• Nem Talált Eredményt

89 3-7. ábra. Nem-véletlen jelenségek

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "89 3-7. ábra. Nem-véletlen jelenségek"

Copied!
7
0
0

Teljes szövegt

(1)

3-7. ábra. Nem-véletlen jelenségek

(2)

Ha egy (a példában 5 elemő) minta átlagértéke a beavatkozási határokon kívülre kerül, elutasítjuk azt a nullhipotézist, hogy E(x)=µ0, vagyis megállapítjuk, hogy a feltételezett folyamathoz képest kiugró az x érték (3-7a. ábra). Ez az elızıekben ismertetett hipotézisvizsgálat grafikus formában. Az ellenırzı kártya többre is képes.

Észlelhetjük rajta a folyamat idıbeli változásait, ill. elıre jelzi a csak késıbb egyértelmővé váló hibás mőködést.

Az ellenırzı kártyákat a század húszas éveiben javasolta W.S. Shewhart, és grafikus eszközként eredetileg a vizuális szemléltetést szolgálták ki, ma is igen gyakran használják ıket. Észrevehetıvé teszik:

• kiugró értékeket (3-7a. ábra);

• a beállítás esetleges elállítódását (3-7b. ábra);

• vagy a például kopásból eredı folyamatos eltolódást (3-7c. ábra), méghozzá jóval azelıtt, hogy csak egy mintán vizsgálva a mért jellemzı a beavatkozási határokon kívülre kerülne;

• ciklusokat, melyek magyarázata lehet a mőszak, a különbözı kezelık, az idıjárás változása stb. (3-7d. ábra);

• keverék-eloszlást (3-7e. ábra), ilyen többek között akkor adódik, ha az egyik minta az egyik géprıl, a másik minta a másik géprıl kerül le, vagy pedig ha a kezelı túlszabályozza a berendezést, látván, hogy nagyok a mért értékek, csökkenti a beállított cél-értéket, majd amikor ettıl a mért értékek kicsik lesznek, növeli;

• észrevehetı, ha az ingadozás kisebb mértékő, mint amit a határok kiszámításához használt variancia indokolna (3-7f. ábra), ez például akkor lehetséges, ha a varianciát túlbecsülték.

3.3. Az ellenırzı kártyák használata

3.3.1. Elızetes adatfelvétel és gyártásközi ellenırzés

Elızetes adatfelvétel

Igen gyakran elıfordul, hogy a folyamat µ várható értéke és σ2 varianciája nem ismert elızetesen és pontosan, akkor ezeket is a mintából kell becsülni. A becsléshez elızetes adatfelvétel (ún. nagy minta) szükséges. Szokás már erre a továbbiak szempontjából elızetes vizsgálatra is a kártya-módszert alkalmazni. Ekkor ugyanis ellenırizhetjük, hogy a becsült µ és σ2 olyan folyamatból származik-e, amely stabil, tehát csak véletlenszerő ingadozásokat mutat, és így megfelel a feltételezéseknek. Ha például trend

(3)

van (fokozatos elállítódás), az egyetlen nagy mintából kapott szórásnégyzet túl nagy lesz, amint ezt a 3-8. ábra mutatja.

3-8. ábra. Trend hatása a nagyminta szórásnégyzetére

A kártyákon való ábrázoláshoz fölvett adatok átlaga és szórásnégyzete lesz a folyamat µ várható értékének ill. σ2 varianciájának becslése. Természetesen a becslés csak akkor használható, ha az a folyamat, amelybıl a mintát vettük, stabil, vagyis csak véletlenszerő ingadozásokat tartalmaz. Ha nem, vagyis ún. veszélyes hibák (3-1. ábra) is elıfordultak a mintavétel során, akkor a folyamat nem az, amelyre a becslést alapozni akarjuk, és amelyhez a késıbbi ellenırzések során a folyamatot hasonlítani kívánjuk. Ezért a veszélyes hibák okát meg kell keresni. Ha megtaláltuk, ki kell küszöbölni és biztosítani kell, hogy a jövıben ne forduljon elı, a hozzá tartozó pontokat pedig a becslésnél nem kell figyelembe venni.

Az adatokat célszerő formanyomtatványon, ún. adatfelvételi lapon győjteni, ezen az azonosító adatoknak és a megjegyzéseknek is bıséges helye kell legyen (MSZ246/2- 56 és MSZ246/3-57).

Az elızetes adatfelvétel a kártya-módszer alkalmazásakor abban különbözik a késıbbi idıszakos vagy folyamatos (gyártásközi) ellenırzéstıl, hogy az elızetes adatfelvételnél csak az egész mintavételi sorozat végrehajtása után számolhatunk, vagyis csak ilyenkor rajzolhatjuk be az alapvonalat és az ellenırzési határokat. Az elızetes adatfelvétel adataiból kiszámított beavatkozási határok ideiglenesek (trial control limit), mert ha a megtalált veszélyes hiba okok miatt kihagyunk pontokat, új beavatkozási határokat kapunk.

Ugyancsak szokás a folyamat statisztikai paramétereit felülvizsgálni, az elızetes adatfelvétel óta végzett vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (ha a folyamat közben stabilnak bizonyult), mert így nagyobb adattömegbıl kapott (tehát pontosabb) becslésekkel dolgozhatunk. Ez nem jelenti azt, hogy minden egyes mintavételi sorozat

(4)

után újraszámoljuk és megváltoztatjuk a kártya paramétereit (a középvonalat és a beavatkozási határokat), hanem bizonyos hosszabb idıszakok után.

Az elızetes adatfelvétel célja tehát az, hogy a gyártásközi ellenırzéshez használandó kártyák paramétereit (középvonal és beavatkozási határok) meghatározzuk.

(5)

Gyártásközi ellenırzés

Célja, hogy megállapítsuk, nem állt-e be olyan változás, amely miatt a folyamat statisztikai jellege (eloszlásának típusa és/vagy annak valamely paramétere) megváltozott volna. Az esetleges változást az elızetes adatfelvételkor nyert statisztikai jellemzıktıl való eltérés mutatja meg. Az adatokat sokszor nem rögzítik adatfelvételi lapra, hanem közvetlenül a kártyára viszik föl (MSZ246/2-56).

Az üres kártyák paramétereit (középvonal és beavatkozási határok) az elızetes adatfelvétel alapján határozzuk meg. Az ellenırzés során azt vizsgáljuk, hogy a vett minta statisztikai jellemzıi (pl. átlaga) hogyan viszonyulnak a beavatkozási határokhoz.

Vagyis azt a nullhipotézist vizsgáljuk, hogy a gyártás során vett minták ugyanabból az eloszlásból származnak-e, mint amelyeket az elızetes adatfelvétel során vettünk, tehát a folyamat statisztikai paraméterei (pl. várható értéke) nem változtak meg, a folyamat statisztikailag kézbentartott (stabil).

3.3.2. A mintavétel megszervezésének szempontjai

A veendô minták elemszáma

A mintaelemszám növelésével a statisztikai próba tetszılegesen érzékennyé és biztonságossá tehetı. Egy-egy minta szükséges elemszámát az elsı és másodfajú hiba megengedhetı valószínősége alapján határozhatjuk meg. Az elsıfajú hiba költsége a gyártósor indokolatlan megállítása. Ha az elsıfajú hiba költsége nagyon magas (pl. sokba kerül feleslegesen leállítani a gépsort), α-ra kicsiny értéket kell választani, vagyis a beavatkozási határokat (LCL, UCL) ±3σ helyett pl. ±3 5. σ-val kell megadni. Ha a másodfajú hiba (nem vesszük észre, hogy selejtet gyártunk) a költséges és ehhez képest az esetleg mutatkozó eltérés okát kis költséggel és gyorsan meg lehet találni, akkor, hogy adott mintaelemszám mellett β-t csökkentsük, α nagyobb értéke javasolható (a határokat

±3σ helyett ±2 5. σ-hoz vagy ±2σ -hoz adjuk meg).

A veendı minták szükséges elemszámát adott α és β értékhez, a kimutatandó

∆ =µ µ10 eltérés ismeretében a mőködési jelleggörbébıl kapjuk meg. Pl. ha α =0 0027. , vagyis ±3σ határokkal dolgozunk, és β =0 78. , a kimutatandó különbség

∆ =σ, a szükséges mintaelemszám a 3-5. ábrából n=5 . Jól látszik, hogy kis különbségek észleléséhez viszonylag nagy mintaelemszám szükséges, ezért a Shewhart- kártyák csak nagy eltérések kimutatására használhatók. Például 5 elemő mintákkal annak valószínősége, hogy a ∆=σ nagyságú elállítódást már az azt követı elsı mintavételnél észrevegyük, csak 1− = −β 1 0 78. =0 22. . Ha nem a kis különbség (elállítódás) észlelése a fı cél, a pontok menetének elemzése lényeges információt nyújt.

Szokás a folyamat megismerése, a tapasztalatok alapján a mintaelemszámot változtatni is. Ha a folyamat hosszabb idın keresztül stabilnak mutatkozik, és ingadozása is kicsi, kisebb elemszámú minták is elegendıek az ellenırzéshez, a mintavétel és a minta mérése ugyanis általában költséges. Az is elıfordulhat, hogy

(6)

szándékunk ellenére változik a mintaelemszám, pl. egyes minták elszennyezıdnek, tönkremennek, elvesznek; ezt a statisztikai vizsgálatnál figyelembe kell venni.

A csoportok képzése: mit tekintsünk egy mintának

A mintavétel egyik kulcskérdése annak meghatározása, hogy mit tekintsünk homogén csoportnak, vagyis mely adatok tartozzanak egy mintához. Az irányelv az, hogy amennyiben a folyamat jellegét megváltoztató okok vannak (ezek hatását akarjuk éppen észlelni, hogy kiküszöbölésükre intézkedhessünk), ezen okok a különbözı minták között hassanak, a mintákon belül csak a folyamat belsı ingadozása miatt legyen különbség.

Ha gyártási folyamatról van szó, kézenfekvı, hogy az egymáshoz közeli idıpontban gyártott termék-példányok alkossanak egy mintát, ilyenkor azok a külsı okok, amelyek az idıvel hozhatók összefüggésbe, tényleg a minták között hatnak, nem a mintákon belül. Ilyenkor is vigyázni kell, mert esetleg nemcsak az idı folyása, hanem diszkrét idıpontokban beálló változások okoznak eltéréseket. Például helytelen lenne egy mintába vonni az egyik mőszak végén és a másik mőszak elején gyártott termék- példányokat, így ugyanis nem tudnánk kimutatni a mőszakváltás esetleges hatását, az csak a szórást növelné meg a mintákon belül.

Ha a termék-egyedek több gépen készülnek, külön-külön érdemes kezelni az egyes gépek termékeit. Ugyanez érvényes, ha egy gép több gyártófejérıl van szó. Ha nem így járunk el, két eset lehetséges. Amennyiben a különbözı gépeken vagy fejeken készült példányok más-más mintába kerülnek, ez két gép vagy fej esetén oszcillációt okoz (3-7e. ábra). Ha viszont egy-egy mintán belül több forrásból származó termék- példányok vannak, keverék-eloszlást kapunk, amelynek nagy a szórása (3-9. ábra), és az minden esetleges változást elfed.

3-9. ábra. Keverék-eloszlás

Mivel ügyelünk arra, hogy a mintákon belül lehetıleg csak véletlen ingadozás legyen, mindenképpen indokolt, hogy a σ2 varianciát a mintákon belüli szóródásból becsüljük:

(7)

(

x x

)

n

ij i

j n

i

m

2

1 , ne pedig a teljes ingadozásból:

(

x x

)

mn

ij j n

i

m

2

1 , mert ez utóbbit más, nem-véletlen jellegő eltérések is terhelhetik, a feladatunk pedig éppen az instabilitást okozó, megnevezhetı okok elválasztása a folyamat szokásos mőködését tükrözı véletlenszerő ingadozástól.

Természetesen a mérıeszköznek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kimutatni kívánt eltérést egyáltalán észlelhessük, errıl a 8. fejezetben lesz szó.

Ugyanakkora másodfajú hiba-valószínőség (β) elérhetı kisebb minták gyakoribb vételével és ritkább mintavételezéssel, de nagyobb mintákkal is (ld. késıbb a

3-3. példát). A kisebb minták gyakoribb vétele azért jobb, mert rövidebb idı alatt észrevesszük az elállítódást, és a mintavétel közben, a mintákon belül nem játszik szerepet az eltolódás. Általában 4…6 elemő mintákat szoktak venni, leggyakoribb az 5- ös elemszám.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

3– (szám és mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, vagy nyelvi okok miatt nem érthető, de érintett tartalmi szempont. Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot

A helyi emlékezet nagyon fontos, a kutatói közösségnek olyanná kell válnia, hogy segítse a helyi emlékezet integrálódását, hogy az valami- lyen szinten beléphessen

Nepomuki Szent János utca – a népi emlékezet úgy tartja, hogy Szent János szobráig ért az áradás, de tovább nem ment.. Ezért tiszteletből akkor is a szentről emlegették

Magyar Önkéntes Császári Hadtest. A toborzás Ljubljanában zajlott, és összesen majdnem 7000 katona indult el Mexikó felé, ahol mind a császár védelmében, mind pedig a

A nyilvános rész magába foglalja a francia csapatok létszámát, és csak az van benne, hogy akkor hagyják el Mexikót, ha a mexikói császár már meg tudja szervezni

a „M.”, három évvel fiatalabb tőlem, ő ő egy ilyen hát nem tudom pedagógiai szakközépiskolát végzett, ott érettségizett, majd az mellett még egy ilyen OKJ-s

Annyit azonban mégis csak ki kell mondanom, hogy az ilyen, ki tudja, mifele kereskedésben té-tova k6dorg6 pap nem lehetett a nagy érseknek irodalmi munkatársa, még kevésbbé az

Az okokkal kapcsolatos kérdések vizsgálata több részből álló tevékenység: az eseménytör- ténet megismerése; a figyelmet érdemlő szereplők és tényezők azonosítása;

In 2007, a question of the doctoral dissertation of author was that how the employees with family commitment were judged on the Hungarian labor mar- ket: there were positive

-Bihar County, how the revenue on city level, the CAGR of revenue (between 2012 and 2016) and the distance from highway system, Debrecen and the centre of the district.. Our

Megfordítva, azokban az esetekben, amikor az eredmény ismérv értékét nem- csak a vizsgált tényező ismérv értéke határozza meg, hanem egyéb másodlagos, esetleg véletlen

Nem megyek Önnel tovább Ausztriába!" Németh János erre azt felelte: „Megértelek, de ezért a csopor- tért, családokért én vagyok a felelős, ezért én megyek!" A

A valóságban az egyes jelenségek változásai, fejlődése során belső és külső okok egyaránt hatnak. Az ember fejlődésére vonatkoztatva ez azt jelenti, hogy az ember

A már jól bevált tematikus rendbe szedett szócikkek a történelmi adalékokon kívül számos praktikus információt tartalmaznak. A vastag betűvel kiemelt kifejezések

Ahogy a fürdőszobaszekrényt kinyitottam most az előbb, láttam, ott a pohár – ilyesképp jöttem rá, hogy álmom, gyötört kis mozzanat, becsapott, a' vagy épp boldogított

Volt abban valami kísérteties, hogy 1991-ben ugyanolyan módon ugyanoda menekültek az emberek, mint az előző két háború során; azok az ösvények most is ugyanarra kanyarodnak..

Az, hogy Schmitt egyik igen fontos munkáját már alig több mint tíz évvel francia megjelenése után immár magyarul olvashatjuk, min- denképpen fontos eredmény. Persze azt is

Ezen a ponton azonban nem kívánom tovább követni a lewisi elmélet fejlődé- sét, mert célom most csak annak bemutatása volt, hogy a potenciális megelőző okok jelenléte

Míg Arany Jáwosának bevezetése szerint az volt Riedl célja, hogy a költő ((természetrajzát» írja meg, itt az, hogy Petőfi érzelemközlö tehetségét mily történeti és

Az a tény, hogy Vörös Mátyás itt prépostságot nyert, úgy látszik befolyással volt irodalmi működésére, vagy talán épen írói működése, melynek nyomai

Ma már tudjuk, hogy az író családja — legalábbis apai ágon — görögkeleti vallású volt, s bár adatok vannak rá, hogy Dániel 1874-től már (ám lehet, hogy korábban is),

Az egyenesen róla szóló írásban pedig hallhatunk szelíd házi lázadásairól, „kalucsniforradalmáról", arról, hogy milyen kedves volt számára saját

Az elbeszélő maga utal arra, hogy ebben a regényben nem érdemes keresni az okok- kal alátámasztott tévedhetetlenséget, a szereplők nem úgy cselekednek, ahogy az okok