Részletes beszámoló a MOGÜRT versenyéről

Teljes szövegt

(1)

5 5 - ^ 9 A A

[III

ÍV

Részletes beszámoló a MOGÜRT versenyéről

A tartalomból:

Az autóbehozatalról beszél a

GIKOSZ főiilkára Mi lesz a sebesség-

váltóval ?

Londoni beszámoló KMAC közlemények Beszámoló a . Balatoni

Futárversenyről' Razzián Tardi őrnagy-

gyal

Miiven szomjas a .Kék Madár'?

Levizsgázott a kis .Surányi"

A gépj árműtüzekről Mi újság Délafriká-

ban?

Előkészület a Six Day's Trialra

így brodszeidol Kill- meyer

A Mille Migliáról Hogy folyt le a

szenior T. T. ? .Samu bácsi" rekordja

g r : ' évfolyam, 8. szám

« ; 1947 a u g u s z t u s 1

<• V \ •

150 köiüli tempóban zúg el a pompás KTT

Velocette a M03ÜRT verseny egyik egyene-

sében. „Zsokéja" Puhony Nándor ezúttal is

megállta a sarat, a 350-es kategória győztese-

ként vitte a célba.

(Fol6: MAFIRT)

(2)

AUTÓ , MOTOR GÉPKERES- KEDELMI KFT.

VI., Andrássy-út 4. Т.: 32}—392.

AUTOMOBILIPARI ÉS KERES- KEDELMI RT (ezelőtt Fiat)

X I t t , Dózsa Györffy-út 81. Т.: 124—831*

BANKI SÁNDOR

VI., Audrásey-út 37. (Hajóe-utoai oflldal) Т.: 42«—521

BÁRDI JÓZSEF

V., Kresz G.-u. 15. T.i 328 -737.

BOLGÁR ALADAR

II., Monroe Illlée-rakpart 15. Т.: 1*0—318

BRUCK NÁNDOR ÉS FIAI

Ш . , Reiter Ferenc-u. 19. Т.: 202—835.

DEMÉNYI ÉS FIA

VI., Zichy J.-u. 17. Т.: 128-111.

DÉNES LÁSZLÓ

V., Gr. Klebelsberg-u. 21. Т.: 12J-734.

ENYEDI GYULA

VII.. N a g y a t á d i Szabó-u. 23. Т.: 221—284.

FORD MOTOR RT.

XI'II., Váci-út 45. Т.: 200-925*

GURUBY MARTON ISTVÁN

V. Bátlhory-u. 22.

FORD AUTÓK, HAHN ARTHÜR ÉS TARSAI

VI., Andráesy-iit 10. Т.: 12«—824, 458—57*.

HAUPT JÓZSEF

VI.. Teréz-körút 27. Т.: 124-725.

KOVACSY AUTÓSZALON

VT., A n d r á s s y - ú t 4. Т.: 121-504.

MÉRAY MOTORKERÉKPÁR- GYÁR RT.

VI.. L e M - u . 10/a.. Т.: 201—412. 201—«74.

NEMZETKÖZI GÉPKERESKE- DELMI RT.

X I I I . Ttévész-ri. 1/5. Т.: 200—810*

PAJOR LÁSZLÓ

V.. Góza-u. 1. Т.: 329 -071, 125-454.

PATAKI MIHÁLY

VI., Lirat F.-tér 11. Т.: 225—8И.

PONGRACZ PÉTER

V „ Sallai Tmre-n. 4.

RACZ LÁSZLÓ

VI., Lfozt F.-tér 11. Т.: 221—810.

REIMAN GYULA

IV.. V8r6»maTty-tér 3. Т.: 381—570.

STAR AUTOMOBIL VALLALAT

VI., Liszt F.-tór 11. Т.: 225-82«.

VADAS LÁSZLÓ

IV.. РЫМ1, S.-u. 12. Т.: 182-00«.

VARADI PAL

V., Pannon ia-u. 17/a. Т.: 127—470.

„AUTÓ-MOTOR" RÉVÉSZ ISTVÁN

VII., N a g y a t á d i Sza/bó-u. 37. T.: 222-102.

AUTÓIPAR KFT.

VI., Jókai-u. 26. T.: 122-025.

AUTÓNOVA

VI., Liszt F.-tér 6. T.: 420—741.

BARABAS PALNÉ

VI., Jókai-u. 22. T.: 124-738.

BAUER ÉS GERGELY

VI.. Ara<li-u. 1. T.: 1Í8—397.

BOSCH RÓBERT KFT.

V.. Váci-út 22'26. T.: 200-291, 200 -581.

DÉNES ÉS FRIEDMANN RT.

VI., DessewMy-u. 29. T.: 128-424.

ENYEDI GYULA

v n . . N a g y a t á d i Szabóm. 23. T.: 2Í1-Í84.

FANTL ÉS REZSŐ

V i l i . , Rájkóczi-tér 1. T.: 138-875.

FARKAS FERENC AUTÓSZAK- ÜZLET

V., ¡ír. Teletoi Pál-u. 12. T.: 125-149.

GERVAI FERENC AUTÓALKAT- RÉSZ SZAKÜZLET

VI., Liszt F.-tér 3. T.: 224—875.

GÉPKOCSIALKATRÉSZ ÉS SZERSZÁMKERESKEDELMI KFT.

VI., JÓkai-u. 12. T.: 124—027.

GYURSÁNSZKY ISTVÁN

X I I I . , Jáfiz-u. 48. T.: 201-447.

DR. HIRSCH ÉS REITER

VI., Jókai-u. 28. T.: 129-«««.

HORVÁTH LAJOS

VII, N agymez ö-u. 34. T.: 129—190.

„KARDÁN" AUTÓSZAKÜZLET KFT.

VI., J ó k a i - t é r 3.

KLUGER SÁNDOR

VI., Jóbaii-U. 3. T . : 125—831.

MAGYAR ABRONCS ÉS KERÉK GYÁR RT.

V., Légrády K.-u. 6. T.: 200—183.

M A. K. MOTOR ÉS AUTÓ KELLÉK RT.

VII., Jókai-u. 11. T.: 120-3«4, 121-398.

NAGY JÓZSEF

VI:, J ó k a i - u . 16. T.: 120-487.

PRÁGER MIKLÓS

VI., H o r n Ede-u. 14. T.: 12«—ISI.

RÉVÉSZ LÁSZLÓ

dugaittyú, d.-gyűrű láne VI., Jókai-u. 1. T.: 127-139.

RUDAS SÁNDOR

d u g a t t y ú , d.-gyűrű VII., J ó k a i - t é r 9. T.: 12«-0«4.

SZIGETI ANDOR

VI., Lázár-u. 22. (Opera mosott.) T.: 129-731.

„SZIKRA" AUTÓALKATRÉSZ SZAKÜZLET

VI., Mozsár-u. 1. T.: 129-382.

SZILÁRD BÉLA

VI. Nagymezőin. 15. T.: 122-814.

TATÁR LÁSZLÓ „VOLÁN" _

VI , Liszt F.-tér 7. T . : 420-58«, 421-315.

UNGÁR GYULA

VI., H o r n E.-u. 18. T.: 123-004.

VÁRADI ÉS SZÁNTÓ AUTÓ ALKATRÉSZ ÉS MŰSZAKI KERESKEDÉS

VII.. N a g y a t á d i Szabó-u. 26. (Cyklop ház), -p . ,25 «5«

WILLKAN M. LIPÓTNÉ ÉS TÁRSAI „

VI.. Liezt F. t é r 10. T.: 421-931.

Cjlum

BENKÖ SÁNDOR

g u m i j a v f t ó m e s t e r

XI., Lónyay-u. 23. T.: 185-2««.

CORDATIC MAGYAR GUMI ABRONCS RT

VI., Mozsár-u. 9. T.: 121-«80*

„ELASTIKUM" ELSŐ BUDAPESTI KÖRVULKANIZÁLÓ ÉS GUMI JAVÍTÓ ÜZEM

IX., Üilői-út 56. T.: 138-01«.

GÁBRIEL GYŐZŐ

V. Kádár-u. 4. T.: 129-32«

GURUBY MÁRTON ISTVÁN

V.. Báthory-u. 22.

KARA LÁSZLÓ

V.. Nádor-u. 31. T.: 122 - 428.

KISS ERNŐ MÉRNÖK Gumivulkanizáló üzeme.

XII., Kékgolyó-u. 26. (Délli p. u.-aál.)

MAY KÁLMÁN

VI., Jókai-tér 5. T.: 123-823.

ROSENFELD NYUGATI GUMI ÜZEM

V., K a t o n a J.-u. 2. T.: 121—980.

VADAS SÁNDOR

VI., Lehel-ra. 4/b. Tel.: 201-932.

VULKÁN AUTÓ- ÉS GUMIIPARI

VI., Jókai-u. 1. T.: 121—505.

RT.

Htfhihdkh^f

BIRÓ JENŐ

V I „ Liszt F -tér 2. T.: 225-00«.

GROSZ TESTVÉREK

VI.. Liszt F.-tér 5. T.t 224-483.

GURUBY MÁRTON ISTVÁN

V.. Bátlhory-u. 23.

MOLNÁR ISTVÁN

V., Ba.icsy-Zsilinszky-út 5«. T.: 328—233.

PAJOR IMRÉ Nfi

Vil.. Jókai-u. 21. T.: 125—498.

URBACH LÁSZLÓ

VI.. H u n y a d i - t é r 12. T.: 420—320.

„ROYAL" GARAGE PAJOR LÁSZLÓ

V., K a t o n a J.-u. 8. T.: 329—071, 125—454.

TÁTRA GARAGE ÉS SERVICE

V„ Sállal Inrre-u. 10. T.: 129—830.

AUTÓSZOLGALAT KFT.

V., Gr. Teleki Pál-u. 12. T.: 122—004.

FORD MOTOR RT..

X I I I . , Váci-út 45. T : 200—925*

HARMAT ÉS KMETY

V., Walirmann-u. 23. T.: 201—925.

MADLENYÁIv ANTAL

autó- és m o t o r k e r é k p á r jav.

Vili.. N a g y a t á d i Szabó-u. 21

SACHS MOTOR SERVICE S. H. B.

Kerékpár-és Motorkerékpárgyár.

XIV., Thököly-út 49. T.: 29«—435.

ScffmíMú

FARKAS SÁNDOR

VII., Rákóczi-út 6. T.: 22«-«93.

HIKÁDÉ FERENC

VI., Teréz-körút 7. T.: 224-8«2.

MŰHELY: VIII., K á l v á r i a - t é r 9. T.: 138-99«.

STOLLÁR JÓZSEF

IV.. Moinár-u. 14. T.: 182—2*3.

Tel.: 221-810

(3)

RÁKOS S e g é d m o t o r t ó l a D i e s e l - a u t ó i g javíttasson mindent R á k o s é k n á l

AUTÓVILLAMOSSÁG A K K U M U L Á T O R O K

AUTÓIPAR TEKERCSELÉS STB

L V / L R H I \ DIESEL -SZOLGÁLAT

B U D A

m

E T F

o H

D R

4

V A

3 3

U 2 T C A 11

J3cillBT -vetítőgépek szakszerű javítása

A u t ó j a v í t á s

Méray Ri.

A u t o s e r v i c e

Méray Ri.

LEHEL-U. 10. T.: 201-412, 201-874

OPEL SERVICE

N E M Z E T K Ö Z I G É P K E R E S K E D E L M I R T .

J A

u i B Ó V ^ á l l V L

P

XIII., RÉVÉSZ-UTCA 5 TELEFON: 200-810*

(4)

BOSCH autóipari cikkek

GOLYÓSCSAPÁGY

FANTL és REZSŐ

autóalkatrész, kerékpár, műszaki- és szerszámkereskedők

B U D A P E S T , VIII., R Á K Ó C Z I - T É R 1. T E L E F O N : 1 3 8 - 8 7 5

Autóalkatrészek, felszerelési cikkek, autó- és fémipari speciális szerszámok.

Műszaki áruk, csiszoló- és tömítőanyagok

Masükm.

Első Budapesti Körvulkanizáló és Gumijavító ÜZem

B U D A P E S T , I X . , Ü L L Ő I Ú T 55.

Páva utcai oldal. Tel.: 138 016 T u l . : Lengyel A r t h u r m é r n ö k

Iförvulkanizálások minden méretben, békebeli növényi

nuersgumíbói

INDEN ÁRKÁJÚ

OTORKEREKPÁRT ANNSWIRTH JAVÍT

<Desseu>ffy-u. 47. • tlSU alkatrészét*

SZÉPKUTHY ISTVÁN autójavító üzeme

XIV., H u n g á r i a - k ö r u t 186.

E r z s é b e t k i r á l y n é - ú t s a r k á n

F R A M

OLAJ ÉS MOTORTIS2TITÓ

A z ö s s z e s a m e r i k a i g é p k o c s i k h o z :

Jeep Síudebaker Ford

Dodge Chrysler Cadillac G.M.C. Buick I, n

F R A M - O L A J S Z U R O

é s k ü l ö n b e i é i ( p a i r o n ) s z e r e l é s i u t a s í t á s s a l D É N E S ÉS F I U E D M A N N R. T. B U D A P E S T , VI., DESSEWFFY-IJTCA 2 9 ' R K Í J

>111 IIIIII lllllll llilll

228

(5)

GERVAI

VI., L i s z t F e r e n c - t é r 3

T e l e f o n i ^ 2 4 - 8 7 5

Autóalkatrész, felszerelés és autóvillamos- sági szaküzlet

Akkumulátorok töltve és szára- zon minden típusban

n

GÉPKOCSIALKATRÉSZ ÉS SZERSZÁMKERESKEDELMI KFT.

A Z E L Ő T T

P E R N Y E KÁROLY

Autó-, motorkerékpár- alkatrészek és Jel- szere,lések. Szerszámok

M o t o r k e r é k p á r t ü l l ő i »

BUDAPEST, VI., JÓKAI-UTCA 12

T E L E F O N : 1 2 4 - 0 2 7

IRÁNY JELZŐK

Savüas Serene

autóaMa titUxiet B u d a p e s t . » . . leleHi Pá!-u!ca 12. - Tel. 125-149.

Automobil leiszereioseh szoriirozoit pahiár

H a f f « lézsef

VI., Jókai-uica 16.

T e l e f o n : 1 2 0 - 4 8 7

JEEP

g é p k o c s i k s p e c i á l i s javitó ü z e m e

összes alkatrészek raktáron

UltlUERSAL

a u t ó i p a r i v á l l a l a t Budape i, VIII..

D o b o z i - u t c a 49.

el.i 135-049

SPIRÁLRUGÓ

• • ^ • • • • • • H H M Ü

GYÁRTÁS ÉS JAVÍTÁS

BÁN LÁSZLÓ

V., V Á G - U . 5

TELEFON: 201-967

„ t r i ó "

AUTÓALKATRÉSZ SZERSZÁM

BUDAPEST. VI., JÓKAI - UTCA 6 TELEFON s 329-618

DUGATTYÚK

D U G A T T Y Ü G Y Ű R Ü K S Z E L E P E K

FORDSON ALKATRÉSZEK

S P E C I A L

C H R O M V A N A D I U M SZERSZAMOK

Vidéki autóalkatrész- kereskedők és autó- favitók figyelmébe

PONTOS, GYORS S Z Á L L Í T Á S

D auer és

G e r g e l y n é l

B u d a p e s t , VI., Aradi-utca 1. sz.

T e l o f o m 1 2 8 — 3 9 7

M O T O R K E R É K P Á R - ÉS A L K A T R É S Z G Y Á R T Ó Ü Z E M Ü N K B E N :

H E N G E R K Ö S Z Ö R Ű L É S E K DUGATTYÚK KÉSZÍTÉSE G Ö R G Ő S C S A P Á G Y A K S P E C I Á L I S J A V Í T Á S A

MOTORKÖZPONT

VÖRÖSMARTY-Ü. NEGYVENÖT f KISS

Tel.i 122-11.2

RÉVÉSZ L Á S Z L Ú

VI., JÓKAI-UTCA 1

Telefonszám: 1 2 7 - 1 3 9

AUTÓALKATRÉSZ S Z A K Ü Z L E T

D ugaltyúk,

szelepek, tömítések és mindennemű l á n c o k ( a u t ó é s m ű s z a k i )

HASZNÁLT ALKATRÉSZEK

n a g u v á l a s z t é h b á n

A u t ó b o n t á s — R o n c s o k v é t e l e

T O R D A I i A l l I Ö T E L I P

Budapest.

V . ,

Csanády-utca

1 0 - 1 2 . —

Telelőn:

2 0 1 - Í M )

(6)

A Blue Bírd I I I modellje a szélalagútban, baloldalt Sir Ma colm C a m X l f . FlryeUülc m e a hajótesten látható k i t Hatalmas torkot, ltt szlppantja be a háromezer lóerős motor a másodpercen kent 28.00(1

liternyi levegőt.

MÁSODPERCENKÉNT 28.000 LITER LEVEGŐT -

szippant a B l u e B i r d 111. m o t o r j a Az egész imataros világ nagy érdeklődéssel v á r j a azokat a híreiket, melyek Sir Malcolm Campbell, az angol szárazföldi, majd vízi világrekorder u.i kísérle- teiről számolnak be. Campbell 1938-as abszolút vizi- motoros viláigirekadga 241 km-es se/besseg. melyet a híres Blue Bird Il-őn ért ed. az angoilorsziagi Coniston

t 0

Campbell ú j hajója, a Blue Bird III, merőben kü- lönbözük a régitől. A teljesen átépített es a »olikal nagyobb sebesség követelményeinek megfelelő hajó- testbe a régi dugattyús motor helyett háromezea- ló- erős lökhajtásos De Havilland turbinát pereltek, ugyanazt a modellt, mely a brit Vampire vadasz- géoeknek kölcsönöz (regényes sebességet. Brre^a csoda- motorra jellemző számadat: hatalmas kettős szívó- csöve másodpercenként huszonnyolcezer liter levegőt szippant be, hogy az az üzemanyaggal való elkevere- dés utáin a turbináiban elégetve óránként 1600 kilomé- teres sebességgel vágódjék ki a hajó farahan elhelye- zett emlberderékvastagságú lökhajtó fúvókán.

A teljesen áttervezett hajótest modelljét termesze- tesen hosszadalmas szélalagút kísérleteknek vetettek alá annak megállapítására, hogy miképpen fog visel- kedni szupersebességben. Sikerült a hajótest alakjat a kísérletek során úgy megalkotni, hogy a hajóorr há- romszáz kilóméteres sebességben sem emelbedhetik tel annyira, hogy a hajó átszaltózásától kellene tartani.

ЯМьтЬицеЫ

autwűsm

A M I N Ő S É G E T S Z A V A T O L J A

Gyártás — Javítás

STII&INl HJCIHIÁRD

Budapest, XIII., Béke-u. 21. Telefon: 201—413

Világító,

indító»

es

autókhoz és motorkerékpárokhoz akkumulátorok, fényszórók, inlő- karok autóizzók, kapcsolók külön- féle lámpák, stb.nagy választékban

Különleges javító, teker- cselő műhely

B O S C H R Ó B E R T K F T

BUDAPEST, V., VÁCI-ÚT 22-26

EREDETI ANGOL

A M A L

M O T O R K E R É K P Á R K A R B U R A T O R O K M E G É R K E Z T E K

B I R O J E N Ő

VI.. LISZT FERENC-TÉR 2

T E L E F O N : 225-006

230

(7)

Megjelentek a magyar autótechnikai szerszámgépek

A magyar gópjármüközlekedés Újjá- építésének fontos tényezői azok a szer- számgépek, melyek a járművek gyors ós pontos javításához szükségesek, Örömmel közöljük, hogy a magyar ipar ma már esész sorát termeli azoknak a különleges gépeknek és berendezések- nek, melyek felveszik a versenyt a csak drága valutáért beszerezhető kül- földi gyártmányokkal.

Csak nemrég jelentek meg a teljesen magyar gyártmányú Stimex hengerfúró- gépék, hengertömbre szerelhető és elek- tromos meghajtású kivitelben. Ezekkel a rendkívül érdekes berendezésekkel az abszolút merőleges fúrás teljes mérték- ben biztosítva van ós a gép késeinek igen finom előretolása révén olyan precízen dolgozik, hogy a hengerek csiszolása, úgynevezett „hónolása" tel- jesen mellőzhető. Egész sor Stimex hengerfúlógép van már üzemben, teljes megelégedésre végezve munkáját.

A hengerfúrógépen kívül forgalomba kerültek a Stimex márkájú hajtókar, csapágy- és főcsapágy-fúrógépek is, valamint a hajtókarok furatának, illetve ÍTirattengelyeinek mérésére és ellenőrzé- sére szolgáló derékszögmérő készülé- kek is.

Ü KELLY SPRINGFIELD

= SZEMÉLY-, TEHER-,

r

= TRAKTORGUMIK,

MŰSZAKI GUMIÁRUK,

i ^ g ACCUMULÁTOROK

VEZÉRKÉPVISELET

• KARA LÁSZLÓ

^ ^ ^ m BUDAPEST, V, NÁDOR-U 21. T. 122-428

ZÜNDJIPP SERVICE

M O L N Á R BUDAPEST, V.,

I V I ^ ^ I N / I X V Bajcsi - Zsilinszky-út 56.

I S T V Á N T e l e f o n : 3 2 9 - 2 3 3 .

A Stimex villamos meghajtású, henger- tömbre szerelhető hengerfúróréppel 5¥-tól 115 mm-ig terjed® furatú liengerblokkok

túrása oldható meg teljes prsslzltással.

Baria, Völgyi es szegő

n e m i e l k S z i s z á l l í t m á n y o z ó k

Budapest, V., Vécsei-u. 5.

Telefon: 122-841

1945

1946

a u t ó m l e g y e n !

j ó i§ l e g y e n ! !

1947 szép is legyen m • • •

Elérheti, ha kocsijának kerekeit békebeli minőségű, eredeti kivitelű

kerék sapka

díszíti

MAGYAR ABRONCS ÉS KERÉKGYÁR RT.

BUDAPEST, V., LÉGRÁDY KÁROLY-U. 5. TEL.: 200-183.

(8)

(ftutSQHSvk} István

a u t ó a l k a t r é s z s z a k ü z l e t e BUDAPEST, XIII. JÁSZ-UTCA 48 TELEFON: 201-447

Nagy

választékban: A u t ó a l k a t r é s z e k F é k b e t é t e k

K u p p l u u g - l a m e l l á k O l a j f é k a l k a t r é s z e k F é k o l a j o k

A l v á z k e n ő c s ö v e k E l e k t r o m o s c i k k e k H e n g e r f e j t ö m í t é s e k V e n t i l á t o r s z í j a k V e z é r m ű l á n c o k C s a p á g y a k

F e l s z e r e l é s i c i k k e k

Securc

GÉPMŰHELY

V.

(

K R E S Z G É Z A - U T C A 28-

T E L E F O N : 201-639

HENG E R C S I S Z Ó L Á S

D U G A T T Y Ú Z Á S

F Ő T E N G E L Y - K Ö S Z Ö R Ü L É S

- C S A P Á G Y Ö N T É S , F Ú R Á S

K A R D Á N C S U K L Ó K

JAVÍTÁSA, ÚJ C S U K L Ó K M I N D E N M É R E T B E N R A K T Á R O N

M O T O R K E R É K P Á R -

L Á N C K E R E K E K

M I N D E N M É R E T B E N

GÖRGŐS HAJTÓKAR- C S A P Á G Y

J A V Í T Á S A

KAPHATÓ

MlHDEN ttAKÜZLETBEH U e t é r f t é p c i s e tö t

9/íarQouits SMárton

VEZÉRKÉPVISELETI TELEFON: 259-536 G Y Á R I TELEFON: 496-554.

Ifimntekdúk!

ÚLT3LAM GYÁRTATOTT NAGYBANI CIKKEIM:

INTERNATIONAL

Goiyószelepes légszivattyú!

Kerékfelerósítő csavarok és anyák minden aulához. Ben- zin és vizcsapok. Akkumulá- tor kábelsaruk és testkábe- lek. Indítá, elosztó és világí- tási kábelvégek. Gyertya tartozékok. S z e l e p h á z a k szelepsatkék, szelepmenet- vágók, légszivattyú tartozé- kai — Opel és Mercedes, hűtősapkák, o l a j t é k alkat-

részek stb. slb.

SZIGETI ANDOR

B u d a p e s t , V I , L á z á r - u . 22. (Operamögött)

T e l e f o n i 1 2 9 - 7 3 I.

(9)

Ármérséklés.

Kedvező fizetési feltételek.

MAGYAR KULFORGALMI RT

y|ss a m e r i k a i ű r u k ö l e s ö n ö />

l e h o n g f o l í t ó j a

«

E x p o r t - i m p o r t Benzinmotorral meghajtott

hegesztő berendezés, vasvázas vontató hajó,

beépítve 2 drb 120 HP benzinmotor,

benzinmotoros kis- és nagy- teljesítményű szivattyúk, svájci gyártmányú új, gyors-

felvonó csörlő, benzinmotoros meghajtású,

nagyteljesítményű tűzoltó- szivattyú autófurgonra

szerelve,

pneumatikus törő- és fejtő- kalapács,

ásó, lapát, csákány, acélsodrony-kötél 2—45 mm átmérőig, öntött, speciális anyagú bronzperselyek és rúdak

előnagyolva, húzott bronz- és sárgaréz-rúdak, duralumínium-lemezek 0.5—14 mm vastagságban, húzott csövek vörösrézből, duralumíniumból és bronzból,

hengerelt profilvasak, betonvasháló,

gumitömlők (szívó, nyomó, stb.), 3—10 tonnás teherautók,

pótkocsik,

orvosi műszerek, kötszerek, gyógyszerek, vegyszerek

t t m l » p e s t V . M f f a n n i n r a t l - a . fí

187-800, 189-563, Telefon:

1 8 7

_ 2 2 3 189—5Ó4

A SZÁMOK BESZÉLNEK...

Minden kommentár nélkül közöl- jük az egyik nagy amerikai maga- zin adatait az Egyesült Államok autógyáraink eladási statisztikájá- ról ez év január 1-től április 19-ig.

C h e v r o l e t 193.484 Buick 74.077 P o n t i a c 63.672 O l d s m o b i l e 56.330 C a d i l l a c — 16.718

G e n e r a l M o t o r s é r d e k e l t s é g e összesen 404.281

P l y m o u t h 111.272 D o d g e 61.744 C h r y s l e r 30.313 D e S o t o _ 2 2 . 6 6 9 C h r y s l e r C o r p . é r d e k e l t s é g e összesen 226.003

F o r d 173.184 M e r c u r y 37.696 Lincoln 9.219

F o r d é r d e k e l t s é g e összesen 220.099

H u d s o n — - 37.634

S t u d e b a k e r — 37.279 N a s h r 37.051 Kaiser : — 14.132

W i l l y s ( ú j J e e p ) 9.978 F r a z e r — — — — — 9.718

C r o s l e y 5.482 V a l a m e n n y i összesen 1,015.918

Hogy tévedés ne essék, ez a szám csak a személy-gépjárműveket öleli fel- Ugyanerre az időre eső eladott és leszállított teherautók száma 935.224 daralb. azaz az összesített mennyiség majdnem eléri a más- félmilliót nem egészen egyharmad év alatt.

A BUSZSOFŐR KESERVEI . . .

A Rádió Budapest I. július 7-én, a közkedvelt Hangos Híradó műsorszámát e g y autóbuszsofőr interjúval kezdte el.

Válóban megérdemlik ezek a modern gladiátorok, h o g y a nagy nyilvánosság előtt mondhassák el panaszukat, mert hofjy a buszsofőrök heroikus munkája, teljesítménye legalább is annyi hősiessé- get kíván, mint a római cirkuszok da- liás sztárjainak gyakran halálos kime- netelű produkciója.

Mint a h o g y a 12-es sofőrje mondta a mikrofonba: úgy érzik magukat, mintha e g y n a g y forró vízzel telt fazék tetején ülnének. Az ü g y e s e n vezetett rádióriport során azt is megtudták a hallgatók, hogy ebekben a kánikulai napokban a vezetőfülkében 62 Celsius fok hőség bá- gvasztja. olvasztja a s z e g é n y sofőrt.

(Csodálatos, h o g y ilyen áldatlan állapot ellenére is a helyzet ura tud maradni a gladiátor-sofőr.)

Tartsuk kellő tiszteletben ezeket a biztos és iigyeskezíí buszsofőröket, de még inkább a hozzájuk tartozó, kevésbé ü g y e s buszokat, amikor végigcikáznak a forgalmas Nagykörúton.

Milánóból jelentik

A turáni Fiat müvek a General Mo- torssal megállapodást kötöttek, mely sze- rint 1947. és 1948. években a konszern- nel e g y ü t t dolgoznak és minden Ford- v a g y Kaysnr-féle 'ajánlatot elutasítanak.

Tudvalevő, h o g y a Kayser—Frascr kon- szernnel megkezdett tavalyi tárgyalások

r.era vezettek eredményre. Az olasz autó.

produkció továbbra is fejlődésben van.

Az 1946. évi össztermelés kereken 29.000 kocsi volt (ebből 11.000 személykocsi;, ami ajt jelenti, h o g y a háború előtti termelés 50%-át érték cl. A folyó év első negyedében 7990 kocsit gyártottak, amelvből márciusban 3557 darabbal az eddigi legmagasabb produkciót érték el.

A hírt még nem erősítették meg.

STANDARD C I T R O E N T R I U M P H

Automobilok magyarországi

képviselete:

Balgát Áladat

B U D A P E S T II., raoiius lllés-rahpart 15

T e l e f o n : 160-318

P R Í M A GUMIK

T r a k t o r - e l a s t l c o k Y a s a b r o n c s o k

1 6 - 1 8 - 2 0 - 2 2 - 2 1 c o l l o s t e h e r m é r e t e k

• t b .

VI., L E H E L - U T C A 4 / B T E L E F O N i 2 0 1- 9 3 2

VADAS

SÁNDOR

(10)

B Á R D I

V., Kresz Géza-utca 13-15

T e l e f o n : 3 2 8 - 7 3 7

Nagy a boldogság a régi Morris-tulajdonosok koreben, mert megérkezett Ang- liából az első Morris-szállitmány, amelyet a vezérképviselet, Deményi és Fia cég ( V I Zichy Jenö-u. 17.) a régi vevőinek tartott fenn. Az újabb Morris- és

Wolseley-szállítmányra előjegyzéseket már felvesznek.

M E G B I Z H A T O

javítóműhely

VÉTEL-ELADAS-CSERE

. vezérkéDvselet

zundaoD ióküiu. 21 p a i o r

Telel.: 125-498.

Színművész, mint konstruktőr

Várkonyi Zoltánról eddig csak azt tuiltuk, h o g y n a g y színész és jókezű színházigazgató. Most már azt is tudjuk, hogy ha autókonstruktörségre adta volna a fejét, akkor is ismernék a nevét.

T a v a l y vásárolt magának egy Topoli- nót, amely szintén a szokásos téli l>e- tegégben, a nehéz indításban szenvedett.

Várkonyi művész úr gondolt e g y n a g y o t és tervei alapján a/, egyik műhelyben nagyobb ékszíjtárcsát szereltetett a fő- tengelycsonkra, amivel elérte azt, h o g y a dinamó mindig csurig töltötte az akkut és a porlasztó úszóházának fedelére kis lyukat fúratott, amin keresztül egy pál- cikával meg tudta „schwimmelni" az úszót. Erre az „alakítására" legalább olyan büszke, mint a IV. Henrikére.

Ezenkívül van m é g e g y „találmá- nya" (amit u g y a n titokban akart tar- tani), amivel az autótolvajoknak akarja nehezebbé tenni a megélhetésüket. A sebességváltó karját alul, tőben clfűré- szeltette és menetet vágatott rá. Ila ki- száll a kocsijából, a hóna alá kapja a váltó karját és mint sétapálcát viszi ma- gával. Valljuk be, nem rossz ötlet.

Ez utóbbit nemcsak a Topolinósok utánozhatják.

ACjH

s e r v i c e

BUDAPEST, XIV.

T H Ö K Ö L Y - Ú T 4 9 T E L . : 2 9 6 - 4 3 5

J a v í t á s o k A l k a t r é s z e k l l e n g e r f A r á a F o r K a t t y ú t e n s t e l y -

k K i i t r f l l é i

S H B motorkerékpárok

STEIN MOTOR-MUHELY

autó-, motorkerékpáriavítás, alkatrészkészítés, o'dalkocsi-szerelés, átalakítás, eszterga-munkák

VIII., KABÓK L A J O S - U T C A 24, (Volt Tavaszmező-utca)

(11)

A GÉPJARÓMÜ IPAROSOK ÉS KERESKEDŐK ORSZ. SZÖVET- SÉGÉNEK A KMAC-NAK, A MAGYAR MOTORSPORT SZO VÉTSÉG ÉS ÖSSZES TAGEGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség é s kiadóhivatoi: Budapest, Liszt Ferenc tér 11.

Teleion: 221—810.

Megjelenik minden hó elsején

Postatakarékpénztárt c s e k k s z á m l a s z á m a : 6909 Előiizetési díj 12 számra 2 4— Frt.

II. ÉVFOLYAM 1947 AUGUSZTUS 1 8. SZÁM

Az 1948-as behozatalról —

az autókereskedelem problémáiról

- beszél Kovács Andor, a iKGSz ügyvezető-főtitkára

Ne essünk tévedésbe a statisztikai számoktól, ame- lyek azt mutatják, hogy Magyarország gépjárműállo-

mánya a 10.000 darabot már meghaladja. Ismert tény, hogy ezek hogy kerültek forgalomba, hogyan éledt újjá a magyar automobilizmus. A forgalomban lévő gépkocsik mintegy 80%-a háborút járt. lehasználódott roncsokból összeépített jármű, 15%-a még 2—3 évig üzemben tartható használt kocsi és csupán 2000 darabra tehető azon járművek száma, melyek modern, új ko- csik. Járműanyagunk legértékesebb része az amerikai árukölcsönből behozott tehergépkocsi mennyiség, ame- lyeknek üzemanyag- és pneumatik fogyasztása azon- ban a békegazdálkodás éveiben hosszú ideig mint ter- hes költségtényező fog szerepelni ökonomikus kihasz- nálásában.

Tehát gépjárműállományunk a leggyorsabban fel- frissítendő. Szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a gépjárműállomány szaporítása csak egyrétű deviza- tex-hnikai problémákkal terhel bennünket, mivel a gép- járműveink üzembentartásához szükséges üzemanyag:

benzin, olaj, nyersolaj saját forrásainkból rendelkezé- sünkre áll. Azonban a gépjármű szaporításnál feltét- lenül közlekedéspolitikai elv legyen: nehogy magas üzemanyagfogyasztású gépjárművekkel telítsük a pia- cot, mert üzemanyagtartalékunk, kedvező földrajzi fekvésünk következtében, fontos exportcikket je.lent.

A hároméves terv keretén belül különböző elgon- dolások keletkeztek, hogy miképen és mily mérvben szaporítsuk az ország gépjárműállományát, összeállí- tásomból a teher gépkocsi állomány szaporítását szán- dékosan kihagyom, mert itt elsősorban a hazai terme- lés számszerű adatai fontosak, de ezenkívül minden valószínűség szerint lebonyolítható lesz a második amerikai árukölcsön keretében bejövő nagyszámú te- hergépkocsikkal. A hazai gyártásból valószínűleg 1500 darabot meghaladó tehergépkocsi és az amerikai áru- kölcsönből mintegy 3000 darabra tehető tehergépkocsi kielégíti a két tonnán felüli tehergépkocsi szükségle- tünket. Fennmaradna a könnyű szállítójárművek be- szerzésének megoldása, a 300 kg-t ól a lVo tonna hasz- nos teherbírásúakig. Ez a típus különösen fontos a fejlődő textilipari áruink szállításánál, gyorsáru és könnyű, de nagy értéket jelentő áruszállítmányok le- bonyolításánál. Ebből az ország szükséglete az első év- ben 300 darabbal, második évben 600 darabbal, a har- madik évben 800 darabbal lenne megoldható. Ebben a keretben a posta által szükségelt járműmennyiségek is bennfoglaltatnak.

A személygépkocsik beszerzésénél ennél sokkal na- gyobb igényekkel kell számolnunk• Számításom szerint az 1948. év minimális szükséglete Í000 drb. az 1949. évé 10.000 drb és az 1950. évé 15.000 drb személyautó. Ezzel párhuzamosan gondoskodnunk kell a gépjárműállo- mány pncumatíkkal és alkatrészekkel való ellátásáról

is. Ha az 1938. és 39-es békeévek statisztikai adatait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy gépjármű, pneumatik és alkatrész tekintetében az ország mintegy 60 millió aranywngő értékben importált automobilipari cikke-

ket. Ez mintegy 8 millió dollár értéket jelentett. A

szakma nagyon jól tudja, hogy ily mértékű deviza ezidőszerint nem áll rendelkezésünkre. De számítunk arra, hogy a külföldi gyárak élénk versengése lénye-

gesen alacsonyabb gépkocsi-, pneumatik- és alkatrész árakat fog eredményezni és mivel a külföldi gyárak szempontjából egye.lőre Magyarország szabad vadász- terület, rövid néhány éven belül érezni fogjuk a ver- seny eredményét, mely a mai beszerzési áraknál lénye,- gesen olcsóbb árakat fog eredményezni. Külföldi szak- emberekkel folytatott beszélgetések azon meggyőződé- semben erősítettek meg, hogy a konkurrencia eredmé- nye ejw jó közévkocsi árát 1000 dollár körüli értékre fogja lenyomni. Ez esetben, természetes, sokkal köny- nyebben képzelhető el az ország gépjárműállományá- nak gyors cseréje és elavult gépjármű állományunk felfrissítése.

Egyelőre a .jelenlegi árakat figyelembe véve. 1948- ra Csehszlovákiából, Olaszországból. Franciaországból,

Angliából átlagban 1200 dollár értékű járművek im- portjával számolhatunk, Amerikából 1300—1800 dollár közötti értékű kocsikra. Ha 3500 darabra tesszük a négy országból importálandó gépjárművek számát és 500 darabra az amerikai importmennyiséget, úgy kb. 4.5

millió dollár értékű deviza szükségeltetik a jövő év gépkocsi im portjára.

Annak ellenére, hogy a magyar pneumatik gyárt ás mindent elkövet a fokozódó igények kielégítésére, mégis múlhatatlanul szükségesnek látszik egy na- gyobb pneumatikimport lebonyolítása. Egyfelől mivel sok méretet egyetlen hazai gyárunk nem gyárt, más- részt a fokozódó szükséglet kielégítését ezidőszerint nem tudja teljesíteni. 1948 végéig csak úgy kerülhe-

tünk túl a pneumatikválságon, ha a legsürgősebben programba iktatjuk minimálisan egymillió dollár ér- tékű pneumatik behozatalát. Ezzel egyidejűleg az alkat

rész szükséglet megoldása is okszerű szükségesség. Itt

elsősorban gondolok a forgalomban lévő nagyszámú

német gyártmányú gépkocsihoz szükséges alkatrészek

pótlására. A német, gyárak legtöbbje már üzemben

van és tud alkatrészeket szállítani. Meg kell találni a

módját annak, hogy gépjárműállományunk eredeti

(12)

gyári alkatrészutánpótlásban részesüljön. Ezenkívül gyujtásberendezési cikkekre. Diesel-adagolók és az amerikai kölcsönből eredő gépkocsik alkatrészeire, biz- tosítandó megfelelő devizaösszeg. Számításom szerint cca. 200.000 dollár keretben 1948-ra az alkatrészszükség- let megoldható.

összegezve a gépkocsi-, pneumatik- és alKatrész- behozatal devizaszükségletét, ez cca. 6 millió dollárt jelent. Ne ejtsen tévedésbe senkit ez a viszonylag ma- gas szám, mert tudni kell azt is, hogy a győztes álla- mok valutájának vásárló ereje a 39-hez viszonyítva 50%-al csökkent. Ez az összeg tehát csak 3 milhó béke- dollárt jelent, tehát az utolsó békeévek importvolu- men jének mintegy harmadát.

A lebonyolításra váró terv adottsága után on- ként adódik a kérdés, miképen képzelhető el a feladat megoldása? Megvalósítható-e mindez, kizárólag sajat erőnkből, vagy hitelek igénybevételével, vagy a ket lehetőség összekapcsolásával? Ha politikai és gazdasá- gi okokból csak saját erőnkre számíthatunk, úgy kivi- telünk fokozása az ec/yetlen lehetőség gépjármű köz- lekedésünk fenntartására és részbeni szapontasara. Ha külföldi hitel e célra felhasználható, ennek kamatter- heit a gépjármű, mint termelő eszköz, úgy hiszem, elbírja. , , ,

A gépjármű import legkényesebb része az ugy kereskedelmi lebonyolítása. Mielőtt e tárgyban állást foglalnánk, ismertetni kell az autókereskedelem és rokonszakmák adóterheit. Ez a nagymultu szakma még mai keretei között is közel 8 millió forint adóterhet

vállalt magára. Mégis az tapasztalható, hogy újonnan alakult cégek pártpalásttal leplezve különleges helyzeti energiával rendelkezvén, a gépjárműimport lebonyolí- tásánál kiváltságos helyzetet élveznek, A felszabadu- lás óta legális gépjárműimportra közel 1 millió dollárt fordítottunk, mely részben devizával, részben kom- penzációs úton nyert kiegyenlítést. Ezen összegből a régi szakmai cégek alig 10%-ot bonyolítanak le. Ért- hető, ha felvetjük nyíltan a kérdést, fenn képes-e ma- radni így a nagymultú autókereskedelem és javító ipar? Véleményem szerint ezejcet az újonnan alakult vállalkozásokat legsürgősebben le kell építeni, vagy legalább is olyan irányban korlátozni kereskedelmi tevékenységüket, hogy azok csupán a közvetlen im- portot végezzék, míg a szétosztást bízzák egy olyan kereskedelmi tömörülésre, melyben részt vehetnek mindazok, akik az autókereskedelemmel a múltban is foglalkoztak s a jövőjüket is erre építik. A magyar automobilizmus nem nélkülözheti a régi. kipróbált szakmai cégek szakértelmét, külföldi összeköttetéseit, drága pénzen fentartott szervisz állomásait és alkat- részraktárait, mert ezek biztosítják a gépkocsit vá- sárló közönség érdekeit. Meg kell találni a módját, hogy ezek a most tétlenségre kárhoztatott, kapacitá- sukat és nexusaikat kihasználni nem tudó cégek is bekapcsolódjanak a gépjármű imvortba. jelentőségük-

höz mérten, hogy vállvetve, tudjanak együtt dolgozni az újonnan alakült és a devizaellátásba jelentős mér- tékben részesedő vállalatokkal — a 3 éves terv kere- tében — a magyar automobilizmus kiémtéseért.

Érdekes elektromos kocsiemelőt konstruált és szaba- dalmaztatott egyik váci motorosunk, Kiss László- A kocsiemelő lényege az, hogy az alvázhoz kancsóit két villanymotor egyszerű kapcsolásra, fogaskerékáttetellel működésbe hozza a kocsiemelőket, melyek tetszés szerint emelik az első vagy a hátsó tengelyt. Hogy ez a gyakorlatban milyen kényelmet jelent, nem kell bővebben magyarázni, a kocsit a vezető emelheti anél- kül, hogy elhagyja a vezetőülést-

A rendkívül érdekes konstrukció gyakorlati meg- valósítása ügyében már folynak a tárgyalások

E i a Kiss-féle villamos kocslemelő s é m á j a .

A géplárműiüzehrűl

Irta: Igaz Dénes szfőv. tűzoltó f ő h a d n a g y

A mindgyaik r a b b a n előforduló g é p j á r m ű t ü z e k k í v á n a t o s s á te- szik, h o g y a j á r m ű t u l a j d o n o s o k és vezetők értékes j á r m ü v e i k e t « tűz kitörésétől p r e v e n t í v , megelőző intézkedések megtételével minél hatásosabban megvédjélk, v a g y h a a b a j mégis m e g t ö r t é n t , annak pusztító h a t á s á t minél kisebb m é r v ű r e csökkentsék.

A gépjárműtüzeik oltására a l k a l m a s készülékeik a r á n y l a g n»m d r á g á k , h a s z n á l a t u k különös szaktudást n e m igényel s a j á r m ű v e - ken való elhelyezésük nehézséget nem olkoz. Beszerzésüket tehát nemcsak a személy- és vagyonbiztonsági okok, bánom a gazdasági szempontok is minden elArélátó gép j á r m ű t u l a j d o n o s szemében indo- ijj tt-ó. te>sziiki.

Miért szerepelnek e g y r e n a g y o b b számban a tűzoltósági statisztikában a g é p j á r m ű tüzek? A® ok egyszerű és (kézenfekvő. Az ostrom u t á n i m a g y a r g é p j á r m ű - f o r g a l o m b a n n a g y o n soík roncsok- ból „ h e l y r e á l l í t o t t " kocsi f u t . Ezek t u l a j d o n o s a i legtöbbször v a g y n gazdasági eszközök h i á n y á b a n v a g y mióg limlkább nemtörődömség- ből ú g y állították h a s z n á l a t b a j á r m ű v e i k e t , hogy nzotk elektromos berendezését, b e n z i n t a r t á n y a i t , benzlnszállitó berendezéseit, a szele- pek működését, s t b . szakértők által felül vizsgáltatni elmulasztot- ták. Nem megfelelően szigetelt kábelek, csöpögő porlasztók vagy benzinvezetékek, rosszul szerelt k i p u f f o g ó és h a n g t o m p í t ó berende- zések mind kétségtelen forrásán a j á r m ű v e k tuzesetemelk.

Azonban nemcsak a z e l h a n y a g o l t berendezésű ..roncsikocsik- n á l " h a n e m b á r m e l y benzin, benzol v a g y butánigáz tüzelésű gép- j á r m ű n é l e l ő f o r d u l h a t , hogy szelepfenmalkadáetól, visszaégés m i a t t a porlasztónál, f o r r ó kdpuffogócsőre került ü z e m a n y a g t ó l v a g y

( F o l y t a t á s a 25(-lk oldalon.)

Ger« E r n ő közlekedésügyi miniszter a rádió m i k r o f o n j a előtt dicsérte meg a motorosa- Inkát és í g é r e t e t t e t t további t á m o g a t á s u k - r a . — A kép j o b b s a r k á b a n Seres min. tan.

Megérkeztek a K T T Velocettek. Boldog tulajdonosa, P u h o n y , a gép kicsomagolása u t á n v i d á m a n mosolyog a lencsebe. Mellette Lantai Ede, a Velocette-gyár képviselője.

Gerő E r n ő miniszter ls k i p r ó b á l t a a tö

„ S U B A N Y I " - t és megelégedésének adott fejezést. (Foto: M A F I R T )

(13)

Fel • Rózsadombra!

Dávid ée Góllát a forgalomban.

Jól vizsgázott a pompás magyar törpeautó

Embergyűrű tolong a szerkesztő- ség előtt a járda mellett, komoly forgalmi akadályt okozva. A kör közepén egy parányi fehér automo- bMlooska „feszit" fölényesen utá- nozva többezer dolláros amerikai rokonait. A kormánynál svájcisap- kás fiatalember ül és alig győzi fe- lelettel a kérdésözönt kielégíteni.

„Mi az ára?"... „Hol árusítják?"...

„Mikor lehet már kapni?"... ós így tovább.

Hát persze, a svájcisapkás a Su- rányi barátunk, aki a júniusi AMS-han megjelent motoirospafpu- csot szerkesztette és megépítette.

Most elhozta a legújabb „gyerme- két", a type 1947 SURÁNYI-t. (Ha nem lenne a kocsi orrán a krómo- zott ambléma, azt hihetnők, hogy a Graham Paige kicsinyített mása áll a Liszt Ferenc-téren.)

A kérdés pergőtüzének végét sza- kítva bejelenti, hogy elhozta a leg- újabb kisautóját az AMS nyilvá-

nossága elé, azzal a kéréssel, hogy azt kipróbálva, mondjunk őszinte véleményt

a

lap hasábjain.

Útiunk, a Kossuth-hídon át. a Ró- zsadombra vezetett, általános feltű- nést keltve mindenhol. Erről az autó-töpörtyűről valóban csak a legjobbat mondhatjuk, mert árához arányítva — kb. öt-hatezer forint lenne az ára — nagyon sokat „tud".

A háromfokozatú sebességváltóval blokkot alkotó 125-ös Sachs-motor, az önhordó csővázas alváz farába építve igen elasztikusan húz. A független kerékfüggesztés (Cordatic Gazda abroncsokkal) egyszerű és szellemes rúgózással kombinálva simává varázsolja a gyenge felü- letű utat is. A kis SURANYI 50 km-es végsebesség mellett 3 liter keveréket fogyaszt. A tárgyilagos kritika nem hallgathatja el abbeli véleményét, hogy a kocsi orrában kevésnek találta a lábaknak szánt helyet.

Nagyjából és egészéből jó a kis kocsi, megérdemli azt az előlege- zett bizalmat, amellyel a közönség a legszélesebb rétegben megajándé- kozza, d e . . . két súlyos hibája van.

Először nincs finanszírozó tőke, másodszor — pillanatnyilag — nincs

beépítendő motor. (Szerény vélemé- nyünk szerint pedig nagyon is jó befektetés lenne ezeknek a kis au- tóknak a gyártása.)

A Kossuth-hld f e l j á r ó j á n .

• • •

Hsa fecskék

Kicsiny András-keresztes zászló díszítette azt a kíváne-i pe-t-ektol körülvett nemesvonalú szürke csu- kott autót, amelyről osak annyit tudtak megállapítani a nagyhangú

„szakértők", hogy a n g d gvnrtmány.

A kormánynál ülő úr. Mr. Moore es társa, Mr. C. Campell elmond- ták, hogy európai kőrútjuk során jutottak el hozzánk cégük megbízá- sából, amely többek között a re- piilőgépmotorjairól híres Armstong Siddelej) automobilok exportjával is foglalkozik. Rövid beszélgetés után készségesen mutatták meg pompás kétliteres kocsi „apró" kü- lönlegességeit. Ilyen például a ve- zetőüléseik ellőtt hellyet kapott, a kocsi padlójába épített kocsiemelők. — johbról-balról egy-egy —. amelye- ket, a kocsiban ülve, egy kurb'i segítségével lehet iizemfoehelyezni.

Más. A kormányrúd hosszát, akár mentköribem is lehet változtatni.

Más. A csomagtér alatt lefektetett pótkereket a beépített és belülről

kivilágított rendszámtábla lehajtása utún lehet Kiemelni, e . a gondos konstruktőrök nem felejtkeztek meg arról, hogy esti vagy éjszakai ke- rékcserénél a leha.it 't reá ¡szám és piroslámpát pótolják, egy elmé- sen megszerkesztett Mtsóvilazítás- sal, amely abban a pillanatban gyullad ki a kerék mellett, amikor ezt a rendszámmal álcázott ajtót kinyitják. Az utastér fűtéséről és hűtéséről i& gondoskodik ez az ezer fontos kocsi. Az csak természetes, hogy a belső huzata 'bőr és a kocsi teteje nyitható.

— Kérem, ez a kocsi — mondta Mr. Moore gondolatunkat olvasva,

— nálunk sem tartozik az olcsó autók kategóriájába, de annál inkább a minőségiek csoportjába.

A Rolls Royce-on kívül mindössze, két három, márka áll az Armstrong előtt és ez mindent, megmagyaráz.

Tudjuk, hogjt ebből nem sokat lehet Önöknél eladni...

— Van már képviselete nálunk?

— vágtunk udvariatlanul a sza- vába.

Jelentőségteljesen hunyorgatott.

— Erre meg nem tudunk vála- szólni. Most egyenesen haza me- gyünk és hűségesen referálunk a tapasztalatainkról az igazgatósá gunknak, amely majd csak ezután dönt ebben a kérdésben.

Azzal búcsúztunk e két közvetlen modorú ansol üzletembertől, hogy rövidesen ismét üdvözöl hetjük őket Budapesten az első Armstrong szállítmánnyal együtt.

Pompás kocsi az Armstrong Slddeley, k á r hogy a i ára

11МИ) font.

(14)

aulikus vagy dörzs-transzmissziótól ?

A belső elégésű motornak igen kelle- metlen tulajdonsága van: csuk bizo- nyos és sajnos elég tekinttélyes fordulat- szám mellett nyújt tisztességes teljesít- ményt! A gyakorlatban viszont az volna az ideális, ha pontosan ellenkezőleg ala- kulna a helyzet és a benzinmotor — akárcsak az elektromotor v a g y a gőzgép

— nulla fordulatszám mellett fejtené ki a legnagyobb forgató nyomatékot.

A benzinmotornak ezt a kellemetlen fogyatékosságát az úgynevezett teljesít- mény-diagramm jelzi, m e l y azt multat ja:

milyen fordulatszám -mellett inennyi a munkateljesítménye. Az ábránkon bemu- tatott diagrammból például azit olvashat- juk le, h o g y a szóbanforgó motor ese- tén 0 fordulatszámnál 0 a teljesítmény, 1000 fordulatnál valamivel több mint 10.2000 percenkénti fordulatnál v a g y 25 lóerő, a m a x i m á l i s teljesítmény, 35 ló- erőt csak akkor kapjuk meg, h a a motor valamivel a percenkénti 3000 felett túrá- zik, h a viszont a fordulatszám ezt túl- haladja. a teljesítmény ismét csökken- Az ezzel a moitorral szerelt kocsi csúcs- sebessége — mondjuk — 100 kilométer óránként, a 35 lóerő a gördülő és a lég- ellenállás leküzdéséhez kell. H a azonban kapaszíkodóra ériink, csökken a jármű sebessége és csökken a motor fordulat- száma, ezzel együtt j á r a munkateljesít- m é n y csökkenése (lásd diagramm). Fel- tétlenül szükséges (tehát olyan mechani- kus berendezés közbeiktatása, m e l y lehe- tővé teszi a motorfordulatszám fenntar- tását a m a x i m u m közelében akkor is, amikor a meghajtó kerekek fordulatszá- mának csökkennie kell. Ez a berendezés a sebességváltó, m e l y limitált sebesség- fokozatainak következtében — hiszen általában három v a g y fokozatra van építve — éppen olyan tökéletlen valami, akár a — benzinmotor.

Régi v á g y u k a technikusoknak: kikü- szöbölni a sebességváltót, helyesebben a sebességváltó mai formáját és helyette olyan berendezést beiktatni, mely végte- lenül sok áttételi fokozatát tesz lehetővé és — szükségtelennné teszi a kapcsolást.

A kérdés gyakorlati megoldása sikerült, egyes modelleken már hiányzik a sebes- ségváltó-kar, hiányzik a sebességváltó mai formája, ezek a berendezések azon- ban annyira komplikáltak, h o g y ismer- tetésükre-még nem térünk ki, csak éppen azokat a megoldásokat soroljuk fel — elmléeti eikon — melyek alkalmasak a sebességváltó mai alakia felett kimon- dani a fellebezhetetleniil halálos ítéletet

A dörzstárcsás váltó

A végtelenül sok áttételi fokozatot nyújtó sebességváltó legősibb megnyilvá- nulási alak'a az úgynevezett dörzstár-

csás váltó, melyet annakidején a német Garde autón és az angol Nera-Car mo- torkerékpáron ismertünlk meg. Ennek működésót ábránk magyarázza meg, saj- nos gyakorlati alkalmazásának gátat szab az a körülmény, h o g y csak kis tel- jesítményele átadására alkalmas és dörzs- tárcsáinak élettantama igen kicsiny. Két- ségtelen, hogy ez a berendezés olcsó, egy-

( )

И

с

Elektromos transzmisszió. A motor dinamót hajt meg, ennek árama a kerekeket meg-

hajtó elektromotort táplálja.

ső é g é s ű motor állandóan optimális fordu- latszám mellett dolgozhat és mivel a meg- hajtó elektromotorok forgató nyomatéka éppen 0 fordulatszám mellett a legna gyobb, a m i — amint cikkünk bevezető- jében mondottuk — kívánatos. Sajnos ez a megoldás sem állja meg a helyét a gya- korlatban, főleg nem a személygépko- csin, legfeljebb n a g y és nehéz teherau- tón v a g y buszon. A dinamó és az

Így működik a dörzstárcsás sebességváltó- pótló. A nagy tányérkerékhez kis változ- tatható helyzetű dörzstárcsa szorul. Ha a szaggatott vonallal Jelzett helyzetben fek- szik, úgy a kerekeik állnak, mert nincsen erőátvitel. Minél jobban távolodik a dörzs- tárcsa a középpontos helyzettől, annál na- gyobb az áttételi arány, fokozódik a jármű sebessége. 11a a dörzstáresát a tányérkerék másik oldalára csúsztatjuk, hátrafelé forog-

nak a kerelkek.

szerű, megoldja egyszerűen a hátrame- netet, feleslegessé teszi a kuplungot, saj- nos azonban csak egészen kiskaliberű gé- peken alkalmazható.

Az elektromos transzmisszió A másik lehetőség az elektromos transz- misszió. Ennek az az alapja, h o g y a motor közvetlenül kapcsolt dinomót hajt meg, melynek árama a hátsó tengelybe szerelt olektromotont táplálja. Ilyen berendezés meg is valósúlt, a háború előtti hatal- mas méretű német Diessehnotoros pósta- buszok volitak í g y megoldva- A megoldás megállta a helyét a gyakorlatban, a bel-

elék

tromotor v a g y éppen elektromotorok hatalmit» mérete és súlya szab itt átlép- het c t l e f t á a t á r t , hiszen ha csak husz ló- e r ® akarunk átvinni a meghajtó kere- kcftcj. sokszáz kilós gerjesztőre és motorra v a g ^ z ü k s é g - Tehát: az elektromos transz- missziónak sem jósolhatunk jövőt.

idraulikus transzmisszió

Á harmadik lehetőség: a hidraulikus transzmisszió! Ennek kétféle megoldása lehetséges. Az első: a mdtor dugattyus folyadékkompresszort hajt meg, a ke- ringésre késztetett folyadék csővezieték közbejöttével ugyancsak dugattyus hid- raulikus motort táplál, mely motor a gép- jármű kerekeit hajtja meg- A másik megoldás: a benzinmotor lapátkerekes kampresszow hajt meg, az áramlásra késztetett fokozott nyomású folyadék ugyancsak lapátos turbinát hajt meg. ez a turbina a kei-ekekre hat. Az első meg- oldás nem teszi lehetővé a sebességváltó kiiktatását. A nyomószivatfyu és a kere- kekre ható meghajtott, dugattyus gép hengerűrtartalmának egyformának kell lennie, ha valamelyik kisebb, ú g y a be- rendezés nem működhet. Más a helyzet a turbinás megoldásnál, ez gyakorlatilag jól működik.

Képzeljük el gyakorlatban a követke- zőt: a gépjármű fel van bakolva, bein dítjuk a motor, mely teljes fordulatszám- mal dolgozik és vigan hajtja meg a nyo- móturbinát. A folyadék nyomás alatti ke- ringése megindítja és forgásban tartja a kerekekre ható munika-'urbinát- Most a fékberendezés segítségével blokirozzuk a kerekeket. H a a normális sebességváltós transzmissziós gépről vnlna szó, ú g y — amennyiben a fékberendezés elég haté- k o n y — leállna a motor. A hidraulikus transzmisszióju motor azonban nem áll

Dugattyús hidraulikus transzmisszió. A mo- tor nyomószlvattyút h a j t meg, a folyadék csőrendszeren át h a j t j a meg a kerekekre

ható dugattyús folyadékmotort.

le, a nyomóturbina hatására a folyadék tovább kering és nekiszorul a lefékezett munkaturbinának. A lefékeziett munka- turbina folíyadék erősen felmelegszik.

Ha most a féket lassan oldjuk, úgy a kerekek iigen n a g y munkateljesít- ményt nyújtva elkezdenek forogni, minél nagyobb a fékezés okozta terhelés, annál nagyobb a forgatónyomaték. A m i a gya- korlatban azt jelenti: a forgatónyomaték 0 fordulatszámnál a legnagyobb, tehát a megoldás mindenképen ideális- És önként következik mindebből: nincsen szükség kupplungra, nincsen szükség sebesség- váltóra és minél nagyobb a terhelés — l>éldául' hegymenetben — annál nagyobb a forgatónyomaték, annál nagyobb a munkateljesítmény.

A D a i m l e r . . .

A gyakorlatban ilyen konstrukció léte- zik. Hiszen a Daimler stb- hidraulikus kupplung lényegileg ugyanezen az elven dolgozik, a különbség csupán annyi, h o g y a meghajtó ée a meghajtott lapátrend1"

szer közös tokban működik, a meghaj-

(15)

tott lapátkerék munkáját viszont szab.

ványos kardán és differenciál viszi át a kerekekre. A különbség tehát csak gyakorlati, nem pedig elméleti. A hii"

raulikus meghajtásnak azonban szintén vannak hátrányai, í g y például a gyenge hatásfok, a legtökéletesebb megoldások- nál is legfeljebb 70%-át sikerült a motor munkateljesítményének átvinni a kere kekre, a 30%-nyi munka olyképen vész el, h o g y a folyadék melegszik. Ez a har- minc száizalékos munkaveszteség perszó nem katasztrófa, de különösen nagyobb

Ez a turbinás folyadélkmeghajtás sémája.

A motorhoz kapcsolt turbina mozgásba lio/.- za a folyadékot, mely csővezetéken át hat a kerekeket meghajtó lapátrendszerre. A folyadék a középső csövön áramlik vissza a nyoinóturblnálioz. Az úgynevezett hidrauli- kus kupplung ugyanígy működik, csak ép- pen elmarad a csővezetélk, a meghajtott és a meghajtó lapátrendszer közös tokban fog-

lal helyet. (Dalinler Fluid Flywheel) s ú l y ú és teljesítőképesebb jármüveknél lényegesen fokozza a fogyasztást, nem mindegy,

hogy

a jármű száz kilométerre husz v a g y huszonhat liter benzint fo;

gyászt.

Látjuk tehát, h o g y a sebességváltó ki- küszöbölésének lehetőségei erősen korlá- tozottak, mindegyük megoldásnak meg- vannak a maga előnyei, de a hátrányai is- Kétségtelen azonban aa, h o g y bizo- nyos áldozatokat m e g kell hozni abból a Célból, h o g y egyszerűbbé, simábbá te- hessük az üzemet, h o g y kiküszöbölhes- sük a fárasztó és a gyakorlatlanok szá mráa oly sok nehézséget okozó sebesség- váltást. A v á m o n nyerni csakis ú g y lő- het, h a valamit áldozunk a révre is. És bizonyos, h o g y a jövő autóján hiányozni f o g a sebességváltóberendezés, ez az ősi szerkezet, melyet az autótectonikus jobH megoldás hiányában az esztergapad nor- ton-szekrényéből vett kölcsön. És mely lényegében ma is ugyanaz mint amelyet nagyatyánk alkalmazott a m a megmo- solygott ős autóján.

Ebből a motorteljesítmény diagrammból látjuk, hogy a benzinmotor munkateljesít- ménye a fordulatszámmal változik, 0 for- dulatnál I a munkateljesítmény és csak bi- zonyos, Igen magas fordulatszámnál éri el a maximumot. Ez a motor például valami- vel a percenkénti MH-es túraszám felett

teljesít 35 lóerfit.

A merika földje régen nevezetes ar- ról, h o g y a motorkerékpár valaho- g y a n képtelen ottan lépést tartani az autó fejlődésével. A m í g a gyárak egész sora ontja a v i l á g legjobb é s legszebb autócsodáit, addig a l i g két-három mo- torkerékpár gyárnak van létjogosultsága- Kétségtelen, h o g y a két vezető amerikai motorkerékpárgyár, a Harley és az In- dián valóban nagyszerű modelleket, vi- lágviszonylatban is elsőrendű gépeket gyárt, viszont az Államokban mégis fő- leg csak a rendőrök 'és a — négerek moioroznaik. ,,Uncle Sam" (Samu bácsit jelent ez magyarul) hazájában' ez na- gyon is érthető, az autó olcsó, mindenki számára hozzáférhető normális időkben ráadásul az autó a l i g sokkal drágább a motornál, helyesebben az új motorkerék- pár többe kerül, mint a használt autó, érthető tehát, h o g y az olcsó autó és az olcsó benzin hazájában az emberek in- kább négykeréken ¡közlekednek, mint ket- tőn, v á g y három darabon.

H a a motorkerépkár mostohagyermek, csodálkozhatunk vájjon azon, hogy az

• l *

Ha a motorkerékpár mostohagyerek az Államokban, ha a motorsport annyira fejletlen: ne csodálkozzunk azon a humo- ros látványon, melynek a minap a Day- tona Beaoh homokpartja volt a tanúja.

Az a homoksáv, melyen oly sok abszo- lult autóvilágrekord látott napvilágot, ahol annyi sok világrekorder és világ- rekorderjelölt h a l t hősi halált.

Ezúttal motoros ,,rekorddal'' próbál- koztak. H o g y ez a próbálkozás mennyire naiv volt, arra misem jellemzőbb: olyan normál-széria 1200-as H a r l e y v a l próbál- koztak, melyről m é g a 'reflektort, de még a sárliányókait sem vették le. H o g y a nemzetközi szabály ezren felüli motor- kerékpárt nem ismer, nem nagyon zavar- ta a derék amerikánusokat, naivságukra azonban ennél is jellemzőbb, h o g y „töké- letes áramvonalazással"' igyekeztek „vi- lágrekordot" felállítani. Az Indianapo- lis-i Roland Free u g y a n i s nem ült a gé- pen, h a n e m v é g i g f e k ü d t najta és azt képzelte, h o g y a légellenállás ilymódon alaposan le fog- csökkenni. H o g y a fek- vő helyzet legfeljebb néhány kilomé- ternyi pluszt eredményez a sebes- ségben, azt a kísérletek eredménye is

Roland Free „vllágrekordkísérletet" végzett a Daytona Beach homoksávján. Végigfe- küdt a gépen, a lábát hátúi kllógázta. Ké piink a mért szakaszt Jelző zászlók szom- szédságában mutatja a szokatlan pózban feszítő „világrekordért", aki azonban mind-

össze 140 km-es sebességet ért el. Rövid volt nagyon . • • Egyesült Államokban a motorsport még

el sem jutott oda, h o g y azokba a sok- szor megénekelt gyerekcipőkbe bujtassa a lábát. Amerikában merőben, ismeret- len az európai értelemben vett motor- versenyt nem rendeznek ott TT v a g y (IP rendszerű sebességi körversenyeket, isme- retlen a megbízhatósági triál. Legfeljebb nyaktörő hegyiversenyekre kerül sor, ezek a „hill-climV-ek azonban egyálta- lában nem hasonlítanak a mi hegyiver- senyeinkhez, hiszen nem pályán, hanem lehetőleg minél nyaktörőbb és minél me- redekebb hegyoldalban bonyolítják le ezeket a csonttörő „sporteseményeket*, melyeken a gépek túlnyomó része soha- sem ér célhoz, hiszen a g y a l o g is csak fcötélvégen járható meredeken a masinák többnyire hátrafelé bemutatofit bukfenc során távolítják el nyergükből a veze- tőjüket. Talán egyedül a dörttrekk az, ami Amerikában hasonlít az európai sa- Jakozáshoz, de hát tudjuk jól, h o g y a salaksport a z salaksport é s csak annyi köze v a n a komoly motorsporthoz, hogy ugyancsak matoron gyakorolják.

igazolta, Free mindössze 110 km-es ira- mot ért el, világrekordhoz pedig ennek majdnem a dupláját kellett volna kifut- nia, motorjából ugyanakkor 208 kem-et

— lenyesnie.

A motorosvilág persze derül az egész kí- sérleten, m e l y másra sem volt jó, mint n a g y ujságpublicity után humortémával avatni az amerikai motoros ,,világrekord kísérletet".

Seres Tibor — min. tanácsos Altalános örömet keltett a magyar gépjárművesség körében Seres Tibornak, a közlekedésügyi minisztérium autófő- osztályvezetőjének előléptetése. Seres Ti- bort a Köztársasági Elnök miniszteri tanácsossá nevezte ki. Gál György nép.

szerű kollégánk az MKM sajtóosztályé, nak vezetője miniszteri tanácsos lett.

Ugy az autókereskedelem és iparos-

ság, valamint a sporttársadalom nevében

gratidálunk Seres Tibor és Gál György

előléptetéséhez.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :