A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Teljes szövegt

(1)

T A R T A L O M Személyi rész

Kitüntetések a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából . . . . 522 Jogszabályok

2006: XXXV. tv. A villamos energia árszabályozását érintõ egyes törvények módosításáról . . . . 528 2006: LIII. tv. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésé-

rõl. . . . 528 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló

111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról . . . . 530 8/2006. (II. 27.) GKM r. A mérõeszközökre vonatkozó egyedi elõírásokról . . . . 584

Kormányhatározat

1019/2006. (III. 10.) Korm. h. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek megvalósítását biztosító finanszírozás egyes kérdéseirõl . . . . 613

Miniszteri utasítások

6/2006. (III. 20.) GKM utasítás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a GKM Gazdasági Igazgatóság beszerzéseinek szabályozásáról . . . . 613 7/2006. (III. 23.) GKM utasítás a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által felügyelt költségvetési intézmények befizetési köte-

lezettségeirõl . . . . 621 Pályázati felhívások

A gazdasági és közlekedési miniszter pályázati felhívása a 2006. évi Nemzeti Minõségi Díj elnyerésére . . . . 623 A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati felhívásai . . . . – a lakossági energiamegtakarítás támogatására (NEP-2006-1) . . . . 624 – a megújuló energiaforrások felhasználásának a bõvítésére (NEP-2006-2) . . . . 627 – az európai EuroVelo kerékpárút-hálózat magyarországi szakaszai építésének és tervezésének 2006. évre elnyerhetõ támogatására . 630 – falu, város, megyei jogú város, fõvárosi kerület kategóriákban a „Kerékpárosbarát Település 2006” Díj elnyerésére . . . . 632 – a kis-, közép- és nagyvállalat, közintézmény és nonprofit szervezet kategóriákban a „Kerékpárosbarát Munkahely 2006” Díj elnye-

résére . . . . 633 – a hazai roma mikro-, kis- és középvállalkozások piaci esélyeit és versenyképességét javító fejlesztések és beruházások támogatására . 633

Minisztériumi közlemények

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program kis- és középvállalkozások mûszaki-technológiai hátterének fejlesztése címû, GVOP-2005-2.1.1. (2. szakasz) kódszámú pályázati felhívás kedvezményezettjeivel megkötendõ támogatási szerzõdésekre vo- natkozó Általános Szerzõdési Feltételekrõl . . . . 638 Fejlesztési támogatás odaítélése . . . . 651

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

Tájékoztató a németországi kontingentált szerzõdéses vállalkozásban érdekelt magyar gazdálkodó szervezetek részére . . . . 652

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

Szerkesztõség

1055 Budapest, Honvéd u. 13–15.

Telefon: 374-2890/Fax: 331-2753 E-mail:

gazdasagikozlony@gkm.hu

Elõfizetési díj egy évre: 21 168 Ft

Ára: 1242 Ft

MEGJELENIK SZÜKSÉG SZERINT

(2)

Személyi rész

Kitüntetések a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából I.

A Magyar Köztársaság elnöke által a gazdasági és közlekedési miniszter javaslatára adományozott kitüntetések

Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje (polgári tagozat) Bajnai Gordon, a Wallis Rt. vezérigazgatója

A hazai vállalatirányítási kultúra fejlesztése terén elért eredményei, kiemelkedõ szakmai és vállalatvezetõi munkája elis- meréseként.

Bartha Ferenc, a Bartha Pénzügyi Tanácsadó Rt. vezérigazgatója

Több évtizedes kiemelkedõ gazdasági tevékenységéért, a hazai vállalkozói és munkáltatói érdekképviselet érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Erõs János,a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatója

A magyar vállalkozások fejlesztéséért, az állam által kínált támogatási és hitelkonstrukciók kialakítása és mûködtetése terén végzett munkássága elismeréseként.

Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója

A „Rába” jármûipari vállalat fejlesztésében, versenyképességének növelésében, nemzetközi piacai pozícióinak javításá- ban betöltött kiemelkedõ szerepe, a térség munkaerõmegtartó képességének növelése, gazdasági fejlõdése érdekében végzett munkássága elismeréseként.

Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat) Farkas Tamás, a Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetsége elnöke

Az új szövetkezeti törvény elõkészítésében, kidolgozásában végzett kiemelkedõ munkája elismeréseként.

Füzes Péter, az Oracle Hungary Kft. ügyvezetõ igazgatója

A korszerû informatikai megoldások hazai bevezetése és elterjesztése területén végzett munkája, a magyar informatikai ágazat regionális szerepének erõsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Dr. Greiner István, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. kutatási igazgatóhelyettese

A magyarországi innováció ösztönzése, a hazai innovációs teljesítmény növelése érdekében folytatott tevékenysége elis- meréseként.

Jendrolovics Pál, a Budapest Investment Rt. volt elnök-vezérigazgatója, jelenleg a Magyar Államvasutak Zrt. stratégiai vezérigazgató-helyettese

A hazai nagyvállalatok reorganizációjában végzett sikeres munkája, a magyar pénzügyi kultúra fejlesztésében betöltött szerepe elismeréseként.

Nyári János, nyugdíjas gazdasági szakember

Több évtizedes eredményes gazdasági vezetõi munkássága, érdekképviseleti tevékenysége elismeréseként.

Pálfay Antal, az Állami Autópálya Kezelõ Rt. mûszaki vezérigazgató-helyettese

A közúti közlekedés és a közút fejlesztés, valamint az igényes autópálya üzemeltetési módszerek meghonosítása érdeké- ben végzett három évtizedes munkája elismeréseként.

Várnai Éva, a KPMG Tanácsadó Kft. ügyvezetõ igazgatója

Az ügyfelek érdekeit maximálisan szolgáló és szilárd etikai elvek szerint dolgozó tanácsadói üzletág felépítése terén vég- zett munkája elismeréseként.

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt (polgári tagozat)

Dr. Fischer Sándor, a Kereskedõk és Vállalkozók Tolna Megyei Szervezete ügyvezetõ igazgatója, a Tolna Megyei Ke- reskedelmi és Iparkamara elnöke

25 éve a vállalkozások érdekében végzett aktív és kezdeményezõ érdekképviseleti munkájáért, valamint a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként, a munkanélküliek képzésében végzett eredményes tevékenység elismeréséül.

(3)

Kazár Attila, a Magyar Bányászati Hivatal Veszprémi Bányakapitányság bányakapitánya

Az iparban és a bányahatóságnál kiváló szakmai felkészültséggel, hozzáértéssel négy évtizeden át végzett munkájáért, életpálya elismeréseként.

Kovács Béla, a Somogy Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatója

Közel négy évtizeden át a közlekedésigazgatás szolgálatában kifejtett, valamint a közlekedés ügye iránt elkötelezett, ma- gas színvonalon végzett hatósági szakmai munkájáért.

Ladányi Katalin, mûfordító

A magyar és az angol irodalom mûfordítása területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként, a magyar nyelv és irodalom mûvelése területén kifejtett igényes, magas színvonalú munkájáért.

Megyik András, a Dürer Nyomda Kft. ny. ügyvezetõ igazgatója

A nyomdaiparban töltött 46 év kiemelkedõ és magas színvonalú munkásságának elismeréseként, a hazai könyvgyártás érdekeinek képviseletéért.

Pintér Tamás, a Színház- és Filmmûvészeti Egyetem egyetemi docense

Több évtized és több generáció mozgáskultúrájának magas színvonalú kiteljesítéséért.

Simon László, a Budai MÁV Kórház gazdasági igazgatója

A Budai MÁV Kórház gazdasági igazgatójaként végzett fegyelmezett és példamutató szakmai munkája elismeréséül, a kórház mûszaki állapotának feljavítása érdekében kifejtett tevékenységéért.

Szepessy Sándor, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tiszteletbeli elnöke

Több mint fél évszázada kimagasló, példaértékû közéleti és szakmai tevékenységéért. Az elektrotechnika hazai fejlesztése területén valamint a Magyar Elektrotechnikai Egyesületben végzett magas színvonalú munkája elismeréséül.

Dr. Tóth János, a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége fõtitkára

A hazai mûszaki fejlesztésben és a gazdálkodási tudományban végzett több évtizedes, kiemelkedõ munkájáért, a METESZ-ben végzett nemzetközi tevékenységéért.

Vida János, a MAVIR Zrt. szolgálatvezetõ diszpécsere

A villamosenergia-iparban eltöltött 47 éves munkásságáért, a szakmája iránti elkötelezettségéért valamint az üzemirá- nyítási rendszerek fejlesztésének elismeréséért.

Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt (polgári tagozat) Berke Zoltán, a Zala Volán Közlekedési Rt. személyközlekedési igazgatója

Három évtizedes, a közlekedés területén – különösen Zala megye autóbuszos közlekedésében – kifejtett magas színvona- lú szakmai és vezetõi tevékenységének elismeréséért, nyugdíjba vonulása alkalmából.

Dobosi Tivadar, a Magyar Közút Kht. Komárom-Esztergom Megyei Területi Igazgatóság területi igazgatója

A közútépítés, -fejlesztés, valamint a közúthálózat-fenntartás és- üzemeltetés feladatainak irányításában végzett, a szak- mai kultúrát és gyakorlatot szolgáló munkájáért.

Foszák Józsefny. gazdasági igazgató

Több mint négy évtizedes sikeres gazdasági vezetõi tevékenysége és közéleti munkássága elismeréseként.

Dr. Harcsáné dr. Marossy Katalin, a biológiai tudomány kandidátusa, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Fõosztály vezetõ-fõtanácsosa

A gyógyszeripar, a gyógyszeripari kutatás és fejlesztés területén kifejtett kimagasló szakmai munkája elismeréséül, és a nemzeti kábítószer programban, géntechnológiai szabályozásban végzett tevékenységéért.

Hefter Józsefegyéni vállalkozó

A kisvállalkozásokért – az autójavítás területén – tett erõfeszítésekért és a vállalkozásában elért, fiatalokat segítõ tevé- kenységéért, az utánpótlás neveléséért.

Magony Imréné, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Költségvetési Fõosztály szakmai tanácsadója

30 éven keresztül a közszolgálatban végzett elhívatott példamutató és segítõkész munkája elismeréséül, nyugállományba vonulása alkalmából.

Móra Lászlómestercukrász, a szolnoki Marcipán Cukrászda tulajdonosa

Több évtizeden keresztül folytatott kézmûves tevékenységének elismeréséért, a nemzetközi világversenyeken elért telje- sítményéért.

Nagy Béla, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vasúti Közlekedési Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese A vasúti közlekedés fejlesztésében, a szabályozórendszer kialakításában kifejtett sokirányú, több évtizedes munkájáért.

Rusa Attila, az Ipartestületek és Kisvállalkozók Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szövetség, valamint a Szolnok és Vidéke Ipartestület ügyvezetõ igazgatója

(4)

Az egyéni, valamint a kis- és középvállalkozók érdekében kifejtett példaértékû és magas színvonalú tevékenységének és a megyei munkaügyi tanácsban kifejtett munkájának elismeréséül.

Storczer László, a Polgári Légiközlekedési Hatóság repülésmûszaki felügyelõje

A polgári légi közlekedés repülés-mûszaki területén végzett több évtizedes magas színvonalú munkájáért.

Várlaki Imre, a Folpress Kiadó és Nyomdaipari Kft. ügyvezetõ igazgatója

A nyomdaiparban és a vállalkozások érdekében végzett több évtizedes szakmai és társadalmi munkája elismeréséül.

Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat)

Mag Gyulaegyéni vállalkozó, a Bátonyterenyei Rehabilitációs Kht. felügyelõbizottságának tagja

Életútja elismeréséül, a bátonyterenyei szövetkezeti mozgalomban betöltött kiemelkedõ szerepéért, a Bátonyterenyei Re- habilitációs Kht. felügyelõbizottságának élén elért eredményeiért, amely megváltozott munkaképességû embernek meg- élhetését biztosítja.

Tölcsér István, a BKV Rt. autóbuszjármû-vezetõje

Több évtizedes balesetmentes jármûvezetõi munkája és a közösségéért végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül.

II.

A gazdasági és közlekedési miniszter által adományozott kitüntetések Magyar Gazdaságért Díj

1.Baranyi Mária,a Külügyminisztérium I. Területi Fõosztály fõkonzulja

A magyar–bajor gazdasági kapcsolatok fellendítése terén végzett kimagasló, szervezõ munkája elismeréséül.

2.Bolyki János Antal, a Convent Tõke Befektetõ Zrt. vezérigazgatója

A rehabilitációs ipari parkok fejlesztéséért kifejtett kiemelkedõ szakmai tevékenysége elismeréséül.

3.Dr. Csepi Lajos, az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. Igazgatóságának elnöke

A magyar piacgazdaság versenyképességének növelésében, a magyar pénz- és tõkepiacok egyes szegmenseinek fejlesz- tésében nyújtott elévülhetetlen érdemei elismeréséül.

4.Dr. Eckart John von Freyend, az IVG Immobilien Igazgatóságának elnöke

Az Infopark sikeres ingatlanfejlesztésének beruházójaként hozzájárult a koncepció európai szintû megvalósulásához. Jó állami és egyetemi kapcsolatok kialakításáért végzett tevékenysége elismeréséül.

5.Gróf Imre, az Infopark Fejlesztési Zrt. elnöke

Az Infopark ingatlanfejlesztésében és mûködtetésében elért kimagasló vezetõi, projektmenedzseri munkája elismeréséül.

6.Jyrki Jalasto,a NOKIA Komárom Kft. cégvezetõje

A Nokia magyarországi vállalatának megalakításában, letelepítésében, valamint a Nokia Komárom Kft. beszállítói kö- rének a Komáromi Ipari Parkba való betelepítésében játszott kiemelkedõ szerepe elismeréséül.

7.Kautz István, a Masped Elsõ Magyar Általános Szállítmányozási Rt. elnök-vezérigazgatója

1992-tõl a Masped Rt. elnök-vezérigazgatójaként a magyar szállítmányozás, logisztika területén kifejtett sikeres és elis- mert tevékenységéért.

8.Miklóssy Ferenc, a Kelet-Magyarországi Vállalkozási, Építõipari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetõ igazgatója A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnökeként és a Magyar–Arab tagozat elnökeként, valamint a Haj- dú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként végzett szakmai és kereskedelemfejlesztési tevékenységéért.

9.Dr. h. c. Ulrich Diller, a ZF Hungária Kft. elnök-igazgatója

Évtizedek óta a magyar–német gazdasági kapcsolatok építésében kifejtett magas színvonalú munkássága elismeréséül.

10.Spányik Péter, az ITDH Üzletfejlesztési Igazgatóság igazgatója

Az ITDH eredményorientálttá tételében, az új kereskedelemfejlesztési programok kialakításában végzett eredményes munkája elismeréséül.

11.Zentai József, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU Tagországainak Külgazdasági Fõosztálya szakmai fõ- tanácsadója

Több évtizedes pályafutása során a külgazdasági kapcsolatok ápolása érdekében végzett szakmai munkája, életútja elis- meréséül.

12.Zilahi Sándoregyéni vállalkozó

Az Ipartestületek Országos Szövetségének alelnökeként megyei és régiós szinten az IPOSZ érdekeltségébe tartozó kis- és középvállalkozások folyamatos képviselete elismeréséül.

(5)

Baross Gábor-díj

1.Benkõ János,a MÁV Zrt. Gépészeti Üzletág-, Vontatás-, Szolgáltatási Telep mozdonyvezetõje

1972 óta munkáját folyamatosan, magas szakmai színvonalon és kifogástalanul látta el. Három évtizedes lelkiismeretes, balesetmentes munkájának elismeréséül.

2.Dr. Katona András, a Közlekedési Múzeum volt fõigazgatója

Az elmúlt 16 évben a Közlekedési Múzeum élén végzett kimagasló szakmai munkája elismeréséül és nyugállományba vo- nulása alkalmából.

3.Kiss Pál, a Magyar Közlekedési Kiadó Kft. ügyvezetõ igazgató

30 éves újságírói jubileuma alkalmából valamint a korszerû magyar közlekedési újságírás megteremtése terén végzett kimagasló tevékenységéért.

4.Leveleki László, a Központi Közlekedési Felügyelet igazgatója

A felügyelet hatósági engedélyezési munkájának koordinálásáért, mellyel hozzájárult kormány által meghatározott ki- emelt autópálya építési program eredményes megvalósításához.

5.Markotay Sándor, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közúti Közlekedés Fõosztály fõosztályvezetõ-helyet- tese

A közúthálózat-fejlesztés területén kifejtett magas színvonalú szakmai munkája és a közúti ágazat minisztériumi szintû vezetésének másfél évtizeden keresztül történõ támogatása elismeréseként.

6.Pósa Gyula, a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat légiforgalmi irányítója

A hazai légiforgalmi irányítás érdekében végzett hosszú, kiemelkedõen sikeres pályafutása és nyugdíjba vonulása alkal- mából.

Eötvös Loránd-díj 1.Dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezetõ igazgatója

Több mint 14 éve meghatározó szerepet vállal a Magyar Innováció Szövetség mûködtetésében, tevékenységében. A haza innovációs kultúra terjesztésének terén végzett kiemelkedõ tevékenysége elismeréséül.

2.Kovács Vince, a RISKÓ Kft. ügyvezetõje

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnökeként az innovációs és kutatásfejlesztési feladatok koordinálásában, to- vábbá a Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökeként ellátott szakmai tevékenységéért.

3.Kürtös József, a Magyar Szabadalmi Hivatal Szabadalmi Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese

Hazánk iparjogvédelmi szabályozásának európai integrációjával, mind pedig a közigazgatás korszerûsítésével össze- függõ feladatok megvalósítása terén végzett kiemelkedõ munkája elismeréséül.

4.Mogyorósy György, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Fõosztály osztályvezetõje

A vegyipari-gyógyszeripari, biotechnológiai kormány-elõterjesztés kidolgozása és koordinálása terén végzett folyama- tosan kiemelkedõ szakmai munkája elismeréséül.

5.Neukum Zoltán, az Országos Villamostávvezeték Zrt. Létesítési Igazgatóság alállomás üzletigazgatója

A villamosenergia-iparban nyújtott több évtizedes kiváló teljesítményéért és a Paksi Atomerõmû létesítésénél végzett ki- emelkedõ munkájáért.

6.Válik József, a Magyar Bányászati Hivatal Szolnoki Bányakapitányság bányakapitánya

A Szolnoki Bányakapitányság munkájában, különösen a gázelosztó vezetékek építése és üzemeltetése, a kõolaj-földgáz- bányászati berendezések gépészeti, hatósági feladatainak ellátásában és irányításában végzett lelkiismeretes és kiemel- kedõ szakmai munkájáért.

7.Zerényi József, a Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. osztályvezetõje

A villamosenergia-rendszer biztonságának fenntartás, illetve színvonalának növelése érdekében hosszú ideje kimagasló emberséggel, szakma iránti odaadással és kiemelkedõ precizitással végzett tevékenysége elismeréséül.

Klauzál Gábor-díj

1.Buthiné dr. Berei Irma, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Jogi Fõosztály fõosztályvezetõje

A kereskedelemmel, vendéglátással, idegenforgalommal, ill. utazásszervezéssel kapcsolatos vezetõi feladatok magas szintû ellátásáért, valamint a társhatóságok felé történõ sikeres képviseletéért.

2.Dr. Deák Imre, a Danubius Szálloda és Gyógyfürdõ Rt. vezérigazgatója

A kereskedelem és szállodaipar területén, illetve a Magyar Szállodaszövetségben végzett kiemelkedõen magas színtû szakmai munkája elismeréséül

(6)

3.Feiner Péter, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ügyvezetõ igazgatója

Az élelmiszer-kereskedelem egyik legeredményesebben mûködõ vállalkozásának irányításáért és az Országos Kereske- delmi Szövetség elnöki feladatának magas színvonalú ellátásáért.

4.Fekete Zoltán, a Magyar Márkaszövetség titkára

A Magyar Márkaszövetség tagjainak érdekérvényesítése érdekében kifejtett széleskörû, szakmailag megalapozott tevé- kenysége elismeréséül, mellyel hozzájárult a vállalkozások versenyképességének megõrzéséhez a belsõ piacon.

„A Közlekedésért” érdemérem”

1.Korcsinszky György,a Hajdú-Bihar Megyei Közlekedési Felügyelet igazgatója,

2.Kõrös Norbert,a Gyõr-Sopron-Ebenfurt Vasút Rt. Árufuvarozási Osztály osztályvezetõje, 3.Nagy Károly,az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. autószerelõje,

4.Rajna Ervin,a Kulturált Közlekedésért Alapítvány igazgatója,

5.dr. Rák Viktor,az Igazságügyi Minisztérium Európai Uniós Jogi Fõosztály jogszabály-elõkészítõje,

6.dr. Szécsényi-Nagy Kristóf, az Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai és Gazdasági Kodifikációs Fõosztály kodifi- kátora,

7.Szilágyi András,a Nemzeti Autópálya Zrt. vezérigazgató-helyettese, 8.Verbói László,a Várkert Kft. ügyvezetõ igazgatója,

9.Závodi Lajosné,a MÁV Zrt. Sellye Állomásfõnökség állomásfõnöke.

Miniszteri Elismerés 1.Antal Dániel,a Magyar Vasúti Hivatal elnöke,

2.Bajnóczi Mihály,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Közgazdasági Fõosztály tanácsosa, 3.dr. Balogh Tamás,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs Fõosztály fõosztályvezetõje, 4.Barna Lajosné,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Humánpolitikai Fõosztály fõmunkatársa,

5.Boldizsár Márton,az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. forgalomtechnikai mûvezetõje, mérnökségvezetõ-helyettese, 6.Bordács Ferenc,a Magyar Közút Kht. Tolna Megyei Területi Igazgatóság területi fõmérnöke,

7.Bukor Istvánné,a Vasútegészségügyi Kht. Egészségügyi Központ (Miskolc) vezetõ asszisztense,

8.Csípõ Zsuzsa,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Fõosztály vezetõ-tanácsosa,

9.Demjén Katalin,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kohéziós Alap Infrastrukturális Nagyprojektek Fõosz- tály monitoring menedzsere,

10.Farkas László,a MÁV Társasági Szolgáltatás Központi Energiagazdálkodási Osztály osztályvezetõje,

11.Felsmann Balázs,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vagyongazdálkodási Fõosztály fõosztályvezetõje, 12.Flaisz Imréné,a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Gazdasági Fõosztály számviteli referense,

13.Hajdúné Koppány Ágnes,a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Engedélyezési Fõosztály nemzetközi re- ferense,

14.Horváth Miklós,a Grabo Vállalati Dolgozók Szakszervezete, Szakszervezeti Tanács elnöke

15.Kali Iván,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU Tagországainak Külgazdasági Fõosztálya fõosztályveze- tõ-helyettese,

16.Kárpáti Andrea,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Stratégia Tervezési Fõosztály fõosztályvezetõ-helyet- tese,

17.dr. Kaszics Miklós,az ITDH Üzletfejlesztési Igazgatóság FÁK-iroda vezetõje,

18.Kiss Jenõ Ferenc,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kereskedelemfejlesztési Fõosztály szakmai fõtanács- adója,

19.Koch Ádámné,a Polgári Légiközlekedési Hatóság adminisztratív ügyintézõje, 20.Kohán János,egyéni vállalkozó, kisiparos,

21.Koleszárné Krajcár Györgyi,a Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet osztályvezetõje, 22.Kosztolányi Anikó,a VOSZ Baranya Megyei Információs és Szolgáltató Iroda ügyintézõje,

23.Kovács József,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU-n Kívüli Országok Külgazdasági Fõosztály fõosztály- vezetõ-helyettese,

24.Krähling Attila,az UKIG EU Koordinációs Igazgatóság Nemzetközi Projektek Fõosztály beruházási mérnöke,

(7)

25.Kuktáné Koráb Márta,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kohéziós Alap Infrastrukturális Nagyprojektek Fõosztály pénzügyi menedzsere,

26.Kukucska Pálné,az ITDH Befektetési Projektek Igazgatóság senior tanácsadója,

27.Lakatosné Lukács Zsuzsanna,Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis-és Középvállalkozás Fejlesztési Fõ- osztály referense,

28.Leskóné Kecskés Ildikó,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs Fõosztály EU referense, 29.Lénárt József,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Informatikai Fõosztály osztályvezetõje, 30.Madarász Imre,a Bács Volán Autóbuszközi Zrt. személyforgalom üzletágvezetõje,

31.Markó Andrea,a Pénzügyminisztérium Befektetéspolitikai és Beruházás finanszírozási Fõosztály fõosztályveze- tõje,

32.dr. Maróti László József,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis-és Középvállalkozás Fejlesztési Fõosztály jogi referense,

33.Mógorné dr. Hegedûs Réka,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Belsõ Ellenõrzési Fõosztály vezetõ fõtaná- csosa,

34.Mogyorósi Attila,a Magyar Közút Kht. Vas Megyei Területi Igazgatóság üzemmérnökség vezetõje, 35.Molnár József,az Országos Mérésügyi Hivatal Szegedi Mértékhitelesítõ Hivatal fõmunkatársa,

36.Monics Péter,a Magyar Közút Kht. Fejér Megyei Területi Igazgatóság forgalomszabályozó és hálózatkezelõi osz- tályvezetõje,

37.Mürschberger Tiborné,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Költségvetési Fõosztály fõmunkatársa, 38.Nagy Attila,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Energetikai Fõosztály EU-referense,

39.Németh László,a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi igazgatója, 40.Orosz József,a Párizsi Nagykövetség Külgazdasági Iroda vezetõ tanácsosa,

41.Papanek Zsuzsanna,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU-n Kívüli Országok Külgazdasági Fõosztálya ta- nácsosa,

42.Pintér Éva,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Koordinációs Fõosztály fõelõadója,

43.Rajki János,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Befektetési Fõosztály szolgáltató ágazati befektetések refe- rense,

44.Sipos Éva,a Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fõtitkára, 45.Szabó Tamás,a Magyar Energia Hivatal villamos energia ár elemzõje,

46.Szilágyi István,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium EU Tagországainak Külgazdasági Fõosztálya vezetõ fõ- tanácsosa,

47.Szlovák Szabolcs Ferenc, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Befektetési Fõosztály befektetések nemzetközi referense,

48.Szûcs Júlia,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Vagyongazdálkodási Fõosztály fõosztályvezetõ-helyettese, 49.Tamási Béláné,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdasági Igazgatóság Számviteli Osztály vagyonnyil- vántartója,

50.Tigyi József,a POTE nyugalmazott rektora,

51.Tóth János,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs Fõosztály pályázati referense,

52.dr. Vig András Gergõ,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Parlamenti Titkárság fõosztályvezetõ-helyettese, 53.dr. Vitányi Judit,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium KIOP Fõosztály jogi referense,

54.Zila László,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis-és Középvállalkozások Fejlesztési Fõosztály költségve- tési referense,

55.dr. Zsembery Levente,az Állami Autópálya Kezelõ Zrt. Tõkepiaci Mûveletek Igazgatóság igazgatója,

56.Zsigmond Mónika,a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdaság-koordinációs és Pénzügyi Helyettes Ál- lamtitkárság fõelõadója.

(8)

Jogszabályok

2006. évi XXXV.

törvény

a villamos energia árszabályozását érintõ egyes törvények módosításáról*

1. § Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény Melléklete I. Legmagasabb ár pontjá- nakA)Termékek fejezete a következõkkel egészül ki:

„401010-bõl a villamosenergia-termelõi engedélyes által értékesí- tett közüzemi célra lekötött villamos energia ára

gazdasági és közlekedési miniszter.”

2. §A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 95. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„95. § (1) A villamos energia átvitele, elosztása, a rend- szerirányítás, a termelõk közüzemi célra lekötött villamos energia értékesítése, a közüzemi nagykereskedõ és a köz- üzemi szolgáltató közötti kereskedelem, valamint a köz- üzemi fogyasztó részére értékesített villamos energia az árak megállapításáról szóló törvényben meghatározott ha- tósági árszabályozás körébe tartozik.

(2) Nem tartozik a hatósági ármegállapítás körébe a ter- melõ és a villamosenergia-kereskedõ közötti, és a villa- mosenergia-kereskedõk egymás közötti kereskedelme, va- lamint a feljogosított fogyasztó részére értékesített villa- mos energia.”

3. §Ez a törvény a kihirdetését követõ 8. napon lép ha- tályba.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

2006. évi LIII.

törvény

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról

és egyszerûsítésérõl**

Annak érdekében, hogy az Európai Unió támogatásából finanszírozott projektek megvalósítása gyorsabb, egysze- rûbb és egységesebb eljárási rendben történjék meg a ren- delkezésre álló források minél hatékonyabb felhasználásá- val, az Országgyûlés a következõ törvényt alkotja:

A törvény hatálya 1. §(1) A törvény hatálya az egyes,

a) részben vagy egészben európai uniós támogatásból megvalósítandó, vagy

b) részben vagy egészben központi költségvetési támo- gatásból megvalósítandó, és legalább 5 milliárd forint tel- jes költségigényû vagy legalább 1000 új munkahely meg- teremtését biztosító,

nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beru- házásokkal összefüggõ, a Kormány által rendeletben meg- határozott közigazgatási hatósági ügyekben (a továbbiak- ban: kiemelt jelentõségû ügy) indult eljárásokra terjed ki.

(2) A kiemelt jelentõségû ügyben indult eljárások e tör- vényben nem szabályozott elemeire a közigazgatási ható- sági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) és az ügy- fajtára vonatkozó különös eljárási szabályok rendelkezé- seit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkal- mazni.

A hatósági eljárás szabályai 2. §(1) Kiemelt jelentõségû ügyben elsõ fokon

a) a Kormány által rendeletben meghatározott közigaz- gatási szerv, ennek hiányában az ügyfajtára vonatkozó kü- lönös eljárási szabályok szerint másodfokon eljáró köz- igazgatási szerv,

b) szakhatóságként a Kormány által rendeletben meg- határozott közigazgatási szerv, ennek hiányában az ügy- fajtára vonatkozó különös eljárási szabályok szerint má- sodfokon szakhatóságként eljáró közigazgatási szerv jár el.

(2) Kiemelt jelentõségû ügyben másodfokon

a) az (1) bekezdésa)pontja alkalmazásával elsõ fokon eljáró szervet felügyelõ miniszter, illetõleg a Kormány ál- tal rendeletben meghatározott közigazgatási szerv,

b) szakhatóságként az (1) bekezdésb)pontja alkalma- zásával elsõ fokon eljáró szakhatóságot felügyelõ minisz- ter, illetõleg a Kormány által rendeletben meghatározott közigazgatási szerv jár el.

3. §(1) Kiemelt jelentõségû ügyben a kérelmet soron kí- vül kell elbírálni, az ügyintézési határidõ azonban legfel- jebb hatvan nap lehet.

(2) A hatóság vezetõje indokolt esetben az ügyintézési határidõt legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.

Errõl a hatóság a kérelmezõ ügyfelet, valamint akiket az eljárás megindításáról értesítettek, haladéktalanul értesíti.

(3) A környezet védelmének általános szabályairól, va- lamint a természet védelemérõl szóló törvények hatálya alá tartozó hatósági eljárások esetében az (1) bekezdés ha- táridõkre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.

4. §A kiemelt jelentõségû ügyben a beruházó vagy a ha- tóság kezdeményezésére az eljárásnak a Ket. 29. § (1) be- kezdése szerinti megindulása elõtt a hatóság, valamint a szakhatóságok – amennyiben azt a hatóság indokoltnak látja – az ilyen irányú kezdeményezés kézhezvételétõl szá- mított nyolc munkanapon belül a beruházóval szemlét,

* A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 6-i ülésnapján fogadta el.

** A törvényt az Országgyûlés a 2006. február 13-i ülésnapján fogadta el.

(9)

illetõleg egyeztetést tartanak, amelyrõl emlékeztetõt vesz- nek fel. Az emlékeztetõ tájékoztatást tartalmaz az üggyel kapcsolatos, az ügyfél által megadott adatokról, valamint a kérelem elbírálásához szükséges jogszabályokban megha- tározott feltételekrõl és egyéb követelményekrõl.

5. §(1) Kiemelt jelentõségû ügy engedélyezési eljárásá- ban a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidõ tizenöt nap, amelyet a szakhatóság vezetõje indokolt eset- ben egy alkalommal legfeljebb nyolc nappal meghosszab- bíthat. Errõl a szakhatóság a kérelmezõ ügyfelet, valamint az eljáró hatóságot haladéktalanul értesíti.

(2) A környezet védelmének általános szabályairól, va- lamint a természet védelmérõl szóló törvények hatálya alá tartozó hatósági eljárások esetében az (1) bekezdés határ- idõkre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.

6. § (1) A hiánypótlásra történõ felhívás, illetõleg a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányu- ló felhívás kiadására csak egy-egy alkalommal kerülhet sor. Különösen indokolt esetben a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívás kiadása még egy alkalommal megismételhetõ.

(2) Ha a szakhatóság ugyanazon szakkérdésben azonos ténybeli alap mellett – hatóságként jogerõsen vagy szakha- tóságként jogerõsen lezárt ügyben – már állást foglalt, úgy más ügyben csak akkor foglalhat állást a megkeresés tár- gyában, ha az állásfoglalás kialakítása óta az annak kiala- kításánál figyelembe vett körülményekben az ügy érdemé- re kiható változás állt be. Egyéb esetben a megkeresõ ható- ságot a korábbi állásfoglalás megküldésével tájékoztatja.

A hatósági határozat bírósági felülvizsgálata 7. §A törvény hatálya alá tartozó hatósági ügyekben ho- zott határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perek- ben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) XX. fejezetének rendelkezéseit az e törvény 8–10. §-aiban meghatározott eltérésekkel kell al- kalmazni.

8. §(1) A perre a Fõvárosi Bíróság kizárólagosan illeté- kes. A perben a jogi képviselet kötelezõ.

(2) A hatóság a keresetlevelet az ügy irataival és a kere- setlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz.

(3) Ha a keresetlevél a hatósági határozat végrehajtásá- nak felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz, a bíró- ság annak tárgyában az iratoknak a bírósághoz való érke- zését követõ öt napon belül határoz.

(4) Az alperes hatóság a szakhatóságot csak a keresetle- vélben foglaltakra tett nyilatkozatában hívhatja perbe. A bíróság a perbehívást haladéktalanul közli a szakhatóság-

gal, mely a közlést követõ három napon belül nyilatkozik a perbehívás elfogadása tárgyában.

(5) Az ellenérdekû felet a bíróság az iratoknak a bíró- sághoz való érkezését követõ öt napon belül értesíti a be- avatkozás lehetõségérõl. Az ellenérdekû fél a beavatkozá- sát az értesítés kézhezvételét követõ nyolc napon belül je- lentheti be a bíróságnak.

(6) A keresetet csak a perindításra nyitva álló határidõn belül lehet megváltoztatni, illetõleg kiterjeszteni. A Pp.

335/A. § (2) bekezdését ebben az esetben is alkalmazni kell.

9. §(1) A perben a beadványok hiányosságainak pótlá- sára legfeljebb nyolc napos határidõ adható, melyet egy- szer, indokolt esetben, további legfeljebb nyolc nappal le- het meghosszabbítani.

(2) A perben szünetelésnek nincs helye.

(3) A bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül hatá- roz, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az al- peres pedig a keresetlevélre tett nyilatkozatában kérheti.

Az ellenérdekû fél beavatkozó tárgyalás tartását a Pp.

338. §-ának (2) bekezdése szerint kérheti. A tárgyaláson kívüli elbírálásra a Pp. 338. §-ának (3), (5) és (6) bekezdé- sét alkalmazni kell.

(4) A Pp. 332/B. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az elsõ tárgyalást az iratoknak a bírósághoz való ér- kezését követõ 30 napon belül kell megtartani, illetve a pert e határidõn belül kell tárgyaláson kívül elbírálni. Tár- gyalás tartása esetén a pert az elsõ tárgyalást követõ 30 na- pon belül kell elbírálni. A határidõ számításakor a hiány- pótlásra fordított idõ nem vehetõ figyelembe.

(5) A bíróság határozatának írásba foglalására, valamint a határozat felek részére történõ kézbesítése tekintetében a Pp. 333. §-ának (5) bekezdésében foglalt határidõk alkal- mazandók.

10. §(1) A bíróság a közigazgatási határozatot nem vál- toztathatja meg.

(2) A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) A Legfelsõbb Bíróság a felülvizsgálati kérelemnek a Legfelsõbb Bírósághoz való érkezését követõ kilencven napon belül az ügy érdemében határozattal dönt. Ha a Leg- felsõbb Bíróság az eljárást a Pp. 274. §-ának (5) bekezdése alapján felfüggeszti, a felfüggesztés idõtartama e határidõ számítása során nem vehetõ figyelembe.

A hivatalos iratok kézbesítése

11. §A kiemelt jelentõségû ügyekben a hivatalos iratok kézbesítésérõl szóló külön jogszabályt azzal az eltéréssel

(10)

kell alkalmazni, hogy minden küldeményt elsõbbségi kéz- besítés útján kell a címzetthez eljuttatni.

Záró rendelkezések

12. §(1) E törvény a kihirdetését követõ negyvenötödik napon lép hatályba, rendelkezéseit – a (2) bekezdés kivéte- lével – a hatálybalépését követõen indult közigazgatási ha- tósági eljárásokban és ezen eljárásokban hozott határo- zatok bírósági felülvizsgálata során kell alkalmazni.

A (2) bekezdést a folyamatban lévõ ügyekben is alkal- mazni kell.

(2) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Pp. 339/A. §-ának „a közigazgatási eljárás megin- dításakor” szövegrésze.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejûleg a Ket.

14. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõsé- gû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egysze- rûsítésérõl szóló külön törvény e törvénytõl és az ügyfajtá- ra vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérõ rendel- kezéseket állapíthat meg:

a) a hiánypótlásra, b) a kézbesítésre,

c) az ügyfél tájékoztatására, d) a hatáskörre, az illetékességre, e) a szakhatóság közremûködésére.”

(4) A törvény hatálybalépésével egyidejûleg az illeté- kekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény Melléklete a követ- kezõ XI. címmel és rendelkezéssel egészül ki:

„XI. A külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházásokkal

összefüggõ hatósági eljárások illetéke

A külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szem- pontból kiemelt jelentõségû beruházásokkal összefüggõ hatósági eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.”

(5) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendelet- ben állapítsa meg

a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügyek körét;

b) a 2. §-ban meghatározott esetben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû ügyben eljáró hatóságot és szakhatóságot.

Sólyom Lászlós. k., Dr. Szili Katalins. k.,

köztársasági elnök az Országgyûlés elnöke

A Kormány 49/2006. (III. 10.) Korm.

rendelete

a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

törvény (a továbbiakban: GET) 55. §-ának a), továbbá c)–k), valamint p) és q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:

1. §

A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003.

(VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) bevezetõ része helyébe a következõ rendelkezés lép:

„A Kormány a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII.

törvény (a továbbiakban: GET) 55. §-ának a), továbbá c)–k), valamint p) és q) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következõket rendeli el:”

2. §

(1) A Vhr. 1. §-ának 4. pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„4.elszámolási idõszak: a szerzõdésben rögzített egy- mást követõ két mérõleolvasás közötti idõszak;”

(2) A Vhr. 1. §-ának 6. pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„6.fizetõ:adott fogyasztási helyen lévõ fogyasztó gáz- felhasználásának ellenértékét és egyéb díjait (alapdíj, tel- jesítménydíj stb.) számla ellenében kiegyenlítõ természe- tes vagy jogi személy;”

(3) A Vhr. 1. §-ának 9–12. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában]

„9.független szakértõ:olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társa- ság, aki vagy amelynek tagja, alkalmazottja vagy megbí- zottja az általa vizsgált területre vonatkozó megfelelõ is- meretekkel, felsõfokú végzettséggel, illetve szakértõi jo- gosultsággal rendelkezik, és azon ügyféllel, akinek az ügyében szakvéleményt ad, semmiféle jogi, szervezeti, gazdasági érdekeltségi, illetve a Ptk. 685. §-ánakb)pontja szerinti hozzátartozói viszonyban nem áll, illetve a szak- vélemény tárgyát képezõ ügyben közremûködõként, ügy- intézõként nem járt el;

10.gázév:a tárgyév július 1-jei gáznap kezdetétõl a kö- vetkezõ év június 30-ai gáznap végéig terjedõ idõszak;

(11)

11.hosszú távra lekötött kapacitás:legalább két gázév- re lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapacitás;

12. hozzáférésre jogosultak: a GET 30. §-ának (1)–(4) bekezdéseiben felsoroltak;”

(4) A Vhr. 1. §-ának 16. pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„16.kiegyenlítõ földgáz:adott gáznapon a hozzáférésre jogosultak által az együttmûködõ földgázrendszerbe be- adott és a ténylegesen vételezett földgázmennyiségek kö- zötti különbség kiegyenlítésére a rendszerirányító által fel- használt földgázmennyiség;”

(5) A Vhr. 1. §-ának 18. pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„18. másodlagos kapacitás-kereskedelem: a hozzáfé- résre jogosultak által fel nem használt szállítói, tárolói, elosztói kapacitásoknak a rendszerirányító által az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatban (a továbbiakban: ÜKSZ) meghatározottak szerint történõ újra értékesítése;”

(6) A Vhr. 1. §-ának 20–26. pontjai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában]

„20 mérlegkör:a nyilvántartásba vett feljogosított fo- gyasztók azon csoportja, akik nevében és meghatalmazá- sával a mérlegkör felelõs köt kapacitás lekötési és rend- szerhasználati szerzõdést, és biztosítja a napi kereskedelmi egyensúlyt az ÜKSZ eljárási rendjének megfelelõen;

21.mérlegkör felelõs:a mérlegkört alkotó tagok által a mérlegkör vezetésével és képviseletével megbízott, illetve meghatalmazott mérlegkör tag, aki a mérlegkört alkotó ta- gok nevében jogokat szerez és kötelezettségeket vállal, va- lamint elvégzi mindazon feladatokat, amelyeket e rende- let, az ÜKSZ és a mérlegköri megállapodás részére megál- lapít;

22.napi szállítóvezeték:a rendszerirányító által megha- tározott, adott gáznapra és adott betáplálási pontra vonat- kozó, be, illetve kitáplálási pontra vonatkozó kiszállítható földgázmennyiség;

23.napon belüli kereskedelem:a földgáz mennyiségek- nek, valamint a szállítási és tárolási kapacitásoknak a tár- gyi gáznapon belül történõ kereskedelme, amely a nomi- nálások és a valós igény közötti eltérés kiegyenlítése érde- kében történik;

24.nominálás:a hozzáférésre jogosult által – az elosz- tói, szállítói, illetve tárolói engedélyesekkel kötött szerzõ- désben rögzített mennyiség, illetve kapacitáslekötés alap- ján – a betáplálási és kiadási pontokra az ÜKSZ-ben rögzí- tett eljárási rendben meghatározott földgázmennyiség, il- letve teljesítmény-igény gáznapra történõ megadása;

25.nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó:az a ke- reskedelmi szerzõdés alapján saját felhasználásra földgázt vásárló feljogosított fogyasztó, akit a közüzemi szerzõdé- sének felmondását követõen (új fogyasztó esetében anél-

kül) a szállító vagy az elosztó a saját rendszerén nyilván- tartásba vett;

26.opciós forrás:a hozzáférésre jogosultak által gázna- pon a szállítórendszeri betáplálási pontokon felajánlott, és a rendszerirányító által a rendszeregyensúly megtartása ér- dekében igénybe vehetõ forrásváltoztatási lehetõség;”

(7) A Vhr. 1. §-ának 28. és 29. pontjai helyébe a követ- kezõ rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában]

„28. részszámla: a bázis idõszak fogyasztási adatai alapján meghatározott havi gázmennyiséget, illetve hõ- mennyiséget és a havi alapdíjat vagy teljesítménydíjat tar- talmazó számlabizonylat;

29. rövid távra lekötött kapacitás: két gázévnél rövi- debb idõtartamra lekötött szállító-, elosztó- és tárolókapa- citás;”

(8) A Vhr. 1. §-ának 31. pontja helyébe a következõ ren- delkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

„31.Szabályzati Bizottság:a rendszerirányító, az egyes engedélyesi körök és a nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztói kör egy-egy szavazati joggal rendelkezõ képvi- selõibõl álló, az ÜKSZ kidolgozására és módosításainak elvégzésére megalakított munkacsoport;”

(9) A Vhr. 1. §-a a következõ 34–40. pontokkal egészül ki:

[E rendelet alkalmazásában]

„34.gáznap:az ÜKSZ-ben meghatározott 24 órás idõ- szak;

35.kiegyensúlyozási pótdíj:a földgázszállító rendsze- ren a teljes betáplálás és a teljes vételezés összehasonlítása alapján megállapított, és a megengedett eltérés túllépése miatt a hozzáférésre jogosult által fizetett, az ÜKSZ-ben meghatározott mértékû pótdíj, amely nem általános forgal- mi adó köteles szankciós díj;

36. fogyasztási igénybejelentés: az átvételre tervezett földgázmennyiségnek a közüzemi szolgáltató és a rend- szer mûködése szempontjából meghatározó jelentõségû rendszerhasználó által lekötött kapacitás figyelembevéte- lével a kiadási pontokra, az ÜKSZ-ben rögzített eljárási rendnek megfelelõen gáznapra történõ megadása;

37.újranominálás:a nominálásnak az ÜKSZ-ben rög- zített eljárási rend szerint történõ módosítása;

38.nominálási eltérési díj:a gáznapra, az adott betáplá- lási/kiadási pontra vonatkozó utoljára jóváhagyott nomi- nált és a ténylegesen igénybe vett gázmennyiség – az ÜKSZ-ben meghatározott %-ot meghaladó – különbözete alapján fizetendõ díj;

39.telephelyi fogyasztó:a telephelyi vezetéken földgázt vételezõ, a telephelyi vezeték engedélyese által földgázzal ellátott felhasználó, valamint a telephelyi vezetékes szol- gáltatásban részesített közüzemi és nyilvántartásba vett feljogosított fogyasztó;

40.vásárolt kapacitás (az elosztórendszer átadás-átvé- teli pontján):a fogyasztó rendelkezésére álló olyan kapa-

(12)

citás, amelyet hálózatfejlesztéssel, beruházási hozzájáru- lással, vagy csatlakozási díj megfizetésével vásárolt meg, vagy egyéb igazolt módon szerzett meg az adott átadás- átvételi pontra.”

3. §

A Vhr. a következõ alcímmel és 1/A–1/E. §-okkal egé- szül ki:

„(A GET 4. §-ához)

1/A. § (1) A szállító, tároló, elosztó, a közüzemi nagy- kereskedõ, közüzemi szolgáltató, a földgázkereskedõ, a szervezett földgázpiac, valamint a propán-, butángázt és ezek elegyeit elosztó és szolgáltató engedélyese köteles a GET 14. §-ának (10) és (11) bekezdése alapján üzletsza- bályzatot kidolgozni. Azon engedélyesek, akik az alapte- vékenységük végzésére kiadott mûködési engedélyük mellett határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáférési engedéllyel is rendelkeznek, ez utóbbi tevé- kenységükre külön üzletszabályzatot nem kötelesek készí- teni. A rendszerirányító esetében az általa nyújtott szolgál- tatásokra vonatkozó rendelkezéseket a szállítói engedé- lyes üzletszabályzata tartalmazza. A határon keresztüli földgázszállító-vezetékhez való hozzáférési engedéllyel rendelkezõ feljogosított fogyasztó üzletszabályzat készíté- sére nem köteles. A közüzemi szolgáltató üzletszabályza- tát a Hivatal a fogyasztói érdekképviseletek szervezeteivel egyeztetve, azok véleményének ismeretében hagyja jóvá.

(2) Az engedélyesek üzletszabályzatának kötelezõ tar- talmi elemeit e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(3) A propán-, butángázok és ezek elegyeinek vezeté- ken történõ elosztására és szolgáltatására vonatkozó mû- ködési engedélyes üzletszabályzatának elkészítésénél e rendelet 5. számú mellékletében a földgáz elosztói és föld- gáz közüzemi szolgáltatói üzletszabályzat tartalmi elemei- re elõírtakat kell megfelelõen alkalmazni.

(4) A Hivatal az üzletszabályzat jóváhagyása során vizsgálja a jogszabályoknak és az ÜKSZ-nek való megfe- lelõséget, valamint a fogyasztói érdekek érvényesülését. A Hivatal megtagadja az üzletszabályzat vagy annak egyes részei jóváhagyását, ha az jogszabályba, a Hivatal határo- zatába ütközik, vagy ha a fogyasztók jogos érdekeit sérti.

(5) A Hivatal határidõ kitûzésével, valamint a határidõ elmulasztásának jogkövetkezményeire való figyelmezte- téssel az üzletszabályzatok módosítását írja elõ, ha azok a versenypiaci mûködésnek a zavarát okozzák, vagy akadá- lyozzák az árszabályozásban foglalt elvek és szabályok ér- vényesülését, illetve ha egyes fogyasztókkal szemben in- dokolatlan megkülönböztetések alkalmazását teszik lehe- tõvé. Amennyiben az engedélyes a Hivatal felhívásának határidõben nem tesz eleget, a Hivatal a GET 13. §-ában meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazza.

(6) Amennyiben az Európai Bizottság valamely Fõigaz- gatósága döntésével az engedélyköteles tevékenységet érintõ kötelezettség végrehajtását írja elõ az engedélyes ré-

szére, úgy az érintett engedélyesnek kötelezõ ezzel a dön- téssel az üzletszabályzatát kiegészítenie és aktualizálva benyújtani a Hivatalhoz jóváhagyás végett. A Hivatal ez- zel a döntéssel kapcsolatban az engedélyes mûködési en- gedélyét hivatalból módosíthatja.

1/B. § (1) A Hivatal a hatósági ellenõrzési tevékenysé- gét a GET-ben, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Ket.) meghatározott rendelkezések szerint végzi. A Hivatal helyszíni ellenõr- zést tarthat az engedélyes székhelyén, telephelyén, illetve minden olyan helyen, ahol engedélyköteles tevékenységet folytatnak, továbbá ahol engedélyben meghatározott esz- közök vannak. A helyszíni ellenõrzést végzõ személy ré- szére a Hivatal megbízólevelet állít ki, amelyet az engedé- lyes képviselõjének, alkalmazottjának, illetve meghatal- mazottjának, kérésre át kell adni. Az üzemi berendezése- ket érintõ helyszíni ellenõrzést a munkavédelmi és mûsza- ki-biztonsági elõírások megtartásával kell lefolytatni.

(2) Amennyiben az engedélyes az ellenõrzés lefolytatá- sát nem teszi lehetõvé, a Hivatal azt a jogszabályban fog- lalt engedélyesi kötelezettségek megszegésének minõsíti.

1/C. § A 100 000-nél kevesebb rácsatlakozott fogyasz- tót ellátó és új földgázelosztási és közüzemi szolgáltatási engedélyesre vonatkozóan az engedélyes tevékenységek folytatásának minimális minõségi követelményeit, vala- mint elvárt színvonalát a Hivatal az azonos engedélytípu- sokon belül, engedélyesenként egyedi elbírálás alapján, el- térõen is megállapíthatja, ez azonban az országos szinthez képest nem eredményezheti a fogyasztók ellátásbiztonsá- gának csökkenését.

1/D. § (1) A Hivatal e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt közérdekûnek nyilvánított határozatait a honlap- ján teszi közzé.

(2) A közérdekûnek nyilvánított határozatoknak a Hiva- tal csak azon pontjait teszi közzé, amelyek állam- vagy szolgálati titkot nem tartalmaznak, továbbá ha közzététe- lüket jogszabály nem tiltja vagy korlátozza.

(3) A Hivatal közérdekû határozatainak közzététele so- rán a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló külön jogszabály rendelkezéseinek figyelembevételével kell eljárni.

1/E. § (1) A Hivatal a Ket. 76. §-ában meghatározottak szerint a fogyasztói panaszok elintézése, valamint a GET 52. §-ának (1)–(3) bekezdésében foglaltak tekintetében a közérdek és az ügyfél szempontjából is elõnyös rendezés érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerzõdést köthet.

(2) A hatósági szerzõdés megkötését mind az ügyfél, mind a Hivatal kezdeményezheti.

(3) Amennyiben több ügyfél közösen kéri a Hivatal jó- váhagyó határozatát, és határozathozatal helyett hatósági szerzõdés megkötésére kerül sor, a szerzõdés érvényessé- gének feltétele, hogy azt valamennyi ügyfél aláírja.”

(13)

4. §

(1) A Vhr. 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A GET 7. §-ának a)–h) pontjaiban, valamint j) pontjában meghatározott engedélyköteles tevékenysé- get csak a gazdasági társaságokról szóló külön törvény ha- tálya alá tartozó, belföldi székhellyel rendelkezõ korlátolt felelõsségû társaság vagy részvénytársaság, továbbá kül- földi székhelyû vállalkozás magyarországi fióktelepe – ha ez utóbbi vállalkozás székhely szerinti állama és a Magyar Köztársaság közötti nemzetközi szerzõdés ezt biztosítja – végezhet, amennyiben megfelel a GET-ben, az e rendelet- ben és az egyéb jogszabályokban meghatározott feltéte- leknek. A GET 9. §-a (1) bekezdésénekk)pontjában meg- határozott engedélyköteles tevékenységet csak a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továb- biakban: Ptk.) 685. §c)pontjában meghatározott, belföldi székhellyel rendelkezõ gazdálkodó szervezet folytathat.”

(2) A Vhr. 2. §-a (4) bekezdéséneka)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(4) A GET 9. §-ának (1) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelemhez a 3. számú mellékletben foglalt dokumentumokon túlmenõen a következõ iratokat kell csa- tolni:]

„a) a GET 9. §-ának (3) bekezdésében elõírt, a tevé- kenység végzéséhez szükséges eszközök és azok berende- zései többségi tulajdonának igazolását a teljes üzemeltetett rendszer bemutatásával, amelyre vonatkozóan a földgáz- ipari vállalkozás tulajdonosként, illetve a tulajdonában nem lévõ eszközhányad tekintetében a tulajdonosokkal kötött üzemeltetési szerzõdés alapján gyakorolja a tevé- kenységét. A többségi tulajdont az engedélyes földgáz- ipari vállalkozás által üzemeltetett eszközvagyon könyv szerinti értéke alapján kell meghatározni;”

(3) A Vhr. 2. §-a (5) bekezdésének c)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(5) Az engedélyesnek rendelkeznie kell továbbá]

„c) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 24. §-ában foglaltakon túl, a minden engedélyes tevékenységre – kivéve a földgáz kereskedel- mi tevékenységet – vonatkozó, arra feljogosított tanúsító szervezet által jóváhagyott minõségirányítási rendszerrel.

Amennyiben ezzel az engedélykérelem benyújtásakor nem rendelkezik, az engedélykérelmet benyújtónak az erre vonatkozó tervét kell benyújtania, és ennek a követel- ménynek az engedély kiadásától számított két éven belül kell megfelelnie.”

(4) A Vhr. 2. §-a a következõ (8)–(10) bekezdéssel egé- szül ki:

„(8) A külföldi székhelyû vállalkozás engedéllyel ren- delkezõ magyarországi fióktelepe köteles bejelenteni a Hi- vatal számára minden olyan folyamatban lévõ cégjogi el- járást vagy változást, amely a külföldi székhelyû vállalko-

zással kapcsolatos, és amely az engedélyesi tevékenységét érinti.

(9) Az engedélyes határozatlan idejû engedélyt abban az esetben kaphat, ha rendelkezik az engedélyesi tevé- kenység végzéséhez szükséges eszközök (szállító-, elosz- tóvezetékek, illetve tárolók) többségi tulajdonával a teljes üzemeltetett eszközhányad tekintetében.

(10) Az engedélyes – a többségi tulajdonában nem lévõ eszközhányad tekintetében – a tulajdonossal a 28. § (1) be- kezdése szerinti üzemeltetési szerzõdés megkötését köve- tõen gyakorolhatja engedélyesi tevékenységét.”

5. §

(1) A Vhr. 3. §-át megelõzõ „A befolyásszerzés szabá- lyai az engedélyezés során” alcím helyébe a következõ al- cím lép:

„A befolyásszerzés engedélyezése”

(2) A Vhr. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Amennyiben a kérelmezõ egy engedélyes tár- saságban jelentõs befolyást, többségi vagy közvetlen irá- nyítást biztosító befolyást kíván szerezni, a befolyásszer- zés jóváhagyása iránti kérelemhez csatolni kell a követke- zõ iratokat:

a) a kérelmezõ társasági szerzõdésének (alapító okira- tának, alapszabályának vagy ennek megfelelõ egyéb irat- nak) egy másolati példányát, külföldi vállalkozás esetében annak hiteles magyar nyelvû fordítását;

b) a kérelmezõ három hónapnál nem régebbi cégkivo- natát, külföldi vállalkozás esetén a külföldi vállalkozás cég- vagy vállalati nyilvántartásba történõ bejegyzése iga- zolásának hiteles magyar nyelvû fordítását;

c) amennyiben a kérelmezõ természetes személy, az ügyfél-azonosításhoz szükséges adatait, vagy a természe- tes személyazonosító adatait (a kérelmezõ neve – nõknél leánykori név is –, a születési hely és idõ, anyja neve) és a büntetlen elõéletére vonatkozó igazolást;

d) amennyiben a kérelmezõ gazdasági társaság, az elõ- zõ három évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített mérlegét és eredménykimutatását;

e) a kérelmezõ elõzõ üzleti évre vonatkozó konszoli- dált éves beszámolóját, ha az irányító társaság konszoli- dált beszámoló készítésére kötelezett;

f) a kérelemmel érintett gazdasági társaság, külföldi vállalkozás vagy természetes személyek teljes bizonyító erejû magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatko- zóan, hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratokban foglaltak valódiságának a Hivatal által megkeresett szervek útján történõ ellenõrzéséhez;

g) a befolyásszerzés alapjául szolgáló jogügylet leírá- sát és az azt igazoló szerzõdéseket és egyéb okiratokat, külföldi vállalkozás esetén az okiratok hiteles magyar nyelvû fordítását;

h) a kérelmezõ által kiadott, okiratba foglalt, cégsze- rûen aláírt, teljes bizonyító erejû teljességi nyilatkozatot

(14)

– amennyiben az nem magyar nyelven került kiállításra, annak hiteles magyar nyelvû fordítását is –, amely tartal- mazza, hogy a kérelemben leírt jogügyletek tekintetében, illetve az azokhoz kapcsolódóan benyújtott és azokban hi- vatkozott okiratokon kívül más, az ügylet tárgyát befolyá- soló szerzõdés, megállapodás, okirat nem keletkezett, ilyen okirat aláírására a felek jövõbeli kötelezettséget nem vállaltak, és a benyújtott okiratok a felek szerzõdéses aka- ratát teljes körûen tartalmazzák.

(2) A Hivatal a benyújtott iratok valódiságát ellenõriz- heti.”

6. §

A Vhr. a következõ alcímmel és 3/A. §-sal egészül ki:

„Harmadik személy által végzett tevékenységek, valamint az engedélyes alapvetõ eszközeinek és vagyoni

értékû jogainak körérõl való rendelkezés jóváhagyása 3/A. § (1) A Hivatal az engedélyes mûködési engedé- lyében felsorolt engedélyhez kötött tevékenységei egyes elemeinek más személy által történõ végzését engedélyez- heti. A Hivatal az erre vonatkozó jóváhagyó határozatában feltételeket állapíthat meg.

(2) Az engedélyes köteles biztosítani, hogy a Hivatal engedélye alapján az engedélyköteles tevékenység egyes elemeinek más személy által történõ végzése az engedély, a GET, az e rendelet, az alkalmazandó külön jogszabá- lyok, az ÜKSZ, az engedélyes üzletszabályzata és a Hiva- tal engedélyesre vonatkozó határozatai rendelkezéseivel összhangban történjen.

(3) Az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit vég- zõ más személy köteles a (2) bekezdésben meghatározott valamennyi elõírás megismerésére, betartására.

(4) Az engedélyes az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végzõ más személy által végzett tevékenysé- gért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.

(5) Amennyiben az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végzõ más személy a (2) bekezdésben meghatáro- zott valamely elõírást megszegi, a Hivatal

a) az engedélyessel szemben a GET 13. §-ában foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza, valamint

b) visszavonhatja az engedélyes engedélyköteles tevé- kenysége egyes elemeinek más személy által történõ vég- zését jóváhagyó határozatát.

(6) Az engedélyköteles tevékenység kiszervezésére vo- natkozó kérelemhez csatolni kell a kérelmet megalapozó iratokat, továbbá az engedélyköteles tevékenység egyes elemeit végzõ más személy harminc napnál nem régebbi igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmezõnek Ma- gyarországon az adóhatósággal, a vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs.

(7) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti mûködési enge- délyben meghatározza az engedélyes alapvetõ eszközei- nek és vagyoni értékû jogainak a körét, amelyek az enge-

délyezett tevékenység végzéséhez elengedhetetlenül szük- ségesek, és amelyekkel az engedélyes csak a Hivatal elõ- zetes jóváhagyásával rendelkezhet. A Hivatal a mûködési engedélyben meghatározhatja az engedélyben meghatáro- zott alapvetõ eszközöknek és vagyoni értékû jogoknak más személy részére történõ átruházása, átengedése, lí- zingbe adása, illetve egyéb módon tartós használatba adá- sa, megterhelése vagy biztosítékul való lekötése jóváha- gyásának feltételeit. Az e bekezdésben meghatározott ügy- letek jóváhagyásához csatolni kell a kérelmet megalapozó iratokat.

(8) Amennyiben a kérelmezõ a (7) bekezdés szerint jó- váhagyott ügyletekkel kapcsolatos valamely elõírást meg- szegi, a Hivatal a GET 13. §-ában foglalt jogkövetkezmé- nyeket alkalmazza.

(9) A Hivatal jogosult ellenõrizni az (1)–(7) bekezdések szerint benyújtott iratok valódiságát.”

7. §

(1) A Vhr. 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Az engedélyes az engedélyköteles tevékenységeket saját szervezetén belül köteles végezni, kivéve azokat, amelynek más személy által történõ végzéséhez a Hivatal e rendelet alapján hozzájárult.”

(2) A Vhr. 4. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(6) Az engedélyesek – a földgázkereskedõi, a határon keresztüli földgázszállító vezetékhez való hozzáféréssel rendelkezõ, valamint a szervezett földgázpiaci engedélye- sek kivételével – kötelesek betartani a legkisebb költség elvét, és az ezt igazoló adatokat a Hivatal számára hozzá- férhetõvé tenni, különösen a GET hatálya alá tartozó ható- sági áras, illetve díjas termékek és szolgáltatások, valamint a hozzájuk tartozó ráfordítások tekintetében, beleértve a kizárólagossági jogosultságú tevékenység ellátásához kapcsolódó beszerzések üzletszabályzatban rögzített nyil- vános versenyeztetési rendszerét is.”

(3) A Vhr. 4. §-a (7) bekezdéséneka)pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[(7) Az engedélyes köteles:]

„a)a folyamatos gázellátást veszélyeztetõ változásról, annak ismertté válásától számított 1 munkanapon belül a Hivatalt tájékoztatni, így különösen a gázbeszerzési szer- zõdés rendkívüli okok miatt történõ megszûnése, a rendel- kezésre álló források mennyiségének a fogyasztói igények alá csökkenése, fizetésképtelenségének beállta, az elõírt pénzügyi biztosítékok hiánya, a földgázrendszer kapacitá- sának (szállító-, tároló-, elosztórendszerek névleges kapa- citásának), a mûszaki biztonsági eszközök vagy a szakem- berek összetételének, létszámának az engedélyes tevé- kenység biztonságos, megfelelõ minõségû ellátásához szükséges mérték alá csökkenése esetén;”

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :