Folyóiratok A TOI Társaság / T e r e i n Deutscher I n g e n i e u r e / 1855-ben a l a k u l t

11  Download (0)

Full text

(1)

A TOI Kiadó Kiállitáaa Budapesten

1964 március 16-21 között r e n d e z t e meg a nyugatnémet V B I Kiadó könyvkiállitását Budapesten, az Akadémiai Könyvesbolt e r r e a célra átalakított üzlethelyiségében. A kiállitás változatos anyagán k e r e s z ­ tül megismerkedhettünk a kiadó múltjával és p i l l a n a t n y i tevékenységé­

v e l .

Folyóiratok

A TOI Társaság / T e r e i n Deutscher I n g e n i e u r e / 1855-ben a l a k u l t . Sajtóorgánuma ekkor i s a ma i s jól i s m e r t TOI S a c h r i c h t e n v o l t . A lap, j e l e n l e g Európa e g y i k legjelentősebb műszaki h e t i l a p j a , 9C COC példányban j e l e n i k meg h e t e n t e . 1856-ban i n d u l t a TOI Z e i t s c h r i f t . A több m i n t 100 éves múltra visszatekintő kiadvány mindenkor &z a d o t t k o r legújabb t e c h n i k a i színvonalát tükrözte. Mindkét kiadvány számos példányát bemutatták a kiállításon. Ezeken k i v t i l o t t láthat­

tunk számos, a magyar szakemberek által már jól i s m e r t folyóiratot i s , m i n t p l . a B r e n n s t o ft - W á r m e - K r a ft , az energiatechnikával, a S t a u b , a portecEaikával és poxhigíénével foglalkozó ssakfolyőirato- k e t. Ezeken kivül kiállított l a p o k a L u ftfa h r 1 1 e c b x i k -P.EUILÍahr1tech- n±k, amely a repülés és a repülőgépek elméletét és technikáját tár¬

g y a l j a , a Materialprüfung az anyagvizsgálat, a T e c h n i s c h e überwa- chung a biztonságtechnika, a Belzung-Lüftung-Eauetechnik, a f i i t é s és szellőzés s z a k l a p j a . K i n t ahogy a kiállítók elmondták, a kiállí­

tás jó propagandaeszköznek b i z o n y u l t , s o k u j előfizetőt t o b o r o z t a k a lapoknak. /A l a p o k természetesen a KTOTUEA-n keresztül fizethetők elő./

Kongresszusi kiadványok

Kevés műszaki kiadó f o g l a l k o z i k o l y a n s o k a t a különböző műszaki és tudományos kongresszusok anyagának kiadásával, mint a TOI Kiadó.

Érdekes v o l t a kiállított, f r a n c i a és német n y e l v e n m e g j e l e n t k i a d ­ vány, mely a PEAJT2 / F e d e r a t i o n dee A l l i a n c e e H a t i o n a l e s Européennes des I n g e n i e u r s / 1963 évi müncheni kongresszusának anyagát közli. Ké­

met oime: A u f t r a g u n s e r e r Z e i t an d i e T e c h n l k . A PEAKI célja a z e u ­ rópai műszaki fejlesztés és tervezés összehangolása. A kiadvány ké­

p e t ad az egyes országok leglényegesebb t e c h n i k a i vívmányairól.

K o n g r e s s z u s i kiadványok j e l e n n e k meg a két évenként m e g t a r t o t t VDI Deutschen I n g e n l e u r t a g anyagából i s .

A VDI 23 szakosztálya évenként 100-150 tudományos kiadványban számol be összejöveteleinek előadásairól.

(2)

TUS 1964.május-június Xl.évf. 4-5.szám S a r o z e t i kiadványok

A kiadó rendszeresen megjelenő és kiállított kiadványai az aláb­

biéi:

Deutsche K r a f t f a h r t f o r s c h u n g und Straesenverkeíirstechník Porecbung i m I n g e n i e a r w e e e n .

Grundlagen der L a n d t e c h n i k L u f t f a h r t F o r s c h u n g s b e r i c h t e T r a n s p o r t k e t t e

VDI Forsehungsheíte

Ezek a s o r o z a t i kiadványok szabálytalan időközönként j e l e n n e k meg. A elmükben megjelölt tágabb témakörökön belül egy-egy szám min­

d i g egy speciális részletproblémával f o g l a l k o z i k .

Rendszeresen j e l e n n e k meg a TOI B i c h t l i n i e cimü, könyvvé össze­

fűzhető l a p o k . Eddig 400 TOI Eichtlínie j e l e n i meg.

Könyvkiadás

A TOI Társaság könyvkiadó vállalata 1923-ben a l a k u l t . Kiállí­

t o t t műszaki könyvei közül k i k e l l e m e l n i a 8 féle TOI Handbuch-ot.

A kiállításon valamennyi könyv megrendelhető v o l t . Árukat f o ­ r i n t b a n l e h e t e t t leiegyenlíteni, tehát közületeknél semmiféle d e v i z a ­ k e r e t e t nem t e r h e l t a vétel.

A kiadványok, jellemzői

A TOI kiadványokra általában a pontosság, a megbizható adatköz­

lés jellemző. Főleg könyvtárosi szempontból hangsúlyozhatjuk k i . h o g y nemcsak valamennyi könyvet, de valamennyi folyóiratcikket i s ETO j e l ­ z e t t e l látnak e l . A folyóiratokban a borítólap után kivágható és k a ­ talóguscédulaként felhasználható s z a k o z o t t címfelvételeket találha­

tunk az egyes cikkekről. A könyvek k i v i t e l e tipográfiai szempontból példás, kötésűk i s általában szép. A kiadványokat számos p r o s p e k t u s i s m e r t e t i . Széket korlátlan számban bocsátották a közönség r e n d e l k e ­

zésére. H.E.ld.

ooooooocooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

o 0

o A ím szerkesztősége k e r e s i a MŰSZAKI KÖNYVIÁBOSOK o o TÁJÉKOZTATÓJA 1954 ás 1955 évi t e l j e s évfolyamait, v a - o o l a a i n t az 1961 évi 1 . és 1962 évi 1 . számait. Kérjük o l - o o vasáinkat, hogy amennyiben ezeket f e l tudják számunkra c o ajánlani, juttassák e l a l a p o k a t cimünkre: Országos 1SB- o o s z a k i Könyvtár és Dokumentációs Központ módszertani Osz- o

o tálya, Bp^ V I I I . muzeum-u.17. 0

o 0

ooooooooooooooooooooooooooooooooooocooooooooooooooooooooooooooo t

(3)

R i r e k - közlemények

A 148/1962.ez. MM.rendelet alapján az Országoe Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ - m i n t tankönyvtár - 1964 április 13-17 kö­

zött másodszor t a r t o t t különbözeti képesitő vizsgákat a korábban OMK vizsgát t e t t könyvtárosok részére. A vizsgára 56 könyvtáros J e l e n t ­ k e z e t t , de csak 32 fő j e l e n t meg. A vizsgaeredmények megoszlása:

kitűnő 4 fő j e l e s 7 "

Jó 15-"

közepes 6 "

elégséges - "

A különbözeti képesitő v i z s g a

alapján 32 könyvtáros s z e r z e t t középfo­

kú könyvtárosi szakképesitést.

P e l b i v j u k a f i g y e l m e t , hogy a legközelebbi különbözeti v i z s g a 1964 novemberében l e s z az OMKDK-ban. Kérjük mindazokat a könyvtároso­

k a t , a k i k OJK vizsgáv&l rendelkeznek és e d d i g még nem j e l e n t k e z t e k , de különbözeti vizsgát szándékoznak t e n n i , jelentkezésüket irásban

juttassák e l az OMEDK Módszertani osztályára /Budapest, 7 I I I . Múze­

um u.17./.

A könyvtári munkakörök képesítéshez kötéséről ée a könyvtá­

ros szakoktatásról szóló 148/1962/M.K.15./ MM.ez. utaeitás vég­

rehajtása keretében - kellő számú jelentkezés esetén - az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtártudományi Tanszékének irányításá­

v a l felsőfokú dokumentációs s z a k t a n f o l y a m i n d u l 1965 január 1-én.

A szaktanfolyam a h i v a t k o z o t t m i n i s z t e r i utasítás 2 . ^ l / b e ­ kezdés b/ pontjában, i l l e t v e 5.§-ában megjelölt könyvtárosképző szaktanfolyamok keretében ezúttal kizárólag m ű s z a k i d o ­ k u m e n t á c i ó s s z a k k é p z é s j e l l e g g e l kerül meg­

szervezésre.

A t a n f o l y a m szervezetére és működésére az e l B Ő t a n f o l y a m r a vonatkozó előiráeok irányadók. A t a n f o l y a m időtartama egy év. Az előirt k e r e t e k között a részletes t a n t e r v e t és tematikát - az e l ­ BŐ t a n f o l y a m tanulságai alapján - az ELTE Könyvtártudományi Tan­

széke és az OKDT Dokumentációs Bizottsága közösen dolgozzák k i . A s z a k t a n f o l y a m tandijának összegét a művelődésügyi m i n i s z t e r 104/1963./M.K.l./ M.M.sz. utasítása szabályozza.

A t a n f o l y a m csak kellő számú jelentkező esetén indítható meg.

A jelentkezést Írásban 1964_június 3 1 - i g az ELTE Könyvtártudomá­

n y i Tanszék elmére /Bp. v. P e s t i Barnabás u . l . / k e l l beküldeni.

A Jelentkezéshez az alábbi a d a t o k a t k e l l közölni:

1. Hév ée születési év,

2. Egyetemi, főiskolai végzettség megjelölése / m e l y i k egyetemen, mikor s t b . / ,

(4)

TMT 1964.május-június XI.ért. 4-5.szám

3. Munkahely megnevezése és elme, t e l e f o n j a , 4. Munkakor,

5. n y e l v i s m e r e t , 6. Lékeim,

7. A munkahely j a v a s l a t a , v a l a m i n t n y i l a t k o z a t erről, hogy a pályázó részére a t a n f o l y a m o n való részvételt a mun­

kahely lehetővé t e s z i .

A most eorrakerülő felsőfokú dokumentációs s z a k t a n f o l y a m r a azok a müeaskí dokumentáció területén dolgozók j e l e n t k e z h e t n e k , a k i k egyetemi vagy főiskolai oklevéllel rendelkeznek, ténylege­

sen dokumentációs munkakörben dolgoznak, s munkakörük ellátásá­

hoz a ssakképeés megszerzésének szükségességét a munkahely i g a ­ z o l j a .

Az előzetes jelentkezés alapján a s z a k t a n f o l y a m iránt é r ­ d e k l ő d ő k n e k j e l e n t k e z é s i k é r d ő i ­ v e t k ü l d e n e k k i , s a tanfolyamról való részletes tájékozódás céljából megbeszélésre hivják be.

Az EDK-bam u j a l a p o k r a helyezték a dokumentalisták képzését.

1963 őszén i n d u l t a Könyvtárosi főiskola első középfokú t a n f o l y a m a . A 3 éves tanulmányidő a l a t t a t a n t e r v b e n többek között a következő szaktárgyek szerepelnek: a dokumentáció és a tájékoztatás története és a s e r v e z e t e , elmélete ée módszerei, s dokumentációs és információé t e c h n i k a , bibliográfia, könyv-, folyóirat- ée ujeágiameret, s z a k i r o ­ d a l m i propaganda, tudományiameret s t b . A hallgatók ezen kivül köte­

lező oktatásban részesülnek három Idegen nyelvből, v a l a m i n t győrs­

éé gépirásból. A szakmai g y a k o r l a t i d e j e 40 hét. A t a n f o l y a m h a l l g a ­ tói államvizsgán n y e r i k e l a d o k u m e n t e l i e t a szakképesítést.

A már dolgozó munkaerők továbbképzésének, v a l a m i n t a dokumenta­

listák felsőfokú képsásének feltételeit j e l e n l e g mág vizsgálják.

/ Z e n t r a l b l a t t für B i b l i o t h e k s w e s e n , 1964.1./

Az ASLIB az a n g l i a i Indexelő Egyesülettel karöltve ez év márci­

usában rövid t a n f o l y a m o t indított könyvek és folyóiratok tárgymuta­

tójának /indexének/ kéezitéee témakörben. A t a n f o l y a m előadásain az indexelés elméleti a l a p j a i t ée a mutatók készitéeének gyakorlatát sajátították e l a hallgatók. Külön f i g y e l m e t s z e n t e l t e k a kumulatív indexek késaltéeének. /ASLIB Proceedings, 1964.2.sz./

:::

(5)

H i r e k - közlemények

Az Egyesült Államok legfőbb állami kutatási s z e r r e , a N a t i o n a l Science Foundation 46 000 dollár összegű három érre terjedő szubven­

ciót biztosított az I l l i n o i s - 1 Egyetemnek tudományos tájékoztatási szakemberek u j program e z e r i n t i kiképzésére. E program keretében a biológia és kémia területén képeznek információs szakembereket,akik az a d o t t természettudományi szak m e l l e t t elsajátítják az információ­

közlés technikáját, a számológépek használatát, v a l a m i n t a kutató- tudósokkal való együttműködést a tájékoztatás problémáiban.

/ASLIB Proceedings, 1964.2.BZ./

Az a n g l i a i Hortbampton C o l l e g e o f Advanced Technology, London, mérnöki főiskolán a m u l t évben m e g i n d u l t információs mérnöki, nappa­

l i tagozatú egyéves továbbképzés s i k e r e s e n h a l a d , és ez év őszén u j a b b c s o p o r t k e z d i meg a tanulást. A kétéves e s t i t a g o z a t i s f o l y ­ t a t j a munkáját és ősszel ujabb c s o p o r t o t i n d i t .

/ASLIB Proceedings, 1964.2.sz./

Az ózdi Kohászati Üzemek vállalatvezetósége, pártbizottsága és s z a k s z e r v e z e t i bizottsága a Műszaki Könyvtár és Propaganda I r o d a 196? évi tevékenységét értékelve annak dolgozóit: CSAUK Jenő vezetőt, dr.LOPTÁK Zoltánná szakkönyv-tarost és SZÁKAZ Lajoa&é gépirónőt k i ­ tüntetésben, 1 1 1 . pénzjutalomban részesítette.

A T e x t i l i p a r i Műszaki és Tudományos Egyesület Tájékoztatási Munkabizottsága felmérést f o l y t a t o t t tájékoztatás helyzetéről a t e x ­ t i l i p a r b a n . Ennek során kiderült, hogy a vizsgált t e x t i l i p a r i üzemek több m i n t kétharmadában egyáltalában nem f c l y i k b e l B Ő tájékoztató munka. 1000 t e x t i l i p a r i műszaki dolgozó közül 5 - tehát minden 200- i k - j u t csak hozzá a vállalaton belüli külföldi irodalomkutatás eredményeihez vagy bibliográfiájához. A l e n - k e n d e r iparágon belül vizsgálat alá került 14 üzem 1033 műszaki dolgozójából az OMKDK és egyéb tájékoztató anyagok olvasóinak száma 4 fő! belső referátumok és címfordítások száma 1 db! Fordítási oldalszám 26, bibliográfiák száma: 0. /Ezek az adatok az 1962 évre vonatkoznak./

/Figyelő, 1964. 15.sz./

A Kenderfonó- és Szövőipari Vállalat az egyes különlegesen érde­

kes témákból külön referáló üléseket t a r t a n a k . Az első referáló ülé­

sen a vállalat igazgató főmérnöke i s m e r t e t t e a h a n n o v e r i textilgépki- állitáson b e m u t a t o t t szövőelőkészitő gépeket.

(6)

TMI 1964.méjua-juniua n. é v f . 4-5.szám

Március 28-áxt n y i t o t t a meg dr.CSABADI György Közlekedés- és Postaügyi m i n i s z t e r az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumentációs Központ székházában /Budapest, V I I I . Múzeum a. 17./

*Á. magyar hidépitée fejlődése"

cimü kiállítási. '

A kiállítást a Művelődésügyi Minisztérium Műszaki Emlékeket ByilTántartó és Gyűjtő C s o p o r t j a az Országos Műszaki Könyvtár és Do­

kumentációs Központtal és az érdekelt s z e r v e k k e l /KPK Vasúti h i d o s z - tály, KPM Közúti hidosztály, ÜTATBBV, Ganz-Mávag hidgyáregység, Ma­

gyar Kábel Müvek, Eidépitő Vállalat, Építőipari és Közlekedési Műsza­

k i Egyetem Acélszerkezetek Tanszék, Közlekedési Múzeum, Múzeumi Isme­

retterjesztő Központ Propaganda Irodája/ közösen r e n d e z t e .

A kiállítás nem kíséri végig, és nem m u t a t j a be részleteiben a magyar hídépítés fejlődését, de rámutat mindazokra a jelentős e r e d ­ ményekre, amelyeket a magyar hídépítők nemcsak h a z a i , hanem nemzet­

közi v i s z o n y l a t b a n i s elértek.

Bemutatásra kerül az u j Erzsébet h i d nagy modelljén kivül a Kossuth h i d és több újonnan épített h i d m o d e l l j e i s . Tablókon látha­

tók a magyar hídtervezés és hídépítés kimagasló eredményei, a 17.szá­

zadtól egészen n a p j a i n k i g . A kiállítás sok régi fényképen és e r e d e t i dokumentumon keresztül i s m e r t e t i meg a látogatót nemcaak az e r e d e t i h i d a k k a l , hanem a hidelmélet /méretezési eljárás, hidszabályzat,kép­

lékeny alakváltozás, kihajlás s t b . / magyar úttörő munkáival i s . Har­

minc felvételből álló, kivilágított képsorozat s z i n e s d i a p o z i t i v e k e n m a t a t j a be a magyar h i d a k a t és a magyar hídépítés legjelentősebb moz­

z a n a t a i t . Az ugyancsak kiállított bélyeggyűjtemény b e m u t a t j a a világ minden tájáról mindazokat a bélyegeket, amelyeken h i d a k kerültek áb­

rázolásra.

A kiállítás alkalmából j e l e n i k meg dr.VAJDA Pál: "A magyar híd­

építés" cimü müve, amely mintegy 200 kizárólag idegen nyelvű s z a k i r o ­ d a l m i utalást s o r o l f e l a magyar hídépítés kimagasló eredményeiről.

A kötet 34 mélynyomása képen a l e g f o n t o s a b b magyar h i d a k k a l i s m e r t e ­ t i meg az olvasót.

A Műszaki Könyvkiadó által a B u d a p e s t i Nemzetközi Vásáros r e n ­ d e z e t t könyvkiállítás területe idén mintegy 25 £-kal nagyobb v o l t az eddiginél, a kiállítók száma p e d i g megközelítette a százat. Az e l - múlt évek t a p a s z t a l a t a i alapján ezúttal - az olvasók igényeihez a l - kalmazkodva - a könyveket nem kiállítónként, hanem témacsoportokra bontva mutatták be, ami az anyag jobb áttekinthetőségét és a látoga­

tók könnyebb tájékozódását szolgálta. A kiállított műveket - a m u l t evek gyakorlatához hasonlóan - az érdeklődők h e l y b e n megvásárolhat­

t a k , i l l . megrendelhették. /Vásár Híradó, 1964. 2.sz./

(7)

E i r e k - közlemények

Március havában közlekedési f i l m h e t e t t a r t o t t a k a T e c h n i k a Házé­

ban, amelyen több m i n t 50 magyar, a n g o l , b e l g a , csehszlovák, f r a n c i a , l e n g y e l és német f i l m e t v e t i t e t t e k a vasúti, légi és közúti közleke­

dés, a hajózás legkorszerűbb módszerei, a balesetelháritás t e n n i v a ­ lói, a különböző f o n t o s épitési eljárások és az i d e g e n f o r g a l o m tárgy­

köréből. A Közlekedési Dokumentációs Vállalat f i l m j e i n e k rendezői és operatőrjei e d d i g k i l e n c külföldi ée'tizenkét h a z a i d i j a t kaptak a különböző filmfesztiválokon. Az elmúlt évben 6521 esetben m i n t e g y 870 000 néző előtt vetítettek szakmai f i l m e k e t .

Mr. H.A.WHAILEX, a l i b r a r y Science A b s t r a c t e szerkesztője, a könyvtári és dokumentációs kivonatoló szolgálat különböző módozata­

i t tanulmányozta Washingtonban, majd Európában és a Szovjetunióban f o l y t a t j a tanulmányait. Kutatásainak eredményeit bibliográfiai szem­

pontból nemzetközi jelentőségű összefoglalóban i s m e r t e t i .

A L i b r a r y o f Congress központi katalógust állit össze mindazok­

ról az optimális feltételek m e l l e t t készült, archivumokban őrzött alappéldányokról, amelyeket a m e r i k a i könyvtárak ée mikrofilm-másola­

t o k a t készítő vállalatok könyvekről, folyóiratokról, hírlapokról, más n y o m t a t o t t anyagról és kéziratokról készítettek, 1 1 1 . szándékoz­

nak késziteni. A L i b r a r y o f Congress felkéri az összes m i k r o f i l m ­ kiadókati könyvtárakat, k e r e s k e d e l m i kiadókat, kormányzati vagy más s z e r v e k e t - jelentsék be egy e r r e a célra készült adatgyűjtő l a p o n meglévő, vagy előkészületben lévő m i k r o f i l m j e i k e t . Az adatgyűjtő l a ­ pokat a L i b r a r y o f Congress kérésre megküldi. Tájékoztatást ad: U n i ­ on C a t a l o g D i v i s i o n , L i b r a r y o f Congress, Washington, D.C. 20540.

/ I n f o r m a t i o n B u l l e t i n 22.k.44.sz.

Az " I n t e r n a t i o n a l m i c r o g r a p h i c congress" Philadelphiában 1964 április 21-23-án értekezletet t a r t o t t , melynek kitűzött tárgyas nem­

zetközi együttműködés a mikromásolatok készítése terén.

/ B u l l e t i n des B i b l i o t h e q u e s de francé, 1964.1./

' A d r e z d a i Műszaki Egyetem Könyvtára - fényképészeti üzemének tehermentesítésére - 1964 január 1-től reprodukciós készüléket ál­

lított f e l a folyóirat-olvasóteremben. Ennek segítségével az o l v a ­ sók maguk készíthetnek mikrofilm-másolatot az egyáltalán nem, vagy

(8)

TKT 1964.május-juniue 11.ért. 4-5.szám

CBOÍ rövidebb időre kölcsönözhető folyóirat- ée olvasó-tered i r o d a ­ lomról. A szükséges f i l m e t a könyvtár pénztáránál l e h e t megvásárol­

n i . A készülék máris nagy népszerűségnek örvend.

/ K i t t . W i s s . B i b i . DDR. 1964. 2.ez./

Az I.C.P. / I n d t t s t r i a l and Commercial P h o t o g r a p b e r / 3. kötetének 4.száma 28 o l d a l a s c i k k e t közöl a dokumentum-reprodukcióról. A c i k k az eljárás ée a gép kiválasztását, ibolyántúli sugarak használatát, i n f r a vörös ée ezüst halogénsó alkalmazását, az e l e k t r o s z t a t i k u s és az e l e k t r o l i t i k u s eljárásokat, a kópiák sokszorosításának módját,vé­

gül az eljárás költségeit i s m e r t e t i .

Az OKFB-DÁB gépesítési m u n k a c s o p o r t j a keretében elkészült "A do­

kumentáció félautomata r e n d s z e r e i " c. résztanulmány, melynek előze­

t e s megvitatását a DAB kibővített intézőbizottsága a DAB gépesítési m u n k a c s o p o r t j a t a g j a i n a k bevonáséval május 23-ra tűzte k i .

Az TJJEESCO 2.ez. kutatócsoportja 1963 november 1 1 - 1 6 - l g Moszkvá­

ban ülésezett A.I.MXHAJLOV p r o f e s s z o r elnökletével. A megbeszélések tárgya: a u t o m a t i k u s dokumentáció, raktározás és visszakeresés.

/ S l b l i o g r a p h i e Documentation T e r a i n o l o g i e , 1964.1./

e

:•:

Az UNESCO szervezésében 1963 és 1964 folyamán több c s o p o r t o t alakítottak és a l a k i t t a t n a k , hogy elősegítsék a tudományos dokumen­

tációra vonatkozó t e r v e k altalános koordinálását. Az első c s o p o r t t a v a l y szeptemberben k e z d t e meg munkáját Philadelphiában. Elnöke M.G.

KILES Conrad, a B i o l o g i c a l A b s t r a o t s igazgatója. Összejövetelén 12 országból 27 résztvevő és 8 megfigyelő v o l t j e l e n .

/ S l b l i o g r a p h i e Documentation l e r m i n o l o g i e , 1964.1./

:

s

:

Az a m e r i k a i S p e c i a l L i b r a r i e s A s e o c i a t i o n /Szakkönyvtárosok Szövetsége/ és az Amerioan Documentation I n s t i t u t e / A m e r i k a i Doku­

mentációs Intézet/ kczös munkacsoportot állit f e l abból a célból, hogy a műszaki tájékoztatás problémáinak megoldására irányuló törek­

vésüket eredményesebbé tegyék. A közös munkacsoport felállítására az

(9)

Hírek - közlemények

ösztönzést az un. WEINBERG-jelentés a d t a , amelyet az Elnöki Termé­

szettudományos Tanácsadó Bizottság t e t t közzé, ezen a elmen: Science, Government, and I n f o r m a t i o n : The r e e p o n s i b i l i t i e a o f t h e t e c h n i c a l community and t h e Government i n t h e t r a n e f e r o f i n f o r m a t l o n " /Termé­

szettudomány, kormányzat és a tájékoztatás: a műszaki intézmények és a kormány felelőssége a tájékoztatási anyag terjesztésében./

/ L i b r a r y Journal,1963.14.sz./

A N a t i o n a l Science F o u n d a t i o n megbízásából a b e t h e s d a i /Mary­

l a n d / Documentation I n c o r p o r a t e d vállalat nyilvántartásba v e s z i a kelet-európai államok /Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, L e n g y e l ­ ország, Magyarország, NDK és Bománia/ könyvtári, dokumentációs és tá­

jékoztatás-technológiai időszakos irodalmának egyéves anyagát. Az időszaki kiadványokon felül számba v e s z i k azokat a dokumentációval foglalkozó monográfiákat és egyéb kiadványokat i s , amelyekről az időszaki kiadványokban említés történik. Az e m i i t e t t anyag mindazon müveiből, amelyek a kelet-európai dokumentációt illetően r e p r e z e n ­ tatív jellegűnek tekinthetők, t e l j e s címleírással angol nyelvű r e f e ­ rátumokat k e s z i t e n e k . Ezeket a FID és az a m e r i k a i szakégyesületek rendelkezésére bocsátják.

/ S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n Botes, 1963-1964.6.ez./

M e g j e l e n t a "Tudomány és t e c h n i k a újdonságai magyar n y e l v e n " c.

annotált ajánló bibliográfiai s o r o z a t 8.szama, "Hevítés szabályozott atmoszférában".

A kiadvány ingyenes, és az Országos Műszaki Könyvtár és Dokumen­

tációs Központ Olvasószolgálati osztályától /Bp. V I I I . Múzeum u.17./

igényelhető.

A B a t i o n a l S c i e n t i f i c F o u n d a t i o n / A m e r i k a i Nemzeti Tudományos A l a p / S c i e n t i f i c I n f o r m a t i o n Botes c. kiadványa i s m e r t e t i a tudomá­

nyos tájékoztatás terén k i f e j t e t t tevékenységét, a h a z a i és nemzet­

közi szervek munkáját, elméleti és g y a k o r l a t i problémákat.

/ B i b l i o g r a p h l e Documentation T e r m i n o l o g i e , 1964.1./

A Japán Tudományos és Műszaki Tájékoztatási Központ a d a t a i s z e ­ r i n t Japánban közel 2500 elsődleges tudományos periodikát adnak k i és a másodlagos periődikák száma i s erősen megnövekedett.

/ B i b l i o g r a p h l e Documentation T e r m i n o l o g i e , 1964.1./

(10)

TMT 1964.május-Június Xl.évf. 4-5.szám 1964 január 1-án megkezdődött a l i p c s e i Deutsche Bücherei ée a b e r l i n i Deuteche S t a a t s b i b l i o t b e k fényképészeti ée könyvkötő üzemei munkateljesitményének összehasonlítása. Első Ízben történik a német könyvtártörténetben, hogy ez a két vezető nemet könyvtár szerződés­

ben megállapított összehasonlítási normák alapján e g y b e v e t i egy-egy osztályának munkateljesítményét ée rentabilitását. A két könyvtár dolgozói közül a l a k u l t bizottság negyedévenként kiértékeli a munkát e egyúttal előkészíti a következő év teljesítményének magasabb s z i n ­ t e n való összehasonlítását. A két könyvtár további célja, hogy e z t a teljesítmény összehasonlítást munkaversennyé f e j l e s s z e és e z z e l m i ­ nél hatékonyabbá tegye a munkatársak alkotó munkakedvét.

/ M i t t . W i s s . B i b l . DDR. 1964. 2.sz./

A Somi gazdasági kerületben verseny i n d u l t a műszaki tájékozta­

tás ée propaganda j o b b megszervezéséért. A verseny 196? július 1-től december l - i g t a r t o t t . A könyvtárak számára komoly f e l a d a t o k a t vé­

geztek a könyvtári propaganda növelése, a mozgókönyvtárak számának emlése, a különböző munkamódszerek alkalmazása, kiállítások rendezé­

se, olvasói konferenciák szervezése s t b . terén.

/ T e h n i c s e s z k i e B i b l i o t e k i SzSzSzR 1963. 10./

Az Észt SzSzS Műszaki Tájékoztató H i v a t a l a 1963-ban megszervez­

t e a köztársaság műszaki könyvtárainak módszertani irányítását és módszertani anyaggal való ellátásét. E z t a tevékenységét első lépés­

nek tekinthetjük az egységes könyvtári és bibliográfiai módszerek megteremtése felé.

/Tahnieeeezkie B i b l i o t e k i SzSzSzR 1963. 10./

Suba n e m z e t i könyvtára két központi katalógus felállításán d o l ­ g o z i k :

1 . Subái könyvek és brosúrák,

2. Subái kutatóintézetek tudományos és műszaki kiadványainak központi katalógusa.

/ B i b l i o g r a p h l e Documentation T e r m i n o l o g i e 1964. 1 . /

:

:

:

A " L ' a r c h i t e c t u r e f r a n e a i e e " c. folyóirat 1963. július-augusz­

t u s i 251-252. száma t e l j e s egészében a franciaországi és külföldi könyvtárépitéssel f o g l a l k o z i k . Mintegy 100 legkülönbözőbb t i p u s u u j könyvtárépület leírása, képe, t e r v - és a l a p r a j z a található a folyó­

i r a t b a n . .

(11)

H i r e k - közlemények

A prágai Küezaki Kiadó évente mintegy 350 monográfiát ad k i kö­

z e l 3 000 000 példányban és 44 műszaki folyóiratot j e l e n t e t meg. A Kiadó kezdeményezésére 1959-ben olvasóklub a l a k u l t , melynek 1963-ban 36 000 t a g j a v o l t . A tagok a m u l t évben 453 kiadvány 300 000 példá­

nyát rendelték meg 6 000 000 ceenkorona értékben.

/ Z e n t r a l b l a t t für B i b l i o t h e k s w e s e n , 1964. 1 . /

A Szovjetunióban a m u l t évben elhatározták egy középázsiai köz¬

társaságközi tudományos-műszaki tájékoztató és propaganda intézet felállítását, több fiókintézettel.

/ T e h n i c s e s z k i e B i b l i o t e k i SzSzSzB, 1963.9./

Lengyelország műszaki és gazdasági tájékoztató-hálózatát az utóbbi években erősen kiszélesítették. 19 központi, 148 szakterüle­

t i és kb. 500 üzemi tájékoztató-központot léteeitettek, amelyek ösz- szesen 372 tájékoztató kiadványt adnak k i .

/ Z e n t r a l b l a t t für B i b l i o t h e k s w e s e n , 1963. 12.sz./

D j tájékoztató központ létesült az USA-ban: K u c l e a r S a f e t y I n ­ f o r m a t i o n Centre /HSIC/, melynek f e l a d a t a a nukleáris biztonságra vonatkozó bibliográfiák készitése és á felmerülő kérdések a n a l i t i k u s megválaszolása.

/ B i b l i o g r a p h l e Documentation T e r m i n o l o g i e , 1964.1./

Varsóban a Szabadalmi H i v a t a l o n belül szabadalmi tájékoztató­

intézetet alapítottak. Az intézet a kül- és belföldi szabadalmak mű­

s z a k i , gazdasági és j o g i kérdéseivel f o g l a l k o z i k . H a v i kiadványában a belföldi szabadalmi leírásokat i s m e r t e t i , kéthavonként pedig a külföldi szabadalmakról ad számot.

/ Z e n t r a l b l a t t für B i b l i o t h e k s w e s e n , 1963. 12.sz./

Figure

Updating...

References

Related subjects :