Miniszteri rendeletek

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M

S z á m T á r g y O l d a l

Törvény

2008: CI. törvény A nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról- - - - 3

2008: CXIV. törvény A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedé- sekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról - - 7

Miniszteri rendeletek 157/2008. (XII. 5.) FVM r. A Magyar Élelmiszerkönyv nemzeti termékleírásokat tartalmazó kötelezõ elõírásairól szóló 57/2004. (IV. 24.) FVM rendelet módosításáról - - - - 19

158/2008. (XII. 15.) FVM r. A dohánytermékek gyártásáról, forgalmazásáról és ellenõrzésérõl szóló 102/2005. (X. 31.) FVM rendelet módosításáról - - - - 28

159/2008. (XII. 15.) FVM r. Az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezõgazdasági terme- lõknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet módosí- tásáról - - - - 28

160/2008. (XII. 18.) FVM r. A kiegészítõ történelmi bázis jogosultság megállapításáról - - - - 29

161/2008. (XII. 18.) FVM r. A szõlõültetvények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról - - - - 32

162/2008. (XII. 18.) FVM r. A szõlõtermelési potenciálról - - - - 45

163/2008. (XII. 18.) FVM r. A mezõgazdasági üzemek korszerûsítéséhez, fejlesztéséhez nemzeti hatáskörben nyújtott kedvez- ményes hitel és lízingdíj-támogatás igénybevételének részletes feltételeirõl szóló 114/2008. (IX. 5.) FVM rendelet módosításáról - - - - 50

164/2008. (XII. 20.) FVM r. A veszettség elleni védekezés részletes szabályairól - - - - 52

165/2008. (XII. 20.) FVM r. A szõlõfeldolgozás és a borkészítés során keletkezõ melléktermékek kivonására vonatkozó kötele- zettségrõl szóló 123/2008. (IX. 16.) FVM rendelet módosításáról - - - - 59

166/2008. (XII. 22.) FVM r. A 2009. évi iskolatej program szabályozásáról - - - - 60

167/2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezõgazdasági termelõk gazdaságátadásá- hoz nyújtandó támogatás részletes feltételeirõl szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosí- tásáról - - - - 97

168/2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe ve- hetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról 97 169/2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fej- lesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról - - - - 166

A tartalomjegyzék a 2. oldalon folytatódik.

FELHÍVÁS!

Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét az értesítõ utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2009. évi elõfizetési árainkra

(2)

170/2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosítá-

sáról - - - - 179 171/2008. (XII. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe ve-

hetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet módosításáról 192 172/2008. (XII. 31.) FVM r. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban, valamint a földmûvelésügyi és vidékfej-

lesztési miniszter irányítása, illetve felügyelete alá tartozó szerveknél a fontos és bizalmas mun-

kakörökrõl és a nemzetbiztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról - - - - 201 173/2008. (XII. 31.) FVM r. A növényfajták állami elismerésérõl szóló 40/2004. (IV. 7.) FVM rendelet és a szántóföldi növény-

fajok vetõmagvainak elõállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM

rendelet módosításáról - - - - 203 174/2008. (XII. 31.) FVM r. A Tihanyi védett eredetû borról - - - - 206 175/2008. (XII. 31.) FVM r. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2008/2009. évi végrehajtási idõszakban nyújtott

méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól - - - - 208 1/2009. (I. 9.) FVM rendelet Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság szá-

mára nyújtott alapszolgáltatások körében a kistérségi közlekedési szolgáltatások fejlesztésére igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 9/2008. (I. 24.) FVM rendelet

módosításáról - - - - 217

Országgyûlési határozat

129/2008. (XII. 17.) OGY h. A mezõgazdasági és élelmiszeripari termékekkel kapcsolatos etikus kereskedõi magatartás kidol-

gozásáról - - - - 219

Kormányhatározat

1091/2008. (XII. 30.) Korm. h. A Pápai Hús 1913 Élelmiszeripari Feldolgozó Kft. és a Pápa-Ser Kft. részére nyújtandó hitelrõl 219

Miniszteri utasítások

14/2008. (HÉ 52.) FVM ut. A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Szervezeti és Mûködési Szabályzatának ki-

adásáról - - - - 219 1/2009. (FVÉ 1.) FVM ut. Miniszteri biztos kinevezésérõl - - - - 312

Közlemények

A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2008. (XII. 1.) MVH közleménye az országos

kvótatartalékból történõ közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeirõl 312 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2008. (XII. 20.) MVH közleménye a szõlõültet-

vények szerkezetátalakítására és -átállítására vonatkozó szabályozásról szóló 161/2008.

(XII. 18.) FVM rendelet szerinti nyomtatványok és a támogatási keretösszeg közzétételérõl - 317 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 147/2008. (XII. 22.) MVH közleménye a szaktanács-

adási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl- - - - 347 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 154/2008. (XII. 30.) MVH közleménye az árutermõ,

törzs- és kísérleti szõlõültetvény – támogatás nélküli – kivágásának engedélyezési eljárásáról 366 A Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 1/2009. (I. 5.) MVH közleménye a szaktanácsadási

szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás igénylésérõl - - - - 374 Közlemény az Európai Közösség más tagállama vagy harmadik ország által benyújtott földrajzi

árujelzõ bejelentéshez kapcsolódó Összefoglaló lapok megjelentetésérõl - - - - 401 A Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Állatgyógyászati Termékek Igazgatóságának

közleménye állatgyógyászati készítményekrõl- - - - 431 A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium személyügyi hírei - - - - 455

(3)

Törvények

2008. évi CI.

törvény

a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl és a kárenyhítési hozzájárulásról*

Az Országgyûlés a mezõgazdaságot sújtó elemi károk hatásának enyhítésében való termelõi érdekközösség ki- alakítása, öngondoskodó felelõsségük megerõsítése és az állami segítség hatékonyabbá tétele érdekében a követke- zõ törvényt alkotja:

Általános rendelkezések

1. §(1) A törvény célja a mezõgazdasági termelõk befi- zetésébõl és az állam ezzel legalább azonos összegû költ- ségvetési támogatásából keletkezõ pénzügyi forrás létre- hozása, amely a befizetõ mezõgazdasági termelõk körében az elemi kár okozta károk részbeni megtérítésére (a továb- biakban: kárenyhítõ juttatás) szolgál.

(2) A kárenyhítõ juttatással kapcsolatos egyes feladato- kat az agrárkár-enyhítési szerv, valamint az agrárkár-meg- állapító szerv látja el.

(3) Az agrárkár-enyhítési szerv eljárására – ideértve a kárenyhítõ hozzájárulás meg nem fizetésével kapcsolatos eljárást is – a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, vala- mint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.

törvény (a továbbiakban: eljárási tv.) I., III., IV., VI. és VII. fejezeteiben, valamint a 77–78. §-ában foglalt, a me- zõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervre vonat- kozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

2. §(1) A gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vállal- kozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõk e törvény ere- jénél fogva a használatukban lévõ termõföld alapján köte- lesek részt venni a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszer- ben.

(2) A mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgaz- dasági termelõk a használatukban lévõ termõföld alapján szabad választásuk szerint vesznek részt a nemzeti agrár- kár-enyhítési rendszerben.

3. §E törvény alkalmazásában:

a) elemi kár: a mezõgazdasági termelõ használatában lévõ termõföldön bekövetkezett aszály-, belvíz- és fagy- kár;

b) mezõgazdasági termelõ: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet

1. aki (amely) a mezõgazdasági tevékenységet, az ah- hoz kapcsolódó jog gyakorlását, illetve kötelezettség telje- sítését saját nevében és kockázatára végzi, és

2. akit (amelyet) legkésõbb a támogatási kérelmével egyidejûleg az eljárási törvény szerint nyilvántartásba vesznek;

c) kis- és középvállalkozás: az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtái- nak a közös piaccal összeegyeztethetõnek nyilvánításáról (általános csoportmentességi rendelet) szóló, 2008. au- gusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet I. melléklete szerinti kis- és középvállalkozás;

d) gazdálkodó szervezet:a kis- és középvállalkozásnak minõsülõ jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem ren- delkezõ szervezet;

e) egyéni vállalkozó: az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény szerinti egyéni vállalkozó, egyéni cég, amennyiben e törvény szerint kis- és középvállalko- zásnak minõsül;

f) mezõgazdasági õstermelõ: a személyi jövedelem- adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 18–19. pontja szerinti magánszemély;

g) termõföld:közösségi jogi aktusban foglaltak alapján föld használatához kötött támogatás igénybevételére jogo- sító, jogszabályban meghatározott terület;

h) egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszer részét képezõ kö- zösségi jogi aktusban meghatározottak szerinti közvetlen kifizetés iránti kérelem;

i) használatban lévõ termõföld: az egységes kérelem- ben megjelölt jogosult terület, növelve a mezõgazdasági termelõ által mûvelt szõlõterülettel, és csökkentve a mezõ- gazdasági termelõ által használt gyep-, illetve legelõterü- lettel;

j) tárgyévi hozamérték:a használatban lévõ termõföld- rõl a tárgyévben betakarított termékek külön jogszabály- ban meghatározott áron számított értéke;

k) referencia hozamérték:a tárgyévet megelõzõ – ele- mi csapástól mentes – három év átlagtermése és a tárgyév- ben a mezõgazdasági termelõ használatában lévõ termõ- föld területének alapulvételével külön jogszabályban meg- határozott áron számított hozamérték;

l) hozamérték-csökkenés:a referencia hozamérték és a tárgyévi hozamérték különbsége;

m) elemi csapás:a tárgyévben a mezõgazdasági termelõ használatában lévõ termõföld területére számítva több mint 30%-os hozamérték-csökkenést okozó elemi kár.

A kárenyhítõ hozzájárulás megfizetése

4. §(1) E törvény alapján kárenyhítõ hozzájárulás fize- tésére köteles:

a) a gazdálkodó szervezetnek vagy egyéni vállalkozó- nak minõsülõ mezõgazdasági termelõ, valamint

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.

(4)

b) az a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõ- gazdasági termelõ, aki a törvényben foglaltak szerint kár- enyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezettséget vállal [az a)–b)pontban foglaltak a továbbiakban együtt: kárenyhí- tési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági ter- melõ].

(2) A kárenyhítési hozzájárulás megfizetése csak a jog- szabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén jo- gosít kárenyhítõ juttatás igénybevételére.

(3) A megfizetett kárenyhítési hozzájárulás nem köve- telhetõ vissza.

5. §(1) A mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõ- gazdasági termelõ közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozattal (a továbbiakban: nyi- latkozat) határozatlan idõre kötelezettséget vállalhat kár- enyhítési hozzájárulás fizetésére. A nyilatkozat legkésõbb az egységes kérelem jogszabályban meghatározott benyúj- tási határidejéig tehetõ meg. A nyilatkozat elfogadásáról az agrárkár-enyhítési szerv dönt. Az agrárkár-enyhítési szerv a nyilatkozat elfogadását kizárólag az e törvényben foglalt feltételek teljesítésének hiányában tagadhatja meg.

A nyilatkozat megtételének részletes szabályait külön jog- szabály állapítja meg.

(2) Megszûnik a mezõgazdasági õstermelõnek minõsü- lõ mezõgazdasági termelõ e jogviszony alapján történõ kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettsége, ha a me- zõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági ter- melõ:

a) az egységes kérelem benyújtására jogszabályban elõírt határidõt megelõzõen meghal,

b) közokiratba, vagy teljes bizonyító erejû magánok- iratba foglalt nyilatkozattal visszavonja az (1) bekezdés- ben foglaltak szerint tett nyilatkozatát,

c) egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági ter- melõként nyújt be egységes kérelmet.

(3) Ha a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõ- gazdasági termelõ egyben egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõ is, a kárenyhítési hozzájárulás fi- zetési kötelezettségét az egyéni vállalkozóra vonatkozó szabályok szerint kell teljesítenie.

(4) A (2) bekezdésb)pontja szerinti nyilatkozat a tárgy- évben csak az egységes kérelem benyújtására elõírt határ- idõ lejártáig tehetõ meg.

(5) A mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgaz- dasági termelõ egységes kérelem benyújtását követõ halá- la esetén a kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére az az örökös kötelezett, akinek részére az örökhagyó által be- nyújtott egységes kérelem alapján járó támogatást kifize- tik.

(6) Az egyéni vállalkozónak minõsülõ mezõgazdasági termelõ halála esetén a kárenyhítési hozzájárulás megfize- tésére az (5) bekezdésben foglaltakat kell megfelelõen al- kalmazni.

6. §(1) A kárenyhítési hozzájárulás mértéke a kárenyhí- tési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági ter- melõ használatában levõ:

a) szõlõ és gyümölcs ültetvényterület után évenként és hektáronként 2000 forint,

b) egyéb termõföldterület után évenként és hektáron- ként 800 forint.

(2) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ a kárenyhítési hozzájárulás (1) be- kezdés szerint kiszámított összegét a tárgyév június 30-áig banki átutalással, a befizetõ azonosítására alkalmas mó- don, a regisztrációs szám és az adószám vagy az adóazo- nosító jel megadásával köteles befizetni az agrárkár-eny- hítési szerv külön jogszabályban meghatározott számlájá- ra. Határidõben történõ befizetésnek kizárólag az agrár- kár-enyhítési szerv számláján tárgyév június 30-áig jóváírt összeg tekinthetõ.

(3) A meg nem fizetett kárenyhítési hozzájárulás adók módjára behajtandó köztartozásnak minõsül. A kárenyhí- tési hozzájárulás megfizetésének elmulasztása esetén az eljárási tv. 58–62. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

A kárenyhítõ juttatás pénzügyi forrásai

7. §A kárenyhítési hozzájárulás a kárenyhítõ juttatás forrásául szolgáló, az agrárpolitikáért felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium költségvetési fejezet fejezeti kezelésû elõirányzatának (a továbbiakban: elõirányzat) bevételét képezi.

8. §(1) Az állam évenként a központi költségvetési for- rásból az összes kárenyhítési hozzájárulás fizetésére köte- lezett mezõgazdasági termelõ által befizetett kárenyhítési hozzájárulással legalább azonos összegû támogatással já- rul hozzá a kárenyhítés pénzügyi forrásaihoz.

(2) A Kormány nyilvános határozatban dönthet az összes kárenyhítési hozzájárulást meghaladó összegû többlet költségvetési hozzájárulás biztosításáról, továbbá szempontokat határozhat meg a többlet költségvetési hoz- zájárulás igénybevételének szakmai feltételrendszerére. A kárenyhítési igények elbírálása során a többlet költségve- tési támogatás azon kárenyhítõ hozzájárulás fizetésére kö- telezett mezõgazdasági termelõk között osztható fel, akik teljesítik a külön jogszabályban meghatározott felté- teleket.

(3) Az elõirányzat központi költségvetésbõl történõ tá- mogatása nem lehet kevesebb, mint a tárgyévet megelõzõ évi összes kárenyhítési hozzájárulás összege.

(4) A kárenyhítési hozzájárulás és az (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési támogatás kizárólag a törvény sze- rinti célokra használható fel.

(5) A (4) bekezdés szerinti támogatási forrás maradvá- nya nem vonható el, nem csoportosítható át, nem csök-

(5)

kenthetõ és nem zárolható, arra a mindenkori költségvetési törvény által elõírt tartalék- és maradványképzési kötele- zettség nem vonatkozik. Az összeg tárgyévben kárenyhítõ juttatásra fel nem használt részét a következõ évre kötele- zõen át kell vinni.

A kárenyhítõ juttatásra való jogosultság feltételei 9. §(1) A kárenyhítõ juttatásra a kárenyhítési hozzájáru- lás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ abban az esetben jogosult, amennyiben

a) a részére megállapított kárenyhítési hozzájárulást határidõre maradéktalanul befizette, és

b) a használatában levõ termõföldön bekövetkezett bel- víz- és fagykárt a külön jogszabályban meghatározottak szerint az agrárkár-megállapító szervhez a káresemény be- következésétõl számított tíz napon belül bejelentette, és

c) a használatában lévõ termõföldön elemi csapás kö- vetkezett be és kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igénye az agrárkár-megállapító szervhez a tárgyév október 20-áig beérkezett, és

d) az agrárkár-megállapító szerv által felülvizsgált kár- enyhítõ juttatásra vonatkozó igénye az agrárkár-megálla- pító szervtõl legkésõbb a tárgyév november 10-éig beérke- zett az agrárkár-enyhítési szervhez, illetve

e) aszály esetén a miniszter az aszályhelyzet fennállá- sáról közleményt ad ki.

(2) A kárenyhítõ juttatást a kárenyhítési hozzájárulás fi- zetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ részére a hasz- nálatában levõ termõföld alapján akkor lehet megállapíta- ni, ha az a kár bekövetkezésekor és a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igény benyújtásakor is a használatában volt.

(3) Az egyéni vállalkozónak vagy mezõgazdasági õster- melõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ halála esetén a kárenyhítõ juttatást a mezõgazdasági termelõ örökösének kell kifizetni.

(4) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasági termelõ legkésõbb a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó igényének benyújtásával egyidejûleg köteles bejelenteni az agrárkár-enyhítési szervnek a kárenyhítési igényével érintett elemi kárra biztosítóval történt szerzõ- dés kötését, valamint e szerzõdés alapján az igénnyel érin- tett elemi kárral összefüggésben a biztosító által a részére megállapított összeget. Ha ez az összeg csak az igénybeje- lentést követõen válik ismertté, akkor a mezõgazdasági termelõ e körülményt a tudomásszerzéstõl számított nyolc napon belül köteles bejelenteni. A szerzõdéskötésre vonat- kozó bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a kár- enyhítési hozzájárulás fizetésére kötelezett mezõgazdasá- gi termelõ nem jogosult kárenyhítõ juttatásra, a már kifize- tett kárenyhítõ juttatást a jogosulatlanul igénybe vett támo- gatásra vonatkozó szabályok szerint köteles visszafizetni.

10. §A tárgyévi kárenyhítõ juttatások mértékének meg- határozásánál a tárgyévet megelõzõ év október 1-jétõl a tárgyév szeptember 30-áig bekövetkezett elemi károkat kell figyelembe venni. Az ezt követõ idõszakban bekövet- kezett elemi kár a következõ évi kárenyhítési igény megál- lapításánál érvényesíthetõ.

11. §(1) A kárenyhítési hozzájárulás fizetésére kötele- zett mezõgazdasági termelõ elemi csapás esetén legfeljebb a hozamérték-csökkenés alapján kiszámított kárenyhítõ juttatási igényének az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra tör- ténõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításá- ról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (2) bekezdésében meghatározott 80%-os, kedvezõtlen adottságú területeken 90%-os mértéke szerin- ti kárenyhítõ juttatásra jogosult. Amennyiben a rendelke- zésre álló összes kárenyhítési hozzájárulás és költségveté- si támogatás együttes összege nem fedezi a tárgyévben maximálisan adható összes kárenyhítõ juttatás összegét, úgy a kárenyhítõ juttatás mértékét az adott évben vala- mennyi kárenyhítõ juttatást igénylõ termelõnél arányosan csökkenteni kell.

(2) Az agrárkár-enyhítési szerv kárenyhítési kötelezett- sége legfeljebb az (1) bekezdés szerinti juttatásnak a bizto- sító által – a 9. § (4) bekezdése szerinti biztosítási szerzõ- dés alapján – nem fedezett részére terjed ki.

12. § (1) Elemi csapás esetén a termelõket megilletõ kárenyhítõ juttatás összegére az agrárkár-enyhítési szerv évenként egyszer, jogszabályban meghatározott határidõn belül, a kárenyhítõ juttatásra vonatkozó kifizetési tervben (a továbbiakban: kifizetési terv) tesz javaslatot a minisz- ternek.

(2) A kifizetési tervet a miniszter – az általa történõ jó- váhagyást követõen – továbbítja az Európai Bizottság ré- szére.

(3) Az Európai Bizottság döntésének kézhezvételét követõen a miniszter engedélye alapján az agrárkár-enyhí- tési szerv intézkedik a kárenyhítõ juttatás kifizetésérõl.

13. §(1) A miniszter döntése alapján a 11. § (1) bekez- dése szerinti kárenyhítõ juttatás összegébõl, annak legfel- jebb 90%-áig a tárgyévben elõleg fizethetõ ki.

(2) Amennyiben a kárenyhítõ juttatás elõlegösszege a véglegesen megállapított kárenyhítõ juttatást meghaladja, a különbözetet az agrárkár-enyhítési szerv határozatában foglaltak szerint harminc napon belül vissza kell fizetni. A határidõben vissza nem fizetett elõleg adók módjára behaj- tandó köztartozásnak minõsül.

14. §(1) Az agrárkár-enyhítési szerv a törvényben fog- lalt feladatai ellátásához:

a) kárenyhítési adatbázist hoz létre,

(6)

b) összesíti és feldolgozza az agrárkár-megállapító szerv által felülvizsgált kárenyhítõ juttatás iránti igénybe- jelentéseket.

(2) Az agrárkár-enyhítési szerv a kárenyhítési hozzájá- rulás megfizetésével összefüggõ adatokat a fizetési kötele- zettség megszûnését követõ öt évig, illetõleg ezt követõen az ezzel összefüggõ eljárások befejezõdéséig kezelheti.

(3) Az agrárkár-megállapító szerv e törvényben foglalt feladatai teljesítéséhez:

a) fogadja és ellenõrzi a 9. § (1) bekezdésb)pontja sze- rinti bejelentéseket,

b) fogadja, felülvizsgálja és záradékolja a 9. § (1) be- kezdés c) pontja szerinti kárenyhítõ juttatás iránti igé- nyeket.

Záró rendelkezések

15. §(1) Ez a törvény a kihirdetését követõ negyvenötö- dik napon lép hatályba és ezzel egyidejûleg a nemzeti ag- rárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII.

törvény és az azt módosító 2007. évi XL. törvény hatályát veszti azzal, hogy a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszerrõl szóló 2006. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban:

2006. évi LXXXVIII. törvény) rendelkezéseit a folyamat- ban lévõ eljárásokban alkalmazni kell.

(2) A 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján kötött szer- zõdések e törvény hatálybalépésének napjával a törvény erejénél fogva megszûnnek.

(3) E törvény által elõírt kárenyhítõ hozzájárulás megfi- zetését teljesítettnek kell tekinteni, ha azt a mezõgazdasági termelõ e törvény hatálybalépése elõtt, a 2009-es évben a 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján már teljesítette.

(4) A 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján 2009-ben megfizetett kárenyhítõ hozzájárulás és az e törvény 6. § (1) bekezdése által elõírt kárenyhítõ hozzájárulás összege közti különbözetet az agrárkár-megállapító szerv köteles 2009. június 30-ig a befizetõ részére visszatéríteni.

(5) E törvény hatálybalépését megelõzõen tíz napon be- lül bekövetkezett elemi kár esetén a kárt e törvény hatály- balépését követõ tíz napon belül kell bejelenteni.

(6) Ha a mezõgazdasági termelõ e törvény hatálybalépé- sét megelõzõen bejelentette az (5) bekezdésben meghatá- rozott idõszakban bekövetkezett elemi kárt, a bejelentést úgy kell tekinteni, hogy azt e törvény hatálybalépését kö- vetõ tíz napon belül tették meg.

(7) Ha a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõ- gazdasági termelõ a 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján szerzõdést kötött, – figyelemmel a 9. §-ban foglaltakra – akkor is jogosult kárenyhítõ juttatásra, ha nem tett az 5. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozatot. Ha a mezõgazda-

sági õstermelõnek minõsülõ mezõgazdasági termelõ nem kíván kárenyhítõ juttatásra jogosultságot szerezni, errõl a tárgyévben teljes bizonyító erejû magánokiratban kell nyi- latkoznia az egységes kérelem benyújtására elõírt határidõ lejártáig.

(8) A 2006. évi LXXXVIII. törvény alapján képzett elõ- irányzat maradványa nem vonható el, az az e törvény alap- ján képzendõ elõirányzat bevételét képezi.

(9) A kárenyhítési juttatás formájában nyújtott támoga- tásokra 2010. január 1. után az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosításáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikk (8) bekezdésé- ben foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) az agrárkár-enyhítési szervet,

b) az agrárkár-megállapító szervet rendeletben jelölje ki.

(11) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy:

a) a hozamérték-csökkenés kiszámításának módját, az elemi csapás bejelentésének, igazolásának, az elõlegfize- tési és a kárenyhítõ juttatás iránti igény benyújtásának, a kárenyhítõ juttatás megállapításának részletes szabályait, a kárenyhítõ juttatás jogszabálysértés esetén jogosulatlan- nak minõsülõ részét és az ellenõrzés rendjét,

b) a többletforrás igénybevételéhez szükséges feltéte- leket és a feltételek teljesítése igazolásának módját, vala- mint

c) a mezõgazdasági õstermelõnek minõsülõ mezõgaz- dasági termelõ által a kárenyhítési hozzájárulás fizetési kötelezettségvállalás megtételének részletes szabályait rendeletben határozza meg.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

16. §Ez a törvény az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a mezõgazdasági termékek elõállításával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történõ alkalmazásáról és a 70/2001/EK rendelet módosí- tásáról szóló, 2006. december 15-i 1857/2006/EK bizott- sági rendelet 11. cikkének végrehajtásához szükséges ren- delkezéseket állapítja meg, és a kárenyhítõ juttatás feltéte- lei megfelelnek e rendelet 11. cikke szerinti kedvezõtlen éghajlati jelenségek folytán járó támogatás igénybevétele valamennyi feltételének.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

(7)

2008. évi CXIV.

törvény

a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény módosításáról*

1. §A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kap- csolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII.

törvény (a továbbiakban: Tv.) 5. §-a a következõf)ponttal egészül ki:

[A piaci szereplõk gazdálkodása kiszámíthatóságának érdekében biztosítani kell, hogy]

„f) a pályázati és kérelmezési feltételek és határidõk a jogszabály vagy pályázati felhívás alapján egy benyújtási idõszakban benyújtott kérelmek vagy pályázatok esetén – közösségi jogi aktus eltérõ rendelkezése hiányában – az ügyfél hátrányára nem módosíthatók.”

2. §(1) A Tv. 9. §r)pontja helyébe a következõ rendel- kezés lép:

[A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:]

„r) mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) támogatások:az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a me- zõgazdasági termelõágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1535/2007/EK bizottsági rendelet (2007. december 20.), az EK-Szerzõdés 87. és 88. cikkének a halászati ágazatban nyújtott csekély összegû (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról és az 1860/2004/EK rendelet módosításá- ról szóló 875/2007/EK bizottsági rendelet (2007. július 24.), valamint a Szerzõdés 87. és 88. cikkének a de mini- mis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (2006. december 15.) hatálya alá utalt mezõgazdasági és agrár-vidékfejlesztési állami támogatások;”

(2) A Tv. 9. §-a a következõs)–z)pontokkal egészül ki:

[A törvény, valamint a törvény végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:]

„s) szándékosság, súlyos gondatlanság (a továbbiak- ban együtt: szándékosság):a mezõgazdasági és vidékfej- lesztési intézkedésekkel összefüggésben szándékosnak minõsül az ügyfél, illetve az általa igénybevett közremû- ködõ, képviselõ magatartása, amennyiben az ügyfél vagy az általa igénybevett közremûködõ, képviselõ tudatában van annak, hogy a tanúsított tevõleges magatartás vagy mulasztás az intézkedésekkel összefüggésben az ügyfél számára a jogosultság jogosulatlan megszerzése, annak fenntartása, illetve az intézkedésekkel összefüggésben jo- gosultságának bármely eleme vonatkozásában kedvezõbb elbírálást biztosít, mint a tanúsított tevõleges magatartás nélkül;

t) gondatlanság: a mezõgazdasági és vidékfejlesztési intézkedésekkel összefüggésben gondatlannak minõsül az ügyfél, illetve az általa igénybevett közremûködõje, kép- viselõje magatartása, amennyiben az a 9. §s)pontja szerint nem minõsíthetõ szándékos magatartásnak;

u) keretkimerülés: a jogszabályban meghatározott jo- gosultsági keret teljes mértékû vagy olyan részleges kime- rülése, amikor a fennmaradó rész (maradvány) az intézke- dés jellegébõl adódóan nem használható ki;

ü) támogatási jogosultság: a közvetlen támogatási in- tézkedések keretében az ügyfél számára megállapított olyan vagyoni értékû jog, amelynek azonosítását és nyil- vántartását közösségi jogszabály írja elõ;

v) monitoring: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet, az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási sza- bályainak megállapításáról szóló 2006. december 15-i 1974/2006/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban:

1974/2006/EK bizottsági rendelet), az 1198/2006/EK ta- nácsi rendelet, valamint az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendelet végrehajtására vo- natkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2007.

március 26-i 498/2007/EK bizottsági rendelet (a továb- biakban: 498/2007/EK rendelet) szerint meghatározott mutatókra vonatkozóan végrehajtott, az intézkedések megkezdésekor, valamint a célkitûzéseikhez viszonyított elõrehaladásának, hatásának rendszeres vizsgálata;

w) monitoring-adatgyûjtés: az 1698/2005/EK tanácsi rendelet, az 1974/2006/EK bizottsági rendelet, az 1198/2006/EK tanácsi rendelet, valamint a 498/2007/EK bizottsági rendelet szerint meghatározott mutatókra vonat- kozóan végrehajtott, az intézkedések megkezdésekor, va- lamint a célkitûzéseikhez viszonyított elõrehaladásának, hatásának mérésére szolgáló adatok rendszeres gyûjtése;

x) monitoringrendszer: a monitoringrendszer a moni- toring tevékenység folytatása céljából létrehozott intézmé- nyek, szervezetek, eszközök és eljárásrendek, valamint ezek együttes mûködtetése érdekében foganatosított intéz- kedések összessége;

y) pénzügyi kapcsolat:olyan gazdasági kapcsolat a me- zõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a vele kapcsolatban álló ügyfél között, amelynek alapján közöt- tük tartozások és követelések keletkeznek, azaz elszámo- lási viszony jön létre;

z) szakrendszer:az ügyfél-nyilvántartáshoz a regisztrá- ciós számmal kapcsolódó, a mezõgazdasági és vidékfej- lesztési támogatási szerv, valamint a hatáskörrel rendelke- zõ hatóság hatáskörébe tartozó, általuk mûködtetett (veze- tett) nyilvántartás.”

3. §A Tv. 10. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(2) E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni továbbá az Európai Unió bármely tagállamában székhellyel, telep-

* A törvényt az Országgyûlés a 2008. december 15-i ülésnapján fogadta el.

(8)

hellyel rendelkezõ jogi személyre, illetve jogi személyi- séggel nem rendelkezõ szervezetre, továbbá az Európai Unió bármely tagállamában lakóhellyel, szokásos tartóz- kodási hellyel rendelkezõ arra a természetes személyre, aki (amely) Magyarországon gazdasági (termelõ, szolgál- tató, üzemi, üzleti) tevékenységet folytat, és a vonatkozó jogszabályok alapján:

a) exportbizonyítvány kiállítása iránti kérelem, b) másik tagállamban kiállított exportbizonyítvány alapján export-visszatérítés iránti kérelem,

c) export-visszatérítés megállapítására szolgáló eljárás keretében ajánlat, valamint

d) intervenciós értékesítési vagy felvásárlási eljárás so- rán ajánlat

benyújtásával az illetékes szervnél eljárást kezdeményez.”

4. §(1) A Tv. 11. §-ának (3) bekezdésf)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A törvény hatálya alá tartozó végrehajtási feladatot el- látó szervek, illetve szervezetek:]

„f)a LEADER helyi akciócsoport.”

(2) A Tv. 11. §-ának (10) bekezdése helyébe a követke- zõ rendelkezés lép:

„(10) Ha az igazoló szerv, az igazoló hatóság, a közre- mûködõ szervezet, az ellenõrzõ hatóság, az átruházott fel- adatot ellátó szervezet, az együttmûködõ szervezet, a helyi akciócsoport, a nemzeti vidéki hálózat kijelöléséhez a köz- beszerzésekrõl szóló 2003. évi CXXIX. törvény alapján nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, e szervek, illet- ve szervezetek kijelölésérõl a miniszter – ha e szervek, szervezetek felett az alapítói, illetõleg irányítási jogokat más miniszter gyakorolja, az államháztartásért felelõs mi- niszterrel egyetértésben, az érintett miniszterrel együttes – rendeletben intézkedik. Amennyiben a kijelölés alapján a feladat ellátásáról szóló megállapodást olyan szervezettel kötik meg, amely felett az alapítói, illetõleg irányítási jo- gokat más miniszter gyakorolja, e megállapodás létrejötté- hez az államháztartásért felelõs miniszter, valamint az ala- pítói, illetõleg irányítási jogokat gyakorló miniszter jóvá- hagyása szükséges. A Kormány rendeletben intézkedik a nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott szervezet, köztestület vagy személy átruházott feladatot ellátó vagy együttmûködõ szervezetként való kijelölésérõl, valamint az általuk ellátandó hatósági feladatok körérõl.”

(3) A Tv. 11. §-ának (12)–(13) bekezdése helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„(12) E törvény rendelkezéseit az exportengedélyezés- sel, az export-visszatérítéssel kapcsolatos eljárásra, vala- mint a vámhatóság ellenõrzési hatáskörébe tartozó egyes intézkedésekre a közösségi jogi aktusokban, valamint a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

(13) A Kormány a miniszter útján az agrárgazdaság fej- lesztésérõl szóló 1997. évi CXIV. törvény 2. §-ában fog-

laltak szerint évente beszámol az Országgyûlésnek a tör- vény hatálya alá tartozó intézkedések végrehajtásáról.”

(4) A Tv. 11. §-a a következõ (14) bekezdéssel egé- szül ki:

„(14) E törvény 28., 29–30/A. §-ában meghatározott nyilvántartási kötelezettség kiterjed a hatáskörrel rendel- kezõ hatóság hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyekben részt vevõ ügyfelekre is.”

5. §(1) A Tv. 12. §-ának (5) bekezdése helyébe a követ- kezõ rendelkezés lép:

„(5) A törvény hatálya alá tartozó intézkedéssel kapcso- latban elektronikus ügyintézésre akkor van lehetõség, ha azt e törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján ki- adott jogszabály az ügy típusának megjelölésével lehetõvé teszi. Ez esetben a Ket. elektronikus ügyintézésre vonatko- zó rendelkezéseit a külön jogszabályban meghatározott el- térésekkel kell alkalmazni.”

(2) A Tv. 12. §-a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Jogszabályban meghatározott esetben az ügyfélnek elektronikus úton kell a kérelmet, pályázatot benyújtania, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítenie.”

6. §A Tv. 13. §-a (1) bekezdésénekc)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A miniszter illetékes hatósági jogkörének gyakorlása során:]

„c)gondoskodik az egyes intézkedésekhez kapcsolódó monitoringrendszer mûködéséhez és az ellenõrzési felada- tok végrehajtásához szükséges ágazati információs rend- szereknek más információs rendszerekkel való összehan- golásáról;”

7. §A Tv. 14. §-ának (1) bekezdése a következõh)pont- tal egészül ki:

[A miniszter irányító hatósági jogkörének gyakorlása során:]

„h)mûködteti a monitoringrendszert, valamint átveszi és kezeli az 1698/2005/EK rendeletben, valamint az 1198/2006/EK rendeletben foglalt adatszolgáltatási, jelen- téstételi és értékelési kötelezettségek teljesítésére, a mezõ- gazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által gyûj- tött és összesített, az integrált igazgatási és ellenõrzési rendszerben nyilvántartott monitoringadatokat.”

8. §A Tv. 15. §-a (1) bekezdésénekd)–e)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a kö- vetkezõf)ponttal egészül ki:

[A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv felelõs:]

„d)aza)–c) pontok szerinti feladatok végrehajtásával összefüggõ nyilvántartási,

e) monitoring-adatgyûjtési, valamint

f) törvényben, illetve kormányrendeletben meghatáro- zott egyéb közigazgatási

feladatok ellátásáért.”

(9)

9. §A Tv. 19. §-ának (4)–(5) bekezdése helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (3) bekezdésben meghatározott adatcsere kap- csán a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által mûködtetett integrált informatikai rendszer, valamint nyilvántartási rendszerek kód- és törzsadatait kell alkal- mazni, különös tekintettel a kiválasztásra kerülõ ügyfelek azonosítására.

(5) A hatáskörrel rendelkezõ hatóság a kölcsönös meg- feleltetés körébe tartozó ellenõrzésekhez kapcsolódó nyil- vántartási rendszereit a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által mûködtetett ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódva úgy alakítja ki, hogy az ügyfél azonosításához kapcsolódó e törvény szerinti adatokat az ügyfél-nyilvántartási rendszer tartja nyilván.”

„(7) A (3) bekezdésd)pontja alapján kiállított jegyzõ- könyvet a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által mûködtetett integrált informatikai rendszer által elektronikusan is közvetlenül átvehetõ módon kell kiállí- tani.”

10. §A Tv. 22. §-a (1) bekezdésénekb)–c)pontja helyé- be a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a bekezdés a következõd)ponttal egészül ki:

[A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásához:]

„b) az egyes intézkedésekben való részvétellel össze- függõ eljárás során az ügyfélre vonatkozóan keletkezett adatokat,

c) a monitoring-adatszolgáltatás keretében gyûjtött adatokat, valamint

d) az ügyfél ellenõrzése során harmadik személyrõl nyert – személyes adatként az a)pont szerinti – adatokat [aza)–d)pontok a továbbiakban együtt: támogatási adat]

az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogosulatlanul igénybe vett támogatás végrehajtásához való jog elévülé- séig kezelheti.”

11. §A Tv. 24. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„24. § (1) Nem nyilvános támogatási adat a mezõgazda- sági és vidékfejlesztési támogatási szerv eljárásában készí- tett vagy rögzített, a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII.

törvény 19/A. §-a szerinti adat.

(2) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által kezelt támogatási adatok közül közérdekbõl nyilvános adat e törvény alapján a mezõgazdasági és vi- dékfejlesztési támogatási szerv által folyósított, a központi költségvetésbõl, illetve az EMGA-ból, az EMVA-ból, il- letve EHA-ból finanszírozott támogatásban részesülõ ügy- fél:

a) neve (elnevezése), lakóhelye, székhelye, telephelye, b) a támogatás jogcíme,

c) a folyósított támogatás összege, valamint

d) a jogosulatlan igénybevétel alapján visszafizetett tá- mogatási összege.

(3) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv negyedévenként a tárgyév elsõ napjától az adott ne- gyedév utolsó napjáig folyósított, a (2) bekezdésben meg- határozott támogatásokra, illetve a jogosulatlan igénybe- vétel alapján visszafizetett támogatásokra vonatkozó, (2) bekezdés szerinti adatokat honlapján legkésõbb a ne- gyedévet követõ hónap utolsó napjáig közzéteszi. A köz- zétételben az idõszak során folyósított EMGA és EMVA támogatások együttes összege, valamint a folyósított tá- mogatások teljes összege is feltüntetésre kerül.

(4) A (3) bekezdés szerint közzétett adatokhoz a mezõ- gazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv olyan kere- sõprogramot biztosít, amely a felhasználók számára lehe- tõvé teszi, hogy a kedvezményezettek között név, közigaz- gatási terület, összeg szerint, vagy ezek kombinációjával végezzenek keresést.

(5) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv alkalmazottja, volt alkalmazottja, az ellenõrzésbe vagy az eljárásba bevont szakértõ és minden más személy, akinek az adatszolgáltatás, -nyilvántartás, -feldolgozás, az ellenõrzés, a támogatás megállapítása, tartozásbeszedés, végrehajtás, illetve statisztikai célú felhasználás során fel- adataival összefüggésben feladataihoz kapcsolódó nem nyilvános támogatási adat vagy törvény által védett adat jut a tudomására, köteles azt megõrizni.

(6) Az (5) bekezdésben megjelölt személy megsérti a ti- toktartási kötelezettséget, ha a mezõgazdasági és vidékfej- lesztési támogatási szerv hatáskörébe tartozó eljárásokban vagy bírósági eljárás során megismert nem nyilvános tá- mogatási adatot alapos ok nélkül illetéktelen személy ré- szére hozzáférhetõvé tesz, felhasznál vagy közzétesz.

(7) Amennyiben az ügyfél az intézkedésben való rész- vételre irányuló kérelme, pályázata összeállítása céljából tanácsadói szolgáltatást vesz igénybe, a tanácsadást végzõ titoktartási kötelezettségére a külön jogszabályban, a köz- vetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban, valamint az ügyféllel kötött megállapodásban foglaltakat kell alkal- mazni.”

12. §(1) A Tv. 25. §-ának (4) bekezdése a következõ j)ponttal egészül ki:

[A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv – ha az adott szerv az adat kezelésére törvény alapján egyébként jogosult – tájékoztatja a nem nyilvános támoga- tási adatról:]

„j) a Magyar Államkincstárat az országos támogatási monitoringrendszer mûködtetése céljából, a Szerzõdés 87.

és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalma- zásáról szóló 1998/2006/EK bizottsági rendelet (2006. de- cember 15.) végrehajtásához kapcsolódóan.”

(2) A Tv. 25. §-ának (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(5) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv jogosult a nem nyilvános támogatási adatról az utó-

(10)

lagos vállalat-ellenõrzések végrehajtásáért felelõs hatósá- got tájékoztatni, ha az az ügyfél intézkedésben való rész- vétele során tanúsított eljárásának utólagos ellenõrzéséhez szükséges.”

13. § A Tv. 26. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„26. § (1) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támoga- tási szerv a támogatási adatok nyilvántartására az alábbi nyilvántartási rendszereket mûködteti:

a) ügyfél-nyilvántartási rendszer,

b) az intézkedések kezelésére szolgáló nyilvántartási és ellenõrzési rendszerek,

c) földterület azonosítási rendszer,

d) a szõlõültetvények országos térinformatikai nyil- vántartása,

e) intervenciós raktárregiszter,

f) mezõgazdasági célú csekély összegû (de minimis) tá- mogatások nyilvántartási rendszere,

g) monitoring adat-nyilvántartási rendszer [az a)–g)pontok a továbbiakban együtt: nyilvántartási rend- szerek].

(2) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a nyilvántartási rendszerek mûködtetésével kapcso- latos technikai feladatok ellátására adatfeldolgozót bízhat meg.

(3) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv részére az intézkedések végrehajtása során a vonat- kozó feltételek, illetve kötelezettségek betartásának ellen- õrzése céljából adatokat kell átadni:

a) a vámhatóság által kezelt vámadatbázisból,

b) a külkereskedelmi államigazgatási szerv által kezelt importengedély-nyilvántartásból,

c) a szõlõültetvény-kataszterbõl,

d) az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rend- szerbõl (ENAR),

e) az Országos Erdõállomány Adattárból,

f) a védett és védelemre tervezett természeti területek nyilvántartásából,

g) az Országos Támogatási Monitoring Rendszer nyil- vántartásából,

h) a külön jogszabály szerint elismert ökológiai terme- lést ellenõrzõ szervezet által vezetett, az ökológiai gazdál- kodással összefüggõ nyilvántartásból,

i) a vetõmag-nyilvántartási rendszerbõl,

j) a személyek azonosítására a személyiadat- és lakcím- nyilvántartásból,

k) a cégnyilvántartásból, l) az ingatlan-nyilvántartásból, m) a földhasználati nyilvántartásból, n) az Országos Halászati Adattárból,

o) a munkaügyi és munkavédelmi hatóság adatbázisá- ból,

p) az egyenlõ bánásmód követelményének érvényesü- lését ellenõrzõ közigazgatási szerv által kezelt adatbázis- ból,

q) az I. és II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódó információs rendszerekbõl,

r) az adóhatóságtól az adóazonosító nyilvántartásból, s) a Tenyészet Információs Rendszerbõl,

t) a Baromfi Információs Rendszerbõl,

u) az Országos Állat-egészségügyi Információs Rend- szerbõl,

v) a hatáskörrel rendelkezõ hatóság nyilvántartási rend- szereibõl,

w) az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság adat- tárából az ügyfelek sajátjogú nyugellátásáról,

x) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától (KEKKH) az egyéni vállalkozókra vonatkozó nyilvántartásból.

(4) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfélre vonatkozó támogatási adatokat egymás- sal, valamint az e törvény alapján átvett adatokkal a fel- adatkörében végzendõ ellenõrzés céljából köteles össze- vetni, illetve felhasználhatja.

(5) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenõrzé- sekhez kapcsolódó nyilvántartási rendszerek mûködtetése érdekében a hatáskörrel rendelkezõ hatóság részére a 26. § (1) bekezdésb)pontja szerinti nyilvántartási rendszerek- ben szereplõ adatokat az ellenõrzések lefolytatásához és kiértékeléséhez szükséges mértékben átadja.

(6) Az (1) és (3) bekezdés szerinti nyilvántartásokban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adatok helyességét, valósággal egyezõségét vitatja.”

14. §A Tv. 27. §-ának (1) bekezdése helyébe a követke- zõ rendelkezés lép:

„(1) Az intézkedésekhez kapcsolódó támogatási adatok kezelésére, ellenõrzésére és a kérelmek egységes benyúj- tására a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv integrált informatikai rendszert mûködtet.”

15. §A Tv. 28. §-át megelõzõ alcím helyébe a követke- zõ alcím lép:

„Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rend- szer”

16. §A Tv. 28. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„28. § (1) Az intézkedésekben, valamint a hatáskörrel rendelkezõ hatóság kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy az ügyfél legkésõbb a kérelem be- nyújtásával egyidejûleg nyilvántartásba vetesse magát a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett Egységes Mezõgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (e törvény alkalmazásában: ügyfél-nyilván- tartási rendszer).

(2) A nyilvántartásba vétel iránti kérelemben be kell je- lenteni az ügyfél:

(11)

a) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, természetes személyre vonatkozóan továbbá születési nevét, születési helyét, születési idejét, anyja nevét, állampolgárságát, kül- földi természetes személyre vonatkozóan – amennyiben az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 1. pontjában meghatározottak szerinti adóazonosító szám- mal nem rendelkezik – úti okmányának vagy személyazo- nosító igazolványának számát;

b) képviseletére jogosult nevét, lakcímét;

c) az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 1. pontjában meghatározottak szerinti adóazonosító számát, külföldi vállalkozás esetén az illetõsége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát;

d) lakcímét, székhelyét, telephelyét vagy telephelyeit;

e) statisztikai számjelét;

f) levelezési címét – ha az nem azonos székhelyével, te- lephelyével –, továbbá a Magyarországon lakóhellyel vagy telephellyel nem rendelkezõ külföldi ügyfél esetében magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét (székhelyét), valamint elektronikus levélcímét, amennyiben az elektronikus ügyintézést választja;

g) iratai õrzésének helyét, ha az nem azonos az ügyfél székhelyével vagy lakóhelyével;

h) jogelõdjét és jogelõdjének regisztrációs számát, adóazonosító számát;

i) cégjegyzékszámát;

j) költségvetési szerv esetén típusát, törzskönyvi nyil- vántartási számát;

k) regisztráció típusát;

l) ügyfélkör szerinti azonosító adatát.

(3) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél-nyilvántartás vezetése keretében

a) ellátja a nyilvántartás vezetésével összefüggõ ható- sági feladatokat,

b) megállapítja a regisztrációs (nyilvántartási) számot, c) törvény vagy törvény felhatalmazása alapján, az ab- ban meghatározott körben külön jogszabály alapján adat- szolgáltatást teljesít a nyilvántartásból,

d) mûködteti az ügyfél-nyilvántartás informatikai rendszerét.

(4) A nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a mezõgazda- sági és vidékfejlesztési támogatási szervnél, valamint a ha- táskörrel rendelkezõ hatóságnál is be lehet nyújtani.

(5) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a hatáskörrel rendelkezõ hatóság részére biztosítja az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez való folyamatos hozzá- férést, továbbá feladataik ellátása, a szükséges ellenõrzé- sek lefolytatása érdekében a mezõgazdasági és vidékfej- lesztési támogatási szerv és a hatáskörrel rendelkezõ ható- ság kölcsönösen biztosítják egymás részére a szakrendsze- reikhez való hozzáférést.

(6) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv, illetve a hatáskörrel rendelkezõ hatóság a hatásköré- be tartozó szakrendszereket (nyilvántartási alrendszere- ket) az ügyfél-nyilvántartáshoz kapcsolódóan alakítja ki.”

17. §A Tv. a következõ 28/A. §-sal egészül ki:

„28/A. § (1) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támo- gatási szerv hatáskörébe tartozó, pénzügyi következmé- nyekkel járó intézkedésben csak az az ügyfél vehet részt, aki (amely) a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében beje- lentette a vállalkozása a kis- és középvállalkozásokról, fej- lõdésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti minõsítését is.

(2) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv hatáskörébe tartozó, pénzügyi következményekkel járó intézkedésben csak az a támogatást igénylõ vagy tá- mogatást nem igénylõ, de pénzügyi kapcsolattal rendelke- zõ ügyfél vehet részt, aki (amely) a nyilvántartásba vétel iránti kérelmében, de legkésõbb a pénzügyi következmé- nyekkel járó intézkedésre vonatkozó kérelem benyújtásá- val egyidejûleg bejelentette bankszámlaszámát, valamint annak devizanemét. Nemzetközi bankszámlaszámot a kül- földi vállalkozásnak vagy külföldi természetes személy ügyfélnek kell megadnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott bankszámlaszám bejelentéséhez az ügyfél nevére szóló bankszámla létezé- sét igazoló bankszámlakivonat másolatát vagy a számlát vezetõ hitelintézet által kiadott egyéb igazolást kell csa- tolni.

(4) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfél-nyilvántartási rendszer részeként, a tör- vény hatálya alá tartozó eljárások végrehajtásához szüksé- ges mértékben nyilvántartja az ügyfelek fióktelepeit, ter- melõegységeit, a gazdálkodás végzésének helyeit.

(5) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv és a hatáskörrel rendelkezõ hatóság az ügyfelekre – beleértve a mezõgazdasági termelõket, valamint a mezõ- gazdasági üzemeket is – vonatkozó, közösségi jogi aktu- sok szerinti nyilvántartásról szakrendszer keretében gon- doskodik.”

18. §A Tv. 29. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„29. § (1) Az ügyfél köteles a mezõgazdasági és vidék- fejlesztési támogatási szervet az ügyfél-nyilvántartásba bejelentett adataiban bekövetkezett változásról, valamint a (4) bekezdés szerinti változásról – annak bekövetkezésétõl számított tizenöt napon belül – a mezõgazdasági és vidék- fejlesztési támogatási szerv által elõírt nyomtatványon ér- tesíteni.

(2) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv vagy a hatáskörrel rendelkezõ hatóság a változásról egyéb módon tudomást szerez, az ügyfél a vál- tozásbejelentési kötelezettséget a mezõgazdasági és vi- dékfejlesztési támogatási szerv által kibocsátott felszólí- tásban (végzésben) meghatározott határidõben köteles tel- jesíteni.

(3) Az ügyfélnyilvántartásba bejelentett bankszámla- szám – az ügyfél és a pénzügyi intézmény(ek) közötti fi- nanszírozási (hitel) kapcsolat miatt szükségessé váló – módosításához az ügyfél és a pénzügyi intézmény(ek) erre vonatkozó együttes megállapodása, továbbá a megállapo-

(12)

dásnak – az erre rendszeresített nyomtatványon – az ügyfél vagy a pénzügyi intézmény(ek) által a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek történt bejelentése szükséges.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettség ki- terjed az ügyfél végelszámolásának elhatározására, csõd- eljárás-, végelszámolás-, felszámolási-, illetõleg adósság- rendezési eljárás alatt állásának, valamint a jogi személy, illetve egyéb szervezet megszûnésére is. Ebben az esetben a bejelentési kötelezettség kiterjed a jogi személy, illetve egyéb szervezet vagyonfelügyelõjére, végelszámolójára, felszámolójára, illetve pénzügyi gondnokára is.

(5) Az (1)–(2) bekezdés szerinti kötelezettség elmulasz- tása esetén a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az ügyfelet, a vagyonfelügyelõt, felszámolót, végel- számolót, illetve a pénzügyi gondnokot mulasztási bírság fizetésére kötelezi.”

19. §A Tv. a következõ 29/A. §-sal egészül ki:

„29/A. § (1) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támo- gatási szerv az ügyfél által bejelentett adatokat az ellenõr- zések során összevetheti a 26. § (3) bekezdésében megha- tározott nyilvántartások adataival.

(2) Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv megállapítja, hogy az ügyfél által bejelen- tett és a 26. § (3) bekezdésében meghatározott nyilvántar- tások között eltérés van, az ügyfelet – az adateltérés oká- nak tisztázása érdekében – a bejelentett adatok igazolására szólítja fel.

(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt eltérést a me- zõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv közhite- les nyilvántartás adata alapján állapítja meg, úgy a közhi- teles nyilvántartásban szereplõ adatot – a (2) bekezdés sze- rinti igazolásra történõ felszólítás nélkül – az ügyfél-nyil- vántartási rendszerben átvezeti és errõl az ügyfelet érte- síti.”

20. §A Tv. 30. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„30. § (1) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támoga- tási szerv kérelem alapján nyilvántartásba veszi az ügyfe- let, és részére regisztrációs számot állapít meg.

(2) Az ügyfélnek a regisztrációs számát az intézkedé- sekben való részvétellel, illetve a hatáskörrel rendelkezõ hatóság eljárásaival összefüggõ valamennyi rendszeresí- tett nyomtatványon fel kell tüntetnie.

(3) A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv a regisztrációs szám megállapítása iránti kérelmet ér- demi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja, ha az ügyfél ál- tal bejelentett adatok valótlanok vagy hiányosak.

(4) Annak részére, aki (amely) nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nem nyújtott be, a mezõgazdasági és vidék- fejlesztési támogatási szerv, valamint a hatáskörrel rendel- kezõ hatóság – amennyiben ez a jogszabályban meghatá-

rozott feladatainak végrehajtásához szükséges – technikai azonosítót állapíthat meg.”

21. §A Tv. a következõ 30/A. §-sal egészül ki:

„30/A. § Amennyiben a mezõgazdasági és vidékfejlesz- tési támogatási szerv tudomására jut, hogy az ügyfél az ügyfél-nyilvántartási rendszerhez kapcsolódó válto- zás-bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséig, valamint az ezek elmulasztása miatt kiszabott mulasztási bírság megfi- zetéséig az ügyfél részére a mezõgazdasági és vidékfej- lesztési támogatási szerv a törvény hatálya alá tartozó in- tézkedések alapján, valamint a hatáskörrel rendelkezõ ha- tóság a kérelemre induló eljárásaiban jogosultságot nem állapít meg, illetve támogatást nem folyósít, valamint az ügyfél által benyújtott új kérelmeket érdemi vizsgálat nél- kül elutasítja.”

22. §A Tv. 31-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában az e tör- vény hatálya alá tartozó, földterülethez kapcsolódó támo- gatások eljárásainak kizárólagos országos földterület-azo- nosítási rendszere a Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (a továbbiakban: MePAR). A MePAR adatbázi- sa állami tulajdonban van, amely felett a rendelkezési jo- got – ide értve a tárolt adatok karbantartását is – az állam nevében a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv gyakorolja.”

23. §A Tv. a következõ 31/A–31/B. §-sal egészül ki:

„Intervenciós raktárregiszter

31/A. § (1) Az intervenciós raktárregiszter országos adatbázis, amely az intervenciós termékek raktározásához, megõrzéséhez, szállításához vagy átadásához kapcsolódó mûveletek elvégzése érdekében biztosítja a raktározási helyszínek és raktárépítmények egyedi beazonosíthatósá- gát.

(2) Az intervenciós raktárregiszter a 28. § (2) bekezdés szerinti adatokon kívül tartalmazza az ügyfél regisztrációs számát, a raktározási helyszíneket és a raktározási építmé- nyek mûszaki paramétereit.

(3) A hatósági nyilvántartás adatait a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az informatikai rendsze- rében kezeli. A (2) bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történõ rögzítése a mezõgaz- dasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által történik a raktárregiszterbe történõ bejelentkezés alkalmával. A me- zõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv azokat a raktározókat, akikkel már kötött raktárszerzõdést, beje- lentkezés nélkül nyilvántartásba veszi.

(4) Az intervenciós raktárnyilvántartással kapcsolatos részletes szabályokat külön jogszabály tartalmazza.

(13)

A szõlõültetvények országos térinformatikai nyilvántartása

31/B. § A szõlõültetvények országos térinformatikai nyilvántartásának (a továbbiakban: VINGIS) adatbázisa állami tulajdonban van, amely felett a rendelkezési jogot az állam nevében a mezõgazdasági és vidékfejlesztési tá- mogatási szerv gyakorolja.”

24. §A Tv. 32. §-a (1) bekezdésénekb)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[A mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv az egyes intézkedésekkel kapcsolatos támogatási döntéseit jogszabályban vagy pályázati felhívásban rögzített támo- gatási mértékek alapján, illetve az egyes jogcímekre elkü- lönített forrás figyelembevételével:]

„b)jogszabályban vagy a pályázati felhívást tartalmazó közleményben meghatározottak szerint benyújtási vagy beérkezési sorrend alapján,”

[az a)–c) pontban rögzített eszközök önálló vagy együttes alkalmazásával hozza meg.]

25. §A Tv. 35. §-ának (2)–(3) bekezdése helyébe a kö- vetkezõ rendelkezés lép:

„(2) A könyveket, nyilvántartásokat, ideértve az intéz- kedéssel összefüggõ külön analitikát is – ha jogszabály másként nem rendelkezik – úgy kell vezetni, hogy

a) a bennük foglalt feljegyzések e törvényben, illetve a számvitelrõl szóló törvény bizonylati rendjére vonatkozó és egyéb jogszabályokban elõírt bizonylatokon alapulja- nak,

b) intézkedésenként folyamatosan tartalmazzák a tá- mogatást, illetve az egyéb fizetési kötelezettséget megha- tározó adatokat és azok bizonylati hivatkozásait,

c) azokból kitûnjék az adott idõszakra vonatkozóan a támogatás, illetve az egyéb fizetési kötelezettség alapja,

d) az intézkedésekben való részvételnek, valamint az alapul szolgáló bizonylatoknak az ellenõrzését lehetõvé tegyék.

(3) Az EMVA-ból és az EHA-ból finanszírozott, jog- szabályban, illetve pályázati felhívást tartalmazó közle- ményben meghatározott intézkedések esetében az intézke- déssel összefüggõ gazdasági eseményekrõl kiállított bi- zonylatra rá kell vezetni a támogatási döntésben meghatá- rozott azonosító számot, valamint a külön jogszabály által meghatározott további adatokat.”

26. §A Tv. 37. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„37. § (1) A kérelem, a pályázat benyújtására, illetve az adatszolgáltatásra a külön jogszabályban vagy a jogszabá- lyi felhatalmazás alapján közleményben meghatározottak szerint papír alapú vagy elektronikus nyomtatvány rend- szeresíthetõ. Ebben az esetben a rendszeresített nyomtat- vány alkalmazása kötelezõ. A rendszeresített nyomtatvá- nyon történõ teljesítéssel azonos értékû, ha a kérelmet az ügyfél a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási

szerv honlapján közzétett számítógépes program segítsé- gével tölti ki és állítja elõ, és a kinyomtatott iratot aláírva a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez benyújtja vagy ügyfélkapun keresztül elektronikus úton küldi meg a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervhez.

(2) A kérelem, a pályázat benyújtása, valamint az adat- szolgáltatás a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támoga- tási szerv által közzétett módon, gépi adathordozón is tel- jesíthetõ. A gépi adathordozón teljesített kérelem, pályázat benyújtásához, valamint az adatszolgáltatáshoz mellékelni kell az ügyfél aláírásával hitelesített nyilatkozatot annak típusáról és benyújtásának idõpontjáról.

(3) A nem ügyfélkapun keresztül elektronikus úton, ille- tõleg adathordozón teljesített adatszolgáltatáshoz mellé- kelni kell az azzal azonos adattartalmú, aláírt iratot is, ki- véve, ha azt legalább fokozott biztonságú elektronikus alá- írással látták el. Az ügyfél köteles meggyõzõdni arról, hogy a papír alapú és az elektronikusan benyújtott példány adattartalma megegyezik. Abban az esetben, ha a papír alapon és az elektronikus módon benyújtott nyomtatvá- nyok adattartalma eltér, az elbírálásnál a papír alapú és alá- írt példányt kell figyelembe venni.

(4) Az (1) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel a me- zõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervnek közzé kell tennie a rendszeresített nyomtatványokat, az ahhoz kapcsolódó eljárási tájékoztatókat, és gondoskodnia kell arról, hogy azok az ügyfelek számára megfelelõ idõben, az ügyfelek által szabadon elérhetõ helyen álljanak rendelke- zésre.”

27. §A Tv. 38. §-ának (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Jogszabály lehetõvé teheti, hogy a kérelmet be- nyújtani, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíte- ni a mezõgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv- nél személyesen vagy fax útján is lehessen. A regisztrációs szám megállapítása iránti kérelem személyesen is benyújt- ható.

(4) Jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában a kérelem benyújtására megállapított határidõt megtartottnak kell te- kinteni, ha a kérelmet legkésõbb a határidõ utolsó napján postára adták, illetve az elektronikus úton benyújtásra ke- rülõ kérelmek esetében az automatikus értesítés legkésõbb a határidõ utolsó napjának dátumával történõ beérkezést igazolja.”

„(7) A kérelem, illetve a pályázat benyújtása, valamint a vonatkozó jogszabályokban, illetve a pályázati felhívás- ban rögzített feltétek teljesítése az intézkedésben való részvételre nem jelent alanyi jogosultságot, arról csak a rendelkezésre álló jogosultsági keretekre tekintettel hoz- ható döntés.

(8) Az intézkedésekben való részvétel során az ügyfél- nek kell a jogosultsági feltételek meglétét hitelt érdemlõen bizonyítania. Az ügyfelet terheli továbbá a kérelemmel, il-

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :