Új könyvbeszerzések megtekintése

Teljes szövegt

(1)

ÚJ KÖNYV­

BESZERZÉSEK

Az Országos Műszaki Könyvtár legújabb könyvgyarapodáséból azokra a művekre hívjuk fel tisztelt olvasóink figyelmét, amelyek a tágan vett szellemi tevékenység segédeszközei (katalógusok, bibliográfiák, indexművek, szótárak, lexikonok, enciklopédiák, statisztikák, szabványok stb.), illetve amelyek könyvtári kérdésekkel, s z a k ­ irodalmi tájékoztatással és informatikával foglalkoznak.

A szóban forgó müveket a tételek jobb felső sarkában szereplő raktári jelzet feltüntetésével lehet helyben ol­

vasásra vagy kölcsönzésre Igénybe venni.

0 3 8 2 5 2 0 C L A U S S , M . - FISCHER, G.

P r o g r a m m i e r e n mii C / M a l t h i a s Clauss, G ü n t h e r Fischer - Berlin : Veri. T e c h n i k , 1 9 8 8 . - 2 3 9 p.; 2 3 c m . - ( T e c h n i s c b e I n f o r m a t i k l

Bibliogr.: p. 2 3 1 - 2 3 3 . ISBN 3 3 4 1 0 0 5 2 4 2

E 3 5 5 8 / 1 9 8 8 - 7 0 0 . 3 D a t e n v e r a r b e i t u n g in der K o n s t r u k t i o n ' 8 8 : CAD u n d Infor- matik : K o n g r e s s : M ü n c h e n , 2 7 - 2 8 . O k i 1 9 8 8 / [Org.j V D I - G e s e l l s c h a f t E n t w i c k l u n g , K o n s t r u k t i o n . Vertieb. - Düs­

seldorf ; VOi-Verl., 1 9 8 8 . - 2 1 4 p.; 2 3 c m Bibliogr.: egyes c i k k e k végén

Megjelent a VDI B e r i c h l e , ISSN 0 0 8 3 - 5 5 6 0 ; n o . 7 0 0 . 3 . ( 1 9 8 8 ) - b a n

ISBN 3 1 8 0 9 3 7 0 0 9

G e s e l l s c h a f t E n t w i c k l u n g , K o n s t r u k t i o n . Vertieb.

K o n g r e s s ( 1 9 8 8 ) (München)

0 3 8 2 4 7 2 ENTERPRISE IS-BASIC R O M / [szerk. K o p á c s y Vilmos). - Bp. : C e n t r " a " l Soft, 1 9 8 8 . - 1 2 1 p.: 2 5 c m . - (Flamingó k ö n y v e k )

ISBN 9 6 3 5 9 2 8 4 0 8

0 3 8 2 4 9 5 Évfordulóink a műszaki és t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n . 1 9 8 9 / [fel s z e r k . Pénzes István] ; [közr. a l M ű s z a k i és T e r m é ­ s z e t t u d o m á n y i Egyesületek Szövetsége. - B p . : M T E S Z . 1 9 8 8 . - 1 4 2 p.; 2 4 c m

Bibliogr.: lábjegyzetként ISSN 0 2 3 1 - 1 9 9 2

0 3 8 2 3 4 3 FALUDY Ervin Péter

Útügyi műszaki szótár ; M a g y a r - f r a n c i a - a n g o l - n é m e t / [a magyar változat szerzője Faludy Ervin P é t e r i . - B p . : KT1, 1 9 8 8 . - 2 8 9 p.. 2 4 c m . - K ö z l e k e d é s t u d o m á n y i Intézet k i a d ­ ványa. ISSN 0 2 3 0 - 6 3 9 7 ; 2 9

ISBN 9 6 3 6 0 1 1 8 0 X

0 3 8 2 3 8 3 George de Hevesy Festschrift, 1 8 8 5 - 1 9 6 6 / e d . by György M a r x . - Bp. : A k a d . K., 1 9 8 8 . - 1 6 4 p.: 25 c m

Szöveg angol nyelven

Bibliogr.: p. [ 1 3 7 - 165.] é s az egyes fejezetek végén ISBN 9 6 3 0 5 5 2 3 0 2

F 3 2 3 1 / 1 9 8 8 - 1 0 G O R ' K O V A , V. I.

Informetria : K o l i c e s t v e n n y e metody v n a u c n o - t e h n i c e s k o j informacii / V. I. Gor'kova. - M o s k v a : V I N I T I , 1 9 8 8 . - 3 2 4 p.;

2 2 c m

Bibliogr.: p. 31 2 - 3 2 5 .

Megjelent az ltogi Nauki i T e h n i k i . Ser. Informatika. ISSN 0 2 0 0 - 8 1 4 X : tom 10. ( 1 9 8 8 ) - b a n .

0 3 8 2 3 0 5 G u i n n e s s book of r e c o r d s , 1 9 8 9 (magyar)

G u i n n e s s r e k o r d o k k ö n y v e . 1 9 8 9 / [fÖszerk. Donald McFar- lan] ; [ m . kiad. szerk. Bujtár József, K o v a l c s i k József. Radó Péter). - Bp.: Vianco S t ú d i ó . 1 9 8 8 . - 3 1 8 p.; 2 5 c m

ISBN 9 6 3 0 2 61 2 3 5

0 3 8 2 3 2 2 G U R E V l C . N . G .

A n g l o - r u s s k i e terminy po s i s t e m a m r a s p o z n a v a n i á o b r a - zov / sost. N. G. G u r e v i c : [izd.i Akadémia nauk SSSR.

Vsesooznyj centr perevodov n a u c n o - t e h n i c e s k o j lileratury i cíokumentacii. - M o s k v a : VCP, 1 9 8 7 . - 7 9 p.: 2 2 c m . - (Tetradi n o v y h t e r m i n o v , ISSN 0 1 3 1 - 7 0 8 3 ; 1 17.)

0 3 8 2 3 0 1 HANÁK D. Péter

Programozás Elánnal : Az ELANO nyelvről és az ELANO p r o g r a m o z á s i k ö r n y e z e t r ő l t a n á r o k n a k és t a n u l ó k n a k : 5 0 - n é l több teljes p é l d a p r o g r a m m a l / ö s s z e á l l . Hanák D.

Péter. - B p . : M ű s z a k i Kvk., 1 9 8 8 . - 2 1 0 p.; 2 4 c m Bibliogr : 2 1 0 . p.

ISBN 9 6 3 1 0 7 7 3 8 t

2 1 5

(2)

Üj k ö n y v b e s z e r z é s e k

0 3 8 2 5 1 6 HAUER. K.-H.

P L / 1 ; Ein Lehr- und A r ö e i t s b u c h für die Praxis / Karl-Heinz Hauer. - W i e s b a d e n : Forkel, 1 9 8 8 . - 3 0 1 p.; 24 cm. - (Integrierte Datenverarbeitung in der Praxis, ISSN 0 3 4 4 - 1 5 7 1 ; 44.)

Bibliogr : p. 2 3 7 - 2 3 8 .

A kötet egyidejűleg a H a n d b u c h der modernen Datenverar­

beitung k ü l ö n s z á m a k é n t is megjelent ISBN 3 7 7 1 9 6 3 5 3 2

0 3 8 2 4 0 6 / 1 IEEE international c o n f e r e n c e on Communications ( 1 9 8 8 ) (Philadelphia)

IEEE international c o n f e r e n c e on c o m m u n i c a t i o n ' 8 8 : Digi­

tal technology : S p a n n i n g the unlver.se : Philadelphia, Pa., 1 2 - 15. J u n e 1 9 8 8 : C o n f e r e n c e r e c o r d / s p o n s . by the IEEE C o m m u n i c a t i o n s Society and the Philadelphia Section IEEE. - [New York : IEEE, 1 9 8 8 ] . - 3 d b ; 2 8 cm

Bibliogr.: egyes c i k k e k végén 1 v o l . - X X X , 5 6 7 p.

0 3 8 2 4 0 6 / 2 IEEE international c o n f e r e n c e o n Communications ( 1 9 8 8 ) (Philadelphia)

IEEE international c o n f e r e n c e o n c o m m u n i c a t i o n ' 8 8 : Digi­

tal t e c h n o l o g y : S p a n n i n g the universe : Philadelphia, Pa., 1 2 - 1 5 . J u n e 1 9 8 8 : C o n f e r e n c e r e c o r d / s p o n s . by the IEEE C o m m u n i c a t i o n s Society and the Philadelphia Section IEEE. - [New York : IEEE, 1 9 8 8 ] , - 3 db; 28 cm

Bibliogr.: e g y e s c i k k e k végén 2 v o l . - X X X , 5 6 9 - 1 1 9 9 . p .

0 3 8 2 4 0 6 / 3 IEEE infernafional c o n f e r e n c e on Communications ( 1 9 8 8 ) (Philadelphia)

IEEE international c o n f e r e n c e on c o m m u n i c a t i o n ' 8 8 : Digi­

tal technology : S p a n n i n g the universe : Philadelphia, Pa., 1 2 - 15. J u n e 1 9 8 8 : C o n f e r e n c e r e c o r d / spons. by the IEEE C o m m u n i c a t i o n s Society a n d the Philadelphia Section IEEE. - [New York : IEEE. 1 9 8 8 ] . - 3 db; 2 8 cm

Bibliogr.: egyes c i k k e k végén

3. V O I . - XXX, 1 201 - 1 7 8 3 . p.

0 3 8 2 4 8 1 / 1 Ki mit gyárt, kutat, tervez, szolgáltat, forgalmaz, termelő- fogyasztás, 1 9 8 8 / szerk Solt Sándor. - B p . : Műszaki Kvk., l 9 8 8 . - 2 d b : 2 5 cm

Borítólapon a c i m : Ki mit gyárt, kutat, tervez, szolgáltat, for­

galmaz. 1 9 8 8 I S S N 0 1 3 9 - 1 9 6 8 ISBN 9 6 3 1 0 7 7 6 5 9 [ 1 J . A - K . - 8 3 1 p.

0 3 8 2 4 8 1 / 2 Ki mit gyárt, kutat, tervez, szolgáltai, forgalmaz, t e r m e l ő ­ f o g y a s z t á s . 1 9 8 8 / szerk. Solt Sándor. - Bp. : M ű s z a k i Kvk., 1 9 8 8 . - 2 db ; 2 5 c m

Borítólapon a c í m : Ki mit gyárt, kutat, tervez, szolgáltat, for­

galmaz. 1 9 8 8 I S S N 0 1 3 9 - 1 9 6 S ISBN 9 6 3 10 7 7 6 5 9

[2.1, L - Z. - XIII. 8 3 3 - 1 7 0 1 . p.

0 3 8 2 4 0 1 K U B I N S Z K Y Mihály

Ottó Wagner / irta K u b i n s z k y Mihály. - Bp. : A k a d . K.. 1 9 8 8 . - 25 p., [28] t. ; 2 0 x 2 3 c m . - ( A r c h i t e k t ú r a . ISSN 0 0 6 6 - 6 2 7 0 ) Bibliogr.: 2 5 . p.

ISBN 9 6 3 0 5 4 8 7 9 8

0 3 8 2 4 2 8 MISÁM index s z e k v e n c i á l i s file-kezelés M S / P C DOS vagy NOVELL k ö r n y e z e t b e n / [Gondola Zoltán és m á s o k i ; [közr.

a Magiszler S z á m í t á s t e c h n i k a i Szerkesztőség). - B p . A k a d K.. 1 9 8 8 . - 1 4 5 p.; 24 c m . - (Szoftver IBM PC, XT. AT és k o m p a t i b i l i s m i k r o s z á m í t ó g é p e k r e , ISSN 0 2 3 8 - 3 8 9 6 ) B o r i l ó l a p o n a cím: MISÁM index szekvenciális (ile-kezelés C nyelven, e g y m u n k a h e l y e s és NOVELL hálózatos r e n d s z e ­ rekhez

ISBN 9 6 3 0 5 5 2 4 5 0

0 3 8 2 3 2 9 O c c a m p r o g r a m m i n g manuál / [publ. by] INMOS Limited. - Englewood C l i f i s , N. J . [ e t c l : Prentice-Hall Intern.. 1 9 8 4 . - [ 1 2 0 ] ism. o l d a l s z ; 2 4 c m . - (Prenfice-Hall infernational series in c o m p u t e r science)

I S B N O 1 3 6 2 9 2 9 6 8

0 3 8 2 4 3 5 Posla K i s é r l e l i Intézel. T u d o m á n y o s napok ( 1 9 8 8 ) (Budapest)

Scientific d a y s ' 8 8 of the Research Institute of the H u n g á ­ rián Posts and T e l e c o m m u n i c a f i o n s : T e l e c o m m u n i c a t i o n s , e c o n o m y . society ; Budapest, 5 - 7 . Oct. 1 9 8 8 . - [Bp.l : P K I , 1 9 8 8 - 3 1 2 p . : 2 c m

Egy c i k k orosz, egy f r a n c i a nyelven Bibliogr.: egyes c i k k e k végén

0 3 8 2 3 5 7 Predicasts terminál Systems manuál / [publ. by] P r e d i c a s t s . - C l e v e l a n d . 0 : Predicasts. 1 9 8 6 . - 3 0 cm

Borítólapon a cím: PTS user's manuál Bővíthető k ö t é s b e n

0 3 8 1 7 5 3 / 2 Red book (magyar)

Távközlési fogalmak és meghatározások : Készült a CCITT p i r o s könyv (Red book) alapulvételével / [szerk. Lajkó Sándor) ; [közr. a) Magyar Posta Központja. - B p . : KDV.

1 9 8 8 - 2 db; 3 0 cm

2. köt.. Magyar és angol t á r g y m u f a t ó . rövidítésjegyzék. - 2 3 1 p.

0 3 8 2 3 9 7 R E I D . S .

Invention and d i s c o v e r y (magyar)

Találmányok és felfedezések : K é z i k ö n y v k i c s i k n e k és n a g y o k n a k / S t r u a n Reid ; [közrem. Sue M i m s ; [a kiegészí­

téseket és a magyar változatot készítene Rédl Endre). - B p . Novotrade [stb ] , 1 9 8 8 . - 1 3 4 p.; 22 cm

ISBN 9 6 3 10 8 2 2 2 9 (Műszaki Kvk.)

0 3 8 2 3 6 5 Research c e n t e r s directory

New r e s e a r c h c e n t e r s : T h e s u p p l e m e n t to the 1 3 f h edifion of Research c e n t e r s directory : A g u i d e to u n i v e r s i t y - r e l a t e d and other nonprofit r e s e a r c h organizations ... / ed. Peler D.

Dresser - Detroit. M i c h . : Gale R e s e a r c h , 1 9 8 9 . - IX, 1 8 3 l - 2 0 2 6 p. I S S N 0 0 2 8 - 6 5 9 1 ISBN 0 8 1 0 3 8 1 0 3 2

2 1 6

(3)

TMT 37. é v f . 1 9 9 0 . 5 . sz.

0 3 8 2 3 2 0 RUSINOV, E . M .

N e m e c k o - r u s s k i e terminy po promySlennomu r y b o l o v s t v u / s o s t . E. W. Rusinov ; fizd.]

A k a d é m i a nauk SSSR. V s e s o u i n y j c e n t r perevodov n a u c - no-tehniCeskoj literatury t d o k u m e n t a c i i . - M o s k v a : VCP, 1 9 8 7 . - 9 9 p. ; 22 c m . - (Tetradi novyh terminov. ISSN 0 1 3 1 - 7 0 8 3 ; 119.)

F 3 3 2 8/ 19 8 8 - 2 6 SAIN Béla

G é n s e b é s z e t i A B C / Sain Béla. - B p . : O M I K K , [ e t c ] , 1988.

- 3 2 p.; 24 c m

Bevezető angol és orosz nyelven is

Megjelent a Fólia B i o t e c h n o l o g i c a , ISSN 0 2 3 7 - 0 7 4 3 ; 26.

sz (19881-ban ISBN 9 6 3 5 9 2 7 9 4 0

0 3 8 2 3 2 1 S E M E N O V , A. L.

A n g l o - r u s s k i e obsetehniCeskie terminy / sost. A. L. Seme- nov ; [izd.J A k a d é m i a nauk SSSR. Vsesoúznyj centr perevo- dov n a u c n o - t e h n i c e s k o j l i l e r a l u r y i d o k u m e n t a c i i . - Moskva : VCP, 1987. - 4 3 p.; 22 c m . - Tetradi novyh lerminov. ISSN 0 1 3 1 - 7 0 8 3 ; 116.)

0 3 7 7 9 6 4 / 5 Sinclair S p e c t r u m játék és program / [közr. az LSI A l k a l ­ m a z á s t e c h n i k a i T a n á c s a d ó Szolgálat. - 1 2 . kiad.l - B p . : LSI ATSz, 1 9 8 7 - . - 1-db; 24 c m .

ISBN 9 6 3 9 5 2 5 7 1 9

5 / [ s z e r k . K i s s László, Nagy Olivér, Rucz Lajos].. 1 9 8 8 . - 1 7 9 p.

ISBN 9 6 3 5 9 2 8 4 3 2

0 3 8 2 4 1 2/1 S l o v e n s k y b i o g r a f i c k y slovnik : Od r o k u 8 3 3 do roku 1990 / [hlav. r e d . Vladimir Minác] - Martin : Matica s l o v e n s k á . 1 9 8 6 - . 1-db; 3 0 cm

Cim és bevezető orosz, angol és német nyelven is Bibliogr.: szöveg között

1. zv., A - D . - 5 3 9 p., [1031.

0 3 8 2 4 1 2 / 2 S l o v e n s k y b i o g r a f i c k y slovnik : Od roku 8 3 3 do r o k u 1 9 9 0 / [hlav. r e d . Vladimír M i n á c l . - Martin : M a t i c a s l o v e n s k á . 1 9 8 6 - . 1 - d b ; 3 0 c m

Cím és bevezető orosz, angol és német nyelven is Bibliogr : szöveg között

2. zv., E - J . - 1 9 8 7 . - 5 8 9 p., [26) t.

0 3 8 2 3 3 4 S T R A C K M A N N , K - STREITER, A.

S o n d e r f o r s c h u n g s b e r e i c h e , 1 9 6 9 - 1 9 8 4 : B e r i c h t über ein F ö r d e r p r o g r a m m der D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t / H r s g . von Kari S t r a c k m a n n und Axel Streiter - W e i n h e i m [ e t c ] ; VHC, 1 9 8 5 . - XII, 5 5 2 p. ; 24 c m . - (Sonderfor­

s c h u n g s b e r e i c h e / Deutsche F o r s c h u n g s g e m e i n s c h a f t , [ISSN 0 9 3 0 - 4 3 9 8 1 )

Bibliogr.: egyes fejezetek végén ISBN 3 5 2 7 2 2 7 0 1 3

0 3 8 2 5 2 2 The state of the w o r l d (magyar)

A világ helyzete 1 9 8 7 / 8 8 - b a n ; Adatok bolygónk jövőjéről : w a s h i n g t o n i W o r l d w a t c h Institute jelentése / [szerzők Lesfer R. Brown és mások] ; [m. kiad. s z e r k . Endreffy Zoltán). - Bp.: Á r k á d i a , 1 9 8 8 . - 2 7 5 p.; 22 cm

Bibliogr.: fejezetenként ISBN 9 6 3 3 0 7 1 2 6 7

0 3 8 2 4 1 5 Tények könyve ' 8 9 : Magyar és nemzetközi almanach / szerk. Baló György és Lipovecz Iván ; [közr. a] C o m p u t e r - w o r l d Informatika Kft. - B p . : [stb.J : CWI [ s t b l 1 9 8 8 . - 8 5 2 p . ; 21 cm

ISSN 0 2 3 8 - 3 7 4 8

0 3 7 6 1 6 8 / 2 T e r m é s z e t t u d o m á n y o s és műszaki ki k i c s o d a ? : P á l y a k é ­ pek magyar és magyar származású t e r m é s z e t t u d o m á n y o s és műszaki s z a k e m b e r e k r ő l , k o r t á r s a i n k r ó l / [szerk. Szluka Emil, S c h n e i d e r László], - B p . : O M I K K , 1 9 8 6 - . - 1 - ; 24 cm 2. köt. - 1 9 8 8 . - 4 0 0 p

ISBN 9 6 3 5 9 2 8 2 3 8 ISBN 9 6 3 5 9 2 8 5 2 1

0 3 8 2 2 9 7 TRAISTER, R.J.

G o i n g from BASIC to C (magyar)

BASIC-ből a C-be / Róbert J . Traister ; [ m . k i a d . ... szerk.

Szendrö Péter]. - Bp. : Novotrade, 1 9 8 8 . - 1 3 8 p.; 24 cm ISBN 9 6 3 0 2 5 8 9 3 5

E 2 6 7 7 / A / 1 9 8 8 - 7 3 W i s s e n s v e r m i t t l u n g , Informatik, S p i t z e n l e i s t u n g e n : 1 5. K o l - loquium über Information und Dokumentation : 2 - 6 . Nov.

1 9 8 7 : T h e m e n k r e i s 4. - llmenau : T H I , 1 9 8 8 . - 2 2 7 p. ; 2 3 c m

A k o n g r e s s z u s t llmenauban tartották B i b l i o g r : egyes c i k k e k végén

Megjelent a D o k u m e n t a t i o n / l n f o r m a t i o n .

S c h r i f t e n r e i h e des Instituts für I n f o r m a t i o n s w i s s e n s c h a f t , E r f i n d u n g s w e s e n und Rechl der T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e llmenau J . 7 3 . ( 1 9 8 8 ) - b a n

K o l l o q u i u m über Information und D o k u m e n t a t i o n (15.) ( 1 9 8 7 ) (llmenau)

E 2 6 7 7 / A / 1 9 8 8 - 7 4 W i s s e n s v e r m i t t l u n g . Informatik. S p i t z e n l e i s t u n g e n : 1 5 K o l - loQuium über Information und Dokumentation : 2 - 6 . Nov.

1 9 8 7 : E r ö f f n u n g s u n d A b s c h l u s s v e r a n s t a l t u n g . - llmenau : THI, 1 9 8 8 . - 1 8 0 p . ; 2 3 c m

A k o n g r e s s z u s t l l m e n a u b a n rendezték Bibliogr.: egyes c i k k e k végén

Megjelent a D o k u m e n t a t i o n / l n f o r m a t i o n .

S c h r i f t e n r e i h e des Instituts für i n f o r m a t i o n s w i s s e n s c h a f t , E r t i n d u n g s w e s e n und R e c h l der T e c h n i s c h e n H o c h s c h u l e l l m e n a u , H. 7 4 . (1 9 8 8 ) - b a n

K o l l o q u i u m über Information und Dokumentation (15.) ( 1 9 8 7 ) (llmenau)

(4)

Új k ö n y v b e s z e r z é s e k

0 3 3 2 3 8 2 VERDES SÁNDOR

Francia nyelvű kifejezésgyűjtemény : K o n f e r e n c i á k és műszaki tárgyalások segédlete / Verdes Sándor. - Bp ; BME M T I , 1 9 8 8 - 177 p. : 21 c m . - (Budapesti Műszaki Egyetem M é r n ö k t o v á b b k é p z ő Intézet. ISSN 0 2 3 0 - 2 8 0 2 ; 5 2 9 5 . )

Bibliogr.: 1 6 5 . p.

ISBN 9 6 3 4 3 1 7 0 8 1

0 3 8 2 2 9 2 / 1 W h i t a k e r ' s books in print 1 9 8 8 : The r e f r e n c e c a t a l o g u e of c u r r e n l l i t e r a l u r e : Author. title 8 subject index. - London : W h i t a k e r , 1 9 8 8 . - 4 d b : 3 0 cm

ISSN 0 9 5 3 - 0 3 9 8 I S B N O 8 5 0 2 1 1 8 6 7

1. vol., A - D. - CCXXXVMI, 2 1 5 0 p.

0 3 8 2 2 9 2 / 2 W h i t a k e r ' s books in print 1 9 8 8 : The refrence c a t a l o g u e of c u r r e n l literature : Author, tifle S subject index. - L o n d o n : W h i t a k e r , 1 9 8 8 . - 4 d b ; 3 0 cm

ISSN 0 9 5 3 - 0 3 9 8 I S B N 0 8 5 0 2 1 1 8 6 7

2. v o l . , E - K . - I V , 2 1 5 1 - 4 1 8 3 . p .

0 3 8 2 2 9 2 / 3 W h i t a k e r ' s books in print 1 9 8 8 : The r e f r e n c e c a t a l o g u e of c u r r e n l literature : Author, lille & subject index - London : W h i t a k e r , 1 9 8 8 - 4 db; 30 cm

ISSN 0 9 5 3 - 0 3 9 8 I S B N 0 8 5 0 2 1 1 8 6 7 3. v o l . . l V . 4 1 8 5 - 6 4 9 7 . p .

Összeállította: Czippán Ida

Az Országos Műszaki Könyvtár

ÚJ, INGYENES SZOLGÁLTATÁSA kb 2 MILLIÓ

forgalomban lévő és a közeljövőben megjelenő

KÖNYVRŐL és FOLYÓIRATRÓL

tájékoztat.

BIBLIOGRÁFIAI ADATBÁZISOK KOMPAKTLEMEZEN!

Books in Print Plus

az USA-ban forgalmazott könyvekről,

Whitaker's Bookbank

a Nagy-Srttanniában forgalmazott könyvekről,

Verzeichnis Lieferbarer Bücher

az NSZK-ban forgalmazott könyvekről,

Ulrich's Plus International Serials Database

az egész világon megjelenő időszaki kiadványokról.

Az adatbázisokban a katalógusok szokásos keresési adatain kívül országok, címszavak, közreadók, kiadók, olvasókör és még számos szempont szerint lehet keresni, szakértői segítséggel.

Részletes felvilágosítással készséggel állunk rendelkezésére:

W9

OMK Olvasószolgálat Tetefon: 138-4900

Cím: Budapest VIII., Múzeum u. 17. . M

Telex: 224944 omikk h

OBllfin

2 1 8

Ábra

Updating...

Hivatkozások

  1. unlver.se :
Kapcsolódó témák :