• Nem Talált Eredményt

A Hilbert-féle tér : pályamunka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Hilbert-féle tér : pályamunka"

Copied!
124
3
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)
(2)

A H i l b e r t — f é l e t é r .

Pályamunka a szegedi m.kiK Horthy Miklós Tudomány- egyetem láathematikai és Természettudományi Kara ál- tal az 1943/44 tanévben hidetett: „Szabadon választ- ható tanulmány a valós, vagy kompié*-változós függ-

vények elméletéből" o. pályatételre.

Jelige: Hilbert

(3)
(4)

T a r t a l o m j e g y z é k ,

Bevezetés l.old.

A két kvantumelmélet. . . ... 3.

I.iész.A Hilbart-féle végtelen-dimenziós vektor-

tér 17.

1*. A tér lineáris 19.

2§. A tér metrikus ... 22.

3§. A tér vágtelea-dimenziós... 27,

45. A tér kompakt... 38.

5§. A tér ezrper ibilis. 5 7 .

6§. Az alaptétel, 59.

IIÍkász.A négyzetsaan-intagr ílhstó függvények

tere 6 4 . 1 ... A tér line ária 67.

2:: . A tár metrikus. 69.

3i>. A tér v:*-rtelen—dimenziéa... 7 2 .

45. a tér k ompal-tt... 7 9 .

55. A tár ír 5 bilis 31.

6§._ Az alnoT ?tel... g^í

III. ...ész.A Mesz-Piecher "étel... 3 5 . IV.->.ész.Az .böztrakt ;iilbert-féle tér ...loo.

Végszó. Forrásmnnkák. Jelölések... ..114.

(5)
(6)

A Planck, Einstein, -Bohr és Sommerfeld nevé- hez fűződő klasszikus kvantumelmélet és az u.n, na- iv (modellmássige) atomelmélet eredményei nem min- denben egyeztek meg a tapasztalattal ás sokszor oly matematikai nehézségekre vezettek (pl. a legegysze- rűbb atommeohanikai többtestprobléma esetében is, a hélium szinképének az elemzésénél), melyek teljes megoldására gondolni sem lehetett. Az 1925. évben Heisenberg és de Broglie forradalmi feltevése gyö- keresen megváltóztatta a fizikai vil'gnézetet. A két feltevésből rövidesen látszólag két különböző elmélet fejlődött ki: a Born-Heisenberg-Jordan-Di- rac-fále mátrixmechanika és a Schrödinger-féle hul- lámmechanika, melyek teljesen matematikai vizekre terelték a kvantumelméletet. Ez annál is inkább be- következhetett, mert az által nos függvényterek el- mélete^ D.Hilbert, O.Toeplitz, B.Hellinger, F.ííiesz és E..ehmidt munkássága nyom n ebben az időben már eléggé ismert volt. A két kvantumelméletnek az volt az érdekess 'ge, hogy ámbár lényegesen ellentétes

(7)

cas évek elején Neumann °ános kimutatta a két elmé- let azonosságát és igyekezett egy olyan kvantumel- méletnek me..vetni az alapját, mely mint epeoiális esetet a fentemiitett kettőt magában foglalja. A mátrixmeohanika alapja a végtelendimenziós hilbert- féle vektortér, a hiúLl ímmechanika alapja pedig a négyzetesen-integrálható függvények tere voltj Neu- mann általánosította ezt a két teret és az ezáltal keletkezett absztrakt nilbert-teret választotta az y kvantumelmélet matematikai alapjának.

Ebben a bevezető r'szben röviden ismereteit a Iíeisenberg-Born-^ordán-Dirac-féle és a Schrödinger- féle hullámmeohanika alapelveit és módszereit, hogy bemutatva az operátor-kalkulus lényegét az összefüg- gést a ililbert-tér és a kvantumelméletek között be- mutassam. \

(8)

- 3 -

1§. A két kvantumelmélet.

Mind-kát elmélet a következő klasszikus prob- lémából indul kii Legyen adva egy rendszer, mely- nek állapotát k koordinátája (t^tq.gt»*«»^) határoz-

za meg. A rendszer energiáját az u.n. Lagrange-féle függvény adja meg, mely csak a koordináktáktól és azok időszerinti differenciálhányadosaitól függ:

(1) E = X»(<li» • • •»Ofct&L» ••

Bevezetjük a konjugált impulzusokat

(2) p± - — r " ( i = 1»2 k>

melyeknek a segítségével a Lagrange-féle függvény- ből a qjffc eliminálhatók. így keletkezik a Hamilton- féle függvény

(3) E * LÍ^t^, ...,qk,qlt ...,4k) = H(q1. -<lk»Pj• .Pk) mely mind a két elméletben alapvető fontosságú sze- repet Játszik.

A mátriumeohaaika alapproblémája az, hogy meg- határozzon ká* 2k darab Q1,...,Qk,P-L,...,Pk mátrixot melyek eleget tesznek a Heisenberg-féle felcserélési relációknak:

(9)

S n V ^ V 0

/ A\ (m,n = l,...,k)

fO , ha

^m / _h , .l g^ir.i) na m=n m

és melyekre W = H(Q1,...,Qj^á-j t •.. »'Pk) mátrix dia- gonális. Á W diagon llis elemei (w^,...,?^) adják ekkor a különböző lehetséges energiaértékeket. A Q-jf.jQjj. mátrixok elemei ( q a d j á k az átmene-

valószinüasget az m-ik állapotból (a w.y energi- ájú á lapot) az n-ik állapotba. Aszerint, amint a wm^ wn, a rendszer kisugároz, ill. elnyel energiát.

Az igy bevezett W * H(Q,P) függvény aníiyiban lényegesen eltér a Klasezikis Hamilton-féle függvény- től, hogy rnig az utóbbiban a q.j_Pk szorzat minden e- setben kor ututiv, ddig most sz , érvényes min- dig és általánosa '.gban el sem érhető.

hg^yes spéci'lis kfcxx problémák esetében al- kalmazhatunk derékszögű koordinátákat, ilykor a Ha—

milton-függvény:

•M

(5) H(qk,pk) - ^ ^ - ( P ^ ^ x ^ l i ) + V(qk),

ahol most k = 3i, m^ az i-ik részecske tömege,

q3i-l, q3i a p3i-2, p3i-l'p3i a z i mPu l zn s ko- ordinátája • A V(qk) potenciális' energia, mely csak a

(10)

- 5 -

qk-któl függ. őhelyette aitve tehát-4megfelelő mát- rixokat a részecskék kölcsönhatásából nem származ- hatik zavar, mert a Heisenberg-féle relációk szerint

a Q^-k egymásközt felcserélhetők.

"Ünthogy az egyes mátrixok sajátértékei fizi- kailag mérhető reális számok, ezért a mátrixmech — nikában Hermite-féle mátrixokat alkalmazunk, melyek- ben, ha A » " (a^), kkor amn»a.^ (a* az a konjugál- ja).

A hulláramechanikában ezzel szemben a követke- zőképpen indulunk kii Helyettesitsükk jd: p. helyébe a Hamilton-féle függvényben jyj- — -t és az igy ke- letkezett differenciáloperátort alkalmazzuk egy a rendszer állapotterében (igy nevezzük a q,^ korainá- ták által meghatározott teret, szemben a fázistér- rel, melyet az impulzus-koordináták határoznak meg) értelmezett Y^fc) fügjvényre. Igy jutunk az u.n.

Schrödinger-féle hullámegyenlethez:

mely derékszögű koordináták esetében a fentiek alap- ján

(11)

h fi)

Minthogy % •£?T'9cr" °Perátor n e m cserélhető fel a

•pfli— n n o r ^ + rirrol ál n n n a o a o + V i a n a a á o t* V*

faktorokkal való számolásnál bizonyos határozatlan- ság áll be. Ezt Sehrödinger az által küszöbölte ki, hogy a differenciálegyenlet helyett ilyenkor az ad-

jungáltját vette.

A hullámmechani ai alapegyenlet azonos egy sa- játérték problémával, melyben meg kell határozni a

A sajátértékhez tartozó ^ ( q ^ ) sajátfüggvényt ugy, hogy az az állapottér határán eltűnjék, belül regu- láris és e yértslmüen meghatározott legyen. Az egyes sajátértékek (alkothatnak azok diszkrét, vagy foly- tonos spektrumot) adják a me felelő energianivőt és a hozzájuk tartozó komplex f függvények a rendszer

' p

állapotéra jellemzőek: i^íq^.)! adja innak a való- színűségét, hogy a rendszer az állapott'r (q^,...q^) koordinátájú pontjában van. Minthogy a rendszer biz- tosan van valamilyen állapotban

ahol az integráció az e. /ész állapottérre kiterjesz- tendő. Innen következik, hogy a ichrödinger-féle

(8)

(12)

függvénynek négyzetesen integrálhatónak kell lennie.

Nem beszéltünk még arról az esetről, hogy a rendszer állapottere nem stacionárius. Ebben az ec- setben a f nemcsak a koordinátáktól, hanem az idő- től is függ: = A|>(qk,t). Ebben az esetben a Schrö- dinger-fáls egyenlet

O ) <**•-*> « melynek a megoldása

- £Hiit

(10) -p(qk,t) m e qk,0).

/

Azt látjuk teh t, hogy -.z időtől függő Y csupán egy egységnyi abszolutértékü faktorban tér el az eredti- től..

Minth gy a differenciálegyenletünk sajátérté- kei teljes orthogonális rendszert alkotnak minden más y jfq^) ezekkel kifejezhet':

( U ) - qk)

alakban, ahol a ^sajátértékhez tartozó saját- függvény. Ha y függ az időtől, akkor az együtt-

(13)

hatók ia függnek tőle:

(12) =

1

összehasonlítva a két 3őrödinger e yenletet kapjuk, hogy

(13) =

tehát az együtthatók összehasonlításából adódik, hogy

- - W * >

<!5) _ « i , j

*4.\ h nw

nA ' n *

vagy más alakban

2«i "I a. \

(16) ,n( t ) = e" n" 0 .an(to) =

" f 1 JJÍt-to)

e .a n

következésképpen

(17) (q

k

(14)

• - BBBSBBHBBBSBBBB

- 9 -

^ (+ ^ \

(17) ^ 0 . an^n( qk) .

Sz az 1 tal^nos áchrádinger egyenlet megoldása.

^ raátrixm ¿ohanik» alapprobl'Imájának a megol- dását Born 's Jordán kát lépésben ráfestik el. Elő-

ször meghatározták a Q^,.. ... jFfcmátrixokat, melyek eleget tesznek a eisenberg-íéle felcserélé-

st relációknak, . .z ezekből alkotott S « S(tL#Fk) mátrix természetesen ég nem ezüks -gszsrint diago- nális. Á tényleges megoldást azután

(13) fk - \ =

alakban kapták meg, áiol az egyenlőre ismeretlen 3 mátrixokat (melyekről feltesszük, hogy Van inverzük és 3 G « 3J x ® 1) ugy határozták mag, hogy az igy keletkezett mátrixok által meghatározott H már diagonális legye^.

Bzzel a kérdést lényegében visszavezettük az Ő ^ Ü S - H métride y let megold-'.sár i, h 1 az , . 't- rix elemei a« is eretlsnek. Legyen 8 m (a, ), H =

(hi k) is H « M és ha M k ) .

Ir^uk mátrixé yenletünket n következő alakba (19) 3H « HS.

Héezletesen kiirva

(15)

( 2 0 ) ^ öik, wk* kj vagyis

(21) ^^Ei ki - •>ik* kj - a 3 = W^ .3 w r i r

vezessük be a következő jelölést: x. m st 1 ás X = w akkor a kérdést visszavezettük a következő sajátér- tékprobléma megoldására

(Az x1=xC)=...=0 triviális megoldástól eltekintünk),

^imutatható, hogy a megoldás egyértelmü. ¿z különö- sen azért nagy jelentőségű, mert ezáltal S és H is- meretéből nemcsok a sajátértékprobláma mindegyik meg-

old ísát tudjuk ;e ¿határozni, hanem forditva abból z 3-t és ¿^-t is a¿határozhatjuk. így a fenti egyen- letrendszer megoldásának a érdese a mátrixmechani- ka alapproblémája.

Hasonlitsük össze a két kvantumelmélet alap- problémáját. .. mátrixmechanikában az

(22) (i*l,2, .. •)

(I) - ^ i k 3 ^ - V x i (i=l,2,...)

f..

egyenletrendszer, ahullámmechanikában pedig a

(16)

- 11

(II) H. y ( qk) = A. f ( qk)

differenciálegyenlet megoldását keressük. Vizsgál- juk meg azt a kérdést, hogy a két probléma között tudunk-e valamilyen kapcsolatot feltalálni: A II.

esetben keressük azokat a ¿f(q^) függvényeket és ) értékeket (triviális megoldás kizárva), melyek az egyenletet kielégitik. A I. esetben pedig azt az

xl, x2 ' " * aoroza'fcof» melyet felfoghatunk ugy is, mint a k (=1,2,...) indexek egy xk függvényét. Ebben a felfogásban y a folytonos qk változóknak, x^. pe- dig a nemfolytonos k indexek függvénye. 2 mind a két esetben ugyanazt a szerepet játsza. Az I.-t ugy tekinthetjük, mint egy transformációt, melynek kö-

vetkeztében xk^ ^ hi kxk, Il.-nél pedig <?(qk) ~ ^ H . < p ( qk) Azáltal, hogy a k indexeket (melyeknek természete-

sen semmi közük sincsan a q-k k indexéhez) változók- nak fogtuk fel és ezáltal párhuzamba hoztuk a qk vál- tozókkal, mindenegyes pozitiv eglszszámhoz hozzáren- deltük a k-dimenziós állapottér (jelöljük 4Ö-val) egy pontját. A ^ megfelelője az & -ban _[...^..dq^.da,

(vagy rövid ebben £ ...dv, ahol dv az dq^l..dqk| térfogateleme). A hi k mátrixelemet egy kétváltozós h(qk,q£) függvénnyel, az u.n. magfüggvénnyel kell helyettesítenünk, ahol az egyes változók egymástól függetlenül befutják az i/l( minden pontját.

Ebben az esetben az

(17)

Il.-nél pedig

c m ) y í ^ f c r ^ v ^ ^ v - * * 9

Ez e -y elsőfajú inte r 'le -yenlet.

A két kv mtumalnielet azonossága akkor lenne teljesen megoldotta :k tekinthető, ha a II.-"ben sze- replő H,(mely értelmezésénél fogra egy differeaotl- operátor)4gy inte r'loperátorral lenne azonos. Álta- lában egy ilyen :t lakitág lehetetlen, .mert még a legegyszerűbb differenciáloperátor (az identikus o- peritor 1) sem azonos egyik integráloperátorral sem.

•¿zt a következeképpen mutatjuk meg (az egyszerűség kedvé Irt legyen z ' 1 lapottér e gydimenziéfi}*

begyen

•fo^

(23) S .'). Cf{q>). V - -o®

helyettesítsünk cyKq) helyébe ^(«ig+qí-t, vezes- sük be q"«q»-qc_t inte ;réci >s v'ltozónak és tskint- ' az egész?t q»0 helyen, akkor azt kapjuk ^(t^)*

qQ 's r" nelyébe ismét q-t és q*-t irva l'tjuk, hogyha h(q,q') megfelelő mag-

(18)

- 13 -

függvény, akkor h(0,q'-q) ia az, tehát h(q,q») lé- nyegéhen csak q'-q-tól függ. (23) tehát a követke- ző alakba irható

(24) <p(q) = fh(q'-q).<p(q»Mq'

— o^

ahol h(q,q*) = h(q»-q). Helyettesítsünk mégegyszer helyébe f7(qo+q)-t és tekintsük az igy nyert kifejezést helyen, akkor

+ ^

(25) cf{0) 5 (h(q). ^(q)3q.

- tm=

q?(q) helyébe <^(-q )-t téve azt kapjuk, hogy h(q.)-val együtt h(—q) is megoldás, következésképpen h-, (q) =

is az. Ezzel az kaptuk, hogy h(q) egy páros függv ny.

Ezeket a feltétele et kielégiteni azonban le- hetetlen. Ugyanis legyen q ^Q-ra <^(q)p>0 és y 0 ) = 0 , akkor máris ellentmondásra jutottunk, mert (25)-ből következik, hogy <p?(q) q ^0-ra is 0.

Válasszuk azonban <^(q)-t egynek, akkor azt kap- juk hogy ( h(q)dq »1. ^¿erészt azonban az előbbiből az következnék, hogy \ h(q)dq = 0.

(19)

Birao ugy segitett a dolgon, hogy feltette egy olyan függvény létezését, mely kielégíti a következő fel- tételeket

n -f-o0

(26) J(q)«0, ha q ^ O , <Aq)= /(-q), ^(q)dq = 1.

Sbben az esetben (25) is teljesül:

-fi*3 n +0p -r^p" T v-0 mi» 1

W f t K t H * » <p{0)^(q)dq (C)/dq «

(27) + ^ -

f(Q).l + fO.dq = ¿p(0).

i

Ennek a Dirac-féle függvénynek a segítségével a dif- ferenci iloper'.torokat átalakíthatjuk int e gr ál operá- tor okká:

= ^ ( / ( q - á ' ) . i J ' M ' = őq dq -¿>o J

( 2 3 ) » ^ c f ( q - q ' ) . ^ ( q » ) . d q '

— q

— ) J^q-q').^ (q').dq',

— <x= 1

(29) qn.<^(q) = (> cf(q-c') .qn. ) .dq' -Q-

dn

Vagyis a - — g - ill. qn,..# operátoroknak a /^(q-q'),

(20)

- 15 -

«(q-q').qn magu integráloperátor fel meg.

Ez a Birac-féle függvény többváltozóra egészen hasonlóan értei ezhető és eegitségével pl. a k-cti- menziőa állapottérben a operátor a következőkép- pen fejezhető ki:

Hogy a két elmélet közti analógiát még jobban kidomboritsuk gondoljuk még meg a következőt: Az-ál- tal, hogy I. és III. alatti egyenleteket azonosított tuk voltaképpen azt tettük, ho -y az I.-ben szerpplő ipXj»... számsorozathoz (mely által'ban végtelen számsorozat) hozzárendeltük a <^(qv) fü vényt. A számsorozatot azonban felfoghatjuk, mint egy ektor komponenseit. Ezeknek a vektoroknak az összessége alkotja a Hilbert-féle vektorteret. tagcxxxi (Nevez- zük ezt ideglenesen Z térnek).

így kétféle terünk van a diszkrét Z tér és a folytonos íüi llapott'r.

láttuk, ho y a Schrödinger egyenletben szerep- lő a^-ről feltettük, hogy négyzetesen integrálható}

továbbá a mátrixelméletből ismeretes, hogy az I. a- latti egyenlet akkor és csakis akkor megoldható, ha

I2 korlátos. Tehát azt kaptuk, hogy i? *

^ l xkl2 ill. ^I^(qk)l2dv

(21)

korlátosak, úgyhogy norm'lhatók, Mondhatjuk tehát, hogy két függvényösszességhez jutottunk, melyeket a további kb n -val ill. Ef.-fel fogunk jelölni.

E két függvényösszesség közti kapcsolatot, s ezáltal e yben a mátrix- és a hullámmechanika köz- ti kapcsolatot a ítiesz-^ischer tétel teremti meg, mely kimondja, hogy a QP éa Ef izomorf.

Minthogy & és Ef izomorf, a rájuk épitett kvantumelméletek matematikai szempntból egyenlőér- téküek, következésképpen mindenben azonos eredmény- re kell vezetniök.

A dolgozat kereteiben az operátorkalkulussal már nem foglalkozhatunk, csupán a üilbert-térrel ismerkedünk meg, mely közvetve, mint már az eddigi- ekből kitűnik kátxxstxa a kvantumelméletek alapját képezi.

(22)

- 17 -

I. íiész.

A íiilbert-féle végtelendimenziós vektortér.

(23)

A Hilbert-féle vektorteret a végtelenspk kom- ponensü,negyzet8en összegezhető vektorok alkotják.

A továbbiakban következetesen fogjuk a követ- kező jelöléseket alkalmazni: a Hübert-féle vektor- teret Gf -val, elemeit gót betűkkel, ele einek köm-

ponenseit, melyek végtelen számsorozatok £es3b betűk- kel.

mig a tetszés szerinti komplex számokat, melyek tehát nem elemi terhek,görög betűkkel jelöljük.

Ezekután a teret azok az vektorok al- 1C3 p

kotják, melynek komponensei a < od feltételt kielégitik. '

Ebben az első részben azzal a kérdéssel fog- lalkozunk, hogy kimutatjuk a Hilbert-féle vektortér- ről, h gy eleget tesz a következő axiómáknak:

A. A tér lineáris.

B. A tér metrikus.

C. A tér végtelen-dimenziós.

D. A tér kompakt.

E. A tér szeparábilis.

Ezzel kapcsolatban 'azokra az értelmezésekre és tételekre szoritkozunk, melyek a tér felépítéséhez

(24)

- 19 -

szükségesek.

Az A.B.C. axi mák a tér szerkezetére, mig a

"D. és B. axióm Ik a tér topológiájára vo matkoznak.

Szokás néha ezeknek az axiómáknak teljességével és függetlenségével is foglalkozni, ettől azonban el- t, kintünk, mert t rjyláaunktól meglehetősen messzi- re /ezetne. Csupán arra a megjegyzésre szorítkozunk, hogy ezek az ixiómákhBX, amint várjuk is, valóban függetlenek egymástól és teljesek.

1§. A tér lineáris.

Az A. axióma szerint a tér lineáris. Ez azt jelenti, hogy értelmezve van benne az összeadás és a skalárissal való szorzás: pontosabban az összea- dás és a skalárissal való szorzás nem vezet ki a tér- ből.

Le yen /^(x1,...,xn,...) és ^(y1,...,yn,...) a ^t két eleme, összegüknek azt a vektort nevez- zük, melynek komponensei . .. ,xrl+yJl,.. .). Ki- mutatjuk, hogy az igy értelmezett sszeadásnem ve- zet ki a térből, vagyis az összegvektor is beletar-

ÖO p tozik a térbe, ami azt jelent, hogy Ixyy^, I <cr oo ,

Ismeretes, hogy

(25)

Ix.+y.l = lx.i + ly^U Akkor i

k

i xi + y il2 i Ix.l2 + ly.l2 + 2.)xifJyil.

Másrészt,mivel

Ix-J2 + ly.l2 - 2.ixil.lyil = 0 következik, hogy

2. Ix^ 12 + 2.lyii2 = i^i+STi i2.

Oc 0 O^ ? Tehát az abszolút konvergens \c és iy, r

űö 'p 1

sorok majorizálják a ^t,lxi+yil sort, vagyis ^ ^ ¿ T . Ezzel állításunkat kimutattuk.

Egy vektornak skalárissal való szorzása nyil- válvalóan lehetséges, mert ha egy abszolút l onver- gens sort. tagonként egy véges számmal szorzunk, az a konver ;enoi n sr v'ltőztat. A skalárissal való szorzás ugyanis éppen agy történik, mint a véges dimenziós t'rben; a vektork komponenseit rendre szo- rozzuk a illető skalárissal.

Mináenfek előtt összefoglaljuk a skalárissal való szorzás és az összeadás fontosabb szabályait:

(26)

I - 21 -

+ ^ = ^ + ^ • a z összeadás kommutatív t.

m fz+iy+fr) a z összeadás asszociatív t,

= a skalárissal való szor- zás áisztriMtivtörv.

^ (f) s o c ( ^ ) ajé skalárissal való szor- zás asszociatív törv.

Nevezetes a 0 és 1 skalárisok szerepes + 0 « + 0. as 1 • ff se . Ugyanis mint az elemekben 0 . ^ = 0 és 1. f * fí .

- ^ = (-1). f^

£ - ^ SS (-1) , ^

1.Értelmezés. A ^ tér ^ , ^ ele- mei lineárisan függetlenek, ha köztük egy

+ «á ••• 0

V • * , rel Ició, komplex számok) csak <rJ=s..#=:o

esetben áll fenn.

2.Értelmezés. A &ttér egy f a l t e r é t lineáris- nak nevezzük, ha az fv,..*»?** |k=2,3,...) elemek- kel együtt azok bármilyen t t . 4 > * l i - neáris kombinációját is tartalmazza.

3.Értelmezés. Legyen egy halmaz, melynek e-

(27)

lemei ^ y. ,f f fa,. Nyilvánvaló, hogy az a halmaz, mely ezen elemek £», + .•.+ ^ l i n e á r i s kombinációit tartalmazza, tartalmazza az A -t is. Ezt a halmazt az A -hoz tartozó lineáris-összességnek nevezzük*

jelekben:

2.5 A tér metrikus.

A B. axiójjja szerint a tér metrikus. Sz azt je- lenti, hogy minden elempárjához van rendelve egy kom- plex szárat (£>•*)-)» a skaláris szorzat, melynek a se- gítségével á vektorok hosszúságát ás a távolságot értelmezni tudjuk.

é.-^rtel azés. A tér két elemének skaláris, vagy belsőszorzatát a következőképpen értelmezzük

Kimutatjuk az értelmezés helyességét, vagyis , hogy 93 sorok konvergenciájából a

sor konver enciája is következik.

^indenek előtt nyilvánvaló, hogy

Ixíy.l = l^l.ly.l ^ |(lX il2 + |y il2).

(28)

- 23 -

Minthogy

M fMj i J E l x f r l2 ¿ ¿ X lx.JJy.1

«

A végesből ismert Cauchy-féle egyenlőtlenség alapján

l ^ x ^ l 2 í ( J ^ i x. n . í^ i y. l2) . Határesetre rátérve gyökvonással kapjuk, hogy

< r? o P 5 T ?

I JZEjx?y.l . Amivel az értelmezésünk helyességét bebizonyítottuk.

Érdemes itt magjegyezni, hogy ennek a tételnek a megfordítása, a Landau-féle tétel is igaz: ha ^ ¡ x . \

2S\ rt»0 'p í

és -¿^lxíy.^1 sorok konvergensek, akkor a -g^ijj*

sor is az(A bizonyítás pl. Sz.Hagy: Egyenlőtlenségek előadásában).

Most is érvényben vannak a véges-dimenziós tér- ből jól ismert relációk:

y ) - + disztributiv t.

tf ) m assziclativ t.

- (yt-íf)* hermitikus azim.

( ^ r , ^ ) = 0 és csak <g>= 0 esetben « 0.

(29)

5.értelmezés. Egy vektor önmagával való ska- láris szorzatából vont pozitiv négyzetgyököt a vek- tor normájának, vagy hosszának nevezzük* jelekben

llfll =

A norma bevezetésével előbbi alapvető e.jen- 1 tlenséünkből nyerjük a ^ - b m is érvényes neveze- tes egyenlőtlenséget:

1.Tétel. A 0f térben is érvényes a Cauchy- Schwarz-féle egyenlőtlenség

1 ( ^ , ^ ) 1 = II .

Egyenlőség csak akkor áll, ha f és y arányosak, vagyis, ha párhuzamosak.

6.Értelmezés. Két elem távolságát H f - «r I ^ei értelmezzük.

*-ét elem távolságának az értelmezésével mér- téket vezettünk be a iülbert-féle vektortérbe és ez- zel annak metrikus voltát^ kimutattuk.

7.Értelmezés. Ha két vektor skaláris szorzata eltűnik, akkor azt mondjuk, ho y két vektor orthogo- nális. Ez a tulajdonság kommutativ, vagyis ha -£"or-

thogon'lis ^ - r , akkor ^ is orthogon lis -re.

2.Tétel. Csak a null-vektor orthogonális önma- gára és igy, ha 11^11= 0, akkor ^ = 0.

(30)

- 25 -

Nyilvánvalóan érvényben van most is, hogy Uoc.^il = 1*1.11^11 .

3.Tétel. A éttérben ia érvényben van a három- s zögegyenlőtlenség.

Ezt a következőképpen láthatjuk be:

v

Ennsk a felhasználásával

^ o O3 o O* Í>

^ , ' l xf / / « i + y il2 - ^ I x , !2 X J S V 2 ^ » f r i ^ V í Más alakban

l l ^ l l2« ( y ^ ) + Köve tke zé sképpen

ü ^ l l2 i ll^li2 + !U,II2 + = (iyMI^II)2' vagyis

l^yll £ I £11+1^11, ami éppen a keresett egyenlőtlenség.

(31)

Egyenlőség osak akkor áll fenn, ha g- és ará- nyosak, vagyis, ha párhuzamosak,

4. Tét el. Pytha gorás tétele: legyenek páronként orthogonilis vektorok és

f = ^ + + • • • + ' akkor

II^H2 = H^l2+ ... + H^j?.

A tétel majdnem evidens, ugyanis képezzük ^ normá- ját, akkor, minthogy

II £Í12 « (j ^ + ^ + fk)A p + )

lf< L L

a vektorok orthogonalitása miatt

lleü2, ha i = k ha i / k Amiből pedig közvetlenül következik a tétel.

f Ne«2, (ff.*) - | Q

(32)

- 27 -

3§. A tér végtelen-dimenziós.

A Pythagorás-tételnek érdekes következménye, hogy

5.Tétel, n orthogonális vektor mindig lineá- risan független egymástól.

l'együk fel az ellenkezőjét, azaz, hogy léte- zik köztük egy

<ifv+ ••• + 0

reláció, ahol az tetszés szerinti komplex szá- mok. Minthogy a feltétel szerint ezek a vektorok pá- ronként orthogonálisak, a Pythagoras-tétel alapján

lfJl2 + ... + = 0,

tehát nyilvánvaló, hogy ez a reláció akkor és csak akkor áll, ha mindegyik 0. Amivel tételünket bebizonyítottuk.

S.Ertelmezés. Egy ^ altérben lévő line risan független elemek számosságát az illető altér dimen- zió-számának nevezzük.

Az előbbi tételünkben szereplő n minden hatá- ron tul nőhet, tehát a tér végtelen-dimenziós, mert végtelensok lineárisan független elem van benne.

(33)

9.Értelmezés. Legyen

Ha az ^ orthogonális az p -re, akkor a ^ - t az ^ vektor p irányú komponensének nevezzük.

A A skaláris egyértelműen meghatározott a kö- vetkezőképpen

ifi9*i) = (f<rf) - = 0 honnan

Á II fül2 '

A keresett irányú kompo^nes tehj^át #Ha Mp« I

speciálisan ^ egységvektor^ tehát Hftí «1, akkor i? * * z ^ & + y *

*

ahol p és ^ orthogon lisok.

lo.Értelmezés. Az p , ^ ,... vektorok ortho- normílt rendszert alkotnak, ha

(f, , ) » feltételt kielégítik.

(34)

- 29 -

11. ártalrazés. íía az ^ , ^ , l i n e á - risan független vektorok lineáris kombinációi a tér egy literét alkotják, akkor a fenti vekto- rok összességét az illető altér bázisának nevezzük.

6.Tétel. Legyenek ff ,....» f^ orthonormált vektorok, akkor felmutatjuk, hogy egy tetszés-sze- rinti ^ vaktort komponenseire tudunk ugy bontani, hogy lesz egy "L komponense, mely az egész ^ - r e

(vagyis minden benne lébő vektorra) orthogonális.

Legyen a kresett felbontás

Az ¿y -vei skalárisán szorozva rendre megkapjuk a

®i* (^•»p') együtthatókat. Hogy ez a szétbontás he- lyes, ahhoz caa : azt kell belátnunk, ho y y a ¿C minden vektorára orthogonilis. Szorozzunk skalári- sán y- -vei, akkor

^ ) = (f/>f ) + (ffr * fO miatt

Qu.e.d

( ^ t^J * 0 (i=l,...,n)

(35)

7.Tétel. A Schmidt-féle orthogftnalizálási el- -járás:

A 5. tétel egészen általános, mert a benne szereplő felbontás akkor is létezik, ha a bázis nem orthonormált, ugyanis a ^őhmidt-féle orthogonalizá- lási eljárással lineárisan független vektorok min- dig orthonormaliz'Ihatok.

Ez az orthonoímalizálási eljárás kát lépés- ben történik: Először az u.n. achmidt-féle ortho- gonalizálási eljárással orthogonalizáljuk, majd pe- dig normáljuk a rendszeirt. A rendszer orthogonali- zálása a következő szukcessziv módon történik

y = * - y r< t ,, / s,

r iifvtr r

MeSjegyezzük, hogy ez az eljárás különösen azért ne- vezetes, mert, még ha lenne is néhány lineárisan füg- gő az eredeti rendszerben az rendszer ele- mei akkor is lineárisan függetlenek lesznek, mert az orthogonalizálási eljárás alatt a függőek automati- kusan kiesnek.

Ha az igy keletkezett ( fí ) rendszer még nem normált, akkor

(36)

által normáljuk.

3.Tétel. Legyen az ( f,) rendszer a ^ altér egy orthonormílt bázisa, akkor érvényes a Parseval- Bessel-féle egyenlőtlenség

2 < i „2

S H f i , ? ) * ' =

Egy tetszés-szerinti vektor ebben az esetben

*

a következő alakban irhatő

Pythagoras-1 étele alapján

Minthogy 11^ II = 0,

£ II

t

\[\

Egyenlőség nyilvánvalóan csak akkor van, ha p * o, vagyis ^ •

12. Értelmezés. Akkor mondjuk a vektorok egy orthogonális rendszeréről, hogy teljes, ha csak a null-vektor merőleges a rendszer minden elemére.

(37)

Az értelmezésből közvetlenül következik a kö- vetkező két tétel:

9.Tétel. Ha az ( f, ) orthonormált rendszer tel- jes, akkor a díf tér minden elemére áll, hogy

f " á W « »vagyis li^il2 « ^ l (f /,e) l2.

/ 1

TT F A

ugyanis a 6. tétel alapján az - p,- vek- tor orthogonális az (fv)-rej az értelmezés miatt a- zonban ez a vektor null-vektor, amivel az állitásun- kat igazoltuk.

10.Tétel. Feltéve ismét, hogy az {f/} rendszer orthonormált és teljes, a tér minden ele^párjára áll, hogy

J j H < Z . f ) -

Alkalmazzuk a 9. tételt g + X n vektorra és vezessük be a következő egyszerűsítést

Ennek a felhasználásával

= + A yi #

(38)

- 33 -

2 0°.

A 9. tétel alapján

Minthogy

és H^l? = I2

kapjuk, hogy

* fe 7 ) +A* f « -ép 0 x|yi+A*x±y | ) - é t ^ y ^ ^ citosoportositva és

V *

u = (t,j) -

jelölést bevezetve kapjuk, hogy U + *U* SE 0 ,

ahol természetesen A egy tetszés szerinti komplex szám. A fenti összefüggésnek minden X -ra állnia kell. Ha > valós, akkor

x. y*x" i' (

I

^

U + U* = 0,

(39)

ha tiszta imaginárius

u - u* = 0.

A két egyenletből adódik, hogy u = 0, amivel állítá- sunkat igazoltuk.

rdekea megjegyezni, hogy ez a két utóbbi té- tel tekinthető a teljesség értelmezésének is, mert definíciónk és e két tétel egymással ekvivalens és egymásnak kölcsönös következményei, általában a 9.

tétellel szokták a rendszer teljességét bevezetni, ezen a helyen azonban talán helyesebb ezt az utat választani.

A tétel alapján könnyen beláthatjuk, hogy az ex = (1,0, ... , 0, .

e2 51 í0»1»

. •»

t Of

.

en = (0,0, ... , 1. .

vektorok teljes rendszert alkotnak. Ugyanis legyen

<C egy-tetszés szerinti vektor, melynek a komponen- sei x^. Az (e^) vektorok rendszerében a megfelelő komponensek »¿»(o^tf) és

ll^ll2 - ^ i ' l ^ i2 = álr/Ke.^)!2.

(40)

- 35 -

Ez minden re teljesül, tehát az e^-k rendszere va- lóban teljes.

Ebben a §-ban most végül azzal a kérdéssel foglalkozunk, h o g y miként lehet a liilber t-t érben eldönteni megadott vektorokról, hogy azok lineári- san függetlenek-e, vagy nem.

Véges-dimenzióban az eljárásunk a következő volt: A bázis segitségével

alakban előállitottuk a megadott m vektort (tegyük fel, hogy tér n—dimenziós). A lineáris függőség fel- tétele, hogy

legyen. Minthogy az rendszer lineárisan függet- len

A lineáris függőség feltétele, hogy ez az n egyenlet- ből álló m ismeretlenes egyenletrendszer megoldható legyen. Ebből közvetlenül adódik, hogy ha m >n, ak- kor mindig van triviálison kivüli megoldás, vagyis

, . . *,

m)

(41)

az n-dimenziós térben a-nél több elemből álló vektor-

rendszer mindig lineárisan függő. Ha az rendszer n elemből áll és det(o^k) nem tűnik el, akkor az ^ - k

egyértelműen meghatározzák az ^,-ket, melyek a tér- nek egy uj bázisát alkotják. A két rendszer között, ha a determináns nem nulla, a kapcsolatot a ci k együtt- hatókkal rendelkező lineáris transformáciő közvetiti.

A Milbert-térben a lineáris függetlenségnek ezzel a módszerrel való eldöntése a végtelen-dimen- zió miatt nagy nehézségekbe ütközik. A függetlenség eldöntésére még a mult század közepén Gram határo- zott meg egy szellemes és könnyen kezelhető eljárást, mely a ^ilbert-féle vektortérbe közvetlenül átvihe- tő. Nevezetessége ennek a/ ffttVTXS kritériumnak, hogy bizonyos tekintetben a Schmidt-féle orthogonalizálá- si eljárás előfutárja volt.

11. T étel. Az p , p ,..., ^ £ & vektorokból alkotott

(frtfz) ••• <É?»f%) (fínff) • • *

Gram-féle determináns mindig « 0. G > 0 - r a a megadott vektorok lineárisan függetlenek és G « 0-ra pedig függőek.

(42)

- 3 7 -

Szorozzuk a G determinánst

«11 «12 ' " «lm

A = «21 «22 #< " *2m 4- o

«ml «m2 " * «mn

determinánssal, melynek az elemei valós számok.

Végezzük el egyúttal a következő helyettesitést

p (1=1,...,m) Akkor nyilvánvaló, hogy

/(^y) ... (fyj GA

I íy,jt) i y y ) ... (yjj | Ugyanis

+ ^ ¿ M • ... + - 23l'yi*i xi s2 i xj + ... =

1 4

(43)

Szorozzuk a fenti egyenletet mégegyszer A-val, akkor

GA<

<yú

W ... W

yy rr

t ' ?

Azt látjuk teh't, hogy az Gram-determinánsa csak A -tel különbözik az Gramgeterminánsátél.

Ha az —k lineárisan függőek, akkor meg le—

het pl. az ^ n » ^12'* * **^ln ^ H ^ ^ ó k a t ugy válasz- tani, hogy A^O és mégis #4 m Q legyen. Ebben az eset- ben Gr = 0 .

Ha az -k lineárisan függetlenek, akkor ilyen megválasztás nera lehetséges. Ebben az esetben azfr-ket orthonormalizálhatjuk és akkor GA2=1. Vagyis G > 0 . Qu.e.d.

4§. A tér kompakt,

Az eddigiekből a t gondolhatnék, hogy a H ü b e r t - f'le vektortér az n-dimenziés Hermite-féle tér közvet-

(44)

- 39 -

len általánosításának tekinthető. Hogy ez nem igy van az csak most fog kitűnni, amikor a konvergencia, folytonosság és általában a h tárérték fogalmát a- karjuk a végtelen-dimenziós térbe átvinni. Látni

•fogjuk, ho y a konvergenciát lényegesen másképpen kell megfogalmaznunk, mint a véges esetben.

n-dimenziós térben akkor mondtuk egy vektor- ról, hogy egy másik vektorhoz konvergál, ha a meg- felelő komponensek konvergáltak. &zt nyilvánvalóan nem által nosithatjuk közvetlenül. A véges-dimenziás.

esetben a koordin'ták (vagy komponensek) konvergen- ciája azt jelentette, hogy a két vektor közti távol- ság O-hoz tart. A távolságot a norma segitségével a éterben is értelmeztük, tehát egészen kézenfekvő, Hogy a norma se -itségével ve'zessük be a konvergencia fogalmát. Ez az eljárás annál is helyesebbnek látszik, mert a normaképzés segitségével a Hubert-féle vek- torteret leképeztük a komplex számaikra, melyen ezek a fogalmak már jól definiáltak. Látni fogjuk azonban, Hogy az- elemekből ismeretes konvergenciával kapcso- latos ismeretek nem ültethetők át a végtelen-dimen- ziós térbe, mert pl. i norma segitségével értelme- zett konvergencia esetében nem érvényes a Bolsano- Weterstrass-féle tétel.

(45)

13«Értelmez5a. Akkor mondjuk az pf f

vektorok sorozatáról, hp;y erősen konvergál egy f - hez, jelekben: p z X ^ , ha I I f I! Oj va.yis, ha

íx. ki l?—> 0.

12.Tétel. Ha p z ^ ^ é a jítf , ákor ^ + ^ +

Ugyanis a háromszögeg/enl'tlenség alapjan r.

Ugyanez minden véges összegre igaz.

13.igÉÉ^gg&U H a f ^ f Ifr^^ *akkor

/ Ugyani

Ö f.; p^xz ^ + , « y + ^M, i akkor

^ihelyt n?K(í), ahol Oj tf»*<€ és ; következésképpen

- ( ^ ) l < £ II ^ IÍ + / llf II + r 2 e 0 « vagyis valóban

) » (f ).

(46)

- 41 -

14.Tétel. Hogy az fé ' ***** vektorok soro- zata konvergens legyen, annak a izükséges és elég- séges feltétele az, hogy minden f? O-hoz legyen egy N (í) küszöbszám, melyre, mihelyt az n? N(«-) és az m>N(t), az . (Cauchy-féle konvergencia kritérium).

A feltétel szükséges. Ugyanis, ha ? , ak- kor a definició értelmeben megadható egy N(t) szám, melyre n , m ? N ( 0 esetében fl^-^-IUe és W ^ - ^ W ^ í j tehát II ^Jl = ij'-fJÍ + I I ^ H .

A feltétel elégséges. A bizonyitást háromlé- pésben végezzük el:

1. kimutatjuk, hogy & minden koordinátájának van határértéke.

2. Sz a határérték benne van a fá?térben.

3. valóban er'éen konvergál az igy megha- tározott határértékhez.

1.

Mihelyet n,m^ N(* ) az egyenlőtlenség két oldala tehát bármelyik i-re l x |n )- x (m )I / . Az x |n ) szám- sorozat tehát eleget tesz a Cauchy-féle konvergencia- kritériumnak; következésképpen az — x . , .

(47)

2. Megmutatjuk, hogy az x. számok egy W tér- beli vektor koordinátái. Láttuk, hogy van olyan ^ 0 , melyre mihelyt n,m?N(ti), akkor I x ^ - x ^ f2 ^ . Tehát tetszésszerinti véges p-re hasonló összefüggés áll fenn: i2< £*> . Xxkxt Rögzítsük az m-t és tartassuk n-t a végtelenbe, akkor kapjuk, hogy tetszesszerinti p-re, mihelyt m>N(r),

i 11

Tartassuk most p-t a végtelenbe, akkor

\x,-x$mh2<

1 1

Legyen xi=(xi-x|m))+x^ffi) és jelöljük a megfelelő vek- torokat £ + <^-mel. Minthogy gv^íf, következésképpen a kettő összege is bennevan a Hilbert- fále vektortérben.

3. Hasonlóképpen mint az imént megmutathatjuk, hogy

c*>

'i i

1\x±-ximh2<f*, Más,alakban

(48)

- 43 -

Éa ezzel megmutattuk, hogy

Az erős konvergencióbók közvetlenül következik a koordináták és a normák konvergenciája. Megmutat- juk, most, hogy ennek a megforditottja is igazi

lé.Tétel. Legyen adott egy . . . . „ ) vektorsorozat, mely ele&et tesz a következő két fel-

tételnek

1. rögzített k-ra, ha n->-oo, akkor az x^/1^- x^j 2. n-> oo-re a . Feltéve ter- mészetesen, hogy y f9f,

akkor yyX y .

Azt kell tehát megmutatnunk, hogy o=

lim 0.

«

Ebből képezzük a következő kifejezést

^ JX ív. ^ JX IX 4u-h1 JB. IX

n = CD-re az első tag hulla, mert csak véges összeg.

A második tagot tekintsük, mint két m'sik vek- tor különbségének a normáját és alkalmazzuk rá a há- romszög-egyenlőtlenséget s

J lU* tM

(49)

Tehát

lim J x - 4 n ) l 2 - U - F J : i mkl * ) K ( M ' b l » > t ' 2

Minthogy a ^ÉÉh Ix, I < CD , mihelyt 91 elég nagy

¡2 > < ^

^ ixki <f . „ ^

A feltétel szerint ^ l x £ n ' ^ ^ i » tehát lim ^ ' i x ^ l 2

« - O«3

Ebből közvetlenül adődik, hogy

lim ^ l ^ - x ^ 1 1^2 < (2r)2, követke zé sképpen

lim J ^ l x - x ^ l 2 £ (2?)2. A-f» I

Ezzel azt kaptuk, hogy II ^ II 0, vagyis

Érdemes megjegyezni, hogy a normák konvergen- ciáját ezek alapján helyettesíteni lehet a -á?lx£n)|2 sor egyenletes konver unciájával.

Most egy ellenpéldával megmutatjuk, hogy a Boleano-Weierstrass-tétel nem érvényes.

Legyen vektorsorozatunk a koordináta egység- vektorok sorozata, mely végetelen és korlátos. Meg-

(50)

- 45 -

mutatjuk, hogy az ^ = e nem konvergens, mert ebben az esetben II f,-<6,1 ^ t —nak teljesülni feltllene. Ilyen

1 azonban nincsen, mert a sorozat bármely kát ele- mét vesszük is figyelembe I/-„ - = f~2.

16.letel. Az -fi vektorokbál alkotott ip c^f>t sort vektorsornak nevezzük, legyen (*?) egy orthonor- máit vektorrendszer. Jebizonyitjuk, hogy a

vektorsor konvergenciájának a szükséges és elégséges

^ P

feltétele az, hogy a sor konvergens legyen.

Jelöljük az n-ik részletösszeget £ -nel. Ha

ez erősen konver ens, akkor egadhaté egy hogy mihelyt az n,m?N(f), II ts* Ö N * , vagyis II ^

w p x

azaz H ^,'c. <£yll ^í"2-. Viszont a rendszer orthonor- mált voltából következik, hogy U c, f, II2 m J ^ l c , I2 tehát j^j I c± I c2". A Cauchy-kritérium/á alapján te- hát e a T s o r konvergens, mivel a feltétel szükséges-

égét kimutattuk.

A feltétel elégségességének a blzonyitását for- dított számolással ugyanígy elvégezhetjük.

Láttuk, hogy ha erőekonvergencia-fogalommal dolgozunk, akkor a & térben nem érvényes a Bolsa- no Weierstrass tétel. Gyengitve a konvergencia fogal- mát fent lehet ezt a fontos tételt is tartani. A gyen- gítés bban fog állani, hogy feladjuk a normák kon- vergenciáját .

(51)

14.Értelmezés. Azt mondjuk, hogy az ^ vektor- sorozat gyengén konver ál az ^ - h e z - jelekben

1, ha az ^ - k normái korlátosak,

2. ha minden egyes koordinátának van határ- é rtéke.

Az értelmezés helyességét bizonyítandó azt kell kimutatnunk, hogy az igy meghatározott kompo- nensekkel rendelkező vektor eleme 9^-nak, vagyis, hogy a J^'lx^l2 sor konvergens,

A feltétel szerint ^ \xSnH2< Gt még inkább

MV / \ p / K

igaz, hogy < G, Tartassuk n-t a végtelen- be, akkor J2 Ix^l" = G, tetszés szerinti m-re. m-t végtelenbe tartatva a sor konvergens marad, amivel állításunkat kimutattuk.

17,Tltel. A gyenge konvergencia szükséges és elégséges felt'tele, hogy az ( ) sorozatnak min- den p - r a le gyen h>t ár rfceke.

^ A feltétel szükséges, A szokásos ptitk jelölés- sel

r

különbség null hoz tart n — o o - r e .

(52)

- 47 -

Osszuk ezt az összeget háromrészre

nw &> . .

kx?

A második tag helyett a Cauchy-Sahwarz-féle egyenlőt- lenség alap j'n

A gyenge konvergencia miatt

< ^ t 4 » h 2 C Gr.

Hasonló ólból természetesen

^ ' « x . l ^ G .

Ha az z> 0-t ugy határozzuk meg, hogy

legyen (ilyen megválasztás lehetséges,- mert ak-

kor ' I O k < f .

(53)

Minthogy f hasonlóképpen

I ,

£

m-t fixálva tartassuk n-t a végtelenbe, akkor á !

Vagyis

i ( j » f ü ~ * 5 £ *

mihelyt n > N ( x ) . Amivel a feltétel szükségességet kimutattuk.

Ez a tétel lényegében a skaláris szorzat foly- tonosaigát mondja ki :s ugy is szokták emlegetni, mint a skaláris szorzat folytonosaági tételét.

A feltétel elégséges. Azt mutatjuk, most ki, hogyha az if-tpji - ) sorozat minden y -ra kon- vergens (n-e»-oo), akkor az ^ vektorok normája kor- látos és «^gyengén konvergál az p -hez.

Mindenek előtt megmutatjuk, hogy az egy li^-^il = r2 halmazon összességében korlátos.

Tegyük fel az ellenkeződét. Azaz, hogy

nem összességében kori tos. Akkor megadható lenne

(54)

- 4 3 -

egy pont és egy kozzátartozé ^ f « / « * ^ ) halmaz ugy, hogy abban mindenütt Majd egy ^ pont és egy hozzátartozo ugy- hogy í > lo' , siu... Válasszuk az S. i^terSS^ry;

centrumának az pontot; ezen középpontok soroza- tának a határértéke legyen mm . Kimutatjuk, hogy ez mindegyik kalmazban benne van. Legyen ugyanis az *rf pont az S m f e o ^ a határpontja, akkor

Ha p > N ( 0 , akkor i * , ^ l < a > A Gauchy-kritérium sze- rint % * vagyis • Másrészt

8

< a;,-;^ +

ahol Ifc-fcft'JL» H - > t í < f * követ ke zé sképpen, ha C e- lég ' I n n e n ^vetkezik, hogy

4 V

tehát « mindegyik intervallumban benne van. Ez pedig azt jelenti, hogy tnif) a feltevéssel ellentétben nem korlátos.

Azt kaptuk tehát, hogy fjjr) az tti»*) halma- zon korlátos. Ez minden o.-re áll, tehát spciálisan

0 és r = l-re is. Ebben az esetben I y I m 1.

¿z «• ^ / » f J2 pontok beletartoznak egy ilyen halmazba, tehát

(55)

fn(7-> • <-rr£ír.rü - W a-

Ezzel pedig azt mutattuk ki, hogy az összes- ségükben korlátosak.

Hátra van még a n n a k a kimutatása, hogy az U ) tetszés-szerinti y -ra konvergens. Legyen pl. y * e k»

(ek, <p) = a^, ha n-^oo. V

Másrészt, minthogy il^ÜGG, a gyenge konvergen- cia ér te lm e z ' s e • 1 a.p j n p ,

Weil és Lelsart szerint ez a tulajdonság a gyenge konvergeneia definiálója. Tárgyalásunkban Júlia nyomán ter.m "szetsaebbenk látszott ez az ut.

A két értelmezés azonosságát Riesz mutatta ki.

Megjegyezzük még, hogy a gyenge konvergencia értelmezésében szereplő Ij^lU G feltétel nem kerül- hető el. Ennől folyik a következő tétel:

18,Tétel. Ha egy vektor komponensei eleget tesz- nek az Xjj. (k=l, ,...) feltételnek, kkor a normájuk lehet véges, vagy végtelen.

A feltevés szerint » x^. Legyen

4 n ) « ^ ( l + ^ k ^ n ) ) ahbl

lim r (k,n) » 0.

/h = 0"

(56)

- 110 -

Következésképpen

-oh

Legyen (1+t(k,n))2=1+ ^ . Nyilvánvaló, hogy lim 0.

Legyen továbbá Ix^ 12=yk ós ó » y ^ J Akkor 1 8 »

i

2 H „2 hv , 8 < - 8 ^11 -

Azt kell kimutatnunk, hogy ennek a ^ -nak n = oo--re akármilyen határértéke lehet. Az $ - k helyes megvá- laszt sával elérhető, hogy az -k konvergenciájá- nak a megváltŐztatása nélkül a fenti j* sor 0-hoz, vagy végtelenhez tartson.

Az első esetben legyen

J* - 1 • és lim Cf(tC) = + oo .

^ = . n/k-ra n-k egész, tehát

ha £ elég kicsi és n elég nagy, akkor 0 és <r

(57)

Akkor

(ahol ^ azt jelenti, hogy az jÉxsxxxxi^ilsaat összeg- zésben a k=n tag kimarad), Legyen

r

f ' f"] = '

a ^ ( n ) értékei feküdjenek a pozitiv tengely tetszés- szerinti (a,b) szuk-szán mindenütt sürün. = oo , Osszuk a k változásának az intervallumát faááom rész- re

(|,9f) (3f ,oo )

s^7összeg tetszés szerinti ki- I

t ? < I

1 ^ 1 < 1 + 2 * (k^n) t $ 1 < 2 ..

/* n . < n-1 2

d . f ) Megmutatjuk, hogy a csiny

* <r

§

^ < k <

2f <C k

(58)

- 53 -

Akkor

/ •OO cy?

Minthogy a pozitív tagokbői Álló ^ yk konvergens, oo-re ¿ - > 0 . _

OF A) .

Tehát n = oo-re az y = -f^k^é összeg yn « -re redukálódik, melyről feltettük, hogy az (a,b) in- tervallumon mindenütt sürün fekszik.

19.Tétel. A gyönge konvergenciára érvényes a Bols ano»Weie rstras s tétel. Pontosabban: A M bármely korlátos végtelen alteréből kiválasztható egy gyeh- gén konvergens részsorozat.

Tekintsünk egy teszés-szerinti korlátos soro-

zatot: .Akkor az számok szintén mindannnyiar.

korlátosak. A Riesz-féle diagonális eljárás (Riesz, Systèmes d'équations linéares. 1913. 57. old) segít- ségével xz fr, sorozatból kiválasztható egy ^ rész- sorozat, melyre határérték létezik. Akkor léteznek speciálisan a ) határértékek is.

Minthogy az ^részsorozat eleme/a korlátos vektrok közál valók cs fenti határértékük lét zik, megfe- lelnek a tételnek.

2o.Tétel. Ha j^fl és akkor , ^ ) ->(j,p).

Ugyanis

(59)

Már láttuk, hogjt

HjffJ - W ' ^ 0

ha n -5-oo . Másrészt

Ez a kife jezés null'hoz tart, mert • Tehát

- 0

ha n oo . v

15.értelmezés. Jelentse az ff halmaz vekto- rait. 4di ^ vektort az £ halmaz határvektorának ne- vezzük, ha minden * -hoz an olyan y , hogy M<« .

16. "rtelmezss. A határpontok összességét az

"••' 1111 - -"' "Tn- L ' """ j

illető halmaz deriváltjának nevezzük ( £ ) .

17.Értelmezés. Egy halmazt akkor nevezünk zárt- nak, ha a deriváltját is tartalmazza.

Alkalmazzuk ezt a definíciót egy lineáris ösz- szessegre: Akkor mondjuk egy ü h«í x±x összességről, zárt lineáris összesség,

1. ha minden és y elemével azok bármilyen lineáris kombináció^is benne van az összes-

(60)

- 5 5 -

s égbe K/;

2. ha egy összességbe tartozó ^ konvergens sorozat limese is bennevan az összességben.

Tekintsük az fy vektorok véges, vagy végtelen sorozatát. Jelöljük azt a lineáris összességet £-vel, mely az -k minden lineáris kombinációját tartal- mazza és t'-vei ennek a deriváltját. Kimutatjuk, hogy ekkor az t + í « ^összesség zárt 'a lineáris.

A lineáritást a következőképpen láthatjuk be:

akkor ¿»W^í ^ a határa egy ^ ^ v e k t o - rok sorozatának, tehát az t t y é Z határa az ^ e ^ - n e k .

Azt kell most még kimutatnunk, hogy ha akkor ^ + y ¿i^.

Ha ^ és y & akkor evidens

Ha és yít't akkor tj határa az ^ t í vek- toroknak, tehát az ^^é£hatr-.ra

Ha , ye. £ ',akkor ezek rendre az ^ , ^ vek- tprok határai, tehát ^ ^ e S f határa az

Az összesség zártsága nyilvánvaló, tehát állí- tásunkat igazoltuk.

18.Értelmezés. A Hilbert-féle vektortérben is értelmezzük a függvény fogalmát. Egy f(^) függvényét, mely vagy eleme a -nak, vagy egy komplex szám, akkor nevezünk egy helyen ( ) folytonosnak, ha min- den ^^ O-hoz van egy olyan o^-O, hogy valahányszor az I , mindannyiszor lif (^)-f I < e illetve

(61)

Az f(^) függvényt a tér egy részhalmazán kor- látosnak netezzük, ha !l*(t)8 » 0 ill. * 0, ahol C egy előre megadott ^llandő.

A függvényeket teljesen hasonlóan értelmezzük többváltozóra is.

Foglalkozunk most még egészen röviden egy spe- ciális függvényosztállyalí

19.Értelmezés. Akkor mondjuk, hogy az f

függvény agy $£ -beli f vektor lineáris függvénye, ha kielégíti a következő tulajdonságokat

1. = *f(<k).

2. f(<t+y) = + *(*)•

3. , akkor f(^), ill. fj^).

21.!: Minden ^ - b e l i skaláris line 'ris függvényhez van olyan ^ hogy

p(^) =

Az = 0 egyenlet megoldásai meghatározzák a f

zárt lineáris Összességet. Ha F(^) nem identi- kusán nulla, akkor a nem tölti ki teljesen a Hil- bert-féle vektorteret és létezik olyan 0 vektor, mely orthogonális a í^-re. Egy ^ ^ ^«-beli vektort mindig felbonthatunk 6. alapján £ = + alakban, ahol ^ ¿ f . Akkor az "

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

De akkor sem követünk el kisebb tévedést, ha tagadjuk a nemzettudat kikristályosodásában játszott szerepét.” 364 Magyar vonatkozás- ban Nemeskürty István utalt

forgalom. A régi postabélyeg készletet felülbélyegezték, azon- kívül új lajtabánsági bélyegeket is nyomtak, amelyeket Mar- tiny Győző mérnök és Szekeres

Andréka többek között arra hivatkozott, hogy a Nemzeti Múltunk Kulturális Egyesület szoros kapcsolatban állt a Kettőskereszt Vérszövetséggel, mely hazafias

Egy Hilbert-tér bármely korlátos konvex zárt részhal- maza gyengén

Gebauer a Császári és Királyi Katonai Igazgatóságnak fel- kínálta a szabadalmát, azonban nem tudta bemutatni lő- fegyvere prototípusát, ennek ellenére korábbi hírnévre

Legyen szabad reménylenünk (Waldapfel bizonyára velem tart), hogy ez a felfogás meg fog változni, De nagyon szükségesnek tar- tanám ehhez, hogy az Altalános Utasítások, melyhez

tanévben az általános iskolai tanulók száma 741,5 ezer fő, az érintett korosztály fogyásából adódóan 3800 fővel kevesebb, mint egy évvel korábban.. Az

* A levél Futakról van keltezve ; valószínűleg azért, mert onnan expecli áltatott. Fontes rerum Austricicainm.. kat gyilkosoknak bélyegezték volna; sőt a királyi iratokból

Éppen ezért a tantermi előadások és szemináriumok összehangolását csak akkor tartjuk meg- valósíthatónak, ha ezzel kapcsolatban a tanszék oktatói között egyetértés van.

Ennek során avval szembesül, hogy ugyan a valós és fiktív elemek keverednek (a La Conque folyóirat adott számaiban nincs ott az említett szo- nett Ménard-tól, Ruy López de

A vándorlás sebességét befolyásoló legalapvetőbb fizikai összefüggések ismerete rendkívül fontos annak megértéséhez, hogy az egyes konkrét elektroforézis

(Véleményem szerint egy hosszú testű, kosfejű lovat nem ábrázolnak rövid testűnek és homorú orrúnak pusztán egy uralkodói stílusváltás miatt, vagyis valóban

Els® megoldás. Ekkor a maradék két számjegy egymástól függetlenül 9 féle lehet. Számoljuk meg azokat a számokat, amikben nincsen 0, majd ezeket vonjuk le az összes

Az akciókutatás korai időszakában megindult társadalmi tanuláshoz képest a szervezeti tanulás lényege, hogy a szervezet tagjainak olyan társas tanulása zajlik, ami nem

Az olyan tartalmak, amelyek ugyan számos vita tárgyát képezik, de a multikulturális pedagógia alapvető alkotóelemei, mint például a kölcsönösség, az interakció, a

Nagy József, Józsa Krisztián, Vidákovich Tibor és Fazekasné Fenyvesi Margit (2004): Az elemi alapkész- ségek fejlődése 4–8 éves életkorban. Mozaik

A „bárhol bármikor” munkavégzésben kulcsfontosságú lehet, hogy a szervezet hogyan kezeli tudását, miként zajlik a kollé- gák közötti tudásmegosztás és a

lődésébe. Pongrácz, Graf Arnold: Der letzte Illésházy. Horváth Mihály: Magyarország történelme. Domanovszky Sándor: József nádor élete. Gróf Dessewffy József:

Az 1873-as év végén a minisztériumnak felterjesztett, az előző másfél év időszakára vonatkozó könyvtári jelentésből csak Mátray Gábor terjedelmes jelentését

ke volt erre, a falai között létesült, új kulturális intézményre — buzgón látogatta a számára &#34;múzeumot&#34; jelentő, látványos gyűjteményt. Pedig az

rülmények közé került, hogy &#34;ma már a munkájához felelősséget vállalni azért, hogy milliós értékű nemzeti gyűjteményeink pusztulnak el, és váltak már hosszú

kivihetetlensége azt bizonyították, amit Szalay már régóta hangoztatott: &#34;...ideiglenes és azért mégis sok pénzbe kerülő pótlásokkal az ügyet ma már megoldani

A kutatás-fejlesztés jelene és jövője az EU új tagállamainak nemzeti könyvtáraiban címmel TEL-ME-MOR (The European Library – Modular Extensions for Mediating Online