9 9 9 3 3.

356  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

A

B É C S I M A G Y A R E M I G R Á C I Ó Ú J S Á G A I ÉS F O L Y Ó I R A T A I ,

l

9

l

9

- l

9 3 3.

ö s s z e á l l í t o t t a

G a l a m b o s F e r e n c .

(7)
(8)

Bevezetés.

A Tanácsköztársaság 1919. augusztus 1.-én bekövetkezett bukása következtében politikusaink mellett a magyar szellemi élet sok kitűnő képviselője - írók, ujságírók, művészek - emigrációba kény­

szerült. Az emigráció első állomásaként részben a földrajzi közel­

ség, részben Ausztria politikai viszonyai miatt Bécs kínálkozott.

A szétszóródás - részben Berlin, részben Moszkva felé - csak évek

múlva következett be. A bécsi magyar emigráció író és művésztagjai az emigráció mostoha anyagi körülményei miatt nem maradhattak tét­

len és egymásután alakultak meg a legkülönbözőbb újságok és folyó­

iratok, amelyek részben politikai, részben irodalmi síkon ápolták tovább azt az eszmét, amelynek időleges magyarországi bukása miatt emigrációba kényszerültek.

A Tanácsköztársaságot elhagyni kényszerült emigránsok Bécset ma­

gyar kultúrközponttá tették. Az újságok és folyóiratok mellett - melyek számát Kőhalmi Béla, az emigráció könyvtári szakembere több mint negyvenre tette - megindult a magyar nyelvű könyvkiadás is.

Magyar képzőművészek kiállításai nyiltak meg egyre-másra; magyar zenészek és előadóművészek nevét hirdették a bécsi hangversenypla­

kátok. Sokáig kísértett egy magyar színház felállitísának terve is; az azonban, a mostoha anyagi körülmények miatt, nem jutott el a megvalősitásig.

Annak ellenére, hagy a bécsi magyar emigráció szellemi termelése a magyar irodalom- és művészettörténet szerves része és úgyszólván külön korszakot alkot a magyar szellemiség történetében, a bécsi magyar emigráció periodikái, főleg tartalmi tekintetben, nem ré­

szesültek abban figyelemben, amelyet joggal megérdemeltek vol­

na. Ez ma már, tizennégy évvel a felszabadulás után, nehezen ma­

gyarázható. A Horthy-korszak könyvtárpolitikája a bécsi magyar e­

migráció termékeit - a sajtótermékeket is beleértve - gyűjtötte ugyan, de zárt anyagként kezelte és szélesebb megismerését minden

eszközzel megnehezítette. A gyűjtés azonban, tekintettel arra, hogy e sajtótermékekre a kötelespéldány-kényszer nem vonatkozott, koránt sem volt teljes. Bár Kőhalmi Bála már az emigrációban, i­

dejében felhívta a figyelmet a gyűjtésre 1, ez valószínűleg a­

nyagi okok miatt nem sikerült. A bécsi magyar emigrációs irodalom ma sincs meg teljesen sehol - sem az Országos Széchenyi Könyvtár­

ban - amely nemzeti könyvtár lévén a magyar nyelvű irodalmat meg- l./ Kőhalmi Béla: Az emigrációs irodalom összegyűjtése. Bécsi

Magyar Újság 1923. ápr. 15. /88./ sz.

(9)

jelenési helyre való tekintet nélkül gyűjti - sem a Párttörténeti Intézet könyvtárában, amely késve foghatott a gyűjtéshez. A bécsi magyar emigráció sajtójának bibliográfiai feldolgozására a Horthy-korszak­

ban egyedül Goriupp Alice tett kísérletet. 2 Ez a feldolgozás a­

zonban, amely a bécsi magyar sajtóval kapcsolatban csak a címleí­

rásra vállalkozott, erősen hiányos.

A bécsi magyar emigrációs sajtó gazdag anyaga még ma is meglehető­

sen ismeretlen és majdnem teljesen kiaknázatlan. A bennük rejlő a­

nyagot a különböző magyar bibliográfiák vagy egyáltalán nem, vagy csak elvétve használták fel, így ez az anyag a tudományos kutatás részére nagyjából még ma is ismeretlen. Ez a helyzet adta a gondo­

latot jelen munka összeállítójának arra, hogy a bécsi magyar folyó­

iratokat és újságokat tartalmilag is feldolgozza, anyagát repertó­

riumba foglalja, hogy ezáltal a kutatók munkáját megkönnyítse és o­

lyan anyagot tárjon fel, mely egyébként a kutatók előtt rejtve ma­

rad.

Mivel a bécsi magyar emigrációs sajtó egyik közkönyvtárunkban sincs meg teljesen, sőt a teljes anyag ma már az összes magyar közkönyv­

tár anyagának felhasználása esetében sem gyűjthető össze, teljes­

ségre ez a munka sem tarthat igényt. Az emigrációs sajtó zöme azon­

ban benne van, a hiányok pedig - amennyiben a források később eset­

leg hozzáférhetők lesznek - könnyen lesznek pótolhatók. Az idő arra sür­

get, hogy a meglevő anyag mielőbb rendelkezésre álljon.

A feldolgozott újságok és folyóiratok jegyzékét és bibliográfiai le­

írását az alábbiakban adjuk:

1. ÁDÁM ÉS ÉVA. Indult 1924. március 1 4 - é n . Megjelent hetenként.

Megjelent az 1924. I. évf. 1-9. sz. Felelős szerkesztő Johann Stenzel, kiadó Julius Vischer Verlag. Nyomta a

"Ring" Druck-und Verlagsgesellschaft.

2. AKASZTOTT EMBER. Az egyetemes szocialista kultúra orgánuma. In­

dult 1922. november 1 - é n . Megjelent határozatlan időkö­

zökben. Megjelent : 1922. I. évf. nov., dec., 1923.

febr. sz. 1923. március 20-tól ÉK címmel jelent meg.

Felelős szerkesztő Franz Hartl. Kiadó Bertha Sándor.

Nyomda : Elbemühl, Wien.

3. BÉCSI KURIR. Indult 1924. január 27-én. Megjelent minden csü- 2./ Goriupp Alisz ; Adatok a külföldi magyar sajtó bibliográfiá­

jához. Magyar Könyvszemle, 1926* 124-133. p.

(10)

törtökön. Megjelent: 1924. I. évf. l - 1 2 . sz. Az 5., 8. és 9.

számok két, illetve három kiadásban jelentek meg. Felelős szer­

kesztő Zilahi László. Kiadó Major Jóusef. Nyomda Engel und Söhne, Wien.

4. BÉCSI MAGYAR ÚJSÁG. Megjelent naponta. Indult 1919. október 31- én, megszünt 1923. december 16-án. Szerkesztette 1919. októ­

ber 31-től 1920. február 12-ig Róna Lajos, 1920. február 1 3 - től Lázár Jenő. Főszerkesztő 1923. február 1.-től Jászi Osz­

kár. Felelős szerkesztő 1919. december 31.-től 1920. augusz­

tus 31-ig Richard Konstandt, később A. J. Tollmann. Kiadó 1919 október 31-től 1922. október 17-ig Róna Lajos, 1922. október 18-tól Bartha Sándor. Nyomda: 1919. október 31-től 1923.

május 2 2 - i g Vernay, 1923. május 23-tól "Vorwärts". Megjelent

1919. I. évf. 1 -49, 1920. II. évf. 1-308, 1921. III. évf. 1-

312, 1922. IV. évf. 1-299, 1923. V. évf. 1-293. sz.

5. BUNKÓ. Indult 1921. március 12-én. Megjelent hetenként, összes megjelenés: 1921. I. évf. 1-8. sz. Szerkesztő Nagy Andor.

Felelős szerkesztő Tonwebel Károly. Nyomda: Hamburger ny.

Wien, 1921. április 24.-től Norbertus nyomda "Ipag" osztálya.

6. DIOGENES. Indult 1923. július 7 - é n . Megjelent hetenként. Ös­

szes megjelenés: 1923. I. évf. 1-26, 1924. II. évf. 1-38,

1925.

III. évf. 1-29, 1926. IV. évf.

1 -26,

1927. V. évf.

1-10

/ ? / sz.

Az Országos Széchenyi Könyvtár példányából hiányzik az 1925.

évi III. évfolyam 4, 9, 10, 11 és 17, az 1926. évi IV. évfo­

lyam 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Í7, 18, 19 és 21, az 1927. évi V. évfolyam 1. száma. Ezek a munkában nem szerepel­

nek. Felelős szerkesztő Brakl Károly. 1923. július 28-tól Antal I. Viktor. Kiadó Fényes Samu. Nyomda : 1923. július 7 - től Brakl Károly Wien, 1923. július 28-től "Ionan".

EGYÉG. Alcíme: Irodalom, művészet. Indult 1922. május 10-én.

Megjelent havonta, összes megjelenés: I. évf. 1-5. sz.

1922-1923, II. évf. 6. sz. 1923. Szerkesztette Komját Aladár és Uitz Béla. Felelős szerkesztő T. Sternberg.

1923. május 1-tŐl Karl Köhler. Kiadó T. Sternberg. Nyom­

da: 1922. május 10.-1 számtól Steinmann I.G., 1923. május 1. sz. Friedrichstrasse-Druckerei, Berlin.

8. ÉK. Az egyetemes szocialista kultúra orgánuma. Megjelent hatá­

rozatlan időközökben, összes megjelenés: 1923. I. évf. márc.

20., máj. 15., szept. 1 . sz. Előbb AKASZTOTT EMBER címmel je­

lent meg. Felelős szerkesztő F. Hartl. Kiadó Barta Sándor.

Nyomda : "Elbemühl".

(11)

9. ELŐRE. "Vorwärts" Bécsi Magyar Emigráns Munkások Szocialista Művelődési Köre hivatalos lapja. Szerkeszti Garbai Sán­

dor. Kiadó : "Vorwärts" Socialistischer Bildungsverein Wiener Ungarischer Arbeiter, Wien. Nyomda : Indulásától Wilhelm Knittel, Wien, a 6. számtól S. Wix, Wien, a 14.

számtól Ernst Pintér, Wien, a 19. számtól "Moltard", Wien, a 27. apámtól Schindler und Pintér, Wien. Indult 1929.

május 1- é n , megszűnt az 1923. évi májusi számmal. Meg­

jelent havonta. Összes megjelenés: 1929. 1-8. sz. / I . évf.

1930. 9-20. sz. /II. évf./, 1931. 2 1 - 3 2 . sz. /III. évf./, 1932. 33-37. sz. /IV. évf./ Az Országos Széchenyi Könyv­

tár példányából hiányzik a 2, 3, 4, 8, 11, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 29, 32, 34. sz.

10. ÉRTESÍTő. Kőnyomat. Hely /Wien/ és év nélkül. 1 4 . sz.

1 1 . HALMI JÓZSEF RIPORTLAPJA. Indult 1922-ben. Megjelent kétheten­

ként, összes megjelenés: 1922. I. évf. 1. sz., 1923.

II. évf. 1 - 7 . sz. Felelős szerkesztő Richter Róbert. Kia­

dó Halmi József. Nyomda: "Elbemühl", Wien.

12. IFJÚMUNKÁS INTERNACIONÁLÉ. A kommunista ifjúmunkás internacioná­

lé lapja. Megjelent 1921. márc. sz. Nyomda: "Elbemühl", Wien.

13. INTERNACIONÁLÉ. Kommunista tudományos folyóirat. Indult 1920.

februárjában. Megjelent : 1920. I. évf. 1-2. sz. Felelős szerkesztő Rödl Lajos. Kiadó: "Kommunisták Németausztri­

ai Pártja". Nyomda nincs megnevezve.

14. /KÉTSZERKETTŐ./ 2 x 2 . Indult 1922, Szerkesztette Kassák Lajos és Németh Andor. Megjelent 1922. I. évf. 1. sz.

15. JÖVŐ. Indult 1921. február 23. Megszűnt 1923. május 3 . Megje­

lent naponta. Összes megjelenés : 1921. I. évf. 1-271, 1922. II. évf. 1-299, 1923. III. évf. 1-102. sz. Szer­

kesztették Garami Ernő és Lovászy Márton. Felelős szer­

kesztő 1921. március 3 - i g Róth Géza. 1921. március 4 - től Eitelberg M. Nyomda: "Vorwärts" Ny. Kiadó 1921.

március 3- i g Garami Ernő és Lovászy Márton, 1921. már­

cius 4- t ő l "Jövő" G.M.B.H.

16. KONGRESSZUSI TUDÓSÍTÓ. Indult 1921-ben. Megjelent 1921. ok­

tóber 1- é n az 50./?/ sz. Csak ez az egy szám ismert.

Felelős szerkesztő Schlesinger Gusztáv. Kiadó u . az.

Nyomda nincs megnevezve.

17. MA. Aktivista művészeti és társadalmi folyóirat. 1921. márc.

(12)

10-től csak "Aktivista folyóirat". Indult 1920. május 1 - én, mint a budapesti MA folytatása. Megjelent szabálytalan időközökben. Bécsi megjelenése : 1920. V. évf. 1-4, 1922.

VI. évf. 6-9, 1921-1922. VII. évf. 1-6, 1922-1923. VIII.

évf. 1-10, 1923-1924. IX. évf. 1-9, 1925. X. évf. 1-4. sz 1/

Szerkesztette Kassák Lajos. Felelős szerkesztő Fritz Brügel, a VII. évfolyamtól Josef Kalmer, 1924. szept. 15-től Her­

mann Suske. Mivel a bécsi MA a magyarországi postai forgalom­

ból ki volt tiltva, Kassák a Magyarországnak szánt példányo­

kat KORTÁRS feliratú boritékkal készíttette el. A KORTÁRS címétől eltekintve tartalmilag azonos volt a MA-val.

Nyomda : Vernay A.G.

PANORÁMA. Képes hetilap. Indult 1921. november 20-án, megszűnt 1923. október 1 4 - é n . Újraindult 1924. április 1 2 - é n , de a 14. számmal ismét megszűnt. A következő évben ismét megin­

dult, immár harmadszor, azonban ennek a harmadik évfolyamnak a bécsi magyar emigrációhoz sem politikailag, sem irodalmi­

lag nincs köze, mert hasábjait a pesti másod— és harmadvonal­

beli irók írásai töltötték meg. Ennek tulajdonosa valószínű­

leg a Központi Sajtóvállalat /Budapest/ volt, amely a folyó­

irat bécsi megjelentetésével főleg az utódállamokba is expor­

tálható lap előállítására törekedett, mivel a budapesti és általában a magyarországi lapokat pár kivétellel 2/ az utód­

államok területére nem engedték be. Első folyamának szerkesz­

tője Jankó Ferenc, németországi szerkesztője pedig

1923. január 1-től 1923. szeptember 30-ig Bölöni György.

Az 1924. április 1 2 - é n megindult új folyam felelős szerkesz­

tője Johann Stenzel, szerkesztője Bolgár Imre. Kiadó a szer­

kesztő, 1924. április 12-től pedig a Panorama Verlags­

gesellschaft. Nyomda: 1921. november 20-tól 1922. december 24-ig Öst. Zeitungs- und Druckerei A.G. és Vernay A. G . , 1922. december 24-tól Phönix, Berlin, 1923. szeptember 3 0 - tól Gesellschaft für Graphische Industrie, 1924. április 12-től a szöveget a "Ring", a mélynyomásu képanyagot a Gesellschaft für Graphische Industrie nyomta. 1924. július 13-tól minden nyomdai munkát egyedül a "Ring" nyomda végez­

te. Főmunkatársként Kőhalmi Béla szerepelt, összes megjele- 1./ Goriupp Alisznak a IX. évfolyamra vonatkozó adatai tévesek,

a X. évfolyamot pedig nem ismeri.

2./ Színházi Élet stb.

(13)

nés: 1921. I. évf. 16, 1922. II. évf. 1-51, 1923. III. évf.

1-41, uj folyam 1924. 1 - 1 4 . sz. A harmadik folyam anyaga, mivel nem emigrációs anyag, nem került feldolgozásra.

PÉNZVILÁG. Megjelent hetenként. Emigrációs kiadvány az 1919. IX.

évf. 16. sz. Szerkesztette Róna Lajos. Felelős szerkesztő Richard Konstandt. Kiadó Róna Lajos. Nyomda Vernay A.G.

20. POLITIKAI HÍRADÓ. /Kőnyomatos napilap./ Indult 1922. április 5 - é n . Megjelent naponta. Összes megjelenés: 1922. XII.

/ ? / évf. 1-26. sz. Szerkesztőbizottság: Madzsar József, Sebestyén József és Simonyi Henry. Kiadó, nyomda nincs meg­

nevezve.

21. PROLETÁR. A III. internacionálé magyarországi lapja. Indult Wien, 1920. június 30. Megjelent hetenként. Összes megjele­

nés ; 1920. I. évf. 1-27, 1921, II. évf. 1-52, 1922. III.

évf. 1-4. sz. Felelős szerkesztő Pobisch Rudolf. Kiadó a szer­

kesztő. Nyomda: 1920. június 30-tól 1920. október 7 - i g Erste Wiener Vereinsdrucke, 1920. október 7-től Elbemühl.

22. PROLETÁR. Politikai, sport és kulturszemle. Wien, 1931- ? Lap­

tulajdonos, felelős szerkesztő és kiadó Ludwig Holub. Nyom­

da: II. Blumauergasse 1. [Litográfia.] összes megjelenés:

1931. I. évf. 1-3. sz. Az Országos Széchenyi Könyvtárban csak az összevont 2-3. szám van meg.

23. SARLÓ ÉS KALAPÁCS. Forradalmi írók és művészek évkönyve. Wien, é.n. /1926./ Szerkesztő-bizottság : Barta Sándor, Gábor An­

dor, Griffel László, Hidas Antal, Illés Béla, Komját Aladár, Lippay Zoltán, Mácza János, Matheika János, Réz Andor, Uitz Béla. Kiadja a "Magyar nyelvű forradalmi írók és művészek szövetsége". Nyomda Vernay A.G. Wien.

24. SZABADSÁG. Kemény László riportlapja. Indult 1920-ban. Megjelent hetenként. Ö s s z e s megjelenés : 1920. I. évf. 1-13. sz. Fele­

lős szerkesztő Anton Steiner. K i a d ó : Új Világ Irodalmi Vál­

lalat. Nyomda: IX. Berggasse 31.

25. SZEGÉNY EMBER. A Schlesinger féle ÉRTESÍTŐ 45. száma. Maga a Schlesinger-féle Értesítő a budapesti könyvtárakban nem ta­

lálható.

26. TŰZ. Szépirodalmi, művészeti, tudományos, társadalmi, kritikai és közgazdasági hetilap. Bécsi kiadása a Bratislavában in­

dult és 1921-ben 1-2. számban megjelent folyóirattal szemben rotációs papíron jelent meg, első évfolyamaként azonban a bratislavai kiadást vette alapul és bécsi kiadásában mind-

(14)

járt a II. évfolyammal jelentkezett. Szerkesztette GömÖri Jenő. Felelős szerkesztő 1922. júliustól J. Silberwerk, 1922. november 26.-tól Antal I. Kiadó a szerkesztőség. Nyom­

da: 1922. július 9-től Swoboda et Cie, 1922. november 2 6 - tól Steinmann. Összes megjelenés: 1922. II. évf. 1-23, 1923. III. évf. 1 - 4 . sz. 1922. áprilisi számától megjelené­

si helyként Wien-Bratislava van feltüntetve, alcímként pe­

dig: Az egyetemes kultúra magyarnyelvű folyóirata.

27. ÚJ MAGYAROK. Havi folyóirat. Wien, 1932-? Tulajdonos, kiadó és főszerkesztő Fényes Samu. Felelős szerkesztő Fényes György. Nyomda a Rudolf Kamus und Co. Indult 1932-ben. El­

ső száma valószínűleg 1932. októberben jelent meg, mert a második és az OSZK-ban is meglevő szám megjelenési ideje 1932. november. Nem dönthető el, hogy az 1932. évi harmadik /decemberi/ szám megjelent-e. Az 1933. évi II. évfolyam meg­

jelenési helye és a megjelent füzetek száma bizonytalan, mert az 1935. évről az OSZK. egy példányt sem bir, ellenben 1934-ből /III. évf./ a 2. és 3. szám, 1935-ből /IV. évf./

pedig a 4 . és 5. szám rendelkezésre áll, de ezek megjelené­

si helye Bukarest és így jelen munka szempontjából nem jöhe­

tett számításba.

28. ÚJ MÁRCIUS. A kommunisták magyarországi pártjának / a kommunista internacionálé szekciójának/ hivatalos lapja. Indult 1925.

júliusában. Felelőa szerkesztő Caroline Zinner. K i a d ó : Ar­

beiterbuchhandlung. Megjelent havonta. Ö s s z e s megjelenés:

1925. I. évf. 1-6, 1926. II. évf. 1-12. sz. és orosz for­

radalmi különszám nov. 7. kelettel, 1927. III. évf. 1-10.

sz. és egy különszám, 1928. IV. évf. 1-7. sz., 1929. V.

évf. 1-11. sz. és egy különszám a magyarországi proletárdik­

tatúra és a Komintern 10-ik évfordulójára, 1930. VI. évf.

1-11. sz., 1931. VII. évf. 1-11, 1932, VIII. évf. 1-8. sz.

és a Sallai-Fürst különszám, 1933. IX. évf. 1-6. sz. és különszám a KPM 15 éves jubileumára.

29. ÚJ KÖNYV. Indult 1921. február 1 - é n . Megszűnt 1921. november l-i számával, összes megjelenés: 1920. I. évf. 1-9. sz.

Szerkesztette Lázár Miklós. Felelős szer­

kesztő F. Karpfen. Nyomda : Gesellschaft für Graphische Industrie, Wien. 1./

1./ Ezt a folyóiratot Goriupp nem ismeri.

(15)

-VIII-

30. ÚJ VILÁG. Indult 1920. szeptember 3 . Megjelent hetenként.

összes megjelenés: 1920. I. évf. 1-9. sz. Főszer­

kesztő Bakonyi Endre. Felelős szerkesztő Neubrand Ferenc. Kiadó i Uj Világ Irodalmi Vállalat. Nyomda:

IX. Berggasse 31.

31. VASÁRNAP. Irodalmi hetilap. Indult 1920. március 28. Megje­

lent hetenként. Összes megjelenés: 1920. I. évf.

1-15. sz. Szerkesztette 1920. március 28-tól 1920.

május 2-ig Kaczér Illés, utána Erdély Jenő. Nyom­

da : Vernay A.G.

32. VILÁGOSSÁG. Indult 1920. június 1. Megszűnt 1921. április 13.

Megjelent hetenként. Összes megjelenés: 1920. I.

évf. 1-30., 1921. II. évf. 1 - 1 1 . sz. Szerkesztette Kunfi Zsigmond. Felelős szerkesztő indulásától 1920. augusztus 11.-ig Pötzl Pál, utána Tanwebel Károly. Nyomda: Indulástól 1920. november 3- i g Wiener Graphische Werkstätte, 1921. március 12-től Gesellschaft für Graphische Industrie, 1921. március 30-tól Norbertus Ny.

33. VÖRÖS ÚJSÁG. A Die Rote Fahne melléklete 1920-ban. Számozása az alaplappal azonos. Megjelent: 1920. III. évf.

219-316. sz.

34. VÖRÖS ÚJSÁG. A Kommunisták Magyarországi Pártja Ellenzéki Csoportjának lapja. Indult 1921. november 21-én.

Megjelent kéthetenként. Összes megjelenés: 1921.

IV. évf. 1- 5 , 1922. V. évf. 1-3. sz. Felelős szer­

kesztő Sarlai Sándor. Kiadó u . az. Nyomda: "Elbe­

mühl".

A fent felsorolt és a bibliográfiában feldolgozott sajtóterméke­

ken kívül ismertek, de hozzáférhetetlenségük miatt nem kerültek feldolgozásra az alábbi l a p o k :

1. ÉRTESÍTŐ. Megjelent hetenként. Összes megjelenés: 1921. II.

évf. 2 0 - 5 2 . sz. / A 43. és 47. sz. UJ VILÁG, a 45.

sz. pedig SZEGÉNY EMBER címmel is megjelent./ Fe­

lelős szerkesztő Schlesinger Gusztáv. Kiadó a szer­

kesztő. Nyomda: "Elbemühl".

2. JÖVŐ. Alkalmi élclap. 1922. Az Országos Széchenyi Könyvtárból hiányzik.

3. UJ VILÁG. A Schlesinger-féle ÉRTESÍTŐ 45. száma.

Ismeretesek és hozzá is férhetők, de részben az emigrációs politi-

(16)

kával

ellentétes

álláspontjuk, részben érdektelenségük miatt nem kerültek feldolgozásra t

1. BÉCSI MAGYAR FUTÁR. Független politikai hetilap. Wien, 1919.

Felelős szerkesztő Adalbert Kerner. K i a d ó : Verein

"Herold" Wien. Nyomda: "Herold" könyv és műnyomda.

Összes megjelenés: 1919. 1-5. sz. /1919. márc. 22- 1919. ápr. 13./ Jobboldali beállítottságú.

2. EGÉSZEN NYÍLT LEVELEK AZ EMIGRÁCIÓBÓL. Wien, 1930-1932. Felelős szerkesztő, kiadó és laptulajdonos Karl Brakl. Szer­

kesztő Róbert Oszkár "magyar kisebbségi cseh állampol­

gár". Nyomda: Sofie Brakl. összes megjelenés : 1930.

1-9. sz. /OSZK-ban hiányzik : 1-2, 4 - 5 . sz./, 1931. 10- 13, 1932. 14-17. sz. Zavaros politikai álláspontú emig­

rációs lap, a magyar Tanácsköztársasággal kapcsolata nincs.

3. AZ EMBER. Göndör Ferenc politikai hetilapja. Indult 1919-ben.

Egyéb adatait l. Goriuppnál.

4. GYERMEK-ÚJSÁG. Képes hetilap. Wien, 1926-1930. Felelős szer­

kesztő Illy János. Tulajdonos és kiadó "Danubia" Zeitung und Verlagsgesellschaft M.B.H. Kizárólag anyaországbeli, nem emigrációs írók írták /Altay Margit, Dánielné Len­

gyel Laura, P. Ábrahám Ernő stb./ Bécsi megjelentetése valószínűleg a csehszlovákiai és romániai kolportázsjog megszerzése miatt történt. Összes megjelenés: 1926.

I. évf. 1-52, 1927. II. évf. 1-52, 1928. III. évf. 1- 52, 1929. IV. évf. 1-52, 1930. V. évf. 1 - 5 2 . sz.

5. KÉRGES TENYÉR EGYESÍTVE A FÉRGES KENYÉRREL. Kőnyomatos, hely és év nélkül. Szerkesztő nincs megnevezve. Megjelent

/1919?/ Wien, I. évf. 1. sz. 4 p.

Ami a bécsi emigrációs sajtó anyagának feldolgozását illeti, a do­

log természeténél fogva nem terjedhetett ki az egész anyagra. Az elsősorban szépirodalmi jellegű folyóiratok teljes anyaga feldolgo­

zásra került, az egyéb folyóiratok, politikai heti és napilapok anyaga azonban csak válogatva került feldolgozásra. Az irodalmi, képzőművészeti, zenei és színházi anyag teljes egészében szere­

pel, az egyéb anyag területén azonban már csak a válogatás elve érvényesült. A politikai és publicisztikai anyag csak akkor ke­

rült feldolgozásra, ha írójuk szépíró is volt egyben /pl. Gábor Andor/ vagy pedig jellemzőek voltak akár írójuk, akár témájuk kö­

vetkeztében az emigráció politikai és emberi magatartására. Ki-

(17)

vételt Képez az ÚJ MÁRCIUS, amely a teljes anyaggal szerepel.

A válogatás természetesen mindig önkényes bizonyos fokig, azon­

ban, mivel jelen munka elsősorban irodalomtörténészek számára ké­

szült, úgy hisszük, hegy a válogatás fent ismertetett elvei mel­

lett is sikerült a bécsi magyar sajtó minden jelentős írását be­

sorozni.

A feldolgozott anyag három főcsoportra oszlik : I. Szépirodalom, II. Irodalomtörténet, III. Egyéb írások.

Az I. Szépirodalmi rész ismét két csoportra oszlik : A feldolgozás első fele a magyar szépirodalmi alkotásokat fogja ö^sze, szignált és író megnevezése nélküli csoportosításban, a külföldi szépirodal­

mi anyag pedig az egyes nemzetek betűrendjében nyert csoportosítást.

A szerzős részben az egyes írók abc rendben követik egymást, egyes írókon belül pedig az írásművek felsorolása évenként, azon belül pedig a megjelenési hely /folyóirat és újság/ sorrendjében. Az í­

rásművek műfaji hovatartozását rövidítések /v=vers, R=regény, E=

novella, elbeszélés, rajz, T=tárca, riport, P=publicisztika, F=

versfordítás/ jelzik. Hosszas megfontolás után a publicisztikai í­

rások is a szépirodalmi csoportba kerültek, főleg arra való tekin­

tettel, hogy e műfajból elsősorban csak a szépirók által írt publi­

cisztikai művek nyertek feldolgozást.

A II. Irodalomtörténet c. rész három főcsoportra oszlik. Az 1.

rész az irodalomelméleti, általános és összehasonlító irodalomtörté­

neti anyagot tárja fel, a 2. rész a magyar irodalomtörténeti és Kri­

tikai anyagot adja, míg a 3. rész a külföldi irodalmak történetére vonatkozó közléseket tárja fel. Ez utóbbiak nemzetek szerinti cso­

portosításban, a nemzetek abc sorrendjében szerepelnek. Úgy a ma­

gyar irodalomtörténeti, mint az egyes nemzetek irodalmának törté­

netére vonatkozó anyag két részre tagozódik: általános részre, amely az egyes műfajokra, korszakokra, stílusokra stb. vonatkozó

anyagot tartalmazza és az egyes írókra vonatkozó részre, ahol az egyes írók neve alatt miinden tanulmány és közlemény megtalálható, a­

mely a megnevezett íróra vonatkozólag a bécsi magyar emigrációs saj­

tóban megjelent.

A III. Egyéb írások c. rész a bécsi magyar emigrációs sajtó nem

szépirodalmi és irodalomtörténeti jellegű írásait dolgozza fel, az ETO szakcsoportosítása szerint. Mivel teljes egészében csak a szépirodalmi jellegű folyóiratok kerültek feldolgozásra, az egyéb

sajtótermékeknél pedig erős válogatás érvényesült, ez az anyag koránt sem olyan nagy, mint amilyen arányban az emigrációs sajtó­

ban szerepel. A feldolgozás elsősorban irodalomtörténeti jellege

(18)

azonban erre kellő magyarázatot ad.

A függelékben összeállitást nyert az emigrációs sajtó rajz- és mű­

vészi szempontból fontos reprodukciók anyaga is. Mivel ebben az Ös­

szeállításban igen sok, emigrációs íróról készült rajz is szerepel, ez a függelék az irodalomtörténészek részére is érdekkel bír.

A feldolgozott újságok és folyóiratok címei jelen feldolgozásban rövidített alakban szerepelnek. A rövidítések jegyzékét az alábbi­

akban adjuk :

AE. = Ádám és Éva.

AKE. = Akasztott Ember.

BK. = Bécsi Kurír.

B. = Bunkó.

BMU. = Bécsi Magyar Újság.

D. = Diogenes.

E. = Egység.

ÉK. = Ék.

EL. = Előre.

ÉRT. = Értesítő.

HJR. = Halmi József Riportlapja.

IINT. = Ifjúmunkás Internacionálé.

INT. = Internacionálé.

J. = Jövő.

KT. = Kongresszusi Tudósító.

MA = Ma

P. = Panoráma.

PH. = Politikai Híradó.

PR. = Proletár.

PR.II. = Proletár l931.

SKÉ. = Sarló és Kalapács Évkönyv.

PV. = Pénzvilág.

SZ.= Szabadság.

SZE. = Szegény ember.

T. = Tűz.

UK. = Új Könyv.

UMA. = Új Magyarok.

UM. = Új Március.

UV. = Uj Világ.

VIL. = Világosság.

VU. = Vörös Újság.

VURF. = Vörös Újság, a Die Rote Fahne mell.

(19)

S z é p i r o d a l o m .

(20)

Magyar szépirodalom.

- a - : Pesti asszony Bécsben. /T./ 3HÙ. 1923. szept. 20. sz.

A. A. i Magyar tájak. /V./ AKE. 1923. 1. sz. 4. 1.

Vak ló legendája, /v./ ÉK, 1923. 1. sz. 9. 1.

Idillikus vasárnap délután, /V./ ÉK, 1923. 3. sz. 5.1.

a. b. ; pesti legendák. /T./ BMU. 1920. 277. sz.

Aba Ádám : Himnusz. Ma, 1920. V/l-2. sz. 11. 1.

A. B. C. : Néhány szó egy lelkes követőmhöz. /T./ J. 1921.

1 8 8 . sz.

Acél Pál : Egyszerű teremtés. /V./ E. 1 . sz. ,/1922./ 18. 1.

Acél Benő : Hol a boldogság mostanában? /T./ BMU. 1923. 117.sz.

Ady Endre : A fekete húsvét. /V./ BNU. 1920. 61. sz.

Rengj csak föld. /v./ VIL. 1930. 80. 1.

Dózsa György unokája. /V./ VIL. 1920. 103. 1.

Csák Máté földjén, / v . / VIL. 1920. 135. 1.

A vörös Nap. /V./ VIL. 1920. 151. 1.

A kürtösök szava. /V./ VIL. 1920. 247. 1.

A Halál-tó fölött. /V./ VIL. 1920. 343. 1.

álmodik a nyomor. /V./ VIL. 1920. 425. 1.

Az őszi rónaék. /V./ VIL. 1920. 439. 1.

Dózsa György unokája. IINT. 1921. márc. /l.sz./ 6.1.

A csillagok csillaga. /V./ VIL. 1921. 64. 1.

A percemberkék után. /V./ J. 1922. 247. sz.

Két kuruc beszélget. /V./ BMU. 1923. 211. sz.

Mindent az életért, / v . / BMU. 1923. 211. sz.

A fajtám takarója. /V./ BMU* *923. 252. sz.

Seelen an der Halfter. /V./ Fordította Katzher Hugó.

D . 1923.

2.

sz. 7-8. 1.

Zu jemandem gehören. /V./ Fordította Matzner Hugó.

D . 1923* 2. sz. 8. 1.

Jöjj, Léda, megölellek. /V./ HJR. 1923. 3. sz. 20.1.

Der Busse Fluch. /V./ Fordította L.L.D. 124. 2. sz.

1*. 1.

Herzen, einander Ferne. /V./ Fordította Halasi Li­

pót. Do 1924. 2. sz. 14* 1.

Korrobori. /T./ D. 1924. 3. sz. 7^9. 1.

Regenbogenlied. /V./ Fordítottá*. L. L. D. 1924.

3. sz. 9-10. 1.

(21)

Bleibe mir. /Meg akarlak tartani./ /V./ Fordította Halasi Lipót. D . 1924. 3. sz. 10. 1.

Lied vor der Ernte. /Ének aratás előtt./ /V./ Fordí­

totta Halasi Lipót. D. 1924. 34-35. sz. 14. 1.

Alone wlth the sea. /V./ Fordította Gáspár Endre. D . 1925. 22-23. sz. 12-13. 1.

Blood and gold. Fordította Gáspár Endre. D. 1925. 22- 23. sz. 13. 1.

The horses of Death. /V./ Fordította Gáspár Endre. D . 1925. 22-23. sz. 13-14. 1.

I should llke to be liked. /V./ Fordította Gáspár End­

re. D . 1925. 2 4 . sz. 8-9. 1.

I try ta hold you fast. /V./ Fordította Gáspár Endre.

D . 1925. 24. sz. 9. 1.

The white Lady of the castle. /v./ Fordította Gáspár Endre. D. 1925. 26. sz. 4. 1.

The lened of Saint Margaret, /v./ Fordította Gáspár Margit. D . 1925. 5. 1.

Szent Margit legendája* / v . / D. 1925. 26. sz. 5-6. 1.

The Kinsman of Death. /V./ Fordította Gáspár Endre.

D . 1925. 27. sz. 9-10. 1.

A halál rokona. /V./ B. 1925. 27. sz. 10. 1.

The proletarian boy'a song. /V./ Fordította Gáspár End­

re. D . 1925. 29, sz. 6. 1.

proletár fiu verse. /V./ D . 1925. 29. sz. 7. 1.

Der schwarze Flügel. /V./ Fordította Lang Lajos. D . 1926. 2. sz. 12. 1.

Sonderbare Sommernacht. /V./ Fordította Láng Lajos.

D . 1926. 3. sz. 11-12. 1.

/ ágyé / ! Egy színes riport stiláris elemzése. /T./ BMH.

1920 , 1 8 6 . sz.

A. I, : pesti levél. /T./ BNU. 1920. 58, 103, 106, 129, 135, 233, 1921. ?. sz.

A. L. : Látogatás a bácsi szülésznők szervezetében. /T./ HJR.

1923. 3 . sz. 21-22. 1.

/ldori Károly : Jacqueline. /E./ P. 1923. 18. sz. 12. 1.

Bécsi levél. /T./ V. 1920. 7 . sz. 30-31, 8.

sz. 31, 9. sz, 26, 11. sz. 27. 1.

Amadé László : Én angyalkám. /V./ T. 1922. 3/5/ sz. 2. 1.

Ambrus Balázs : Két japán vers. /F./ UK, 1921. 3. sz. 68. 1.

(22)

Ozi : Szomorú dal. /F./ UK. 1921. 5. sz. 20. 1.

Francis j a m m e s : J'aime l'ane... / ? . / UK. 1921. 6.sz.

22. 1.

Csónak a vizén. /V./ UK. 1921, 7. sz. 26. 1.

Sully Prudhomme : Vízparton. /F./ UK. 1921. 7.sz. 26.1.

Ambrus Bálint t Henry Huysdael : Szomorú napon. /F./ P. 1921.

5 . sz.

18. 1.

Paul Verlaine : Idegenben. /F./ P. 1922. 6. sz. 20. 1.

Sully Prudhomme : Ismerkedés. /P./ P. 1922. 7. sz. 14.1.

Ambrus Béla ; Stuart Merill t őszi alkonyat. /F./ P. 1922. 2. sz.

10. 1*

Amondó Péter 1. Lorsy Ernő.

Anday Károly t Uri becsület* /E./ VIL. 1920. 327-323. 1.

Az utcasarkon. /E./ VIL. 192D. 391-392. 1.

Megtérés. /E./ VIL. 1920. 455-456. 1.

Üzlet - üzlet. /E./ VIL. 1921. 127-128. 1.

Andor Leon : Egy aj Breitbart. /T./ HJR. 1923. 4 . sz. 19-21. 1.

Reggeltől estig. /E./ D . 1923. a . sz. 7-9. 1.

Antal János ; Az én Istenem, / v . / P. 1923. 23+ sz. 11. 1.

Antal Sándor : ülni kell. /E./ UV. 1920. t+ sz. 15-16. 1.

A aokbankó fehér rabszolgái. /T./ UV. 1920. 2. sz. 8.1.

A "jó fiuk" jönnek. /T./ UV. 1920. 3. sz. 7. 1.

Elégia. /T./ UV. 1920. 5. sz. 15* 1.

Aki Minden és Egy vagy. /T./ UV. 1920. 7. sz. 10. 1.

Az Apostol. / ? . / UV. 1920. 8. sz. 6. 1.

Ady. /V./ VIL. 1921. 111-112. 1.

Elárvult székek beszéde. /T./ BMU. 1922. 147. sz.

Befelé nézek. /E./ D . 1923. 4. sz. 4-5. 1.

Garabonciás énekéből. /Hol van a föld-Miatyánk./ /E./

D . 1923. 9. sz. 16-18. 1.

Köszönet és hála* /T./ D . 1923. 13+ sz. 6-7. 1.

Izenet haza. /V./ D . 1924. 9. sz. 8. 1.

Diófa ha lennék, / v . / D . 1924. 17. sz, 9-10. 1.

Útban, anyámhoz. /V./ P. 1924. 6. sz. 14. 1.

Azért mágis élek... /V./ D . 1927. 5+ sz. 8. 1.

Zsoltár. /V./ D . 1927. 6 . sz. 7. 1.

Tort nem ülnek rajtam... /V./ D. 1927. 6. sz. 8. 1.

A. P. : Amerika Porzsoltja rólunk. /T./ EMU. 1921. 33. sz.

Tragikomédia. /T./ BMU. 1921. 80. sz.

Az ő börtöneik. /T./ BMU. 1922. 125. sz.

Bukovay győzelme. /T./ BMU. 1922. 228. sz.

(23)

A legszebb bécsi nő. /T./ BMU. 1922. 270. sz.

Csöndben, párnák közt. /T./ BMU. 1922. 272. sz.

Az énem. /T./ BMU. 1922. 284. sz.

Aradi Victor : Orosz rapszódiák. /T./ J. 1921. 57, sz.

Találkozásom Dzsingisz kánnal. /E./ J. 1923* 17. sz, Sárika. /E./ npEBM J. 1923. 29, 30. sz.

Két katona. /E./ J. 1923* 38, 39, 40, sz.

A rizs utja. /T./ J. 1923* 54. sz.

Találkozásom az embereyővel. /E./ j . 1923. 67. sz.

János a ködben. /E./ J. 1923. 72. sz.

Mese az Írógépről, az emberről és a sorsról. /T./ J. 1923.

7 7 . sz.

Arany János : Civllisatio. /V./ BMU,. 1922. 240. sz.

Aranyműves János Lajos : Szerelem* /V./ T. 1922. 5. / 8 . / sz. 8.1.

Idóbenézés. /V./ ÉK, 1923. 1. sz. 4. 1.

Arató György 1, Szántó György.

Arator : Rongyokká foszlottam. /T./ BMU. 1922. 257. sz.

ász : Forgalom a Sörház-utcai üzletben. /D./ J, 1922. 90. sz.

- b. : Egy erdélyi gyáraiapitás története. /T./ HJR./ 1923. 6-7.

sz. 22-23. 1.

B. : Hotel Berlin. /T./ BMU. 1922. 252. sz.

Babits Mihály : Aphriditéhe*. /V./ UK. 1921. 3. sz. 1. 1.

Salamon király könyvéből. /V./ UK. 1921. 3+ sz. 2-3. 1.

Anakreon t Szüret. /F./ UK. 1921. 3* sz. 4. 1.

Petronius Arbiter g_ A hitves és a fizetés. /F./ UK. 1921.

3. sz. 11. 1.

Diophanes Myrlanp* t Epigramm. /F./ UK. 1921. 3. sz. 13.1.

Uj esztendő 1918, /V./ VIL, 1921. 47. i.

Szüret előtt. /V./ VIL. 1921. 47. 1.

Bach Gyula : A gyáva ember kalapot vásárol./E./ T. 1922. 15-17.

/18-20./ sz. 9-10. 1.

Bacsó Béla s Üzleti akadály. /E./ P. 1922. 9. sz. 13-14. 1.

Az anyaság. / E . / P. 1922. 46. sz. 13-14. 1.

A búcsúztató. /E./ B* 1923. 7. sz. 12. 1.

Bagarin : A pehhes ember. /E./ P. 1923. 31. sz. 12. 1.

Bakonyi Endre : A siófoki országúton. /T./ UV. 1920. 8. sz. 1,1.

Bakonyi György.: Béküljetek ki, Emberek! /T./ ?. 1923. 16. sz.

19. 1.

A régi Pest. /T./ P. 1923. 24. sz. 11-12. 1.

(24)

ájféli találkozó előtt. / E . / P. 1923. 23. sz. ÍO. 1.

Balassi Bálint ! Virágének, kit egy citeras lengyel leányról Szerzett. /V./ T. 1922. 9. /12./ sz. 6, 1.

Az ő szerelmének örök és maradandó voltáról. /V./ T.

1922. 14, /17./ sz. 5. 1. i Balázs Béla : Karácsonyi ének 1919. /V./ BMU. 1920, 50. sz.

Arien* /V./ BMU. 1920. 69. sz.

Zsoltár és utóhang. /V./ B&ÎU. 1920, 74. sz.

Vagy alusznak, vagy nem hallják. /T./ BIÍU. 1920. 198. sz.

Megállj, ki vagy! /v./ Bím. 1920 . 202. sz.

Napló* /T./ EMU. 1920, 269, 275, 281, 287, 293* sz.

Melodráma. /D./ BMU. 1920. 304. sz.

Szüret. /V./ UV. 1920, 2.* sz, 10. 1.

De p r o f u n d ^ /V./ UV. 1920. 3. sz, 16. I, Szeptember. /V./ UV. 1920, 3. sz* 16. 1,

Régi párisi naplómból. /T./ UV. 1920* 6. sz. 13-14. 1.

7. sz. 11-13. 1.

Egy ideál szenvedései. / E . / UV. 1920. 9. sz. 10-11, 1.

Einstein. /T./ BMU. 1921. 44. sz.

Etnai meséiből, /3./ EMU. 1921. 307. 1.

Utazás az orosz határ felé. / E . / P. 1921. 2. sz. 11-13.1.

Egy idegen barátnő. /E./ P. 1921. 6. sz. 10-11. 1.

Luxemburg Róza levelei. /T./ BMU. 1922. 90, sz.

Napló, /T./ BMU. 1922. 100, 106, 112, 118. sz.

Szépség szemorusága. /T./ BMí, 1922. 165, sz.

Különböző különbségek. /T./ BMU. 1922, 171. sz.

A harmadik levél. /T./ BMU. 1922. 177. 1.

A kis szabadok, /E./ BMU. 1922. 1 8 3 . sz.

Ének* /T./ EMU. 1922, 189. sz.

Kiséstetek Bécsbem. /T./ BMU. 1922. 210. sz.

Kenu. / E . / BMU. 1922. 216, 1.

Szólok anyámhoz. /V./ BMU. 1922. 222. sz.

öröm. /V./ BMU. 1922, 234. sz.

OdisszeuBZ, /V./ BMU. 1922, 234. sz.

Koldusok indexe és a házmesterné koporsója. /T./ EMU.

1922, 241. sz*

Férfiének^ /V./ 2 x 2 1922. 1 , sz. 10. 1.

Eiszék a Mtbe^,^^^ 2 .1922. 1 . sz. 11. 1.

Nászdal. /V./ 2 X 2 , 1922. 1. őz. 11. 1.

Ok én iüzem. /V./ 2 x 2 , 1922. 1. sz. 12. 1.

(25)

Virginia házassága. /E./ P. 1922. 7. sz. 10-12. 1.

A győző. /E./ P. 1922+ 16. sz. 9, 1.

Az igazságtalanság* /E./ P. 1922. 23. sz, 11-13. 1.

A szélhámos, /E./ P* 1{,22. 26. sz. 11-12. 1.

A szakáll. /E./ P. 1922. 34. sz. 12-13. 1.

Tudom. /V./ p . 1922. 3 8 . sz. 12. 1.

Árnyékok* %T./ P. 1922. 42. sz. 13-14. 1.

Gyűlölet vezeklés*. /V./ P. 1922. 44. sz. 15. 1.

Jöjjön az ősz. /V./ P. 1922. 44. sz. 15. 1.

A napernyők. /E./ T. 1922. 1./4./ sz. 4. 1.

őpiumszivók. /E./ T, 1922. 2./5./ sz. 4. 1.

Fiziognómia. /T./ T. 1922. 3+/6./ sz. 4-5. 1.

Li-Tai-Pe és a tóival. /E./ T. 1922. 4./7./ sz. 9.1.

Napló* /T./ T. 1922* 14./17*/ sz. 5. 1.

Az én könyvtáram. /T./ EMU. 1923. 94. sz.

Rendetlenség. /E./ HMU. 1923+ 111. sz.

A nagy ég alatt. /R./ HMU. 1923. 117. sz.

Gaea werd ich dich nennen. /V./ Fordította Halasi Lipót. D . 1923* 20. sz. 19. 1.

A nap fia. /E./ D . 1923. 25-26. sz. 8-9. 1.

Az ópiumszivók* /E./ P* 1923* 1. sz. 13. 1.

Késő. /E./ P. 1923+ 6. sz. 9. 1.

Li-Tai-Pe és a tolvaj. /E./ P. 1923. 13. sz. 11. 1.

Hogyan jött hozzám a kis Jeanette. /E./ P. 1925.

17. sz. 10-13. 1+

Neli me tengere. /E./ P. 1923+ 31+ sz. 9-11. 1.

A szoknya* /E./ P. 1923. 38. sz. 5-6+ 1+

Az amerikai levegő. /T./ BK. 1924+ 1* sz.

Egy komoly ifju kalandjai. /E./ P. 1924. 8 . sz.

9-10. 1.

Balázs Sándor t A gyilkos* /E./ EK. 1924. 1 0 . sz.

Ballá Lucy : Rotterdam. /T./ J+ 1923* 65. sz.

Hága. /T./ J+ 1923* 68. sz.

Balkányi Béla ! Notesz-korszak. /T./ V, 1920. 2. sz. 25-26.1.

Samu bácsi vagyona. /T./ V. 1920. 4 . sz. llr-13. 1.

"Doktor ur". /T./ V. 1920. 1 1 . sz. 25-26. 1.

Báh Aladár : A szél. / v . / V. 1920. 7. sz. 29. 1.

A rokkantak, /v./ V. 1920. 10. sz. 21. 1.

Bánáti András : Szabadulás. /V./ J. 1921. 147. sz.

Emberek vagyunk. /V./ J. 1921. 165. sz.

(26)

Bányai Kornél t Beköszöntő a halál elébe, / v . / T. 1922. 14./17*/

sz. 7. 1.

A halál a legnagyobb egyenlőség és szelídség.

/V./ T . 1922. 14./17./ sz. 7. 1.

Barázda : Bucsu kedvenc lábaimtól. /T./ P. 1922. 40. sz. 20. 1.

Bárd Oszkár : XVI. Lajos. /V./ T. 1922. 8./11./ sz. 2. 1.

II. József. /V./ T. 1922+

8 ./11./

sz. 2. 1.

179*. július 8-13. /V./ T. 1922, 8./11./ sz.

2. 1.

Koordináta rendszerek. /V./ T. 1923. 1-4. sz.

2-3. 1.

Barna Bella : Édesanyám sírja, / v . / J. 1923. 98. sz.

Izenet. /v./ J. 1923. 101, ht.

Bar ta Lajos : Téboly. /T./ BMU. 1920. 192. sz.

Uj Krisztusok, /E./ BMU. 1920. 304. sz.

Gyilkosság, /E./ V. 1920. 10. sz. 3-6. 1.

A dolgok értelme. /E./ V. 1920. 15. sz. 6-9. 1.

Erdély. /T./ BMU. 1921. 178. sz.

Baranya. /T./ BMU. 1921. 199. sz.

A fekete-vörös Wáros. /A baranyai metropolis./

BMU. 1921. 2 0 3 . sz.

Inóta anyja, /E./ P. 1921. 2. sz. 9-11..1.

Az orosz ember éhszik!.../T./ BMU.,1922. 84. sz.

Komáromi jegyzetek. /T./ BMU. 1922, 90. sz.

A Habsburgok dala. /T./ BMU. 1922. 216. sz.

Én rab vagyok... /E./ BMU. 1922. 222. sz.

Első szerelem. /E./ P. 1922. 1. sz. 9-12. 1.

Egy ember. /E./ P. 1922. 6. sz. 9-10. 1.

Tőke óa ember. /E./ P. 1922. 1 3 . sz. 9-10. 1.

A diszkrét ember. /E./ P. 1922. 1 6 . sz. 9-11.1.

Október. /E./ P. 1922. 23. a*. 13-14. 1+

Bécsi Karolina. /E./ P. 1922. 27. sz. 9-11. 1.

Szól a kaka*. /E./ P. 1922. 35. sp.<#-ll. 1.

Eszkimó testvéreink. /T./ P. 1922. 3 8 . sz. 19- 21. 1.

Borcsa gyermekei, /E./ P. 1922. 43* sz.

9-10.1.

Szinházégés. /T./ P. 1922. 45. sz. 13-14. 1.

Három hegy. /3./ T. 1322. 2./5./ sz. 5, 3./6./

sz. 4-5, 4,/7./ sz. 5, 5./8./ sz. 6,

6 ./9./

sz. 6-8, 7./10./ sz. 6, 8./11./ sz. 6-8.1.

(27)

Szihhéz... / 3 . / BMU. 1923. 35. sz.

A Károlyi-föid. /T./ BMU. 1923. 46. sz.

Nő az éjszakában. /E./ EMU. 1923. 59. sz.

Lakoma 1914-ben. /E./ BMU. 1923. 65. sz.

Valami a i r . . . /T./ BMU. 1923. 68. sz.

Találkozás a pusztákban. /E./ BMU. 1923. 71. sz.

Regény néhány sorban. /E./ BMU. 1923. 87+ sz.

Látod, Richárd... /E./ BMU. 1923+ 92* sz.

A nagy dánvad. / S i c ! / /T./ BMU. 1923. 117. sz.

Fényes kufárok és valutás gyilkosok. /T./ BMU, 1923.

134. sz.

Két kecske, vagy az európai civilizáció. /B./ BMU. 1923.

141. sz.

Negyedíziglen. /T./ BMU. 1923. 161. sz.

Fecske-történet. /E./ BMU. 1923+ 168. sz.

Teozófus napok. /T./ BMU. 1923+ 178. sz.

Ottó urat megölték... /T./ BMU. 1923. 180. sz.

"Mind elmennek ezek a régi emberek..." /T./ BMU. 1923.

196. sz.

A bécsi farm. /T./ BMU. 1923+ 201. sz.

Az utoleó tét. /T./ BMU. 1923. 215. sz.

Zöld Rajna, pirosló polgárháború. /T./ BMU. 1923* 224.sz.

Az őrnagy, akit meg fognak ölni... /E./ BMU. 1923. 231.sz Az Uj Isten. /T+/ BMU. 1923. 235. sz.

Pezsgő.. . /E./ BMU. 1923. 239. sz.

Szomorú nők. /T./ BMU. 1923+ 2 4 5 . sz.

Civilizáció. /E./ BMU. 1923+ 253+ sz.

A táncosnő. /E./ BMU. 1923+ 259. sz.

Szép asszony. /É./ BMU. 1923+ 263. sz.

Az ünnepély tetőfokra emelkedik... /T./ BMU. 1923. 273.s Arany. /E./ BMU. 1923. 278. sz.

Vak és - vak. /T./ BMU. 1923+ 281. sz.

A gyermek, aki a gyilkosságot látta.../T./ BMU. 1923.

283. s*.

Csingvanno. /E./ BMU. 1923+ 2 9 1 . sz.

Bécs, nagy karácsonyba... /T./ BMU. 1923. 292. sz.

Űn elbocsátlak!... /E./ D. 1923. 5. sz. 4-13. 1.

pogrom. /B./ D . 1923. 23. sz. 6-9. 1.

Utazás Egyptomba. / E . / D . 1923+ 25-26. sz. 28-31.1.

(28)

És szólott a Szt. Michèle. /E./ HJR. 1923*.3. sz. 8-11.

Isten a Gamisongasseban. /T./ J. 1923..38. sz.

A táncosnő emléke. /T./ J. 1923+ 94* sz.

Ruszinszkó. /T./ J. 1923+ 100* sz.

Kismartonban, /T./ P. 1923. 1. sz. 15-16. 1.

Barátaim a koldusok. /T./ P. 1923. 1 2 . sz. 13. 1.

Kőbe irt szivek. /E./ p. 1923* 2 8 . sz. 9-10. 1.

Az őrült. /E./ P. 1923* 33* sz. 9-10. 1.

Hatalmas Emánuel. /E./ D . 1924+ 9, sz. 9-1$. 1+

Lélek. /E./ D . 1924. 14. sz. 8-12. 1.

Menyasszeny. /E./ D . 1924. 18. sz. 11-15. 1.

A nagy mocsár. / E . / D . 1924. 28-29. sz. 14-16. 1.

Mária menybemenetele. /E./ D . 1924. 36. sz. 10-12. 1, Latin. /E./ P. 1924+ 2. sz. 16-19. 1.

A Balatonnál. /E./ P. 1924. 12. sz. 10-12. 1.

Cigány. /E./ D . 1925. 3+ sz. 6-10. 1.

Csodálatos péter. /E./ D . 1925, 8. sz, 11-15. 1.

Áldozat, /E./ D . 1925. 13. sz. 5-8. 1.

Moloch. /E./ D . 1925. 24. sz. 10-13. 1.

Öreg barátom. /E./ D . 1925. 29. sz. 8-11. 1.

Szól a kaka*. /E./ D . 1926. 23. sz. 8-14. 1.

Tavaszi fény. /E./ D . 1926. 26. sz. 10-13. 1.

Egy ember, /E./ D . 1927. 6. sz. 8-11. 1.

Naná Háná. /E./ D . 1927. 9 . sz. 8-11. 1.

Barta Sándor. / /b.a./, B. S. /B.S.//

Ave Mamaluki /V./ Ma 1920. V / l - 2 . sz. 5. 1.

HumanÉata ének. /V./ Ma 1920. V/3, sz. 24. 1.

Akasztott ember. /V./ Ma 1920 V/4, sz. 38. 1.

Mese. /E./ Ma 1920. V/l-2. sz. 15. 1.

Idegen. /B./ Ma 1920. V l / l - 2 . sz. 5-8. 1.

Spengemann, Christoph : A művész. /F./ Ma 1921. Vl/9.sz.

131. 1.

Beszélgetők. /B./ Ma 1921. Vl/5. sz. 66-67* 1.

Pubertás. / E . / Ma 1921. Vl/6. sz. 72-79. 1.

Johann Meyer : Egy harcos életnapjénak programmja. /F./

Ma 1921. VI/8. sz. 102. 1.

Tisztelt asztaltársaság. / E . / Ma 1921. Vl/9. sz. 120- 121. 1.

ípitkezők, /D./ Ma 1921. VIl/l. sz. 143-146. 1.

Mese a citromsárga tornyokról. /V./ Ma 1921. Vl/4.sz.

51. 1.

(29)

Horfondirozó kamasz, /v./ Ma 19 1 . Vl/8. sz. 111. 1.

Jaj! /V./ Ma 1922* YIl /4. sz. 50. 1.

/b.a./ : Az őrültek elaő összejövetele a szemeteslá­

dában. /D./ AKE. 1922. 1-2. sz. 6, 3-4.sz. 13- 14* 1*

Igaz ember. /E./ AKE. 1922. 1-2. sz. 8-10, 3-4. sz.

7-9, 1923. 1* sz* 5-7. 1.

Mese a nagy ha su asszonyról. /E./ Ma 1922. VIl/2. sz.

M .

i .

Mese a moszatzöld emberről. /E./ Ma 1922. VIl/3. sz.

36 -40. 1.

Günther Mürr ! Térutazás. /F./ Ma 1922. VIl/5-6. sz.

9. 1.

Vincente Huidobre : Vera. / ? * / Ma 1922* VII/5-6. sz.

14.

1.

Blaise Cendrars : Marc Chagall műterme. /F./ Ma 1922.

V T l / 5 - 6 . sz. 16. 1.

Egggyü Zakariás a megváltó. /B./ Ma 1922. VIl/5*6.sz.

19-25. 1.

Hana Arp : A virágszfinksz. /F./ Ma 1922. VIl/7. sz.

45. 1.

Irás. /V./ T, 1922. L./4./ sz. 4. 1.

Éhes Ember. /V./ AKE. 1923. 1+ e%. 3. 1.

Ballada 1923*ról* /V./ AKE. 1923. 1. sz. 3. 1*

Oscar Kanehl * Összeomlás* /F./ AKE. 1923. 1. sz. 5.1.

Igaz ember. /D./ Ék 1923* 1* sz. 8-9. 1.

Idő kristálya : Moszkva. /E./ Ék 1923 2. sz. 4-7. 1.

Külvárosi panoptikum. /E./ Ék 1923. 3. sz. 2-3. 1*

H, Gnllbeaux : Liebknecht Karoly. / B . / Ék 1923. 3.sz.

3 -4.

1.

Mikor a csillag egy dézsa vizbe hull. /E./ SKÉ. 1926.

30-44. 1.

Ének a moszkvai porról* /V./ UM. 1926. ksz. 65. 1.

/Barta Sándor/ : 1919. /V./ AKE. 1922. 1-2, sz. 9. 1.

B. B. : Az idvecültek, /V./ Ma 1920. V/l-2. sz. 11. 1.

A forradalom harcosainak. /V./ Ma 1920. V/4, sz. 40.1,

*. e. : Őrjöngő Lóránt. /T./ BMU. 1921. 21. sz.

Beceki Andor : Kertetek... /V./ T. 1923. 1-4. sz. 6. 1.

Két karod kitárva.../V./ T. 1923. 1-4. sz. 6. 1.

Versek, / v . / Ma 1923* VIIl/4. sz.

(30)

Kinyilatkoztatás. /V./ P. 1923. 23. sz. 11. 1.

Békeffi László : Feleségem nyaral. /D./ P. 1924. 9-lo. sz. 14.1.

Bem Ami 9 Ütközet a Földközi tengeren* /B./ D. 1925. 1. sz. 8- 12. 1.

Apró komédiák. A párisi Operában. /T./ D. 1925. 3. sz.

22-24. 1.

Békéssy Imre : Kivégzés júniusban. /T./ T. 1922+ 6./9./ sz. 1- 2. 1.

Benedek Károly * Az elhagyott szerelmes. /V./ J . 1922. 49. sz.

A várakozó. /V./ P. 1922. 4. sz. 19. 1.

Bécsi reggel, / v . / KBKEM p . 1922+ 10. sz. 12. 1.

Asszonyommal az álet-Reduton. /V./ P. 1922+ 1 4 . sz.

10. 1.

A Megváltó sirján virrasztok. /V./ P. 1922. 16. sz.

10. 1.

Alvó Csipkerózsához. /V./ P. 1922. 20. sz. 15. 1+

Futó sinek. / v . / P. 1922. 31+ sz. 23. 1.

Taoro. /V./ ?. 1922. 3 7 . sz. 11. 1.

Az unoka. /V./ P. 1922. 3 7 . sz. 11. 1.

Törött doromb, /V./ P. 1922. 37. sz. 11. 1.

Judit. /V./ P. 1923. 12. sz. 12. 1.

Az én szobám. /V./ P. 1923. 18. sz. 9. 1.

A hírlapíró dalol. /V./ P. 1923. 22. sz. 9. 1.

s z i g é . /V./ P. 1923. 39. sz. 10. 1.

Ninon karjai között. /V./ D. 1925. 1 9 . sz. 11. 1.

Búcsúzom Ninontől. /V./ D+ 1925. 19. sz. 12. 1.

Atlantisz. /V./ D. 1925. 24. sz. 10. 1.

Benjámin Ferenc : Volt egyszer... /V./ P. 1922. 11. sz. 23* 1.

A mél%ágek dalolnak... /V./ EMU. 1923. 35. sz.

Mementó! / v . / BMU. 1923* 53* sz.

Ës szól az Élet! /V./ J. 1923+ 100. sz.

És az is csók... /V./ AE. 1924+ 1. sz. 8. 1.

Léda. /V./ AE. 1924+ 3. sz. 2. 1.

Berczi : Levelek Béla öcsémhez. /T./ P. 1921. 5. sz. 18, 1922.

5. sz. 21, 1 0 . sz. 15-16, 13. sz. 21, 20. sz. 16, 24. sz. 16, 28. sz. 18, 32. sz. 13, 35. sz. 11- 12. 1.

Berendi László : Tengerpart. /V./ T. 1922. 4./7./ sz. 2. 1.

Veronai szonett, /v./ T. 1922. 15-17. /18-20./ sz. 5.1*

Berkes Imre : Éjjel a falun. / E . / P. 1921. 4. sz. 11-12. 1.

(31)

Husz év múlva. /E./ p. 1922. 8. sz. 10-11. 1.

Szeráí. /E./ P. 1922. 20. sz. 12-13. 1.

Bernát Sándor : Haláltánc. /T./ UK. 1921. 6. sz. 60-62. 1.

Berzsenyi Dánlel : A megelégedés. /V./ V. 1920. 1. sz. 23. 1.

Megelégedés, / v . / T. 1922. 2./5./ sz. 2. 1.

Az esthajnalhoz. /V./ T. 1922. 3+/6./ sz. 2. 1.

Levéltőredék barátnemhez, / v . / T. 1922. 14./17./ sz.

5. 1.

Besnyő Sándor : Márfiusi zászlóra. /V./ UM. 1927. 154-155. 1.

Vörös évtized. /T./ UM. 1927. ksz. 217. 1.

A klub. /T./ UM. 1927. ksz+ 251-252. 1.,

Kommunisták Magyarországi Pártja. /V./ UM. 1926. 567- 566. 1.

B. I. ! Halott a villamoson. /E./ BMU. 1923. 246. sz.

Bihari Mihály : Mit láttam Budapesten* /T./ BMU. 1922* 152, 154, 155. sz.

Bixő Erzsi : A gyürüfa. /E./ J. 1923+ 41. sz.

Gyürüía. /E./ P. 1923+ 8. sz. 12. 1.

Biró György : Uj csoda várás. /V./ T. 1922. 18-23./21-26./ sz.

11. 1.

Biró Lajos : Siratás. /T./ BMU. 1920. 81. sz.

Mariska* /E./ V . 1920. 3. sz. 3-6, 4, sz. 14-17, 6.sz.

10-14, 12. sz. 3-8. 1.

Párbaj. /B+/ P+ 1921. 5+ sz. 9-11. 1.

Artúr és Olga vagy a szerelem iskolája. /R./ J. 1922, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 32, 33, 34. sz.

A vér. /E./ P. 1922. 3 . sz. 9-11. 1.

A betörő. /E./ P. 1922. 7+ sz. 9-10+ 1.

Bécsi Interieur. /E./ P. 1922. 11. sz. 9-10. 1.

Falusi levél. /E./ P. 1922+ 15. sz. 9-10. 1.

Elég! /D./ P. 1922. 22+ sz. 9-10. 1.

Betörés. /D./ P. 1922+ 25. sz. 9-10. 1.

Szép Heléna. /E./ P. 1922. 2 9 . sz. 9-11. 1.

A Csomay-család. /E./ P. 1922. 34. sz. 9-11* 1.

Móni. /E./ P. 1922. 39. sz. 9-11. 1.

Férjhezadás. /E./ P. 1922. 47. sz. 9rll. 1.

A férj. /B./ P. 192*. 2. sZ. 9-10. 1.

Velencei kaland. /E./ P. 1923. 12. sz. 9-10. 1.

A grófné. /E./ P. 1923. 18. sz. 9-11. 1.

(32)

Z a ^ u d Sémuel. /Ë./ P. 1924. 1. sz. 13-15.1.

A japán. / E . / T . Í 9 2 4 . 6. sz.13-14. 1^

Biró pal : A középvonalról. /T./ UK. 1921. 2. sz. 73. 1.

Blzam Margit : A magányos park. /E./ P. 1922. 5. sz. 19-20. 1.

B. L. : Teleszkóp az utcasarkon. /T./ BMU. 1923* 176. sz.

Egy kocsi hälott. /T./ HMD. 1923. 240+ sz.

Bodnár Mária Klára : Semper idem* /E./ T. 1923. 1 - 4 . sz. 5-6. 1.

Bogdény Rózsi í A mi október-gyerekeink. /T./ UM. 1926. ksz. 105- 106. 1*

Bolgár Imre : Jovan Ducsics * Almok. /F./ V, 1920+ 7. sz, 91. 1.

Jaroslav Vrchlicky s Reggel. /F./ V+ 1920. 8 . sz. 5. 1.

Jovan Ducsics ; Magányosság. /F+/ P. 1921. 5+ sz, 18.1.

Szerb népdalok. /F+/ P+ 1922. 5. sz. 15. 1.

Gustav Falke : Álarcosbálé /F./ P. 1922. 8. sz. 12. 1.

Otto Julius Bierbaum : A bolond é*}A dala. /F./ P. 1922.

9. sz. 14. 1+

Szerb népdal. /F./ P. 1922. 10. sz. 1%^ 1 .

Franz Blei ! Kínai naptár. /F./ P. 1922. 12. sz. 20. 1.

Albert Ehrenstein t Szlovákország. /F./ P. 1922+ l$.sz.

14. 1*

Szvetiszlav Stefanovics t Hallgatás. /F./ P. 1922. 15.

sz. 10, 1+

Jovan Ducsics : Almok. /F./ P. 1922. 24. sz. 18. 1.

Iwan Göll : Az emberiség mozija. /F./ Ma 1923+ VIIl/4.

sz+

Borgisz : A szürke ökör. /E./ J. 1923* 42. sz.

Boróka Tamás ) Nincs többé kenyérgendt /T./ J. 1921. 3* sz.

Egy kis tájékoztatás* /p,/ J+ 1921+ 6 . sz.

Anglia a HórtebágÍni. /p./ K J* 1921. 1 9 . sz.

Bors Tihamér : szabó Ervin emléke* /T./ TTL. 1920* 295*296. 1.

BHlöni György : A boulevard. /T./ BK. 1924. 1* sz. /jan. 17./

Párisi aranykeresők. /T./ BK. 1924. 3* sz. /jan.31./

Bródy Mikaá : Cercle d*n Léman. /T./ UK. 1921. 3* sz. 14-16. 1.

Bródy Sándor : Rembrandt halála. A sánta cseléd. /E./ UK* 1921.

3. sz. 10-11. 1+

A ^ /R*/ HK* 1921. 5* sz. 45-46.1.

ÖHboneolás. /T./ UK. 1921. 7. sz. 1-7. 1.

A szerelem természetrajza. /T./ J. 1922. 162. sz.

A rizsát vásárló dada. /E./ P. 1922* 2 . sz. 9-10. 1.

Egy szál búzavirág. / E . / P. 1924. 6. sz. 9-10. 1.

(33)

/ b. a. / 1. Bart* Sándor.

Buday Sándor * Kik élnek Zalaegerszegen? /p./ P. 1922. 30. sz.

15-16. 1.

Bujdosó Péter : L. Farkas Antal.

Bus Magyar : vízkereszt. /V./ BMU. 1921. 4 . sz.

B, v..t Hogy éljünk ma pesten... /T./ 3MU. 1920. 234. sz.

C. 33. t Haldoklik az apám*.. /T./ BMU. 1921. 1 0 . sz.

Kimok palotája. /T./ BMU. 1921. 38. sz.

Hajmáskér 1920+ március. /T./ EMU. 1921. 62. sz.

Verés után. /T./ BMU. 1921. 69. sz.

Arcképek. /T./ BMU. 1921. 72. sz. 88. sz. 123. sz.

Magánzárka. /T+/ BMU. 1921. 98. sz.

ep. ? Az autogramm-kipakat előtt. /T./ BMU* 1923+ 163* sz.

C. C. : Vera. Ma 1920. V/l-2. sz. 18. 1.

Cholnoky László $ Lsncelot, /3./ V. 1920+ 2. sz. 9*-ll. 1.

Pridolin. / 3 . / P. 1921+ 3+ sz. 18. 1.

Aranyvirág. /E./ UK. 1921. 2. sz. 27-32. 1.

Agaphéne, /E+/ P. 1922. 4* sz. 14-15* 1.

Az a bizonyos iv. /E./ P. 1922. 10. sz.

19 -20+

1,

Himfy dalaiból. /E./ P. 1922. 15. sz. 10-13. 1.

El%gía+ /E./ P. 1922* 25. sz. 11-12. 1.

Szivárvány* /3./ P. 1922. 31. sz. 9-10. 1.

Hajótöröttek. /E./ P. 1922. 37. sz. 9-10. 1.

Kisértetek. /E./ P. 1922. 4 0 . sz. 19-20. 1.

Csitt...csendesen! /E./ P. 1922* 45. sz. 9-10* 1.

Arcus mirabilis. /E./ P. 1922, 50. sz. 16. 1.

Geraldini panoptikuma, /E./ P. 1923..5. sz. 11-12.1 Tremolo. / 3 . / P. 1923. 10. sz. 9. 1.

Philodemesz.a végeken. /E./ P. 1925. 1 4 . sz. 9-10.1 Elszáll a madár. /E./ P. 1924. 8. sz. 15. 1.

Cholnoky Viktor : KBkküregén kén fogai. /E./ P. 1923. 1 9 . sz.

9-11. 1.

el t somogyi báosi. /T./ BMU, 1920. 63. sz.

A shawl. /T./ BMU. 1920. 69. pz.

C. p. : Bécsi pasztell. /T./ BMU. 1922. 299. sz. 1923. 5. sz.

Cras : A fenevad. /T./ P. 1923. 7. ss. 16. 1.

Szembe a halállal. /T./ P. 1923. I C sz. 13. 1.

Mazsola. /T./ P. 1923. 12. sz. 19. 1.

Ti boldog pestiek! /T./ P. 1923. 13. sz. 13-14.1.

Csepy Elemér : 9etr Bezruo : Osztrava. /F./ UV.1920. 2.sz. 16.1.

(34)

j

Ca. Gy. : Nehéz óra. /E./ D, 1924. 37. sz. 12-14. 1.

Csillag Ibolya : Az ürge. /E./ P. 1922. 32. sz. 14-15. 1.

Caillaghy Miklós : A nagy tükör. /V./ D . 1925. 28. sz. 8-9. l.

Csokonai Vitéz Mihály y Lilla szácskája. / v . / V. 1920. 2. sz. 18.1 Az esküvés. /V./ T. 1922* 1+/4./ sz. 6. 1.

A szeplő. /V./ T. 1922* 4*/7./ sz. 1. 1.

Lillám szácskája. / v . / T+ 1922, 6./9./ sz. 3* 1*

Csont Ádám t Kivégeznek. /V./ Ma 1922. VIl/5-6* sz. 17. 1.

Vera. Ék 1923. 2 . sz. 7. 1.

Csakp Zoltán ; ősz 1922. /V./ AKE. 1922. 3-4* sz. 5. 1.

/ Cz. / * Nosztalgia. /T./ D. 1923. 4. sz. 23-24* 1*

Pancho Villa* /T./ D . 1923+ 4 . sz. 24. 1+

Cz. G. * L. Cziffra Géza. i

Cziffra Géza : Octavian Goga : Páris. /F./ P. 1922* 28. sz. 10.1.

Eminescu s Alkony. /F./ p . 1922. 35. sz. 13. 1.

Kérdőjeléé vara* /V./ P. 1922. 49* s z . 2 1 . 1.

Mihail Eminescu : Alkony. /F./ T. 1922. 5./8./ sz.

5.

1*

Mescal* /T./ BMU. 1923. 172. sz.

A platinafejü ember. /T./ BMU. 1923. 197. sz.

Japánok. /T./ BMU. 1923. 211. sz.

Tavaszi vizek partján. /V./ D. 1923. 1. sz. 9. 1.

Hitvallás. /V./ B. 1923. 3. sz. 7. 1.

A hit himnusza* / v . / D . 1923* 6. sz. 10. 1.

Rainer Maria Rilke : Altató. /F./ D . 1923* 7 . sz.

7. 1*

Vándorok. /E./ D. 1923* 7* sz. 9. 1+

Cz. C. : Apró komédiák. /E./ D. 1923. 8. sz. 21-23.1<

A gyilkos. /E./ D. 1923. 9. sz. 7-11. 1.

Anyám. /V./ D . 1923. 9. sz. Zí. 1.

Menj most te is. /V./ D . 1923* 10. sz, 6. 1.

Halott versem felett. /V./ D. 1923. 10. sz. 6. 1.

Bueines. /T./ D . 1923* 14. sz. 11-13+ 1.

Égi dolgok. /V./ D . 1923. 17. sz. 12. 1.

Tékozló fiu. /V./ D . 1923* 24. sz. 8. 1..

Japán versek. /P./ P. 1923* 2. sz. 14. 1.

Gesztus. /E./ P. 1923. 16. sz. 10-11. 1.

Kislány. /V./ P. 1923. 27. sz. 15* 1..

Lovas az éjszakában. /V./ P. 1923. 30. sz. 12. 1.

A költő megugatja a holdat. /V./ D . 1924. 2.sz.

14-15. 1.

(35)

A győzelem, / p . / D. 1924* 5* sz. 7-11. 1.

Czinege : Most én korcsolyázom. /T./ P, 1921. 3. sz. 11. 1.

A házi orvos, /p./ p. 1922. 1. sz. 12. 1.

A kalap, /p./ p. 1922. 4 . sz. 15. 1.

Az akrobat. /T./ P. 1922. 10. sz. 11. 1.

Gyerekek nyáron. /T./ P. 1922. 28. sz. 15. 1.

ía mi mégis láncot hordunk... /T./ P. 1922. 40. sz.

14. 1.

Emlékezés egy kipusztult állatfajra. /T./ P. 1922.

4 5 . sz. 11. 1.

A aöffőr. /T./ P. 1923. 14. sz. 11. 1.

A gyufaskatulya. /T./ P. 1922. 13. 1.

Pesti figurák. /T./ p . 1923. 1 8 . sz. 11, 1 6 . sz. 11.1.

A részvé*. /T./ P. 1923. 31. sz. 11. 1.

Pelolvasás. /D./ P. 1923. 3 7 . sz. 12. 1.

d. : A vörösbluzos lány. /T./ BMU. 1923. 24. sz, / d. / : Vallás és erkölcs. /T./ BMU. 1923. 131. sz.

D . ; Mi ujeág a könyvesboltokban? /T./ BMU. 1922. 279. sz.

Darkó István : Fehér kehely-szivem az Ur szent asztalán. /V./ T.

1923. 1-4. sz. 5-6. 1.

Darvas János : Babonás hajón. /V./ T. 1922. 13./16./ sz. 6. 1..

Darvas Simon : Hogyan maradtak szászok a szászok. /T./ P. 1922.

2 6 . sz. 31-32. 1.

Dayka Gábor : Tavasz. /V./ V, 1920. 3 . sz. 6. 1.

D . D . ! Megismersz, / v . / Ma 1920, V / l - 2 . sz. 17. 1.

óda egy szereosenfiuhoz. /V./ Ma 1920. V/3, sz. 27.1.

Dénes Zsófia. /d.za. D . Za./

Római levél. A gang. /T./ V. 1920. 10. sz. 12-13. 1.

Megvan a korong. /T./ BMU. 1 9 2 1 . 2 2 1 . sz.

D . Zs. ; Magazin. BMU. 1921. 228..1..

Bádeni anzlx, /T./ BMU. 1921. 260. 1.

Az elöljáróság kötele. /T./ BMU. 1921. 2 8 6 . sz.

Páriái magazin. /T./ BMU. 1921. 3 0 6 . sz.

Paschel nővér : József és Mária Bethlehemben. /F./

BMU. 1921. 3 0 7 . sz.

Rita Ritalda. /E./ B. 1921. 1. sz.

Szent Vinifréd. /E./ J. 1921. 53, sz.

Bécsi napok margójára. /T./ J. 1921. 62. sz.

Nyulak szigetén. /T./ J. 1921. 70. sz.

Bécsi napok margójára. /T./ J. 1921. 8 9 . sz.

(36)

Cocardon anyó. /T./ J. 1921. 120. sz.

Az öngyilkos. /E./ J. 1921. 145. sz.

Magyarok a siemeringi Serpoletteön. /T./ J. 1921. 165.sz.

D. Zs. : Rlajomper és seguidilla. /T./ J. 1921* 175.sz.

Kékszakáll, aki Lanőrunél is többet ölt. /T./ P. 1921.

5. sz. 16. 1.

A pápa. /T./ BMU. 1922. 19. sz.

D. Zs. : Magazin. /T./ BMU. 1922. 37. sz.

D. Zs. : párisi posta. /T./ BMU. 1922. 43, 49. sz.

"Ez itt kérem Károly császár szobája". /T./ BMU. 1922.

80. sz.

D. Zs. : Magazin. /T./ BMU. 1922. 86. sz.

Einstein Parisról és Paris Einsteinről. /T./ BMU. 1922.

90. sz.

D. Zs. : Frisa, tavaszi zöld. /T./ HMU. 1922. 97. sz.

A nyolcvanéves Flammarion. /T./ BMU. 1922. 144. sz.

D. Zs. : Hárem. /T./ BMU. 1922. 245. sz.

Carrie Chapmancatt. /T./ BMU. 1922. 254. sz.

D. Zs. s Húsvét és rejtély. /T./ BMU. 1922. 267. sz.

D . Zs. : Áruház. /T./ BMU. 1922. 288. sz.

Nina. /E./ P. 1922. 8. sz. 12. 1.

Cocardon anyó. /E./ P. 1922. 16. sz. 16. 1.

Jószlv. /l./ ?. 1922. 38. sz. 10-12. 1.

D . Zs. : A spanyol királyi pár és a perzsa sah a legú­

jabb "ajtószoknyáról". /T./ P. 1922. 4 6 . sz. 14. 1.

Dragon-fly. /T./ BMU. 1923. 3. sz.

Látogatás a bécsi krematóriumban. /T./ BMU. 1923. 11.sz.

Gustav Wynekan. /T./ BMU. 1923. 34. sz.

Sol. /T./ BMU. 1923. 64. sz.

Tündérilona a villamoson. /E./BMU. 1923. 83. sz.

d. zs. ; Magyar ünnepek. /T./ BMU. 1923. 100. sz.

D . Zs. : Meztelen ballet és Renan háza. /T./BMU. 1923.

131. sz.

Frauenbad. /T./ BMU. 1923. 147. sz.

D. Zs. t Tiroli népviselet és kambodzsai bálványok. /T./

BMU. 1923. 152. sz.

Piac. /T./ 3MU. 1923. 152. sz.

Hermes-villa. /T./ BMU. 1923. 159. sz.

Vis á vis. /T./ BMU. 1923. 161. sz.

Hadarás bolt. /T./ BIIU. 1923. 169. sz.

Elutazom Baden-Badenbe. /T./ BMU. 1923. 176. sz.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :