MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

MŰSZAKI TUDOMÁNY AZ

ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

2012

KONFERENCIA ELŐADÁSAI

Szolnok, 2012. május 10.

Szerkesztette:

Edited by Pokorádi László

Kiadja: Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága

ISBN 978-963-7064-28-9

Debrecen 2012

(2)
(3)

A konferencia szervezői:

A Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság (DAB) Műszaki Szakbizottsága és Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Szakbizottsága,

Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottsága, valamint a

Szolnoki Főiskola A konferencia fővédnöke:

Dr. Túróczi Imre

a Szolnoki Főiskola rektora

(4)
(5)

TARTALOMJEGYZÉK

P

atkó

G

yula

, C

sáki

T

ibor

, B

arna

B

alázs

, S

zilágyi

A

ttila

S

zuperfiniselőberendezésdinam ikaivizsgá la ta

1.

M

iskolczi

I

ldikó

A FELNŐTTKORI MOBIL TANULÁS LEHETŐSÉGEI MŰSZAKI KÉPZÉSEKBEN, MŰSZAKI

TERÜLETEKEN 9.

K

ovács

S

ándor

T

isza

-

v ö lg yh idro ló giaisajátosságai

,

afolyóhidro din a m ik aim o dellezése

19.

P

okorádi

L

ászló

F

u zzyh alm a zelm életim ó d szer ekalk alm a zásaam ű szak im en ed zsm entben

31.

B

ékési

B

ertold

D

ig itálisa d a tbu szo k

41.

S

zabolcsi

R

óbert

A

utom atikusterepkövetőren d szer ekszám ítógépesterv ezése

51.

K

ántor

A

nita

A TELEPÜLÉS, A NÉPI ÉPÍTÉSZET ÉS A GAZDÁLKODÁS NÉHÁNY VONÁSA AZ ÉRMET J.ÉKT

SZŐLŐHEGYEKEN 61.

B

ujalosné

K

óczán

É

va

E

lm élkedésak örnyezetetérintőjogelleneséserk ö lcstelenm érnöki

MAGATARTÁSOKRÓL 71.

P

ortik

T

amás

, V

arga

T

amás

, P

okorádi

L

ászló

F

u zzyh a lm a zelm életreépülőm inő ség bizto sításiértékelés

81.

O

láh

B

éla

F

low

-

shopütem ezésifeladatokatm eg oldógenetikusalgoritm uskeresztező

OPERÁTORAINAK ÉRZÉKENYSÉGVIZSGÁLATA 91.

F

üvesi

V

iktor

, K

ovács

E

rnő

E

lektrom echanikushajtá slá nch ibá in akdetektá lá sam esterséges

INTET J.TGENCTÁS MÓDSZEREK SEGÍTSÉGÉVEL 99.

H

agymássy

Z

oltán

, C

satári

N

ándor

, G

indert

-K

ele

Á

gnes

Ü ZEMELTETÉST TAPASZTALATOK NAPELEMES VILLAMOS ENERGIA TERMELÉSKOR 109.

Szűcs S

ándor

, V

ermes

P

ál

A KARBANTARTÁS KISZERVEZÉSE - ELVEK, LEHETŐSÉGEK, MEGOLDÁSOK 115.

G

indert

-K

ele

Á

gnes

, H

agymássy

Z

oltán

B

a llisztikaiproblém ákésa lk alm a záso kam ezőg azd asá gba n

131.

M

arosné

B

erkes

M

ária

, T

isza

M

iklós

N

agy szilá rdsá gúalum ín iu mötvözetekbenkeletkezőm a radófeszültségek

OKAINAK ÉS CSÖKKENTÉSÜK LEHETŐSÉGEINEK ELEMZÉSE 137.

D

ezső

G

ergely

, K

ósa

P

éter

, S

zázvai

A

ttila

A

d d itívgyártáspő on to sság á na kv izsgá la ta

147.

L

ukács

J

ános

S

zerkezetielem ekin teg ritásá na km eg ítéléseatörésm echanika

ALKALMAZÁSÁVAL 153.

T

isza

M

iklós

, K

ovács

P

éter

K

o rszerűv izsgá la tim ó dszereklem eza ny ag oka la kíth ató ság án akelem zésére

163.

S

zalontai

L

evente

, K

ovács

E

rnő

Ú

jélfelism erésim ó d szerk ezdetiered m ény ei

173.

(6)

B

odzás

S

ándor

, D

udás

I

llés

S

piroidtányérkerékm eg m un ká lószerszá mh átraesztergálásig örbéjén ek

MEGVÁLASZTÁSA 181.

D

ezső

G

ergely

, S

zigeti

F

erenc

E

ltérőh om lo kszög űfo rgácsolóék k elvalóm eg m un ká láso kö sszehasonlítása

MODELLSZÁMÍTÁSOKKAL 191.

D

ezső

G

ergely

, K

ovács

Z

oltán

M

ező g azda ság ijá rm űgerjesztettéscsillapítottnegyedmodet

,

t

.

jénf

.

k

VIZSGÁLATA 197.

M

ankovits

T

amás

, P

ortik

T

amás

A

lapv etőm eg fon to láso ktengelyszim m etrikusg um ialka trészek

ALAKOPTIMALIZÁLÁSAKOR 203.

K

oritárné

F

ótos

R

éka

, K

oncsik

Z

suzsanna

, L

ukács

J

ános

A FIZIKAI SZIMULÁCIÓ ÉS ALKALMAZÁSA AZ ANYAGTECHNOLÓGIÁKBAN 211.

K

oncsik

Z

suzsanna

, M

arosné

B

erkes

M

ária

, K

uzsella

L

ászló

S

i

3N 4

k erá m iak om po zitokabra zívtribológiaiv izsgá la ta

217.

Szűcs

PÉTER, BUDAY TAMÁS

H

ő tra nszportm o dellekalk alm a zásaahidro geoló giában

225.

L

énárt

L

ászló

, D

arabos

E

nikő

A BÜKKI KARSZTVÍZKÉLSZLETEK MEGHATÁROZÁSI PROBLÉMÁI 231.

B

uday

T

amás

, B

ulátkó

K

ornél

S

zekvenciasztratigráfiaiv izsg á la to kszerepeahidro geoló giaim o dellezésben

eg yhazaitermátv íz

-

kttermet

.

őcen tru m pá rpéld á ján

241.

V

irág

M

argit

, S

iskáné

S

zilasi

B

eáta

, S

zűcs

P

éter

, V

ölgyesi

I

stván

A

felszínala ttiv iz ekm ennyiségiésm inőségia da ta in akstatisztikaielem zésea

F

első

-T

isza

-V

id é kterületén

249.

S

zabó

I

mre

, B

öröczky

Z

solt

, K

ántor

T

amás

, Z

ákányi

B

alázs

C

songrádih ulladéklerakórek u ltiv áció jasorána lk alm a zottk esk eny fal

m inősítővizsgá la tiered m én y ekbem uta tá sa

259.

Z

ákányi

B

alázs

, S

zűcs

P

éter

T

ran szport

-

m odellezésm eg bízh ató ság án akn ö v elése

DNAPL

szen nyezőanyagokesetén

269.

J

enei

T

ünde

G

eoterm ikuspr o jek tek

SWOT

a na lízise

277.

H

ilgert

L

ászló

, B

uday

T

amás

K

ő zetekéslazaü led ék ekh őv ezetésttén y ező jénekvonalforrásm ódszerrel

TÖRTÉNŐ MEGHATÁROZÁSÁNAK MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI 285.

K

ompár

L

ászló

, S

zűcs

P

éter

, P

alcsu

L

ászló

, D

eák

J

ózsef

A

term észetesutánpótlódásm eg ha tá rozásatríciumizo tó ppal

295.

F

ejes

Z

oltán

, S

zűcs

P

éter

, S

zlabóczky

P

ál

M

elegvízkutatásn a g ym élység űadathiányoskörny ezetben

S

zerencs

térségében

303.

C

zédli

H

erta

, S

zíri

G

usztáv

Á

ron

N

eh ézfém

-

felv ételid őbeliala ku lásá na kv izsgá la tahalm intákban

PIXE

m ó dszerrel

315.

V

örös

C

saba

, J

ónap

K

ároly

, S

ubert

J

ózsef

K

onténeresvizsgálóállom áshidrá tgátlásifela d atok ra

323 V

örös

C

saba

, F

űvesi

V

iktor

, J

ónap

K

ároly

A

utom atikusveg yszerad ag olóren d szer ekgázterm eléshez

331.

(7)

F

arkas

F

erenc

, N

ag y

V

aléria

B

io gá zza lésn ö v én yiola jo kk alü zem eltetettbelső ég ésűm o torok

KÁROS ANYAG KIBOCSÁTÁSA 341.

T

óth

M

árton

N

eh ézfém ekm igráció já na kv izsgá la tafelh a gy ottbánya térségek ben

347.

C

satári

N

ándor

, H

agymássy

Z

oltán

A FA, MINT MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁS ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTÁI

HAZÁNKBAN ÉS EURÓPÁBAN 355.

G

onda

N

óra

, L

ing

E

rika

E

rő m ű ipern y éktöm örödőképességén ekésnyíró szilá rdsá gipara m éterein ek

VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ MENNYISÉGŰ ADALÉKANYAG ALKALMAZÁSA ESETÉN 363.

F

ekete

I

stván

N

a pko llekto ro kenergiah atéko ny ság a

373.

L

ámer

G

éza

AZ EGYENSÚLY EGYEDI FELTÉTELEI NÉHÁNY ERŐ ESETÉN 383.

PÁNTYA PÉTER

A TŰZOLTÓI

b izto n ságn ö v elésezárttéribea v atko záso ksorán

393.

B

era

J

ózsef

K

ö rnyezetvédelm idön tésfo ly am ato kelem zése

405.

S

zentmiklósi

I

stván

, I

llés

B

éla

I

ntelligensegy ségrak om án yo kfelépítéseésenergiaellá tásu keg ylehetséges

MEGOLDÁSA 415.

D

udás

L

ászló

Ú

jútafo ga za tokinnová ció jába n

423.

V

arga

G

yula

, S

zigeti

F

erenc

, K

ovács

A

ttila

K

örnyezetbaráttech no lóg iáv a lm eg m un ká ltfu ra to kfelü letm inő ségének

ELEMZÉSE 433.

D

ezső

G

ergely

, K

ocsis

D

énes

, H

orváth

R

óbert

K

em én ypo lietiléncsöv ekgerjesztettrezg ésein ekszim ulációja

443.

K

almár

L

ászló

, C

zibere

T

ibor

, J

aniga

G

ábor

T

eljesenk ifejlődöttturbulenscsőáram lásjellem zőinek szám ításaa

SZTOCHASZTIKUS TURBULENCIA MODELL KÉT-EGYENLET VÁLTOZATÁNAK

ALKALMAZÁSÁVAL 449.

Z

ákányiné

M

észáros

R

enáta

P

o lim ereleg yekö sszetételén ekh a tá saak épző dö ttagg reg átum okm éretére

459.

T

rohák

A

ttila

T

erheléselosztásistratégiákö sszeh asonlításaerő m ű vek

HATÉKONYSÁGNÖVELÉSE CÉLJÁBÓL 465.

B

olló

B

etti

, S

zabó

S

zilárd

, S

oltész

L

ászló

Z

a jfo rrá s

-

ésveszteségfeltáráslabo ra tóriu m im érésésnum erik us s z m u l á c ió

ALKALMAZÁSÁVAL HÁZTARTÁSI KÉSZÜLÉK FEJLESZTÉSÉHEZ 473.

B

olló

B

etti

, J

aniga

G

ábor

, B

aranyi

L

ászló

H

om ogénfo ly ad éká ra m lá sbah ely ezettrezgők örhen gerkörüliáram lás

VIZSGÁLATA 483.

N

ag y

T

amás

N

yírtassk özségü zem elő

,

sérülékenyfö ld tan ikörny ezetűvízbázis

DIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATI TERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE A KEOP-2.2.3./A PÁLYÁZATI

FELHÍVÁSHOZ 491.

(8)

V

itális

C

saba

, S

zabó

Z

oltán

, H

ajdú

S

ándor

A MÁV V 63 SOROZATÚ VILLAMOS MOZDONYOKNÁL ALKALMAZOTT VONTATÓMOTOROK

MAROKÁGY CSAPÁGYAZÁSÁNAK ÁTALAKÍTÁSA 501.

B

író

Z

oltán

, K

olozsi

-T

óth

M

áté

, T

rohák

A

ttila

S

zűrésik ijá r á s o k ö sszehasonlításajá r m ű v ek

GSM

a la pútávdiagnosztizálási

CÉLJÁBÓL

511.

T

óth

G

ellért

S

zennyvíztisztításitech no lóg iába na lkalm azottisza psűrítőésv íztelenítő

CENTRIFUGÁK REZDÉSDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATA 517.

K

osztolányi

T

amás

P

iló tan élk ü lirepü lőg épekin dító

-

leszállítóberend ezései

527.

B

uzetzky

D

óra

, F

órián

S

ándor

B

ih a r

- B

ih o rrégiófelszínalattiv izeinekfelm érése

537.

N

yitrai

C

saba

B

a rlangépítészet

545.

K

ubovics

B

alázs

UAV MAGASSÁGMÉRŐ RENDSZEREI 555.

T

imkó

Z

suzsanna

A M

isk olci

E

g yetem

H

id rog eo lóg ia i

M

érő á llo m áso nlévők utak

PRÓBASZÍVATTYÚZÁSA ÉS A KAPOTT ADATOK KIÉRTÉKELÉSE 565.

O

zsváth

G

ábor

, T

óth

I

lona

, G

odó

Z

oltán

A

ttila

A VÖRÖSISZAP SZENNYEZÉS - IN VlVO KÍSÉRLETEK NÖVÉNYEKKEL 571.

P

intér

J

udit

M

ária

, T

rohák

A

ttila

H

a ng vezérelto perátorik ezelőfelületfejlesztésefü ggősínpályához

579.

P

app

T

ímea

P

iló tan élk ü lirepü lőg épeka dattovábbítór en d szerei

585.

T

ugyi

D

ávid

, K

almár

L

ászló

, C

sikós

M

iklós

VÍZELLÁTÓ HÁLÓZAT SZÁMÍTÓGÉPES SZIMULÁCIÓJA

593.

G

yurkó

V

ivien

, V

eres

G

ábor

AZ URBANIZÁCIÓ HATÁSAI A KÖRNYEZETRE ÉS A DEBRECENI CSAPADÉKVÍZ MINŐSÉGE 603.

Huni D

ávid

, M

ankovits

T

amás

H

tperelaszttkijsany ag m o dellekk on tinu um

-

m echa nika ih áttere

,

OPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉG MOONEY—DlVLIN ANYAGÁLLANDÓKRA 613.

H

ermán

J

ános

, D

ezső

G

ergely

F

o lyóforgácslev á la sztá sán akszim ulációja

623.

M

olnár

A

ttila

, C

zédli

H

erta

, B

raun

M

ihály

KÖZÚTI JÁRMŰFPORGALOM ÉS NEHÉZFÉM TERHELÉS — KÖZLEKEDÉSI EREDETŰ NEHÉZFÉMEK URBÁNÖKOLÓGIAI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA DEBRECEN FORGALMI

CSOMÓPONTJAIBAN 629.

K

ovács

G

ábor

UAV

HASZNOS TERHELÉSEI

639.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :