Számítógépes információszolgáltatások az Építésügyi Tájékoztatási Központban megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Kovács D e z s ő

Épilésügyi Tájékoztatási Központ

Számítógépes információszolgáltatások az Építésügyi Tájékoztatási Központban

Műfaji tagolódásban (szakirodalmi tájékoztatás, osztott könyvtári katalogizálás, szabályozási in­

formációk számítógépes feldolgozása, ágazati adatbázisok katasztere) ismerteti azokat a számító­

gépes szolgáltatásokat, amelyeket az Építésügyi Tájékoztatási Központ vagy önállóan, vagy más hazai és külföldi intézményekkel együttműködve fejlesztett ki. Kitekintésként felvázolja a tovább­

fejlődés előfeltételeit.

A hagyományos értelemben vett építésügyi ágazat szakmai információellátása mindig is az Építésügyi Tájékoztatási Központ Í É T K ) alapvető feladata volt.

R é s z b e n mint kutató, részben mint operatív informá­

ciónyújtó szervezet kiépítette azt a rendszert, amely alkalmas a világban végbemenő folyamatok regisztrá­

lására, a hazai szakmai eredmények feltárására, egyben hazai és nemzetközi téren való hozzáfér­

hetővé tételére - elsősorban a szakirodalmi és a szabályozási információk vonatkozásában. Ma már mindez jelentős r é s z b e n a számítástechnikára alapo­

zott szolgáltatások révén megy végbe.

S z a k i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s

A számítógépes szakirodalmi tájékoztatás forrása kettős:

• a keleti országok építésügyi tájékoztatási központ­

jai által létrehozott Nemzetközi Építésügyi Tudományos és Műszaki Információs Rendszer (NÉTMIR) keretében működő számítógépes adat­

bázis,

• a fejlett országoknak az építésügyet és határterü­

leteit érintő, online elérhető adatbázisai.

A N É T M I R keretében létrehozott mágnesszalagos cserére épülő építő- és építőanyag-ipari adattár 1983-tól kezdve dolgozza fel a világ építésügyi szak­

irodalmának jelentősebb részét. A rendszerben részt vevő országok a nemzeti irodalom mellett a világ egy- egy más területi vagy nyelvi egységének irodalmát teszik munkamegosztásban hozzáférhetővé. így például a Szovjetunió az angol, Lengyelország a fran­

cia szakirodalmat, Csehszlovákia a Benelux államok, Magyarország pedig a skandináv országok szakiro­

dalmát. Az adattár állománya ma már meghaladja a 150 ezer információegységet, sok szempontú kere­

sést tesz lehetővé a különböző dokumentumtipusú, nyelvű, szakmai tartalmú adattárban.

A N É T M I R ipari működésének - a maga idejében korszerűnek mondható - megindulásakor az adattár kiépítése elsősorban azért volt jelentős, mivel az építésügy területén még nem álltak rendelkezésre

azok az adatbázisok, amelyek megközelítették volna e rendszer komplexitását. Az egymástól elkülönülve létrehozott nemzeti adattárakhoz való hozzáférés ak­

koriban különféle, részben technikai okokra vissza­

vezethető nehézségekbe ütközött.

A 8 0 - a s évek közepétől következett be e téren ugrásszerű fejlődés. A nagyobb nemzeti adatszolgál­

tató központok beléptek a nemzetközi hálózatokba.

1986 szeptemberében a Nemzetközi Építéskutatási és Dokumentációs T a n á c s (Conseil International du Batiment pour la Recherche, L'Étude et la Documen- tation = CIB) keretében létrejött az International Construction Database (ICONDA) adattár, amely ma már több mint 50 ország adatszolgáltató központjára támaszkodva angol nyelven teszi hozzáférhetővé a világ építésügyi szakirodalmának zömét. Az adattár torgalmazását, terjesztését a Scientific and Technical Network ÍSTN) International látja el.

Az ICONDA-ban feldolgozott információforrások gyűjtőköre a hagyományos dokumentumokon kívül kiterjed az ún. szürke irodalomra is, és lefedi az építésügy e g é s z szakterületét. Az adattár állománya napjainkra meghaladta a 300 ezer információegysé­

get, melynek jelentős része szürke irodalom. Ebből következik, hogy a rendszer nemcsak a hagyomá­

nyos szakirodalom hordozta információk elérésére nyújt lehetőséget, hanem biztosítja a cégirodalomhoz, a kutatási jelentésekhez, a licencekhez és a know- how-khoz való hozzáférést is.

Az ICONDA előnye, hogy a közvetítő nyelve angol, az input adatok indexelésére a szabad tárgyszavas FINDEX (Facet-Oriented Indexing System for A r c h i - tecture and Engineering) rendszert használja, amely rendkívül rugalmas, alkalmas a legmodernebb fogal­

mak megjelenítésére - tehát visszakeresésére is - a szakterület természetes terminus technicusai alapján.

Ezenfelül - természetesen - interaktív, könnyen kezelhető, lehetővé teszi a parancsnyelv különböző szintű használatát, s ez az irodalomkeresésben gya­

korlatlanok és a profik számára egyaránt megfelel.

Egy rekordjának felépítéséről, tartalmáról - egy magyar folyóiratcikk példája alapján - az í. ábra ad tájékoztatást.

(2)

TMT 3 7 . é v f . 1 9 9 0 . 1 1 . « .

AN 1 9 8 9 ( 1 1 ) S Í 7 0 0 0 7 1 Í C Ü N D A

T I A r a n y J á n o s u t c a i l a k ó t e l e p , S o p r o n

( B u i l d i n g e s t a t e i n t h e A r a n y J á n o s S t r e e t , S o p r o n ) A U H o r v á t h , B é l a

SO M a g y a r E p i t o i p a r ( A p r 1 9 8 B ) v . 3 7 , n a .1- 2 , p .2 4, p h o t o s . I S S N : 0 0 2 5 - 0 0 7 4

AV H U E T K

DT B o o k ; J o u r n a l CY H u n g a r y

L A H u n g á r i á n

A B T h e 2 S 0 d w e l l x n g s o f t h e h o u s i n g e s t a t e - b u i l t i n 1 9 8 7 - a f f é r a w i d e c h o i c i ? o f q r o u n d p l a n s . ü n e c a n f i n d h e r e t h e v e r s i o n f r o m t h e b a c h e l o r f l a t s t o t h e d w e l l i n g a f f o ű r r o o m s a n d t h e g a r r e t s p a c e s h a v e b e e n b u i l t u p t o o . T h e c o n s t r u c t i o n w a e b u i l t w i t h t u n n e l f o r m w o r l ; / Ű u t i n o r d / . T h e i n c l i n e d r o a f s h a v e 5 t. e e 1 f r a m e w i t h s a n d w i c h - l i k e i s o l a t i o n .

CT h o u s i n g e s t a t e ; t u n n e l f o r m w o r l ; ; a t t i c ; i n - s i t u c o n c r e t e c o n s t r u c t i o n ; r e s i d e r i t a l b u i l d i n g ; p i t i z h e d r b o f

S T H u n g a r y ; S o p r o n

• 3 E T K S 9 / 0 Ü 1 6 7 I P HUETK

1 ábra Az I C O N D A r e k o r d s z e r k e z e t e

Az ICONDA használata ma már az e g é s z világon e l ­ terjedt az építésügyi szakemberek körében. Éppen ezért tartjuk jelentősnek, hogy 1987-től kezdve az É T K a rendszer számára feldolgozza a hazai szakiro­

dalom szelektált "termését", és évente mintegy 8 0 0 - 1 0 0 0 tétel feldolgozásával ad tájékoztatást nemzetközi síkon a magyar építésügy eredményeiről, illetve biztosítja a magyar "jelenlétet" a rendszerben.

(1989-ben az ICONDA-ban végzett információke­

resések száma megközelítette a húszezret.)

Egyfelől az ICONDA szakmai tartalmának kitelje­

sedése, használatának általánossá válása, a politikai folyamatok kedvezőre fordulása (Magyarország után C s e h s z l o v á k i a , Lengyelország is csatlakozott a f e l ­ dolgozáshoz, a németek "információfeldolgozási egységesítésre" törekszenek), másfelöl a N É T M I R technikai, technológiai elmaradottsága mind szak­

mailag, mind gazdaságilag megkérdőjelezi az utóbbi rendszer fenntartásának szükségességét. A fenti okok miatt a N É T M I R T a n á c s a 1990. október 2 - 5 . között tartott ülésén - amelyen Bulgária és a Szovjet­

unió is jelezte csatlakozási szándékát az ICONDA- hoz — ú g y döntött, hogy működését 1990. december 31 - I hatállyal megszünteti.

A komplex információnyújtás megköveteli, hogy más nemzeti vagy speciális adattárakhoz is szabad legyen a "bejárás". Az É T K ennek érdekében ele­

mezte az építésügy szempontjából jelentősebb adat­

tárakat, s közülük a honi szempontból legfontosab­

bakkal használati e g y e z s é g r e lépett. A már említett STN International mellett elsősorban az angol Perga- mon Financial Data Services, az ORBIT, a Dialóg In­

formation Services és az Information of INFOTRADE and Deloitte Haskins and Selts szolgáltatóközponto­

kon keresztül ma már lehetőség van minden számot­

tevő szakterületi és határterületi adattár használatra.

(Az É T K - b a n elóhető adattárak jegyzékét lásd az J. mellékletben.)

A felsorolt adattárakra alapozott szolgáltatások között a ma már hagyományosnak mondható retros­

pektív keresésen és szelektív információterjesztésen kívül egy olyan is meggyökeresedett, amely több előre meghatározott témában a hazai szakemberek nyelvismeretének hiányosságait igyekszik áthidalni.

Az Aktuális Témák Figyelőszolgálata (ATF) kétha­

vonta elsősorban a N É T M I R , az ICONDA és az RSWB adattárakból kikeresett információkat magyar nyelvű cím- és tárgyszófordítással látja el. Ennek alapján az idegen nyelveket nem ismerő szakemberek is kivá­

laszthatják a számukra értékesnek látszó információ­

kat. E szolgáltatás az alábbi témákra terjed ki:

• beton- és habarcstechnológia, zsaluzás;

• vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás;

• épületek felújítása, rekonstrukciója: anyagok, gépek technológiák;

• veszélyes hulladékok kezelése, elhelyezése;

• hulladékok, melléktermékek hasznosítása;

• környezetvédelem: a károsodás okai és azok elhárítása;

• h ő - é s hangszigetelés;

• vízszigetelés;

• szakipari munkák anyagai, gépel és technológiái;

• fűtés, szellőzés, klimatlzálás.

Az adattárakból ily módon szolgáltatott informá­

ciók alapján az É T K az eredeti dokumentumok vagy másolataik beszerzését, fordítását is elvégzi.

Tekintettel az Európai Gazdasági Közösségek 1992-re kialakuló e g y s é g e s belső piacának fon­

tosságára, az elérhető adattárak közül külön szolgál­

tatás kiépítése van folyamatban az EC 92 adattárból.

4 5 5

(3)

K o v á c s D.: S z á m i t ó g é p e s Információszolgáltatások...

Ez tömör és szakszerű elemző beszámolókat, tájékoz­

tatókat tartalmaz az EGK jogi szabályozásában és gazdasági politikájában végbemenő változásokról, s kiterjed a piaci és közgazdasági információikra is.

Mivel az adattár azonnal felhasználható információt nyújt, lényegesen elősegítheti a hazai építésügyi v á l ­ lalatok, vállalkozók felkészülését 1992-re.

Az is növeli a hazai felhasználók szakirodalmi i n ­ formációkhoz való hozzájutásának esélyeit, hogy 1 9 8 9 - b e n a N É T M I R - e g y ü t t m ű k ö d é s alapján kapott információk magyar nyelvű, szelektált állománya az IIF program keretében É T K B A U néven közvetlenül hozzáférhetővé vált a Villamosenergia-ipari Kutató Intézet (VEIKI) számitóközpontján keresztül is. A benne tárolt, ma már mintegy 25 ezerre tehető i n ­ formációegység lényegében megtartja a N É T M I R - b e n használt M e k o f - 2 adatelemeket, s felhasználóbarát CDS/ISIS adatbázis-kezelő rendszerben kereshető.

Osztott könyvtári katalogizálás (OSZKÁR)

Az É T K részt vesz az országos jellegű műszaki könyvtárak osztott katalogizálási projektjében (OSZKÁR), melynek célja, hogy sokoldalú tájékoz­

tatási lehetőséget nyújtson a rendszerben részt vevő intézmények könyvtári gyűjteményeiben található dokumentumok igénybevételére, és gazdaságosabbá tegye a könyvtári feldolgozást.

A rendszer megvalósítására az OMIKK-ban rendel­

kezésre áll egy I8M 4341 számítógép és az NSZK-beli DABIS Gesellschaft für Datenbank-lnformations- systeme mbH BIS programrendszere. Folynak az előkészítő munkák, ebben az évben megkezdődik a kísérleti feldolgozás egyelőre NEDIX-hálózaton keresztül, de az É T K a közeljövőben az X25 - to­

vábbfejlesztett - csomagkapcsolt vonal használa­

tára fog rátérni, amely természetesen az egyéb adat­

tárakkal való kapcsolatok kiépítésében is kedvező le­

hetőséget kínál.

Szabályozási információk számítógépes feldolgozása

Az építésügy egész területén, az ügy jellegénél (ogva, rendkívül nagy jelentősége van mindazon dokumentumoknak, információknak, amelyek nor­

matív jelleggel szabályozzák az építési folyamatokat.

Ezek felettébb sokrétűek, s gyakori változásaik tájé­

kozódási gondokat okoznak. E normatívák ismertsé­

gének garantálása, változásaik nyomon követése mind ez ideig az építésügyi tájékoztatás meg nem oldott feladata volt.

Az É T K az Építésügyi Minőségellenőrző Intézettel (ÉMI) együttműködve ezért hozta létre az ÉTK- ÉMiMAT adatbázist, amely közel 5 0 0 0 szabályozási dokumentumot dolgozott fel, és adatait naprakészen tartja. Az adattár túlnyomórészt a teljesség igényével az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

M S Z - 04 M l - 04 M E - 04 É M I S Z MSZ Ml

MSZKGST

• építésügyi ágazati szabványok

• építésügyi ágazati műszaki irányelvek

• építésügyi ágazati műszaki előírások

• az É M I s z a b v á n y a i országos szabványok

(válogatva)

• országos műszaki irányelvek

• más ágazatok szabványai, műszaki irányelvei és műszaki előírásai (válogatva)

• törvényerejű rendeletek, utasítások (válogatva).

Az egyes dokumentumok bibliográfiai leírásai a rendszerből a feldolgozási azonosító szám, a jelzet, a hatályosság, az MSZH-szakrend, a témafelosztás, valamint a címben előforduló tárgyszavak szerint kereshetők vissza. A feldolgozás az ÉMI és az É T K között kialakított együttműködés keretében folyik a 2. ábrán látható rendben.

F o r r á s - doku- 'menrum

2. ábra Az É T K - EMIM AT f e l d o l g o z á s i - f e l h a s z n á l á s i

(4)

T M T 3 7 . é v f . 1 9 9 0 . 1 1. 8 í .

A z o n o s í t ó ! 8 3 2 0 1 0 1 4 8 J e l z e t : MSZ 4 7 1 5 / 4 - 7 2

C í m : M e g s z i l á r d u l t b e t o n v i z s g a l a t a . M e c h a n i k a i t u l a j d o n s á g o k r o n c s o l á s o s v i z s g á l a t a

T e r i e d e l e m : 2 3 S , 3 I L L , 7 T A S . M i k r ö f i l m l a p k ó d : 6 2 H U 0 0 0 0 0 8 6 1 J ó v á h a g y á s i d á t u m : 1 9 7 2 1 2 2 9 H a t á 1 y c i s s á g : M H a t á l y b a l é p é s i d á t u m : 1 9 7 3 0 7 0 1 H a t á l y b a 1 é p t é t i : S Z K . 1 9 7 3 . 7 . M ó d o s í t á s i d á t u m : 1 9 7 3 0 4 1 5 M ó d o s í t ó f o r r á s : SZK. 1 9 7 3 . 8 . MSZH s z a k r e n d : G 1 3

3. ábra Az É T K - É H A 4. sz. ágazati célprogrambizottság és az IIF prog­

ramiroda támogatásával 1990 végétől - mint ezt a feldolgozási folyamatábra is jelzi - lehetőség van az adattár teljes állományának online elérésére is a VEIKI számítóközpontjánál.

A 3. ábrán mintaként kinyomtatott rekord tartal­

mazza mindazon információelemeket, amelyet egy- egy információegységben egyáltalán előfordulhatnak.

Az adattár állományából a legkülönfélébb rövidí­

tett, csak a legfontosabb, jellemző adatelemeket tar­

talmazó Összeállítások készíthetők. így készült el és jelent meg pl. rendkívül gyors átfutási idővel az

Építésügyi műszaki és minőségi szabályozások 90 cimű kiadványsorozat, amely 27 témakörbe csopor­

tosítva, 24 füzetben tartalmazza a hatályos szabályo­

zási dokumentumok leírását az 1990. január 1-jei állapotnak megfelelően. Az adattár állománya - a változásokat folyamatosan regisztráló kiegészítéssel - 1990 végén hajlékonylemezen is forgalomba kerül.

Az egyre élénkülő nemzetközi építésügyi piaci kapcsolatok egyúttal felvetették az adattár angol nyelvű változatának elkészítését és nemzetközi hoz­

záférésűvé való fejlesztését. Ez a változat befejezés előtt áll, és az IIF hálózatán keresztül külföldön is elérhetővé válik.

Ágazati adatbázisok katasztere

Akárcsak a különböző tudományos diszciplínák­

ban, népgazdasági ágazatokban, az építésügy t e r ü ­ letén is számos különböző témájú, tartalmú r é s z ­ vagy teljes, technikai-technológiai megoldását tekintve különböző adattár jött létre, illetve van a fej­

lesztés időszakában. Koordinálásuk azonban csak igen csekély mértékben vagy egyáltalán nem történt meg. Ez egyszersmind azt is jelenti, számos esetben készültek-készülnek olyan adatbázisok, amelyek tar­

talma, sőt esetleg struktúrája is azonos. Zömük e l e d ­ dig csak szük szakmai berkekben vált ismertté, és bár jelentős számban tartalmaznak s z é l e s e b b körben érdeklődésre számot tartó információkat, h o z z á ­ férésük, piaci munkájuk nem kielégítő.

r rekordszerkezete

Az ágazati célprogram a vállalat- és ágazatközi i n ­ formatikai fejlesztés programjában éppen ezért vette tervbe, hogy a már létező, illetve fejlesztés alatt álló adatbázisokat e g y s é g e s kataszterbe foglalja, s a belőle kiválasztottak IIF-hálózatra telepítését elősegí­

ti. Az É T K 1 9 8 9 - b e n megkezdte a feladat teljesítését:

kialakította a REGIS ágazati adatbázis-kataszter modelljét, ós folyamatosan végzi mindazon adattárak részletes felmérését, amelyek szakmai tartalmuk, f e l ­ építésük alapján bekapcsolhatók az IIF-hálózatba.

Kitekintésként

Az építésügyi szakmai tájékoztatás fejlődésének vázolt eredményei a felhasználók számára a korábbi időszakhoz képest összehasonlíthatatlanul nagyobb, sokrétűbb informálódást tesznek lehetővé. Kihasz­

náltságuk, igénybevételük azonban véleményünk szerint nem kielégítő, sőt az elmúlt két-három évben még a meglevő alacsony igénybevételi szint is tovább csökkent, ami az amúgy is jelentős gazdasági erőfe­

szítések árán kifejlesztett, fenntartott szolgáltatáso­

kat nehéz helyzetbe hozta. Az igénybevétel alakulása összefügg az építőipar regressziójával, a kutatási­

fejlesztési feladatok számának csökkentésével, a ter­

vezés visszafogásával, és — nem c s u p á n a számító­

gépes szolgéltatásokban - a nehéz gazdasági hely­

zetre hivatkozva észlelhető egyfajta rosszul értelme­

zett takarékosság is. Bár elismerjük a feladatok hiányét, a gazdasági nehézségeket, mégis úgy véljük, hogy az alapvető ok információkultúránk hiányosságaiban keresendő. Vélelmezhető azonban, hogy a gazdaság k é n y s z e r e , a fejlett országokhoz történő felzárkózás sürgető követelménye e l ő b b - utóbb ki fogja kényszeríteni a pozitív irányú változá­

sokat az információfelhasználásban. A hazai informá­

ciószolgáltató intézményeknek - így az É T K - n a k Is - az a feladata, hogy az eddigieknél hatékonyabb fel­

használói "meggyőzéssel", oktatással, a szolgáltatá­

sok komfortjának javításával ós nem utolsósorban hatékonyabb piaci és marketingmunkával menjen e folyamat elébe.

4 5 7

(5)

A piaci alapokon tervezeti ós az olyannyira várt gazdasági fellendülés keretében azonban a szakmai tájékoztatási t e v é k e n y s é g e t - mint ezt számos fejlett állam gyakorlata is igazolja - nem lehet és nem szabad teljesen a piac törvényeinek kilenni. Az ö s s z - gazdasági (információs) érdek érvényesítését végre ne gátolják az intézményi szintű s z a b á l y o z á s o k , forrás- és g a z d á l k o d á s i korlátok. Egyértelmű helyze­

tet kellene teremteni a tekintetben, hogy melyek azok a tájékoztatási szolgáltatások, amelyek k ö z p é n z b ő l tartandók el (merthogy ilyenek vannak).

T o v á b b r a is s z ü k s é g e s , hogy - e l s ő s o r b a n a fej­

lesztési t í p u s ú feladatokhoz - jelentős központi erő­

forrást b o c s á s s a n a k r e n d e l k e z é s r e , a szolgáltatások ü z e m e l é s é h e z megfelelően ösztönző szabályozást (például adózást) alakítsanak k i , és felhasználást elősegítő preferenciákat vezessenek be (legalábbis átmenetileg). E gondolatsor jogosságát - úgy véljük

K o v á c s 0 S z á m í t ó g é p e s információszolgáltatások...

- indokolja a K + F anyagi ellátottságának siralmas volta, az információs, köztük a számitógépes s z o l g á l ­ tatásokat sújtó értelmetlen áfa.

Mindebbe természetesen beletartozik az is, hogy a vállalatok, vállalkozók a számukra fontos piaci, gaz­

dasági információkat teljes értékükön térítsék meg.

Az É T K információs szolgáltatásait - az i g é n y e k ­ hez és a feladatokhoz igazodó fejlesztések mellett - hosszabb távon mindenképpen fenntarthatónak látja.

Fennáll azonban annak a v e s z é l y e , hogy a gazdasági k é n y s z e r következtében átmenetileg csökkentenie vagy szüneteltetnie kell e tevékenységek egy részét, például a számítógépes szolgáltatásokat. Ezek újbóli

"életre keltése", a szétszéledt s z a k e m b e r g á r d a ö s s z e g y ű j t é s e nem lenne olcsó, k ö n n y ű feladat. Eset­

leg v é g r e sem lehetne hajtani. Ezt elkerülendő, keressük a kiutatl

1. melléklet

Az É p í t é s ü g y i T á j é k o z t a t á s i K ö z p o n t b ó l e l é r h e t ő adattárak A Q U A L I N E

BSI C E R A B C O M P E N D E X DIN

E C ' 9 2

ELC

E N V I R O L I N E E R I C F H G P U B L I C A

F O R K A T H O P P E N S T E D T HSELtNE I B S E D E X ICONDA INFOMAT KBE

K G S T - N É T M I R MONUDOC NTIS PICA P T S - P R O M T R S W B S I L I C A ULIDAT W S C A

Felöleli a v í z - é s s z e n n y v í z k e z e l é s , valamint a környezetvédelem területén a világ szakirodalmai.

Az adatbázis az angol (brit) s z a b v á n y o k inlormációit tartalmazza.

A kerámiai anyagokkal s z é l e s körben foglalkozó angol nyelvű adattár.

A mérnöki tudományok (átfogó), az USA-ban készülő adatbázisa.

A német s z a b v á n y o k információs bázisa.

Az e g y s é g e s európai belső piaccal kapcsolatos s z a b á l y o z á s i , piaci és közgazdasági kérdések s z é l e s körére kiterjedő adatbázis, amely tömör elemző információkat tartalmaz.

E u r ó p a 25 0 0 0 legnagyobb vállalatáról, bankjáról, biztositójáról, ipari konszernekről tartalmaz c é g i n ­ formációkat.

Angol környezetvédelmi szakirodalmi adatbázis.

Oktatási, szakoktatási, nevelési információkat tartalmazó adatbázis.

Építőanyagokról, építési technológiákról, környezetvédelmi, műszaki é s g a z d a s á g i kutatásokról tartal­

maz inlormációkat. NSZK adatbázis.

A tudomány é s technológia területén végzett kutatásokról tájékoztat az NSZK kutatási é s technológiai minisztériumának g o n d o z á s á b a n

G a z d a s á g i adatbank. 4 3 0 0 0 német vállalatról tartalmaz céginlormációkat.

Ipari, mezőgazdasági, b á n y á s z a t i , m u n k a e g é s z s é g ü g y i és biztonságtechnikai adatbázis.

É p ü l e t g é p é s z e n berendezések adatainak angol nyelvű adatbázisa.

A világ építésügyi szakirodalmának reprezenlálására törekvő angol nyelvű adattár.

Adatbázis az európai üzleti életről, egyebek között az építés é s a mérnöki munkák területéről.

G a z d a s á g i adatbank. 20 0 0 0 brit vállalatról tartalmaz céginformációkat.

E g y ü t t m ű k ö d é s b e n épülő építő- é s építőanyag-ipari adattár, a világ építésügyi szakirodalmának l e i d o l ­ gozására törekszik.

Műemlékvédelemről, a történelmi épületek környezeti károsodásairól, helyreállításukról é s védelmükről tényadatokat tartalmazó, német nyelvű adatbázis.

Angol nyelvű amerikai interdiszciplináris adattár az USA államilag finanszírozott kutatásairól.

Angol nyelvű, építési és építészeti információkai tartalmazó adatbázis.

A világ egyik legnagyobb g a z d a s á g i adatbázisa, amely s z é l e s körű s z a b á l y o z á s i , termelési, technológiai és piaci áttekintést nyújt.

A magas- é s mélyépítés, a terület- é s v á r o s r e n d e z é s , a lakásépítés területéről tartalmaz információkat, e l s ő s o r b a n német nyelvterületről.

Német é s nemzetközi m ű s z a k i - t u d o m á n y o s szakirodalmi információkat loglsl magában a kerámia- és az üvegipar termékeiről, anyagairól, gyártásáról stb.

Német nyelvterületről feldolgozott környezetvédelmi információkat tartalmazó bibliográfiai adatbázis.

A mázolási é s felületképzési technológiával és k a p c s o l ó d ó területeivel foglalkozó angol nyelvű adatbá­

zis.

B e é r k e z e t t : 1 9 9 0 . VII. 2 8 - á n .

Ábra

Updating...

Hivatkozások

  1. 5 t. e e 1
Kapcsolódó témák :