• Nem Talált Eredményt

Az a földhöz jutott, aki a használati díj fizetésének ked- vezményét igénybe nem veszi, a juttatás megváltási ára után fizetendő 1934

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Az a földhöz jutott, aki a használati díj fizetésének ked- vezményét igénybe nem veszi, a juttatás megváltási ára után fizetendő 1934"

Copied!
2
6
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

103

kedvezményeket újabb földhöz juttatott csoportokra kiterjeszti és újabb kedvezményekét nyújt. így kimondja, hogy a használati díj ked- vezménye a közép- és mintabirtokok után is igénybe vehető, sőt a használati díj minden 10 pengő töketörlesztés után 20 fillérrel csök- kentendő. Az a földhöz jutott, aki a használati díj fizetésének ked- vezményét igénybe nem veszi, a juttatás megváltási ára után fizetendő 1934. és 1935. évre eső törlesztő részlet 'A—14 részének fizetése alól mentesül. Az arany és ezüst vitézségi éremmel kitüntetteknek a meg- váltott földek megváltási árából 25% ármérséklést biztosít. Ha a ház- helyhez juttatott házhelyén kölcsönből építkezett, a pénzügyigazga- tóság az építési kölcsön törlesztésének tartamára a megváltási ár tör- lesztő részletei helyett évi 4% kamatfizetését engedélyezheti. A 2-né!

több gyermekes kisbirtokos családoknál a használati díjat harmadik és azonfelül minden további gyermek után 5—5%-kal mérsékli. A törlesztő részletek fizetésének elmulasztása miatt nem lehet kimoz- dítani azt, aki abban az évben amelyben a törlesztést elmulasztotta a használati díjnak, illetőleg házhelynél a 4% kamatnak megfelelő ösz- szeget befizette. A rendelet azokra a házhelyekre is kiterjeszti a 20 éves 4.4%-os kamatkedvezményt, amelyek vételárát 3—5 év alatt kel- lett volna törleszteni. Meghatározott esetekben a pénzügyigazgatóság a pénzügyminiszter engedélyével az 0 . F. B.-nál a mezőgazdasági ingatlanok megváltási árának újabb megállapítását kérheti. A ház- helyhez juttatott maga is kérheti az O. F. B.-tól a házhely vételárá- nak újabb megállapítását, ha a megállapított megváltási ár legalább 20%-kal magasabb mint a helybeli mai házhely ára. Ha azonban az 0 , F. B, a megváltási árat több mint 20%-kal csökkenti a megváltást szenvedő az átvett ingatlant visszaválthatja, feltéve, hogy a házhely- hez jutott azon házat már nem épített. Attól a házhelyhez juttatottól, aki a házhelyet 5 éve birtokolja és a házhely árára semmi törlesztést nem teljesített és házat sem épített, az 0 . F. B., illetve a közigazga- tási bizottság gazdasági albizottsága a házhelyet elvenni köteles.

Az 1935. január 18. napján hatályba lépett 330/1935. M. E. számú rendelet értelmében (Bp. K. 15. szám) részvénytársaságoknak és szö- vetkezeteknek az 1934. évi június hó 30. napja után záródó üzletévről készített legközelebbi évi mérlegében a budapesti tőzsdén lajstromo- zott, de 1931. július 14-e óta tényleg nem jegyzett értékpapírokat leg- feljebb a budapesti tőzsdén, a belföldi célra külföldön kibocsátott és csupán külföldön jegyzett határozott kamatozású értékpapírok pedig legfeljebb valamelyik külföldi tőzsdén 1931. július 1. napja előtt utol- jára jegyzett árfolyamnak 50%-kal (az előző évben 40%-kal) csök- kentett összegével, az 1931. július 1. előtti utolsó tőzsdei jegyzés után szerzett ilyen értékpapírokat pedig legfeljebb a beszerzési áron, de semmiesetre sem az 1931. július 1. napja előtt utoljára jegyzett tőzs- dei árfolyama 50%-ávál (előző évben 40%-kal) csökkentett összegnél magasabb összegben lehet felvenni. Ha azonban a részvénytársaság vagy szövetkezel valamely vállalat alaptőkéjének legalább 20%-át ki-

(2)

104

tevő részvénymennyiségét már 1931. június 30,-a óta megszakítás nél- kül tulajdonában tartja, e részvényeket az előbbi értékelési elvek szerint, de az utoljára jegyzett árfolyamnak 35%-ával (előző évben 40%-ával) csökkentett összegével is fel lehet venni. Az előbbi érté- keléseknek nincs azonban helyük "akkor, ha a papírok kibocsátójának körülményeiben olyan rosszabbodás állott be, melyek a fenti értéke- lésnél lényegesen alacsonyabb értékelést tesznek indokolttá. Ilyen esetek a fizetések megszüntetése, vagy ha az értékpapírokat a tőzs- dén jegyzett papírok sorából törölték. A budapesti tőzsdén lajstro- mozott é_s 1931. július 14,-e után tényleg jegyzett értékpapírok leg- feljebb az üzleti évben utoljára jegyzett árfolvamokkal vehetők fel

(1. §•).

A biztosító magánvállalatoknak az 1934. évi június hó 30. n a p j a után záródó üzletévről készített mérlegében a tulajdonukban lévő ha- tározott kamatozású papírokat, valamint a díjtartalék fedezetéül szol- gáló egyéb papírokat, végül azokat az értékpapírokat, melyek zálog- levelek vagy kötvények biztosítására rendelt alap fedezetéül szolgál- nak, legfeljebb az 1934. évi július hó 1. napja előtt lezárt üzletév mér- legében felvett értékeléssel, az azóta beszerzett ily értékpapírokat pe- dig legfeljebb a beszerzési árban lehet felvenni. Az idegen pénznemre szóló határozott kamatozású és díjtartalék fedezetéül szolgáló egyéb papírokat pengőben olyan mértékben kell értékelni, mint amilyen mértékben a biztosító vállalat az illető pénznemben fennálló kötele- zettségeit a mérlegben értékeli (2. §.).

Az igazgatóságnak az üzletévi jelentésében elő kell adnia, hogy e rendelet rendelkezéseit alkalmazta-e (3. §.).

Hatályban marad az 1910/1932. M. E. sz. rendelet, mely az alap- szabályok eltérő rendelkezése esetén is lehetővé teszi az osztalék és jutalék fizetésének mellőzését és a nyereségnek tartalékok alkotá- sára, illetve gyarapítására való felhasználását (4. §.).

A közadók kezeléséről szóló H. Ö. kiegészítése és módosítása tárgyában a pénzügyminisztérium 1934. évi 69.0001VII. a. rendelete tartalmazza az utasítást a 16400/1933. M. E. rendelet II. fejezetében foglalt intézkedésekhez. Az utasítás a 16400/1933. M. E. rendelet meg- jelenése alkalmából folyóiratunkban hangoztatott észrevételek egy ré- szét magáévá teszi.

Ha a házbérek és "haszonbérek ingóság módjára lesznek lefog- lalva, úgy az erre vonatkozó intézkedések nem alkalmazhatók abban az esetben, ha az ingatlan haszonélvezete a végrehajtási törvény megfe- lelő intézkedései szerint vétetett zár alá.

A 16400/1933. M. E. rendelet a k k é n t intézkedett, hogy részingat- lan árverezése esetén az ingatlant terhelő összes- köztartozást az el- árverezett hányadon sorozni kell. Az utasítás megállapítja, hogy ezt a rendelkezést csak akkor lehet alkalmazni, ha az elsőbbséggel biró köz- tartozás az egész ingatlant, nem pedig annak csupán hányadát terheli s nem alkalmazható sem társasháztulajdon esetén, sem pedig ha egy telekkönyvben felvett, több önálló birtoktest valamelyikének árverési vételára kerül bírói felosztásra.

A rendelet a pénzügyigazgatóságot feljogosítja arra, hogy a ne- táni fizetési kedvezményeket megszüntesse, akkor, ha annak további fenntartása indokolatlan, vagy ha megállapíttatnék, hogy a hátralékos adófizetési kedvezményre nem szorul.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A Nagy Háború során elő is for- dult olyan eset, hogy egy parancsnokot főherceg létére leváltottak az elszenve- dett vereség miatt (József Ferdinánd főherceg leváltása a

33 A szerzetesek feladata volt, hogy a szöveg épsége felett őrködjenek, és bár engedélyez- te, hogy világiaknak is odaadják, de csak azzal a feltétellel, hogy „ez a könyv, mint

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

Jóllehet az állami gyakorlat és a Nemzetközi Bíróság döntései világos képet mutatnak, az e tárgyban megjelent szakirodalom áttekintéséből kitűnik, hogy jelen- tős,

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

Az ELFT és a Rubik Nemzetközi Alapítvány 1993-ban – a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával – létrehozta a Budapest Science Centre Alapítványt (BSC, most már azzal

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Már csak azért sem, mert ezen a szinten még nem egyértelmű a tehetség irányú fejlődés lehetősége, és végképp nem azonosítható a tehetség, tehát igen nagy hibák

A pszichológusokat megosztja a kérdés, hogy a személyiség örökölt vagy tanult elemei mennyire dominán- sak, és hogy ez utóbbi elemek szülői, nevelői, vagy inkább

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

0.1% belföldön kibocsátott, külföldön fizetendő hat hónapnál hosz- szabb lejáratú váltóknál,.. 0.2% belföldi/legfeljebb hat hónapos és külföldi legfeljebb 12 hó-

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

Nyomtatva a Békéscsabai Belvárosi Általános Iskola és Gimnázium (http://belvarbcs.hu/portal)?. Címlap > Nyomtatóbarát PDF >

A takarékbetétek júliusi emelkedése a június havi növekedésnek ugyan némileg alatta marad, az állomány azonban július hó folya- mán mégis jelentős, és pedig 13'60/0—0s

Az év első három hónapjában az irányzat —— nagy átlagban —— lanyhuló volt, amit áprilisban valamelyes megszilárdu—..

A részvényindenc, mely a budapesti tőzsdén jegyzett részvények árfolyamhullámzását jelzi, október hó folyamán számottevő emelkedést mutat.. Az időközi tőkeváltozásokat

Hogy azonban az árfo- lyamingadozások irányzata és mértéke figye- lemmel kísérhető legyen, a hivatal a ma jegyzett 18 részvény árfolyama alapján szá- mított ki