Gondolatok a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folyó informatikus- könyvtáros képzésről megtekintése

Teljes szövegt

(1)

B a z s a György

K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m , D e b r e c e n

Gondolatok a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folyó

informatikus- könyvtáros képzésről

"Az egész egyetemi informatikai kérdéskörrel foglalkozó egyetemi vezető és az informatikai- könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő és igénylő szakember egyszerre szólal meg bennem" - vallja cikkünk szerzője a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folyó informati­

kus- könyvtáros képzéssel kapcsolatban. Szóval: az "altéra pars" nyilatkozik meg a szakmának egy korszerű képzési formáról. Örömünkre kiderül, hogy ez az "altéra pars " nem is annyira "altéra ", minthogy az általa nem utolsósorban szorgalmazott képzés számára és számunkra egyaránt szük­

séges és perspektívákat kínáló.

A h a z a i k ö n y v t á r o s i - i n f o r m a t i k u s s z a k m a m i n d e n é r d e k l ő d ő t a g j a t u d h a t j a é s b i z o n y á r a t u d j a m á r , h o g y a d e b r e c e n i K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e ­ m e n ( K L T E ) 1 9 8 9 - b e n informatikus- könyvtáros k é p z é s i n d u l t . A s z a k m a i s a j t ó b a n r é s z l e t e s e l e m z é s l á t o t t n a p v i l á g o t a s z a k s z e r v e z é s é r ő l , a t a r t a l m i e l ­ k é p z e l é s e k r ő l M I . E z z e l ö s s z e f ü g g é s b e n e c i k k í r ó j á n a k h e l y z e t e t ö b b s z e m p o n t b ó l i s s a j á t o s . E g y r é s z t a k é p z é s m é g n e m é r t o l y a n s t á d i u m b a , a m i é r d e m i é r t é k e l é s t t e n n e l e h e t ő v é , b á r k é t s é g t e l e n ü l g y ű l t e k m á r f e l j e g y z e n d ő t a p a s z t a l a t o k . M á s r é s z t a k ö n y v t á r i i n f o r m á c i ó ü g y e - l e g a l á b b i s h a z a i m é r t é k ­ k e l m é r v e - f o l y a m a t o s é s v i s z o n y l a g g y o r s v á l t o z á ­ s o k a t r e g i s z t r á l , a m i a d e b r e c e n i k é p z é s t i s m o t i v á l j a , a z z a l e g y ü t t , h o g y e g y i l y e n k é p z é s m e n e t k ö z b e n i s f o r m á l ó d i k , m á r c s a k az é p p e n f o l y a m a t b a n l é v ő e g y e ­ t e m i r e f o r m o k h a t á s á r a i s . H a r m a d r é s z t m a g a m t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r i d é k á n k é n t j e l e n v o l t a m a k i ­ a l a k u l á s l e g t ö b b f á z i s á b a n , m o s t v i s z o n t f u n k c i ó ­ c s e r é m k ö v e t k e z t é b e n m á s s z e m s z ö g b ő l n é z e m a k é r d é s t : a z e g é s z e g y e t e m i i n f o r m a t i k a i k é r d é s k ö r r e l f o g l a l k o z ó e g y e t e m i v e z e t ő é s a z i n f o r m a t i k a i ­ k ö n y v t á r i s z o l g á l t a t á s o k a t i g é n y b e v e v ő é s i g é n y l ő s z a k e m b e r e g y s z e r r e s z ó l a l m e g b e n n e m . M i n d e z t a l á n m e g e n g e d i a z t i s , h o g y k i s s é s z a b a d a b b a n , e s s z é s z e r ű b b e n f o g a l m a z z a k .

A z informatika i g e n k ü l ö n b ö z ő m e g h a t á r o z á s a i k ö z ü l v á l a s z t o k e g y r ö v i d , t ö m ö r f o r m u l á t : a z i n f o r ­ m a t i k a a m a r a d a n d ó h o r d o z ó n r ö g z í t e t t , r e n d s z e r e ­ z e t t a l f a n u m e r i k u s i s m e r e t a n y a g n a k , m i n t o l y a n n a k a t u d o m á n y a . H a t u d o m á n y t í r u n k , a k k o r p e r s z e l e h e l v i t a t k o z n i a z o n , m e n n y i b e n d a t á l h a t o k a t ö r t é n e l m i k e z d e t e k m o n d j u k H a m m u r á p i t ö r v é n y e i h e z v a g y a z e g y i p t o m i p a p i r u s z t e k e r c s e k h e z , d e a z a l i g h a k é t s é g e s , h o g y G u t e n b e r g t ö r t é n e l m i t e t t e , a könyv­

nyomtatás f e l t a l á l á s a , a z - a k k o r p e r s z e m é g g o n ­ d o l a t i l a g s e m l é t e z ő - i n f o r m a t i k á t p o l e n c i á l i s a n t u d o m á n n y á t e t t e . K e z d e t b e n a l i g h a a t u d o m á n y o n v o l t a h a n g s ú l y , s o k k a l i n k á b b a z o n a f e l m é r h e t e t l e n

j e l e n t ő s é g ű h á l á s o n , a m i r e m o n d j u k a c o r v i n á k é s a v i z s o l y i b i b l i a k o r u k b é l i h a t á s á n a k é s s z e r e p é n e k k ü l ö n b ö z ő s é g é v e l e l é g s é g e s u t a l n u n k

E h h e z a t u d o m á n n y á v á l á s h o z u g y a n m é g s o k i d ő r e é s s o k m i n d e n m á s r a Is s z ü k s é g v o l t , d e e z m á r a - i l l e t v e t e g n a p r a - b e k ö v e t k e z e t t . Itt é s m o s t n e m s z ü k s é g e s a k ö n y v t á r a k f e j l ő d é s é n e k é s a könyvtártudomány a l a k u l á s á n a k m é g v á z l a t o s m e g ­ r a j z o l á s a s e m . J ó l l e h e t a t u d o m á n n y á v á l á s n e m d a t á l h a t ó e g y s z e r i a k t u s h o z , d e n é h á n y á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t " k ü l s ő " j e l e f e l t é t l e n ü l v a n . A s z í n v o n a l a s é s g a z d a g , j ó l s z e r v e z e t t k ö n y v t á r i á l l o m á n y , i l l e t v e h á l ó z a t - m i n t e l s ő d l e g e s f e l t é t e l - m e l l e t t , i l y e n n e k t e k i n t j ü k t u d o m á n y o s t á r s a s á g o k m e g a l a k u l á s á t , s z a k m a i k o n f e r e n c i á k r e n d s z e r é t , ö n á l l ó f o l y ó i r a t o k m e g j e l e n é s é t , e g y e t e m i k u r z u s o k m e g h i r d e t é s é t , t a n s z é k e k m e g s z e r v e z é s é t , f e l s ő f o k ú d i p l o m á k m e g ­ s z e r z é s é n e k l e h e t ő s é g é t . Ez - j ó é r z é s s e l e l m o n d ­ h a t j u k - é r d e m b e n n e m l e m a r a d v a a n e m z e t k ö z i m e z ő n y t ő l , h a z á n k b a n i s é v t i z e d e k k e l e z e l ő t t b e k ö ­ v e t k e z e t t .

A m i é r t G u t e n b e r g é s a k ö n y v n y o m t a t á s ü g y é t ( e l e m l í t e t t e m , a n n a k o k a a z a v é l e m é n y e m , h o g y a számitógépek m e g j e l e n é s e é s t e l j e s í t ő k é p e s s é g e v a l a m i h a s o n l ó f o r r a d a l m a t h o z é s m é g f o g h o z n i a z e m b e r i t u d á s a n y a g , a z információ ü g y é b e n , m i n t h o z o t t e g y k o r o n G u t e n b e r g a k ö n y v n y o m t a t á s s a l . E g y i l y e n s ú l y o s m e g á l l a p í t á s t m é g a k o r t á r s i t é v e d é s m e g e n g e d h e t ő h i b a l e h e t ő s é g é v e l e g y ü t t i s m e r é s z s é g m e g f o g a l m a z n i , d e ú g y g o n d o l o m , ,a s z á m í t ó g é p j e l e n t ő s é g é t e t e k i n t e t b e n k ö n n y e b b a l á ­ b e c s ü l n i , m i n t f e l ü l é r t é k e l n i . K ö z e l s e m m e n n y i s é g i m u t a t ó k - m i n t p l . f a j l a g o s t á r o l á s i a d a t o k , g y o r s t o v á b b í t á s i l e h e t ő s é g e k , á t n é z é s i g y o r s a s á g - n a g y s á g r e n d i n ö v e k e d é s é r ő l v a n c s a k s z ó , h a n e m e g é s z e n m á s g o n d o l k o d á s m ó d r ó l , a m i m á r m á s m i n ő s é g e t j e l e n t . A t u d o m á n y o s , m ű s z a k i , g a z d a s á g i , t á r s a d a l m i ( m o s t l á t t u k : k a t o n a i ) i n f o r m á c i ó k e z e l é s é t , f e l d o l g o z h a t ó s á g á t , á t t e k i n t h e t ő s é g é t ,

(2)

T M T 3 B . 4 v f . 1 W 1 . 4 . sz.

h a t á s á t , m e g j e l e n é s é t m á s d i m e n z i ó k b a n k e z e l h e t j ü k a s z á m i t ó g é p e k s e g í t s é g é v e l , m i n t n é l k ü l ü k . E g y p i l ­ l a n a t r a s e m h i s z e m , h o g y a s z á m í t ó g é p a k ö n y v , m i n t o l y a n h e l y é b e f o g l é p n i . R a d n ó t i H e t e d i k e k l o g á j á n a k v a g y O r w e l l 1 9 8 4 - é n e k é p p ú g y n e m a s z á m í t ó g é p l e s z a m é d i u m a , m i n t a h o g y e g y a n a t ó m i a i a t l a s z n a k v a g y a v i l l a m o s o n o l v a s o t t ú j s á g n a k s e m . D e m o n d j u k a B o o l e - a l g e b r a n y ú j t o t t a i n f o r m á c i ó k a p c s o l á s i é s - k e r e s é s i l e h e t ő s é g e k e l v e s z i k a l é t a l a p j á t a n n a k a k i s s é s a r k í t o t t , d e m é l y i g a z s á g o t i s t a r t a l m a z ó m e g á l l a p í t á s n a k , h o g y m a e g y s z e r ű b b , g y o r s a b b é s o l c s ó b b e g y n é m e l y k í s é r l e t e t m e g c s i n á l n i , m i n t u t á ­ n a n é z n i a n n a k , h o g y v a l a k i m e g c s i n á l t a - e m á r e l ő t t ü n k . A s o k ( r i s s , p o n t o s , r e n d s z e r e z e t t , f e l d o l g o ­ z o t t , e l l e n ő r z ö t t i n f o r m á c i ó e l ő n y , p é n z , t u d á s , s ő t h a t a t o m a n n a k , a k i t u d v e l e é l n i .

A z u t ó b b i e g y , e s e t l e g k é t é v t i z e d b e n , n e m m ű v e l ő k é n t , h a n e m v i l á g o t is j á r ó h a s z n á l ó k é n t v é ­ l e m a z t , h o g y a m a g y a r k ö n y v t á r ü g y é s k ö n y v ­ t á r o s k é p z é s s z á m á r a a számítógépes informatika k i ­ a l a k u l á s a j e l e n t e t t e a z e g y i k n a g y k i h í v á s t . P o n g y o l a s z a k z s a r g o n b a n s z ó l v a - h a r d v e r i l e g é s s z o f t v e r i l e g i s . H a r d v e r i l e g a z é r t , m e r t ez a z a m ú g y is e g y r e d r á g u l ó é s b ő v ü l ő k ö n y v - é s f o l y ó i r a t t e r m é s b e s z e r ­ z é s i k ö l t s é g e i m e l l e t t o l y a n a n y a g i k o n d í c i ó k a t k í v á n m e g , a m e l y e k k e l a m a g y a r k ö n y v t á r ü g y ( M á t y á s k i r á l y ó t a ) s z i n t e s o h a s e m r e n d e l k e z e t t , n e m s z ó l v a a r r ó l , h o g y e h h e z - n e m z e t i é s n e m z e t k ö z i m é r e t b e n g o n d o l k o d v a - a m i e n k é n é l s o k k a l - s o k k a l f e j l e t t e b b o r s z á g o s i n f r a s t r u k t ú r a is s z ü k s é g e l t e t n e . S z o f t v e r i ­ l e g a z é r t , m e r t e z m i n ő s é g i l e g új g o n d o l k o d á s t k í v á n m e g . t ö b b e k k ö z ö t t m a t e m a t i k a i d i s z c i p l í n á k i n ­ t e g r á l á s á t a k l a s s z i k u s a n i n k á b b b ö l c s é s z t e r r i ­ t ó r i u m n a k t e k i n t e t t k ö n y v t á r t u d o m á n y b a . Ez a t a l a j b i z o n y o s é r t e l e m b e n k e d v e z ő , h i s z e n p l . a r e n d s z e r ­ s z e m l é l e t i n t e g r á n s r é s z e a k ö n y v t á r o s i g o n d o l k o ­ d á s m ó d n a k . É s á l t a l á b a n i s a m a g y a r k ö n y v t á r o s i s z ü r k e á l l o m á n y , i n t e r d i s z c i p l i n á r i s ö s s z e t e t t s é g é b ő l e r e d ő e n i s - n e m b ó k n a k s z á n o m - b i z o n y á r a a s i k e r r e m é n y é b e n t u d j a v á l l a l n i a k i h í v á s t . M e r t h o g y a k ö n y v t á r ü g y , a s z a k i r o d a l m i i n f o r m a t i k a n e m c s a k a k ö n y v t á r o s o k ü g y e - e z é r t f e j l e s z t é s e , k o r s z e ­ r ű s í t é s e é r d e k é b e n m i n d i g l e h e t p a r t n e r e k e t t a l á l n i é s p a r t n e r e k r e s z á m í t a n i .

A k ö n y v t á r o s é s i n f o r m á c i ó s s z a k e m b e r e k k é p z é ­ s é n e k k é r d é s k ö r é r ő l , t ö r t é n e t é r ő l , h e l y z e t é r ő l a z u t ó b b i i d ő b e n r e n d s z e r e s e n o l v a s h a t t u n k a s z a k s a j t ó h a s á b j a i n is [ 1 - 4 ] . A z e g y i k k a r d i n á l i s k é r d é s , h o g y m i k é n t l e h e t é s k e l l m e g v a l ó s í t a n i a z t a z ö t v ö z ő d é s t , a m i t - a library and information science k i f e j e z é s t a n ú s á g a s z e r i n t - m á s u t t s e m t u d t a k m i n d e n s z e m ­ p o n t b ó l m e g o l d a n i . L e h e t , h o g y c s a k k i f e j e z é s i l e g n e m , l e h e t , h o g y t a r t a l m i l a g s e m i g a z á n . V a g y i s m e r ­ j ü k e l , h o g y n e m l é t e z i k egyetlen m e g o l d á s , p o n t o ­ s a b b a n nem e g y e t l e n m e g o l d á s l é t e z i k . E g y s z e r ű e n a z é r t , m e r t a v a l ó s á g is s o k f é l e . A k ö n y v t á r i o l d a l - t ö r t é n e t i o k o k b ó l e r e d ő e n é s é r t h e t ő e n - v i s z o n y l a g l e t i s z t u l t a b b . S e m a z I S B N r e n d s z e r e , s e m a L i b r a r y of C o n g r e s s . s e m a z O r s z á g o s S z é c h é n y i K ö n y v t á r , d e m é g a m a g y a r k ö n y v t á r h á l ó z a t s e m s z e r v e z h e t ő -

é s n y i l v á n n e m is s z e r v e z e n d ő - á t e g y s z e r ű e n . É s b i z o n y o s f e j l ő d é s i t r e n d e k v i s z o n y l a g o s b i z t o n s á g g a l f e l v á z o t h a t ó k . E h h e z t e h á t f e l t é t l e n ü l é r t e n i e k e l l a m a é s a j ö v ő k ö n y v t á r o s á n a k .

A n e h e z e b b o l d a l t a z i n f o r m a t i k a j e l e n t i . A z i n f o r ­ m a t i k a t e r m é s z e t e s e n n e m u g y a n a z , m i n t a m a t e m a t i ­ k a i i n f o r m á c i ó e l m é l e t , é s n e m u g y a n a z , m i n t a k i b e r ­ n e t i k a ( n e v e z h e t j ü k s z á m í t á s t u d o m á n y n a k i s ) , d e m i n d k e t t ő h ö z s z o r o s a n k a p c s o l ó d i k , m i n d k e t t ő r e j e ­ l e n t ő s m é r t é k b e n é p í t , m i n d k e t t ő b ő l s o k a t m e r í t . ( É r d e k e s é s z r e v e n n i , h o g y a m a g y a r b a n é l e s e n e l k ü l ö n ü l t a z i n f o r m á c i ó e l m é l e t é s a z i n f o r m a f i / t a s z ó t a r t a l m a , a z a n g o l b a n a z i n f o r m a t i o n k ö z ö s s z ó e l e m ­ k é n t m e g m a r a d t , é s a theory. a science, a techno- togy é s m á s s z a v a k p o n t o s í t a n a k . ) E g y - e g y k u t a t ó m u n k á j á b a n , e g y - e g y f o l y ó i r a t s p e k t r u m á b a n e z a v i s z o n y k ü l ö n b ö z ő k é p p e n j e l e n i k m e g , v i s z o n t e g y k é p z é s t e r v e z é s e k o r b i z o n y o s v e z é r f o n a l a k a t , k o n ­ c e p c i ó k a t , a r á n y o k a t m e g k e l l f o g a l m a z n i - l e g ­ a l á b b i s e g y b i z o n y o s m é r t é k i g .

M i n d e z t e k i n t h e t ő r e t r o s p e k t í v p r e a m b u l u m n a k i s , a m i n e m f e l t é t l e n ü l k é p t e l e n s z ó j á t é k , h a n e m e g y f a j t a u t ó l a g o s m e g f o g a l m a z á s a m i n d a n n a k , a m i a z e l ő k é ­ s z í t é s s o r á n — n y i l v á n n e m i l y e n r e n d s z e r e z é s b e n — f e l m e r ü l t b e n n ü n k . A l e g r ö v i d e b b v é g e r e d m é n y ; a z informatikus- könyvtáros e l n e v e z é s . A m i " i n f o r m a ­ t i k u s k ö n y v t á r o s a k é n t i n d u l t , d e m a m á r j o b b á r a " i n ­ f o r m a t i k u s - k ö n y v t á r o s " . A z k e z d e t t ő l f o g v a e g y é r ­ t e l m ű v o l t . h o g y a k l a s s z i k u s t ó l e l t é r ő , j e l e n t ő s i n f o r ­ m a t i k a i f e l k é s z ü l t s é g ű k ö n y v t á r o s s z a k e m b e r e k e t k í v á n u n k k é p e z n i , é s e z t a z o k l e v é l e n i s f e l f o g j u k t ü n t e t n i . A k ö t ő j e l n é l k ü l jelzős szerkezet i n k á b b a k l a s s z i k u s b ö l c s é s z a l a p o z á s ú k é p z é s s z e r k e z e t h e : : k a p c s o l h a t ó . V i s z o n t a k ö t ő j e l e s s z ó p á r b a n a z e l s ő t a g - s l e h e t , h o g y e z t m é g b e l e k e l l é r e z n i , é s h o z z á k e l l f ű z n i - é p p ú g y főnév, m i n t a m á s o d i k , s így ez o l y a n s z a k e m b e r t j e l e n t , a k i e g y s z e r r e i n f o r m a t i k u s é s k ö n y v t á r o s . Ez a k é p z é s b e n ú g y t ü k r ö z ő d i k , h o g y m i n d k é t o l d a l a l a p o z á s a e g y s z e r r e k e z d ő d i k é s p á r ­ h u z a m o s a n f u t . E z t a z h o z t a m a g á v a l , h o g y - itt m á r n e m r é s z l e t e z e n d ő o k o k m i a t t é s m ó d o n - a s z a k g o n d o z á s á n a k f e l a d a t a á t k e r ü l t e g y e t e m ü n k b ö l c s é ­ s z e t t u d o m á n y i k a r á r ó l a t e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r r a , a h o l e z z e l is k i f e j e z t ü k a h o v a t a r t o z á s t , v a g y i s a z i d e t a r t o z á s t .

E g y s z a k k é p z é s i d o k u m e n t u m á b a n a név u t á n a képzési cél k ö v e t k e z i k . I d é z z ü k : " A z i n f o r m a t i ­ k u s - k ö n y v t á r o s k é p z é s c é l j a o l y a n f e l s ő f o k ú s z a k ­ e m b e r e k k é p z é s e , a k i k t a n u l m á n y a i k s o r á n e l s a j á t í ­ t o t t á k a k ö n y v t á r - é s t á j é k o z t a t á s t u d o m á n y k o r s z e r ű e l m é l e t i a l a p i s m e r e t e i t , t o v á b b á az ö n á l l ó g y a k o r l a t i a l k a l m a z á s h o z s z ü k s é g e s t u d n i v a l ó k a t , b e l e é r t v e a z i n f o r m á c i ó k e z e l é s t , i l l e t v e az e r r e v o n a t k o z ó k u t a t á ­ s o k a t i s ; a l k a l m a s a k a g a z d a s á g i , p o l i t i k a i , i g a z g a t á s i , k u l t u r á l i s , t u d o m á n y o s é s m á s t e r ü l e t e k e n j e l e n t k e z ő t á j é k o z t a t á s i i g é n y e k k i e l é g í t é s é r e , s z á m í t ó g é p e s i n ­ f o r m á c i ó s r e n d s z e r f e j l e s z t é s i l e i a d a t o k v é g z é s é r e . A m á s i k s z a k e l v é g z é s é v e l s z e r z e t t s z a k t u d á s b i r t o k á ­ b a n l e g y e n e k k é p e s e k s z a k t á j é k o z t a t á s í f e l a d a t o k a t e l l á t n i , i n f o r m a t i k a i s z o l g á l t a t á s o k a t n y ú j t a n i a z é r d e -

(3)

B a z s a G y . : G o n d o l a t o k a d e b r e c e n i K o s s u t h Lajos..

k e l t s z a k e m b e r e k s z á m á r a . " E z z e l t á r s u l a s z a k m a i h i v a t á s t u d a t k i a l a k í t á s á n a k s z á n d é k a , az e g y e t e m e n s z e r z e t t s z a k m ű v e l t s é g m e g ú j í t á s á n a k p e r m a n e n s i g é n y e a s z a k t e r ü l e t g y o r s a n v á l t o z ó e r e d m é n y e i n e k é s ú j a b b e s z k ö z e i n e k m e g i s m e r é s é r e , a l k a l m a z á s á r a , é s f e l k é s z í t é s a s z a k m a i - t á r s a d a l m i k ö z é l e t b e n v a l ó a k t í v , c s e l e k v ő r é s z v é t e l r e .

V a n m é g e g y l é n y e g e s " k ü l s ő " s z e r k e z e t i e l e m a z i n f o r m a t i k u s - k ö n y v t á r o s k é p z é s b e n . A s z a k ú n . n e m t a n á r i A s z a k . t e h á t t e l j e s é r t é k ű , ö t é v e s k é p z é s i i d e j ű f ö s z a k ( s z i g o r l a t o k k a l , d i p l o m a m u n k á ­ v a l , á l l a m v i z s g á v a l ) , d e m á s s z e m p o n t b ó l n é z v e

" f ó l s z a k " , h a e g y m á s i k - u g y a n c s a k t e l j e s é r t é k ű - f é l s z a k k a l e g y ü t t v é g z i k a h a l l g a t ó k . E r r e t ö b b l e h e t ő s é g e t i s b i z t o s í t u n k . J e l e n l e g a z i n f o r m a ­ t i k u s - k ö n y v t á r o s - a n g o l s z a k p á r o s í t á s m e l l e t t d ö n ­ t ö t t a l e g t ö b b j e l e n t k e z ő , m i p e d i g t u d o m á s u l v e t t ü k é s k i e l é g í t e t t ü k e z t a z i g é n y t . A m i , h a a n e m z e t k ö z i s z a k i r o d a l o m , a s z a k i r o d a l m i s z o l g á l t a t á s o k , a z a d a t ­ b á z i s o k é s á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s k o m m u n i k á c i ó n y e l v é t t e k i n t j ü k , é r t h e t ő é s i n d o k o l t . V i s z o n t s z e r e t ­ n é n k , h a a z e g y r e t ö b b j ó n y e l v t u d á s s a l j e l e n t k e z ő f i ­ a t a l b ó l n é h á n y a n m á s p á r o s í t á s t i s v á l a s z t a n á n a k , m e r t a s z a k i r o d a l m i s z o l g á l t a t á s o k b a n a s z a k m a i ( f i z i k a i , k é m i a i s t b . ) i s m e r e t e k l e g a l á b b o l y a n h a s z n o ­ s a k l e h e t n e k ( h a n e m h a s z n o s a b b a k ) , m i n t az a n g o l n y e l v t a n é s i r o d a l o m - a m ú g y s e m m i k é p p e n s e m m e g k é r d ő j e l e z e t t - m é l y r e h a t ó e l s a j á t í t á s a . A k é t ­ s z a k o s s á g o t e g y é b k é n t e l h e l y e z k e d é s i s z e m p o n t b ó l i s b i z t o n s á g o s n a k t a r t j u k .

S z ó l n i k e l l - d e e z t v i s z o n y l a g r ö v i d e n t e s z e m - a s z a k d o k u m e n t u m á n a k l e g r é s z l e t e s e b b e l e m é r ő l , a tantervről, e n n e k t á r g y a i r ó l , s t r u k t ú r á j á r ó l , b e l s ő a r á n y a i r ó l . S z o l g á l j o n e h h e z a l a p u l a z 1. táblázatban b e m u t a t o t t tantervi háló, a m i t a z o l v a s ó n y i l v á n v a ­ l ó a n m a g a i s e l e m e z n i t u d . A m i t e r m é s z e t e s e n h á l ó r é s z l e t , h i s z e n a m á s i k s z a k h á l ó j á t m é g h o z z á k e l l v e n n i , s m é g t o v á b b m e n ő e n e h h e z e g y s é g e s k é p z é s i e l e m e k , i l l e t v e k ö t e l e z e t t s é g e k is j á r u l n a k . E z u t ó b b i a k a t á r s a d a l o m e l m é l e t i , a z i d e g e n n y e l v i , a t e s t n e v e l é s i é s t a n á r i s z a k n á l a p e d a g ó g i a i - p s z i c h o ­ l ó g i a i k ö v e t e l m é n y e k e t r ö g z í t i k .

A z i n f o r m a t i k u s é s k ö n y v t á r o s v o n a l - j ó l l á t h a t ó párhuzamban — v é g i g v o n u l a k é p z é s e g é s z é n , é s a v é g é n s z i n t é z i s b e j u t . Ó r a s z á m o k b a n - h a m e r e v e l k ü l ö n i t é s t a l k a l m a z u n k - a t e l j e s k é p z é s s o r á n az i n f o r m a t i k á r a 2 8 e l m é l e t i + 1 0 g y a k o r l a t i , a z a z ö s s z e ­ s e n 3 8 ó r a j u t ( h e t i ó r a s z á m o k b a n s z á m o l v a , a m i 1 4 h e t e s f é l é v e k b e n g o n d o l k o d v a é r t e l e m s z e r ű e n 1 4 - g y e l s z o r o z v a a d j a a t é n y l e g e s e n m e g t a r t a n d ó ó r á k s z á m á t ) . A k l a s s z i k u s k ö n y v t á r i t á r g y a k n á l e z a z é r t é k 2 7 + 1 5 = 4 2 ó r a . 1 4 ( 8 + 6 ) ó r á t a k é t t á r g y k ö r s z i n t é z i s e k é n t f o g h a t u n k f e l , m í g j e l e n l e g 1 3 ó r á t ir e l ö a t a n t e r v f a k u l t a t í v e n v á l a s z t h a t ó s z a k s t ú d i u m o k k ö t e l e z e t t s é g e k é n t . E z u t ó b b i a k t a n t á r g y s o r a : B e v e ­ z e t é s a k ö n y v t á r i i s m e r e t e k b e ; K ö n y v t é r t ö r t é n e t ; D o k u m e n t u m l e i r á s ; O s z t á l y o z á s : B i b l i o g r á f i a , s z a k ­ t á j é k o z t a t á s ; K ö n y v t á r t a n , k ö n y v t á r ü g y ; M ű v e l ő d é s é s o l v a s á s s z o c i o l ó g i a , v a l a m i n t K o m m u n i k á c i ó e l m é ­ l e t . A z i n f o r m a t i k a a k ö v e t k e z ő t a n t á r g y s o r b a n t e s ­

t e s ü l m e g : A z i n f o r m a t i k a m a t e m a t i k a i a l a p j a i ; B e v e ­ z e t é s a z i n f o r m a t i k á b a ; O p e r á c i ó s r e n d s z e r e k ; P r o g ­ r a m o z á s a l a p j a i ; M a g a s s z i n t ű p r o g r a m o z á s i n y e l v e k ; A d a t f e l d o l g o z á s : A d a t b á z i s o k m i n t i n f o r m á c i ó r e n d ­ s z e r e k ; R e n d s z e r s z e r v e z é s ; S z ö v e g f e l d o l g o z á s , i n ­ formációkereső n y e l v e k . A k é t t e r ü l e t e t i n t e g r á l ó t á r g y k é n t f o g j u k t e l a k ö v e t k e z ő k e t : K ö n y v t á r i é s i n ­ f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k ; R e n d s z e r f e j l e s z t é s a k ö n y v ­ t á r b a n ; K ö n y v t á r k e z e l é s é s - s z e r v e z é s .

T o v á b b i a l k o t ó e l e m e k e t j e l e n t e n e k a k ö n y v t á r i g y a k o r l a t o k (a 6. f é l é v u t á n , i l l e t v e a z u t o l s ó é v e g y i k f é l é v é b e n ) é s a d i p l o m a m u n k a . E b b e n t ü k r ö z ő d i k a z a h a z a i f e l s ő o k t a t á s i k é p z é s i k o n c e p c i ó , h o g y a h a l l ­ g a t ó a n é g y é v s o r á n m e g s z e r z e t t i s m e r e t e k r ő l k o l l o k ­ v i u m o k o n é s s z i g o r t a t o k o n a d s z á m o t , m a j d e z e k e t az ö t ö d é v e n a s z a k s a j á t s á g a i n a k m e g f e l e l ő e n o l y a n t e v é k e n y s é g i f o r m á b a n k e l l a l k o t ó m ó d o n a l k a l m a z ­ n i a , a m i a l e e n d ő é l e t p á l y a e g y t i p u s f e l a d a t á t j e l e n t i . A t a n á r j e l ö l t e k t a n i t a n a k ( é s e z z e l e g y ü t t s z a k d o l g o ­ z a t o t í r n a k ) , m í g a n e m t a n á r i s z a k o n a h a l l g a t ó k o l y a n ö n á l l ó k u t a t á s t v é g e z n e k , m e l y n e k e r e d m é n y é t d i p l o m a m u n k á j u k b a n d o k u m e n t á l j á k . E k k o r m é g i g é n y b e v e h e t n e k k ö z v e t l e n s z a k m a i i r á n y í t á s t , m ó d s z e r t a n i s e g í t s é g e t , d e a z ö n á l l ó s á g n a k m á r é r v é n y e s ü l n i e é s t ü k r ö z ő d n i e k e l l .

J ó l l e h e t a t a n t e r v b e n m o s t i s s z e r e p e l 4 x 2 ó r a s p e ­ c i á l i s k o l l é g i u m , a m i a h a l l g a t ó s z a b a d v á l a s z t á s a s z e r i n t v e h e t ő f e l . m a g a m ú g y l á t o m , h o g y e n n é l l é n y e g e s e n r u g a l m a s a b b á k e l l t e n n i a k e r e t e k e t . E z a d l e h e t ő s é g e t p é l d á u l a r r a , h o g y a h a l l g a t ó m a g a d ö n t s e e l a z t a k o r á b b a n e x p o n á l t d i l e m m á t , h o g y i n k á b b i n f o r m a t i k u s i v a g y i n k á b b k ö n y v t á r o s i f e l k é ­ s z ü l t s é g é t e r ő s í t i ( f e l t é t e l e z v e , h o g y e l é g s é g e s v á ­ l a s z t é k o t t u d u n k n e k i n y ú j t a n i ) . M á s r é s z t s z e r e t n é m r e m é l n i , h o g y a h a z a i e g y e t e m i k é p z é s l e s z o l y a n r u g a l m a s , h o g y a k á r e g y t e l j e s f é l é v e t i s h a l l g a t ­ h a s s a n a k a k o s s u t h o s h a l l g a t ó k a z E L T E - n ( é s a l k a l ­ m a s i n t v i s z o n t ) , h o g y s z e m l é l e t b e n , f e l f o g á s b a n , t é n y a n y a g b a n m á s s a l i s m e g i s m e r k e d h e s s e n e k , m i n t a m i t itt t u d u n k n y ú j t a n i . S e g y á l t a l á n n e m i r r e á l i s e l k é p z e l é s m a m á r a z s e m , h o g y e g y s z e m e s z t e r t t ö b b e n k ü l f ö l d ö n t ö l t s e n e k , h i s z e n a T E M P U S é s m á s k e r e t e k e r r e v a l ó s r e m é n y t n y ú j t a n a k .

A debreceni képzés d e b r e c e n i s é g e a b b a n a h á t ­ t é r b á z i s b a n is é r v é n y r e j u t h a t , a m i t a v á r o s k ö n y v t á r i k ö r n y e z e t e j e l e n t . A d e b r e c e n i e g y e t e m i k ö n y v t á r a z o r s z á g m á s o d i k n e m z e t i k ö n y v t á r a , t e l j e s h a z a i k ö t e l e s p é l d á n y o s g y ű j t ő k ö r r e l . S z á m o s t a n s z é k i s z a k k ö n y v t á r a k ö z ü l a k é m i a i é s a m a t e m a t i k a i k ü l ö n ö s e n j ó g y a k o r l ó b á z i s t j e l e n t , a k á r c s a k a t ö b b i f e l s ő o k t a t á s i i n t é z m é n y , a s z e r v e z ő d ő d e b r e c e n i u n i ­ v e r z i t á s s z a k k ö n y v t á r a i , p l . a z o r v o s i é s a z a g r á r t u ­ d o m á n y i e g y e t e m , a z A T O M K I k ö n y v t á r a i . A k é p z é s s z e m p o n t j á b ó l i s k ü l ö n ö s é r t é k e t j e l e n t a R e f o r m á t u s K o l l é g i u m n a g y k ö n y v t á r a - g a z d a g ő s n y o m t a t v á n y , i l l e t v e r é g i s é g - g y ű j t e m é n y é v e l . A z o r s z á g o s k ö n y v t á r i h á l ó z a t m i n d e n s z i n t j e k é p v i s e l v e v a n a v á r o s b a n , é s h a s z n o s í t a n i k e l l a z A l f ö l d i N y o m d a a d t a l e h e t ő s é g e ­ k e t i s . A D E K - b e n m á r ü z e m e l a h a z a i é s n e m z e t k ö z i a d a t b á z i s o k h o z c s a t l a k o z ó I I F - h á l ó z a t i a l k ö z p o n t -

(4)

TMT 3 8 . évi. 1 9 9 1 . 4 . BZ.

1 . táblázat

A z I n f o r m a t i k u s - k ö n y v t á r o s s z a k t a n t e r v i hálója

T a n t á r g y / l é l é v 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. G y a k o r l a t i K o l l o k v i u m S z i g o r l a t

j e g y e k

B e v e z e t é s a k ö n y v t á r i 2 + 0 _ _ _ _ _ _ _ _ 1

s z a k i s m e r e t e k b e

K ö n y v t á r t ö r t é n e t 2+ 0 3 + 0 2+ 0

- - - - - - -

1.2.3 4

D o k u m e n t u m l e í r á s 2 + 0 0 + 2 0 + 2 0 + 2

- - - - -

2.3.4 1 4

O s z t á l y o z á s

-

2+ 0 0 + 2 0 + 2

- - - - - -

3.4 2 4

B i b l i o g r á f i a , _ _ 2+ 0 2+ 1 1 + 2 _ _ 5.6 4 8

s z a k t á j é k o z t a t á s

K ö n y v t á r t a n , k ö n y v t á r ü g y

- - - - -

2+ 0 2+ 1 1 + 1

- -

8 6.7 e

M ű v e l ő d é s é s o l v a s á s ­ — —

-

_ _ _ 2+ 0 _ 9

s z o c i o l ó g i a

K o m m u n i k á c i ó e l m é l e t 2+ 0 10

A z i n f o r m a t i k a m a t e m a t i k a i 2+ 0 2+ 0

-

-

_ _ _ 2

a l a p j a i

B e v e z e t é s a z 2+ 0 1

i n f o r m a t i k á b a

O p e r á c i ó s r e n d s z e r e k

-

2 + 0

- - - - - - - -

2

P r o g r a m o z á s a l a p j a i

- -

2+ 2

- - - - - - -

3 5

M a g a s s z i n i ü p r o g r a m o z á s i

- - -

0 + 2

- - -

4 5

n y e l v e k

A d a t f e l d o l g o z á s

- - -

2+ 0

- - - - - -

5

A d a t b á z i s o k mint

- -

-

2+ 2

-

_ _ 5

i n f o r m á c i ó r e n d s z e r e k

R e n d s z e r s z e r v e z é s

- - -

2+ 0

- - - - -

5

S z ö v e g f e l d o l g o z á s .

- - - - -

2+ 0 2+ 0 0+ 2 _ _ 6.7 8

i n f o r m á c i ó k e r e s ő n y e l v e k

K ö n y v t á r i é s i n f o r m á c i ó s _

- -

- -

2+ 0 0 + 2 _ _ 8 7 8

r e n d s z e r e k

R e n d s z e r f e j l e s z t é s a

- - -

_

-

2+ 0 1 + 2 1 + 2 9.10 8

k ö n y v t á r b a n

K ö n y v t á r v e z e t é s é s 2+ 0

- s z e r v e z é s

S p e c i á l i s k o l l é g i u m

- - -

2+ 0 2+ 0 2+ 0 2+ 0

- -

5.6.7.8 \

S z a k s z e m i n á r i u m

- - - - -

0 + 1 0 + 1 0 + 1 0 + 2

-

6.7.8.9

E l m é l e t * g y a k o r l a t : 1 0 + 0 9+2 4 + 6 4+ 6 8 i 3 7t 3 8+ 2 5 + 6 3 + 4 5 + 2 Ö s s z e s e n : 6 3 + 34

H e t i ö s s z e s ó r a s z á m : 10 11 10 10 1 1 1 0 1 0 1 1 7 7 Ö s s z e s e n : 97

G y a k o r l a t i j e g y e k

-

1 2 3 1 2 1 3 2 1 Ö s s z e s e n : 16

s z á m a / f é l é v :

K o l l o k v i u m o k s z á m a / f é l é v : 5 4 2 1 1 3 3 1 2

-

Ö s s z e s e n : 22

S z i g o r l a t / f é l é v : — —

-

1 1 1

- -

Ö s s z e s e n : 3

Szakmai gyakorlatok: a 6 f é l é v u t á n 4 h é t . a 9. v a g y 10. f é l é v b e n 1 2 h é t

k é t t u c a t t e r m i n á l l a l . V a n n a k k o m p a k t l e m e z e n e l é r ­ h e t ő a d a t b á z i s a i n k i s . M i n d e h h e z t e r m é s z e t e s e n m e g f e l e l ő s z e m é l y i h á t t é r i s k a p c s o l ó d i k .

A s z a k o n a k é p z é s e t a n é v b e n a m á s o d i k é v n é l t a r t . A f e l v é t e t i p o n t h a t á r m i n d k é t é v b e n 1 0 0 p o n t k ö r ü l v o l t , i g y é r t h e t ő , h o g y a s z a k h a l l g a t ó i e r e d ­ m é n y e s e n é s s z a k m a i é r d e k l ő d é s s e l v é g z i k t a n u l ­

m á n y a i k a t . A z e l s ő n a g y o b b m e g m é r e t é s t a t a n é v v é g i s z i g o r l a t f o g j a j e l e n t e n i . A l e r m é s z e t t u d o m á n y i k a r , e z e n b e l ü l a m a t e m a t i k a i i n t é z e t f o n l o s f e l a d a t a a s z ü k s é g e s o k t a t ó i s p e k t r u m k i é p í t é s e . E n n e k j e ­ l e n t ő s l é p é s e a z A l k a l m a z o t t I n f o r m a t i k a i T a n s z é k m e g s z e r v e z é s e v o l t . E z z e l p á r h u z a m o s a n s z ü k s é g e s a k ö n y v t á r i o l d a l e r ő s í t é s e i s . Azt g o n d o l o m , h o g y

(5)

m á r a z e l s ő v é g z ő s é v f o l y a m i s n a g y n y e r e s é g e l e s z a m a g y a r k ö n y v t á r ü g y n e k . M i k ö z b e n a z t r e m é l e m , h o g y a m a g y a r k ö n y v t é r ü g y a k k o r m a j d j o b b k o n d í ­ c i ó b a n f o g a d f i a t j a a z ú j s z a k e m b e r e k e t .

Irodalom

[11 B É N Y E I M i k l ó s - J É K E L P á l : I n f o r m a t i k u s k ö n y v t á r o s s z a k a d e b r e c e n i K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m e n .

= K ö n y v t á r o s . 9 0 . k ö t . 9 . s z . 1 9 9 0 . p. 5 4 6 - 5 5 0 .

B a z s a G y : G o n d o l a t o k a d e b r e c e n i K o s s u t h Lajos...

[2] S E B E S T Y É N G y ö r g y : E g y e l e m i p o s z t g r a d u á l i s i n f o r ­ m a t i k u s k é p z é s . = K ö n y v t á r o s . 9 0 . k ö t 1. s z . 1 9 9 0 p 1 9 - 2 3 .

13) S E B E S T Y É N G y ö r g y : S z a k i r o d a l m i i n f o r m a t i k a é s i n ­ f o r m á c i ó s m e n e d z s m e n t - K ö n y v t á r i F i g y e l ő . 3 5 . k ö t . 1 - 2 . s z . 1 9 8 9 . p. 4 7 - 5 3 .

[4l S Z E P E S V A R Y T a m á s : A z e u r ó p a i i n f o r m á c i ó s s z a k e m ­ b e r k é p z é s é s M a g y a r o r s z á g . = K ö n y v t á r i F i g y e l ő . 3 5 . k ö t . 5 - 6. s z . 1 9 8 9 . p. 5 4 5 - 5 5 3 .

B e é r k e z e t t : 1 9 9 1 f e b r u á r 2 5 - é n .

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„INFORMATION MANAGER" tanfolyamra

A tanfolyam célja: a sikeres vállalkozáshoz szükséges üzleti és szakmai információs tevékenység szervezésére és irányítására történő képzés - különös tekintettel az olasz vállalati tapasztalatokra és az olaszországi információforrásokra.

A résztvevők köre: vállalkozások gazdasági és műszaki vezetői, információs szakemberei, pénzintézetek, információs intézmények veze­

tői, munkatársai, egyetemi és főiskolai oktatók.

A tanfolyam angol nyelvű; időtartama: 8 hét, ebből 3 hét Budapesten, 5 hét Rómában - itt szállással és teljes ellátással - 1 9 9 1 őszén.

A tanfolyam kedvezményes részvételi díja: 98 000 Ft.

A Nemzetközi Információ Management Alapítvány tagjainak jelöltjei ösztöndíjban részesülhetnek.

A jelentkezés határideje: 1991. május 5.

A jelentkezési sorrendet az elbírálásnál figyelembe veszik.

Felvilágosítás kapható az Iskola titkárságán:

OMIKK (Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár) 1088 Budapest, Múzeum utca 17.108. szoba

Ügyintéző: Czeglédi Gyuláné Tel.: 138-4803; F a x : 118-5856

Telex: 22-4944 omikk

Gymnasium for Management Nemzetközi Információs Business School Management Iskola

(Róma) (Budapest)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

  1. 3 B . 4 v f . 1 W 1 .
Kapcsolódó témák :