• Nem Talált Eredményt

Irodalom

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "Irodalom"

Copied!
2
5
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

31

I R O D A L O M .

A t i s z t e s s é g t e l e n ü z l e t i v e r s e n y . (Der unlautere Wettbewerb im Handel und Gewerbe und dessen Bekämpfung. Von Jul. Bachem 'Rechts- anwalt. Verlag von J. P . Bachem, Köln.) Kimerítő és ügyesen összehor- dott példákkal magyarázza szerző azt a tisztességtelen versenyt és reklám- hajszát, a mely a forgalom mai viszonyai közepette lábra kapott és a felhozott példák meg azok magyarázatai alapján ahhoz az eredményhez jut, hogy ideje volna, miszerint a polgári törvénykönyvbe utat találnának a code civil m i n d a z o n i n t é z k e d é s e i , a m e l y e k a eoncttrrmce (léloyitle-ról szó- lanak. Es a mit Bachem mond, az sem nem alaptalan, sem nem észszerüt- len. Csak egyben téved a tudós jogász szerző; abban, liogy egyre különb- séget óhajt tenni tisztességes kereskedő, meg nem tisztességes és tisztes- séges iparos, meg nem tisztességes között. Ilyen klassificátiot az erkölcsi bíróság előtt meg lehet csinálni, de ott, a hol az igazságot formákhoz kötik, nem. Nagyot látszom mondani, de Bachem okoskodásaira én azt merem mondani, hogy manapság már általában nincsen „kereskedő". Az emberek ezrei, férfi és asszony, a kik életczéljukat, más irányban eltévesz- tették, könnyen válnak kereskedőkké, ha üzletet nyitnak és czégüket be- jegyeztetik a czégjegyzékbe, vagy a törvény rendelkezései szerint ipar- engedélyt szereznek. Ez az oka aztán, hogy a kereskedők között nincsen testületi szellem; e nélkül pedig a világ összes büntető kódexei sem segítenek ama versenygésen, a mely sokszor elfajul — mivel hogy élni kell!

A j o g - ós á l l a m t u d o m á n y o k e n c i k l o p é d i á j a . (Encj'klopiidie der Rechts- und Staatswissenschaften, als Einleitung in deren Studium. Von Dr. Mathias Jiathowsky, Juristenpriifecten und Bibliothekar der k. k. There- sianischen Akademie. Wien, Alfred Hölder, 1892.) Az igazság ideális esz- ménye az ethikai j o g ! Az emberi gondolkodás által kieszelt formai igaz- ság, positiv jog, amannak gyakorta párja, ¡de sokszor ellensége is. Amig a bírónak csak a positiv, á fennálló törvényeken alapuló jogot alkalmaz- hatja, addig az ethikai jog ott alkalmazandó, a hol a positiv hiányzik. Ez a kiinduló pontja, filoso'fiai állása, a fentebb mondott mii szerzőjének.

Nem e folyóiratba való, liogy a miiről részletes bírálatot adjunk, de a mű szellemének magas szárnyalása, gyakorta meglepő, fordulatos definíciói megkövetelték, hogy e rövid nehánv' sorban megemlékezzünk róla. (b. p.)

K e r e s k e d e l m i s z a k o k t a t á s . Havi folyóirat. A kereskedelmi iskolai tanárok értekezletének megbízásából szerkeszti Dr. Schaulc Béla. A keres- kedelmi szakoktatás ma már rendkívül fontos szerepet játszik a tanügyi politikában, ele egyszersmind mélyen belenyúl közgazdasági életünkbe is.

Mint tanoncz-iskola népnevelésünk számot tevő factora, mint kereskedelmi középiskola a müveit polgár- és hivatalnokosztály jelentős contingensét szolgáltatja, mint női és másféle szaktanfolyam a kereskedelmi ismeretek- nek mind tágabb körben való terjesztésére van hivatva, végre a kereske- delmi iskolák tanárainak képzésénél az egyetemi élettel lép összeköttetésbe.

S ezek mellett szakadatlan kölcsön-hatásban kell állania a gyakorlati élet- tel, belőle kell hogy merítse irányát, czélját, E jelentős feladatával szem- ben kereskedelmi szakoktatásunk ínég mindig nem áll azon a fokon, a melyen szép és gyakorlatilag fontos cz áljára való tekintettel állnia kellene Tanoncz-iskoláink általánosságban nem mutatnak fel kellő eredményt, kereskedelmi középiskoláinknál sajnálatos zavar ós kapaszkodó versengés

(2)

észlelhető, szaktanárok képzése dolgában jóformán semmi sem történik, s a kereskedelmi gyakorlat emberei ridegen zárkóznak el elölünk, valamint mi is gyakran hajlandók vagyunk közvetetten tapasztalaton alapuló taná- csaikat csekélybe venni. Kereskedelmi középiskoláink tanárságának csak egy része tartozik szorosan véve ez intézetekhez, a többi bejáró vagy óraadó á főfoglalkozására nézve gymnasiumi, reáliskolai, jogakadémiai tanár, vagy pénzintézeti hivatalnok. Ezen úgyszólván évről-évre változó elemek közepette hiányzik egy szilárd központ, mely körül e sok diver- gens elem kristályosodik, s mely bizonyos elvi kérdésekben megállapodásra jutván, nem engedi, hogy minden ujabb alakulásnál, minden ujabban fel- vetődő kérdésnél centrifngálisan fusson szerteszét az egész felületesen összerótt társaság. Erezték ezt azok a tanártestületek, melyek a kereske- delmi iskoláknak Pozsonyba ez év juliusára összehítt értekezletére kép- viselőt küldtek, vagy legalább Írásban jelentették, hogy kész örömmel karolják fel az egyesülés eszméjét. A megjelentek közt ritka egyértelmű- ség mutatkozott a fent mondottak elismerésében. A tanácskozás erre vo- natkozó első pontjánál valamennyi felszólaló hangsúlyozta annak szüksé- ges voltát, hogy a kereskedelmi iskolák tanárai magukat mint ilyenek érezzék és összetartozóságukat külsőleg is kifejezésre juttassák. Es igy jött létre a kereskedelmi iskolák tanárainak tömörülése, melynek első eredménye az volt, hogy az Országos Középiskolai Tanáregyesület elha- tározta, hogy a kereskedelmi szakoktatást jövő évi közgyűlésén külön szakosztály fogja képviselni. Az értekezlet továbbá egy szakfolyóirat meg- indítását határozta el. Ennek folytán indult meg a „Kereskedelmi Szak- oktatás" cziintl havi folyóirat, melynek beküldött, első száma a következő czikkeket tartalmazza:

Kereskedelmi középiskoláink jelene. Havas Miksa.

Az iskola és a gyakorlati élet. Róna Zsigmond.

JTŐk a kereskedelmi pályán. Wii/csy József.

A biztosítás az iskolában. Horváth Géza.

Tökéletes-e a kettős könyvvitel ? Szilágyi Álachtr.

A folyóirat, szükségletet pótol és a beküldött első szám eléggé jól

•Van szerkesztve; fennállása azonban nézetünk szerint nagy nehézségekbe fog ütközni és pedig nemcsak az olvasóközönség közönyénél fogva, hanem, mert ezen a téren nagyon kevés szakíró létezik, aki valódi irodalmi érték- kel biró dolgozatokat volna képes produkálni.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Rawls szerint tehát az interperszonális összehasonlításnak nem arra kell fóku- szálnia, hogy a társadalom tagjai mennyiben élnek az alapvető javak által adott

Ebbôl azonnal kiolvasható, hogy mind a nehéz magok hasadása, mind pedig a könnyû magok fúziója (nukleáris) energiát szabadíthat fel.. A 266 stabil atommag mellett ma már

A kormányzati oldal pedig a tárgyalás eredményeként alakíthatja a szakszervezetek fellépését (a konföderáci- ókon keresztül a vállalati szervezetek

Megéreztem, hogy nem vagy hatalom, nem vagy az élet ura, csupán emberképzelte rém az örökkévalóság

seli s ugy tartja meg magának, mintsem hogy kölcsön pénzb51, - mely miatt ősi öröksége is könnyen máshoz vándorolhatna, - uj, de rosz kabátot vásároljon:

Érdemes felfigyelni Posgay Ildikó következı véleményére: „Mivel az el kell menjek szerkezet megvan az erdélyi értelmiségiek nyelvében és nagyon gyakori a magyarországi

század elején, amikor már a magyar nyelvtörténet oktatása termé- szetes része a magyar nyelv oktatásának, szükségességének megkérdőjelezése fel sem merül

Tudjuk tehát, hogy sokkal több gyakorlati feladat kell, át kell alakítani a tanár- diák vi- szonyt, és ki kell használni a jó kommunikációs képességben rejlő

Akkor még úgy gondoltam erre, hogy ez amolyan „kötelesség”, amit teljesítenem kell.. Hat hónap ut|n leszereltek, a tanulm|nyaim alatt úgynevezett

A klasszikus zene és a popzene közötti feszültségről, a szórakoztatáshoz való eltérő hozzáállásukról elmélkedve azt írja, hogy „a klasszikus zene szemszögéből

Ha bármilyen problémájuk van, nagyon szívesen segítek és elmond- hatom, nem volt olyan alkalom, hogy úgy álltam volna a dologhoz, hogy nem érek rá vagy nincs

zásánál azt kell tekintetbe kell venni, hogy mi az a minimális, maximális és optimális idö, amit egy olvasóra lehet, illetve kell fordítani..

Az élelmiszerek átlagos indexe tehát au- gusztus óta szakadatlan emelkedést mutat, még pedig növekvő arányban, míg ezzel szem- ben a többi árúk átlagos indexe még októ-..

A könyvtári közösségi tér célja, hogy mindenki számára elérhető legyen, teret adva személyes találkozóknak, műhelybeszélgetéseknek, közösségi kapcsolatok- nak,

Nem mellékes az sem, hogy egyet kell értenünk Wersiggel (1991), aki megállapítja, hogy az információtudomány olyan posztmodern tudomány, amely „a klasszikus tudománnyal

társairól és a kortárs-irodalomról Bölöni György ad —, másrészt az a kép, amit cikkei áttekintése során Bölöni pályájáról kapunk, fontos szerepéről a

Ilyen is lehet, dehát a kultúrának a hatása hosszú lejáratú, és azzal csak úgy érdemes foglalkozni, hogy majd egy következő generációnak a gondolkodás- módja, az etikája,

Néhány hónappal ezelőtt megjelent egy hosszú cikk a Magyar Nemzetben Múl- tunk kacatjai címmel (Vásáry, 2015) – igaz az alcíme az volt, hogy Kell-e nekünk

Elterveztem, hogy majd rajzolok neked lenn a hóban, a kertajtót bezárom, hogy ne lássa senki.. A

Kiss Tamás: „Akinek nincsen múltja, annak szegényebb a jelene is, avagy messzire kell menni ahhoz, hogy valaki látszódjék…” In Juhász Erika (szerk.): Andragógia

Amennyiben az ellenség fogalmát keressük, úgy olyan jelzésekre lelünk, amelyek azt írják elő, hogy milyen módon kell kezelni az ellenséget, hogyan kell

Szókratész (i.e. 469-399): Az egyetlen emberi megismerést tükröző tudást, a fogalmat hirdeti. Ezen fogalmak ismerete jelenti az erkölcsi viselkedés kötelező

Nepomuki Szent János utca – a népi emlékezet úgy tartja, hogy Szent János szobráig ért az áradás, de tovább nem ment.. Ezért tiszteletből akkor is a szentről emlegették