MAGYAR KÖZLÖNY

32  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 220. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2021. december 2., csütörtök

Tartalomjegyzék

669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet

módosításáról 10056 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet

ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 10056

671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet

ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról 10058

672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet Az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól 10058 673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelet A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló

272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról 10064 15/2021. (XII. 2.) MEKH rendelet A földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási

díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet

módosításáról 10065 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozat A Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról 10067 1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozat A Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további

kormányzati intézkedésekről 10070

1864/2021. (XII. 2.) Korm. határozat A Hortobágyi Deportálások Emlékhelye beruházással

összefüggő további kormányzati intézkedésekről 10072 1865/2021. (XII. 2.) Korm. határozat A Makovecz Imre-életmű gondozásának folytatásával összefüggő

további intézkedésekről szóló 1815/2019. (XII. 30.) Korm. határozat

módosításáról 10074 1866/2021. (XII. 2.) Korm. határozat A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében megvalósított egyes infrastruktúra-fejlesztési projektjeinek zárásához szükséges, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz keretében megvalósított projektjei zárását követően szükséges források

biztosításáról szóló támogatási szerződés módosításáról 10076 1867/2021. (XII. 2.) Korm. határozat A 2014–2020-as programokra vonatkozó maximális

kötelezettségvállalási szint 2021. szeptemberi felülvizsgálatáról 10078 84/2021. (XII. 2.) ME határozat A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagjának felmentéséről

és új tagok megbízásáról 10086

(2)

III. Kormányrendeletek

A Kormány 669/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete

a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94.  § (4)  bekezdés g)  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16.  § (11) bekezdésében a „tíz” szövegrész helyébe a „húsz” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 670/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

a 6.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a  továbbiakban: Vet.) 50.  § (4)  bekezdésében meghatározottakon túl, legfeljebb 2022. június 30. napjáig terjedő időszakra a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet szerinti nem lakossági felhasználók esetében alkalmazandó árszabás szerint jogosult egyetemes szolgáltatóval határozott idejű villamosenergia-vásárlási szerződést kötni az a felhasználó, amely

a) a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet]

2. § (1) bekezdése szerint, a 639/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében meghatározott adatok alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősül,

b) az összes foglalkoztatotti létszáma legfeljebb 10 fő, és

c) létesítő okiratának aláírására, illetve – egyéni vállalkozó esetén – nyilvántartásba vételére 2021. november 22. előtt került sor.

(3)

2. § (1) A felhasználó a Vet. szerinti egyetemes szolgáltatóhoz tett igénybejelentéssel egyidejűleg büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik az  1.  §-ban előírt feltételek teljesüléséről, valamint arról, hogy az  egyetemes szolgáltatóval kötendő villamosenergia-vásárlási szerződés tekintetében közbeszerzésre kötelezettnek minősül-e, vagy ezen kötelezettsége alól mentesül-e.

(2) Az egyetemes szolgáltató a szerződéskötést követően bármikor jogosult az 1. § szerinti jogosultságot alátámasztó iratokat a  felhasználótól bekérni és ellenőrizni. Ha az  egyetemes szolgáltató tudomására jut, hogy a  felhasználó az  1.  § szerinti szerződéskötési jogosultsággal nem rendelkezik, akkor a  jogviszony fennállása alatt felhasznált villamos energiát az  adott hónapra vonatkozó átlagos HUPX másnapi órás piaci ár kétszeresének, de legalább az alkalmazott egyetemes szolgáltatási árszabás egységára ötszörösének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

3. § Az egyetemes szolgáltatóval megkötésre kerülő villamosenergia-vásárlási szerződésre egyebekben az  általános rendelkezések alkalmazandók, azzal, hogy az 1. § szerinti felhasználókat az egyetemes szolgáltatással járó ellátási kötelezettségen és áralkalmazáson kívül egyéb kedvezmény nem illeti meg.

4. § (1) Ha a  felhasználó villamosenergia-vásárlási szerződése lehetővé teszi a  felmondást vagy elállást, és a  felhasználó villamosenergia-kereskedőhöz intézett felmondásra vagy elállásra vonatkozó jognyilatkozatának kézhezvételére a) a  hónap első és tizenötödik napja között kerül sor, a  villamosenergia-vásárlási szerződés a  hónap utolsó

napján,

b) a  hónap tizenhatodik és utolsó napja között kerül sor, a  villamosenergia-vásárlási szerződés a  következő hónap utolsó napján

szűnik meg, ha egyébként a kereskedőváltás feltételei teljesülnek.

(2) A  felhasználó az  (1)  bekezdés szerinti esetben a  2.  § (1)  bekezdése szerinti igénybejelentéséhez köteles megadni a  villamosenergia-kereskedő nevét, székhelyét, a  jognyilatkozattal érintett villamosenergia-vásárlási szerződés időtartamát, valamint a szerződött villamos energia mennyiségét és egységárát.

(3) A  villamosenergia-kereskedő az  (1)  bekezdés szerinti jognyilatkozat kézhezvételét követő öt napon belül köteles a kereskedőváltással érintett egyetemes szolgáltató részére a felhasználó által igénybe venni kívánt, vele szerződött villamosenergia-mennyiségből az egyetemes szolgáltató által történő ellátás időszakára, az egyetemes szolgáltató által történő ellátás kezdete és a  vele szerződött időszak vége közötti időszakra arányosan eső mennyiséget a villamosenergia-vásárlási szerződés megkötésekor érvényes egységáron, zsinórtermékként vételre felajánlani.

(4) Az  egyetemes szolgáltató a  felajánlást követő nyolc napon belül dönt arról, hogy a  (3)  bekezdés alapján köt-e a  villamosenergia-kereskedővel szerződést. Az  egyetemes szolgáltató a  főbb szerződéses elemeket tartalmazó mintaszerződést az e  rendelet hatálybalépését követő öt napon belül benyújtja a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra. A  jóváhagyásra irányuló eljárás ügyintézési határideje öt nap.

A jóváhagyott mintaszerződést az egyetemes szolgáltató honlapján közzéteszi.

(5) A  felhasználó az  1.  § szerinti, egyetemes szolgáltatóval megkötött villamosenergia-szerződésének megszűnését követően az 1. § szerinti jogosultságra alapozva egyetemes szolgáltatóval való szerződéskötéskor ismételten nem hivatkozhat.

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 6. § az e rendelet kihirdetését követő 17. napon lép hatályba.

6. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(4)

A Kormány 671/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete

az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,

az 5.  § tekintetében az  Alaptörvény 53.  cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus- világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Ehat. tv.) 15. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt energiamegtakarítási kötelezettséget a kötelezett fél 2022. december 31. napjáig teljesítheti.

(2) Az (1) bekezdés nem érinti a kötelezett fél 2022. évre vonatkozó energiamegtakarítási kötelezettségét megállapító, az Ehat. tv. 15. § (1) bekezdés b) pontja alapján fennálló kötelezettségét.

(3) Az  a  kötelezett fél, amely e  rendelet hatálybalépéséig az  Ehat. tv. 15.  § (1)  bekezdés a)  pontja szerinti energiamegtakarítási kötelezettséget teljesítette, azt az  Ehat. tv. e  rendelet hatálybalépésekor hatályos szabályai szerint elszámolhatja.

2. § Az Ehat. tv. 15/F. §-ában foglaltaktól eltérően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2023. március 31.

napjáig a nem teljesített energiamegtakarítási kötelezettség után bírságot nem szab ki.

3. § Az Ehat. tv. 21/B.  § (1)  bekezdés a)  pontjában előírt energetikai szakreferens igénybevételére vonatkozó kötelezettség 2022. november 15. napjától alkalmazandó.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § az e rendelet kihirdetését követő 19. napon lép hatályba.

5. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez  a  rendelet a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021.  évi I.  törvény hatályvesztésekor hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete

az adatváltozás-kezelési szolgáltatás részletszabályairól

A Kormány

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a  területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21.  § d)–f)  pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. § és az 1. melléklet tekintetében a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11.  § és a  2.  melléklet tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (1)  bekezdés 6., 13., 14. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12.  § és a  3.  melléklet tekintetében a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132.  § 12. és 19.  pontjában kapott felhatalmazás alapján,

(5)

a 13.  § tekintetében a  víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74.  § (1)  bekezdés 10.  pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. §, valamint a 4. és 5. melléklet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (2) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések 1. § E rendelet alkalmazásában

1. közreműködő: az  adatváltozás-kezelési szolgáltatás (a  továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételével kapcsolatos regisztrációs és bejelentési folyamatokban az ügyfél nevében és megbízásából eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának kormányablaka;

2. szolgáltatói kapcsolattartó: a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti csatlakozó szolgáltató és a Khtv.

1.  § (1)  bekezdés 6.  pontja szerinti harmadik fél szolgáltató által szerződéses dokumentációban kijelölt természetes személy, aki az üzemeltetővel a szerződéses jogviszony keretében kapcsolatot tart, illetve eljár;

3. ügyfél: a Khtv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott személy.

2. Az üzemeltetőre és az AVSZ rendszerre vonatkozó általános rendelkezések

2. § (1) A  Kormány adatváltozás-kezelési szolgáltatóként a  Pest Megyei Kormányhivatalt (a  továbbiakban: üzemeltető) jelöli ki.

(2) Az  ügyfél a  szolgáltatást közreműködő útján is igénybe veheti. A  közreműködő a  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 52. §-a alapján jár el.

3. § (1) Az üzemeltető feladatai:

a) a csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment ellátása;

b) a csatlakozási szerződésnek a csatlakozott szolgáltatókkal és a harmadik fél szolgáltatókkal való megkötése, szükség esetén módosítása, megszüntetése;

c) a  szolgáltatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattartási, tájékoztatási és adminisztratív feladatok ellátása, biztosítva a hibabejelentés lehetőségét;

d) a szolgáltatással kapcsolatos kommunikációs és képzési feladatok koordinációja és

e) az adatváltozás-kezelési szolgáltatási rendszer (a továbbiakban: AVSZ rendszer) üzemeltetése.

(2) Az  AVSZ rendszer elektronikus felületének használatát érintő lakossági ügyfélszolgálati feladatok ellátását az  elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 40.  § 3.  pontja szerinti Kormányzati Ügyfélvonal (a  továbbiakban: ügyfélszolgálat) biztosítja. Az  ügyfélszolgálat ennek keretében a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:

a) segítségnyújtás az AVSZ rendszerbe való belépéshez;

b) ügyfelek támogatása az AVSZ rendszer használata során;

c) az  AVSZ rendszer működésével összefüggő panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása és továbbítása az üzemeltető felé.

3. A csatlakozott szolgáltató regisztrációjának feltételei, csatlakozási szerződés

4. § (1) Az  üzemeltető a  Khtv. 1.  § (1)  bekezdés 3.  pontja szerinti csatlakozott szolgáltatókkal, valamint a  Khtv. 1.  § (1) bekezdés 6. pontja szerinti harmadik fél szolgáltatókkal (a továbbiakban együtt: csatlakozott szolgáltató) köthet szerződést a  szolgáltatás igénybevételéről, amely egyedi szerződésből és általános szerződési feltételekből áll (a továbbiakban együtt: csatlakozási szerződés).

(2) A csatlakozási szerződés tartalmazza

a) a csatlakozott szolgáltató nevét, székhelyét, b) a szolgáltatói kapcsolattartó személy elérhetőségét,

c) a csatlakozással kapcsolatos feladatok vállalására vonatkozó nyilatkozatot,

(6)

d) a csatlakozás tesztelésére és az éles üzem megkezdésére vonatkozó szabályokat, e) a felek felelősségére vonatkozó rendelkezéseket, a felek közötti vitarendezés módját, f) a felek közötti együttműködés szabályait, valamint

g) a szerződés módosításának, megszűnésének feltételeit.

(3) Az üzemeltető a csatlakozási szerződés megkötését megelőzően ellenőrzi, hogy a csatlakozott szolgáltató a Khtv.

20/Q.  § (3)  bekezdése és az  e  rendelet alapján jogosult-e csatlakozásra. Az  üzemeltető a  csatlakozó szolgáltatót szükség esetén hiánypótlására hívja fel.

(4) A  csatlakozott szolgáltató a  szolgáltatásban való részvételre akkor jogosult, ha a  csatlakozási szerződést az üzemeltetővel megkötötte, és minden, az üzemeltető által a csatlakozási szerződésben előírt feltételt teljesít.

4. A csatlakozási szerződés módosítása, megszűnése

5. § (1) A csatlakozott szolgáltató 8 napon belül tájékoztatja az üzemeltetőt minden olyan változásáról, amely kihatással van a csatlakozási szerződésre, és szükség esetén kezdeményezi annak módosítását.

(2) Az üzemeltető a csatlakozott szolgáltatót a csatlakozási szerződés tervezett módosításáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőző 60. napig az általános szerződési feltételekben meghatározott módon értesíti.

(3) Ha a  csatlakozott szolgáltató a  csatlakozási szerződés (2)  bekezdés szerinti módosítását nem tudja teljesíteni, vagy az  számára egyéb hátrányos rendelkezést tartalmaz, arról az  üzemeltetőt haladéktalanul, de legkésőbb az üzemeltető értesítésének kézhezvételét követő 8 napon belül írásban értesíti az akadályok részletes ismertetése mellett. Az üzemeltető és a csatlakozott szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül egyeztet az akadályok elhárítása érdekében. A  csatlakozott szolgáltató a  módosítás végrehajtását kizárólag alapos okkal tagadhatja meg. Alapos oknak minősül különösen, ha a módosítás végrehajtásának technikai feltételei nem állnak fenn, és annak időigénye vagy költsége miatt a  módosítás végrehajtása nem lehetséges, vagy ha a  módosítás végrehajtása jogszabályba ütközne.

(4) Ha a  csatlakozott szolgáltató a  (2)  bekezdésben rögzített értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a módosítással kapcsolatban kifogást az üzemeltetővel nem közöl, az a szerződésmódosítás elfogadásának minősül.

A  csatlakozott szolgáltató figyelmét a  jelen bekezdésben rögzítettekre az  üzemeltető a  (2)  bekezdés szerinti értesítésben felhívja.

(5) A csatlakozási szerződés megszűnik

a) a csatlakozott szolgáltató és az üzemeltető írásbeli közös megegyezése alapján, b) a csatlakozott szolgáltató írásbeli rendes felmondásával indokolás nélkül vagy c) a csatlakozott szolgáltató vagy az üzemeltető írásbeli rendkívüli felmondása esetén.

5. A szolgáltatás tartalma

6. § (1) A szolgáltatás biztosítása keretében az üzemeltető

a) azonosítja az ügyfelet, valamint a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogosultságát,

b) kezeli az  ügyfél által közölt, továbbá közhiteles nyilvántartásból származó, törvényben meghatározott adatokat,

c) összeállítja és elküldi az  ügyféli bejelentéseket tartalmazó adatcsomagokat a  csatlakozott szolgáltatók részére,

d) a  csatlakozott szolgáltató jelzése alapján értesíti az  ügyfelet, ha a  csatlakozott szolgáltató nem tudja azonosítani az ügyfelet,

e) az ügyfél ez irányú rendelkezése esetén értesítést küld az ügyfél által megadott kapcsolattartási címre.

(2) A szolgáltatás igénybevételekor a csatlakozott szolgáltató a) fogadja az AVSZ rendszer által továbbított adatcsomagokat, b) azonosítja az ügyfelet és kezeli a továbbított adatokat,

c) a Khtv. szerint értesítést küld az üzemeltető felé a nem beazonosítható ügyfélről.

7. § Az ügyfélnek a  felhasználó-változási bejelentés során a  szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel kell rendelkeznie, és erről a  bejelentés során nyilatkoznia kell. A  csatlakozott szolgáltató a  szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult az ügyféltől bekérni. Ha a csatlakozott szolgáltató tudomására jut, hogy az  ügyfél a  szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a  szerződést azonnali hatállyal felmondani.

(7)

6. A szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek regisztrációja és jogosultságai

8. § (1) Az ügyfél a szolgáltatást az általános szerződési feltételek elfogadása, valamint a Khtv. 20/Q. § (1) bekezdése szerinti regisztrációt követően jogosult igénybe venni.

(2) Az  ügyfél a  regisztráció során megadott adatokon túl a  regisztrációt követően létrehozott ügyfélprofiljában rögzítheti az automatizált adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevételére vonatkozó nyilatkozatait.

(3) Az ügyfélprofilban rögzített adatainak naprakészen tartásáról az ügyfél gondoskodik, kivéve

a) automatizált adatváltozás-bejelentési szolgáltatás igénybevétele esetén a  szolgáltatással érintett adatok, illetve

b) a Khtv. 20/R. § (4) bekezdése szerint közhiteles nyilvántartásból átvett adatok tekintetében.

7. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6–8. §, a 10–14. § és az 1–5. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.

(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 22/A. § (1e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1e) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a villamosenergia-kereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább az (1b) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel az (1g) bekezdésben előírtakra.”

(2) Az R2. 22/A. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:

„(1g) A  felhasználónak az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés során a  villamosenergia-kereskedővel létrehozandó villamosenergia-vásárlási szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel rendelkeznie, és erről a  bejelentés során nyilatkoznia kell.”

(3) Az R2. „Villamosenergia-kereskedelem” alcíme a következő 22/F. §-sal egészül ki:

„22/F. § A villamosenergia-kereskedő a villamosenergia-vásárlási szerződés fennállása alatt a jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a  felhasználótól bekérni. Ha a  villamosenergia-kereskedő tudomására jut, hogy a  felhasználó a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a villamosenergia-vásárlási szerződést azonnali hatállyal felmondani.”

(4) Az R2. 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. § (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 23/B. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:

„(6a) A  felhasználónak az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés során a  földgázkereskedővel létrehozandó földgázkereskedelmi szerződés megkötéséhez szükséges jogcímmel rendelkeznie, és erről a  bejelentés során nyilatkoznia kell.”

(2) Az R3. 23/B. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázkereskedő számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a (6a) bekezdésben foglaltakra.”

(3) Az R3. „Kereskedelem” alcíme a következő 23/D. §-sal egészül ki:

„23/D.  § A  földgázkereskedő a  földgázkereskedelmi szerződés fennállása alatt a  jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a földgázkereskedő tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a földgázkereskedelmi szerződést azonnali hatállyal felmondani.”

(4) Az R3. 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(8)

13. § A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013.

(II. 27.) Korm. rendelet

a) 60.  § (5)  bekezdésében a  „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a  „formanyomtatványon vagy a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés 2.  pontjában meghatározott adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján (a  továbbiakban: adatváltozás-kezelési szolgáltatás)” szöveg,

b) 60.  § (6)  bekezdésében a  „formanyomtatványon” szövegrész helyébe a  „formanyomtatványon vagy adatváltozás-kezelési szolgáltatás útján” szöveg

lép.

14. § (1) A  fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a  járási (fővárosi kerületi) hivatalról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 7. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(2) Az R4. 12. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez

1. Az R1. 3. melléklet 21.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.1. A  felhasználó személyében bekövetkezett változást a  régi és az  új felhasználó írásban vagy adatváltozás- kezelési szolgáltatás útján köteles a  távhőszolgáltatónak a  felhasználó személyében bekövetkezett változástól számított 15 napon belül bejelenteni. A  távhőszolgáltató a  bejelentést követő 15 napon belül köteles az  új felhasználó részére a közszolgáltatási szerződés megkötésére írásban ajánlatot tenni.”

2. Az R1. 3. melléklet 21.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„21.3. A 21.1. és a 21.2. pontok szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell az új felhasználó vagy a díjfizető személyének azonosításához szükséges adatokat a  felhasználási hely, illetőleg az  épületrész pontos megjelölését és a  változás időpontját. A  távhőszolgáltató a  tulajdonváltozás igazolására alkalmas okirat bemutatását kizárólag akkor kérheti, ha kétséges az  új felhasználó vagy a  díjfizető személy jogosultsága. A  számlázás módosítását az  előbbi bejelentésben megjelölt időponttól, – ha a  bejelentés az  előírt határidőn túl történik – legkorábban a  bejelentés beérkezése időpontjától lehet igényelni a távhőszolgáltatótól.”

2. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez

1. Az R2. 2. számú melléklet 11. pontja a következő 11.5. alponttal egészül ki:

„11.5. A  hálózati engedélyes a  hálózathasználati szerződés fennállása alatt a  jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a felhasználótól bekérni. Ha a hálózati engedélyes tudomására jut, hogy a felhasználó a szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult a hálózathasználati szerződést azonnali hatállyal felmondani.”

2. Az R2. 2. számú melléklet 13. pont 13.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.1. Ha a  felhasználási helyen a  felhasználó személye megváltozik, a  felhasználó a  bekövetkező változást legkésőbb – a  13.6.  alpontban foglalt kivétellel – a  változástól számított 15 napon belül köteles a  hálózati engedélyesnek az  üzletszabályzatban foglaltak szerint bejelenteni, és annak rendelkezései szerint eljárni.

A  felhasználó a  bejelentés keretében a  hálózathasználati szerződést is felmondja. A  bejelentésnek – a 13.6. alpontban foglalt kivétellel – tartalmaznia kell legalább a 22/A. § (1b) bekezdés a), b) és d)–g) pontjában foglaltakat, figyelemmel a  22/A.  § (1g)  bekezdésében előírtakra, és a  felhasználó hálózathasználati szerződés felmondására irányuló nyilatkozatát.”

(9)

3. Az R2. 2. számú melléklet 13. pont 13.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„13.6. A felhasználó elhalálozása esetén az elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell az elosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 22/A. § (1b) bekezdés a) pontja, b) pont ba) alpontja, valamint d)–g) pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a 22/A. § (1g) bekezdésében előírtakra.”

3. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez

1. Az R3. 1. számú melléklet 14. pontja a következő 14.2. alponttal egészül ki:

„14.2. A  földgázelosztó az  elosztóhálózat-használati szerződés fennállása alatt a  jogcímet alátámasztó okiratokat jogosult a  felhasználótól bekérni. Ha a  földgázelosztó tudomására jut, hogy a  felhasználó a  szerződéskötéshez szükséges jogcímmel nem rendelkezik, jogosult az  elosztóhálózat-használati szerződést azonnali hatállyal felmondani.”

2. Az R3. 1. számú melléklet 17. pont 17.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.5. Ha a  felhasználó a  felhasználási helyen a  szolgáltatás igénybevételével felhagy, a  23/B.  § (3)  bekezdésében meghatározott eset kivételével köteles azt – a 17.13. alpontban foglalt kivétellel – a változástól számított 15 napon belül bejelenteni az őt ellátó földgázelosztónak, és a bejelentés keretében az elosztóhálózat-használati szerződését felmondani. A  bejelentésnek – a  17.13.  alpontban foglalt kivétellel – a  23/B.  § (4)  bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a  23/B.  § (6a)  bekezdésében előírtakra, továbbá új felhasználó esetében az  új felhasználó a  bejelentéshez az  elosztóhálózat-használati szerződés megkötésére irányuló igénybejelentését csatolhatja.”

3. Az R3. 1. számú melléklet 17. pont 17.13. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.13. A  felhasználó elhalálozása esetén az  elhalálozás tényét legkésőbb annak napjától számított hat hónapon belül kell a földgázelosztó számára bejelenteni. A bejelentésnek legalább a 23/B. § (4) bekezdés a) pontja, b) pont ba)  alpontja, valamint d)–g)  pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia, figyelemmel a  23/B.  § (6a)  bekezdésében előírtakra.”

4. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Az R4. 7. melléklete a következő 34–36. ponttal egészül ki:

„34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása 35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele

36. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése”

5. melléklet a 672/2021. (XII. 2.) Korm. rendelethez

Az R4. 12. melléklete a következő 33–35. ponttal egészül ki:

„33. Adatváltozás-kezelési szolgáltatásra regisztráció, a regisztráció módosítása 34. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás igénybevétele

35. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás törlése”

(10)

A Kormány 673/2021. (XII. 2.) Korm. rendelete

a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 44/C.  § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha kormányhatározat az  operatív program keretében a  programot finanszírozó pénzügyi alapra maximális kötelezettségvállalási szintet állapít meg, akkor a  (3)  bekezdéstől eltérően a  Kormány projektenkénti vagy felhívásonkénti előzetes jóváhagyására csak akkor van szükség, ha a  kötelezettségvállalás a  pénzügyi alapnak e kormányhatározatban megállapított maximális kötelezettségvállalási szintjét meghaladná.”

2. § A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 87.  § (1)  bekezdés c)  pont ca)  alpontjában az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg,

b) 87.  § (1)  bekezdés c)  pont cb)  alpontjában az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg,

c) 87.  § (1)  bekezdés c)  pont cc)  alpontjában az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg,

d) 87. § (1b) bekezdésében az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg,

e) 87. § (1e) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „a prioritásra” szövegrész helyébe az „az operatív programot finanszírozó pénzügyi alapra” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(11)

IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 15/2021. (XII. 2.) MEKH rendelete

a földgáz rendszerhasználati díjak, a külön díjak, valamint a csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 2., 4., 5. és 6.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A  földgáz rendszerhasználati díjak, a  külön díjak, valamint a  csatlakozási díjak alkalmazásának szabályairól szóló 11/2016. (XI. 14.) MEKH rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja a következő aaq) ponttal egészül ki:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105.  § (1)  bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában

átadási-átvételi pont:

a szállítóvezeték]

„aaq) Szerb Köztársaság és Magyarország államhatárának Kiskundorozsma felőli kiadási pontja – mint Kiskundorozsma 2 (HU > RS),”

2. § Az R. 1. § (1) bekezdés zs) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 105.  § (1)  bekezdése szerinti rendszerhasználati díjak tekintetében e rendelet alkalmazásában]

„zs) szomszédos nem EU tagállami betáplálási-kiadási pontok: a földgázszállító rendszer a) pont aa) alpont aad), aaf), aam), aap) és aaq)  pontja szerinti határkeresztező gázvezetéki átadási-átvételi pontok, melyek a  hazai szállítási rendszert egy nem európai uniós ország szállítási rendszerével kötik össze.”

3. § Az R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A  szállítási forgalmi díjat az  1.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaa), aaf), aag), aaj), aal), aam), aaq) és aca)  pontja szerinti átadási-átvételi pontokon mért és a  kapcsolódó (elosztó) rendszer üzemeltetője által – az  ÜKSZ-ben, illetve a  határkeresztező vezetékek esetében a  kapcsolódó rendszerüzemeltetővel kötött együttműködési megállapodásban, a szállítóvezeték betáplálási és kiadási pontjaira vonatkozó allokálási szabályok szerint – leosztott földgáz energiamennyisége után kell megfizetni a tárgyhót követő hónapban. Az elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ, illetve az Együttműködési Megállapodás tartalmazza.

(2) A  rendszerhasználók által fizetendő szállítási kapacitásdíj összegét az  általuk az  1.  § (1)  bekezdés a)  pont aa) alpont aaa)–aag) és aai)–aaq) pontja, továbbá az 1. § (1) bekezdés a) pont ac) alpont acb) pontja szerinti átadási- átvételi pontonkénti bontásban lekötött kapacitások, valamint az  egységnyi kapacitásra vonatkozó szállítási kapacitásdíj szorzataként kell megállapítani. A  szállítási kapacitásdíj szerződésben meghatározott időközönként vagy – az erre vonatkozó megállapodás hiányában – havi egyenlő részletekben, a hónap első napján fizetendő.”

4. § Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  8.  § (2)  bekezdés a)–c) és e)  pontja szerinti díjfizetésre kötelezett az  átadási-átvételi pontonként lekötött kapacitás 1%-ánál nagyobb mértékű túllépése esetén – átadási-átvételi pontonként – pótdíjat vagy utólagos kapacitásdíjat köteles fizetni a  szállítási rendszerüzemeltetőnek. Ismételt kapacitás-túllépés esetén a  kapacitás- túllépési pótdíjat vagy az  utólagos kapacitásdíjat a  túllépéssel érintett átadási-átvételi pontonként gáznaponta ismételten fel kell számítani. A  kapacitás-túllépési pótdíjat vagy az  utólagos kapacitásdíjat minden, a  kapacitás- túllépéssel érintett gáznapra vonatkozóan, a kapacitás-túllépésben érintett gázhónapot követő 60. napig a szállítási rendszerüzemeltető köteles kiszámlázni a  rendszerhasználó felé alátámasztott módon. A  kapacitás-túllépés

(12)

vagy az  utólagos kapacitásdíj elszámolása az  1.  § (1)  bekezdés a)  pont aa)  alpont aaa), aac)–aag), aai)–aan) és aap)–aaq)  pontja, valamint ac)  alpont acb)  pontja szerinti átadási-átvételi ponton mért órai, felső égéshőre átszámított mennyiségnek a  rendszerhasználóra – az  ÜKSZ-ben rögzített allokálási szabályok szerint – leosztott órai (kWh/h) mennyiségek alapján történik. A  szállítási rendszerüzemeltető köteles a  szállíttató párokat, valamint a  szállíttató párokra allokált mennyiségeket is feltüntetni a  számlán. Az  elszámoláshoz szükséges adatok rögzítésének, átadásának módját az ÜKSZ tartalmazza.”

5. § Az R. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A  földgázelosztó a  beruházás teljes összege és a  csatlakozási díj különbözetének visszafizetését megkezdi a  felhasználó részére, ha a  csatlakozási szerződésben szereplő kapacitásigény az  elosztóvezetéki csatlakozási pont üzembe helyezését követő két egymást követő teljes gázévben – nem téli időszaki lekötéssel rendelkező felhasználók (időszakos felhasználók) esetében két egymást követő gázév teljes nem téli fogyasztási időszakában – teljes mértékben lekötésre, és legalább a  gázévente tervezett mennyiség átvételre került. A  földgázelosztó a  különbözetet vagy a  teljes összeget a  fenti két gázév eltelte után két gázév alatt kamatmentesen két egyenlő részletben fizeti vissza, amennyiben a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.”

6. § Az R. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„63.  § (1) Ha a  felhasználó előzetes értesítése és az  előzetes időpont-egyeztetés ellenére a  felhasználó által megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a  földgázelosztó jogosult a felhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

(2) Ha a  felhasználó a  szolgáltatást legalább az  egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a felhasználó mentesül a kiszállási, valamint egyéb külön díj megfizetése alól.

(3) Ha a  felhasználó előzetes értesítése és az  előzetes időpont-egyeztetés ellenére a  rendszerhasználó által a  8/2020. (VIII. 14.) MEKH rendelet 16.  § (1a)  bekezdése alapján megrendelt külön díjas szolgáltatás teljesítésére a felhasználónak felróható okból nem kerül sor, a földgázelosztó jogosult a rendszerhasználó irányában a kiszállási díj felszámítására.

(4) Ha a  rendszerhasználó a  szolgáltatást legalább az  egyeztetett időpont előtti munkanap 16 óráig lemondja, a rendszerhasználó mentesül a kiszállási, valamint egyéb külön díj megfizetése alól.”

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.

Horváth Péter János s. k.,

elnök

(13)

IX. Határozatok tára

A Kormány 1862/2021. (XII. 2.) Korm. határozata

a Központi Közigazgatási Irattár többletköltségeinek finanszírozásáról

A Kormány

1. egyetért azzal, hogy a  Központi Közigazgatási Irattár feladatainak maradéktalan ellátása érdekében szükséges a Nemzeti Dokumentumkezelő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság többletköltségeinek finanszírozása az érintett költségvetési fejezetek iratkezelésre tervezett előirányzatának arányos csökkentésével;

2. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az 1. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében – 44 036 611 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1.  melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Ágazati célfeladatok alcím, 63. Központi közigazgatási irattárazással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter agrárminiszter

a miniszterelnök kabinetfőnöke belügyminiszter

emberi erőforrások minisztere Miniszterelnökséget vezető miniszter külgazdasági és külügyminiszter a miniszterelnök általános helyettese Határidő: azonnal

3. felhívja a  belügyminisztert, hogy az  1.  pont szerinti feladat végrehajtása érdekében mérje fel a  Központi Közigazgatási Irattár 2022. évi feladatainak többletforrásigényét, és készítsen előterjesztést a  Kormány részére a szükséges többletforrás biztosításáról.

Felelős: belügyminiszter Határidő: 2022. március 15.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(14)

MAGYAR KÖZLÖNY 2021. évi 220. szám

XI. Miniszterelnökség XII. Agrárminisztérium XIV. Belügyminisztérium XV. Pénzügyminisztérium

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

294502 1 Miniszterelnökség igazgatása

K3 Dologi kiadások -8 469 630

338251 3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet

K3 Dologi kiadások -26 172

XII. Agrárminisztérium

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

K3 Dologi kiadások -9 355 560

XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások -11 777 400

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok

372128 63 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása

K3 Dologi kiadások 44 036 611

XV. Pénzügyminisztérium

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások -3 334 512

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K3 Dologi kiadások -651 601

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei

K3 Dologi kiadások -2 006 520

10 Gyógyító-megelőző szolgáltatás szakintézményei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások -6 106 800

334484 18 Klebelsberg Központ

K3 Dologi kiadások -340 236

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

355806 1 Miniszetrelnöki Kabinetiroda

K3 Dologi kiadások -1 837 320

348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal

K3 Dologi kiadások -130 860

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államháztartási

egyedi azonosító

K I A D Á S O K

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA Költségvetési év: 2021.

Államháztartási egyedi azonosító

B E V É T E L

(15)

GYAR KÖZLÖNY 2021. évi 220. szám10069

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

294502 XI. 1 Miniszterelnökség igazgatása -8 469 630

338251 3 Nemzetstratégiai Kutatóintézet -26 172

XII. Agrárminisztérium

004273 2 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal -9 355 560

XIV. Belügyminisztérium

001755 13 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság -11 777 400

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Ágazati célfeladatok

372128 63 Központi közigazgatási irattározással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása 44 036 611

XV. Pénzügyminisztérium

294780 16 Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság -3 334 512

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása -651 601

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei -2 006 520

10 Gyógyító-megelőző szolgáltatás szakintézményei

331651 1 Országos Kórházi Főigazgatóság -6 106 800

334484 18 Klebelsberg Központ -340 236

XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda

355806 1 Miniszetrelnöki Kabinetiroda -1 837 320

348784 2 Nemzeti Kommunikációs Hivatal -130 860

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 44 036 611 44 036 611

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államháztartási

egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S

Miniszterelnökség

(16)

A Kormány 1863/2021. (XII. 2.) Korm. határozata

a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő további kormányzati intézkedésekről

1. A Kormány a  Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztésével összefüggő kormányzati intézkedésekről szóló 1240/2019.

(IV. 30.) Korm. határozatban [a továbbiakban: 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat] foglaltakra figyelemmel 1.1. egyetért

a) a Recski Nemzeti Emlékpark fejlesztését célzó beruházás (a  továbbiakban: Beruházás 1.) előkészítésének folytatásával az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Recsk, külterület 0111/6, 0111/7, 0111/8, 0115/3, 0115/4 és 0116 helyrajzi számú ingatlanokon,

b) a Beruházás 1. megvalósításához szükséges infrastruktúra-fejlesztés (a továbbiakban: Beruházás 2.) előkészítésével az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Recsk, külterület 0108 és 0124 helyrajzi számú ingatlanokon, és jóváhagyja a Beruházás 2. koncepcióját;

1.2. egyetért azzal, hogy az  ingatlan-nyilvántartás szerinti Recsk, belterület 802 helyrajzi számú ingatlanon a  Recsk Nagyközség Önkormányzata által létesítendő Emlékpark Információs Pont tervezésére a Beruházás 1. előkészítése keretében kerüljön sor;

1.3. a Beruházás 2. előkészítésének kormányzati felelőseként a kiemelt budapesti fejlesztésekért és nemzetközi sporteseményekért felelős kormánybiztost (a továbbiakban: kormánybiztos) jelöli ki;

1.4. egyetért azzal, hogy a Beruházás 2. előkészítéséhez szükséges feladatokat a kormánybiztos a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.) közreműködésével valósítsa meg;

1.5. a Beruházás 2. megvalósítójának a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki;

1.6. egyetért azzal, hogy a  Beruházás 1. és Beruházás 2. előkészítése érdekében a  2021. évben összesen 149 234 190 forint kerüljön biztosításra a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. számára;

1.7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva –  a  Beruházás 1. és Beruházás 2. előkészítése érdekében – elrendeli 149 308 808 forint átcsoportosítását a  Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 6. Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása jogcímcsoport terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 15. Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: azonnal

1.8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon az 1.1. alpont szerinti cél megvalósítása érdekében az  1.7.  alpont szerinti forrás terhére az  1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 9.  pontja alapján létesített támogatási jogviszony módosításáról, legfeljebb további 149 234 190 forint összegben.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: az 1.7. alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal 2. Az 1240/2019. (IV. 30.) Korm. határozat

a) 1. pontjában a „létesüljön a 2023. év végéig” szövegrész helyébe a „létesüljön” szöveg, b) 2. pontjában a „2021. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2022. december 31-ig” szöveg,

c) 12. pontjában a „kormánybiztos bevonásával,” szövegrész helyébe a „kormánybiztos bevonásával és a Steindl Imre Program Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével,” szöveg

lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(17)

GYAR KÖZLÖNY 2021. évi 220. szám10071

XI. Miniszterelnökség XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

385551 15

K3 Dologi kiadások 74 618

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 149 234 190

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

376217 6

K5 Egyéb működési célú kiadások -149 308 808

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

385551 15 149 308 808

XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

376217 6 -149 308 808

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 149 308 808 149 308 808

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok

Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA Költségvetési év: 2021.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Államháztartási egyedi azonosító

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államháztartási

egyedi azonosító

Államháztartási egyedi azonosító

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Kiemelt Nemzetközi Sportesemény Stratégia és sportesemény pályázatok, valamint kiemelt hazai rendezésű sportesemények támogatása

Kulturális örökségvédelmi, világörökségi törvényből adódó és nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok

Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok

Magyar Államkincstár 1 példány

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :