• Nem Talált Eredményt

Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on VII. megtekintése

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on VII. megtekintése"

Copied!
2
1
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók eferátumok

mm Szemlék

Tudomány- és technikatörténet CD-ROM-on VII.

Tanszermúzeum

Az iskolai szemléltetés atyja, Johannes Amos Comenius is elégedett lenne az Országos Peda­

gógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) 1996-ban kiadott multimédia-katalógusával, amely a történeti Magyarország közel 1000 taneszközét, azok törté­

netét és tudománytörténeti előzményeit, ehhez kapcsolódóan több száz tudós és tanár munkás­

ságát 873 fényképpel, félezer oldalnyi szöveggel, 108 percnyi zenei aláfestéssel, 20 percnyi hang­

bemondással és 5 filmrészlettel illusztrálva mutatja be. A muzeális értékű taneszközökről szóló isme­

reteknek eme rendkívül gazdag tárháza négy fő fejezetben ad átfogó képet az elmúlt századokban Magyarországon használt legjellemzőbb oktatási eszközökről.

A Tárgykör fejezet címlapján megjelenő képkockák nyolc tantárgy témaköreit, valamint a „múzeum" és az „egyéb" kategóriákat képviselik; az ugyanitt szereplő ablakban pedig az abakusztól az Ehling- generétorig, a fa távcsőtől a győri Bencés Gimná­

ziumig, a Jedlik-forgonytól a napmikroszkópig, a római számolótáblától a tüzífecskendöig, az uhu­

bagolytól a Winkler-féle bürettáig ábécérendben ismerhetők meg a kiadványban szereplő tanesz­

közök tárgyszavai. A képkockákra kattintva e tárgyszavak tantárgyak szerinti sorrendbe rende­

ződnek, amelyek közül a fizikát közel 350, a föld­

rajzot 150, a biológiát és az „egyéb" kategóriát 100-100, a kémiát, csillagászatot és „múzeum"

kategóriát 50-50, a történelmet 30, a matematikát 20 tárgyszó reprezentálja.

A tantárgyakon belüli további részletezésre ad lehetőséget a Téma c. fejezet, amely a kiválasztott tantárgyakkal kapcsolatos eszközöket tizenkétféle eszköztipus szerint csoportosítja. Ennek illusztrá­

láséra kiválóan alkalmas pl. a földrajz, amelynek témaköri feldolgozásában a következő számú té­

tellel szerepelnek: kép- és hangközvetítés 1; a Föld és az égitestek 6; az iskolaberendezések 3; a

földi és légi térképek 12; a preparátumok és szemléltetőképek 48-48; a mérőeszközök 8; a gyűjtemények 7; a demonstrációs eszközök 4; a könyvillusztrációk 9; a könyvek és tankönyvek 17.

Ugyanezen fejezet a Tárgykör képkockái közül megjelölt tantárgyhoz kapcsolóan azt is megmu­

tatja, hogy hány altémakör foglalkozik a témával;

utóbbi esetében pi. a fizikát 7 (hangtan, hőtan, fénytan, mechanika, gázok mechanikája, villa­

mosságtan, folyadékok mechanikája), a biológiát és a földrajzot 3-3 (növénytan, állattan, embertan, illetve tájékozódás, földfelszín, ásványok) témakör aprózza.

A megismerni kívánt eszköz (a földrajz tantárgynál maradva pl. az ásvány) oldalán a fénykép és a szöveges ismertető mellett címszó tartalmazza az eszköz tárgykörét (földrajz), lelőhelyét (pápai Re­

formátus Gimnázium), megnevezését (ásvány) és típusmegnevezését (preparátum). A kép kinagyít­

ható, és a szövegben szereplő csatolókkal elér­

hető szócikkek - esetenként az „érdekességek"

ikonja révén megjelenő rövid ismertetések - to­

vábbi információkkal szolgálnak; ugyanakkor megismerhetők az ugyanezen tárgykörbe tartozó további hasonló eszközök (ásványcsiszolat, ás- ványgyüjtemény-terem, ásványok tulajdonságai, ásványskatulyák, ásványszekrény, ásványtartó fel­

iratozva) szócikkei is.

A Lelőhely fejezet címoldalán megjelenik a törté­

nelmi Magyarország térképe és a bemutatott tan­

eszközöket birtokló intézmények köre. Ezek sorá­

ban a bajai III. Béla Gimnáziumtól az egri Eötvös József Emlékmúzeumig, az esztergomi Bencés Gimnáziumtól a budapesti Jedlik Ányos Gimnázi­

umig, a kalocsai Jezsuita Érseki Főgimnáziumtól az ópusztaszeri Iskolamuzeumig, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumtól a Selmecbá­

nyái Bányász Akadémiáig, a tapolcai Iskolamuze- umtól a zilahi Wesselényi Kollégiumig összesen 29

116

(2)

TMT 4 9 . évf. 2 0 0 2 . 3. SZ.

- ezen belül 24 hazai és öt határon túli: kolozsvári, nagyszebeni, Selmecbányái, székelyudvarhelyi és zilahi - név szerepel. Adott névre kattintva a térké­

pen piros pont mutatja meg a földrajzi elhelyezke­

dést, a tárgyszóablakban pedig feltűnnek azok az eszközök, amelyek az intézmény gyűjteményéből szerepelnek a kiadványban. Öt intézményt; a deb­

receni Református Kollégiumot, a győri Bencés Gimnáziumot, a várpalotai Magyar Vegyészeti Múzeumot, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot, valamint a sárospataki Református Kollégiumot filmbejátszás mutatja be (kár, hogy a többiekről még rövid ismertetés sem szerepe!).

A grafikai megjelenésében és színvilágában tet­

szetős, kezelhetőségében pedig felhasználóbarát CD-ROM a „Honfoglalás 1100. Évfordulója Emlék­

bizottság" és az „Iskolatörténeti Emlékbizottság"

támogatásával az ELTE TTK Oktatástechnikai Csoportjának Multimédia Fejlesztő Laboratóriumá­

ban készült; felhasználásához minimálisan 486 DX4-100 PC, 8 MB RAM, 640 * 480 felbontású és 65 ezer színű monitor, 1 MB videokártya, 4X CD- ROM és Windows 3.1 szükséges. A Jáki László és Nádasi András szerkesztését dicsérő alkotás az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban vásárolható meg 2500 Ft-ért.

Árkos Iván

(BMEOMIKK)

A világháló új típusú katalógusai: nagyvállalkozások és önkéntes projektek

A webkatalógusok fejlődése a hivatkozáslistáktól a portálokig

A katalogizálás igénye és eszköztára a világháló­

val együtt született. A weboldalakon szokásosan elhelyezett hiperhivatkozások eleve kínálják a va­

lamifajta rokonságot mutató további oldalak felke­

resését és rendszerezett összegyűjtését. A kezdeti formát bizonyos témákhoz net-átlagpolgárok által épített URL-címlisták képviselték (1994). Ezekből néhány év alatt óriási üzletág lett, a milliárdos webportálok klasszikusa a Yahoo!. Utóbb viszont kifulladt a lelkesedés, a nagy portálok és az általuk épített katalógusok sorra felszámolódnak, mert ekkora piacot már nem képes fenntartani a ha­

gyományos szponzoráló réteg, a hirdetők és az elektronikus kereskedelmi cégek

Az internethasználatot főleg az hajtja, hogy vala­

mely témában kellő mennyiségű releváns weblapot találjanak. Erihez legtöbben az elterjedt keresőgé­

pek valamelyikét használják, elkerülik és sokszor nem is ismerik a jóval hasznosabb tematikus por­

tálokat.

A webkatalógusok nem gépi úton jönnek létre

Az átlaghasználó nem lát különbséget keresőgép és katalógus között, neki a találat kell A kereső­

gépek nagy zajtartalmú válaszát sokan nem bán­

ják, mert a célirányos haladással jól összefér a kötetlen szörfözés a véletlenül előjött pályákon. A professzionális keresést viszont jobban segíti, hogy a katalógust emberi tevékenység hozza létre:

• az új lapok nagy részét a webhelyfenntartók je­

lentik be, ezt egészíti ki a szerkesztők által szak­

értelemmel végzett gépi keresés;

• a katalógusba való felvételt minősítés előzi meg, csak értékesnek látszó információt hordozó la­

pok kerülhetnek be;

• a besorolás tipikus keresőszavak és gyakorlati keresöigények alapján eíöre definiált kategóriák szerint történik, így a besorolt lapok a felhasz­

náló számára hierarchikus rendben jelenhetnek meg;

• a lapokhoz értelmes mücímet és egymondatos tartalmi leírást szokás készíteni.

Az úttörőből piacvezetővé lett Yahoo!

1993 végére már 250 webszerver volt az inter­

neten, rajta 600 feletti webhely. Léteztek már URL, cím és fejléc szerint indexelő keresőgépek is. 1994 áprilisában a Stanford egyetem két diákja téma szerinti hierarchikus adatbázisba szervezte addig épített címlistáit, és saját kezelőfelülettel ellátva közreadta. így született a Yahoo! keresőgép, amelynek mintájára sorban jöttek létre újabb vál­

lalkozások, köztük a német Web.de. Azóta a kíná­

lat és vele a szolgáltatás iránti kereslet évente átlagosan megháromszorozódott.

117

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

A BME OMIKK gondozásában megjelent multimé- dia-enciklopédia neves szakírók – többek között Bálint Sándor, Barkóczi Jolán, Böd ő k Zsigmond, Eszterváry

Ehhez a tartalomhoz szorosan kapcsolódik a Tudományos munkásság fejezet, amely Gergely György: Szigeti György életm ű ve: a Szigeti-iskola, illetve Mojzes Imre: Szigeti

Különleges technikatörténeti „csemege”, mivel a bemutatott gépek közül néhány típus ugyan még ma is szolgálatban van, azonban hazánk NATO-

A kiadvány törzsanyagát, a Verne életrajzát és életművét összefoglaló nagy fejezetet két alfejezet alkotja.. Az első alfejezet Curriculum címen két részből áll: az első

nak alcímei: Az elektrotechnika úttörői, A magyar elektrotechnika fejlődése, Gépészmérnökképzés, Bláthy Ottó Titusz, Déri Miksa, Zipernowsky Ká­. roly, A

Goldstine, Havas Miklós, Hermann Hollerith, Horváth Gyula, Horváth István, Jánosi Marcell, Kardo Kálmán, Josif Kaufmann, Klatsmányi Árpád, Kovács Győző, Kovács Győzőné,

A magyar nyelven megjelent könyvek alfejezetben négy cím szerepel (Az atommag szerkezete, Csoportelméleti módszer a kvantummechanikában, Szimmetriák és reflexiók: Wigner

A problémát súlyosbítja, hogy magas árak esetén csökken az előfizetők száma, ez pedig azt jelenti, hogy - mivel egy sor költségtényező független a példányszám­. tól -

rahám, Hajós Alfréd, Harsányt János, Hevesy György, Irinyi János, Jedlik Ányos, Jendrassik György, Kalmár László, Kandó Kálmán, Kármán Tódor, Kempelen Farkas, Kozma

A kiadvány multimédia-tartalmát csokorba köt ő Indexek anyagrészben Bay Zoltán képei címszó alatt személyes, családot és környezetet idéz ő , szakmai

dik fejezet az életmű kronológiai feldolgozását (Csonka János élete az évszámok tükrében), az ötödik a Csonka Jánosról szóló mintegy félezer tételes válogatott

mes karakterkészletre, amely a világ valamennyi nyelvének megjelenítésére alkalmas, valamint az Unicode karakterkészleteit az Unicode Konzorcium dolgozta ki a

A Keresés című fejezet választási lehetőséget kínál az eredet vagy feltaláló, az időrend, illetve a kulcsszó szerinti keresés közül. Az Eredet vagy feltaláló

Az olvasó könnyed eligazodását egyszerű navigációs szimbólumok segítik, amelyek kőzött a (teljes vagy részleges) keresést, illetve a jegyzetelést és rögzítést lehető­.

lis triptichonjának rádiótechnikai tagja két lemezen, három fő részben, 1700-nál több kép és 100-nál több hangzórészlet illusztrációjával ismerteti a magyar rádiózás

Az Atommagból villamos áram fejezet a reaktor működési rendszerének 21 fő egységét mutatja be (1. ábra); a Biztonság fejezet a különféle mutatókat, a

A budapesti felhívás aláírása nem azt jelenti, hogy támogatjuk ezt az ügyet, vagy másoktói (például a kiadóktól) várunk valamit, hanem azt jelenti, hogy mi magunk

rökben szereplő képek száma a következő: az elektromosság témakörben az akkumulátorcellától Volta bemutatójáig 32; a hírközlés témakörben Bell telefonjától Weber-Gauss

Tudomány- és technikatörténet

Az azonos címmel 1999-ben megjelent könyv interaktív CD- változata e találmány másfél száz éves történetét, a fényképezés meghatározó személyiségeit és

IFLA Fax Guidelines, IFLA Office tor International Lending, 1995 A röplap megkapható az IFLA Of­.. fice tor International Lendingtől, s hozzáférhető az IFLANET-en

A Honnan hová, a 20-as évek című fejezetben megismerhetjük Teller Ede fiatalkori és idősebb kori képeit, valamint a tudós filozófiai vallomását múltról, jelenről, jövőről

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szakirodalmi adatbázisa