• Nem Talált Eredményt

A Németh László Társaság tanulmányi versenye

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Németh László Társaság tanulmányi versenye "

Copied!
3
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

2008. január 57

L

AMI

P

ÁL

A Németh László Társaság tanulmányi versenye

A Németh László Társaság több mint másfél évtizede ír ki a középiskolai korosztály szá- mára tanulmányi versenyt, egészen pontosan „országos középiskolai tanulmánypályáza- tot”, ahogy Grezsa Ferenc az első meghirdetéskor elnevezte a kezdeményezést. Ugyancsak ő fogalmazta meg a pályázat azóta is érvényes küldetését:

„A pályázat célja, hogy elősegítse a modern magyar irodalomban (és különösen Né- meth László életművében) rejlő szellemi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi műveltségének bővítéséhez, s lehetővé te- gye a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyűjtést a kutató- és elemző munka fo- lyamatában és módszereiben, értekező prózai művek készítésében.” A mondott célt meg- valósító vagy megközelítő más verseny a korosztály számára nincs.

Hamar kialakult, majd értékes hagyománnyá vált, hogy a pályázók három pályatétel közül választhatnak: egy tétel mindig Németh László életművére, egy a vele rokon szelle- miségű alkotók valamelyikére, egy pedig az élő vagy esetleg a regionális irodalomra vo- natkozik úgy, hogy a résztvevőknek az egyes tételeken belül is rendszerint van választási lehetőségük. Az eltelt időben Németh László valamennyi regénye és jelentős drámája el- jutott a versenyzőkhöz, de egy-egy esszéje, tanulmánya is bekerült a tételek közé. (A társa- ságnak sikerült azt is elérnie, hogy a centenáriumi évben, 2001-ben az alsóbb évfolyamú középiskolások rangos Arany János Irodalmi Versenyén kitűzött mű legyen a Kocsik szep- temberben c. regény.) A pályázaton önálló tételként szereplő alkotók vázlatos felsorolása nagyszerű névsort láttat Kodolányi János, Sinka István, Illyés Gyula, Tamási Áron, Móricz Zsigmond, Szabó Lőrinc, Sütő András, Pilinszky János, Babits Mihály, Csoóri Sándor, Gion Nándor és Szilágyi István nevével, többük kétszeri előfordulásával is.

Németh László leányai 1989-ben az Életmű szilánkokban c. kötet jogdíjából hozták létre a tanulmánypályázat anyagi alapját jelentő Németh László Alapítványt. Ennek révén az első meghirdetés 1990 őszén, majd az első eredményhirdetés 1991 tavaszán megtör- tént. (A társaság az eredményhirdetést Németh László születésnapjához, április 18-hoz köti.) Azóta összesen tíz pályázati év volt, mindig a páratlan években, de kivételesen 1996- ban is, sőt 2001-ben a társaság prózamondó versenyt is hirdetett. Az első évben negyvenöt pályamunka érkezett, de 1995-ben kétszáznyolcvanöt, s még két évben közelítette meg a résztvevők száma a kétszázat (1996-ban és 1999-ben), aztán csökkent, de az első kiírás iránti érdeklődést egy kivétellel mindig felülmúlta.

Örvendetes, hogy az a két gimnázium, ahol Németh László dolgozott (a Medve utcai ma Csík Ferenc Gimnázium és a vásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium), va-

(2)

58 tiszatáj

lamint az a kettő, amely névválasztásával is hangsúlyozottan vállalja Németh László szel- lemi örökségének ápolását, a hódmezővásárhelyi és a budapesti Németh László Gimná- zium, rendre sok és sikeres pályamunkát küld be. Debrecen nagy gimnáziumai, a Kossuth, a Tóth Árpád, a Csokonai, a Református Kollégium Gimnáziuma mindig eredményesen szerepelnek, de nem egyetemi városok, mint Pusztaszabolcs, Mohács, Dunaújváros, Eger vagy Vác egyenrangú vetélytársai az előbbieknek vagy olyan nagy tekintélyű gimnáziu- moknak, mint a budapesti Eötvös, Jedlik és Baár-Madas, továbbá a veszprémi Lovassy László Gimnáziumnak. Kisvárosok sokszor vegyes, tehát szakközépiskolai képzést is adó iskolái, a történelmi egyházak intézményei, erdélyi és felvidéki gimnáziumok ösztönzik di- ákjaikat tanulmányírásra, versenyzésre. S bár város- és iskolanevek sorakoztak az előbbi mondatokban, mégis elszánt, minőségi munkát végző, maguk körül szigetet teremtő taná- rokat, tanári munkaközösségeket kell látnunk az örvendetes diáksikerek mögött.

A társaság a lehetőségeihez képest igyekszik ünnepélyes díjátadást szervezni. Díját- adás volt Hódmezővásárhelyen, Szegeden, aztán Budapesten, a Várszínházban és a Duna Palotában egy-egy Németh László-dráma, a Villámfénynél és a Galilei megtekintésével, az utóbbi években pedig a budapesti Németh László Gimnáziumban. Minden egyes pályázó emléklapot kap, a díjazottak sokáig pénzjutalmat, ma már inkább könyvjutalmat kapnak, legutóbb Püski- és Tiszatáj-köteteket.

Érdemes a társaság pályázatát a közoktatás viszonyrendszerében látni, s ehhez tanul- ságos a kötelező érettségi vizsga és a legjobbak számára kiírt Országos Középiskolai Ta- nulmányi Verseny erővonalai között elhelyezni. 2007 májusában a középszinten érettségi- zők először egy, a bécsi borozókról szóló idegenforgalmi szemléletű szöveg megértését el- lenőrző feladatot kaptak, majd – ha a második feladatban, a szövegalkotásban a „Kiszorít- hatják-e az elektronikus adathordozók a hagyományos könyveket?” c. véleményalkotó esszét választották – esetleg úgy állhattak fel négy teljes órai munka után, hogy a tanult és olvasott, megszeretett vagy elutasított művekről egyáltalán nem ejtettek szót. (A második feladatban természetesen szerepelt irodalmi mű, egy Sánta-novella, ill. egy Csokonai- és Ady-vers vizsgálata is; az emelt szintű írásbeli vizsgán, amelyet egyébként a szakma a leg- nehezebbnek tart az összes tantárgy közül, ilyen, az irodalmat elkerülő menekülési út nem létezik.) A véleményalkotó esszében a vizsgázó érvelését, annak egységét kell értékelni, nem pedig a vélemény elmélyültségét, megalapozottságát.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen, amely ma a korábbinál mérsékel- tebb kedvezményeket, mentességeket nyújt, a jelen tanévben a versenyzők Csokonai lírá- jából, Jókai Mór írói világképéből, Sütő András prózai munkáiból és az Élektra-téma ma- gyar irodalmi és világirodalmi feldolgozásaiból készülhetnek, feltéve, ha a tananyagból összeállított feladatlapot sikeresen megoldják. Ez a követelmény túlságosan távol áll az érettségi követelményeitől, főleg, ha azt számítjuk, hogy a kétségtelenül sok ismeretet számonkérő feladatlapot az 1945-ig terjedő tananyagból állítják össze, holott a tizenegye- dikesek a verseny első fordulójának idején a legjobb esetben is csak a XIX. század végén, de esetleg csak Madáchnál tartanak.

A Németh László Társaság tanulmányi versenye a két szint között helyezkedik el. Töb- bet kíván meg a középszintű érettséginél, a jobbaknak kínál lehetőséget, valóban lehetővé teszi „a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyűjtést a kutató és elemző munka fo- lyamatában és módszereiben, értekező prózai művek készítésében”, de nem szab irreális

(3)

2008. január 59

feltételeket, mint olykor a minisztériumi verseny. Azt kívánja meg, hogy a pályázók elmé- lyüljenek egy mű világában, egy probléma irodalmi feldolgozásában, ismerjék meg a szak- irodalmat, írjanak értekező műfajú pályamunkát, végső soron gondolkozzanak és beszél- jenek az irodalomról.

Sajnálatos, de érthető, hogy az utóbbi évek felszínes gondolkozása és sokszor hanyag nyelvisége, továbbá az olvasási kedv drámai visszaesése és a vizuális kultúra mindent el- söprő térnyerése nehéz helyzetbe hozza az elkötelezett tanár és az ambiciózus diák ma is érvényes szövetségét. A közelmúltban Adamik Tamás beszélt arról, hogy „terjed a szélső- ségesen játékos tanítási módszer”, amelyben nincs helye a leülésnek és a gondolkodásnak, mert az „munka, amire nincs türelem, pedig valamiben elmélyülni, valamit enélkül meg- tanulni nem lehet. … A fogyasztói társadalom … arra ösztönöz, hogy az ember munka nél- kül bontakoztassa ki magát.” A klasszika-filológus professzor itt nemcsak a külső világ, de a pedagógia felelősségét is felveti.

De van egy másik elhallgathatatlan felelősség, az írástudók felelőssége is. Vajon hi- báztatható-e az értékeket kereső ifjú korosztály azért, mert elfordul az irodalomtól, nem veszi azt komolyan, amikor az irodalom sem veszi komolyan önmagát, „tét nélküli” lett, ahogy Domokos Mátyás mondta?

„És mégis – mégis fáradozni kell” – tanítjuk azért és valljuk Vörösmartyval.

A Németh László Társaság pályázatain mintegy ezerkétszáz pályázó vett részt, s a meg- osztott díjakat és a dicséreteket is számítva közel százötven díjazott lehetett jelen vala- melyik díjátadó ünnepélyen. Az ünnepély emelkedettsége és meghittsége, Németh László- nak az ünnepélyen mindig megjelenő és a díjakat átadó leányai, Móricz Virág és ifj. Szabó Lőrinc egy-egy jelenléte vagy a társaság irodalomtudós elnökeinek kézfogása biztosan elindított és odakötött fiatalokat az irodalomhoz, az irodalomtudományhoz, esetleg a ta- nári pályához. Ennek az odakötöttségnek, ennek a religiónak a reményében folytatjuk a munkát.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

* Elhangzott 1996. október 25-én a Németh László Társaság Ifjúság, iskola, nevelés Németh László életművében című tanácskozásán. Magvető és Szépirodalmi

•iconyi István által szerkesztett kötet a Németh születésének 90. évfordulója al- kalmából elhangzott előadások szövegét tartalmazza. Monostori Imre A szellem: teremtő

De nemcsak a Németh László Társaság befogadó bölcsője volt, hanem a két világ- háború közötti szellemi, kulturális élet meghatározó települése is.. Németh László

A Németh László Társaság április 28-án Németh László első egész alakos szobrát avatta föl Budán, a Pasaréti út és a Radna utca találkozásánál.. A mű Csíkszent-

Hogy is lehetne Németh Lászlót akár a „puha dik- tatúra” kedvencének tekinteni, amikor a nyugati és észak-amerikai emigráció egésze tize- dét nem volt képes produkálni

Az író elhallgatásával és halálával párhuzamosan a hetvenes években kibontakozik a Németh László filológia, hogy aztán „A nyolcvanas évek sokszínűsége” meghozza a

Amit itt találunk ebben a majd fél évszázados munkában, majdnem pontosan megegyezik azzal, amit a legújabb vérnyomás csökkentő kezelési irányelvek tartalmaznak arról, hogy

Nincs még egy nép, amely ilyen kis emberkészlettel, ilyen változatosan bontotta volna ki korszakait…. Vannak népek, amelyek gyorsan burjánoznak – terjedelemben; a görög

Ehhez nem kell változó mágneses tér által keltett elektromos térről beszélni, elég, ha tudjuk, hogy a vezetékben álló elekt- ronokra a vezeték mozgatása miatt mágneses

(Könnyen belátható, hogy ha a legnagyobb közös osztó definícióját kiegészítenénk azzal, hogy (0, 0) = 0 – vagyis ha a legnagyobb közös osztó művelet helyett a

A második felvételen mindkét adatközlői csoportban átlagosan 2 egymást követő magánhangzó glottalizált (az ábrákon jól látszik, hogy mind a diszfóniások, mind a

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Németh István László : /Masaryk magyar kulturalapitv anyáról./ UM.. Németh László :

Németh László gondolkodásának vezérelve: az az óhaj, hogy az emberiség — és a magyar nép — fejlődéséből, sorsából kimaradjon a szocialista forradalom, s ne

Kocsis Rózsa munkájának „célja, hogy a szépíró Németh László megértéséhez adjon

(Emlékezzünk Németh László drámájára!) Egyébként hangsúlyozta tehetségét: „A fiatal asszonyt, ki szellemi tulajdonaiért méltán megérdemelte, hogy ne csak

Amikor keletkezik, a magyar szellemi életre is kiterjedőben van a Nagy Imre fellépésével kibontakozó reform: a dráma, mely a némaság évei után Németh László első

Németh László pedig ekképpen nyilatkozik: „A magyar szellemi élet el- nemetesedése a magyar kultúrát csináló németekkel és zsidókkal kezdődik, ö k azok, aminek Szekfű

Németh László az Iszonnyal megteremtette a modern lételméleti vagy tragikus regény világirodalmi szintű, magyar változatát.. Az Iszony tragikus szemléleténél és

Németh László filozófiai élményének ismertetésével, a szépirodalom felé mutató kapcsolatok föltárásával csupán azt kívántuk bizonyítani, hogy az életmű szerkezeti és

van egy (írótípus), amely az érett, őserdő- szerűen nőtt, természetes fejlődésű irodalmakból hiányzik, viszont szinte kikerül- hetetlenül feltűnik, ahol egy elmaradt

Ezért hangsúlyozza, hogy „ma már világos mindenki előtt, hogy elit- nevelés és tömegnevelés egymástól el nem választható szerves egység kell, hogy legyen, csak