• Nem Talált Eredményt

MISKOLCI E G Y E T EM

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "MISKOLCI E G Y E T EM"

Copied!
7
0
0

Teljes szövegt

(1)

MISKOLCI E G Y E T E M

DOKTORANDUSZOK FÓRUMA

Miskolc, 2015. november 19.

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

SZEKCIÓKIADVÁNYA

(2)

K i a d j a : Mrcàoki lÎRittmT»*m*n>in t% N o i u r A O / l Rrl*ofhct>ci»cn THIuMUg híjJiKn f c i c k a , not. Ih K i l e l i I «nia n k l u t h c l t i O n

Volriílíllc Plirf l ) i S / J M M I M) * J ! u i l u n U n v a | i l k t L l i ) i l I >»*> r l m U r t n h m U i i . I . V . - / m m

'-•. . i . •. M E N . i . i . Onnx S<4.uniiuwn l'dcà'ii. Pi*/ii>r l . r / u h c t N M . i i . J u - / a i . I N K f . : i l l 6 - 2 . M F 1 S H N 1 0 6 - 1

(3)

T J I I a l o m ) t - i v e l .

dr. Imán lldtkii

A KODIFIKÁCIÖS TEVÉKENYSÉG ARCULATAI: MAG VARY ZOLTÁN. MÁRTONFFY KÁROLY ÉS VLADÁR GÁBOR NÉZETEI

7

dr. Balázt Rrku

A MAGYAR HÁZASSÁGI BOMÓJOG FEJLŐDÉSE

11

Jr. Httánkt Adrienn

KONZULI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS AZ UNIÓS POLGÁROK RÉSZÉRE- NÓVUMOK ÉS MEGVÁLASZOLATLAN KÉRDÉSEK A 20I5'6Í7 IRÁNYELV KAPCSÁN

17

László Békési

LIABILITY FOR DAMAGES IN TEMPORARY AGENCY WORK AND RELATED ISSUES

23

dr. Belintziy Adrienn

A Z ORVOS BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGE AZ EGÉSZSÉGÜGYI BEAVATKOZÁSOKBAN ÉS A Z ORVOSTUDOMÁNYI

KUTATÁSOKBAN

29

Jr. Béreiéi f u t ^ n

A KÖTELEZŐ BlRÓSÁGI KÖZVETÍTÉS MEGJELENÉSÉHEZ VEZETŐ ÚT HAZÁNKBAN

35

Jr. V i K U íír.o

C R U C I A L ASPECTS OF THE RELATIONSHIP B E T W E E N THE I C C AND T H E UNSC

4lj

dr. Iledmg Birskei

THEORIES ON THE PRESUMPTION OF INNOCENCE THAT DENY THE L E G A L I T Y OF PRE-TRIAL DETENTION AND ITS

COMPATIBILITY WITH FUNDAMENTAL RIGHTS

47

dr. H y . ti 1 \mbu

ÜGYVÉDSÉG ÉS VÁLTOZÓ VILÁG - A XIX. SZAZAD UTOLSÓ 11 ARMADÁTÓL NAPJAINK MODERN KIHÍVÁSAIIG

51

ár. BArőeOy Kornélia

GAZDASÁGI „KISKAPU-KERESŐK" - AVAGY A GAZDASÁG BÜNTETŐJOGI VÉDELME

57

(4)

dr. i w k e k ' J Erikm

A/ I l KOI'AI TÁRSASÁGI MODhLLTÖRVÍNY T E R V E / I T H H M ITATÁS A

63

¿1« Ctiki-llaialovic*

MODELS O F NATIONAL ECONOMY ADMINISTRATION AND THEIR APPEARANCE IN OAS INDUSTRY

67

dr. < •i-rln ( i y u l a

A IAKÁSI HIVATALOK MŰKÖDÉSE RÉGEN E S MA 75 dr. Dràk Mkiôria

A JOGOS VÉDELEM TÖRTÉNETI PERSPEKTÍVÁI

SI

Jr. Adum Gyárit}' Dvbos

WARNING V E R S U S CONDITIONAL SENTENCE CONCERNING THE C O D E ON THE E X E C U T I O N O F PUNISHMENTS

87

dr. Jteitf Oobos

ASSESSMENT BY ESTIMATION PROCEDURE IN THE PROCESS OF AUDIT

91

UaJik Setianun S u r llfrifvnlo

ANALYSIS ON THE IMMUNITY PROTECTION FOR NON-STATE ACTOR

><<

Jr. I.ai-Ju Ihmtfrld

FUNDAMENTAL QUESTIONS OF C Y B E R C R I M E INVESTIGATION 101 dr. Tünde forgoes

MASSES OF PLAINTIFFS? OR T H E CHANCES O F C L A S S ACTION IN C I V I L LAW COUNTRIES

107

dr. < , • • " , ! 1 . ; ( i . -

A KÖ/.I'PMÉRTÉKES BÜNTETÉS 113

Jr. »4rk Gfo-ml

THE HUNGARIAN ASSOCIATION O F COURT BAILIFFS 119 dr. Boglárka Barbara Hám

PERSPECTIVES ON MIGRATION IN LIGHT OF THE UN CUMATfc CHANGE C O N F E R E N C E

125

2

(5)

Jr. Ilvmyal ZsMia

FÖLDÖROKLÉSI KÉRDÉ3EK JOGÖSSZEHASONLlTÖ ELEMZÉSBEN

1 3 1

i t . Huang Vui

O N T H E E V O L U T I O N O F D E A T H P E N A L T Y P O L I C Y I N C H I N A ~ I 5 T Andrea Jtihán

H E A D L I N E S A D M I N I S T R A T I O N O F F I C I A L D E A D L I N E 1 4 5 dr. Káder Andtdi

FEJLÓDÖ A L A P J O G VÉD E L E M ; A Z EURÓPAI UNIÓ I t ÍRÓSÁGÁNAK ÉS A Z E M B E R I J O G O K EURÓPAI BÍRÓSÁGÁNAK K A P C S O L A T A A Z A L A P J O G VÉDELEM TERÜLETÉN

I4«i

dr. Kengyel Péler

A J O G I TERMINOLÓGIA E G Y E S G Y A K O R I . A T 1 KÉRDÉSEIRŐL 1 5 3

ér. Lilla Sóra Kin

S I N G L E MARKÉT F R E E D O M S V E R S U S F U N D A M E N T A L S O C I A L R I G H T S I N T H E C A S E L A W O F T H E E C J

I S O

i t . Kits Palrik

A KORRUPCIÓS BŰNCSELEKMÉNYEK JOGTÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI

1 6 3

ér. Kin-Kandé* Eszter

A J O G E L L E N E S G Y E R M E K E L V T T F L H A Z A I A S P E K T U S A I

ln»>

ér. Klemm />..,„'

K A L E R G I PÁNEURÓPA M O Z G A L M A . M I N T A Z EURÓPAI INTEGRÁCIÓ ELŐFUTÁRA

1 7 5

ér. Kocsit Bianka Enikő

H E L Y I PÉNZ 1 8 1

ér. Kováét Ágnes

C O N S T R U C T I O N C H A N G E S R E L A T E D T O M A S S M I G R A T I O N 1 8 7

(6)

K m d n Dominik»

A MUNKÁLTATÓI INFORMÁCIÓHIÁNY S Z I K I IM A M I G V A I I O / O T T M U N K A K I P I S N M i l1 s / l M l 1 > 1 * ALKALMAZÁSÁNAK E UTASÍTÁSÁBAN - RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT -

1 9 1

Jr. l . d i t kri\1nn

D I E MŐGUCHKEI 1 I N [»ER R E G E L U N G 111 s E H E C . L T F R R E C H I S I N O E R EUROPÄISCHEN U N I O N

1 9 7

ér. I l i n Je M I

N E U R A L G I S C H E P U N K T E I N D I R H A F T U N G D E S GESCHÄFTSFÜHRERS I M N E U E N U N G A R I S C H E N BÜRGERLICHEN G E S E T Z B U C H

2 0 3

Jr. B i a m k m M m t a *

R E G U L A T I O N O f I N T E R N A T I O N A L D A T A T R A N S F E R I N T H E E U W I T H S P E C I A L A T T E N T I O N T O T H E I S S U E O F L E G A L H A R M O N I S A T I O N

2 0 9

Jr HurtHkdK ( . V w r j p

A Z OROSZORSZÁGI ŐSLAKOS NÉPEK HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE

I I S

U r ^ j r r n O m b r i r l k

MUNKAÜGYI DÖNTŐBIZOTTSÁGOK KIALAKULÁSA ÉS FELÉPÍTÉSE

2 2 1

dr. Mmrkms Mammumri

O N E W A Y ft D E A D E N D - D R I V E R S A N D P A S S E N G E R S O R A N E W A S P E C T O F D E M O C R A T I C ft S O C I A L R E S P O N S I B I L I T Y

2 2 7

Jr. kimudia \ t u r i n v i

F O R M A T I O N A N D R E Q U I R E M E N T S O F T H E M A C R O P R U D E N I 1 A L R E G U L A T I O N

2 ) 3

ill. l/.'.unrfrii Smgy

D I E G E S C H K T H E D E R G E W A L T S A M E N

G E S C H L E C H T S D E L I K T E U N D D I E P R I N Z I P I E N D E S V E R F A S S U N G S R E C H T S

2 4 1

dr. Smgy \ i k o l r t m Timrm

A NUKLEÁRIS KAROKÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

2 4 9

4

(7)

A t Fttjésà Aérunn

A V E R S E N Y T KORLÁTOZÓ M 1 OÁLLAPOUÁS TILALMÁNAK BÜNTETŐJOGI SZABÁLYOMBA

235

ér. Pmgréez lléikó

( . Y E R M E K I J O G O K A J O O T F R . 1 E T E K HATÁRÁN

261

ér. PrirgeT Adrienn

A G I / I 1 .N-MUZí.AI.OM J O ( i l l i S CiAZDASÁGI HAIÁSAI tÖROK ORSZÁGRA

2M

ér. Eszter Lilla S e m

C U R R E N T C H A L L I N C i F S I N 1 l l l: A P P l I C A I T O N l ) F I H L N O N R E F O U L E M E N T P R I N C I P L E

di /.vili Spinéler

L E G A L A P P R O A C H O K I N T E R N A T I O N A L C O N F L I C T R E S O L U T I O N I N I R A O

2*1

ér. r, Szekeres

D F R U E G R I F F U E R ARUEITNEIIMERÁHNLICHI N P E R S O N I N DEUlíiCHLAND

2*7

ér. Orsoly* /. •/.•..-.».->..• S l i M g

T H E R O L E O F T H E C O M M I S S I O N S O F I N Q U I R Y I N T H E P E A C E F U L S E T T L E M E N T O F D I S P U T E S W I T H S P E C I A L R E G A R D T O E N V I R O N M E N T A L I S S U E S

291

ér. Juétt Tétk

S O M E T H O U G H T S A B O U T N I K L A S L U I I M A N N S S Y S T E M S T H E O R Y

297

dr. 1 ári 1 met

RENDŐRSÉGI M O D E L L E K HATÉKONYSÁG RENDËSZETSZOCIOLÛGIAI K O N T E X T U S B A N

30.T

Virág téil

MAGÁNCSÖD - Á C S A I ÁDI CSŐDVÉDELEM R E N D S Z E R E MAGYARORSZÁGON

30»

S

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az elektronikus kereskedelem termékek vagy szolgáltatások értékesítése, vásárlása, illetve cseréje az interneten, amely során a kereskedelmi folyamat

(Felolvasta Négyesy László lt. A biráló bizottság Heinrich Gusztáv г., Rákosi Jenő, Herczeg Ferencz, Kozma Andor és a jelentéstevő 1. Semmi sérelem az igazságon nem esik,

másként tünteti fel, mint a történeti hagyomány. Tanár volt: tudni akarta azt, a mit tanított. Észrevettem, hogy azok szerkesztői még a szerzők előszavát sem olvasták el

(7) A  képviselettel nem rendelkező uniós polgár állampolgársága szerinti tagállami konzuli hatóság kérelmére, a  konzuli szolgálat átadja a  tőle konzuli védelmet

5/2007. Szil vá sy György s.. A szociális és munkaügyi miniszter 1/2007.. tan évig éven te eggyel nö vek szik a figye lembe ve en dõ évek szá ma).. I. va

BÖZSE: Egész nap beíratások lesznek. Este már nem akarok kapkodni. BÖZSE: Nem ezt látom rajtad. LAKÁTÖS: Mert mindig azon gondolkozom... Én megértettem őket, amikor

Em iatt érdemes áttekinteni, hogy az uniós jog térhódítása vajon milyen mértékben hat a konzuli igazgatásra, a nemzeti közigazgatás külkapcsolatokon nyugvó

Jelen képzésünk sajátélményű tanulási tapasztalati terepet jelentenek számunkra egy andragógiai megközelítésű tanítási-tanulási folyamatban, melynek