Zentai ütközet

Teljes szövegt

(1)

I Í 4 3 3

(2)
(3)
(4)

mnUb. st ■

J.^en/et c%fe//ci<<Te<j[t.

9 (jL aenüié

&fer^ea.

ed ffenervi/dTál

ta. 5

.cJ^fidlrtnzifa 0d:Á/ cfereuc/l'-

#

ZHCid/ux/d' fflfi/óyuze&Jz.$.ejt$e dánf*^/t &*refi Qa&oe.é)./ict cupyuyó- cffiaflee/a- J. e//e2(f^fid. ff.C % aJ^dya^ouy

cJ^'ek^n.^,c4^ zfácidjutr* W- C//tz7á>tty/í <^e^sa<J'da tj. //. cfyéfai /zű ri')*'- / ? -cJtd^ci

(5)

4 # f

Í R T A

U G R Ó C Z I F E R E N T Z

4

K e g y e s Oslcolabeü Pap,

S Z E G E D E N

Ny o m. Grü n n Or b á n’ Be t ű i v e l. i 2 1 6.

' tw "*

(6)

\\'t* V

í %

V • \ \ \

* ' 1

(7)

f

A k ét M a g y a r H azában elmés rm u n k á jiru i esméretes , Nemes Szabad K i r á l y i Szeged V áro sa ’ érdemes F ö ld m é r ő jé n e k , N em zetes Vedres István Ú rnak b a rá tsá g o s m e g kérésé b u z d íta a rra > h o g y Zenta V árossának ó h a j­

tásá ra *) a m a v i l á g szerte je le s , Hazánk*

T ö r té n e te ib e n igen n evezetes , és a ’ m a g a n e-

* ) Ns. M ih á lk o v its Antal Űr ezen Város­

n a k m o sta n i érdemes N ótáriu ssá v a l a a z , a ’ k i a ’ h a jd a n i n a g y r a t e r m e t t l e l­

k ű Vitézek* b á to r el tökéllésétö l m in d szülő fö ld jé r e , m in d az egész A u s tr ia i B ir o d a lo m r a h á r o m lo tt ditsftséget a*

Nem es M a g y a r N em zettel nyomtatás­

b a n , és rézre t e tt ra jz o la tb a n p é ld á t­

la n b ú z g ó s á g g a l, és fá ra d s á g g a l k ö z ­ le n i különössen ip a r k o d o tt.

(8)

4

méhen e g y e tle n e g y ü t k ö z e t e t , ' m ^ i y 1697, észt, Sz. M ih á l y Hav. 11-kén Z en tá n á l t ö r t é n t , eJ jelenvaló m u n k á ts k á m b a n le írnám . — Né­

m e l y k ö r n y ü lá llá s o k a t előre k elle bo tsájta- n ő m , h o g y az ü tk ö z e tn e k m ind o k a , m in d n a g y s á g a , m in d p ediglen következése a n n á l jo b b a n k i tessék. — Az egész le írás a ’ m u n k a' végén fe l je g y z e tt k ö n y v e k b ő l v a g y o n k i v é v e , m e l ly e k b u l n é m e lly e k k e i m in d k ú t- f o r r á s o k k a l , m á s o k k a l ism ét m in t m e lle sle g v a ló se g ítsé g e k k e l é l t e m , — a' m it i d e ' s t o v a el h á n y v a t a l á l t a m b e n n e k , a zt szo rgalm ato s- san öszve szedvén e g y ü v é t e t t e m . — A' h o l v a l a m e l l y h elységn ek , v a g y városnak n eve e- l ö f o r d ú l , annak rö v id le írása a* jegyzésben f o g l a l t a t i k , k i vévén o lly a n h e l y e k e t , m in t p . o. Pétervár, Szeged, Nagyvárad, Temesvár ys a' t. m e lly e k m in d e n e k e lő tt esméretesek.

í r á m Pesten Pünkösd H aván ak első n. pján i

8

J

5

* Esztendőben*

\

(9)

1.

^ L s o Le o p o l d T s á s z á r , és M a g y a r Or­

szági K ir á l y 1686-ban Hazánk* A n y a v á r o s s á l Budát a* T ö rö k k ézb ő l k i s z a b a d í t v á n , o lly azerentses v a l a , h o g y fe g y v e r e i á lt a l kevés ídö a l a t t nem tsak M a g y a r , h an em E r d é l y , R á tz , és B o lgár Országok is a ’ k e g y e tl e n i g á t ú l m e g m en ekedn én ek , *s lassan lassan e iö b b en i b o ld o g á lla p o t ty o k b a viszsza térn i kezd en é­

nek. De h o g y ezen b o ld o gs ág tsak kevés id e ­ ig ta r tó le tt l é g y e n , nem sokára k i t e t t z e tt , - m id ő n e g y z iv a t a r t á m a d v á n , az egész elő b ­ b i szerentse ú g y m e g v á l t o z é k , h o g y ezen­

tú l a szerentsés e lő m e n e te le k rő l m ég tsa k á lm o d n i sem l e h e t n e , sö tt m inden ip a r ­ kodás m e lle t is a t t ó l k elle t a r t a n i , ne t a l á m m a g a M a g y a r Ország is ó jra a ’ T ö rö k já ro m a lá kerüljön.

(10)

6

o

a. '

A ’ seerentsének i l l y h irte le n v á lto z á s á t először is azok a ’ viszsza v o n á s o k , és u jja t .húzások s z ü lé k , m e lly e k Le*).old' Főbb Hadi

\ ezerei k ö z ö tt uralkodtam ~ Ezeket nevelő az újonnan el fo g la lt t a r t a m ú t o k b a h e l y , h e z te t e tt A u s tr ia i E lö ljá ró k ’ h ir t e l e n , ’s e , röszakos fö sv én ységek — Ide já r u la to v á b b n é h á n y m e g n em elé g e d e tt H aza fia k n a k pár- toskodasa. — A ’ tö r ö ltö k ,ig e n jól t u d t a k é l ­ n i ezen k ö r n y ü lá l lá s o k k a l annál is in k á b b : m iv e l ez idő tá jb a n tö b b n a g y V ezérjeik v a l á n a k , a ’ k ik m ind észszel m in d szerentsé- v e l b ir t a k . Illyen v o l t M ustafa K iuperli N.

Vezér 1690-ben a ’ k i tö b b fényes g y ö z e d e lm e i u tá n n viszsza n y e r t e Nándor Fehérvárt, egész R á t z , B o lg á r , B o sn y ák O r s z á g o k k a l, és jól­

le h e t a ’ k ö v etk e z ő esztendőben (1691 Kis- A szszo ny. H aván ak 19-ltén) Salankemennél *)

* ) Salunké mén a ’ P é te rv á ri k a to n a v id ék k e ­ rü le tb e n éppen a ’ D u n á b a be f o l y ó T i ­ szának‘á ltale lle n é b e n épü lt mező Város, ezt neveztessé tette az e m l ít e tt ü tközet,

1 • -

(11)

a’ B ádeni Hertzeg Lajos Kiuperli t á b o r á t d i- tsöségessen m e g v e r t e , a ’ h o l m a g a Kiuper- U is el e s e t t ; m in d a z o n á lta l ezen gy ö ze - delem nek se m m i h aszn a sem l e h e t e t t : m i ­ v e l X IV - Lajos h a t a lm a s F r a n t z ia K i r á l y e-

^en idő tá jb a n m á r m a g a is erössen készül v a l a , de a la tt o m b a n m á s o k a t is fe l in gerle Leopold e ll e n , h a ez an n a k idejében a ’ Spa­

n y o l ko ro n a erán t v a ló jussát v é d e lm e z n i a- karn á. *) H ogy a ’ F r a n tz ia K ir á l y ip a r k o d á ­

A ’ F r a n tz ia , és A u s tr ia i U d varok k ö ­ z ö tt v a ló h áb o rú sá g ra oko t n y ú j t a II.

Károly S panyol K i r á l y , 1700-ban m a g ­ t a la n u l m e g h a l v á n . A' vérség jussa sze­

rént a ’ S p a n y o l Ország* b ir t o k a az A u ­ s tr ia i H á z h o z , m e l ly a* k i h o lt S p a n y o l K i r á l y i F a m í l i á n a k e g y á g a v ó l t , t a r ­ t o z o t t ; de X I V . Lajos Fr. Kir. eC m e g

h ó it II. Károlynak e g y k ö l t ö t t T esta- rn en to m át h o za elő , m e l ly szerént Spa­

n y o l O rszágot a* m a g a U n o k áján ak Fu- löp A n d e g a v i H ertzegnek ítélte , és m i ­ v e l /. Leopold Tsászár a* vérség jussa szerént a* m a g a kissebbik fiá t Károlyt n evezte k i S p an y o l K i r á l y n a k , a ’ F ran - t z i á k , és A u s tr ia ia k k ö z ö tt meszsze k i

(12)

8

C l

s a it Leopold m e g a k a d á lo z t a t h a s s a , kéntele- n í t t e t e t t m ajd m in d en erejét ellene f o r d íta ­ n i , M a g y a r O rszágban p ed ig tsupdn tsak

e g y I<is véd sereget Fridrik August Szász v á ­ lasztó H ertzeg vezérlése a l a t t a ’ T örök h a ­ t a l o m ellen h a g y n i.

3

-

II. M ustafa T ö r ö k Tsászár rész szerént az Aitstriai seregn ek M a g y a r Országban v a ­ ló kevés lé té tü l b u z d í t t a t v á n , rész szerént a"

X I V . Lajos F r a n tz ia K i r á l y t ó l in gereltetvén , fe l t e t t e m a g á b a n , h o g y a d d ig m e g n em n y u g s z i k , m i g E r d é l y t , és M a g y a r O rszágot is el nem f o g l a l j a , a ’ d o lo g szerentsés k i m e ­ n e te lé rü l éppen s e m m it sem k é te lk e d e t t: az­

é rt is n em a ’ g y ö z e d e le m m e g nyerése m ó d - j á b á n , h an em a b b an tc/ré f e jé t , m ik é n t k í ­ n o z h a tn á in k áb b az el f o g a t t a n d ó k a t , és m in t d ü h ö skö d h etn ék azokon. E' végre szá m ta la n

te r je d e tt -háború t á m a d a , m e l ly u- g y a n tsak még’ is végtére a* F r a n tz iá k * k ív á n s á g a szerént v é g e z te té k el a* B á ­

lt eni Béke kötésben.

(13)

o 9

b i l i n t s e k e t , és lá n tz o k a t k é s z ítt e ti e lő r e , h o g y azo k k a l az egész M a g y a r Országi sere­

g e t V ez é re stü l, ’s T isz testü l e g y ü t t m e g ián - tz o lv á n m a g á v a l pórázon vihesse T h r á t z iá b a .

4

-

,Ay m i n t Leopold észre v e tte Mustafának M a g y a r Ország ellen va ló k é s z ü l e t e i t , a ’ m e n ­ n y ir e k ö r iiy iilá llá s a i e n g e d é k , ő is ip ark o - da m inden rendeléseket m e g t e n n i , h o g y lég a lá b b a d d ig m e g tartóztassák a ’ T ö r ö k , m ig a ’ Span y ol H áború nak vége s z a k a d v á n , m in ­ den erejét ellene f o r d í t h a t n á , és m iv e l M a ­ g y a r O rszági h a d i seregének Vezére Fridiik jdugust éppen ezen időben vá la sz ta to k L e n g y e l K i r á l y n a k , szükséges v o l t m á st h e ly é b e ren­

d e l n i, a ’ k i a ’ fen yegető ellen ségn ek elő m e ­ n e te le it h á t r á l t a t n i t u d n á , v a g y h a a* szük­

ség ú g y hozn á m a g á v a l , szem be is szá lh a tn a vele. Soha e g y F e je d e le m a ’ H adi Vezér v á ­ la sz tásb an nem le h e te tts z e re n ts é s s e b b , m i n t ­ sem v o lt Lépőid, m id ő n 1697-ben Eugen Szá­

v á i H e rtz e g e t, tsak 34 esztendős fia ta l e m ­ b e r t v á la s z to tta a ’ M a g y a r Országi seregei*

F ő V ez é ré n e k , a ’ k i , m in t v a l a h a Sc/p/o Rá-

(14)

lo

o

mát , LeopolcV M a g y a r Országi b ir to k á t az u-.

tólsó v e s z é ly tő l m e g m en tette, *)

* ) Eugen s z ü le tte tt Parisban 1663. eszten­

dőben , Mindszent H aván ak 18* n a p já n . A z A t t y a Eugen Móritz Soissoni G r ó f, F r a n tz ia G e n e r á l , és C a m p á n ia i K o r­

m á n y o z ó , az A n n y a p ed iglen Mancim 0!/m piay a m a híres M azarini Cardin ál- n a k un okája vo lt. Eugent Szüléi m é g kisded k o rá b a n p ap sá gra s z á n t á k , és m á r h ét esztendős k o ráb an két Apátur- ságo t n y e rte k n ékie P iem n n tb an a*

F r a n tz ia K i r á l y t ó l , a ’ hon n ét is ö tét közönségesen kis A p átu pnak n evezték . De időnek e lő tte m e g h a lv á n édes A t ­ t y a , ö p ed ig len fel se rd ü lv é n , az E g y ­ h á z i m é ltó ság o t m eg köszönte X I V .

Lajos Fr. K i r á l y n a k , és a* h e l y e t t v a ­ l a m i k a to n a i h i v a t a l t , m e lly r e n a ­ g y o b b kedvfe v a l a , k ért m a g á n a k . M i­

v e l a' K ir á l y ezen k i v á n s á g á t , és ké­

rését m e g t a g a d t a nékie , m e g boszon- k o d v á n el h a g y á h a z á j á t , és egyenes- sen Bétsbe jö tt /. Leopold T s á s z á r , M a g y a r Országi K ir á ly h o z éppen a k ­ k o r , m id ő n a* T ö r ö k ö k u to ljá ra Betset o s tr o m o l tá k , a/hol is m e l ly n a g y szol­

g á la to t t e t t lé g y e n Lcopoldnak, onnét

(

(15)

o U

£•

Eugen ez e lő tt több szö r K im u t a t v á n v i ­ tézségét a ’ M a g y a r Országi H adi sereg e lő tt,

Ki t e t t z i k , h o g y ö té t az első t s a ta u tá n a' m e g üresü lt Kuffstein k ö n n y ű lovas R e g e m e n tjé n e k T u la jd o n o ssá v á neveze k i , m e l ly S z a v o i n e v é t e m lék e ze tü l má- é ig is m e g t a r t y a azon R e g e m e n t. B ú ­

gén kevés idő a l a t t m in d e n k a to n a i főb b h iv a ta lo k o n k e re s z tü l m e n t , Leó- poldnak n a g y s z o lg á la to t t e t t m in d a*

T ö r ö k ö k , m ind a ? F r a n tz iá k ellen , m a ­ g á n a k p ed iglen örökös n e v e t szerzett m i n t e g y a ’ lé g n a g y o b b H adi Vezérek k ö z ü l , a ’ k ik a 'V ilá g o n éltek — M eg h ó it Becsben 1736. Észt. Sz. G y ö r g y H a v á n a k 27-kón— T e rm e té re nézve közép sz e rű n é l v a l a m iv e l kissebb , de töm ö tt,h oszszats- k a k é p ű , b a r n a s z ín ű , fekete s z e m ű , tüzes t e k i n t e t ű , de m in d en ko r k in y i*

t o t t szájú, hoszszú órú, so v á n y á b rá za tú , be esett ortzájú , fe k e te h a j ú , m e l l y e t , m in e k u tá n n a m eg őszült vó ln a , el v á g a ­ t o t t , és h e l y e t te v e n d ég h a j a t v ise lt — k e v é s , de fontos b e s z é d ű , m ásrú l soha roszszat nem s z ó ll ó , de érd em etlen ü l

*neg se d its é r ö , i g a z , a h ita to s Kérész-

(16)

an n ak b iz o d a lm á t előbb m eg n y e rte , m i n t ­ sem Fő Vezér le tt v o l n a , , de v iszo n tag ö is jói esmérvén a ’ m ost reá b íz a t o t t k a to n a s á g ­ n a k vitézségét éppen s e m m it sem kételk edett ezen terhes h i v a t a l t f e l v á l a i n i , annál is in* * líá b b : m iv e l ezen k ö r n y ü lá llá s t ú g y n é z t e , m in t e g y lé g jo bb a l k a l m a t , m e lly b e n Leó- poldhoi v a ló készségét lé g in k áb b m e g m u ­ t a t h a t n á , a.’ sok v e s z é ly tő l m ajd tsak é ln é m n y o m a t t a t o t t la k o s o k a t a* T ö r ö k ig á tú i m eg s z a b a d í t h a t n á , és m a g á n a k m ég a ’ késő m a ­ ra d é k n á l is ditsö n e v e t szerezhetn e. — De v a j­

m i el is z o n y o d o tt, m id ő n Veres M a rth ra*)

t é n y , m é r t é k le t e s , és t is z ta életű fé r­

fiú v o lt,

*) Veres Marth , közönségesen Marth >

B a r a n y á b a n a ’ B e lije i U rad alo m h oz t a r ­ to z ik , Tsuzo , és kis Kőszeg h e ly s é g e k ­ nek szom szédságában f e k s z ik , a* T ö r ö ­ kö k n ek M a g y a r Országba v a ló b é ts a p á - sa e lő tt n a g y Város v o l t , a ’ m in t most is h a jd a n i V árá n a k sán tzai lá ttz a n a k ; m o st az Eugennek itten le t t táb orozása, és a ’ V árm egy eb éJiekn ek h ív szo lgálat- t y á r a v a ló készségjek n e vez etesíti. V á-

(17)

o *3

é r k e z v é n , Stahrenberg, fíe iste r, Lichfetistein , eV Herberstein G enerálokon k ív ü l a lig t a l á l t v a l a k i t a' T isz te k k ö z ü l , a ’ k a to n a s á g szám a igen tsekély v o l t , és az i s , m iv e l a ’ h a d i k é - resk ed ő k ’ f ö s v é n y s é g e , re stsé g e , és á ln o k sá ­ g a m i a t t sem m i eledele n e m v o l t , ú g y el k e d ­ v e t l e n e d é i t , h o g y a b h an az á lla p o tb a n ép ­ pen s e m m it se leh etn e tő le v á r n i , v a g y k í ­ vánni. — Eugen ezeket lá tv á n a rra fa k a d o tt , h o g y m ió l ta k a to n a v ó ln a , soha roszszabb k ö r n y ü lá llá s b a n a ’ k a to n a s á g o t n em lá t t a . A z o m b a n a ’ M a g y a r o k ’ készségekben , és n a g y lelkü ségek b en b í z v á n , k e d v é t el n em v e t é , sö tt in k á b b a n n á l n a g y o b b s z o r g a lo m m a l fo ­ g o tt a ’ d ologhoz. Es v a ló b a n rem én y ségé­

ben m e g sem t s a l a t ó t t : m e r t Eszterhdzy Pál Nádor Isp án y ’ serénysége 9 és a ’ M a g y a r o k ’ készsége , ’s g y o rsasá g a kevés idő a l a t t m in ­ d en t h e l y r e á l l í t o t t : t s ü r ö k , ’s é lé s h á z a k , a ’ g a b o n a ’ , liszt’ , és más é le le m ’ öszve h o r d á s á ­ r a , a' k a to n á k ’ , m a r h á k ’ és e g y é b b szüksé­

ges d o lg o k ’ öszve g yű jtésére b izo n y os h e ly e k

ly i András Magyar Országnak le (rása JBu*>

dán 1796 — 1799. 8*

(18)

14

o

r e n d e lte tte k , m e l ly á l l a l az előbb m ajd tsak éhei el nem h a l t k a to n a s á g most m in d en n el kezde b ő v e lk e d n i, és í g y m in t eg y új lé lek ön tetek beléje.

6 .

hugin m eg Bétsben létében o lly párán*

ts o la to t k a p o t t Leopoldtúl , h o g y a ’ b é k e ’ gyü- m ö lt s e it i n k á b b , m i n t s e m a ’ t s a t á k a t k e r e s -

s e , m e g h a tá ro z ó ü tk ö zetb e p e d ig le n s e m m i képp en se m erészelje m a g á t e re sz ten i, h a ­ n em e g y e d ü l a rra ü g y e l j e n , h o g y az E rdé­

l y i , és D u n a i erősségek véd elm eztessen ék ; ennél f o g v a P é te rv á ra k ö r ü l v a l a h o l h e l y - heztesse m a g á t sántzok k ö z é , és onnét v i ­ g y á zz o n az ellenség* m o zgásira. Ezen p ara n - ts o la th o z k ép p est t e h á t Férés M arikról Péter­

vára felé k e l i e n é k i in d ú ln i s e r e g é v e l, de m - n ek elő tte ezt te n n é , m in d en teh e ts ég é t a r ­ r a fo rd ítá , h o g y az ellenség’ e r e j é t , ’s szán­

d é k á t v o lta k é p p e n k i t a n u lh a s s a , és á ’ sze­

r é n t a ’ m a g a in té z e te it tehesse. E ’ d o lo g ­ b a n igen n a g y s z o lg á la to t t e t t e k nékie a ’ R á t z o k , a ’ k ik szü ntelen h ív e k vu lá n a k L c o - p o ld l io z : ezek m iv e l közülük sokan la k ta k a ’

(19)

T ö rö k h a t a lo m a l a t t i s , m inden g y a n ú , a- v a g y veszedelem n élkü l b á tran ide ’s t o v a j á r h a t t a k . E g y a ’ tö b b i közpt egész Nándor Fehérvár* (Belgrád) k a p u j á ig f é r v é n , k i t a ­ n u lt a egész e r e jé t, és szá n d ék á t az ellenség­

nek. E ttő l e rte tte Eugen , h o g y M ustafa m a ­ g a m ég u g y a n n em v o ln a o t t , de m á r 1% e- zer Jántsárnál t ö b b , a' lo vasságb ú i p e d ig le n m ég kevés érkez ett lég yen m eg. Azon k ív ü l h o g y a ’ D u n án k a t o n a s á g g a l , l e g i n k á b b n y i ­ la s o k k a l m eg t e r h e lt n a g y o b b , ’s kissebb h a ­ jó v a l a m i száz t a r tó z k o d n é k ; a ’ fe l t e t t tzél- j a p e d ig le n NJustafának az v ó l n a , h o g y m in ­ d en ek e lő tt a* Leopoldtul t a v a i újonn an m e g erő síte tt Pétervárát el f o g l a l n á , és onnét to ­

v á b b M a g y a r O rszágba f o l y t a t n á ú t ty á t.

7

-

E zek et m e g tu d v á n Eugen m in d e n felé az a la t t a v a ló T is z te k h e z p a r a n ts o la to t bo-^

t s á j t , h o g y m e n tü l előbb sere ge ik k e l h o zz á s ie tn é n e k , Vaudemont t. i. a ’ T o k a ji részek­

r ő l , Bábut in E r d é ly b ő l, és Auersperg a ’ H or­

v á t h O rszágban lévő B ih ats V árá n a k h aszo n ­ t a l a n o strom lásátú l. Ez a l a t t m a g a Veres

(20)

10 — o — /

M arikról tá b o rá v a l l'el k e r e k e d v é n , a ’ D u n á n á lt a l m e g y B ú ts k á b a , és Sz. Jakab H a v á n a k

*

5

* n a p já n 1697. F u ta tn a.*) szerentséssen el érkezik. N y u go d a lo m v é g e tt i t t h a g y v á n e g y

kevéssé k a t o n á i t , m a g a P é te rv á rá ra m e g y , a hol is m eg tevén m in d en szükséges ren de­

léseket a ’ v é d e lm e z é s re , a ’ véd sereget az á ll.

h a t a t o s s á g r a , ’s b á to r s á g ra b u z d í t v á n , és en­

nek v iszo n tag m in d en n y o m o r ú s á g k i á llá s á ­ r a v a ló készségét t a p a s z t a l v á n , ism ét viszsza tér tá b o r á h o z , es a z t , m in d h o g y az ellenség m o z g á s a it h a m a r á b b észre v e g y e , és h á t r á l ­ tath assa , m in d p ed iglen , h o g y seregének az é le lm e t k ö n n y e b b e n m eg szerezh esse , - rúl Kobilhoz **) ál'tal teszi.

*) Futak népes Mező V á r o s , Báts V árm e ­ g y é b en a* D u n a m e l l e t t ,

m e l ly Pétervríránaképpen á lt a l ellenében v a g y o n , nem meszsze fekszik ; m o s ta n á ­ ban Mélt. G r ó f B run szvik Jós. Ő Excelli örökös jussal b i r j a , m e g y e vén a zt Gr.

H ad ik ő Mélt. Famíliájától.

*.v •> , t ) hobtl, v a g y K o v il, i g y n e v e z te tik a*

7

sajk áso k ’ k e r ü le t é b e n , Pét érpáron á lló i k ét e g y m á s m e lle tt fe k v ő R á t z f a l ó ,

(21)

J

8*

' 7

A z e llen sé g, h o g y m á r előre fé le lm et ü s­

sön Eugerí k a t o n á ib a n , a ’ f e lly e b b e m líte tt h a jó k h o z több apró bb t s a j k á k a t , ’s tsónako- ^ k á t á d , és a z o k a t k a to n á k k a l m e g r a k v a i*

gén el s z é l le s z t i , *hogy a* m a g á b a n is n a g y erejét m é g an n ál n a g y o b b n a k m u ta th a s s a . M in d e z e k tü l Eugen’ b á to r lelke tsa k u g y a n m e g n em ije d e ; de m á s , ’s ennél n a g y o b b v o l t , a' m i az ö fejébe szeget ü t ö t t , t. i. Kis- Aszszony H a v á n a k 4-kén v ir r a d ó r a n a g y égi h á b o rú t á m a d v á n , a* szélvész a ’ Péterváránál lé v ő D u n a i h id u n k a t öszve s z a g g a tta . Ha a/

v e s z e d e l m e t , m e lly b e n ezen k ö r n y ü l állás á lt a l v ó lt h e l y h e z t e t v e , m e g gond olta , v a ló b a n n em kevés a g gó d ása l e h e t e t t : m e r t e g y fe lü l a ’ h íd n a k kevés idő a l a t t v a ló h e l y ­ re á llítá s a m á s k é p p e n m e g nem tö r té n h e te tt, m in tse m h a tá b o r á n a k n a g y o b b részét arra

az e g y ik b e n v a g y o n a > Sz. B asilius ren ­ dén lévő R á tz B a rá to k n a k , v a g y is K a- lu g y e r e k n e k e g y K la stro m jo k . l/ugri- sches Magazin I V. Bánd Pr^sburg 1787. g.

2

(22)

18

o

f o r d í t o t t a v o ln a ; m á r p ed iglen h a ezt teszi, és az ellenség a zt észre v e e n d i, niás f é lü l n e m e g y e b e t v á r h a t o t t , m in tsem h irte le n r e á r o h a n a s t , és e ln y o m a tta tá s t. H ogy . t e ­ h á t a ’ t á b o r t h e l y b e n h a d j a , és m ég a ’ h i ­ d a t is, m e lly el k e rü lh e te tie n ü l szükséges volt, h a m a r h e ly re á llí t h a s s a , n a g y tan átsra v á lt s z ü k s é g e , m e l ly e t önnön m a g á b a n fel is t a ­ lá lt , és ez á lt a l elegendőkép pen m e g m u - t a t á , rnelly term észszel bírn a , t. i. a la tt o m - b a n seregének lég n a g y o b b részét Tétervárra á lt a l teve , a ’ táb orb an p ed ig len tsak a n n y it h a g y a , a* m e n n y i an n ak őrzésére szükséges v o lt., és ú g y in téz i'a’ d o lg o t , h o g y az ellen­

ség m ég tsak n e m is g y a n í t h a t n á a' t e t t v á l­

tozást, Az a l a t t éjjel n a p p a l a d d ig dolgoz­

t a t a ’ liidon \ m ig az egészlen fel á l l í t a t i k , és í g y k a t o n á it ism ét viszsza viszi a ’ tá b o rb a .

9

-

Ez a l a t t Mustafa Nándor Fékéi várra érkez­

vén h a d i ta n a tso t t a r t F őb b V e z é r i v e i , k ik k ö z ü l ki e g y , k i m ást javasol v a la n ék ie.

T ö k ö li G r ó f a* tö b b i k ö z ö tt azt a* tan átsot adá , h o g y T em esi Fán álo n keresztü l Üib&r

(23)

/ •

— • O —* ' u)

V árm eg y é b e Nagy Varad1 o strom lására mén- tie , m e l ly á lta l Leopold* k a to n á i k é n te le n ít- tetnének m a g o k a t b e lly eh b húzni an n ak v é ­ d elm ére , és í g y t á v u l lévén o lly h e l y e k t ő l , a* h o v a m a g o k a t h a m a r j á b a v o n h a tn á k , a ’ tér-*

ségen a ’ so kkal n a g y o b b T ö rö k serégtúí k ö r ü l v é t e tv e k ö n n y é n m e g g y ö z e tt e th e tn e k , és a z u ­ tán a* T ö r ö k ö k E rd ély ben jó téli szállást tart*

h atn a k . De M ú sta faezen tanáts adást m e g v e - té , és egyénessen Pétervára ellen szándékozék ; m in ek elő tte p ed ig ezt m e g te n n é , lég elő* # szőr is Fitult *) a* g a b o n á n a k a ’ T e m e s v á r i B á n á tb ó l a' P é te rv á ri ostrom lás ideje a l a t t Való á lt a l tételére m in t e g y lé g alkalmatos-

*) Titul) Tétely v a g y Titel Búts V árm eg y e*

b e n , nem meszsze a ’ T is z á n a k D u n á b a Váló Lé f o l y á s á t ó l , régen ten n a g y erő­

ség v o l t , m ost p ed iglen a* T s a jk á s o k ’ P ő H e l y e , k ik h a j ó k a t , t s a j k á k a t m a - gok építenek > és azokon háborús id ő ­ ben a’ D u n án h a d i sz o lg á la to t tesznek.

F e g y v e r e k e g y k a r d b ú i , rövid p u sk á ­ b ó l . és egy p ár p is z to ly b ó l á l l , , m in d Ö8ZV,elégessen a* szám ok 1113 tészen.

Vtigritches Magazin IV . Hátid.

(24)

sabb h e l y e t b éllé n ékie el f o g l a l n i, m e l ly á lt a l Eugen seregének is nem keveset ártan a.

1 0

.

Eugennek ekkor a* 18 ezerb ü l álló Péter- v á r i véd seregen k í v ü l , a ’ m e g érkez ett V au- démon , és Auersperg s e r e g é v e l, 26 ezer em b e­

re v o lt táb o rá b a n . Ezek k özü l e g y n é h á n y szá z at Nehm V ezérrel Titulhoz k ü ld ö tt o lly pa- r a n t s o l a t t a l , h o g y az ellenségnek m inden m o z g á s a ir a ü g y e l j e n , és a ’ m e n n y ire le h e t 9l D u n án v a ló á lta ljö v e te lé t h á t r á l t a s s a ; Auersperget p ed ig 4 R e g e m e n t l o v a s s a l , g Ba- t a i l l o n g y a l o g g a l , 12 á g y ú v a l , és szám os san tz á só v al T itu l, és Szalankemen k ö z é , t. i.

a ’ T ö rö k tá b o r n a k egyenessen á lta l ellenébe á l l í t o t t a , h o g y Titult fe d e zze , és IVehmmel e- g y e t érto leg d o lg o z z é k ; azonban m in d a*ket­

tő n e k fejére m e g p a r a n t s o l á , h o g y v a k tá b a n kisdéd seregeket v e sz ed elem b e ne ejtsék.

Ezek u tá n m a g a K o b ili tá b o r á t e g y id e ig Horn G en erálra b í z v á n , Kis-Aszszony H a v á ­ n a k 23-kán ú tn a k in d ú lt Szeged felé Babutin e le j e b e , a* k i a* Fo Vezérnek több szö ri p a- r a n ts o la t ty á r a seregének e g y részével m á r

(25)

Szeged felé k ö z e l g e t e t t , a ’ m á s ik á t p ed ig le n a" tsendesség fel t a r tá s a v é g e t t E rd é ly b e n h a g y t a , azt G r ó f Leiningra b ízv án , ~ M in e lo u tá n n a S zeg ed, és K is Kanizsánál *) a* T i - 6zán á lt a l jö tt v o ln a « Rabutin s e r e g e , azt Eugen j m ár előre Zenta és B etse k ö z ö tt lévő m o tsá ro k ra h id a k a t t s in á lta t v á n , az ú g y n e ­ v e z te t e t t Római sántzokon * **) á l t a l n a g y se«

K is K a n iz sa, a ’ Szala V á r m e g y é b e n lé­

v ő N agy, v a g y Horváth, m ásképpen B átz Kánizsának m eg k ü lö m b ö z te té s é - re , a* Ns. K i r á l y i K o r o n á h o z t a r t o z ó , és Báts V á r m e g y é b e n h e l y h e z t e t e t t M e­

ző V á ro s cl T is z a m e l l e t , n e v e z te t ik K is , Ó , Rév , v a g y Magyar Kanizsának, á l t a l ellenben v a g y o n n é k i T o r o n tá l v á r m e g y é b e n Uj , v a g y is Török Kanizsa.

**) A* Római sántzok Báts V árm eg y é b e n n e m meszsze Új Vidékiül a ’ D u n á tó l e- gyenessen fel felé v i t e t n e k , és Tisza Földváron a lu l a* T is z á n á l v égző d n ek.

A* közönséges vélekedés rólok a z , h o g y a ’ R ó m a ia k t ó l t s i n á l t a t t a k , má$ok el­

lenb en cl S arm atá lt’ , v a g y A v a re s e k ’ m u n k á já n a k á liít t y á k . Lásd errú l K a-

(26)

ré n y s ég g e l szerentséssen a* E obili T á b o r á ­ hoz v ez ette.

11

.

Az a l a t t a* T ö rö k ö k n a g y frisseséggel h i ­ d a t vervén a' D u n á n , á lta l r o h a n n a k , Auer- sperg , és JSehm* se re ge it k o rü l k e r ít ik , k ik m i n d a z o n á l t a l , el szánván m a g o k a t , n a g y dühosséggel az ellenségen m a g o k a t keress*

tü l v á g j á k , és 400 veszteséggel a ’ F ő Vezér tá b o r á b a viszsza vergő d n ek . A ’ T ö r ö k * ez u tá n reáro han ással Titult el f o g l a l j á k , ki r a b o l j á k , és végre h a m u v á teszik. Fügén sajnossan v e tte u g y a n , h o g y az ellenség e l­

ső dühösségének ellen t n em á l l h a t o t t , de a*

so kk al kevesebb népét k o tz k á ra n em a k a r ­ v á n t e n n i, jobb a lk a lm a to s s á g r a vá ra k o z o tt,

12 .

\ Most PétenútraI< övét koz ék fel te t t tzélja szorenl. Ezen V á r a t , m c lly

* • "

»" ■ ■■ ... ■■ „1. ■ .

* tona História Metrop. Colocier\~

sis. I ft. 35 lap.

(27)

o *3

bl Duna p a r ty á n egy h e g y r e ép ítetva m in d a*

t e r m é s z e tiü l, m in d p ed iglen m e ste rsé g tő l m o rr v a la erösitve , Eugen m ár elüre , a ’ m in t follyeb b l á t t u k , jó á lla p o t b a h e i y h e z t e t t e , most pediglen , h o g y a ’ T ö rö k ' szánd ékát m eg előzze, Sz. M ih á ly H aván ak 6-kán bé estvéledés Után Kommefcy. H ertzeget *.és Golon G e n e r á lt e g y n é h á n y ezerrel t itk o n Pétervárára kü ld i o lly "parantsolattal , h o g y h a a ’ szükség k i- v d n n á , an n ak idejében segítségre le g y e n ek . M a g a az után e g y ó ra k o r éjfél u tán (Sz. M i­

h á l y H a v a ’ 7-kén) n a g y tsendességgel fel k e re ­ k e d ik az egész t á b o r á v a l , és a zt az ellenség tá b o r a m e lle tt o lly m esterséggel á lt a l v iszi, h o g y öt óra u tazás u tá n előbb Pétervdrdn le n ­ ne m inden p o d g y á s z á v á l , m in tse m M ustafa a z t észre v e h e tte , a' v a g y m eg t á m a d h a t t a v ő k n a , t. i. előre b o ts ájtá a ’ b á to r H uszárokat, k ik m indenfelé fülelnének az ellenségre ; ezek u tán ereszté a ’ g y a lo g s á g o t k é t részre osztva, m e lly n e k b a l s z á r n y a , e rő s, és v á l o g a t o t t p u skásokb ó l á llv á n , m in d e n ü tt az ellenség m e l l e t t u ta z a , a’ m ásik p ed ig le n jo b b ra vi- g y á z a . A' g y a lo g s á g o t k ö v ete a' tö b b i sereg m inden p o d g y á s z s z a l, végre az egész t á b o r t

(28)

a ’ lo va ssá g zárd bé. Ezen a la tto m o s k ö l t ö ­ zés ú g y v a l a el r e n d e lv e , h o g y az o s z tá ly o k k ö z ö t t m in d e n ü tt a n n y i üresség m 'arad n a, a ’ m e n n y i szükséges az ü tk ö ze tre v a ló k i t e r ­ je d é sre : m e rt a rra m in d en k o r készen k e lle ­ t e t t l e n n i , h a t a l á m v a l a h o g y m e g sandíta­

n á ő k e t az e lle n s é g , ’s e’ végre v o lt a ’ s e g ít­

ség e rán t is m á r rendelés tév e a ’ várban , í g y Eugen szerentséssen a ’ nem régen h e ly r e á l l í t a t o t t h íd o n á l t a l k e l v é n , p o d g y á s z á t az á g y ú k k a l e g y ü t t a ’ v á r b a h e l y h e z t e t i , a ’ m o st m á r m in d öszve 6g ezer e m b erre szap o­

r o d o tt k a to n a s á g á t p e d ig a ’ s á n tzo k b a á llít- t y a , ’s í g y az ellen ség’ szán d ék át s e m m iv é teszi,

J

3

.

M ustafa a ’ m in t fe l eszm élődvén észre v e t t e az Eugen’ seregének a la tto m o s el k ö l ­ t ö z é s é t , m a g a m e g v a l l á , h o g y az n a p ’ Eu- g en tíílm e g g y ö z e t t e t e t t l é g y e n ; m i n d a z o n ­ á l t a l f e lt e t t s z á n d é k á t ú l éppen c i n e m á llo tt, s ő tt a n n á l n a g y o b b erő vel fo g o tt a ’ d o loghoz, A z o m b a n a ’ k a to n á k k a l m e g r a k o tt sántzok, a' v á r őrzőknek á llh a t a t o s s á g a , és b á to rs á g a ,

(29)

lé g in k áb b p ed ig le n Eugcri n a g y esze sem- m iv é t e tté k m in den p ro b á llá s a it. Eugen b íz ­ v á n a* v á r' erősségében , és k a t o n á it k o tz k á - ra k i ten n i n em a k a r v á n , k é s z a k a r t v a min~

den ütközetre n y ú j t o t t a lk a lm a to s s á g o t m e g v e t e tt . E zt lá t v á n M ustafa Pétervára őst*- ro m lá s á v a l fel h á g y , és m iv e l a* D u n án v a ­ ló á ltal k ö ltö zést n*;m t a r t á ta n á t s o s n a k , a*

T isz a felé t s a p a , és egész t á b o r á v a l e’ m e l­

l e t t kezde fel felé m enn i. Eszre v é v é ezt h a ­ m a r az ú ta z ó k tú l o k o z t a t o t t por fe lh ö b ü l Nehm G e n e rál a ’ v á r b a n , és a rrú l Eugent egy*

szeribe tu d ó s itá , a ’ k i is ay Deáky P á l* ) derék o s z tá ly á b ó l tüstén t küld e g y ts a p a t Huszárt az

ellenség u tá n o lly p a r a n t s o l a t t a l , h o g y t u d ­ n á m e g , m i t m iv e ln é n e k a* T ö r ö k ö k , és h a le h e ts é g e s ,t s íp je n el az u to ls ó k b ó l e g y n é h á ­ n y a t ; h a p ed ig le n v a l a k i k ö z ü lö k o l ly f o g ­ ly o t h o z n a , a * k it ü l a ’ M ustafa szá n d ék á t v ó l*

*) Deáky Pál b á t o r , és sz o rgalm ato s Ns, V itéz , T ö r ö k , és F r a n tz ia h á b o rú k b a n I. L eop o ld a l a t t ige n n evezetes l e t t a’

M a g y a r lo vasság’ ditsöségére. Schrnidt hnp. orientis.

(30)

6 o

tak ép p en m eg lehetne t u d n i , an n ak 50 a ra n y ju t a lm a lenne, — Nem k elle több a* Huszá­

r o k n a k , m in t h a e gym ás k ö z ö tt versent f u ­ t o t t a k , a ’ v a g y különös vendégségre sie tte k v o l n a , o lly sebes v á g t a t v a n y a r g a l t a k a* T ö ­ rö k T á b o r u tán , és tsak h a m a r egynehán- n y a l o lly a n n a l térte k m e g Eugen’ ü rö m é re , a*

k ik t ő l bizonyossan m eg le h e te tt tu d n i, h o g y h o v á szándékoznék M ustafa. T sak el iszo­

n y o d o tt a* Fö V e z é r, m idő n h a l l o t t a , h o g y M ustafa a ’ K i r á l y i p a j tá k ’, tsű rö k ’, élésházak’, és más a ’ fé lé k ’ el fo g la lá sá ra Szegedre i g y e ­ kezik.

U -

Nem le h e te t t v o ln a Eugen tá b o r á r a néz­

v e n a g y o b b t s a p á s , m in t sem h a Szeged is- jmét T ö r ö k kézbe k e rü lt v o ln a : m e r t táb o rá ­ ban nem lévén több 20 ezer m ázsa l i s z t n é l , és a ’ lo v a k n a k 14 n ap i e le d e le k n é l, kevés i- dó a l a t t el k e lle t e t t v o ln a egész seregének veszni. V o lt u g y a n Baján *) ;néki élelem re

*) Baja Mező Város Báts V árm eg y é b e n a ’ D u n án ak kissebb á g a m e l l e t t , b irto k o s

V V á

(31)

v a ló jó s z á g a , m e l ly e t goo szekéren m ost is e g yre h o r d a to tt á lta l Szegedre: de ebben népi n a g y rem énységét h e ly h e z t e th e tt e : ínért an nál a' goo p ara szt szekérnél tö b b nem v o l t , a zokb an is p ed ig o ily roszszak v a lá n a k cl lo­

v a k , h o g y egylszekérre nem tö b b e t m in t e g y lisztes h ordót le h e te t t t e n n i , és a v v a l is tíz, nap a l a t t a lig t u d t a k B a já iu l Szegedre ván - tzoro gn i. H o g y te h á t a ’ Szegedi gabonás ts ü rje it el ne v e s z e jt s e , és ez á l t a l h ad i se­

regét a ’ k ö v e tk e z h e tő éhségtül m e g m entse , fel tette m a g á b a n , h o g y t á b o r á v a l előbb Sze­

gedre fo g i p a r k o d n i , m in tsem az a ’ T ö r ö k kezébe jüssön .A n nakólíáért m e g p ara n tso lá k a ­ to n á in a k , h o g y k ik i 11 n a p ra v a ló e leség et v e ­ g y e n m a g á h o z ; ez m e g lévén , ’s elegendő véd sereget h a g y v á n Pétérvárá o lta lm a z á s á ra , Sz#

M i h á l y H a v á n a k 9-kén t á b o r á v a l ú tn a k in ­ d u l , és ne t a l á m v a l a m e l l y h ir te le n vesze-

Ura H ertzeg G r a sa lk o v lts, lakosi k ü - lÖmbféle kézi m e s t e r s é g b ő l, lég inkáb b p e d ig b ú z á v a l , és eg yéb b h azán kb ól!

term ésekkel va ló kereskedésből élnék.

(32)

\ o

d elem b e k e v e r e d jé k , n em k ö v e tte eg yen es­

ben M ustafdt , h a n e m e g y kévéssé b a l r a t a r t ­ v á n , S/regnek * ) v e t te ú t ty á t. Jóllehet b o ­ zótos , és motsáros h ely e k e n k e lle t e tt tá b o ­ r á t v i n n ij m in d a z o n á lta l k a to n á in a k á lla n ­ d ó s á g á b a , b i z o d a lm á b a , b á t o r s á g á b a , és m in d e n n eh ézségek ’ k i állására v a ló készsé­

géb e b e l y h e zte tv é n re m é n y s é g é t, sz a k a d a t­

la n u l f o l y t a t t a ú t t y á t . Az á g y ú k a t eg y é b b t e h e r r e l n a g y g y o r s a s á g g a l előre v i t e t i , m e L lejek ő rizetü l e g y n é h á n y ts a p a t Huszárt ren­

del o lly p a r a n t s o l a t t a l , h o g y m in d en n y u ­ g o d a lo m n élk ü l f o l y t a t n á k előre ú t t y o k a t . M a g a az után a* több ezredekre f e l o s z ta ­ t o t t , és ta p a s z ta lt b á to r fé rfia k r a b í z a t o t t t á b o r á t vezeté. A z n a p ’ , m iv e l az ellenség m a g a után a ’ Siregi m o ts á r o k r a é p ít te t e tt h i d a k a t o tt h a g y t a , és a z o n k ív ü l is n a g y o b b része k i v ó lt s z á r a d v a , seregét azoko n 6ze- rentsessen á lt a l v e z e t t e , es a* g y a lo g s á g o t n y u g o d a lo m v é g e tt az nap’ o tt le t e l e p í t v é n , m a g a a ’ lo v a s s á g g a l, és h íd h o z va ló k ü lö m h ,

28

*) üireg Báts V á rm e g y é b e n lévő puszta n em meszsze ó K ért ül.

(33)

o

29

féle m ű s z e r e k , ’s f á k k a l t e r h e lt 100 szekér­

rel to v á b b m e n t , h o g y a' S z. Tamási *) mo- tsáron r e g g e lig h i d a t t s in á l ta t h a s s o n : m e r t jól t u d t a , h o g y az ö jö v e te le a ’ T ö r ö k ö k n e k m á r értésére l é g y e n , és a zért azok a * h id a t m a g o k u tá n m e g fo g já k é g etn i az út" b á to r - sagossabb f o l y t a t á s a k e d v é é r t , a* m i v a ló s á g ­ g a l m e g is tö rté n t. M ég tsak h á r o m óra va- la h á t r a n a p ’ le m e n t é i g , a ’ m in t a ’ Sz. Ta­

mási m o ts á r o k h o z éré E ugen, a zért is e gysze­

rib e h o zz á fo g a a ’ m u n k á h o z , és r e g g e lig szerentséssen k ét h id a t el is k é s z í t t e t e , m e lly - nék e g y ik é n a ’ g y a l o g s á g , a ’ m á sik á n p ed ig ­ len az á g y ú k h a jn a lk o r á lt a l is t é t e tt e k , a ’ h on n ét 10-ben to v á b b m en v én n em meszsze B etsétü l * **) m e g tele p e d te k . Innét Eugen új-

Sz. Tamás Báts V á r m e g y é b e n lév ő Ca- m e rá lis h e l y s é g , M a g y a r , és R átz la ­ kosi v á g y n a k , b ő v e lk e d ik szép mar**

h á k k a l , l o v a k k a l , ju h o k k a l , és k ü lö m - féle term ésekkel. V á ljt.

**) Betse. Nemes Báts V á rm e g y é b e n lévő és a ’ M a g y a r K i r á l l y i K oro n áho z t a r t o ­ zó Mező Város a ’ T is z a m ellett. Más-

(34)

i

30 — o —*

ra m in den felé i ü l d i t z i r k á l l ó i t , h o g y az &í- lenség’ m e n etelérü l v a l a m i bizo n y ost tű d ­

képp Magyar , Ó y v a g y B u ti Betscneh is n e v e z te tik az á lta le lle n b e n T o r o n tá í V á r m e g y é b e n lévő Uj > v a g y tö rö k B e- tse'tiU v a ló m e g kiílöm böztetésére. E g y K a th o lik u s és e g y Gör. vall. te m p l o m ­ m a l, nem kü lö m b en az U r a s i g ’, és a ’ D i- strictus* szép h a z a i v a l díszeskedik. M a ­ g y a r és Ildtz lakossai teh e tő s és birto*

# hős m éz ei gazd á k , sok g a b o n á t t e r ­ mesztenek , és számos m a r h á k k a l , lo ­ v a k k a l , ju h o k k a l b ő velk ed n ek . B etse a ’ T isza m e l ly é k i K. K o ro n ái m e g y é n ek fő v á r o s s á , és T ö rvén y szék én ek h ely e . Az egész m e g y e a* köv etkezen d ő tíz h e ly s é g e k b ő l á l l , ú g y m i n t : Mariono'si Magyar Kanisa , Szentet, A d a , Moholy i Betroszello , Ó B e ts e , Sz. Tam ás, Tűnd, és fö ld v á r iu l* Ezek a n n a k elö tte ro ili- táris h elység ek v a l á n a k , de 1741 Észt#

Á p rilis 1 8 -d ik á n a ’ M a g y a r Országi Pro­

v in c iá lis státu so kho z v a ló k a p ts o lta tá - sok’ a lk a lm a to s s á g á v a l választás enged- t e t t é t t tö b b n y ir e Gör. vall. lakossaik- n a k , h o g y v a g y Szerembe k ö l tö z z e n e k , és o tt is m ilitá r is o k le g y e n e k , v a g y pe­

d ig m in t u ra d a lm i jo b b á g y o k i t t m a -

(35)

hasson. A* m in t értésére e s e tt , h o g y v a l a ­ m i ezer T ö r ö li, és T a t á r a' tö b b itü l el v á l­

v a e g y e n e s s e n

Szegednek

t a r t , h o g y az élés- liázak el fo glalásáb an p ró b á t tenne ; m i ­ v e l az egész t á b o r á v a l nem is l e h e t e t t , d e

n em is t a r t á tan átsosn ak azok u tá n bo tsáj- t a n i , tsak 200 gyors Huszárt , és 1700 b á to r g y a lo g o t v á la s z ta k i , és a z o k a t G r ó f Schiik

ra d já n a k ; ok az u t ó b b it v á l a s z t o t t á k , a ’ m i é r t , és a ’ F r a n t z i a , B u r k u s , és B a ­ jor h á b o rú k b a n t e t t k a to n a i h ív szol­

g á l a t i t o k é r t 1751-dik Észt. 18 Juh a>

M a g y a r lakosok p ed ig 1774.diliben O F elségéiü l bo ldo g e m lék ezetű M. The- resict K ir á ly n é n k tú l különös p r i v i l é g i ­ u m o k a t n y e r t e k ; m e l ly e k e t a* m o stan ditsöségesen u ra lk o d ó /. Ferentz Felsé­

ges K ir á l y u n k a ’ la k o so k n a k bu zgó és alázatos kérésökre m e g ú jjíto t t és 14-dik M a rtiiisb a n 1800-dik Észt. k e g y elm e ­ sen ki is ad o tt. Ezen P r iv ilé g iu m o k n a k h aszo n v ételéb en m e g fogn ak a 'la k o s o k m in d a d d ig m a ra d n i az u r a d a lm i Ju*.

sokn ak m e g sértése n é l k ü l , m ig le n a*

M a g y a r Korona ’s U ralkodó F e je d e le m erán t ta rto z ó k ö telesség eket á lta l n e m h ág ják .

(36)

3*

o

Vezérre b iz á o lly p a r a n t s o l a t t a l , h o g y ez n y a k r a főre sietne e lő r e , venn é he m a g á t a 1 p a l á n k b a , és m inden szükséges rendelést ten ­ ne m eg a r r a , h o g y h a az ö el jö v e te lé ig az

A

od a m enni m erő ellenséget v o ltak ép p en m e g g y ő z n i nem leh etn e i s , lég a lá b b az élés h á ­ z a k annak kezébe ne k e r ü lj e n e k , v a g y f é l n é gyú jtassan u k.

Sz. M ih á l y - H a v á n a k i w l i k n a p já t m e g előző é jjelt Eugen ftiély g o n d o lk o d áso k b a n tö lté e l , t* i. m ité v ő lég yen ezen kétséges á lla p o tb a n . H ajn al h a s a d ta k o r öszve h iv á n n a g y o b b rendű T i s z t y e i t , a z o k k a l h a d i t a - n á ts o t t a r t a , k ik n e k m in e k u tá n n a eleikb e terjesztette v o ln a s e r e g é n e k , *s tá b o r á n a k m i v o l t á t , és Mifjtafanak Szeged erán t v a ló s z á n d é k á t, m in n y á já n a b b an e g y e zte k m e g , h o g y h alla sztá s n é l k ü l 'e g y s z ív v e l, ’s lé lek ­ k e l ip a r k o d n á n a k az ellenség* in téz e te it m eg előzni. A z o m b a n éppen m id ő n e g y ü t t ta~

n á t s k o z n a k , K u litú l, a* Z en ta i H a d n a g y tó l é rke z ik e g y lo v a s azzal a* h í r r e l , h o g y M u-

(37)

4

— «> —

3

i

*tafa Z en t and l *) táb o rát a ’ T isz a ' p o r ty á n l e t e l e p í t e t t e , és n a g y sá n tzo k k a l b e k e r íte t­

t e , m i végbü l te tte lé g y e n e z t , elő tte esmé*

* ) Z e n t K m o s ta n i írás szerént Szentá\

Báts. V á rm eg y é b e n lévő T is z a mel- l y é k i K. K oro nái M egyének nevezetes M ező V áro ssá; fekszik a* T isz a p a r t y á n Tsóka Mező Várossának á lt a l ellen é­

ben. A* Törökök* k iü tések e lő tt m á r ro p p a n t h e ly s é g v á l t Ugyan , de a ’ m o­

stan i h a tá rjá b a n m ég más h é t el pusz­

i é i t helységek*, ú g y m i n t : B á tk a , M a- g o tsj Karjad> Tsesztó , Krtlotsa , Likas, és Tornyos dülled ékei i s lá tt z a n a k . M ind a ’ R ó m a i Katholikusok* te m p lo m a , x r e lly az 1771-dik esztendőbéli égés titán é p í t t e t e t t , m in d az ó Ilitü e k é azon térséges p iartz*széllein á l l a n a k , m e l ly e t a* P léb án ia , az O s k o lá k , V en d é gfo ga ­ d ó , V árosháza , K a to n a szállító h áz ,é s

m ás díszes épü letek k e ríte n e k b é , és a*

m e l ly n e k közepén a* Sz. H áro m ságn ak tsínos oszlopa, az ó H itü ek n ek részekről p e d i g öt öl m a g o ssá g n y i veres m á r ­ v á n y kereszt áll. A ’ V árosnak B ír á ­ ja , és a* tö b b i E lö ljá ró k az an n ak ü- dejében k i k ü ld / tte tn i szo kott D istri- 4tualis K a p i t á n y XJr á lta l e a n d id á lta t-

(38)

34 o

rétién le n n e ; azon l ű v ü l , h o g y a ’ szomszéd h e ly s é g e k ’ fel dúlására ’s k i rablására szám ­

n a k , és a ’ község á lt a l választatn ak*

Hites Jegyzői p ed ig a ’ do lgoknak so­

k a s á g a m i a t t h á r m a n v á g y n a k . L ak o s­

sal R á t z o k , és n a g y o b b részént M a g y a ­ r o k , tö b b n y ir e m ez ei g a z d á k , de a*

m ester em b erek is n a g y o n s z a p o ro d n a k kö z ö ttü k . M in t e g y 1600 ház v a g y o n b e n n e ; és k é t n y o m ásb ú i álló szántó fö ld je i tesznek 6798 h o l d a k a t , k a s z á ­ ló i 20003-a t ; legelő m ezei 13077- e t ; nádas r é tt y e i és v iz e i 4709-et; öszve- séggel egész h a tá r ja áll 46373 23/2200 h o ld a k b ó l , e g y h óid ra 2200 té rö le t s z á m lá lv á n ; következéskép p en egész Báts V á rm eg y é b e n terjed teb b h a t á r ú h e l y nintsen az e g y Maria Theresiopolis, közönségesen Szabatka, n evezetű szab ad k i r á l y i Városon k ív ü l. A ’ m a r h a , de lé g inkább a ’ ju h tenyésztést szép elő­

m e n e te lle l g y a k o r o lly á k a* lakosok : ez és' a ’ ga b o n án ak bp term esztése á l t a l , a ’ fö ld e k ’ r e g u lá tió ja és az új P r iv il é ­ g iu m k i hirdetése ú ta s ze m lá to m á st m in d tehetségében , m ind tsínosodásá- b a n nevelkedvén ez a ’ V áro s, szerentsés bold o gu lásán ak érzésébül azon nem es

I

(39)

tá lá n T ö rö k lovasok k ü ld ettek . Eugen h o g y ezekről bővebb tu d ó s ítá s t vehessen, egysze­

ribe k i választ Deáhy ezredéből 2 H a d n a g y o t , 5 Strázs^ m estert, és tö b b a l t i s z t e k e t eg y ts a p a t bátor v itéz k a t o n á k k a l , k ik e t előre b o t s a j t , és h a v a l a m i b izo n y o st h o zn án ak M ustafa s z á n d é k á r ó l, n a g y aján d ékot igér né- kiek. Ezek után m a g a is a* B etsei tábor* h e ­ ly e t el h a g y v á n , Zenta felé ú tn a k indúl. A '

eltökéllésre v e z é r e lt e t e t t , h o g y édes e~

lein ek az é let és h a l á l k ö z t vo lt a k k o r i keserves á lla p o t ty á b ú l v a ló tsuddllatos k im en ek ed ése> em lékezetének fel gerjesz­

tésére , a ’ m időn t. i. Mustafa T ö rö k T s á - szárn ak iszszonyu fé le lm e t terjesztő

erejét Eugenius H ertzeg’ b á to r vitézsége az ö szemük l á t tá r a el széllesztette és szerentsésen m e g r o n t o t t a , e g y em lé­

k e z te tő jelt készíttessen. A ’ m i t ezen n evezetes tö rtén etn ek le í r a t á s á v a l , m a g á n a k az ütk ö zetn ek p ed ig eg y n a g y re gá lis á r k u s r a , Ns. Szeged Várossá*

F öld m érője Vedres lstvány Űr á lt a l esz­

k ö z ö lte te tt szép le ra jz o lta tá s á v a l *s an ­ n ak a* T a n á ts h á z b a v a ló k i fü g g es zte - tésévél végbe is v it t.

(40)

36 — o —

lo v a ssá g h a t 3 u g y a n a n n y i is a p a tr a v a la a ’ g y a lo g s á g is fe l osztva. A ’ v a s a s o k , és g y a ­ lo g o k közé h e l y h e z t e tt e k az á g y ú k , és az a- hoz tartozó szerek. A* T á b o r t e l ő z t e , és k ö ­

v e t t e a ’ lo v a s s á g ; a* p o d g yá sz t p ed ig len száz H uszár örzötte. I lly rendben u ta z á n a k h a j­

n a l t ó l kezd ve egész dél e lő tti k ile n tz ó r á i g , m id ő n az előre k ü ld ö tt T z irk á lló t s a p a tt ú l n a g y sebességgel jő e g y lovas o l ly je le n té sse l, h o g y so k k a l n a g y o b b szám ú ellenségre b u k ­ k a n v á n , h a tsak s e g íts é g n e m k ü ld e tik h e v e n -

n y é b e n , m ind eg y l á b ig v a g y el f o g a t t a t n a k , v a g y le v a g d a lt a t n a k . E g yszerib e k ü ld E u- gén segítségekre e g y o s z tá ly H u s z á rt, m e lly is o lly szerentsés v a l a , h o g y azon k í v ü l , h o g y a y v e sz ed ele m b e n fo r g o tt b a j tá r s a ik a t m in d e g y lá b ig m e g s z a b a d í t t á k , so kat az ellen ­ ség k ö z ü l el is f o g á n a k ; és éppen ezek k ö z ö tt

v o l t a ’ F ö T i s z t y e k i s , e g y n a g y o b b rendű B asa , a ’ k i h a s o n ló k é p p e n , m in t a ’ m ie in k t z irk á llá s rá v a l a k i k ü ld v e e g y n é h á n y o sztál­

ly a l. Ez egyenessen Eugenhez v it e t v é n kérd ő ­ re v o n a to tt blustcifői*szándékának m e g fe jté s é ­ r ő l , de ö m in d a d d ig tsak h í m é i t , h á m o l t ,

m í g a ’ Fő Vezér m e g b o s z o n k o d v á n ,k e m é m

(41)

f

íiyebb en kezde v ele b e s z é llc n i, és a v v a l fe ­ nyegetni^ h o g y azon p illa n t a t b a n kínos h a ­ lá lla l fo g n á ötét a ’ v i l á g b ú i k i v é g e z t e t n i , h a tsak egyenessen m in d en eket m e g nem m o n ­ d a n a , a ’ m e l ly e k e t a ’ Sultán* szánd ékárúi tudn a. M eg rettene erre a* B a s a , és irn íg y fe le le : ,, M in e k u tá n n a a* N a g y Urnák M u- stafának Pétervára m eg vevéséhez se m m i r e ­ m énysége sem le tt v o l n a , fel t e t t szá n d ék a v é l t Szegedre m e n n i, és a zt m in d en éléshá­

z a k k a l el f o g l a l n i: m iv e l T ököli G r ó f a z t h i ­ t e t t e el v e l e , h o g y igen t s e k é ly ő rize t v o ln a az élésházak m e l l e t , m é l ly k é n te le n itte tn é k m a g á t egyszeribe m e g a d n i , m in e k e lö tte n a ­ g y o b b segítség érkeznék h o z z á j a ; de m in e k u ­ tá n n a értésére esék, h o g y T i Pétervárárúln a g y g y o r s a s á g g a l jö ttö k u t á n n a , elö b b e n i szán­

d é k át m eg v á l t o z t a t á , és Zentánál m e g á l l a ­ p o d v á n a ’ T iszán h id a t t s in á l t a t a azon h a - j ó k b ú l , m e lly e k e g y tudós F r a n tz ia építő M e s te rtő l a* m ú lt esztendőben Nándor Fehér­

várnál k é s z ítte tte k , és a* m e lly e k e t m ind ek ­ k o r á ig szekereken h o r d a to tt m a g a után a»

N a g y Ú r , ezen szánd ékozik ő h ad i seregét á l­

t a l t e n n i , és azza l Felső M a g y a r Ország’ szé U

% •

“ °

37

(42)

le in egy* ts&varódást t é v é n , teli szállásra E rd é ly b e menni ; m ar is a ’ lo vasságnak n a ­ g y o b b részét ö n n ö n ‘ m » g a á lta l vezette töb b á g y ú k k a l , és a ’ túlsó részen táb o rt ü t ö t t , az innentsö részen p ed iglen tö b b m in t száz á- g y ú v a l , és a ’ g y a lo g s á g g a l a* N ag y Vezér á ll, n íigle n a ’ p o d gyász á lta l v i t e t i k. (í Ezen be­

szédjét a ’ Basának m idő n tö b b fo g ly o k n a k v a l ­ lása is m e g b iz o n y ít ta n á , n a g y o b b g yo rsaság­

g a l m ene előbbre Eugen , és m eg fo n to lv á n , m e n n y it vesztene Leopold, h a a ’ T ö rö k ö k m a ­ g o k a t Erdélyben ism é t m eg fészkelhetnék , jó l­

le h e t szám ra nézve so kk al gye n g é b b serege v o l t , m in d a z o n á lt a l a n n ak t a p a s z ta lt b á t o r ­ s á g á b a n , "és az ütközetre v a ló készségében b í z v á n , fe l te tte m á g á b a n , h o g y a ’ T is z a á lt a l két felé s z a k a s z t a t o t t , és e’ szerént m eg g y e n g í t t e t e t t T ö r ö k tá b o r t m e g tám ad ja . — Enn él fo g v a szem éllyessen rendre já rv á n t á ­ b o r á t , b i z t a t t y a k a t o n á i t , ’s b á to rsá g ra b u z ­ d ítv á n eleikb e a d j a , m e lly n a g y h asz n o t n y e r n é n e k , ha az ellen séget most h irte le n m e g t á m a d n á k . — V alób an v o lt is h aszna b e­

szédének: m e r t a n n y ir a é g e tt m indenn ek cl

s z í v j az ütközet ó h a j t á s á t ó l , h o g y a lig v á r ­

(43)

o 39

h atn á k azon p i l l a n t a t o t , m e lly b e n a 5 gőgös ellen séggel szem be szá lh a tn án ak . E zt lá t ­ ván E u g e n , k a to n á it a ’ T ö rö k táb or felé for- d í t á , és az elő tt m in t e g y ö t ezer lejtésre a ’ lovassággal m e g á lla p o d o tt. .

ló .

Ha k i l á t t a a ’ T ö r ö k ö k ’ fe k v é s é t, a zt el­

ső t e k in te tte l o lly erősnek n é z t e , h o g y Jehe- tétle n vo ln a m eg v e n n i , t. i. Zentcín alul A - da *) felé a* T is z a p arton h árm as erősséggel v o lt m in d tá b o r o k , m ind a’ Tiszán á l l í t a t o t t Ilid v é d e l m e z v e , a ’ külső á llo tt e g y o lly n a g y fe l h á n y a t t a t o t t á r o k b ú l , h o g y az a k ár m e lly v á r b é li sán tzal is fel é rn e , ennek a ’ két v é ­ ge a ’ T is z á ig n y ú llo tt. B e lü lrü l e’ m e l le tt é- p i t t e t e t t h a lm o k o n v a la m i száz á g y ú v o lt h e l y h e z t e t v e , m e lly e k b ü l m ár m eszszire le ­ h e t e t t az ellenségre a ’ h a l á l t szórni. A ’ m á ­ sodik erősséget te tté k a ’ sze k e re k , es m in d e n ­ féle p o d g y á s z , m e lly e k a ’ külső á r k o k tó l bel-

*) Ada m áskép Ósztrova Koronális h e l y ­ ség, Báts V árm eg y é b e n a’ T is z a p arto n , Z e n ta, és Petrovoszelló kö z ö tt. JZályi,

(44)

f

ly e b b körö skö rü l ú g y v o lt a k helyheztefcve, h o g y m ár ezek elegendő ved h e ly ü l le h e tte k a ’ T ö rö k ö k n ek , Végre v o lt a * lég belsőbb sán*

tzolás , m e lly m in d a ,s k é t külső erősség* vé*

d e lm é r e , m in d a ’ h id n ak és az azon v a ló ál*

fa lm e n e t e ln e k o l ta lm á r a szo lg á lt —*■ T ú l a ’ T isz án a ’ h id m e lle t a ’ m á r á l t a l v i t e t e t t á- g y ü k v a ló n a k h e l y h e z t e t v e ; a ’ hídon feliü l v a l a m i fél ó rá n n y ira a’ T isz a p arton ü t ö t t tá*

b o r t M ust a f a a ’ m ár á lt a l k ö ltö z ö tt lo v a ssá g ­ g a l , az innentsö T ö r ö k táb o rb a n p e d ig vala*

.m i 60 ezer em b er t a r t ó z k o d o t t — Ha a ’ ve sz e ­ d e lm e t n y a k o k r ú l el a k a r tá k v o ln a h á r í t a n i , n em k e lle t e t t n é k iek e g y e b e t t e n n i, m in ts e m a* sántzok közü l k i jővén készen fo g a d n i Eu*>

gén9 s e r e g é t ,

.03

ez á lt a l t a l á m m in d en r e ­ m é n n y é ennek fü stbe m e n t v ó ln a f T ököli G r ó f túl a ’ T iszán a ’ S u ltá n n á l l é v é n , a z t ja ­ v a sló n é k i e , h o g y sza k a sztan á el a ’ T isz á n lévő h i d a t , h o g y a ’ k a to n á i á l t a l néni m e ­ h etv é n a* más részre, k é n te le n itte s s e n e k m a * g o k a t v éd elm ezn i. De M u stafá l á t v á n , h o g y pugen e k k o r á ig m inden n e h é z s é g e k e t , s ö tt m a g á n a k a ’ term észetn ek a k a d á l j a it is szór*

g a j o m m a l , és á lh a ta to s s á g g a l m e g g y ő z t eA

49 *0

(45)

o

m i n t e g y el h ite tte m a g á v a l , h o g y m ost sem fo g n a se m m it is el h a g y n i a ’ T ö r ö k ö k ’ m e g gyozésére ; azért is m inden más okossabb t a - n á ts a l fel h a g y v á n , k e m é n y p a r a n t s o l a t o t ád a ’ Tiszán innen lévő N ag y V e z é rn e k , h o g y m en tü l h a m a r á b b tenné á lta l tá b o r á t a ’ T i ­ szán , és ez á lt a l v a l a m in t a ’ m a g a k a t o n á i k ö z ö tt z ű r z a v a r t , és fé le lm e t s z e r z e tt, ú g y Húgén' b á to r v ité z e in e k a l k a l m a t n y ú j to tt a . gyözedelernre,

17 f Eugen' m in e k u tá n n a egész sereg* m e g é r k e z e t t , a zt i m í g y rendelő el az ü tk ö zetre;

Jobb s z á r n y á t a ’ T isz á n a k v e t é , h o g y az á l­

t a l védejm eztetrték , a ’ b a l t p e d ig le n hoszszan el n y ú j t á j a ’ m in t l e h e t e t t , h o g y ne t a t á m a ’ sántzok közül k i roh an ó T ö r ö k ö k v a l a ­ m ikép p en m e g kerüljék. Mind a ’ két szá rn y u tá n erős t a r ta lé k o t ren d elt. A jo bb szár­

n y á t bízá Heister, TrUchses, , és

Salsburg Vezérekre — a ’ b a l t ,

Haude/nont, Korbei’, Ilas, es G en e­

rá lo k ra — m a g a p ed ig le n a ’ közep ét k o rm á -

n y o z á , Komniercy > Bábut , és

4 1

(46)

Vezérekkel. — A ’ m in t e’ szerént el ren d elt seregét előbbre a k a r á m o z d íta n i, im e sebes v á g t a t v a l á t t y a m a g a felé jönni Leopold' pós- t á j á t e g y l e v é l l e l . — Nem le h e te t t v o ln a Eu~

gén' ditsöségének m eg h o m á ly o s ít á s á r a a l- k a lm a to ssa b b p ara n tso lato t k ü ld e n i, m in t a ’ m e l l y e t e > levélben írt v a l a a ’ Bétsi Hadi T a - n á t s a ’ Tsászár* nevében. Jól tudta a n n ak fog- l a l a i t y á t Eugen, m in e k e lö tte fel n y it o t t a v o l­

n a ; azért is ne h o g y fel te t t tzéljáb an m eg h á t r á l ta s s e k , annak fel szakasztását tsak a k ­ k o rra h a l l a s z t o t t a , m idő n az ellenséget m eg vervén an n ak olvasására tö b b ideje lenue. — A n n a k o k á é r t , h o g y az id ő t h íj á b a ne veszte­

gesse : m iv e l m á r ú g y is d élu tá n m in t e g y ne§ y óra v o l t , ú jra szem éllyessen m eg jár­

ván t á b o r á t , seregetekképpen b í z t a t ó : „ K a ­ t o n á k ! m e g em lékezvén több szöri v ité z i t e t ­ te it e k r ő l , b á to r szív v el le g y e te k — nem v i ­ t é z e k k e l , h a n em sántzok közé z á r k o z o t t , fé ­ le le m m e l telly es , és n y a k r a főre szaladó g y á ­ v a ellen séggel lészen dolgotok. “ — Ezek u- tán dobot v e r e tv é n , és t r o m b it á k a t m e g h a r - s o g t a t v á n , k i eresztett lobogó zászlókkal in­

dító m e g egész tá b o r á t az ellenség ellen

(47)

0 .43

A ’ m in i Eugerí tá b o r a a ’ T örökökéh ez k ö ­ z e liié , egyszerre k i ütnek a* sántzok közül a*

m ég innen m a r a d o tt lovasok Eugenre, a ’ k i a* lo vasságn ak e g y részét m a g a vezeté előre

— De m inő ré m ü lé sse l, és h ó d ú itság g a l fu ­ to t ta k viszsza , m id ő n a* Huszárság v a k m e ­ rőén n e k ik r o h a n v á n , derekassan kezdé őket sz a b d a ln i. — Az t a r t o t t a m a g á t lég szeren- tséssebbn ek, a" k i lég először viszsza ért a’

sán tzokb a — A g y ú z t a k u g y a n b e lü lr ü l erös- sen , de m iv e l igen m agossan re p ü lte k a ’ go­

l y ó b i s o k , s e m m i k á r t sem te t t e k a ’ m ie in k ­ nek. — Eugen m ost m á r öszvébb h ú z v á n az igen el terje sztett bal s z á r n y a t , k ö rü l k e rít- t e t i a ’ T ö rö k e rő sség et, és h o g y m in d en fe ­ lö l egyszerre roh an n án ak a r r a , meg p aran - tftolja. — Most kezdődik t e h á t először a* v a ló ­ di ts a ta a ’ két tábor k ö z ö tt — v a l a m in t k í v ü l ­ r ő l Eugen k a to n á i dühös á ltalk o d ással h á n y ­ t á k az ellenségre a* v e s z é l y t , ú g y az b ellü l- rul kétségbe esésből eredett v a k m e rő s é g g e l védelm ezé m a g á t. — V a l a m in t a ’

1

örökök közé h u lló p usztitó tüzes g o ly ó b iso k n a g y o b b diihösségre gerjesztették ő k e t; hasonlóképp en

i

18.

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :