• Nem Talált Eredményt

A vállalati műszaki könyvtárak néhány nyilvántartási-pénzügyi kérdéséről megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A vállalati műszaki könyvtárak néhány nyilvántartási-pénzügyi kérdéséről megtekintése"

Copied!
5
0
0

Teljes szövegt

(1)

HK3 1 9 6 2 . J n n . I l . é v f . 3.ezém

H a s z n o s l e n n e a b e j e l e n t e t t nyomdák é s s o k s z o r o s í t ó k számának, munká­

j á n a k i d ő n k é n t i e l l e n ő r z é s e . M i n d e z e k h e z még k í v á n a t o s l e n n e , h o g y a z e g y e e intézmények f o n t o s n a k t a r t s á k s a j á t k i a d v á n y a i k p u b l i k á l á s á t ée t ö b b f e l e l ő s s é g e t é r e z z e n e k a z o k n a k a B z a k k ö n y v t á r a k h o z t ö r t é n ő e l ­ j u t t a t á s a k é r d é s é b e n .

0 . U J F A H T S Y O l g a

0 2 5 . 1

A VÁLLALATI MŰSZAKI KÖNYVTÁRAK NÉHÁNY NYILVÁNTARTÁSI-PÉNZÜGYI KÉRDÉSÉRŐL

i n n a k a f e l i s m e r é s n e k nyomán, h o g y a műszaki f e j l e s z t é s e l ő i ­ r á n y z o t t üteme, a t e r m e l é k e n y s é g e m e l k e d é s é n e k b i z t o s i t á s a nem k é p ­ z e l h e t ő e l f e j l e t t dokumentációs é s m ű s z a k i - k ö n y v t á r i h á l ó z a t n é l k ü l , u g r á s s z e r ű e n e m e l k e d e t t ) é s e m e l k e d i k a v á l l a l a t i műszaki k ö n y v t á r a k k e z e l é s é b e n l é v ő k ö n y v t á r i a n y a g é r t é k e . Sem s z o r u l b ő v e b b b i z o n y í ­ t á s r a , h o g y e n n e k a z á l l o m á n y n a k n y i l v á n t a r t á s á t g o n d o s a n á s p o n t o ­ s a n k e l l m e g s z e r v e z n i , e g y r é s z t a z é r t i m e r t a t á r s a d a l m i t u l a j d o n e g é ­ s z é b e n nem t ú l s á g o s a n j e l e n t ő s , d e m é g i s n a g y é r t é k ü r é s z é t k é p v i s e l i , m á s r é s z t a z é r t , m e r t a k ö n y v t á r a k á l l o m á n y á b a n g y a k r a n p ó t o l h a t a t l a n v a g y n e h e z e n p ó t o l h a t ó e g y s é g e k e t t a l á l h a t u n k .

S k ö v e t e l m é n y e k n e k m e g f e l e l ő e n a k ö n y v t á r i munka s z a b v á n y a i é s a z i d e v o n a t k o z ó j o g s z a b á l y o k számos e l ő í r á s t t a r t a l m a z n a k a k ö n y v t á ­ r a k á l l o m á n y á n a k n y i l v á n t a r t á s á v a l k a p c s o l a t b a n . N y i l v á n a g y o r s ü t e ­ mű f e j l ő d é s k ö v e t k e z m é n y e , h o g y e z e n a t e r ü l e t e n mégia t a l á l u n k " f e ­ h é r f o l t o k a t " , h e l y e s e b o e n s z ó l v a z a v a r o s s á g u k m i a t t i n k á b b s z ü r k e f o l t o k a t . A k ö v e t k e z ő k b e n e z e k k ö z ü l s z e r e t n é n k k á t p r o b l é m a k ö r t a l a ­ p o s a b b a n m e g v i z s g á l n i , a z z a l a k o r á n t s e m r e j t e t t c é l l a l , h o g y r á l r á - n y i t s u k a z i l l e t é k e s e k f i g y e l m é t e k é r d é s e k h a l a s z t h a t a t l a n r e n d e z é ­ s é n e k s z ü k s é g e s s é g é r e .

A könyveken é s f o l y ó i r a t o k o n k í v ü l i

állomány é r t é k b e n ! nyilvántartáaB

V á l l a l a t i műszaki k ö n y v t á r a i n k b a n e g y r e i n k á b b m e g f i g y e l h e t ő a z a f o l y a m a t , h o g y a k ö n y v t á r i á l l o m á n y é r t é k é n e k s ú l y p o n t j a a k ö n y v e k ­ r ő l á t t o l ó d i k a z e g y é b dokumentum-típusok f e l é . M i n d e z t e r m é s z e t e s

4 8

(2)

7AJÜA E „ : K v i l v á n t a r t á s i - p é n z ü g y i k é r d á a e k

é s h e l y e s v e l e j á r ó j a a n n a k a z á l t a l á n o s t ö r e k v é s n e k , a m e l y k ö z e l e b b a k a r j a h o z n i a műszaki k ö n y v t á r a k a t a t e r m e l é s á s a k u t a t á s s o r o n l e ­ vő e l m é l e t i é s g y a k o r l a t i f e l a d a t a i h o z . U g y a n a k k o r a z o n b a n , a m i k o r e z t m e g á l l a p í t j u k , a r r ó l i s s z ó l n i k e l l , h o g y e z e k n e k a d o k u m e n t u m - t í p u ­ s o k n a k n y i l v á n t a r t á s i r e n d s z e r e - k ü l ö n ö s e n a z é r t é k b e n , f o r i n t b a n t ö r t é n ő n y i l v á n t a r t á s é _ nem k i e l é g í t ő . E n n e k o k a i i s v i l á g o s a k : a s z a b v á n y o k , i g y k ü l ö n ö s e n a l e l t á r o z á s r ó l s z ó l ó s z a b v á n y e l ő í r á s a i k ö n y v e k r e k é s z ü l t e k , t e h á t nem v e h e t t é k , é s n e m I s v e t t é k f i g y e l e m b e a z e g y é b k ö n y v t á r i a n y a g o k s a j á t o s s á g a i t . V i s z o n y l a g a l e g k i e l é g i t ő b b még a h e l y z e t a f o l y ó i r a t o k n á l - b á r i t t i s v a n n a k n y i t o t t k é r d é s e k - de e z e k n y i I v á n t a r t á a a o r s z á g o s a n m é g i s t ö b b é - k e v é s b é e g y s é g e s n e k mondható.

E g é s z e n más a h e l y z e t a f o r d í t á s o k n á l , s z a b a d a l m i l e i r é s o k n á l , p r o s p e k t u s o k n á l , f o t ó k ó p i á k n á l , m i k r o f i l m e k n é l é s egyéb d o k u m e n t u m ­ f a j t á k n á l , l e m t e l j e s e n r e n d e z e t t e k i t t a k ö n y v t á r i m ó d s z e r t a n i <;le­

í r á s o k a k a t a l o g i z á l á s s a l , l e l t á r o z á s s a l é s e g y é b k é r d é s e k k e l k a p c s o ­ l a t b a n oem, E s z o r o s a n v e t t k ö n y v t á r - s z a k m a i f e l a d a t o k a t a z o n b a n a r á t e r m e t t e b b , 1 1 1 . k é p z e t t e b b műszaki k ö n y v t á r o s o k s i k e r ü l t e b b e n v a g y k e v é s b é s i k e r ü l t e n , d e m e g o l d j á k . Ami a z o n b a n a z é r t é k b e n ! n y i l v á n ­ t a r t á s t i l l e t i , i t t a l e g t ö b b k ö n y v t á r o s t a n á c s t a l a n u l á l l a J e l e n ­ l e g m e g o l d h a t a t l a n n a k l á t s z ó p r o b l é m a e l ő t t . M i v e l e z e k n e k a z e m l í ­ t e t t a n y a g o k n a k s z á m s z e r ű t ö b b e á g é t a f o r d í t á s o k t e s z i k k i , a z a l á b ­ b i a k b a n e z e k e n k e r e s z t ü l v i z s g á l j u k a k é r d é s t a z z a l , h o g y j ó r é s z t u ¬ g y a n e z e k a k é r d é s e k merülnek f e l a t ö b b i e m i i t e t t d o k u m e n t u m - f é l e s é g ­ n é l 1 8 .

A "TÉNYLEGES BESZERZÉSI ÉRTÉS" KÉRDÉSEI

A h i v a t a l o s e l ő í r á s o k s z e r i n t a k ö n y v t á r á l l o m á n y á t a t é n y l e g e s b e k e r ü l é s i é r t é k e n , v a g y i s a z i l l e t ő e g y s é g é r t k i f i z e t e t t ö s s z e g n e k m e g f e l e l ő é r t é k e n k e l l n y i l v á n t a r t a n i . E z e l s ő l á t á e r a v i l á g o s és e g y é r t e l m ű s z a b á l y n a k t ű n i k . A k ö n y v t á r i g y a k o r l a t o t i s m e r ő k ö n y v t á ­ r o s a z o n b a n J ó l t u d j a , h o g y e s z a b á l y b e t ű s z e r i n t i p o n t o s v é g r e h a j ­ t á s a e g é s z e n k ü l ö n ö s eredményekre v e z e t n e . A k ü l s ő s z e r v e k á l t a l

vég­

z e t t f o r d í t á s o k á r a u g y a n i s köztudomás s z e r i n t i g e n m a g a s . E z még egymagában nem l e n n e b a j - b á r e g y e s e s e t e k b e n I g e n f u r c s a k ö v e t k e z ­ ményekre v e z e t n e ,

igy

p l . e g y 30

oldalaB

f o r d í t á s e l v e s z t é s e e s e t é n a k ö n y v t á r i s z a b á l y o k m e r e v a l k a l m a z á s a és a h á r o m s z o r o s é r t é k m e g t é - r i t t e t é a e r é v é n a b o l d o g t a l a n o l v a s ó potom 1 6 6 5 , - í t - o t f i z e t h e t n e h a n y a g s á g á n a k d i j a k é n t , de még e g y s z e r e s t é r í t é s e s e t é n i s 5 5 5 , - ? t - o t k e l l e n e b e f i z e t n i e - a n a g y o b b p r o b l é m a m é g i s a z , h o g y a b e s z e r ­ z e t t f o r d í t á s o k é r t é k e I n g a d o z ó . E z t n e m c s a k a z a z e g y é b k é n t i s t a r t h a t a t l a n h e l y z e t o k o z z a , h o g y a k ü l ö n b ö z ő f o r d i t á a t v é g z ő s z e r ­ v e k a l e g k ü l ö n f é l é b b á r a k a t s z á m l á z z á k u g y a n a z é r t a munkáért, h a n e m

e l s ő s o r o a n a z , h o g y a z e r e d e t i f o r d í t á s o k é s f o r d í t á s m á s o l a t o k á r a k ö z ö t t s z é l e s s z a k a d é k v a n . Az e r e d e t i f o r d í t á s o k á r a a f o r d i t á a m á - s o l á t o k á r á n a k h a t s z o r o s a . V i l á g o s m i n d e z e k u t á n , h o g y a z a k ö n y v t á ­ r o s , a k i a r e n d e l k e z é s e k n e k m e g f e l e l ő e n t é n y l e g e s b e s z e r z é s i á r o n é r ­

t é k e l i a f o r d í t á s o k a t a l e l t á r u a v a l ó f e l v é t e l a l k a l m á v a l , a z i g e n r ö v i d idő a l a t t á t h a t o l h a t a t l a n d z s u n g e l t t e r e m t , ó s e g é s z e n l e h e t e t ­ l e n h e l y z e t e k e t i d é z h e t e l ő .

4 9

(3)

MKT 1 9 6 2 . j o n . U . é v f . 3.szám

A H i Z O B BELÜL KÉSZÜLŐ ÉS C S E R E K E B I VAGY AJÁUDÉEBA KAPOTT ÍOBDITÁSOK

U j a b b p r o b l é m á t j e l e n t e n e k a z üzem, 1 1 1 . a műszaki k ö n y v t á r h a ­ t á s k ö r é b e n k é s z ü l ő belBŐ f o r d í t á s o k . E z e k é r t a v á l l a l a t e g y e s e s e t e k ­ b e n t i s z t e l e t d í j a t f i z e t a z á l l o m á n y o n k í v ü l i e k b é r a l a p j á n a k t e r h é r e , más e s e t e k b e n v i s z o n t a f o r d í t á s t o l y a n személy v é g z i , a k i n e k a f o r ­ d í t á s munkaköri k ö t e l e s s é g e / p l . a műszaki k ö h y v t á r o B / . Az e l ő b b i e - e e t b e n még o a a k b e s z é l h e t ü n k t é n y l e g e s b e s z e r z é s i é r t é k r ő l - b á r e z t e r m é s z e t e s e n e l t é r a k ü l s ő s z e r v n é l m e g r e n d e l t f o r d í t á s o k t é n y l e g e s b e s z e r z é s i é r t é k é t ő l - a z u t ő b b i e s e t b e n a z o n b a n i l y e n é r t é k n i n c s . Semmiféle h i v a t a l o s ú t b a i g a z í t á s t sem t a l á l u n k a r r a n é z v e , h o g y a z l - l y e n f o r d í t á s o k a t v a j o n m i l y e n é r t é k k e l vegyük n y i l v á n t a r t á s b a .

H a s o n l ó p r o b l é m a v e t ő d i k f e l a z a j á n d é k b a v a g y c s e r é b e k a p o t t f o r d í t á s o k n á l , h e l y e s e b b e n á l t a l á b a n i n k á b b f o r d i t á a m á s o l a t o k n á l i s . T é n y l e g e s b e s z e r z é s i é r t é k k é n t i t t l e g f e l j e b b a z a j á n d é k o z ó v a g y a c s e r e p a r t n e r á l t a l k ö z ö l t é r t é k j ö h e t n e t e k i n t e t b e , ami n y i l v á n f o ­ kozná a k ü l ö n b ö z ő é r t é k e l é s e k m i a t t a m u g y l a f e n n á l l ó b o n y o d a l m a k a t . A c s e r e e s e t é b e n l e h e t s é g e s l e n n e a c s e r é b e k a p o t t f o r d í t á s é r t é k é ­ n e k a c s e r é b e a d o t t f o r d í t á s é r t é k ő v e l a z o n o s ö s s z e g b e n t ö r t é n ő m e g ­ á l l a p í t á s a l a , a m i i s m é t b o n y o d a l m a k r a v e z e t n e , m i v e l a z a d o t t és k a ­ p o t t o l d a l s z á m á l t a l á b a n korántsem e g y e n l ő .

A M Á S O D P É L D Á N Y O K

G y a k r a n e l ő f o r d u l - k ü l ö n ö s e n b e l s ő f o r d í t á s o k n á l , d e h á z i l a g k é s z í t e t t m á s o l a t o k n á l I s - ) h o g y e g y f o r d í t á s b ó l t ö b b p é l d á n y á l l r e n d e l k e z é s r e . Á l t a l á b a n e z e k n e k a másodpéldányoknak n y i l v á n t a r t á s á ­ r a n i n c s k i a l a k u l t e g y s é g e s g y a k o r l a t , é r t é k b e n i n y i l v á n t a r t á s u k p e ­ d i g t o v á D b i b o n y o d a l m a k a t j e l e n t , h i s z e n r e n d s z e r i n t s z a b á l y s z e r ű e n l e l t á r o z v a s i n c s e n e k , é s k e z e l é s ü k nem o l y a n k ö t ö t t m i n t a z e g y e t l e n p é l d á n y o k é , i g y é r t é k e l é s ü k sem l e h e t a z e l ő b b i e k é v e l a z o n o s .

J A V A S L A T A PROBLÉMA MEGOLDÁSÁBA

ü g y h i s s s ü k , h o g y a z e d d i g e l m o n d o t t a k b ó l k i t ű n i k : a J e l e n l e g i r e n d e z e t l e n h e l y z e t t a r t h a t a t l a n . U g y a n e z e k e t a p r o b l é m á k a t e l m o n d ­ h a t t u k v o l n a a k o r á b b i a k b a n már e m i i t e t t , könyveken, f o l y ó i r a t o k o n

és f o r d í t á s o k o n k í v ü l i e g y é b d o k u m e n t u m - f é l e s é g e k k e l k a p c s o l a t b a n i s . A m e g o l d á s n y i l v á n v a l ó a n o a a k k é t i r á n y b a n l e h e t s é g e s :

a / v a g y n e m t a r t j u k n y i l v á n é r t é k b e n , csupán d a r a b s z á m é s o l d a l s z á m s z e r i n t f o r d í t á s a i n k a t ,

b / v a g y p e d i g o r s z á g o s Ö r v é n n y e l meg k e l l á l l a p í t a n i a b e s z e r ­ z é s i é r t é k t ő l f ü g g e t l e n ü l e g y o l d a l a n k é n t i n y i l v á n t a r t á s i e g y s é g á r a t , a m e l y e g y a r á n t v o n a t k o z i k m i n d e n f o r d í t á s r a , t e ­ k i n t e t n é l k ü l " s z á r m a z á s á r a " .

Az a / a l a t t i m e g o l d á s t nem t a r t j u k h e l y e s n e k , m i v e l a f o r d í t á s o k

(4)

VAJDA E . : K y i l v á n t a r t á s i - p é n z ü g y i k é r d é s e k

é r t é k e o l y a n s z á m o t t e v ő , h o g y a z o k n a k csupán mennyiségoen t ö r t é n ő n y i l v á n t a r t á s a nem f e l e l n e meg a t á r s a d a l m i t u l a j d o n v é d e l m é v e l k a p ­

c s o l a t o s k ö v e t e l m é n y e k n e k . F e l t é t l e n ü l Í3 k i z á r ó l a g o s a n a m e l l e t t v a ­ g y u n k , h o g y á l l a p í t s á k meg a f o r d í t á s o k

o r s z á g o s a n e g y s é g e s , o l d a l a n k é n t i n y i l v á n t a r t á s i é r á t ,

a m i n e k h a s z n á l a t á t a z t á n k ö t e l e z ő v é t e n n é k . N i n c s a k a d á l y a a n n a k , h o g y e z t a z á r a t a z e r e d e t i n y e l v e s e t l e g e s r i t k a s á g a , 1 1 1 . a s z ö v e g k ü ­ l ö n l e g e s t a r t a l m a s z e r i n t d i f í e r e n c i á l j á k , b á r a magam r é s z é r ó i e z t nem t a r t o m s z ü k s é g e s n e k .

A J a v a s o l t módszer e l l e n f e l v e t h e t ő , h o g y s z e m b e n á l l a z z a l a z e l v v e l , h o g y a k ö n y v t á r á l l o m á n y á t t é n y l e g e s é r t é k é n k e l l n y i l v á n t a r t a n i E z z e l k a p c s o l a t b a n a z o n b a n i s m é t e l t e n a f o r d i -

t á s m á s o l a t o k r a , h e l y e s e b b e n a z a z o n o s c i k k f o r d í t á s á n a k ós f o r d í t á s - m á s o l a t á n a k é r t é k e l é s é r e u t a l u n k . K ü l ö n ö s e b b k ö z g a z d a s á g t a n i e l m é ­ l y ü l é s n é l k ü l i s v i l á g o s , h o g y a z é r t é k e l m é l e t a l k a l m a z á s á r a e z a t e r ü l e t nem a l e g m e g f e l e l ő b b , de h a . r a g a s z k o d u n k i s h o z z á , a k k o r i s n y i l v á n v a l ó v á v á l i k a z é r t é k m e g á l l a p í t á s á n a k l a b i l i t á s a , h i s z e n a f o r d í t á s e l k é s z ü l t e k o r még nem á l l a p i t h a t ó meg, hány p é l d á n y l e s z a í o r d i t ó munkájának v é g l e g e s eredménye, a z p e d i g n y i l v á n v a l ó , h o g y k ö z g a z d a s á g i l a g i s h e l y t e l e n f e l f o g á s a z , a m e l y s z e r i n t a f o r d í t á s ­ m á s o l a t " é r t é k é t " k i z á r ó l a g a g é p í r ó i munka a l k o t j a , a f o r d í t ó i m u n ­ k a p e d i g t e l j e s e g é s z é b e n a f o r d í t á s é r t é k é o e n t e s t e s ü l meg. M i n d e z ­ z e l nem a t é n y l e g e s s z á m l á z á s r e n d s z e r é t a k a r ­ j u k b i r a l n i , csupán v á l a s z n a k s z á n t u k a z e s e t l e g e s o l y a n e l l e n v e t é ­ s e k r e , a m e l y e k a n y i l v á n t a r t á s i á r a k e g y s é g e s í t é s e e l l e n m e r ü l h e t n é ­ n e k f e l .

A v á l l a l a t i s z á m v i t e l e z e m p o n t j á b ő l e z l n t é n nem j e l e n t e n e p r o b ­ l é m á t a z e g y s é g e s é r t é k e n / k ö n y v v i t e l i n y e l v e n : e l s z á m o l ó á r o n / t ö r ­ ténő n y i l v á n t a r t á s , a n n á l i s i n k ó b b , m e r t a z é r t é k k ö n y v e i é a a f o r d í ­ t á s o k r a f o r d i t o t t ö s s z e g e k e t a m u g y i s k ö l t s é g k é n t s z á m o l j a e l , f o r d í ­ t á s - k é s z l e t é r t é k e t t e h á t e g y á l t a l á n nem t a r t n y i l v á n .

É r t e l e m s z e r ű e n h a s o n l ó r e n d e z é s t t a r t a n á n k a l e g h e l y e s e b b n e k a z e m i i t e t t tÖbDi d o k u m e n t u m - t í p u s n á l i s , a p r o s p e k t u s o k k i v é t e l é v e l , a ¬ h o l é r t é k b e n i n y i l v á n t a r t á s t nem t a r t u n k i n d o k o l t n a k , a n n á l i s i n ­ k á b b , m i v e l e z e k zömmel i n g y e n é r k e z n e k a v á l l a l a t o k h o z . E z v o n a t k o ­ z i k a f o r d í t á s o k m á s o d p é l d á n y a i r a i s .

Ö s s z e f o g l a l v a a p r o b l é m á t : A könyveken és f o l y ó i ­ r a t o k o n k í v ü l i dokumentum-típusok n y i l v á n t a r t á s i á r a i r e n d e z e t l e n e k . A J e l e n l e g i z a v a r o s h e l y z e t t a r t h a t a t l a n . A l e g c é l s z e r ű b b m e g o l d á s ­ n a k a z e g y s é g e s o l d a l a n k é n t i n y i l v á n t a r t á s i á r m e g á l l a p í t á s a ás k ö ­ t e l e z ő v é t é t e l e l á t s z i k .

51

(5)

MKT 1 9 6 2 0 0 ° ' I X . é Y f , 3.szám

A műszaki k ö n y v t á r a i t k ö n y v á l l o m á n y á n a k n y i l v á n t a r t á ­ s a a v á l l a l a t i s z i n t e t i k u s / f o r g a l m i / k ö n y v e l é s b e n

E E a Másik p r o b l é m a a m i v e l e h e l y e n f o g l a l k o z u n k , k e v é s b é k ö n y v ­ t á r o s i , m i n t i n k á b b k ö n y v e l ő i p r o b l é m á t é r i n t , e z é r t r ö v i d e b b e n i a v é g e z h e t ü n k v e l e . L é n y e g e a k ö v e t k e z ő :

A J e l e n l e g i h e l y z e t s z e r i n t a műszaki k ö n y v e k r e , h e l y e s e b b e n a műszaki k ö n y v t á r r é s z é r e b e s z e r z e t t k ö n y v e k r e f o r d í t o t t ö s s z e g e k e t a v á l l a l a t o k k ö n y v e l ő s ó g e i n e k túlnyomó t ö b b s é g e k ö l t s é g k é n t k ö n y v e l i e l . E z a z t j e l e n t i , h o g y a v á l l a l a t á l t a l b e s z e r z e t t t ö b b i á r u c i k k e k ­ k e l s z e m b e n a k ö n y v e k r ő l n i n c s o l y a n k ö n y v v i t e l i s z á m l a , a m e l y n e k e ¬ g y e n l e g e k i m u t a t n á a z t a z é r t é k e t , a m i t a v á l l a l a t t u l a j d o n á b a n l é v ő könyvek k é p v i a e l n e k . H a i l y e n mégis v a n , a z t c s a k a z i d ő s z a k o n k é n t v é g r e h a j t o t t l e l t á r o z á s / á l l o m á n y e l l e n ő r z é s / a l a p j á n n y i l v á n t a r t á s i s z á m l a k é n t f e k t e t i k f e l .

K ö z é r t h e t ő b b n y e l v r e l e f o r d í t v a e z a z t j e l e n t i , h o g y a v á l l a l a t k ö n y v e l é s é b e n n l n o s o l y a n s z á m l a , a m e l y n e k e g y e n l e g é v e l a műszaki k ö n y v t a r l e l t á r k ö n y v é n e k m i n d e n k o r i v é g ö s s z e g e meg k e l l e n e , h o g y e ¬ g y e z z é k . Az e b b ő l adódó h e l y z e t v i l á g o s : t é t e l e s , b e é r k e z ő k ö n y v k e r e s ­ k e d ő i s z á m l á n k é n t ! e l l e n ő r z é s n é l k ü l - i l y e n p e d i g á l t a l á b a n n i n c s - a v á l l a l a t semmi b i z t o s í t é k k a l sem r e n d e l k e z i k a r r a n é z v e , h o g y a k ö n y v t á r o s v a l ó b a n b e v é t e l e z i - e a k i f i z e t e t t k e r e s k e d e l m i számlán s z e r e p l ő ö s s z e g e t k é p v i s e l ő k ö n y v e k e t . E z p e d i g s ú l y o s c s o r b á t j e l e n t a t á r s a d a l m i t u l a j d o n m e g ő r z é s é n e k és n y i l v á n t a r t á s é n a k f ő e l v e i t e ­ r é n . I n d o k o l h a t ó é s h e l y e s e z a z e l j á r á s a f o r d í t á s o k n á l é s a z e l ő z ő f e j e z e t b e n é r i n t e t t d o k u m e n t u m - t i p u s o k n á l , m i v e l e z e k k e v é s b é " k a p ó ­ s a k " , A k ö n y v e k n é l a z o n b a n más a h e l y z e t , é s a n é l k ü l , h o g y r o s s z h i e z e - műek l e n n é n k k ö n y v t á r o s - k o l l é g á i n k k a i s z e m b e n , e z t a m e g o l d á s t nem t a r t j u k k i e l é g í t ő n e k .

J a v a s o l j u k , h o g y a v á l l a l a t i k ö n y v e l ő s é g e k a k ö n y v e k é r t á s a m a ­ r a d ó é r t é k e t j e l e n t ő / b e k ö t é s r e k e r ü l ő / f o l y ó i r a t o k é r t k i f i z e t e t t é r ­ t é k e t n e s z á m o l j á k e l k ö l t s é g k é n t , hanem k ö n y v e l j é k e g y k é s z l e t s z á m ­ l a j e l l s g ű k ö n y v v i t e l i s z á m l á r a , a m e l y n e k e g y e n l e g e e z e s e t b e n m e g f e ­ l e l a k ö n y v t á r b a n t é n y l e g e s e n meglévő k ö n y v - és f o l y ó i r a t á l l o m á n y é r ­ t é k é n e k , ás a l e l t á r k ö n y v v e l v a l ó e g y e z t e t é s é r e m i n d e n k o r v a n l e h e t ő ­ s é g . E z a m e g o l d á s nem j e l e n t m u n k a t ö b b l e t e t sem a k ö n y v t á r o s , sem a k ö n y v e l ő k r é s z ó r e ^ a mégis k i z á r j a a könyvek b e v é t e l e z é s é n e k s z á n d é ­ k o s e l m u l a s z t á s á v a l e l k ö v e t h e t ő v i s s z a é l é s e k l e h e t ő s é g é t .

A n y i l v á n t a r t á s n a k még számos n y i t o t t é s t i s z t á z a n d ó k é r d é s e v a n . Ü g y v é l j ü k a z o n b a n , h o g y e z ú t t a l e n n y i I s e l é g l e s z , é s r e m é l ­ j ü k , h o g y a z e l s ő p r o b l é m a v o n a t k o z á s á b a n a h á l ó z a t i k ö z p o n t s a j á t h a t á s k ö r é b e n , a második p r o b l é m a v o n a t k o z á s á b a n p e d i g a z i l l e t é k e s p é n z ü g y i - s z á m v i t e l i s z e r v e k k ö z b e j ö t t é v e l megnyugtatóan r e n d e z i a v á z o l t h i á n y o s s á g o k a t . 7fj0& E r i k

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

E manipulációban kulcsszerepe volt több különleges célú egységnek (special purpose entity), amelyeket arra használtak, hogy segít- ségükkel lefedezhessenek (hedge) bizonyos

Amíg a tudományos kutatás eredményeinek gyakorlati alkalmazása hosszú évtizedek után valósult meg — sokszor nem is a felfedezőik életében —, a tudomány lényegében

A MAGYAHOflSZÁOI IATUL TAGSÁG ÉS A2 E3BQL SZAHMA2Ó ELÓÍírÜK A 3udapesti Műszaki Egyetem Központi Könyvtára 1963 -tól, a i&gt;eaézipari műszaki Egyetem

A nagyobb könyvtárak a z Országos Ugyvitelgépesitóel Felügyelet magasabb szintű kétéves tanfolyamára küldtek lei munkatársaikat. Tudományos és Műszaki TájókoztatásJ

Ebből a helyzetből három kiút lehetséges... Monton

[r]

/ Mindez rengeteg időt és aprómunkát igényel, és erre nem áll rendelkezésre kellő számú munkaerő sem a tanszékeken, sem a Központi Könyvtárban.. november 15-én

S ha a számok mögött a tartalmat i s nézzük, azt állapithatjuk meg, hogy számottevő az olyan műszaki tárgyú művek száma, amelyek szolgálják ugyan a dolgozók

Ennek érdekében az IPfSSíX), a VÍIi és efíyéb nemzetközi szorvek ugy döntöttek, hogy mindenekelőtt az 4rdeklódé3 felkeltésére van szükség.. Az Országos

Csaknem minden esetben simán keresztülvihető lenne például 2 vagy 5 könyvtár összeolvadása, ha megfelelő munkaerőkapaeitás állana rendelkezésre az ezáltal

Mindebből adódik az első megoldandó kérdés: mi legyen a műszaki- könyvtáraknak szóló egységes szabályzat cime.. Érre a

den bizonnyal azért, mert a műszaki vállalati ős kutatóintézeti könyvtárak maguk i s előfizettek a magyar folyóiratokra... gyarapodásban, mind pedig az

Az ekkor megalakított Műszaki Dokumentációs Központ, hozzánk hasonlóan ugyancsak többször átszervezésre került, főhatósága i s többizben meg­.. változott, míg

tokról i s tájékozódik, továbbá időnként áttanulmányozza a megjelent közgazdasági könyvek jegyzékét, s ezen túlmenően, felvilágositást kér az újonnan megjelent

E ' szervek műszaki könyvtárainak és dokumentációs osztályainak módszertani irányítását - az Országos Műszaki Könyvtár- útmu-y tatásai alapján - az

mentációs és Nyomtatványellátó Vállalata példáját követve az EM műszaki könyvállományát saját dokumentációs vállala­. t u n k kezelésébe adnánk át„ Ez

A Magyar Dolgozók Pártja Központi Vezetőségének 1955... A'

Ózdon a műszaki könyvtár 10.000 kötetét mindössze 280 olvasó használja... Simon

Undea zóna ázására külön melsgvlztárolő kell.Byonáa- fokoid berendezés lágust nélkül 3 szivattyúval aekvens

A teljes vállalati hasznosság mellett a célfüggvényben megjelenik a pénzügyi vezető azon várakozása is, hogy fedezeti döntését utólagosan nem a teljes, hanem csak a

Ezek az ideológu- sok elismerik azt, hogy Marx és Engels »jogosa n kelt ki« a liberaliz- mus ellen, de nagyot és »végzeteset« tévedtek, amikor nem az

a biztosító működése a biztosítottak érdekeit veszélyezteti, akkor a felügyelet a biztosítót hároméves időtartamra terjedő pénzügyi helyreállítási terv

A beruházások statisztikájának feladata az, hogy az álló—alapok bővü- lését szemléltesse. Alapvetően vizsgálnia kell a beruházások terjedelmet,