Kárpát-medencében kell-e keresnünk a székely írás előzményeit?

30  Download (0)

Full text

(1)

S Á N D O R K L Á R A:

A Kárpát-medencében kell-e keresnünk a székely írás előzményeit?

T ö b b m i n t e g y é v s z á z a d a a n n a k , h o g y a székely írás eredetét illetően m e g j e l e n t a z első, m a i felfogás s z e r i n t i s t u d o m á n y o s n a k nevezhető j a v a s l a t - e s z e r i n t a székely írás a k e l e t i türkök ábécéjével v a n valamiféle rokonságban.1 Azóta többet t u d u n k a k e l e t i türk írásról, sőt újabb, vélhetően szintén török írásokat találtak Kelet-Európa e g y k o r török e t n i k u m o k által u r a l t vidékeiről, d e a székely írás eredetét m é g m i n d i g n e m sikerült tisztázni. N é h á n y m e g ­ állapításban a legtöbb, a kérdéssel foglalkozó kutató egyetért: i l y e n például, h o g y a székely írás közelebbi k a p c s o l a t a i t vélhetően a n y u g a t i törökség írásainak körében k e l l keresnünk,2

és h o g y a székely írásnak v a n n a k g l a g o l i t a és c i r i l l eredetű j e l e i .3 Közösnek tűnik a remény i s , h o g y a székely írás eredetéhez k ö z e l e b b v i s z n e k m a j d a K á r p á t - m e d e n c é b e n talált írások.

Valóban k é z e n f e k v ő n e k látszik, h o g y a székely írás k ö z v e t l e n e l ő z m é n y é t a t é r b e n és időben folytonosságot jelentő h e l y e n és időben, a z a z , h a n e m i s k i f e j e z e t t e n a z Alföldön, d e legalábbis a Kárpát-medencében, s h a n e m i s éppen a 9 . században, d e v a l a m i k o r a 8 - 1 0 . század között próbáljuk megtalálni. í r á s o m b a n a r r a k e r e s e m a választ, h o g y v a n - e o k u n k e b b e n reménykedni, v a g y érdemes e s e t l e g m á s alternatívát i s számba vennünk.

1. A székely írás eredetére v o n a t k o z ó nézetek

A székelyek ábécéjét a 1 9 . század k ö z e p é i g - ö s s z h a n g b a n a székelyek eredetéről v a l l o t t nézetekkel - a h u n o k örökségének gondolták, u g y a n a k k o r , miután 1 7 3 0 - b a n ismertté vált néhány szibériai f e l i r a t , B o d Péter m á r u t a l t a k e l e t i türk és a székely j e l e k hasonlóságára.4

Szabó Károly szintén f i g y e l m e z t e t e t t a székely és a k e l e t i türk betűk hasonlatosságára, d e továbbra s e m a d t a föl a h u n e r e d e t gondolatát, és úgy vélte, e g y k o r a t e l j e s m a g y a r s á g b i r t o ­ k o l t a a székelyeknél megőrzött írás k o r a i változatát.5

S Z T E B T K Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék, s a n d o r . k l a r a @ h u n g . u - s z e g e d . h u A tanulmányban szereplő rovásemlékek a szerző kérésére s z e r e p e l n e k n a g y kezdőbetűvel.

1 N A G Y 1 8 9 5 .

2 A n y u g a t i török e t n i k u m o k , törzsek, törzsszövetségek n e m a z o n o s a k a n y u g a t i türkökkel - a z előbbibe például a kazárokat, bolgárokat, o n o g u r o k a t , a v a r o k a t s o r o l h a t j u k , a n y u g a t i türkök v i s z o n t k e z d e t b e n a türk kaganátus n y u g a t i szárnyát alkották, később önálló államot h o z t a k létre.

3 E z t részletesebben, v a l a m i n t a főáramtól eltérő elméleteket, i l l e t v e a székely írás hitelességét megkérdőjelező nézeteket lásd S Á N D O R 2 0 1 4 a , 1 3 0 - 1 3 5 .

4 S Á N D O R 2 0 1 4 b , 3 3 8 .

5 S Z A B Ó 1 8 6 6 a , 1 1 6 ; S Z A B Ó 1 8 6 6 b , 2 7 7 .

1 8 1

(2)

1.1. Rokonítás a keleti türk írással

Jóllehet a k e l e t i türk f e l i r a t o k közül több már korábban i s i s m e r t v o l t , k o m o l y a n mégis c s a k a z után l e h e t e t t összevetni a székely és a k e l e t i türk ábécét, miután m á r ismerték a türk j e l e k hangértékét i s , n e m c s a k formáit. Ezért N a g y Géza c s a k a z t követően publikálta írásban i s korábbi javaslatát a székely írás kialakulásáról, miután V i l h e l m T h o m s e n 1 8 9 3 - b a n m e g f e j ­ t e t t e a k e l e t i türk ábécét. N a g y s z e r i n t a székely betűsor úgy a l a k u l t k i , h o g y e g y török a l a p ­ ábécéhez kölcsönöztek további j e l e k e t a görög ábécéből, v a l a h o l a D o n és a V o l g a vidékén, m e r t o t t érvényesült e g y s z e r r e a türk és a görög hatás. N a g y a z írás átvételéhez k a p c s o l t a a z ír, a betű és a könyv s z a v a k átvételét i s .6

N é m e t h G y u l a módszertani alapelvvé e m e l t e a N a g y által i s követett g y a k o r l a t o t - h o g y n e m c s a k a j e l e k alakjának k e l l közel állniuk egymáshoz, h a n e m hangértéküknek i s a z o n o s ­ n a k k e l l lenniük - , s fölhívta a figyelmet a r r a , h o g y a z írástechnikából következő tipológiai e g y e z é s e k e t n e m s z a b a d ö s s z e k e v e r n ü n k a z o k k a l a z e g y e z é s e k k e l , a m e l y e k e g y korábbi közös állapotra vezethetők v i s s z a . F o n t o s n a k t a r t o t t a , h o g y a székely írást m i n t r e n d s z e r t k e l l összevetnünk m á s r e n d s z e r e k k e l , s először v e t t e számításba a grafémák m e l l e t t a z írás szabályait. N é m e t h szintén ú g y vélekedett, h o g y a t e l j e s magyarság i s m e r t e a székely írást, és a z elődírás eltanulását ő i s összekapcsolta a betű, a z ír és a szám szó törökből való átvéte­

lével. Ú g y g o n d o l t a , h o g y v a l a m i k o r a 8 - 1 0 . században l e h e t e t t e n n e k a z írásnak a fénykora, a 1 5 . századi emlékek (tanulmányának írásáig n e m találtak ennél korábbra datálhatót) készí­

tésekor m á r kuriózumként használták a székely betűsort.7

N é m e t h G y u l a k é s ő b b s e m változtatott s o k a t korábbi nézetein. A n n a k ellenére, h o g y m a g a i s l a j s t r o m b a v e t t e a z 1 9 7 0 - e s évekig szép számban előkerült n y u g a t i ótörök emléke­

k e t , a z t v a l l o t t a , h o g y a kazáriai és, a h o g y a n ő n e v e z t e , a " b e s e n y ő " (valójában a v a r k o r i ) írástól e l k e l l különíteni a " m a g y a r t " ( a z a z a székelyt), m e r t e z utóbbi " a z ázsiai török írások családjába t a r t o z i k " , s n o h a v a n n a k egyezései a kazáriai írásokkal, a l e g s z o r o s a b b k a p c s o l a ­ t o k a t m é g i s a t a l a s z i rováspálca és a j e n y i s z e j i f e l i r a t o k ábécéivel m u t a t j a .8

1.2. A nyugati ótörök kapcsolatokról szóló nézetek

A 2 0 . század m á s o d i k felében a török párhuzamok keresése, N é m e t h álláspontjával s z e m ­ b e n , e g y r e inkább a Kelet-Európában talált emlékekre helyeződött át. Egyértelműen e z e k k e l k e r e s e t t s z o r o s a b b k a p c s o l a t o t Vásáry István, L i g e t i L a j o s , Vékony Gábor és Róna-Tas A n d ­ rás i s , a részletekben a z o n b a n eltér e szerzők véleménye. Vásáry és L i g e t i n e m lát o k o t a r r a , h o g y a székely írást n e a székelyekhez kössük, v i s z o n t V é k o n y és Róna-Tas s z e r i n t a t e l j e s m a g y a r s á g i s m e r t e a székely írás elődjét.

L i g e t i m á r a kazárok írásáról szóló első híradás fölbukkanása után a z a k k o r m é g való­

j á b a n i s m e r e t l e n forrásban k e r e s t e a k e l e t i türk és a székely írást összekapcsoló láncsze­

m e t . A kelet-európai emlékek m e g i s m e r é s e után L i g e t i i n d o k o l t a b b n a k látta, h o g y f e n n t a r t s a korábbi véleményét.9

6 N A G Y 1 8 9 5 .

7 N É M E T H 1 9 1 7 - 1 9 2 0 , 2 2 - 2 6 , 2 9 ; N É M E T H 1 9 3 4 .

8 N É M E T H 1 9 7 1 . 4 8 .

9 L I G E T I 1 9 2 7 ; L I G E T I 1 9 8 6 , 4 9 0 - 4 9 1 .

(3)

Vásáry István e l f o g a d t a a N é m e t h által j a v a s o l t k e l e t i türk párhuzamok n a g y o b b i k részét, d e a török háttér tisztázását már a Délkelet-Európában talált írásoktól várta, és a z írás végle­

g e s kialakulását - g r a f i k a i egységesítését - a K á r p á t - m e d e n c é b e lokalizálta.1 0

Róna-Tas A n d r á s k o r á b b a n szintén úgy vélte, a z ír és a betű a székely írás elődjével, valószínűleg o n o g u r - k a z á r k ö r n y e z e t b e n kerülhetett a m a g y a r b a . S z e r i n t e e z a z elődírás e l t e r j e d t l e h e t e t t , és összefüggött a kelet-európai írásokkal, közel állhatott a s z a r v a s i - nagyszentmiklósi (tehát a z a v a r k o r i ) ábécéhez. A z elődábécé a 1 0 . és a 1 5 . század között

"alapvetően átalakult", e k k o r kerülhetett k a p c s o l a t b a a szláv írásokkal i s , tehát a c i r i l l és g l a g o l i t a betűk már a honfoglalás után kerülhettek b e l e . Róna-Tas s z e r i n t " a honfoglaló m a g y a r s á g akár h o z t a m a g á v a l a z írást, akár i t t v e t t e át a K á r p á t - m e d e n c é b e n , a n n y i b i z o n y o s , h o g y a l a t i n ábécé átvétele előtt a m a g y a r s á g saját írással r e n d e l k e z e t t " . Azért említik a források a s z é k e l y e k írásaként, m e r t a s z é k e l y s é g n e k " k ü l ö n l e g e s s z e r e p e "

l e h e t e t t a m e g ő r z é s é b e n . " K é s ő b b v i s z o n t Róna-Tas már n e m beszél c i r i l l eredetű jelekről, c s a k négy b i z t o s a n , két valószínűleg g l a g o l i t a grafémáról, s e z e k átvételét n e m a Kárpát­

m e d e n c é b e , h a n e m a Balkánra h e l y e z i ; a n a g y s z e n t m i k l ó s i - s z a r v a s i és a székely á b é c é kapcsolatát s o k k a l távolabbinak látja, m i n t korábban, a kettő összekötésének esélyét p e d i g a h a l o m i tegezborítóra k a r c o l t jelektől r e m é l i .1 2

Sajátosan, c s a k a z a v a r k o r i íráson keresztül köti a székely írás kialakulását a n y u g a t i ótörök írásokhoz V é k o n y Gábor. Vékony több k ö z l e m é n y b e n i s f o g l a l k o z o t t a székely írás eredetével, a különféle h e l y e k e n k i f e j t e t t nézetek e l l e n t m o n d a n a k e g y m á s n a k . V é k o n y kiindulópontja a kettős honfoglalás elmélete, s a d a t a i t úgy r e n d e z i e l , h o g y minél j o b b a n i l l e s z k e d j e n e k e teóriához. Vékony s z e r i n t a székelyek o l y a n m a g y a r o k , a k i k m á s m a g y a r n é p r é s z e k k e l együtt j ó v a l a honfoglalást m e g e l ő z ő e n a K á r p á t - m e d e n c é b e n éltek. Azért k e z d t e k e t n i k a i l a g elkülönülni a többiektől, m e r t a z A v a r B i r o d a l o m m e g r e n d ü l é s e után a k a r o l i n g határokon belülre kerültek. Kereszténységre térítésüket szlovén, bolgár és német p a p o k , s z e r z e t e s e k végezték, ezért volnának a m a g y a r keresztény terminológiának n y u g a t i és k e l e t i rítushoz k ö t h e t ő szláv k ö l c s ö n s z a v a i , a török eredetű keresztény t e r m i n o l ó g i á t p e d i g a z magyarázza, h o g y a 8 . századi k a r o l i n g térítési kísérletek elsősorban a z a v a r o k a t vették célba.

V é k o n y a székely írás kialakítását i s a keresztény térítésekhez köti: s z e r i n t e a székely ábécé létrehozója ugyanazokból a forrásokból merített, amelyekből a keresztény szókincs összeállt. A z a l a p j a a z a v a r o k írása, d e kiegészült c i r i l l és g l a g o l i t a j e l e k k e l , sőt, m é g a német hatásnak i s v a n n y o m a b e n n e - a <c> és a <h> j e l e V é k o n y s z e r i n t a m a r k o m a n n rúnaírásból származik. A székely írás megteremtője s z e r i n t e e g y k a r o l i n g tudós l e h e t e t t , a k i i s m e r t e a z a v a r , a g l a g o l i t a , a c i r i l l és a rúnaírást, és v a l a m i k o r 8 6 4 és 8 8 5 között a " n a g y a v a r térítés"

részeként a l k o t t a m e g Pannoniában a székely ábécét. Később a székely írás megszerkesztő- jét a Metód követőjeként említett r e i c h e n a u i L a z a r u s s z e r z e t e s s e l azonosítja, a z o n a z a l a p o n ,

h o g y a B o l o g n a i R o v á s e m l é k naptára a k o r a b e l i naptárakkal s z e m b e n t a r t a l m a z z a Lázár napját, sőt úgy véli, a barátot talán épp a z új írás létrehozása m i a t t üldözték. A székely írás tehát s z e r i n t e " a k o r a i m a g y a r kereszténység emléke". Ezért v a n , h o g y a legkorábbi emlékek t e m p l o m o k b a n m a r a d t a k f e n n , h o g y a Bolognában őrzött kézirat naptárának e r e d e t i j e a 1 2 .

1 0 V Á S Á R Y 1 9 7 4 , 1 6 8 - 1 7 0 ; V Á S Á R Y 1 9 8 8 .

1 1 R Ó N A - T A S 1 9 9 6 , 1 1 5 , 2 8 4 , 3 4 0 - 3 4 1 .

1 3 R O N A - T A S 2 0 0 2 , 1 2 7 .

1 8 3

(4)

századra vezethető v i s s z a , s h o g y címlapjára a z t írta a z emléket lemásoló L u i g i F e r d i n a n d o M a r s i g l i , h o g y a z első keresztények naptára, és h o g y a naptár m e l l e t t "valóságos k i s k a t e k i z ­ m u s t " i s t a r t a l m a z .1 3

V é k o n y föltételezéseit e g y e t l e n részletben s e m l e h e t i g a z o l n i , a k k o r s e m , h a egyáltalán n e m érintjük a kettős honfoglalás elméletét, m e r t a n n a k ellenére, h o g y V é k o n y összekap­

c s o l t a a székely írásra v o n a t k o z ó g o n d o l a t a i v a l , a kettő függetleníthető e g y m á s t ó l . C s a k a l e g g y e n g é b b p o n t o k a t említve: a 9 . s z á z a d b a n m é g n e m v o l t s z ü k s é g a m a g y a r b a n a c jelölésére, m e r t e z a fonéma c s a k később, a z ó m a g y a r k o r folyamán j e l e n t m e g a m a g y a r n y e l v b e n ; a B o l o g n a i R o v á s e m l é k naptárában a 1 3 . században szentté a v a t o t t a k névünnepei i s s z e r e p e l n e k , n e h é z tehát a kalendáriumot akár a 1 2 . , akár a 9 . századra datálni.1 4 A szláv nyelvű l i t u r g i a engedélyezésének elérése és a "szláv írás" használata valóban b o s s z a n t o t t a a b a j o r püspököket, a Metóddal s z e m b e n indított r e g e n s b u r g i p e r fő vádja a z o n b a n a z v o l t , h o g y M e t ó d - a b a j o r p ü s p ö k ö k és a m ö g ö t t ü k álló k e l e t i f r a n k u r a l k o d ó s z e r i n t - a z ő területükön térített.1 5 Végül p e d i g : a b o l o g n a i emléknek a z a része, a m i t V é k o n y " e g é s z k i s k a t e k i z m u s n a k " n e v e z , talán n e m i s a naptárral e g y időben k e l e t k e z e t t , h a n e m k é s ő b b .1 6

V é k o n y másik nézetének kiindulópontja, h o g y a későbbi Székelyföldön m á r a székelye­

k e t m e g e l ő z ő e n m a g y a r lakosság t e l e p e d e t t m e g . V é k o n y s z e r i n t ők használták a székely írás elődjét, a székelyek tőlük vették át - e r r e u t a l n a s z e r i n t e Kézai S i m o n n a k a z a m e g j e g y ­ zése, h o g y a székelyek a " b l a k o k k a l k e v e r e d v e a z o k betűit használják". V é k o n y s z e r i n t azért b l a k o k a t (blaci) e m l e g e t e t t Kézai, m e r t a blac i t t n e m a z oláh változata, h a n e m német szó, ' f e k e t e ' a jelentése, tehát Kézai arról beszélt v o l n a , h o g y a székelyek a " f e k e t e m a g y a r o k t ó l "

vették át a z írást.1 7 E z a " f e k e t e m a g y a r o k t ó l " a székelyek által átvett régi írás V é k o n y s z e ­ r i n t " c s a k nyelvfejlődési o k o k b ó l " különbözik a halomitól, e g y i k forrása p e d i g a z a v a r írás l e t t v o l n a . A c i r i l l eredetű betűk e b b e n a z eredetmagyarázatban m á r a 1 1 . században, Dél-Er­

délyben kerültek v o l n a a székely á b é c é b e .1 8 E hipotézisek közül ismét e g y s e m igazolható.

A n n a k u g y a n v a n n a k n y o m a i , h o g y a székelyek előtt éltek m a g y a r o k a későbbi Székelyföld t e r ü l e t é n ,1 9 arról a z o n b a n n e m t u d u n k , h o g y v o l t írásuk. A Kézainál olvasható blaci a l a k ' o l á h ' értelmezéséről m á r a k o n s z e n z u s v a n a s z a k i r o d a l o m b a n , a z v i s z o n t i g e n kétséges, h o g y a h a l o m i és a z a v a r k o r i ábécék közelebbi rokonságban volnának egymással.

2. T ö r ö k etnikumokhoz kapcsolt írások Ázsiában és K e l e t - E u r ó p á b a n

A török népek a z u j g u r o n kívül több, e g y m á s h o z i g e n hasonló j e l e k e t mutató, d e e g y m á s ­ tól eltérő ábécét f e j l e s z t e t t e k k i . E z e k e t a z ö m m e l szögletes j e l e k e t tartalmazó, megjelené­

sükben a r ú n á h o z hasonló írásokat a m a g y a r s z a k i r o d a l o m b a n Sebestyén G y u l a n y o m á n

" V É K O N Y 1 9 9 7 , 1 3 2 9 - 1 3 3 4 ; V É K O N Y 1 9 9 9 , 3 9 - 4 0 ; V É K O N Y 2 0 0 2 , 1 9 5 , 2 1 3 - 2 1 5 .

1 4 A B o l o g n a i Rovásemlék naptárának koráról, névünnepeiröl lásd S Á N D O R 1 9 9 1 .

1 5 S Z Ő K E 2 0 1 1 , 2 4 1 - 2 4 6 . Köszönöm a szerzőnek, h o g y értekezését rendelkezésemre bocsátotta.

1 6 S Á N D O R 2 0 1 4 a , 2 1 4 - 2 2 0 .

1 7 V É K O N Y 2 0 0 4 , 1 1 1 , 1 1 4 - 1 1 6 . V É K O N Y ( 1 9 8 7 , 2 3 ) korábban még úgy g o n d o l t a , h o g y Kézai oláhokról b e s z é l t - e z ( v l a h ) a blaci szokásos, széles körben e l f o g a d o t t megfeleltetése - , és híradása a n n a k emlékét őrizte m e g , h o g y a Bulgáriából Erdélybe érkező románok c i r i l l ábécéjéből j e l e k kerültek a székely ábécébe.

1 8 V É K O N Y 2 0 0 4 , 2 8 , 1 1 1 , 1 1 5 .

1 9 Lásd például B E N K Ő 2 0 1 3 .

(5)

e l t e r j e d t g y a k o r l a t o t k ö v e t v e2 0 szokás " r o v á s í r á s n a k " n e v e z n i , e z a z o n b a n s e m m i t m o n d ó , m e r t - Sebestyén elméleti megfontolásait f i g y e l m e n kívül h a g y v a - pusztán a betűk szög­

l e t e s formájából i n d u l k i , így v a l a m e n n y i írás válhat e l v i l e g "rovásírássá", h a k e m é n y felü­

l e t b e vésik v a g y karcolják. Másrészt félrevezető i s , m e r t a z t s u g a l l j a , h o g y a " r o v á s í r á s "

önálló írástörténeti kategória, sőt, h o g y e g y e n e s e n e g y n a g y o b b íráscsalád n e v e v o l n a . E m e g f o n t o l á s o k m i a t t a z újabb s z a k i r o d a l o m b a n a kérdéssel foglalkozók közül t ö b b e n i s kerüljük e z t a megjelölést.2 1 E z e k n e k a z írásoknak a z emlékeit h a g y o m á n y o s a n két n a g y c s o p o r t r a osztják, a k e l e t i türk írással írt, Ázsiában talált emlékekre, i l l e t v e a z ettől eltérő, m i n d e z i d e i g m e g f e j t e t l e n ábécékkel írt emlékek csoportjára - e z utóbbit k o r á b b a n k e l e t - e u ­ rópai c s o p o r t n a k nevezték.

2.1. A keleti türk írás emlékei

A k e l e t i türk írás a 1 8 . század óta i s m e r t Európában, a j e l e k hangértékét a 1 9 . század végén fejtették m e g , d e m é g a z utóbbi évtizedekben i s jelentős számban találtak újabb f e l i r a t o k a t . A z emlékeket földrajzi lelőhelyük s z e r i n t szokták csoportosítani, a z e g y e s c s o p o r t o k h o z t a r ­ tozó f e l i r a t o k betűformái között c s a k apróbb eltérések v a n n a k .

A l e g i s m e r t e b b a z o r h o n i emlékek c s o p o r t j a . A z O r h o n , a S z e l e n g a , a Kerülen és m á s k i s e b b folyók mentéről ötvennél több f e l i r a t o t ismerünk - e z e k e g y része a föltételezések s z e r i n t a 7 . század vége, a 8 . század e l e j e előtt k e l e t k e z e t t . A f e l i r a t o k z ö m e a 8 . századból származik, n e m c s a k a türkök, h a n e m a z őket követő u j g u r o k által készített szövegek i s v a n ­ n a k köztük. A síremlékek többségét a türk és a z u j g u r b i r o d a l o m m a g a s rangú tisztviselőinek állították, d e v a n , a m e l y s z a b a d közrendű h a r c o s emlékét örökíti m e g .2 2

U g y a n e z t a z írást a z u j g u r b i r o d a l m a t m e g d ö n t ő k i r g i z e k i s használták. A k i r g i z f e l i r a t o k rövidebbek, m i n t türk és u j g u r előzményeik, számban v i s z o n t jóval több m a r a d t f e n n belő­

lük. M a már százötvennél több f e l i r a t i s m e r e t e s a Léna, a J e n y i s z e j , a z A b a k á n és k i s e b b folyók vidékéről, e z e k e t n e v e z i k összefoglaló névvel j e n y i s z e j i emlékcsoportnak. E f e l i r a ­ t o k a 8 - 1 0 . századból származnak, többségüket kőbe vésték. Szövegeik n y e l v i és írástani szempontból s e m s o k b a n különböznek a k e l e t i türk írás o r h o n i emlékcsoportjaiban m e g i s ­ mertektől, d e betűkészletük kissé eltérő, és a betűk formája e z e k e n a f e l i r a t o k o n egyszerűbb, több a r c h a i k u s vonást m u t a t .

A K e l e t - T u r k e s z t á n b a vándorolt u j g u r o k e g y i d e i g m é g új h e l y ü k ö n m e g t e l e p e d v e i s használták a k e l e t i türk írást, i t t a z o b a n már papírra írták. A k e l e t i türk írás emlékeinek l e g ­ n y u g a t i b b csoportját a T a l a s z és mellékfolyói mentén talált f e l i r a t o k alkotják, e d d i g közel h a r m i n c , 8 - 1 0 . század közé datált emlék került i n n e n elő. A z Altaj-hegységben i s találtak emlékeket, e z e k között n e m c s a k sírfeliratok, h a n e m sziklák aljára, i l l e t v e tárgyakra vésett j e l e k i s v a n n a k , szintén a 8 - 1 0 . századból.

S E B E S T Y É N 1 9 1 5 .

Részletesebben lásd S Á N D O R 2 0 1 4 a , 1 9 - 2 3 .

A z o r h o n i türk és u j g u r f e l i r a t o k k r i t i k a i kiadása és fordítása m a g y a r u l : B E R T A 2 0 0 4 .

1 8 5

(6)

2.2. Nem keleti türk írásos e m l é k e k Ázsiában és Kelet-Európában

K ö z é p - és Kelet-Európából, v a l a m i n t Ázsiából e d d i g száznál több, írásjegyeket tartalmazó, d e n e m k e l e t i türk írásos emlék került elő. A z emlékek n e m a z o n o s ábécével készültek, és egyelőre e g y n e k v a n m e g g y ő z ő o l v a s a t a - megfejtésüket jelentősen nehezíti, h o g y rövidek, a l e g h o s s z a b b a k i s l e g f e l j e b b száz jelből állnak. Általában földrajzilag csoportosítják ő k e t ,2 3

a földrajzi m e l l e t t t ö r t é n e t i - k u l t u r á l i s s z e m p o n t o k a t i s a l k a l m a z v a a z o n b a n e g y s z e r ű b b a c s o p o r t o k m e g n e v e z é s e : így kazáriai, b o l g á r i a i2 4 és a v a r k o r i leletekről b e s z é l h e t ü n k .2 5

M i n d e z természetesen n e m j e l e n t i e g y b e n a z emlékek n y e l v h e z v a g y e t n i k u m h o z kötését, c s a k a megtalálásuk helyére, részben idejére u t a l .

A k o r á b b a n összefoglaló n é v k é n t a l k a l m a z o t t kelet-európai m e g n e v e z é s n e m f o g l a l m a g á b a m i n d e n n e m k e l e t i türk írásos emléket, m e r t a z utóbbi évtizedekben kiderült, h o g y jelentős s z á m ú ázsiai emlék i s t a r t o z i k e b b e a z emlékkörbe. M á r 1 9 3 2 - b e n találtak a T a l a s z folyó közelében n e m k e l e t i türk betűkkel írt szöveget tartalmazó fapálcát,2 6 d e k e z d e t b e n úgy hitték, kereskedők által kerülhetett lelőhelyére Kelet-Európából. K é s ő b b a z o n b a n több, n e m k e l e t i türk írással készült f e l i r a t o t találtak a T a l a s z mentén, a Léna völgyében és a B a j - kál, i l l e t v e a Száján és a z A l t a j vidékén, v a l a m i n t Közép-Ázsiában i s .2 7

A n y u g a t i ótörök írás elterjedésének északi határát a z e d d i g ismertté vált emlékek alapján a V o l g a kanyarulatának környékére tehetjük,2 8 elterjedésük déli határa a z Észak-Kaukázus, o t t a f e l i r a t o k a t erődök ásatásaikor, i l l e t v e s z i k l a b a r l a n g o k b a n találták.2 9 S o k f e l i r a t került elő a D o n vidékéről, több f e l i r a t o t találtak például erődök tégláiba k a r c o l v a , d e n e m ritkák a tárgyakra írt j e l e k s e m .

E z e k n e k a z e m l é k e k n e k a z ö m e a 8 . és a 1 0 . század között k e l e t k e z e t t ( d e v a n n a k köz­

tük v a l a m i v e l későbbiek i s ) , és a kazárokhoz, bolgárokhoz, v o l g a i bolgárokhoz kötik őket.

e g y e s kutatók némelyiket a z alánokhoz kapcsolják. V a n e g y o l y a n kazáriai emlék i s , a m e l y ­ ről n a g y b i z t o n s á g g a l m o n d h a t j u k , h o g y m a g u k h o z a k a z á r o k h o z k ö t h e t ő , és 9 3 0 körül k e l e t k e z e t t : e g y héber nyelvű levél alján néhány n e m héber betű i s olvasható, a j e l e k n e m a z o n o s a k a k e l e t i türk betűkkel, d e némelyik a n n y i r a emlékeztet rájuk, h o g y a kontextusból és a hasonló j e l e k segítségével sikerült m e g f e j t e n i a szót. Kiderült, h o g y a bizánci kancellá­

r i a i g y a k o r l a t h o z hasonlóan tulajdonképpen láttamozták a l e v e l e t , a levél alá írt ' o l v a s t a m ' jelentésű török szóval hagyták j ó v á .3 0

A d u n a i bolgárok e g y k o r i területeiről több helyről i s kerültek elő írást tartalmazó l e l e t e k , szórványos kivételektől e l t e k i n t v e v a l a m e n n y i a 8 - 9 . századi központ, P l i s k a környékéről, részben m a i Bulgária, részben R o m á n i a területéről.3 1 A l e g g a z d a g a b b d u n a i bolgár emlék-

2 3 Lásd például L I G E T I 1 9 8 6 , 4 9 1 - W 3 ; R O N A - T A S 1 9 8 8 , 4 9 0 - 4 9 1 ; V A S A R Y 1 9 8 8 ; K Y Z L A S O V 1 9 9 4 ; V A S I L ' E V 2 0 0 5 .

2 4 A bolgáriai n e m a m a i Bulgáriát, h a n e m a d u n a i bolgárok e g y k o r i területeit j e l e n t i .

2 3 így kiküszöböljük, h o g y a z o n o s c s o p o r t b a kerüljenek a z egyébként különböző ábécékkel és különböző k o r b a n k e l e t k e z e t t , s m i n d e n b i z o n n y a l különböző v a g y részben különböző e t n i k u m o k által i r t . Kárpát-medencében talált emlékek. A •'Kárpát-medencei" elnevezés megtévesztő, célszerű e z e k e t inkább a v a r k o r i n a k , honfoglalás k o r i n a k , i l l e t v e székelynek n e v e z n i .

2 6 M A L O V 1 9 3 6 ; M A L O V 1 9 5 9 ; N É M E T H 1 9 7 1 .

2 7 V A S I L ' E V 2 0 0 5 , 3 2 3 - 3 2 4 .

2 8 R Ó N A - T A S 1 9 7 6 .

2 9 N É M E T H 1 9 7 1 ; K Y Z L A S O V 1 9 9 0 ; B A Y C A R O V 1 9 9 6 .

3 0 L I G E T I 1 9 8 1 ; G O L B - P R I T S A K 1 9 8 2 ; E R D A L 2 0 0 7 .

3 1 T R Y J A R S K I 1 9 8 5 .

(7)

c s o p o r t a m a i R o m á n i a területén, M u r f a t l a r b a n található: a sziklába vájt k á p o l n á k f a l a i n olvasható, hatvannál több f e l i r a t n a g y o b b i k része görög, c i r i l l és g l a g o l i t a írással készült, d e v a n közöttük hét, a m e l y e t e g y e d d i g m e g f e j t e t l e n ábécével írtak. A leletegyüttest a 9 - 1 1 . századra k e l t e z i k , a z i s m e r e t l e n írással készült, c s a k néhány jelből álló f e l i r a t o k a t a 9 . szá­

z a d r a .3 2

3. Megfejtetlen írások emlékei a K á r p á t - m e d e n c é b e n

Szintén a n y u g a t i ótörök emlékek közé szokás s o r o l n i a z a v a r k o r i Kárpát-medencei f e l i r a ­ t o k a t , ebből több i s v a n , és úgy tűnik, h o g y a jelentősebbek a z o n o s ábécével készültek. A Kárpát-medencében a z o n b a n e z e k e n kívül találtak további, n e m a z a v a r k o r h o z kapcsolható emlékeket i s .

3.1. Erdélyi (nem székely betűs) feliratok

Erdélyből hosszú i d e j e ismerünk különféle j e l e k e t tartalmazó köveket, sziklákat, d e a r a j t u k lévő néhány j e l értelmezhetetlen, t u l a j d o n j e g y i s l e h e t .3 3 2 0 0 6 - b a n találtak Szertő-tetőn ( a Görgényi-havasokban) e g y földbe mélyesztett, c s a k n e m két méter m a g a s a követ, a m e l y e n j ó v a l több, bár egyelőre szintén m e g f e j t e t l e n j e l található. B e r t a Árpád és Károly László összesen tizennégy j e l c s o p o r t o t azonosított a sztélén. E z e k e g y része nyilvánvalóan e g y e t ­ l e n jelből álló t u l a j d o n j e g y , másik része több betűből álló j e l s o r . A tizennégy jelcsoportból k i l e n c e t markánsan véstek a kőbe, e z e k e t B e r t a és Károly a "kelet-európai rovásírás" emlé­

k e i közé s o r o l j a , a m a r a d é k öt hovatartozását n e m tartják azonosíthatónak, d e m e g j e g y z i k , h o g y több bennük a betűösszevonás, m i n t a másik c s o p o r t j e l e i között, s e z talán a r r a u t a l h a t , h o g y a székellyel l e h e t n e k valamiféle k a p c s o l a t b a n .3 4

A j e l e k a f e l i r a t o t bemutatók s z e r i n t k e v e s e b b hasonlóságot m u t a t n a k a z a v a r k o r i írás ábécéivel, v i s z o n t föltűnően s o k a t a j e n y i s z e j i és a székely írással: a z előbbivel tizenöt, a z utóbbival tizenkét grafémát t a r t a n a k a z o n o s n a k . A kövön látható j e l c s o p o r t o k f e l i r a t m i v o l t a a z o n b a n egyelőre k é r d é s e s , és é r d e m e s óvatos tartózkodással k e z e l n i a k ö v ö n látható, a szerzők által a székelyhez közelebb állónak vélt emlékcsoportot. Arról, h o g y k i k és m i k o r készíthették a f e l i r a t o t , egyelőre s e m m i t n e m t u d u n k .

3.2. Avar kori feliratok

A z a v a r korból v i s z o n y l a g s o k f e l i r a t o t ismerünk, e z e k többsége c s a k pár j e l e t t a r t a l m a z , általában g y ű r ű k ö n , tűtartókon, e g y é b tárgyakon láthatók.3 5 V a n v i s z o n t h á r o m h o s s z a b b emlék i s , és úgy tűnik, e z e k a z o n o s ábécével készültek.

T R Y Í A R S K I 1 9 8 5 ; B A Y C A R O V 1 9 9 6 .

; 3 Tászok-tetőről ( K O V Á C S 1 9 1 4 ; F E R E N C Z I 1 9 9 2 , 5 4 ) és Firtos-tetőről ( F E R E N C Z I 1 9 9 2 , 5 2 - 5 3 ) ismerünk i l y e t .

; 4 B E R T A - K Á R O L Y 2 0 0 7 .

'5 A z a v a r k o r i , írást tartalmazó l e l e t e k áttekintése: V Á S Á R Y 1 9 7 2 ; V É K O N Y 1 9 8 7 ; H A R M A T T Á 1 9 9 2 . Harmattá több írásában i s megpróbálkozott a z a v a r k o r i emlékek megfejtésével, e z e k e t i s m e r t e t i G Ö B L - R Ó N A - T A S 1 9 9 5 .

1 8 7

(8)

A l e g i s m e r t e b b közülük a n y u g a t i ótörök írások legrégebben i s m e r t emléke, a N a g y s z e n t ­ miklósi K i n c s .3 6 A z a r a n y k i n c s e t először B ó n a István azonosította egyértelműen a v a r l e l e t ­ ként, f e l i r a t a i t i s a v a r n a k t e k i n t e t t e .3 7 Bálint C s a n á d s z e r i n t a k i n c s t u l a j d o n o s a e g y 7 - 8 . századi a v a r részfejedelmi család l e h e t e t t , talán a boyla - e z a tisztségnév két, különböző időben készült n a g y s z e n t m i k l ó s i e d é n y e n i s s z e r e p e l . A család a K á r p á t - m e d e n c e k e l e t i v a g y déli felén u r a l k o d h a t o t t , s o l y a n bizánci k a p c s o l a t o k k a l r e n d e l k e z e t t , a m e l y e k révén kiváló ötvösöket f o g l a l k o z t a t t a k . H o g y k i és miért ásta e l a k i n c s e t , talán s o h a n e m derül k i - a z o k l e h e t e t t v a l a m e l y i k a v a r belháború a 8 . század végén, d e akár a z A v a r Kaganátust megrendítő d u n a i bolgár támadás i s a 9 . század legelején.3 8

A leletegyüttes h u s z o n h á r o m tárgyából tizenhárom d a r a b o n v a n f e l i r a t . Két k e r e k tálkán a z o n o s görög betűs, görög nyelvű f e l i r a t olvasható, a másik két k e r e k tálkapár közül a z e g y i ­ k e n szintén görög betűs, d e n e m görögül, h a n e m v a l a m i l y e n más n y e l v e n - m i n d e n b i z o n y ­ n y a l a v a r u l - írt f e l i r a t található. E z t a f e l i r a t o t e g y i k , azonosíthatónak látszó szaváról Boy- la-felirat-mk i s n e v e z i k .3 9 A nagyszentmiklósi edények többségén e d d i g m e g f e j t e t l e n írással készített f e l i r a t o k találhatók. A j e l s o r o k között v a n o l y a n , a m e l y ötször i s előfordul, és m á s j e l s o r o k i s i s m é t l ő d n e k .4 0 A z a v a r k o r i írással készült nagyszentmiklósi f e l h a t o k m i n d e d d i g ellenálltak m i n d e n megfejtési kísérletnek, n o h a ezekből szép s z á m m a l v a n . Próbálkoztak m á r többféle n y e l v e n e l o l v a s n i a j e l e k e t - kísérleteztek többek között besenyővel, m a g y a r ­ r a l , n y u g a t i ótörökkel - , d e e g y i k j a v a s l a t s e m m e g g y ő z ő .

Juhász Irén 1 9 8 3 - b a n talált S z a r v a s m e l l e t t , e g y 8 . század m á s o d i k felére k e l t e z e t t sír­

b a n e g y h o s s z a b b szöveget tartalmazó c s o n t tűtartót. A 6 - 6 , 5 c m hosszú, négyszögletesre c s i s z o l t tárgy e g y 4 C M 1 5 éves n ő sírjából került e l ő .4 1 M i n d a négy oldalán elég jól olvasható j e l e k v a n n a k , ötvenkilenc j e l e t , összesen t i z e n n y o l c különböző grafémát l e h e t r a j t a elkülö­

níteni. E z e k n e m c s a k másik két, szintén a v a r k o r i tűtartó j e l e i v e l m u t a t n a k hasonlóságot, d e egyértelmű, h o g y a n a g y s z e n t m i k l ó s i e d é n y e k b e vésett f e l i r a t o k ábécéjével készültek.

A z emlék egyelőre n e m r e n d e l k e z i k u g y a n elfogadható o l v a s a t t a l ,4 2 d e kétségbevonhatatla­

n u l bizonyítja, h o g y a z a v a r o k r e n d e l k e z t e k saját írásbeliséggel - legalábbis e g y c s o p o r t j u k használt saját írást - , s valószínűsíti, h o g y a k o r á b b a n talált, n é h á n y j e l e t tartalmazó a v a r tárgyak - orsókarikák, bogozótűk, fémtárgyak, gyűrűk - betűi szintén e n n e k a z ábécének a j e l e i t tartalmazzák.

1 9 9 0 - b e n ismét Juhász Irén talált e g y v a l a m i v e l későbbi, a 9 . század elejére datált férfisír- b a n e g y f e l i r a t o s szíjvéget. A t i z e n n y o l c betűt a szíjvég oldalába karcolták. írást tartalmazó a v a r szíj véget m á r korábban i s találtak, d e a z o k o n a l i g néhány j e l látható.4 3

N e m r é g i b e n a K i s k u n d o r o z s m á t ó l északra föltárt k i s e b b i k , k e l e t i t e m e t ő e g y i k , 4 0 - 4 5 é v e s , m o n g o l o i d férfi c s o n t j a i t rejtő, 8 . s z á z a d r a datált sírjából k e r ü l t e k elő a z o k a z

5 6 A Nagyszentmiklósi Kincsről rendkívül s o k m u n k a született. A korábbi főbb nézeteket röviden összefoglalva B Á L I N T 2 0 0 2 i s m e r t e t i , szintén tőle származik a korábbi i r o d a l o m részletes bemutatása és a l e l e t l e g a l a p o s a b b elemzése i s ( B Á L I N T 2 0 0 4 ) . A f e l i r a t o k paleográfiai elemzését legutóbb G Ö B L - R Ó N A - T A S 1 9 9 5 végezte e l .

3 7 B Ó N A 1 9 8 4 .

3 8 B Á L I N T 2 0 0 4 .

3 9 A B o y l a - f e l i r a t i t t i s m e r t e t e t t három szaváról lásd G Ö B L - R Ó N A - T A S 1 9 9 5 , 2 2 - 2 4 .

4 0 A j e l s o r o k ismétlődéseit és a tárgyakkal való k a p c s o l a t u k a t lásd G Ö B L - R Ó N A - T A S 1 9 9 5 , V I I . tábla.

4 1 J U H Á S Z 1 9 8 3 , J U H Á S Z 1 9 8 5 .

4 2 Többen próbálták e l o l v a s n i a f e l i r a t o t (például R Ó N A - T A S 1 9 8 5 a ; R Ó N A - T A S 1 9 8 5 b ; R Ó N A - T A S 1 9 9 0 ; V É K O N Y 1 9 8 5 a , V É K O N Y 1 9 8 5 b ) , d e megnyugtató o l v a s a t o t e d d i g n e m sikerült találni.

4 3 J U H Á S Z 1 9 9 2 .

(9)

íjmerevítő c s o n t l e m e z e k , a m e l y e k közül a z e g y i k n y o l c , a másik négy betűt t a r t a l m a z . A z utóbbi láthatóan c s o n k a f e l i r a t , m e r t a c s o n t l a p eltörött. A betűk i g e n hasonlítanak a n a g y ­ szentmiklósi és s z a r v a s i l e l e t e k j e l e i h e z , valószínűleg u g y a n a z z a l a z írással készültek.4 4

A z a v a r jelkészlet m u t a t némi egyezést a k e l e t i türk írással, a székellyel i s , d e m i n d k e t ­ tőtől jelentősen eltér - n a g y o b b fokú a hasonlóság a z a v a r és a többi n y u g a t i ótörök ábécé között. A betűk h a n g é r t é k é t m é g n e m sikerült m e g f e j t e n i , s így a f e l i r a t o k a t s e m t u d j u k értelmezni. É r d e m e s v i s z o n t o d a f i g y e l n i a r r a , h o g y a pár j e l e s megjegyzéseket és a h o s s z a b b f e l i r a t o k a t , több kazáriai emlékhez hasonlóan, a hétköznapi életben használt tárgyakra írták, n e m sírkövekre v a g y sziklákra, m i n t a k e l e t i türk f e l i r a t o k többségét és a kazáriai f e l i r a t o k jelentős r é s z é t .4 5 H o g y értelmeznünk h o g y a n k e l l e z t a z eltérést, a z t a z e m l é k e k megfejtéséig n e m t u d j u k , eligazítást a szövegek t a r t a l m a a d h a t m a j d . A z i l y e n rövid, egy-két szóból álló, használati tárgyakra k a r c o l t szövegek elsősorban talán szakrális, mágikus célra v a g y t u l a j ­ d o n j e l z é s é r e l e h e t t e k a l k a l m a s a k .4 6

3.3. A h o m o k m é g y - h a l o m i lelet

A m a g y a r h o n f o g l a l á s k o r á b ó l , i l l e t v e a k o r a i Á r p á d - k o r b ó l n a g y o n k e v é s o l y a n tárgy i s m e r e t e s , a m e l y r e j e l e k e t k a r c o l t a k , és n e m i s i g e n l e h e t eldönteni, h o g y e z e k betűk v a g y t a m g á k .4 7 A z e d d i g i e g y e t l e n , k é t s é g t e l e n ü l betűket t a r t a l m a z ó honfoglalás k o r i l e l e t a H o m o k m é g y h e z tartozó H a l o m m e l l e t t föltárt honfoglalás k o r i temető e g y i k g a z d a g a b b sír­

mellékletekkel rendelkező férfisírjából került elő 1 9 5 2 - b e n . A f e l i r a t t a l , m e l y e t e g y t e g e z csontborítására k a r c o l t a k , évtizedekig n e m l e h e t e t t m i t k e z d e n i , m e r t a d o k u m e n t á c i ó e l k a l - lódása m i a t t származási helyük i s m e r e t l e n v o l t , végül a z 1 9 8 0 - a s évek m á s o d i k felében s i k e ­ rült azonosítani a tegezborító lelőhelyét.4 8

A betűk a törött c s o n t l e m e z alsó szélén láthatók, a f e l i r a t t i z e n e g y v a g y tizenkét jelből á l l .4 9 A j o b b o l d a l o n letörött rész után látható első ( v a g y első két) betű c s o n k a , alsó része (részük) a letörött c s o n t d a r a b o n l e h e t e t t [ 1 . ábra]. A letört részen l e h e t t e k m é g további j e l e k is, a f e l i r a t tehát n e m föltétlenül a csonkán m a r a d t résszel k e z d ő d ö t t .5 0 A s z a v a k a t szóelvá­

lasztó p o n t o k k a l különítették e l egymástól - e z e k jól i s m e r t e k a k e l e t i türk emlékekből.

S Z A L O N T A I - K Á R O L Y 2 0 1 3 .

A Nagyszentmiklósi K i n c s aranyedényei természetesen n e m hétköznapi használati tárgyak. Valószínű a z o n b a n , h o g y azért írtak rájuk betűket, m e r t más tárgyakra i s szokás v o l t rövid szövegeket írni, és a z aranyedényeket is szakrális célokra használhatták.

Tárgyakra más török írásokkal is Írtak, a kazár területről s o k i l y e n l e l e t v a n , d e v a n a r c h a i k u s ázsiai, d u n a i bolgár és k e l e t i türk is - a z a v a r korból a z o n b a n , legalábbis egyelőre, hiányoznak a sírfeliratok.

Lásd például a békés-povádi l e l e t e t : D I E N E S 1 9 6 2 . A l e l e t előtörténetének leírását lásd D I E N E S 1 9 9 2 , 3 1 - 3 6 .

V A S I L ' E V ( 1 9 9 4 , 1 8 9 ) s z e r i n t tizenkettő, V É K O N Y ( 1 9 9 2 a , 4 1 ) s z e r i n t t i z e n e g y .

V É K O N Y ( 1 9 9 2 , 4 1 ) s z e r i n t t e l j e s a f e l i r a t , a z elején és a végén i s világosan lezáródik - e z a z o n b a n n e h e z e n igazolható. Folytatása valóban n i n c s , d e a z t n e m t u d h a t j u k , h o g y a z első, csonkán m a r a d t rész előtt n e m v o l t a k - e további betűk.

1 8 9

(10)

1. á b r a : A Halomi Felirat (V A S I L ' E V 1994)

A m i n d e z idáig e g y e d i l e l e t n a g y reményeket k e l t e t t . D i e n e s s z e r i n t a csontborítású t e g e z t u l a j d o n o s a akár Á r p á d o t v a g y a f e j e d e l m i család m á s tagját i s szolgálhatta; úgy vélte, a H a l o m i F e l i r a t kétségbevonhatatlan bizonyítéka, h o g y a z ő s m a g y a r o k átvettek, és a Kár­

pát-medencében i s használtak e g y török eredetű írást, és e z l e h e t a székely írás e l ő z m é n y e . V é k o n y G á b o r szintén a székely írás közvetlen e l ő z m é n y é n e k g o n d o l t a a h a l o m i l e l e t e n használt ábécét.5'

A n y e l v e t és a z o l v a s a t o t illetően már n e m e g y e z n e k a nézetek: Harmattá János és Vékony Gábor s z e r i n t b i z t o s a n török nyelvű a f e l i r a t , Vásáry István inkább c s a k valószínűnek véli, h o g y a f e l i r a t n y e l v e török, Róna-Tas András s z e r i n t v i s z o n t a f e l i r a t n y e l v e egyelőre n e m állapítható m e g .5 2 V é k o n y s z e r i n t a j e l e k o l v a s a t a onoqliy scr/dagín bas v o l n a , értelme p e d i g a z , h o g y 'tíznyilas t e g e z z e l g y ő z z ' - e z nézete s z e r i n t valamiféle mágikus tartalmú szöveg, sőt, e g y kései, d z s i n g i s z i d a párhuzam visszavetítésével egészen o d a j u t , h o g y a h a l o m i vitéz t e g e z e méltóságot jelölt, és a díszes csontborítású nyíltartót a h a r c o s magától a fejedelemtől k a p h a t t a .5 3 Vékony török olvasatát a z o n b a n turkológiai oldalról n e m l e h e t alátámasztani,5 4

d e idáig e l s e m j u t u n k , h i s z e n a c s o n t l e m e z e n lévő j e l e k hangértékét s e m ismerjük. I g a z , a f e l i r a t t a r t a l m a z z a a z t a két betűt, a z sz és a z n jelét, a m e l y a k e l e t i türk és a székely írásban a z o n o s , és m e g v a n , vélhetően u g y a n e z z e l a hangértékkel a N a g y s z e n t m i k l ó s i K i n c s és a S z a r v a s i Tűtartó f e l i r a t a i n i s . A többi betűt V é k o n y a k e l e t i türk ábécé J e n y i s z e j i változa­

tából, i l l e t v e a Nagyszentmiklósi K i n c s , v a l a m i n t a kazáriai f e l i r a t o k ábécéiből v e z e t i l e - c s a k h o g y e z utóbbiak egyelőre szintén m e g f e j t e t l e n e k .

A H a l o m i F e l i r a t másik megfejtését D m i t r i j V a s i l ' e v j a v a s o l t a . A j e l e k s z e r i n t e i s részben a Kelet-Európában talált l e l e t e k ábécéivel, részben v i s z o n t a j e n y i s z e j i j e l s o r r a l m u t a t n a k egyezéseket. S e m a z első, s e m a h a r m a d i k j e l c s o p o r t olvasatával n e m próbálkozik, m e r t n e m talál hozzá elég megbízható információt. A középső, ö t j e i b ő l álló c s o p o r t betűi közül a z első és a z utolsó betűt a mély hangrendü s z a v a k b a n használatos k e l e t i türk <k>-ként a z o ­ nosítja, a második j e l s z e r i n t e a mély hangrendű <g>. A h a r m a d i k betű a k e l e t i türk f e l i r a t o k ­ b a n a z ^ j e l e , d e a j e n y i s z e j i f e l i r a t o k o n toldalékok előtt g y a k r a n b u k k a n föl n hangértékben, V a s i l ' e v s z e r i n t i t t i s n-X jelöl. A n e g y e d i k betű szintén kötődik a j e n y i s z e j i j e l s o r h o z , o t t m

D I E N E S 1 9 9 2 , 3 8 ; V É K O N Y 1 9 9 2 , 4 6 .

A z idézett kutatókat D i e n e s István kérte föl. h o g y m o n d j a n a k véleményt a feliratról, véleményüket idézi D I E N E S 1 9 9 2 , 3 3 .

V É K O N Y 1 9 9 2 ; V É K O N Y 2 0 0 4 , 4 9 - 5 9 , 1 2 2 - 1 2 5 Lásd S Á N D O R 2 0 1 4 a , 1 0 0 - 1 0 1 .

(11)

l e h e t a hangértéke, e z a betű egyébként a nagyszentmiklósi és a s z a r v a s i f e l i r a t b a n i s s z e ­ r e p e l . V a s i l ' e v a betűk azonosítása után i s meglehetősen óvatosan j a v a s o l o l v a s a t o t : " h a e z a szövegrészlet a belső-ázsiai rovásírás v a l a m e l y kevésbé szabályozott, például j e n y i s z e j i v a g y A l t a j vidéki e m l é k é n s z e r e p e l n e " , a k k o r " b i z o n y o s fenntartásokkal" olvasható l e n n e úgy i s , h o g y qaganímqa, a z a z ' k a g á n o m n a k ' ( e s e t l e g ' k a g á n o m h o z ' , ' k a g á n o m r a ' ) .

V a s i l ' e v s z e r i n t a h a l o m i tegezborító j e l e i n e k e g y i k közvetlen p á r h u z a m a a t u v a i Ajmür- lügnél föltárt 7 - 8 . századi temetőből m e g i s m e r t l e l e t , másik közeli p á r h u z a m a e g y D o n h o z közeli, 8 . századi kazáriai sírból kiásott f e l i r a t . V a s i l ' e v úgy véli, a h a l o m i tegezborító j e l e i a kelet-európai írások k o r a i , protobolgár csoportjához hasonlítanak leginkább, és a t e g e z t u l a j d o n o s a m a g a írhatta a betűket, m á r a t e g e z használatba vétele után. A t u l a j d o n o s t török anyanyelvű z s o l d o s n a k t a r t j a , a k i v a l a m e l y i k kazár törzs t a g j a l e h e t e t t , a k a b a r o k k a l c s a t l a ­ k o z o t t a m a g y a r o k h o z , és a m a g y a r f e j e d e l m e t t e k i n t e t t e kagánjának.5 5

A z olvasattól függetlenül s e m valószínű, h o g y a székely elődírás látható a tegezborítón:

a j e l e k n e m e g y e z n e k m e g a székely írás betűivel, s o k k a l inkább a n y u g a t i ótörök ábécék j e l e i r e emlékeztetnek, egy-két j e l f o r m a i párhuzamát p e d i g a k e l e t i türk írásból ismerjük. A h a l o m i tegezborító f e l i r a t a a z t s e m segít eldöntenünk, v a j o n v o l t - e a honfoglaló m a g y a r s á g ­ n a k saját írása. A sír, amelyből a j e l e k e t tartalmazó tegezborító előkerült, kétséget kizáróan honfoglalás k o r i , és a b e n n e lévő tárgyak i s a honfoglaló m a g y a r l e l e t h o r i z o n t h o z köthetők.

A H a l o m i F e l i r a t a z o n b a n m a g á n y o s : f u r c s a , h o g y s z e m b e n például a z a v a r sírokból előke­

rült, írást tartalmazó használati tárgyak v i s z o n y l a g o s bőségével, a s o k e z e r föltárt h o n f o g ­ lalás k o r i sírból miért n e m került m á r elő s o k k a l több, d e legalábbis m é g n é h á n y e m l é k e e n n e k a h a l o m i tegezborítón használt írásnak. Továbbra i s n y i t o t t m a r a d a z a kérdés i s , h o g y h a a honfoglaló m a g y a r o k használtak v a l a m i l y e n saját írást, m i l y e n k a p c s o l a t b a n v o l t e z a z ábécé a székely írás előzményével.

3.4. Az alsóbűi fúvóka

A K á r p á t - m e d e n c é b e n talált f e l i r a t o s emlékek között e d d i g e g y e t l e n o l y a n v a n , a m e l y n e k j e l e i h a s o n l ó s á g o t m u t a t n a k a székely í r á s j e l e i v e l . E z t e g y agyagfúvóka t ö r e d é k e t a r t a l ­ m a z z a - a fúvókát a 1 0 . századra datált alsóbűi vaskohó mühelyegyüttesének e g y i k gödré­

b e n találták, e g y régebben használt m ű h e l y g ö d ö r feltöltésére összehordott t ö r m e l é k b e n .5 6

A j e l e k a fúvóka tölcséres végének e g y letört darabján v a n n a k [ 2 . á b r a ] ,5 7 a tölcsér külső felületén, a m e l l f a l a z a t b a való beépítés után tehát a kohó felé nézett a z írás. A betűket m é g a kiégetés előtt írták a z a g y a g b a , u g y a n e k k o r készült a p e r e m gödrös díszítősora i s . A cserép­

d a r a b o n a f e l i r a t betűi a l a t t , i l l e t v e fölött látható egyéb v o n a l a k n e m t a r t o z n a k a f e l i r a t h o z , e s e t l e g k ö r ö m n y o m o k l e h e t n e k .5 8 A betűk mérete 9 és 1 3 m m között v a n , a f e l i r a t a l i g 2 c m hosszú, a betűk v o n a l a a z első j e l mellékvonalai kivételével j ó l o l v a s h a t ó .5 9 A f e l h a t való­

színűleg n e m t e l j e s : a z első betű előtt jól láthatóan n e m v o l t m á s j e l , a z utolsó j e l v i s z o n t a

5 5 V A S I L ' E V 1 9 9 4 .

5 6 A kutatástörténet, i l l e t v e a lelőhely részletes leírása: M A G Y A R 2 0 0 0 és G Ö M Ö R I 2 0 0 0 .

5 7 M A G Y A R ( 2 0 0 0 , 1 2 5 ) s z e r i n t 6 , 2 x 4 , 2 c m ; V É K O N Y ( 2 0 0 0 , 1 1 9 ) s z e r i n t 6 , 9 x 5 , 5 c m - e s a töredék.

5 8 G Ö M Ö R I 2 0 0 0 , 1 6 8 . E R D É L Y I 1 9 9 9 s z e r i n t a f e l i r a t egyáltalán n e m létezik, m i n d e n v o n a l a pusztán körömnyom.

5 9 V É K O N Y 2 0 0 0 , 2 2 0 .

1 9 1

(12)

törött p e r e m m e l l e t t v a n , távolabb a z előző három betű csoportjától, így valószínű, h o g y a letört részen további j e l e k v o l t a k .6 0

2. á b r a : A z A l s ó b ű i Felirat (M A G Y A R 2000)

V é k o n y s z e r i n t a z első j e l k ö z e p é b e n x a l a k b a n két k i s v o n á s i s v o l t e g y k o r , d e e z e k elmosódtak. H a V é k o n y értelmezése j ó , a z első j e l e t a székely / b e t ű v e l a z o n o s alakú jelként azonosíthatjuk.6 1 A második j e l a székely o - v a l a z o n o s , a h a r m a d i k l e h e t n e a székely n és a jeléből összevont ligatúra, d e l e h e t egyszerű a i s , a m e l y n e k a szára a tölcsér homorú a l a k j a

m i a t t görbül. A n e g y e d i k , kissé távolabb álló j e l a székely / c - n a k f e l e l m e g .

N e h e z e b b a r r a válaszolni, h o g y a n k e l l o l v a s n i a j e l e k e t : n é h á n y k o m o l y a n v e h e t e t l e n p r ó b á l k o z á s o n k í v ü l6 2 c s a k V é k o n y G á b o r j a v a s o l t megfejtést. S z e r i n t e a F O N Á K j e l s o r o l v a s h a t ó a c s e r é p d a r a b o n , d e a z o betű e b b e n a z időben m é g a z ú h a n g o t i s j e l ö l t e , a z o l v a s a t tehát fúnak - e z V é k o n y s z e r i n t e g y e s szám, első személyü i g e a l a k , a m e l y f o r m a i l a g feltételes, d e funkcióját t e k i n t v e óhajtó m ó d ú . V a g y i s a szöveg értelme "fúnék", és e g y f a j t a

"serkentő m á g i k u s f e l i r a t " , a m u n k a elősegítésére szolgált. M i v e l a v a s a t régi szóhasználat s z e r i n t fújták, a f e l i r a t tényleges jelentése o l y a s m i l e h e t , h o g y fújjak, fújtassak, a z a z ' h a d d o l v a s s z a k ! '6 3 Vékony olvasatát n e m fogadják e l , bár G ö m ö r i János s e m t a r t j a kizártnak, h o g y a vasolvasztók a nehéz, 1 0 - 1 2 órás m u n k á h o z h a s z n o s n a k tarthatták m a g a s a b b h a t a l m a k erejét és jóindulatát i s segítségül hívni. A r r a i s fölhívja a z o n b a n a figyelmet, h o g y a s o k e z e r többi fúvókamaradékon n i n c s n y o m a semmiféle m á g i k u s s e r k e n t é s n e k .6 4

A z Alsóbűi F e l i r a t o t tehát egyelőre n e m sikerült e l o l v a s n i , és kétséges, h o g y v a l a h a képe­

s e k leszünk-e rá, h i s z e n m a j d n e m b i z t o s , h o g y a z e g y k o r i betűsornak c s a k a töredékét i s m e r ­ j ü k . I g a z u g y a n , h o g y a négy j e l m i n d e g y i k e i s m e r e t e s a székely írásban, d e e z t egyelőre

6 0 Ugyanígy G Ö M Ó R I 2 0 0 0 , 1 6 8 - 1 6 9 . V É K O N Y ( 2 0 0 0 , 2 2 0 ) s z e r i n t t e l j e s a f e l i r a t , n e m tört l e belőle s e m m i , a tölcsér p e r e m e v o l t e g y e n e t l e n .

6 1 V É K O N Y 2 0 0 0 . 1 1 9 . A z 1 9 9 9 . n o v e m b e r 3-án r e n d e z e t t kerekasztalvitán Benkő Loránd és Harmattá János e l f o ­ g a d t a Vékony értelmezését, Róna-Tas András n e m . S z e r i n t e a j e l n e k n i n c s párhuzama a székely ábécében, elő­

f o r d u l v i s z o n t kétszer a s z a r v a s i , e g y s z e r a nagyszentmiklósi emlékben (idézi M A G Y A R 2 0 0 0 , 1 2 8 - 1 2 9 , 3 6 . j ) .

6 2 M A G Y A R ( 2 0 0 0 , 1 2 7 ) említi például a fúvóka mosását végző K i s s Ágota férjének, B e r k e s i Gyulának a "megfejté­

sét", e s z e r i n t a fúvókán a z olvasható, h o g y anyának papa.

6 3 V É K O N Y 2 0 0 0 .

6 4 G Ö M Ö R I 2 0 0 0 , 1 7 2 .

(13)

c s a k a formájukról m o n d h a t j u k , h o g y a hangértékük m i , a z t c s a k a k k o r t u d j u k m a j d , h a a föltételezett hangértékek értelmes o l v a s a t o t a d n a k , és ilyesmiről egyelőre n e m beszélhetünk.

Éppen ezért n e m jelenthetjük k i t e l j e s biztonsággal, h o g y Alsóbűn a székely írás e d d i g i l e g ­ korábbi emléke került elő, h i s z e n n e m t u d j u k egyelőre, h o g y a székely j e l e k k e l f o r m a i l a g a z o n o s betűk hangértéke i s u g y a n a z - e , m i n t a székely ábécében. A z t s e m t u d j u k m i n d e n két­

séget kizárva k i j e l e n t e n i , h o g y a f e l i r a t o t m a g y a r u l írták. S o k a t segítene, h a m á s emlékek i s lennének ugyanebből a korból, u g y a n e z z e l a z ábécével, h i s z e n e g y rövid f e l i r a t megfejtése s o s e m egyszerű, a k k o r s e m , h a n e m töredékes, különösen h a m a g á n h a n g z ó k a t i s többféle­

képpen o l v a s h a t u n k a leírt j e l e k közé.

4. A székely írás átvételének történeti háttere

A székely írást a kutatók n a g y o b b i k része a székelységhez köti - i n n e n a név i s - , abból k i i n ­ d u l v a , h o g y a k o r a i , f e l i r a t o k o n , és n e m kéziratban m e g m a r a d t emlékek m i n d e g y i k e Szé­

kelyföldről származik, s h o g y v a l a m e n n y i k o r a i forrás egyértelműen a székelyeknek t u l a j d o ­ nítja e latintól eltérő írás használatát. A z írás eredetét k u t a t v a nyilvánvalóan n e m h a g y h a t j u k figyelmen kívül a z t a kérdést, v a j o n valóban m i n d i g c s a k a székelyeké v o l t - e , v a g y a z össz- magyarságé, s m e g k e l l vizsgálnunk a z t i s , releváns-e a székely népcsoport máig tisztázatlan eredetété a székely írás kutatásának szempontjából.

4.1. Magyar vagy székely?

Sebestyén G y u l a és N é m e t h G y u l a i s magyar (rovás) írás-mk n e v e z t e a Szabó Károly által m é g a székelységhez kötött ábécét,6 5 később a z o n b a n inkább a székely elnevezés t e r j e d t újra e l . V i s z o n t , m i n t föntebb írtam, m i n d Róna-Tas András, m i n d V é k o n y G á b o r s z e r i n t a t e l j e s honfoglaló m a g y a r s á g i s m e r h e t t e a székely ábécé elődjét.

E nézet leggyengébb p o n t j a , h o g y a 1 0 . századi m a g y a r sírokból m i n d e z idáig mindösz- s z e e g y e t l e n írást tartalmazó l e l e t került elő - és a z s e m a székely írás k o r a i változatával készült. A z Alsóbün talált f e l h a t a z o n b a n újra fölveti a kérdést: h a a székely írás betűit látjuk a fúvókán, a k k o r j o g o s - e továbbra i s a z t m o n d a n u n k , h o g y e z t a z írást, legalábbis a z általunk i s m e r t története folyamán, c s a k i s a székelyek használták?

Először tehát a z t k e l l e n e tisztáznunk, valóban a székely ábécé j e l e i t látjuk-e a fúvókán - a kutatók többsége, köztük a föltárásokat végző régészek s z e r i n t i g e n , Róna-Tas András v i s z o n t ú g y véli, h o g y a z alsóbűi e m l é k ábécéje a z a v a r k o r i ábécék és a székely ábécé között h e l y e z k e d i k e l .6 6 A n n a k k i c s i a z esélye, h o g y a fúvókán látható négy j e l m i n d e g y i k e pusztán véletlen egybeesés m i a t t l e g y e n azonosítható a székely ábécé betűivel. U g y a n a k k o r n e m t u d u n k e l e g e t erről a z emlékről, n e m ismerjük a betűk hangértékét, és egyébként i s c s a k fenntartásokkal nevezhetnénk a székely írás legkorábbi emlékének a fúvókán talált j e l e k e t , m e r t a történeti székely ábécének c s a k a 1 3 . században a l a k u l t k i a z a megreformált válto­

z a t a , a m e l y e t m a székely írásnak nevezünk. A bűi fúvóka l e h e t a z o n b a n a n n a k a z elődírás­

n a k a z emléke, a m e l y a 1 3 . századi r e f o r m alapjául szolgált.

S E B E S T Y É N 1 9 1 5 ; N É M E T H 1 9 3 4 ; S Z A B Ó 1 8 6 6 a és S Z A B Ó 1 8 6 6 b .

M A G Y A R 2 0 0 0 ; G Ö M Ó R I 2 0 0 0 ; V É K O N Y 2 0 0 0 ; Róna-Tas András írásbeli véleményét M A G Y A R ( 2 0 0 0 , 1 2 9 ) idézi.

1 9 3

(14)

H a e l f o g a d j u k , h o g y a j e l e k a székely j e l s o r elődjének betűi, a z Alsóbüi F e l i r a t a k k o r is c s a k a b b a n a z e s e t b e n bizonyíthatja, h o g y a honfoglalás körüli időkben m é g n e m a szé­

k e l y e k h e z kötődött e n n e k a z elődírásnak a használata, h a a z Alsóbüi F e l i r a t b i z t o s a n n e m kapcsolható a székelyekhez. M a g y a r és Gömöri - többek között a vaskohó archeomágneses vizsgálatai alapján - a 1 0 . század első felére datálták a fúvókát.6 7 A z alsóbüi vasolvasztó m ű h e l y e k e g y i k sajátossága, h o g y készítésükkor a m e g s z o k o t t ó l eltérően n e m különálló, k i s e b b műhelygödröket, h a n e m e g y e t l e n n a g y műhelyt alakítottak k i a kohók számára. E z a munkaszervezési eltérés G ö m ö r i János s z e r i n t a r r a u t a l h a t , h o g y o l y a n népesség végezte a vasolvasztást, a m e l y e s e t l e g k ö z ö s s é g k é n t adózott, s n e m kiscsaládi r e n d s z e r b e n , m i n t később szokásos v o l t . G ö m ö r i úgy g o n d o l j a , h o g y e z a közösségként adózó népesség n e m ­ c s a k j o g i l a g l e h e t e t t eltérő helyzetű, h a n e m e t n i k a i l a g i s különbözhetett környezetétől, s akár székely i s l e h e t e t t .6 8 R é g e b b e n erről a területről n e m m u t a t t a k k i k o r a i székely t e l e p e k e t , d e a n y e l v i a d a t o k a r r a u t a l n a k , h o g y B a r a n y á b a n , B a r a n y á t ó l délre, v a l a m i n t Z a l á b a n és V a s b a n i s éltek székelyek, ú g y tűnik, Tolnából szintén s z á m o l h a t u n k n a g y o b b székely t e l e p p e l , és szórványos székely t e l e p e k meglétét S o m o g y b a n , elsősorban S e g e s d környékén is föltételezik. E r r e a l a p o z v a B e n k ő E l e k i s e l f o g a d j a , h o g y a z Alsóbüi F e l i r a t készítője szé­

k e l y i s l e h e t e t t .6 9 E z t kétséget kizárva i g a z o l n i természetesen n e m t u d j u k , s bár úgy látszik, h o g y a z alsóbűi fúvóka f e l i r a t a s z o r o s a n kapcsolódik a székely íráshoz, a z A l s ó b ű n talált emlék ö n m a g á b a n n e m dönti e l a kérdést, h o g y a székely írás v o l t - e v a l a h a összmagyar írás.

4.2. A z ír és betű szavak átv étele

A z e g y i k érv a m e l l e t t , h o g y a t e l j e s m a g y a r honfoglaló népesség i s m e r t e a székely írás előd­

jét, több kutatónál i s a z , h o g y e z a z írás j e l e n t i a m a g y a r n y e l v írásbeliségre v o n a t k o z ó , honfoglalás előtt átvett, török eredetű s z a v a i n a k művelődéstörténeti hátterét. N é g y i l y e n szót s z o k t a k e m l e g e t n i , e z e k a z ír, a betű, a szám, és a könyv.

A betű és a z ír valóban valamiféle írásbeliség ismeretét föltételezi, a szám és a könyv idekapcsolása eltérő okból, d e p r o b l e m a t i k u s .7 0 A z ír újabb etimológiája s z e r i n t a török ir- 'széthasít, bevág, b e m e t s z ' j e l e n t é s ű szóból származik, e z a z a l a k , i l l e t v e változatai és szár­

mazékai j ó l adatolható a török nyelvekből, ' k a r c o l , bevág, b e m e t s z , fát széthasít' jelentés­

b e n .7 1 A betű átadó a l a k j a a török bitig l e h e t e t t , és 'írás, szöveg, f e l i r a t , i r a t " v o l t a jelentése, e b b e n a jelentésben kerülhetett a m a g y a r b a i s .7 2

A z ír és a betű átvétele n y i l v á n v a l ó a n a z t j e l e n t i , h o g y a honfoglalás előtt a m a g y a r népesség már találkozott v a l a m i l y e n írásbeliséggel, a m e l y r e e z e k e t a s z a v a k a t v o n a t k o z t a t t a . Róna-Tas András s z e r i n t - így g o n d o l t a N a g y Géza és N é m e t h G y u l a i s - e z e k a s z a v a k a

6 7 M A G Y A R 2 0 0 0 ; G Ö M Ö R I 2 0 0 0 ; a z archeomágneses vizsgálatokról M Á R T O N 2 0 0 0 . M A G Y A R ( 2 0 0 0 , 1 2 8 , 3 1 . j . ) beszá­

molója s z e r i n t Bálint Csanád 1 0 - 1 1 . századinak t a r t j a a l e l e t e t .

6 8 G Ö M Ö R I 2 0 0 0 , 1 8 3 - 1 8 4 ; M A G Y A R 2 0 0 0 , 1 2 6 .

6 9 B E N K Ö 2 0 1 3 , 3 5 - 3 6 , 4 8 .

7 0 A szám elsődlegesen magára a szám fogalmára (egységnyi mennyiségre) v o n a t k o z i k ; a könyv s o k n y e l v b e n meglévő vándorszó, a m a g y a r b a n talán török eredetű, d e etimológiája b i z o n y t a l a n , lásd R O N A - T A S - B E R T A 2 0 1 1 , 5 9 0 - 5 9 3 .

7 1 R O N A - T A S - B E R T A 2 0 1 1 , 4 5 9 - 4 6 4 .

7 2 L I G E T I 1 9 8 6 , 2 6 1 - 2 6 2 ; R Ó N A - T A S - B E R T A 2 0 1 1 , 1 2 2 - 1 2 5 .

(15)

székely írás elődjének átvételével kerültek a m a g y a r b a .7 3 V i s z o n t már M u n k á c s i Bernát i s figyelmeztetett rá, h o g y c s a k a k k o r g o n d o l h a t j u k így, h a előbb h i t e l t é r d e m l ő e n i g a z o l n i t u d j u k , h o g y a székely írás elődírását a t e l j e s m a g y a r s á g i s m e r t e .7 4 H a v i s z o n t n e m így v o l t , a k k o r a r r a k e l l válaszolnunk, m i l y e n írásbeliség szolgálhatott hátterül e s z a v a k átvételéhez.

A m a g y a r o k a honfoglalást m e g e l ő z ő időben többféle írással találkozhattak - e z n e m j e l e n t i e g y b e n , h o g y m a g u k i s használták v o l n a e z e k e t a z írásokat, d e a z írásbeliség a l a p f o ­

g a l m a i t használhatták. A betű akár e z e k k e l a z írásokkal l e j e g y z e t t szövegekre i s v o n a t k o z h a ­ t o t t ; a z ír, h a valóban 'metszés, r o v á s ' v o l t a z e r e d e t i jelentése, c s a k a k k o r , h a m á r a z átadó n y e l v b e n fölvette a ' r ó ' mellé a z ' í r ' j e l e n t é s t . E z t - h o g y a z ír e t i m o n j a már a z átadó török n y e l v b e n i s j e l e n t e t t e a t o l l a l írást i s a fába rovás m e l l e t t - n e m zárhatjuk k i . D e a m a g y a r o k v a l a m i l y e n saját fejlesztésű - s o k s z o r k a r c o l t , vésett, rótt - n y u g a t i ótörök íráshoz k a p c s o ­ lódóan i s megismerhették a z írást m i n t tevékenységet, h i s z e n Kelet-Európában több török e t n i k u m i s használt saját írásrendszert.

4.3. A székelyek eredetének kérdése

A székely írást m á r legelső említésétől k e z d v e fölhasználták a székelyek származásáról szóló nézetek kialakításában, Kézaitól a t e l j e s krónikairodalmon és a 1 8 . század tudósain át egé­

s z e n n a p j a i n k i g . M i v e l e z a z írás c s a k a székelyekre j e l l e m z ő , elsősorban a z o k használják érvként, a k i k úgy vélik, h o g y a székelyek elődei önálló etnikumként c s a t l a k o z t a k a m a g y a r ­ s á g h o z :7 5 Kristó G y u l a s z e r i n t a székely írás "törökös j e l l e g e " bizonyítja, h o g y a székelyek török nyelvűek és kultúrájúak v o l t a k , K o r d é Zoltán i s úgy véli, h o g y a székely írás a széke­

l y e k török származásának e g y i k b i z o n y í t é k a .7 6 A z o k , a k i k a székelyeket - H u n f a l v y n y o m á n - a m a g y a r s á g többi részéből s z e r v e z e t t határőr c s a p a t n a k gondolják, érthetően n e m i g e n f o g l a l k o z n a k e székely s p e c i f i k u m m a l , h i s z e n nehéz magyarázatot találni a r r a , h o g y h a a székelyeket m a g y a r o k b ó l szervezték, a k k o r miért c s a k rájuk j e l l e m z ő e z a z írás. V a n n a k a z o n b a n kivételek: E n g e l Pál a székelyek s z o r o s a b b kazár k a p c s o l a t a i n y o m á n a k t e k i n t e t t e írásukat, B e n k ő E l e k p e d i g u g y a n n e m t a r t j a a székelyeket c s a t l a k o z o t t török e t n i k u m n a k , a z írást e s e t l e g e s e n mégis a dunántúli k o r a i székelységbe o l v a d t késő a v a r o k h o z k ö t i .7 7

N e m b i z t o s a z o n b a n , h o g y a székely írás a l k a l m a s a n n a k igazolására, h o g y a székelyek önálló etnikumként c s a t l a k o z t a k a m a g y a r o k h o z . A h h o z , h o g y e r r e használhassuk, több föl­

tételnek k e l l teljesülnie. T u d n u n k k e l l hozzá, h o g y a székely írás török eredetű - e z hozzá­

vetőlegesen teljesül, m e r t más lehetőség j e l e n l e g i tudásunk s z e r i n t n e m i g e n j ö h e t szóba.

T u d n u n k k e l l a z t i s , h o g y e r e d e t i l e g c s a k a székelyek használták e z t a z írást - a j e l e n l e g i a d a t o k alapján t o v á b b r a s i n c s o k u n k rá, h o g y m á s k é n t g o n d o l j u k . M i n t e m l í t e t t e m , a z A l s ó b ű n talált fúvóka n e m dönt e kérdésben, s m i n d e n m á s érv továbbra i s egyértelműen a székelyekhez köti e z t a z írást: a z a u t e n t i k u s , a z a z n e m tudósi használat c s a k Székelyföldre v o l t j e l l e m z ő , és a krónikások följegyzései arról szólnak, h o g y k i f e j e z e t t e n a székelyek ábé­

céje. S o k k a l többet k e l l e n e t u d n u n k a székely írás 1 3 . század előtti történetéről, d e e z z e l

7 3 R Ó N A - T A S 1 9 9 2 , 1 2 - 1 4 .

7 4 M U N K Á C S I 1 9 1 3 - 1 9 1 4 .

7 3 A székelyek eredetére vonatkozó nézetek típusait lásd K O R D É 1 9 9 3 , K O R D É 2 0 0 9 .

7 6 K R I S T Ó 1 9 8 0 , 5 7 ; K O R D E 1 9 9 3 . 1 0 ; K R I S T Ó 1 9 9 6 , 2 0 , 1 3 6 , 1 4 2 .

7 7 E N G E L 1 9 9 0 , 1 0 2 ; E N G E L 1 9 9 7 , 6 2 - 6 3 ; B E N K Ő 2 0 1 3 , 7 0 - 7 1 .

1 9 5

Figure

Updating...

References

Related subjects :