• Nem Talált Eredményt

TRIPARTITI DECRETI MNEMONICI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "TRIPARTITI DECRETI MNEMONICI"

Copied!
18
0
0

Teljes szövegt

(1)V E RSVS. MNEMONICI. Summaria etN umeros T. itulorum. O P E R I S. DECRETI TRIPARTITI. JVRIS CONSVFTVDINARII REG­ N I H V N G A R I AE e t p r i n c i p a t v s T R A N S I L V A N I AE EXHIBENTES Metrum Concinnante. L.. Barone. Inclyti. JOHANNE de Gyalakuta. LAZAR. COMITATVS SZOLNO K INTERIORIS SVPREMO CI B INII,. Per. COM ITE In. J O A N N E M. Amo. Transiluania, B A R T H .. MDCCXLIV.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(2) C S t igitur, quoniam nihil eft ratione m elius, eaque & " in hom ine, & in D eo , prima homini cum Deo ra­ tionis focietas, Interquos autem ratio, inter eosdem etiamre&a ratio communis eft, quae cum fit Lex., lege quoque confociati homines cum Diis putandi fumus. Inter quos porro eft Communio Legis inter eos Communio ‘J u riseft, quibus autem haec funt inter eos Comunia, & Civitatis ejusdem habendi funt, Si verb iisdem imperiis & poteftatibus parent, multo etiam magis parent, huic Coelefti defcriptioni, mentique Di­ vinae , & praepotenti Deo Cic. Lib. x. de. Legibus.. C S t Lex juftorum injuftorumque diftin&io, ad illam antiquissim am & rerum omnium principem exprefla na­ turam , ad quam Leges hominum diriguntur, quae fupplicio improbos assic iu n t, defendunt & tuentur bo­ nos. Idem. Lib. n . De Legibus.. O c quoque Plato Legis putavit ede, perfvadere aliquidnon omnia vi ac minis cogere. Ibidem.. H. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(3) EXCELLEN TISIM O D O M IN O. D. IOHANNI C omiti HALLER ab Hallerftein PRINCIPATVS. TRANSYLVANIJE ET. PARTIVM. R. H V N G A R I j E. EIDEM '. REINCORPORAT ARVM. GVBERNATOR1 REGIO VTI. ET. EX C ELSO REGIO IN TRANSYLVANLA. GVBE R NIO DOMINIS D O M IN IS E T PATRONIS GRATIOSISSIMIS C O LEN D ISSIM IS H UM ILIM I PERPETVI. OBSE. q _ VI I. CVLTVS. ET OBSERVANTIAE ERG O D. D. D.. AVTOR.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(4) EXC ELLEN T ISSIM E DOMINE D O M IN E COMES G U B E R N A T O R ! E X C E L S V M REGI VM IN TRANS I L V A N I A GUBERNIUM! E d issime mea opinione sensi sse videtur, qui bene cogitare Deo quidem placens, quo­ ad homines tamen vix pluris esse putavit quam bene somniare. Nisi enim in actum per­ ducantur cogitata, somniorum ad instar evanida fiunt, isque tantum cujus animo concepta su n t, quid utrumque inter discriminis intersi t , ordine ipso perceptionum, adeoque veritate dillingvit; coeteri ut nihil extra animum productum adver­ tunt, ita perinde aestim an t cogitationibus quis an somniis onustu s incedat. Actiones igitur certi co­ gitationum indices sunt, illae rectum vel perversum rationis in homine usum explicant, illae quo vis in animo insita seratur, quove evadere possit velut digito ostendunt, iisqve sibi soli quis, an publico natus sit ? palam profitetur. Cum ita que non nobis tantummodo natos nos, sed Reipublicae & posteris noverim, cum Cicerone; id eti­ am agendum mihi esse existimavi, ut aliquate­ nus saltem ostenderem non semper somniare me verum & si nequeam, velle tamen bene cogitare, qvin publico etiam si Diis placeat prodesse. At quia nulli magis actionum mearum rationes conHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(5) stare aequum est , quam Excelso Gubernio Regio quod Sacratissima Majesta s ordinandis dijudicandisque actionibus N ostris summum in hoc Prin­ cipatu Magistratum esse voluit, patiatur benigne Excelsum Gubernium Regium minutum h o c qvantumvis opusculum Excelso suo Nomini inscribi eo qvippe benignius, quod paucissimis his lineis, summaria omnium actionum continean­ tur, justaru m legibus N ostris & prohibitarum. Par­ vum est fateor quod Excelso Nomini Vestro offertur, at novimus minima esse femina ingenti­ um rerum , nec ita omnem gloriam occupasse grandium structurarum machinatores, quin suus etiam debitusque honor reliquus Myrmecidi si t , minutorum opusculorum fabricatori. Parvum de­ nique hoc quidquid est Excelso Gubernii Regii pa­ trocinio fotum & protectu m , ab ejus amplitudine auctum etiam publico resplendesce t, grandius se ipso futurum. Ego autem ubi exile hoc benigne tamen ab Excelso Gubernio Regio admissum exceptumque sensero , persvadebor simul paternum Excelsi Guberni Regii praesidium majora quoque conanti non defuturum, qui me totum ejusdem obsequiis profundissimo cultu devotum & pro­ fiteor & sum Excellentiae Vestra e & Excelsi Gubernii Regii humilimus & obligatissimus servus Baro Joannes Lazar. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(6) Ad. Lefitorem.. Amiliare eft Philofophis facultates animae cognofcitivas in Superiores & inferiores diftingvere, Judiciumque 5c Ratiotiniu ad illas ad has Imaginatione & memoria referre, Quaru utraeque licet in acquirenda reru cognitione noo utiles mo­ d o , Verum fumme quoque necessariae funt, quantum tamen fuperiores illa, p r* inferioribus nobiliores habentur, obfervatumque jam abolim eft, Vix in eode perfectionis gradu & Ra­ tionem & Memoriam eidem fubjeCto inefie, tantum artificiofa quadam oftentatione judicio fe quilibet & arte ratiocinandi praepollere, memoria deficere comminifcitur, hoc prae ferti in faeculo, utjam vocitari caeptum eft, Demonftrativo, quoicientiae vix non omnes Methodo Euclidxa, five Geometrica tra­ duntur, ratiocinii plus quam Memorise adminicula pofcente, Quamvis autem inficias non iverim in omni non tantum Philofophia, fed aliis quoque fcientiis quin in omni vitae genere, inflituendisque aClionihus five externis five internis rationis ufum efle excellentissim u m , at certiflimumquoque eft, Pe­ culiares fcientias, qualis Medicina praelertim& 'Jurisprudentia eft, Memoriam expofcere prorfus divinamQuis eniin vel tote innumera in tribus ut vocantur Regnis Animalium Vegetabi­ lium, & Mineralium occurentia, rerum nomina et proprieta­ tes, quas Medico ad ungvem univerfasnoife convenit, vel addifeet, vel in fixa animo tenebit? quis in Jurisprudentia to t diverfos aClionum humanarum cafus & Circumftantias leges­ que vix no in omnes per faecula fancitas animo comprehendere, & cafu quovis obvio revocare poterit fine Memoria vafta quidem ea & prorfus ftupenda? Quia verb non omnibus talis haec il Natura contigit, qualem in Lucullo depraedicat Cicero, qui ut literis confignamus, qua monumentis mandare volumus, fic in animo res infculptas habebat: nec qualem Themiftocli fuifle legimus, qui pollicenti cuidam Jc artem ei memoria , qua tum. F. proferebatur traditurum refpoudifse dicitur gratius (ibi illum efse futturum Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(7) A d Le&orem.. faFitirum, ft feoblivifci qua vellet .quam f i mmimfst docuijset. Arte icitur quadam Memoria juvanda eft, ut q u * natur* forte viribus nequiret fubfidiis artis & imprimat animo facilius, & promptius ficubi ufus poftulet, reproducat. Tradidere multi prsecepta ejus modi Mnemonica in formam quafi Artis reda&a, oftendit quoque fummus Germani* Philofophus Volfius in opere fuo Metaphyfico modum extendend* Me­ mori® & Imaginationis, hujusque infigne exemplum memorat in Vallifio celebri illo Mathematico %qui nodte obfcura.fola Imaginationis vi, & reprafentatione e ftupenda numerorum ferie° Radicem extraxit Quadratam. Gonfentiunt vero in hoc omnes vix quidqvam aut apprehendi facihus animo, aut inhxrere tenacius, quam verfus, Ligatam quippe dici Orationem non ideo tantum ouod ad numeros certos, pedumque menfuram comprehenfa In illa verba ligataque fint; fed etiam quod junftura illa verborum, res quoque ipf* animo m emori*que ipfi firmius quafi alligentur. .. ■ . Hoc e«*o inftituto & imitamine Tripartitum opus Juris Confvetudinarii Regni Huogari*,Principatusque hujus Tranfilvani* in brevifiimo hoc compendio exhibeo, ad menfuram Carminis Heroici com pactum , tum quo in paucilfimis his lineamentis confpectlum totius Corporis p rab erem , tumut qu® in ipfo Carmina conjuntfa funt, Summaria nempe Nu erique Tituloru Indices, Intellefiui quoque nexa eodempercipienda propo­ nerem , Tuamque hoc modo & meam Memoriam juvarem. Id quod iis quibus Leges Imaginationis cognita funt, non aliter evenire pofse certum elL & perfvafurn.Quodfi ergo prodefse Tibi quiqua Leclor Benevole hoc Car­ mine potui impenfi laboris fru&um omne tufofin nihil hic quod T e juvet repereris, Metamen memet Mufa hac mea utcunque delecttafse in precio pono. Vale interim & qui laudes Tuas non expetit eu vituperare fi caveris, T u mihi laude dignifliiTius vidcbere Vale! DabamCibinii V. Calend. Jun. A. * r * Chnft. M. D. C C X L I V . Decreti Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(8) Decreti ..» «,. Fiipa^iti Regni HungariaeP a rs 1.. Prim a 2 .3 .. Ibri fumma prior. Par Nobilis, Eligit impar 4. 5. Virtus quarta beat. Bona funt Caftrenfia quinto. 6.. %. Sexto.. 7». 8.. Arma. Ambigenae plus uno, O&avus adoptat.. 9.. IO.. Nonus dat prvilegia.. F it princeps decimo haeres.. 11.. ^. Papa efi: undecimo.. 11.. Sta juri Clere fecundo.. T ertia poft decimam Donatio. Sed nota quarta. «s . . . Quinta eft latronum capitis poena, atque bonorum. 16 Quid nota? quidve caput? decimus dat fextus. at haeres *7. «8. Septimus eft.. Caret oflavo tua Filia partis. 19. 20. Em pta capit nono, bis denis gratia fi det. ar 1* Cujus mixta ? unum. Semen duo dantque viginti, aj a+ Jus Regis tria. Pofleflo fuperadditur unum. ly aS Quinque petentem onerant. Solvunt fex. lite Caduca. 17.. .. Septem & bis deni prohibent pendente rogari. a8. 19. Stipes o&avo non ramus.. Nonus adornat. 3°. Antiquum titulum.. T er denus caftigat illum. 31. .. .. .. Regis jure fequens fe fe ingerit, U r ftatuatur eget quaevis Donatio.. 31. inque fecundo. Signat. Tertius hinc tempus ftatuendi, & jure vocandi. Dicitur, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(9) «4*' D icitur, & Cum nos quarto. Consensus eorum , 55.. 36.. Naturae eft quinto.. Nova stat Donatio fexto.. 37. ,. Septimus hanc Titulus diftingvit, 38.. Proditor ultra eft. _. 39*. Sangvinis ottavo: tum quid fit •prodere?. nono. 40. Dividendarum eft fors quadragefima rerum». 41.. #. 4*-. Inde eft Prima domus: hinc inftrumenta fecunda.. 43*. 44*. Adde unum, & Fratri acquires: qvartove negabis.. 45-. .. Lite caret quinto divifio.. 46.. Fit nova fexto.. 47*. Tum frater fratri eft haeres: Uxorque Marito. 48. Poft quatuor dena oftavo fuccedit.. at ultra.. 49-. N onus, adoptivum negat haeredem efle Notato. 50.. Praefe&arum haeres ftat quinquagefimus. 8*. Diftat Natorum & Patris divifio. Natum 52.. Uno. 53.. Coge fecunde Pater.. Natus re tertius urget. 54>. Coelebs.. Gt quarto fi duxerit.. At furiofus. 56.. 55. Subjicitur quinto.. Sexto eft fublata poteftas 57-. Patris.. De partis difponit feptimus : atmox . 5 8 -. Servat avita feqyens,. 59*. Onus eft afliimere nono.. 60.. Sex denis vendens m onet, at male vendita frater 61.. Mox repetit primo.. V. ". 62.. Negat omnia posse fecundus.. §.. Fa/fio. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(10) 6$: Faflio tertia.. 64. Confenfus plus Regius uno eCt65* E t quando hoc fit opus, quinque & fexdena notarunt, 66.. 67.. Sexto eft contra&us. Succedit, poflidet ultra. 68. 69. Octavo vim vi. Nil juris Claufula nono eft. 70*. 71.. In feptem denis permutas Fraude prius, Sed 7».. 73.. Mox valide, Fx folvit tum tertius aere puellis.. 74». .. Q u arto evincis Qualiter evincas?. 78-. 75*. 76. At impeteris mox.. Quaeftio fexta eft.. 77-. lex feptima ne impete vendens.. .. 79-. O&o praefcribunt.. .. E t ter tria tempora signant.. 80. .. O&uagesimus eft Titulus de pignore. E t ift hoc 81.. 82.. Diftingvit primus. Praefcriptio nulla fecundo. . 84* Pignus communi metitur tertius, ultra eft Meta.. *s.. N ec in quinto praefcriptio limitis ulla. 86.. 87. Metales fexto liter*.. Alluvioque deinde 88. 89* Quarta puellarum eft oftavo. Solvere nono. 9«.. Quarta ansam liti dat Nonagesimus ut vult. 91.. 92.. Pa&a puellarum facit irrita primus, & alter 93». Innuptas habitare domi jubet.. Est pretium mox. 94». Dos deflorat*.. Barones quartus adumbrat. 95.. JErc et mobilibus dos quinto folvitur.. Atque h * o Deere». Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(11) $6» D ecrescit Texto, repetat ft vota.. Vetatque. Septimus ut Matris simul atque Aviae expete dotem.1 98.. Ejicit. 99.. octlavus Divifio nona reliftae est. 100.. Dona, Paraphernum centesimus indicat. Hinc grex IOI ^ 102. Primo occurrit equina. Coacquisita, fecundo 103.. Mox de pignore dos petitur, nec culpa M ariti/ 104.. 10;.. Hanc tollit quarto.. Sed perdit Adultera quinto.. 106.. 107.. Sexto connubium cum fangvine.. Septimus ift hoc. 108.. Explicat. 109.. O&avus proles diftingvit; & ultra. Nono U xor fi vult Dotem moritura relaxat. no. Mutua ftat decimo poft centum faflio, quae fit in .. Conjugibus.. 112.. & tas primo eft.. Tutela fecundo, 113.. Puppilli triplex.. Primam dat tertius,. illam. 114.. Quae teftamento eft quartus, porroque Dativa 11;. i i 6. In titulo quinto eft. Cognata, Agnataque fexto 117.. Linea. Tutorum .. Deleftum vide fequenti. Ucraque fi pariter fuccedat.. Nomina dantur. 118.. Agnati o&avo & Cognati.. 119.. Quaeftio nono, an. Legis tutelam Teftamentaria tollat? ISO. Hinc duplicem eliciunt decies duodena fequelam.’ (. Primus. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(12) Jit.. Primus & interdum fratres vigefimus a rce t, ia*. Interdum excufat Tutores efle fecundus. Cum fide T u tor agat vult tertius. i«4.. Intfmulatur. 135.. Q u arto, atque in quinto Princeps advertit in illum. 126.. Caufas T u tor agit iexto: atque aetate revifa 137.. isS.. Septim o; in octavo puppitlus pacta retractat, iag. N ec nono in cauflis hic refpondere tenetur, j 130.. Excipe quas centefimus & trigefimus infert, iji Atque feqvens: illas, quse Patris tempore motae. Has in quas ultro fe fe ingerit.. Evocat autem 133.. Si quis puppillos, manet iftum poena fecundo. 133.. 134.. Tertius xftimat.. E t cur? qualiter? infpice quartum.. Pars Secunda. 9». i* Prxfatur Titulus primus.. Decreta Secundus. j.. Expendit quatuor refpectibus. inque fequenti 4 Eft auctor legis. Stat quarto plebs populufque. *. Obligat ad legem quintus. Sexto hujus origo eft 7 Juris, Qui fequitur Titulus Privilegia tractat. *. Derogat Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(13) 8. D ero g at oftavo his Decretum.. Legitima autem. 9. Nonus habet.. Decimus q u * funt prajudieiofa. ** Undecimus tegi contraria. Vique fecundus ii. E t decimus fpoliata fua, Privilegia fignat. >3. Tertius & quid fit? duplexque vigere figiflum Indicat, & Regum q u * ftent Privilegia quartus.. tf. Tranfummit quintus.. Sed fexto claufula; Cujus '7. N ititit , invalidat literas.. Modus inde fequenti. Qualiter agnofcas falfas deferibitur.. E t fic. Pergitur ad partem , fpeciali jure fecundam. >8 _ ip Evocat o&avus decimus. Nonusque modum dat. A dm onet, & c ita t, & prohibet vigefimus. Atfa 21 Exequitur primus per Conventum, aut fide dignos. Regius & Procurator fit nemo fecundo. »3 Tertius hunc mulflat, Puerum, qui, aut morte peremptum. E v ocat, aut Domino ftatuit, cui Nobile ftemma eft. Namque monendus erit praeiens, abfenfque citandus. *+ . . 25 Innuit, ut quartus. Litis pendentia quinto eft. a6. In fexto Periona, lo cu s, tempusque notanda 27. Septima communis fluit Inquifitio. Teftis. O&avo Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(14) Oflavo examen.. Curre addas nomina? nono. . .3°‘ Pssnam perjuro Ludas trigefimus infere. 3*» Bis iterare v etat, communem primus. E t illam 3*. Poft jubet A ftorem , aut Initum jurare fecundus 33' . . 34> Tertius in damnum, in literas fed quartus. Ubique. 35* Nobilis at potior plebejo. Nomina quinto 36. Conjuratorum. Infamem cave dicere fexto. 37* Septimus & natis pofeit Sacramenta paterna. 38.. Oitavo plures uni expurgare negatur, 39* Nono nec- literis probat, aut jurare tenetur Princeps.. Proque decem Baro jurabit & Abbas. 40.. 41.. In quatuor denis.. Oculata revifio prima eft.. 42.. Excipit hanc Sententia: Dissert fed capitalis 43 T ertio ab emenda. Subit illam Relligiofus 44' 45* Quarto. E t idem quinto damnum & fua, debita pendit. 46* Damnatur fexto Conventus, membraque fed qui 47 Tantum unum ex illis, Titulus tibi feptimus infert. '. Religioforum compenfat damna Minifter 48.. 49.. _. _. >. O&avo: Nonus Praelatos judicat. Aft his 5®Juftitium primo dat quinqvagefimus anno, Primus Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(15) Pnm us cos portare vetat delifla priorum. ijfl. A lter Judicibus Caufas traflare Bonorum 5J: Sacris e fle nefas ait. Eli m ox villicus horum. 54* . 55*. S tat prior Auranae quarto. Sententia quinto 56;. Jam lata in caput eft convi&i, Comuni redimes.. Sed bona fexo. Nec gratia Principis illi. 57.. Septimo ubique favet.. Caperis convifte fequenti 59Jufta fed abfenti datur excufatio nono. 60*. 6>I. Excifa eft Patris fex denis portio. Primus 6«. ^ 63. /Eftimat hanc. Alter natos diftingvit. E t ultra Jus reluit genitus poftquam fententia di£la eft. 64.. Idem alii quarto damnatis cum Patre natis. Quinto agis in Regno capitis poenam atque bonorum. 66.. 67.. Proceflu in fexto fimili.. Dat feptimus aftum. Qui minor eft inter violentos. 68*. E t reus hujus 69*. Ottavo Capitur.. Sedis violatio nono eft.. 70.. In feptem denis extat Calumnia. E t illam 7** 7*. Diftingvit primus. Lingvae eft emenda fecunde 73* . 74. Mox violenta Repullio fit. Sed quomodo? quartus _ 75Declarat. Quintus quando hac utaris? & utrum. Poliis. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(16) 76. Poflis pro Cavifsa qui non ftas ? Confule fextqm.. 77Judicium mde novum formatur feptimo,. A t illo. 7*» Ottavo folum fruitur, qui lite cadebat. Nono Advocatus revocatur,. qualiter autem ? 8o* Quove die? atque onere? o&uagefimus hx<; Titulus dat.. 8r.. E t duplex tandem fertur Revocatio primo. 8a.. Dupliciter quoque condefcendit Caufla fecundo. 83.. Judicium ante tamen iinale, ut tettius infic. 84.. 85.. Ingerit in caudam quartus, Idem A&ore cadit.. .. quintove .cadente. 86. Cumulat birfagia fext^s.. .> ■ > ► P ♦a r ' *s- ■T e r t i a .. p' 1.'. Prologus eft primo.. 2;. Sed quaftio mota fecundo. j*. *. Condere quis poflit leges? Sclavonica porro 4. f. \. Cum Tranfilvanis ju ra, & quarto Scythulorum. $ 6 Quintus homagia d a t; Caufae eft tranfmifllo fexto '. 7. Septimus aft illam rurfus jubpt inde remitti. •. 9. O&avus Cives defcribit.. IO. Homagia nonus. E t decimus tandem Caudas tranfmittit eorum.. Inno-. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(17) II T1 Innovat undecimus. loquitur de Tefte fecundus." I{ *4 Faflio fubfequitur. Perque hanc bona quartus adire »?• . . . Confulit haeredem. Quinta eft Prxfcriptio Gives 16. Inter. E t hi fexto cum rebus quicquid ad illas Pertinet apprendunt.. Decimo fed Credita folvunt.. 17.. Septimo.. is .. Onusque ferent odfavo poflideant fi. In terris aliorum. 19.. E t juri (lare tenentur *<?.. Nono.. /. V-. A t bis decimo fontes pleftuntur ab illis.. 21.. 22. Mox primo defenfa fui efi. Eademque fecundo. 33 Perfonae atque rei. Tutn quaeritur: anne minantem Ossendifle licet? vel ferre juvamina quarto L ex Villanorum quinto efi.. ass.. Modus ordoque fexto.. Judicii illorum. Mox juramenta fequuntur. 2, 8 * Debitor o&avo nec habens tibi carcere folvet. 29.. Eft inter proles Divifio Ruftica nono.. JO.. Verum inteftato ter denis, ipfe Colono 31.. Succedit fundi Dominus.. Cum nobile primo 32.. Non valet in litem defcendere Rufiicus.. Ultra eft. 3 3-. Jus malefa&ores plaftendi.. Tertius addit. Damnum Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(18) Damnum per pecudes illatum perque Colonos. 34* . 35Quarto equus eft furtim fublatus. E t ultima quinto 36.. Caufse appellat* tranfmiflio.. Denique fexto.. Obverfus Soli jurat Judieus Apella.. Finis Partis Tertiae & ultimae.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára, Székelyudvarhely.

(19)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

M ivel a’ ternaészeti dolgokat maga, hogy úgy mondjam az lilén tselekeszi mindenekben, azok mind jó k , tsak a’ szabadakatattól Haáz Rezső Múzeum Tudományos

BÁnattyát n e m e k e t szóllani szívünknek Keserve felettébb nagy lett bús sej inknek Mert eddig nagy híven kit tisztelünk vala Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

Sokkor próbált hivséges Sereteted f ne mennjen Isten előtt feledékenységben i ne sokasítsa-meg az UR Lelked' bánatjait sőt engedje,Haáz hogy Rezső ama' Gileád' Hegyéri

Valóság volt néki élete íblyáfa, Valóság és nem szin Háza kormányzáfa Mint vifeli magát Múzeum a’ Méh meleg nyárban, Haáz Rezső Tudományos Könyvtára Tsendes,

így élt vala ezen buzgó Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Lelkű Uri Afifiony mind addig, mig nem utoljára terhes nyaSzékelyudvarhely valyákban esvén, Te lében

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely... Haáz Rezső Múzeum Tudományos

Hiú beszéd és helytelen kifejezés volt azonban az és tiszta szívből nem nevezhettem volna bálványképnek a szent képet, akárHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely... Haáz Rezső Múzeum Tudományos