Tandi Lajos. – 4.

sz. – p. 29–30. – Az Őszi Tárlatról.

543. Szökés / Návay Sándor. – 4. sz. – p. 30. – Szobor.

544. Ítéletidő / Hézső Ferenc. – 4. sz. – p. 31.

545. Bukolikus festmény az érintésekről / Kéri László. – 4. sz. – p. 31.

546. A világutazó Bőrönd titkai / Zoltai Attila. – 4. sz. – p. 31.– Festmény.

547. Szent Naum / Jószai Sándor. – 4. sz. – p. 2. – Festmény.

(46)

V. évf. 17-20. sz. – 2014./1–4. sz.

V. évf. 17–20. sz.

2014./1–4. sz.

548. Szent János ivókút / Pannonhalmi Zsuzsa. – 1. sz. – p. 1. – Kerámia.

549. Amfora : korongozott edény / Steve Boiron. – 1. sz. – p. 2. – Szobor 550. Viszonylatok / Serge Dos Santos. – 1. sz. – p. 2. – Szobor

551. Szárnyalás / Kutak Adrienn. – 1. sz. – p. 2. – Szobor 552. Hullámzás / Gálócsy Edit. – 1. sz. – p. 2. – Szobor

553. Képzeletbeli állatkák / Albert Ildikó. – 1. sz. – p. 2. – Szobor 554. Az úton tovább / Hézső Ferenc. – 1. sz. – p. 3. – A kerámiaiparról.

555. Évfordulók és összegző kiállítások : a Tornyai János Múzeum kiállításai 2014-ben / Nagy Imre. – 1. sz. – p. 5.

556. Írókázás / Plohn József. – . – 1. sz. – p. 6. – Fotó

557. Tiszta forrásból : Hódmezővásárhely kerámiaművészete / Lovag Zsuzsa.

– 1. sz. p. – 7.

558. Az anyag vonzásában. /Benák Katalin – 1. sz. – p. 8. – Gádor István, Gá- dor Magda és Nagy Sándor kerámiái.

559. „Némely mag pedig jó földbe esék, és gyümölcsöt terem…” / Benák Ka- talin. – 1. sz. – p. 9. – Pannonhalmi Zsuzsa keramikusművész alkotásai.

560. A magyar kerámia művészet a századfordulótól napjainkig : a Vásárhelyi Kerámia Szimpózium és Művésztelep nemzetközi szerep / Pannonhalmi Zsu- zsa. – 1. sz. – p. 10.

561. Alkotói gondolatok I. : Albert Ildikó szobrászművész. – 1. sz. – p. 11.

562. Alkotói gondolatok II. : Éles-Varga Erika keramikusművész. – 1. sz. – p. 12.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Grezsa Ferenc monográfiái után nemcsak Németh László életművét, hanem 20.. szá- zadi irodalmunk folyamatait is

Grezsa Ferenc emlékére Hódmezővásárhely és a literatúra megszámlálhatatlan szállal kötődik egymáshoz. Mindez nemcsak abban nyilvánul meg, hogy az egyes korszakok

Az iskola történetének egyik legszerencsésebb korszakát élte, tantestülete roppant gazdagon tagolt: jelen volt a generációk teljessége, amelyben fontos mintaadó

Grezsa Ferenc nagy hármaskönyvének első kötete, a Németh László vásárhelyi korszaka (1979) diákjegyzetekből vett idézetek tömegével illusztrálja, mit és milyen

Így lesz az irgalom- metafora végső jelentése több mint Ágnes áldozatvállalása; („Halmi világszemléleté-.. nek, társadalommegváltó hitének, vala- mint Ágnes

(Ide sorolva azokat a recenziókat is, amelyeket Németh-kutatók, például Sándor Iván vagy Monos- tori Imre könyveiről írt.) Grezsa mellett mások is rendszeresen közölték

A sokat becsmérelt Kisebbségbent reális helyén látja: nem csúcs, de nem is mélypont Németh László pályáján; „keletkezését (...) a népi mozgalom többsége, a

Amikor keletkezik, a magyar szellemi életre is kiterjedőben van a Nagy Imre fellépésével kibontakozó reform: a dráma, mely a némaság évei után Németh László első