TELEFI SZE K) BUDAP K tülei mer igaz tőini

Teljes szövegt

(1)
(2)

TELEFI BUDAP K

tülei mer igaz tőini

PALACE:

Submarine

(Iris hangosfilm) Jack Holt

újra tám font

mag doít hog tetn nyü Ner hiti lezr, közi

KAMAHA:

Csak egg kisláng (Antal hangosfilm) Eggert Márta.

Jávor Pál

RADIUS:

A ghetto énekese (Gábor hangosfilm) George Jessel, Margaret Quimbg

(3)

E L Ő F I Z E T É S I Á R I E G É S Z ÉVRE . . . 1 F É L É V R E . . . . S Z E R K E S Z T Ő S É G É S

K I A D Ó H I V A T A L ; B U D A P E S T , V I I . K E R Ü L E T ,

K I R Á L Y U C C A 8

JELEFON : JÓZSEF 441—47

Rólunk untz es ne ílkülünk...

M E G J E L E N I K M I N D E N C S Ü T Ö R T Ö K Ö N

A mult héten elterjedt annak a hire, hogy uj film- rendelet jelenik meg, amely a magyar hangosfilm- gyártásra vonatkozik. A beígért terminusra nem jött ki a filmrendelet, ami azonban nem baj és nem változtat a lényegen, mert ha már eddig vártak a hangosfilm- gyártás megteremtésével, akkor egy-két heti késedelem már nem számít.

A filmszakmában várták a rendeletet. Sőt nemcsak a rendeletet várták, hanem várták, hogy a szakma tes- tületei is meghallgattassanak a fontos kérdésben, annyivei is inkább, fiiért a szakma képviselői egész bizonyosan tudtak volna hasznos útba- igazításokkal, okos ötletekkel szolgálni az uj filmrendelet megszerkesz- tőinek.

Ez a meghallgatás nem történt meg, ahogy a szakmában beszélik:

újra rólunk és nélkülünk határoznak ...

Arról, hogy mi lesz a rendeletben, csak a kiszivárgott hírek adnak támpontot. Ezek szerint a, magyar hangosfilmgyártásra vonatkozó leg- fontosabb rendelkezés ugy szól, hogy a moziknak műsoruk öt százalékát magyar filmekből kell összeállítani. A magyar film tehát kötelező, gon- dolt azonban a rendelet bizonyos konkurrenciális szempontokra is, ugy, hogy ebben a tekintetben nem érheti semmi gáncs.

Kérdjük azonban illő tisztelettel: miért kell ezt rendeletben lefek- tetnif A magyar mozisokat ismerjük annyira hazafiasoknak, sőt — any- nyira üzletembereknek, hogy ha van magyar hangosfilm, hát lejátsszák.

Nem szabad ugyanis elfelejteni, hogy a jó magyar hangosfilm egyben kitűnő üzlet is és ha van, akkor nem kell a mozisokat rendeletben köte- lezni a játszására, mert játsszák maguktól is, sőt versengenek egymás között, hogy melyik mutassa be.

De az a baj, hogy — nincs!

A rendelet a hangosfilmgyártást azzal nem oldotta meg, hogy köte- lezővé tette a magyar filmek játszását. A magyarnyelvű hangosfilm Magyarországon csak egész kivételes esetben lehet üzlet, egy normális, nagy — de nem kimagasló — siker még nem üzlet és a rendeletben éppen annak kellene benn lenni, ami ha nem is rentábilissá, de vala- hogyan lehetővé teszi Magyarországon a hangosfilmgyártást.

Lehet, hogy benne lesz! Lehet!

A rendelet még nem jelent meg s ha nem is hallgatták meg a ouigyar filmszakma meghallgatásra érdemes képviselőit, talán kielégítő lesz a tartalma.

Elvégre elkelne egyszer már egy jó filmrendelet is!

(4)

4 h * T

KLASSZIKUSSÁ neme- sedett az az anekdota, a mely- nek egy azóta már rég meg- szűnt krajcáros német lap újságírója volt a hőse. Az újságíró lelkendezve me- sélte el a kávéházi törzsasztalnál, hogy milyen szörnyű támadást inté- zett II. Miklós cár ellen... És a végén hozzátette: Der Zar wird sich kra- tzen!... Ez az anekdota jutott az eszünkbe, amikor meghallottuk Dréhr Imrének az olaszok tiszteletére rende- zett teáján történteket. Ezen a teán — olaszok ugyan nem jelentek meg — de eljött a magyar futball egyik régi, nagy barátja, Meisl Hugó. aki a fut- ballnak nemcsak középeurópai, hanem világtekintélye. Meislt, aki tudvale- vően halálos betegsége után most jött le először Pestre, szeretettel, melegség- gel üdvözölte mindenki, csak épp a magyar szövetség ügyvezető-alelnöke (ejnye, hogy is hívják?) sétált el mel- lette hűvösen, elegánsan, mint valami lovag, akit apró pórok nem érdekel- nek ... Saját nagyságába burkolózva sétált el s közben, mint a. csinytevő gyermek, bizonyosan összedörzsölt kéz- zel örvendett: Der Meisl wird sich kratzen...

* *

A SZÍNÉSZNŐ milstatti halála ezen a héten megint visszatért az érdeklődésbe, mert a gyilkossággal vá- dolt férjet, a párbajlovagot és váltóhamisitót a máso- dik fórum is vétkesnek találta és a legsúlyosabb büntetéssel sújtotta. Ezt az Ítéletet mindenki megnyugvással fogadta éppen ugy. mint ahogy min- denki megdöbbenéssel figyelte, hogy a tények világos bizonyítéka ellenére is, hogyan igyekszenek megmenteni ezt. a pápaszemes fiatalemberi és naiv védői igyekezet hogyan akarja megtenni egy uj Mauricius-ügy hősévé... És közben feltárulnak a házasélet, kidisz- szatitkai, amit azután boulevard-lap- jaink szenzációéhsége igyekezett mi- nél jobban kiszínezni, jóizlésü ember ellapozott, elfordult az ügytől, amely- nek hőse, amikor másodszor ítélik élet- fogytiglani fegyházra, sportlapokat ker. mert az ötnullás magyar vereséget pontosabbnak tartja, mini a saját ira- géliáját... Erdélyi Bélától igazán nem várt más nyilatkozatot az ember.

MÁJUS tizenötödikétől kezdve vizűm nélkül lehet

utazni Németország és Ausz- tria felé, amiből kétségte- lenül kezdünk rájönni arra.

hogy a háborúnak már f vége van... Aránylag elég hamar, ti- zenkét évvel a háború befejezése után sor került e kellemetlen csökevén!!

megszüntetésére és ennek az intézke- désnek idegenforgalom, kereskedelern szempontjából egyaránt nagyobb a je' lentősége, mint ahogy általában gon- dolják. Ausztria a példa rá, ameW egyes államokkal szemben már régeb- ben megszüntette a vízumkényszer' és azóta az idegenforgalma lényege- sen gyarapodott, de gazdasági téren is

sok. hasznát látta a vizűm megszűnte' lésének. Az uj rendnek a pesti polguf is örül, mert biztatóbb perspektíva mli- lik a nyár felé. A vizumköltséggei most már nem kell törődni, már csuk

— a nyaralás költségét kell előterem- teni ...

i löszt

is elveszti hatását, ha ápolatlan, szépséghi- bákkal telt arcbőrrel viselik. Tüntesse el szépséghibáit, ápolja arcbőrét, — minden no kemolitozza magát. A

Páriából a Société La Kemolite Rue Saint Honoré-i műterméből indult el, s rövid idő alatt az egész világon a legelterjedtebb női közszükségleti cikké lett, mert oly kiváló hatású börápolószer. mely kivonja a póru- sokban felgyülemlett tisztátalanságot, elő- segíti a bőr legfontosabb feladatát, — annak normális légzését, növeli a bőr szöveteinek aktivitását; a benne levő véredényeket foko- zottabb munkára serkenti s ezáltal megerő- síti s üdén t a r t j a . Eltünteti a kiütéseket, vörös foltokat, pörsenéseket, bőrliámlásokat.

A bőr zsiros-lenyességét megszünteti, a zsí- ros mitessereket kiszorítja. Rendszeres hasz- nálat mellett a kezdődő ráncokat kisimitja s visszaadja a bőrnek eredeti fiatalos iide- ségét. Csodálatos hatása már egyszeri alkal- mazás után is tapasztalható.

Mindezen hatásokat kiválóan elősegíti a Kemolite-szappannal (száraz vagy zsiros arc- bőr számára) való mosakodás.

Kemolite mindenütt kapható már 50 fillé- rért is. Ahol véletlenül nem volna, 76 fillér postabélyeg ' beküldése ellenében szivesen megküldeti a: „Medichemia" gyógyszerké-

szítmények gyára rt.

Budapest. X. Postafiók 19.

(5)

A H É T 3

Elkészült az első

százszázalékos magyar talkie

A szerelem örökké él és a Csak egy kislány biztató ígéretei után Megszületett az első százszázalékos magyar talkie is, amelynek Nevető Budapest a cime. A film műfajára nézve — kabaréelőadásnak felel meg

es felvonulnak benne a legismertebb, legnépszerűbb magyar starok, különösen komikusok nagy számban. Péchy Erzsi, Honthy Hanna,

Lábass Juci, Vaszary Piroska, Dajbukát Ilona, Szécsi Hédi, Nagy Endre, Góth Sándor, Salamon Béla, Weygand Tibor, Pethes Sándor, Karinthy Frigyes, Dénes György, Fekete Pál és Bársony István nevé- vel találkozunk a szereplők között. A felsorolt színészek kis darabokat es magánszámokat adnak elő a hangosfilmben, amelynek díszbemutató- ját a közeli napokban tartják meg.

Reinhardt hangosfilmjeit lehűtötték 1VLagyarországra

Éveken keresztül kisértett a terv, hogy Reinhardt filmreviszi a Mirakel-t, ez a terv azonban már a kezdet stádiumában elhalt. Rein- hardt azonban most mégis újra bevonul a filmrendezők sorába és a Berlinben legújabban megalakult nagy filmtársaság számára több film rendezését és művészeti irányítását vállalta. A Reinhardt-filmek közül elsőnek valószínűleg Offenbach klasszikus operettje, a Párisi élet kerül

hangosfilmre, majd Reinhardt irányítása mellett készülnek az első nagy- szabású filmoperák. Az egész filmvilágban nagy érdeklődést és örömet

váltott ki a hir, hogy a nagy rendesőmiivész bekapcsolódik V/ hangos- filmbe. A Reinhardt-filmek előadási jogát Magyarországra már meg- szerezték, még pedig az Iris és a Müvész-filmkölcsönzővállalatok együt- tesen kötötték le a, Reinhardt-filmek magyarországi főrgalombahoza- tali jogát.

L e l i á r ^ l i a n ^ o s í í l i K i k é s z ü l

A nagy komponisták közül legújabban Lehár Fe- renc vonul be a hangosfilm zeneszerzői sorába. Az egyik berlini filmgyár Es war einmal ein Wulzer címmel nagyszabású hangosfilmet csinál, amelynek komponistájául a jubiláns Lehár Ferencet kérte fel.

Lehár a megbízatást elfogadta és a film zenéjének egy részével már el is készült. Az érdekes témájú film női főszerepére Mady Christianst szerződtették, aki régeb- ben népszerű operettszinésznő volt és a szezon elején nálunk is játszott a Mámor ke ringő-hen, mint hangos filmszinésznő is kitűnően megállotta a helyét. A nagy attrakciónak ké- szülő Leliár-filmben is reá. esett a választás, jóllehet más kötelezettségei G vannak, mert az Aafa-gyár nem kevesebb, mint három film főszere- pére kötötte le.

(6)

Bécsben m é g virulnak af n é m a filmek

Százheivenhal mozi közül csak harminc (éri ál hangosfilmek játszására

Bécs, május 28. (A Hét tudósító- jától) Bécs megelőzte Budapestet a

hangosfilmek bemutatásával, a Schweden Kino mintegy két-három héttel a budapesti hangospremier előtt mutatta be a bécsi közönségnek az első hangos filmet a Fehér árnya- kat, amely Pesten később némán fu- tott. A Fehér árnyak-ban megvolt mindaz a kvalitás, ami a hangosfilm értékét jelenti és ennek következté-

ben a bécsi közönség is szeretetébe fogadta a film u j csodáját.

A bécsi közönség sze- reti és kívánja a hangos- filmet, érdekes azonban, hogy emellett — a néma filmet sem hanyagolja el.

Százhetvenhat mozi kö- zül harminc tért át a hangosfilmre, a többi né- ma képet játszik, még- pedig nem megvetendő érdeklődés mellett. A leg- nagyobb hangosfilm siker eddig az Atlantic volt, de volt a hangosfilmek között nagyon sok olyan, amely az átlagon messze

túlemelkedő sikert ara- tott.

A pesti ember a bé- csi mozikban mindig ta- lál valami látnivalót. Az amerikai filmek általá-

ban Budapesten kerülnek nek előbb vászonra, európai filmek legtöbbje

ellenben Bécsen keresztül kerül el Budapestre. Persze vannak kivéte- lek is, így a Hollywood Revü-ve 1 például Bécs megelőzte Pestet, Bu- dapesten pedig hamarabb pergett a Zwei Herzen im Takt és a Heute Nacht eventuell...

Most, az utószezonban is sok érde- kes film akad a bécsi mozik rnüso-

Buster Keaton, a z Salome csábtáncüt jár-

ja egy filmrevüben.

rán. Azaz utószezonról nem lehet be- szélni, mert Bécsben a legtöbb nagy mozi nyáron át is tart előadást, vagy pedig csak nagyon rövid szü- netet tart. A most pergő hangos;

filmek közül nagy érdeklődés kiséri a Hollywood Reviit, amelynek slá- gerei máris nagyon divatosak, kü- lönösen a Singing in the Rain, dia;

dalmas siker Richárd Tauber uj filmje Der Herr Kammerscinger,

amely sokkal sikerültebb mint az első Tauber-film s énekszámokban különö- sen nagyszerű a nemhiá- ba népszerű tenorista.

Nagy érdeklődés kiséri Paul Wegener érdekes témájú u j filmjét is.

amelynek Fundvogel cime, de ezeken kivül is sok érdekes film pereg. A bécsi mozik közül a ponr- pás, elegáns Apollo,

nagymultu Schweden Ki' no, a Burg Kino, Park Kino, Ufa Ton-Kino ve- zetnek, a bécsi mozi élet azonban általában igen nivós, a kisebb mozikban

is rend kényelem és — jo film várja a nézőt.

Filmgyártás csakúgy*

mint Magyarországon, Ausztriában sincs, sőt a2 eredmények azt mutat-

ják, hogy a magyar han- gosfilmgyártás eddig töb-

bet produkált, mint a 1>

ausztriai. Igaz ezzel szemben, hogy a bécsi hangosfilmgyártásra nincs is olyan szükség, mint a magyarra, hi- szen ott vannak a német hangos- filmek, amelyeket a bécsi közönség zavartalanul élvezhet.

Lehetséges azonban, hogy a lian- gosfilmgyártásban rövidesen fordu-

lat következik be. Becske Frigyes

(7)

A H fi T 5

Július végén Magyarországon megkezdik a Rákóczi

induló felvételeit

' PETROVICH SZVETISZLÁV. K I S S FERENC. LIL DAGOVER, ROLF VON GOTH A FŐSZEREPLŐI AZ ELSŐ NAGY MAGYAR HANGOS- ElLMNEK, AMELYNEK SZERZŐI: HERCZEG FERENC, ZSOLDOS AN- DOR ÉS VAJDA LÁSZLÓ. RENDEZÉSÉT PEDIG BOLVÁRY GÉZA

VÉGZI A Hét. amely elsőnek

adott hirt

a Nótás kapi- lány íilmreviteléről, most uj, érdekes — és már a {negvalósulás stádiumá- ban levő — magyar film- tervet közöl.

Az elmúlt héten né- hány napot Budapesten töltött' Zsoldos Andor, akit a magyar közönség még színészi és újságírói működéséből ismer. Zsol- dos néhány évvel ezelőtt kiment Párisba, onnan Nizzába, majd Berlinbe került, ahol egyike lett a legkeresettebb filmírók- nak. Vajda Lászlóval, a magyar Színház volt ren- dezőjével társult filmda- j'abok írására, amelyek közül a magyar közön- ség elé is eljutott több s legutóbb az Asszony, aki sohasem felejt szép si- kert aratott.

Zsoldos legutóbb Melo- die név alatt u j filmgyá- ''at alapított, amelynek első filmje a Rákóczi-

"'dúló lesz és a film fel- tételeihez két hónap múlva hozzáfognak — Magyarországon. A film tulajdonképpen Herczeg r erenc A dolovai nábob leánya cimii híres szín- müvének változata, az 'llusztris iró maga is resztvett színdarabja át- lósában, amelyet termé- szetesen a „Zsoldos—

t ajda társascég" végzett.

Beszéltünk Zsoldos An-

dorral, aki A Hét mun- katársának a következő- ket mondotta el:

— A Rákóczi-induló előkészületei most foly- nak és julius végén fel- tétlenül megkezdjük a felvételeket, amelyeknek külsőit Magyarországon, belsőit Münchenben és Berlinben fotografáljuk.

A magyarországi felvé- teleket a Tisza felső fo- lyásánál. a tokaji hegy- vidéken és a sárospataki Rákóczi-várban csinál- juk. Julius végére már visszatér Amerikából Petrovich Szvetiszláv, aki Tarján Gidót, a film főszerepét fogja játsza- ni. Szentirmay kapitány

szerepének eljátszására már megállapodtam Kiss

Ferenccel, Szentirmayné Lil Dagover lesz, Bilicz- ky kadét Rolf von Gotli, egy nagyon tehetséges fiatal berlini színész, azt azonban, hogy ki játsz- sza Jób Vilmát,1 a női főalakot, még nem tud- juk. Még egy magyar szereplője lesz a filmnek:

Lóránt hadnagy, akit Verebes Ernő személye- sít meg és természetesen magyar lesz a film ren- dezője is: Bolváry Géza.

— A film négyféle vál- tozatban készül. Francia és német dialógusokkal, lesz azonkivül egy úgy- nevezett internacionális' változata, amelyből ki-

maradnak a dialógusok, de benne lesznek a ma- gyar dalok és külön vál- tozatot csinálunk Ma- gyarország számára ma- gyar beszéddel. A film iránt külföldön máris nagy érdeklődés mutat- kozik, Franciaországban Mars hongrois cimmel kerül majd megjelenésre.

A filmnek Zsoldos An- dor a Produktionsleitere, a magyar szerzők, a ma- gyar rendező, a magyar szereplők — mind azt bizonyítják, hogy a Rá- kóczi-induló izig-vcrig magyar film lesz...

STERNBERG

H A N G S Z E R P A L O T A , R Á K Ó C Z I - Ú T

Lil Dagover és Petrovich Szvetiszláv az Asszony, aki sohasem felejt cimii legutóbbi Zsoldos—Vaj- da-filmben, amelyet ná- lunk a Phöbus filmválla- lat jelentetett meg.

VILAGMARKAS MODELLÜ

r » A KOFFER

O U BESZÉLŐGÉPEK

(8)

PÁLYÁZAT A PÁLYÁ- zatról cimü pályázatunk nyertesei: liecker Éva,

Kispest, Keller Imre, Lipól-körút 16 és Kar- dos Zoltán, Attila-u. 6.

ötleteiket a soron kö- vetkező pályázatokban megvalósítjuk.

KÉT DREYFUS-FILM készül. Az egyiket a Pa- ramount csinálja, termé- szetesen hangosan, a má- sokat Richárd Oswald Berlinben — némán. Ri- chárd Oswald filmjében Zola szerepét Heinrich George, az ismert karak- terszínész játssza.

TROU DANS LE MUR a cime annak a Páris- ban készülő hangosfilm- nek, amelynek főszerepé- ben először játszik fil- men Sven Garbó, Greta Garbó fivére.

VASS JÓZSEF NÉP- jóléti miniszter meleg elismerését és köszöne- tét nyilvánította Zukor Adolphnak, a Paramount elnökének a közegészség- ügyi és szociális téren kifejtett tevékenységéért.

A népjóléti miniszter elismerése azokért a szo- ciális intézményekért szól, amelyeket Zukor Adolph Ricsén a szülő- falujában évtizedek óta létesitett.

ÁTRIUM NÉV ALATT Berlinben u j filmpalota nyilt meg. Az u j mozi első filmje Hans Stüwe és Claire Rommer A ke- ringőkirály cimü han- gosfilmje volt. amely Strauss Jánosról szól.

LUBITSCH UJ F1.LM- jé, a Monté Carlo fősze- repeit Jaek Buchanan, Jeanette Mc Donald és Zasu Pitts játsszák. A filmet Vajda Ernő irta.

E. A. DUPONT. AZ AT-

lantic nagyszerű rende- zője elkészült Két világ cimü uj hangosfilmjével.

PUSZTA A CIME W:

Turjansky, a Strogoff Mihály és a Volga . . • Volga . . . kitűnő rende- zője u j filmjének. A film ismerős cime ellenére sem magyartárgyu, ha- nem — orosz miliőben játszódik.

K E R T É S Z MIHÁLY Under A Texas Moo4 cimü u j filmje igen nagy siker Newyorkban. Az u j Kertész-film főszere- peit: Myrna Log, Raquel Torres. Fred Kohlcr és Noah Reery játsszák.

LILLIAN GISH — LFG- alább egyidőre — abba- hagyta a filmezést és most színpadon játszik.

Első szerepe Csehov Vari- ja bácsi cimü színmüvé- nek női főszerepe volt, azután pedig Desdemon- dát játssza az Othéllo- ban.

Miért utazott

Petrovich Szvetiszláv Amerikába?

Nemrégiben A Hét irta meg elsőnek, hogy Petrovich Szvetiszláv, a népszerű magyar film- színész Amerikába utazott. Néhány nappal ké- sőbb más lapban is megjelent a Petrovich uta- zásáról szóló hir, ezúttal már kibővítve és azzal, hogy Petrovich tulajdonképpen Ha Meery, vagy ahogy nálunk még jobban ismerik: Me- cséry Ila után utazott ki Amerikába. Ebből a híradásból természetesen semmi sem igaz. Pet- rovich kizárólag tanulmányútra ment Holly- woodba, emellett azonban volt egy megbízatása is, nevezetesen az, hogy Korda Sándort nyerje meg egy Németországban készülő magyar- tárgyú film rendezésére. Petrovich tárgyalt is Kordával, aki azonban 25.000 dollárt kért a ren- dezésért és emiatt nem tudták perfektuálni a szerződést. A Mecséry Ha- vai kapcsolatos pletyka már csak azért sem lehet igaz, mert Mecséry Ila a bugával és Feleki' Kamillal, a Király-szinliáz volt táncoskómiku- sával jelenleg franciaországi turnén van. Feleki eredetileg Orosz Vil- mával turnézott, Németországban azonban szétvált a kettős és most a két Meőséry-lánnyal járja Franciaországot.

Petrovich Szvetiszláv már irt is pesti ismerőseinek Hollywoodból s ebben jelzi, hogy junius közepén tér vissza Amerikából,

(9)

373 A H É y

A G U S T A F S S O N L E Á N Y

G R E T A G A R B Ó É L E T É R Ő L . És lassú léptekkel, fájó szivvel

Mdult lefelé a keskeny lépcsőn.

IV.

A B e r g s t r ö m .

Louisa Greta élete a szokott egy- hangúsággal folyt tovább, amióta a

•Södermalmba, a déli városrészre költöztek. Ez a városrész körül- belül azt a szerepet töltötte be Stock- holm életében, amit Párisban a Montmart re jelent. Itt élt a Gustafs- son-család, szerényen és összehúzó- öottan, mert hiszen igy követelték a viszonyok.

Greta Louisa az utolsó középisko lát járta.

Az iskola iránt nem érzett külö- nösebb kedvet, sokkal szivesebben

?lvasott, mint tanult. A tanulást inkább csak kötelességérzetből vé- gezte el, de igy is voltak tantár- gyak, amelyek iránt ellenszenvvel viseltetett. Ilyen volt elsősorban a

földrajz és ha a szines térkép fölé kellett hajolnia, a fiatal leány ugy érezte, mintha ez a legsúlyosabb büntetés volna a számára.

Az egyetlen kivétel a történelem volt.

A mult eseményei érdekelték és ideáljai voltak a nemzeti bősök, akik tudásukat és sokszor életüket

l s a hazájukért áldozták.

Most már végefelé járt az iskolai

ev és a családi tanácskozás során agy határoztak, hogy Louisa nem ií tanul tovább, hanem megpróbál elhelyezkedni valamilyen állásban, Mert odahaza kell a pénz.

És alig volt kezében a bizonyít-

vány, máris útnak indult az állás- keresésre. Keresztülment a Mose- back-téren, amely a déli városrészt a belső várostól elválasztotta és egy kissé elfogódottan vágott neki az útnak. Furcsának találta, hogy egye- dül és ismeretlenül bemenjen üzle- tekbe, idegen emberekhez és állásra ajánlkozzék.

Amikor végre rászánta, hogy be- lép az egyik üzletbe, olyan szivdobo-

»»>•'•• • " " " t i " " »"'"""-"••

A V D E L N I N C

Dambaii ». I»I»">

biommor. i

IrjH bt*. «tltr ,! ...MIW f,m«, i i,,Hitl nwrtn.

bmnt íOm iwbrbb.iw' • " -

PmiI v, JteijMrwiM .MaWwlígs Vii- « h soraimul?

ni.' i.

A stockholmi. Bergström-áruhaz 1921-t árjegyzékének egy lapja: a kalap-

modell: Greta Garbó

(10)

gás lepte meg, hogy a keze lesiklott a kilincsről.

Percekig töprengett, hogy belép- jen-e s ha történetesen nem nyitja ki ugyanakkor az üzlet tulajdonosa az ajtót, továbbment volna, anél- kül, hogy megkísérelte volna jöve- telének célját előadni.

Az üzlet tulajdonosának feltűnt az idegesen remegő fiatal leány és megkérdezte:

— Kire vár, kisasszony?

— A . . . a . . . tulajdonos úrral szeretnék . . . beszélni...

— Én vagyok Mivel szolgálha- tok?

— Aziránt érdeklődöm, hogy az üzletben . . . talán volna a számomra h e l y . . .

— Hát mihez ért, kisasszony? Mi- lyen üzletben volt eddig?

— Még nem voltam!

—- És milyen üzletbe vágyik?

— Mindegy, csak legyen alkal- maztatásom . . .

A kereskedő, akihez vezette a sors, jószándéku ember volt. Gon- dolkodott, hogyan segíthetne ezen a leányon, akiről rögtön észrevette:

azért beszél olyan megilletődötten inert nagy szüksége van az állásra.

— Nálam — mondta. — sajnos, nincs üresedés, annyira pedig nem megy jól az üzletem, hogy megsza- porítsam a létszámot.. . D e ajánlok önnek valamit, kisasszony!

— Boldogan veszek minden jó tanácsot!

— Itt van nem messze a Berg- ström-áruház, ott mindig van fel- vétel, látogasson el, bizonyosan fel- veszik . . . Ott amellett ' rengeteg osztály van, kiválaszthatja azt, amelyik a legjobban tetszik . . .

Louisa Greta megköszönte a ta- nácsot.

A jószándéku tanács eloszlatta a félelmét, meggyőződött. arról, hogy számithat az emberek jóindulatára.

És most egyenesen a Bergström- áruház felé vette az útját.

A Bergström-áruház fogalom volt

csak egyszerűen Bergströmnek, — ték Bergström-áruliáznak, hanem csak egyszerűen Beröströmnek, — annyira hozzátartozott a város éle- téhez. Minden világvárosnak van egy olyan áruháza, amelyben a vá- sárlás összpontosul, ilyen volt Stockholmban: a Bergström, sok fürge kiszolgálóleánnyal, akik ked- vesen mosolyogva szolgálták ki n vevőközönséget.

Hatalmas épület volt.

A bejáratánál egyenruhás ho}[

igazította útba a • rajokban érkező közönséget.

Greta az irodák után érdeklő- dött.

Megkapta az útbaigazítást és már ment is. .Nemsokára ott volt aZ irodáknál, ajtó ajtó mellett és aZ Írógépek egyhangú kattogása száll?

feléje.

Valakit megszólított és csak ugy futólag eldarálta a jövetele célját:

— A személyzeti osztályhoz! — mondta a megszólított és mutatta az ajtót.

Greta Louisa belépett.

Három-négy fiatal leány várako- zott előtte, akik egymásután be- mentek a személyzeti főnökhöz.

Greta az egyik kilépőt megszólí- totta:

— Felvették?

—- Csak felirták a nevemet!

Hamarosan Gretára került a sor- A személyzeti osztály vezetője rá- nézett, megmustrálta és megkér- dezte:

— Hogy hivják, kisasszony?

— Greta Louisa Gustafsson!

— Kérem adja meg a cimét és majd értesítést kap!

Greta leirta lakásuk cimét és már csak arra eszmélt, hogy az ut- cán van. Ment hazafelé, nem sok bizakodással. (Folytatjuk.)

| Depilator-crémSh:]

(11)

A H É T

Előrenyomulnak a n é m e i h a n g o s f i l m e k d a l a i A Hét s l á g e r y e r s e n y é n

A Hét rendkívüli érdeklődéssel kisért slágerversenyén a Pagan's E()vc Song tovább vivja nagy harcát ;i Sonnyboy-jal, emellett azonban feltűnő, hogy az utóbbi hetekben mennyire előrenyomulnak a német hangosfilmek slágerei. A Zxvei Herzen im 3u Takt két slágere felugrott

harmadik és az ötödik helyre, a nemrégiben bemutatott Ma éjszaka — talán... főslágere is előkelő helyet foglal el. Ugy látszik, mint minden versenyben, a slágerversenyben is a finis lesz a legérdekesebb.

A verseny állása most a következő:

1- Pagan's Love Song (Pogány) 1101 2. Sonny boy (Singing Pool) — 1093

•f Auch du... (Szivek szimfóniája) 814 4. That's you Baby (Fox Follies) ' 812

r>. Zwei Herzen im 3/i Takt (Szi-

vek szimfóniája) 789 6. E i n m a l . . . (Hai Tang) 770 Ü Von Moskau... (Hai Tang) — 752

8. You were mean for me (Broad-

way Melody) 724 Rauger's Song (Rio Rita) 654

Und sonst gar nichts (A kék

angyal) 633 Rio Rita (Rio Rita) 620

leli bin die fesche Lola (A kék angyal) — 532

Louise (Páris gyermekei) — — 499 Dich hab ich geliebt (Mámor-

keringő) 483 Shout Shields (Uszó szinház) 444

Ha volna hangosfilmem (Négy

pajtás) 432 Heute Nacht — eventuell (Ma

éjszaka — talán) — 429 01 man River (Uszó szinház) 392 Búzavirág, búzavirág (Vasár-

9.

10.

U.

12.

13.

14.

15.

16.

18.

19.

nap délután)

20. If youre in love (Rio Rita) — 21. Walkihg with Susie (Fox Fol-

lies)

22. Broadway Melody (Broadway Melody)

23. Marion (Négy ördög) —.

24. Kinkajou (Rio Rita)

25. Mammy (Jazz Singer) — — 26. The rainbow round (Singing

Fool)

27. Valentine (Páris gyermekei) 28. Break Away (Fox Follies) — 29. Szerenád (A szerelni örökké él) 30. Weary River (A bün melódiája) 31. In Wien (Szivek szimfóniája) 32. Du bist das süsseste Miidel

(Szerelmi keringő) — 33. Christina (Krisztina)

34. Heimatland (A régi dal) 35. The Wedding (Broadway Me-

lody)

36. Es gibt ein F r a u (Asszony, aki sohasem felejt) — —

37. Gyergyón innen (Mária Teré- zia)

374 322

299 292 287 287 272 250 200 193 190 183 108 107 73 44 39 34 Szavazási határidő: május 31. A szavazók között ötven könyvet, a hangosfilmek slágereiből összeválogatott 25 grammofonlemezt és 25 kot- tát sorsolunk ki. A leveleket Slágerpályázat megjelöléssel A Hét szer- kesztőségébe (Király-utca 3) kérjük beküldeni.

A H É T SLÁGERPÁLYÁZATA Melyik volt az igazi sláger.'

Beküldő neve és cime:

(12)

% Submarinc

(AZ ACÉLKOPORSÓ)

(IRTS HANGOSFILM) PALACE Filmdráma 10 felvonásban. Ren- dezte: Frank R. Capra. Főszerep- lők: Jack Holt és Dorothy Revier.

Az amerikai flot- ta egy különítmé- nye a Philippini- szigetek körül gya- korlatozik. A 31-es

számú aknaszedőn dolgozik Jack Dor- gan, a flotta leg- híresebb búvárja és Bob Mason, a legjobb barátja. Jack San Diegoban megismerkedik egy Dorothy nevü könnyüvérü hölgyi- kével és feleségül veszi. Ez a hely- zet, amikor az S. 44-en szolgáló Bob San Diegoba kerül. Bobnak sejtelme sincs Jack házasságáról. A gyakorlat előtt egy heti szabadsá- got kap. Egy mulatóhelyen a vég- zet összehozza a szép Dorothyval, aki éppen szalmaözvegy, mert Jack egy távoli hajóroncs kiemeléséhez ment. Dorothy természetesen nem mondja meg Bobnak, hogy asz- szony és a mit sem sejtő fiu elviszi őt magával weekendezni és együtt is maradnak, mig a hét letelik.

A tengerparton áll, amikor meg- érkezik Jack. A két barát rendkívül megörül egymásnak és Jack fel- használja az alkalmat, hogy Bobot bemutassa feleségének. A bemuta-

tás lesújtó hatást gyakorol a derék Bobra, akiről Jack a későbbi szi- tuációk folyamán azt hiszi, hogy el akarja csábítani a feleségét, mire kiutasítja házából.

Bob visszatér az S. 44-re és kez- detét veszi a nagygyakorlat. Az SJ 44. összeütközik egy torpedórombo- lóval és lesiilyed a tenger fenekére.

A legénység a battériateremben összezsúfolva várja a szabadulást.

Csak a parancsnok és Bob sejti, hogy a helyzet mennyire reményte- len, mert a tenger itt olyan mély, hogy Jack Dorganon kiviil nincs búvár, aki kibírná a rettentő viz- nyomást. Az utolsó oxigéntartály- nak is a végefelé járnak már. Ek- kor a szerelmi féltése és köteles- ségtudása közt tépelődő Jack olyan jelre bukkan, amely kétségtelenné teszi, hogy nem Bob, hanem a fe- lesége voit a hibás. Repülőgépen siet a mentőmunkálatokhoz és uj reményt csepegtet a már-már tel- jesen kétségbeesett várakozók szi- vébe. Csodálatos fizikumának ké- pességeit megsokszorozza a Bob iránt érzett szeretet, lejut a tenger- fenékre, eléri az acélkoporsót, jelt ad és a belülről jövő gyenge felelet tudtára adja, hogy még jókor ér- kezett.

ez kell, meg rádió és gramofon

mindenhol. Alkatrészek olcsón, javítások gyorson. — Rárió laboratórium. — Gyermek . I J kerékpárok. — Central.Bobbin varrógépek

\ ^ K J y ^ - S gyári árban. — Árjegyzék ingyen

L Á N G I M R C M É R N Ö K . B u d a p e s t , V I . , T e r é z - k O r u l 3 h .

A legdurvább kéz pár nap alatt bársony puhasága ÍME a Majthányi-fála

Aurora Créme

Majthényi aranykereszt drogéria, IX., Vámház-kőrat 15.

h a s z n á l a t a u t á n

I tégely 1.20 és 2 P

(13)

T A H É T 11

Csak egy kislány...

(ANTAL-FILM) KAMARA Magyar beszélő, zenélő, éneklő, ze-

nés hangosfilm. Rendezte: Gaál Béla, Főszereplők: Eggert Márta, aombori Mercedes, Jávor Pál, Ván- dory Gusztáv, Pethes Sándor és

Gárdonyi Lajos

Évekkel a világháború befeje- zése után, 1929. év tavaszán két Szibériában rekedt, rongyos hadi- fogoly támolyog elcsigázottan az országúton, szülőfaluja, Bogárháza felé. A két szakállas, megtépett katonában bizony nehezen ismer- hetnék fel a falubeliek Bánáth Györgyöt, a fiatal nagybirtokost és Vuss Miklós tanitót. A két baj- társ elhelyezkedik otthonában.

Mindketten mindennapos vendégek lesznek Pálffy tiszteletes ur házá- nál, kinek szépséges leánya, Ka- tinka, lángralobbantotta szivüket.

György Budapestre utazik, hogy előkészületeit megtegye a házas- sághoz. Itt, a hullámfürdő strand- ján összetalálkozik a kacér és szép Kertessy Ellával, kit gyermekkora óta ismer, mert bogárházi birtokaik szomszédosak. Ella merész flörttel magábaszéditi a lobbanékony Györ- gyöt. Együtt utaznak vissza Bogár- házára, ahol az állomáson a szerel- mes kis Katinka sirva látja, hogy vőlegénye elhidegült tőle. Az elha- gyott, megalázott, boldogtalan kis- lány dacból, sértett büszkeségből a tanító menyasszonya lesz, a hűtlen György pedig mindennapos vendég Kertessyéknél. György boldogsága nzonban nem sokáig tart. A Ker- tessy-kastélyba pesti vendégek ér- keznek és György rajtakapja Ellát, nmint egy léha, de csinos fiatalem- berrel csókolódzik. Kiábrándultan hagyja ott a leányt s . most érzi csak igazán, hogy tulajdonképpen mindig Katinkát szerette. De hiá- ba. minden, Katinka már^ Miklós menyasszonya. György bánatában

inni kezd és naponta reggelig búz- za a cigány az elkeseredett fiu ré- szeg tivornyáin. Miklós, a hűséges barát, nem nézheti tovább, hogy vesztébe rohanjon, bevallja György- nek, hogy bár Katinka az ő meny- asszonya, de érzi, hogy még ma is csak Györgyöt szereti. György a cigányokkal éjféli zenét ad Katinka ablaka alatt és a gyönyörű bánatos magyar nóta visszaszerzi számára Katinka szivét és biinbocsánatát.

M a é j s z a k a t a l á n . . . ? ! (CITO HANGOSFILM)

DÉCSI. OBION Németül beszélő, éneklő és zenélő

filmjáték 9 felvonásban. Zenéjét szerezte: Bobért Stolz: Főszerep- lők: Jenny Jugo, Johannes Bie- mann, Siegfrid Amo, Fritz Schulz

és Ottó Wallburg

Dr. Hans Jürgen, a fiatal orvos a papagálybetegség gyógyszerét ku- tatja. és emiatt kissé elhanyagolja

feleségét. De ellentétek merülnek fel a házasok közt zenekérdésben is, mert Hans a klasszikus muzsikáért rajong, felesége, Jenny pedig a jazz slágerekért, annál is inkább, mert anélkül, hogy férje tudná, több ilyen slágernek ő a szerzője, Jenny, a jazzkarmester társaságában. Jenny rengeteg pénzt kap minden daláért.

Férje azonban gyanút fog, hogy Jenny titokzatos kimaradásai az

„alkoholellenes liga" ülésén más célt szolgálnak s azt hiszi, hogy megcsalja őt. Egy ügyvéd kíséreté- ben jelenik meg az Olympia-bar- ban, ahol tudomása szerint Jenny- nek randevúja van. Az a célja, hogy leleplezze feleségét a titokza- tos udvarlóval. Legnagyobb megle- petésére azonban kiderül, hogy az Olvmpia-barban feleségét, mint a dalslágerek szerzőjét ünneplik. Öt is elkapja a lelkesedés és legnagyobb bive lesz ezentúl Jenny jazzkom- pozieióinak.

(14)

Ili

I

A ghettó énekese

(LUCKY BOY) (GÁBOR HANGOSFILM)

RADIUS Főszereplők: George Jessel, Mar- garet Quimby, Given Lee, Richárd

' Tucker.

Newyork egyik külvárosában jó- menetelü órásüzlete van az öreg Jesselnek. Minden vágya az, hogy utódja legyen a fia, George. Ám a fiatalember a szinészi pályára vá- gyódik. Emiatt sok vitája van el- keseredett apjával. Egy nap George fölkeresi az egyik varieté szinház- igazgatóját és fölajánlja neki da- rabjait azzal a feltétellel, hogy őt is szerződtetni fogja.

Az igazgató kereken elutasítja Georgeot. A fiu nem veszíti el ked- vét, az üzletet azért mégis nyél be- üti anyja segítségével, de a vállal- kozás pénzhiány miatt kudarcba ful- lad. így keriil George San-Fran- ciscoba, ahol egyik amateur-esté- lyen lép fel s ott nagy sikert arat.

Ezzel megnyílik az ut a fiatalember számára a karrier, a dicsőség felé.

Hamarosan ismert nevet szerez. Az egyik előkelő san-franciscoi klub- ban megismerkedik Eleanorral, egy fiatal leánnyal, akivel csakhamar megszeretik egymást. Egy nap, ami- kor George éppen a klubban énekel, táviratot kap, hogy az édesanyja beteg és látni szeretné. így kerül aztán George Newyorkba. A vélet- len a vonaton összehozza Eleanor- ral, akinek megígéri, hogy New- yorkban föl fogja keresni. Otthon Georgeot boldogan és örömmel fo- gadják s most már apja is büszke hírneves fiára. George megírja

„Lucky Boy" cimü nagy operett- jét, amely óriási sikert arat. Hogy boldogsága teljes legyen, Eleanor- ral házasságot köt.

Magyar rapszódia

(UFA HANGOSFILM) UFA Mult idők képe 8 felvonásban. Ren-

dezte: Hanns Schwarz. A főszere- pekben: Dita Parlo, Willy Fritsch

és Lil Dagover

1912 . . . Egy vidéki kis garnizon- ban szolgál Turóczy István huszár- főhadnagy, aki a szomszédos gróf

Koppány-bi rtok jószágigazgatója leányának, Marikának udvarol, de az első akadálynál visszaretten:

nincs pénze kaucióra. Marika szép szóval kérleli, lépjen ki a hadsereg- ből, ha igazán szereti! Turóczy hal- lani sem akar erről. Hidegen fordul el Turóczytól, aki keserűségét vau dorbézolásba fojtja.

A Koppány-birtokon befejezik aZ aratást és a gróf a jó termés örö- mére nagy aratóünnepet rendez-

Vendégül látja az egész tisztikart.

Turóczy Camillának, a generális feleségének kezd udvarolni. Dongó Jancsi, a cigányprímás, aki első látásra beleszeretett a szép tábor- noknéba, bosszúból telefonál a ge- nerálisnak, aki a szomszéd helyőr- séget ment ellenőrizni. A generális azonnal kocsira ül és lóhalálában siet vissza. Turóczy éjjeli zenét ad a generálisnénak, csak a prímást viszi magával és a generálisné meg- gondolatlanul felhívja őket magá- hoz, hogy a cigány odafönt játszón el néhány nótát. Marika mindezt látja ablakából és szive majd meg- hasad a keserűségtől, hiszen imádja Turóczyt. A cigány valamilyen

távozik és a generálisné ürüggyel

egyedül marad Turóczyval. Ebben a pillanatban érkezik meg a gene- rális, akinek a cigány elmondja, hogy a hadnagy fent van felesége szobájában. Marika az ablakból figyeli a jelenetet és amig a generá- lis a bezárt főkapun zörget, ő a gazdatiszti lakot a kastéllyal ösz-

M

J L 1 _ I Állandó nagy kiállítás. — Teljes lakbe-

O d e r n b u t o r s z a l o i l rendezések. — Olcsó szolid kiszolgálás.

G Á S P Á R , L T l ö í - U t t - 4 . Hitelképes vásárlóknak nagy fizetési kedvezmeny

(15)

T A H É T 13 szekötö folyosón rohan a generális-

hó szobája felé. A generális vérben- f°rgó szemekkel ront be felesége szobájába, aki a kereveten heverve könyvet olvas — egyedül. Végig- rohan lakosztályuk összes szobáin, de senki idegent sem talál, végre

szomszéd szobába nyit és ott találja Marikát. Mikor Marika visszatér szobájába, atyja már tudja a történteket a cselédek be- sugása folytán. A jószágigazgató könyörtelenül utasitja ki házából

lányát, hallani sem akar védekezé- séről. Ebben a pillanatban érkezik Tufóczy hadnagy. Az apa keserű szavakkal tesz szemrehányást neki és amikor szemébe vágja, hogy csak azért nem vesz magának tett- leg elégtételt, mert tiszteli az uni- formist, Turóczy hadnagy leveti magáról a fényes huszárattilát és becsületes tekintettel nézve az apa szemei közé, ennyit mond: szere- tem Marikát és dolgozni akarok érte.

Hollywood Revü

(METRO-FILM) URÁNIA Eevüfilm. írták: Al Boasberg, Joe

Eodwin, Arthur Freed. Zenéjét szerzettek: Gus Edwards, Nacio Rerb Brown, Ray Klages, Martin Brones és Fred Fisher. Rendezte:

Charles F. Riesner. Fellépnek:

John Gilbert, Norma Shearer, Bus- ter Keaton, Bessie Love, Gwen Eee, Conrad Nagel, Marion Davies, Joan Crawford, Charles King,

Anita Page stb.

1. kép. Kezdjük!

100 Metró Boys add Girls.

2. kép. Beléd bo- londulok . . . Énekli Joan Crawford a Rounders vokál- kvartett közremű- ködésével.

3. Cilinderes kislány. Előadja June Purcell és 20 Hollywood Girl.

. 4. Szép szerelmes édesanyám...

Énekli: Charles King.

5. Enyém a kis szived . . . Előad- ják: Anita Page és Conrad Nagel.

^ 6. Senki, csak ö . . . Énekli: Cliff Edwards, a The Ukelele Girls kísé- retével.

7. Intermezzo. Előadják: Jack Penny, Kari Dane és George K.

Arthur.

8. Selyem vagy nem selyem1? Elő-

adják: William Haines, Jack "Ben- ny és Gwen Lee.

9. J a j a hangosfilm! Előadja:

Bessie Love és a boyok.

10. A komédiások királynője.

Előadják: Polly Moran, Marié Dressler és a Metro-görlök.

11. Stan és Pan, mint bűvészek.

12. A gárdisták és a kis had- nagy. Előadja: Marion Davies.

13. Diszfelvonulás 120 szereplő- vel.

14. Gyöngyök és gyémántok.

Énekli: James Burrows. A gyöngy:

Natasa Nattova.

15. Salome tánca. Előadja: Bus- ter Keaton.

16. Lon Chaney, a mumus. Elő- adja: Gus Ewards.

17. A szultán leánya. Előadja:

Natasa Nattova and Company.

18. Romeo és Júlia. Előadják:

John Gilbert és Norma Shearer.

19. Sir, zokog a szél. (Singing in the Rain.) Előadja: Cliff Edwards.

20. Trio Napolitans. Előadják:

Charles King, Gus Edwards és Cliff Edwards.

21. Hangosfilmparódia. Előadják:

Bessie Love, Marié Dressler és Polly Moran.

22. Revue 1890.

23. Halvány narancsvirág. Ének- li: Charles King, táncolja az Al- bertina Rasch Ballet.

24. Grand Finale. Fellépnek a revü szereplői.

(16)

í

Szivek szimfóniája

(Zwei Herzen im a/4 Takt)'

PÁTRIA-FILM) FORUM zövegét irták: Walter Reisch és

Franz Schula. Zenéjét szerezte: Ró- bert Stolz. Rendezte: Bolváry Géza.

Szereplők: Walter Janssen, 0.

Karlweiss, Grete Theimer, írene Eisinger, Szőke Szakáll, Kari Ett-

linger, Halmay Tibor A hires „háromszög", Toni Ho- fer zeneszerző, Wicky és Nicky Mahler librettisták u j operettre ké- szülnek. A három szerző összeül a színházigazgató lakásán, ahol elő- adják az u j operett slágereit. A di- rektor el van ragadtatva. A végén azonban baj van. Hofernek, a zene- szerzőnek nincs egy walzer-ideája sem, ami nélkül egy bécsi operett el sem képzelhető.

Nicky és Wicky szorgalmasak is, azonban a legközelebbi szerdán abbahagyják a munkát, mert min- den szerda évek óta a kis huguké, egy tizennyolcéves bájos lányé, Hédié. Hédi szeretné megismerni Hofert és nagy bátran betoppan a zeneszerző villájába. Hofernek tet- szik a bájos kislány. Flört ala- kul ki kettőjük között. Pezsgő és utána —• csók.

A főpróba napja elérkezett. Min- den jól menne, — csak a walzer

hiányzik. Különösen Hofer van el- keseredve, most már nemcsak az elveszett walzer, hanem az elveszett lány miatt is. Egyszerre lányhang csendül fel. Ismerős dallam hallat- szik. Valaki a színfalak mögött az elveszett walzert énekli. Aztán tán- colva, énekelve egy lány keringő- zik be a színpadra. Hédi énekel és táncol: az elveszett slágert, a wal- zert! Hofer felrohan a színpadra, a zenekar fokozatosan átveszi a meló- diát, majd teljes hangszereléssel először lágyan, majd harsogva folytatja. Hédi és Hofer összecsó- kolóznak, megvan a walzer és meg- van — a lány is.

PJL

I M k í 44

N é g y p a j t á s

(FOX HANGOSFILM)

(ROYAL-APOLLÓ) Romantikus énekes, zenés és tán- cos vígjáték. Rendezte: Dávid Butt- ler. Főszereplők: Janet Gaynof, Charles Farrel, El Brendel, Mar- jorie White, Frank Bichardson és

Sharon Lynn.

Molly, egy nagy áruház kis elárusi- tónője lázasan ké- szülődik a július 4-iki nagy nemzeti ünnepre, amelyen

vidám mulatságo- kat tartanak NeW- yorkban. Molly egy szabad szinpad primadonnája lesz- A fiatal leány már régen szerelmes Jack Cromwellbe, a felső tízezrek egyik mililomoscsaládjának fiába, aki azonban csak az álmaiban él, hiszen a milliomosfiu elérhetetlen a számára. Jacknek menyasszonya is van, Jane Worth, a nagyvilági hölgy, akit azonban jobban érde- kelnek a szórakozások, mint Jack szerelme. Jack éppen ezért egyszer sértődötten elhagyja Southamptont, a milliomosok tanyáját és New- yorkba megy autójával. Itt találko- zik a kis Mollyval, akit magával visz. Southamptonban mindenki hires newyorki színésznőnek hiszi Mollyt, akit Jack arra használ fel, hogy féltékennyé tegye a meny- asszonyát. A játékból azonban ko- moly szerelem lesz, amit Jack csak akkor érez igazán, amikor a leányt elszakítják tőle. Utánamegy, fel- keresi és amikor Molly is meggyő- ződik Jack őszinte szerelméről, bol- dogan egyezik a házasságba.

Zongora javítás és hangolás

l e g j o b b a n ét l e g o l c s ó b b a n S E E G E R J . zongorakészitó

I e l v f o n : J. mester, h a n g v e r s e n y hangoló

372~51- V I I . D o b - u t c a 3. s z .

(17)

lag'.V

•usi' ilius ké- izeti Íven ágo-í e\v- lesz-egy zrek mes ába, 1 él,

tlen

>nya lági rde-

rack

szer ont, lko-ew- íval

?nkj liszi

fel, my-ko-

;sak ínyt

?yö-fel- bol-

U BÁNI A.-

Hollywood Revue (Metró hangosfilm) Charles King,

Joan Crawford, Conrad Nagel, Ukelele Ike

ROY AL-APOLLO:

Négy pajtás (Fox hangosfilm) Janet Gaynor,

Charles Farrell DÉCSI—ORION:

Ma éjszaka — talán (Cito hangosfilm) Jenny Jugó.

Fritz Schultz

(18)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :