• Nem Talált Eredményt

Három című kísérleti film

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Három című kísérleti film"

Copied!
1
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

8

Vincze Alina: három című kísérleti film

Témavezető: Bollók Csaba, főiskolai docens A három című alkotásom egy experimentális, szerzői, minimalista film, mely története a saját, megélt történetem. A téma személyessége miatt nem akar- tam senkit beengedni a munka folyamatába, célom az volt, hogy szerzői fil- met készítsek. Az alkotásban a színészeken kívül senki nem vett részt, stáb nélkül dolgoztam, én oldottam meg az összes feladatkört.

Elsődleges volt, hogy képi kifejezőeszközökkel dolgozzak; a legtöbb filmnyelvi eszköz háttérbe szorult, vagy alkalmazása erősen eltért a hagyo- mányos narratívától. A filmben – stilisztikai szempontból vizsgálva – mini- mális narratív és filmnyelvi eszközöket használok. Az eszközökkel kiiktattam a teret és az időt, így egy stilizált közeg jött létre, mellyel a személyes szfé- rámhoz, a mentális világomhoz engedem közel a nézőt. A filmben erős a sze- repe van a fénynek; a légkörteremtésen kívül tudatosan ambivalensen kezel- tem, annak érdekében, hogy az általam megélt bipoláris érzelmi állapotot megmutassam.

A film alatt elhangzó nondiegetikus monológ szövegét én írtam, a saját naplójegyzeteim összeollózásával, mely ugyancsak bizalmas, személyes. A zene szintén képen kívüli hang, mely utólag, improvizatívan felvett alkotás.

A nondiegetikus hangok erősítik a stilizáltságot. A színészi játékot is csak minimálisan irányítottam. A színészeim valamilyen érzelmi kapcsolatban állnak a feldolgozott cselekménnyel, mely befolyásolja a játékukat. Az elbe- szélés során elsődleges célom volt az ambivalens érzelmeim megmutatása.

Az elbeszélést erősen befolyásolta a forgatás terében létrejött atmoszféra.

Nem használtam forgatókönyvet, a szereplőket a pillanatnyi érzelmi állapo- tuk és a történettel kapcsolatos érzelmi viszonyuk is irányította. Nincs stáb, így a forgatási szféra személyes.

A filmem idő során, impressziók hatására alakult. Egy eszköztelen, para- bolisztikusan értelmezhető szerzői, kísérleti filmet készítettem. Fontos volt számomra az önkifejezés, és a néző mentális világára való hatásgyakorlás.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A beavatott című regény grafikonján ( 7. Itt már négy könyvtár is megszerezte a könyvet azelőtt, hogy a film megjelent volna, és a grafikonon jól látszódik, hogy

A tantervnek A mozgókép gyakorlata és elmélete című fejezetéhez, saját, egyelőre néhány példányban sokszorosított Képkorszak (film, televízió, videó;

A búra alatt című film diszkurzusának feminista elemzése, mely a királynő központú kaptár-alakzat (férfiirányultságú) iszonyatát elemzi, majd

Végül a harmadik kötet három nagy tematikai egysége közül az Alapfogalmak (Grundbegriffe) című fejezet három írása a globalizációval és az expanzióval foglalkozik,

Szent István üzenetei köréből kiemelendő továbbá az  államhatalom és  a  moralitás szoros kapcsolata. Az  államalapító intelmeiben hangsúlyozza, hogy a 

hetséges, hogy Ruzicska Pált elsősorban az a szempont vezette, hogy minél közelebb vigye a magyar irodalmat közönségéhez s erre legalkalmasabbnak azt látta, ha olyan

el tetszhalott című novellában Szindbád végül „feltámad" (öreges bóbis- kolásából?), míg a film úgy adaptálja ezt a történetet, hogy az öregecske

A film gyengéje, hogy a szebb élet reménye, melyért testét is képes áruba bocsátani a szlovén lány, csupán egy üvegfalú, minimalista nap­. pali

Az Emmanuelle című film idején még úgy látszott, elég, ha az ember mindent megkóstol, kipróbál, megtekint, lefényképez, nem kell, hogy bárminek feltétlenül átadja

A megfi lmesítési szerződésre vonatkozó szabályok egyébként jellemzően diszpozitívak, te- hát el lehet tőlük térni, a felek eltérő tartalmú megállapodást

Ha az Élet egy nagy film, akkor a Film az élet maga egy különleges tálalásban, ugyanakkor elképzelhető az is, hogy semmi közük egymáshoz.. A Csiga című kisfilm,

Részben ezért : tekinthető Hódosy Annamária Biomozi \ (Ökokritika és populáris film) című mun- ; kája hiánypótlónak és aktuálisnak, rész- j ben pedig nyilván

Tanulmányunkban Kondor Vilmos Budapest noir című regényét (2008) és Gárdos Éva Budapest Noir (2017) című filmjét elemezzük a hard boiled krimi és a film noir

A fenti idézet A hosszútávfutó magányossága című film elején hallható, és tökéletesen meg - fogalmazza azt a mámorító érzést, amelynek megtapasztalása újra és újra arra

Most, amikor Gaál Csaba legújabb, im- máron negyedik kiadást megélt, tartalmá- ban is kibővített új „Ambuláns és egynapos sebészet” című könyvét mutatom be, az új mű

A NOIR, a Nemzeti oktatási innovációs rendszer című, fentebb már idézett kutatási összefoglaló szerzői kollektívája így látja a három szféra – a

A kínai filmekben azért lehet minden olyan szenzáció, a kamera ezért követ közeliben egy az aszfalton guruló pénzdarabot, a rendőr- film nyomozója ezért szaxofonozik perceken

Egyik oldalon a világ minden gazdagsága, mely olyan sok, hogy csak játszani lehet vele, a másik oldalon a világ minden szegénysége, mely olyan szegény, hogy már mit sem tudna

A szuperhős mitológiájában az eszme képviselője egyúttal a cselekvő személy, a cselekvés képviseli az ideált, s ezáltal az ellenfél mint túldimenzionált csínytevő az

A világot felfogása takarja el, eltorzítása világítja meg. Az ember nem tudja, hogy mivel vette fel a kapcsolatot, mit és mint tud. Többet tud, mint amit tudni vél, és

A kisfiú nem az először, hanem a másodszor elvesztett anyát éli át elvesztett anyaként, ez azonban csak azt jelenti, hogy a tudatos vágy merítése más, mint a tudattalan vágyé,

a legrosszabb francia film is jobb, mint a legjobb amerikai: a lap kritikusa a „Lányok a lejtőn” című film kapcsán fejtette ki, hogy: „…nívóját nézve viszont ismét

Számos gótikus regény „valóságos” szellemeket is használ, itt azonban nem tudni, Lockwood csak álmában látja-e a gyerek Cathy-t, vagy valóságosan is; ahogy