• Nem Talált Eredményt

Avar kori vaskohászati centrumok Somogy megyében és a kora középkori vasbucakohászat felelevenítése a kísérleti régészet eszközeivel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Avar kori vaskohászati centrumok Somogy megyében és a kora középkori vasbucakohászat felelevenítése a kísérleti régészet eszközeivel"

Copied!
28
0
0

Teljes szövegt

(1)

Avar kori vaskohászati centrumok Somogy megyében és a kora

középkori vasbucakohászat

felelevenítése a kísérleti régészet eszközeivel

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0012 projekt

(2)

Avar kori vaskohászati centrumok Somogy megyében és a kora középkori

vasbucakohászat felelevenítése a kísérleti

régészet eszközeivel

(3)

avar kohászati centrumainak összehasonlító vizsgálata

Gallina Zsolt

Zamárdi és Kaposvár-Fészerlak-puszta

(4)

A kohótelepek távlatokban…

A kohótelep D-ről

Vízfolyás

Z A M Á R D I

(5)

Kaposvár- Fészerlak

Kaposvár-Fészerlak

(6)

Épületek és kemencék

Leégett ház

(7)

Kutak – Kaposvár-Fészerlak

(8)

K u

t a k II.

F

é

s

z

e

r

l

a

k

(9)

Ércpörkölők

Kaposvár-Fészerlak

Zamárdi

(10)

Kohók Zamárdiban

Kohócsoport

Lecsapoló gödör

467. kohó

466. kohó

(11)

Kohók védőtető

(12)

Mellfalazatok, fúvócsövek

mellfalazatok

Mellfalazat fúvócsövel

(13)

A vaskohó (bucakemence) szerkezete

(Gömöri János nyomán)

Avar típus

Fajszi típus

(14)

Kohók és újraizzító tűzhely Zamárdiban

Védőtető

Újraizzító

Kohó

Újraizzító

Kohó

(15)

A bátaszéki feltárt „avar” típusú kohók (Czövek Attila nyomán)

A „bátaszéki” típusú vaskohók A lelőhelyen feltárt „fajszi” típusú kohó

(16)

A „bátaszéki” típusú vaskohó 3D rekonstrukciója

(készítette: Pazirik Kft.)

(17)

A Kárpát-medencéből eddig ismert népvándorlás kori kohótípusok (készítette: Gömöri János)

(18)

Kovácsműhely Zamárdiban

kovácstűzhely

kürtő

(19)

Zamárdi 89. lh.

kohászati objektumai

Kohócsopor t

Ércpörkölők Kemencék

és házak

(20)

Településszerkezet - Fészerlak

(21)

Bátaszék - a feltárt terület légi fotója a vaskohókkal (Czövek A. nyomán)

(22)

Ízelítő az avar kori kerámiából Zamárdiból

(23)

Zamárdi - kerámia

(24)

Leletanyag - Zamárdi

Lóalakos csonttégely

örlőkövek

(25)

Avar vaskohászati központ - Zamárdi

58/a lh.

89. lh.

Gömöri J.

feltárása

Zamárdi elker.út

Zamárdi- Rétiföldek avar temető

(26)

Utak - Zamárdi

58/b lh.

58/a lh.

keréknyomok

(27)

Avar kori kohótelep Kaposvár Fészerlak

Faszerkezetű kút

(28)

Avar és Árpád-kori vaskohók lelőhelyei

(Gömöri János térképét felhasználva)

Avar és nemeskéri típus Fajszi, imolai, vasvári típus

Zamárdi, Kaposvár- Fészerlak, Bátaszék

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Mindezekkel együtt, vagy még inkább mindezen kutatások mellett kevés kísérlet történt arra, hogy a középkori régészet ideológiai, politikai vagy éppen nemzeti, nemzetiségi

A romanizált hagyományok Csákberényben koncentrált jelenlétét, de az egész térségben szórványosan jellemző előfordulását, valamint a római kori struktúrák kora

A tiszántúli kora avar kori sírok döntő többségében a fej mellé helyezték az edényeket, 43 a padmalyos temetkezések esetében szinte mindig a koponya bal oldala

A rövid gyöngysorok csoportján belül a 4 gyöngyszem nyakba fűzése egy, az avar korban általánosan el- terjedt viseleti szokás, amely azonban egyértelműen nem igazolható,

A Nagykamaráson feltárt sírok teljesen beleillenek az Avar Kaganá- tus területén belül mind temetkezési szokásaiban, mind sírmellékleteiben jól körülhatárolható,

143 Banner leírása alapján egy esetben a váz medencéjén (1. sírok) az elhunyt bal karja mellett kerültek elő a leletek. Jelenleg az első két sír orsógombja a gyűjte-

Íjászgyűrűk nyomai az avar kori leletanyagban

Megállapította, hogy a háromélű csapott végű példányok és a kétélű nyílhegyek ritkán fordulnak elő, valamint úgy véli, hogy a köpűs végű nyílhegyek germán

A finanszírozott és az országos programsorozatokhoz kapcsolt rendezvények szervezésén, ellenőrzésén kívül fontos feladatunk a további könyvtári rendezvények

A kehely első restaurált állapotában (Bicskei József felvé- tele).. Az első restaurálás alkalmával a karbonátos szeny- nyeződések mechanikus soványítása után

A Somogy megyében található több, mint 90 avar kori lelőhely mellett alig 20 a klasszikus honfoglalás- kori lelőhelyek száma, s ez már önmagában magában hordozza a

Somogy megyében is a megyeszékhelynek van meghatározó szerepe (Kaposvár), de ebben a megyében már a vidéki oktatási centrumok jelentősebb potenciált képviselnek. Tolna

Az Aroktő-Csík-gát lelőhelyen megállapított továbbéléssel szemben a Hajdúná- nás-Fürj halom járás 6. sír esetében Hajdú és munkatársai szerint a koponyatorzítás nem

A „magasabb tudás" birtokosai, így egy Kautilja ugyanúgy nem tekinthette a királyt istennek, mint ahogyan Nagy Sándor sem saját magát, viszont az „alacsonyabb

Úgy véljük, hogy a középkori, kora újkori és modern kori járványtörténet közös vonása az is, hogy az orvoslás egyetemes történetének azon fejezetét jelenti, amelyik

24 Szintén Müller Róbert érdeme, hogy bevonta vizsgá - latába a morvaszentjánosi depóleletből származó két ásóvasalást is, amely leletegyüttest a benne lévő öv

ka a fésű fogainak indításával, vasszegeccsel és egy kis bronz pálcataggal. A sírgödör É-i oldalánál a váll magasságában, a sírgödör aljánál 30 cm- rel magasabban 3

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

180 Az avar kori sztyeppei bevándorlások feltételezett záró időpontjától (670-es évek) kezdve azonban a késő avar kortól az Árpád-korig belső kulturális

Zamárdi-Kútvölgyi-dűlő avar kori kohótelepen végzett régészeti feltárás, kísérleti vaskohászat és –megmunkálás,..

re hivatkozva állapította meg, hogy a javadalmak neve önmagában is a birtoklás jogcíme lehetett, ami Kristó kritikája ellenére az oklevelezés rendszeressé válása

Erre a legjobb kora avar kori régészeti példát a női díszfüggők szolgáltatják, amint azt Müller Róbert is elismeri, hogy azok „részben Meroving, részben bizánci

Juhász szerint a középkori magyar etnikum kialakulásának három meghatározó állomása volt: az első az avar kori török, majd szláv bevándorlás a Kárpát-medencébe, amely