Religio, 1853. 1. félév

Teljes szövegt

(1)

r e 2 § 0

B U I U I .

CATH. POLITICOEGYHÁZI ÉS IRODALMI LAP.

1853. ELSŐ FÉLEY.

j S8

%

[ü lefo adliaii Eli

s g & l í r a k t á r i d

TULAJDONOS ÉS SZERKESZTŐ

D A N I E L I K J Á N O S .

P E S T E N , 185 4 .

NYOMATOTT EMICH G U S Z T Á V K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N .

(2)
(3)

TARTALOM-JEGYZÉK

A , R E L I G I O ' 1 8 5 3 . I. F É L É V I F O L Y A M Á H O Z .

a frankfurti röpirat 24, 56,

É r t e k e z é s e k .

Olvasóinkhoz . . . . .

Szabad tanórák sz. P á l leveleiből . . . . 2, 3, A társadalmi élet nem legkisebbik b a j a

Hitvallástétel , Vasmegyei kolostorok . . . 8, 9, Mellképek a jezsuitarend történetéből 10, 11, 12, 14, 23, A kápolna hivatása a papnevelő házakban

Az egri érsek nagyböjti körlevele

A catli. é r d e k e k r ő l a X I X . században . . . 1 5 , Kislődi népmissio

B án f y Lukács .

Szózat a mythologia ügyében . Az israeliták quasi-gyámjoga- . Cath. hitvallomás Magyarországon é Egyházrégiségi töredékek.

Valami a szent-atyákről Némelly p r o t . irók eljárása Tamás bátya k u n y h ó j a . Catechetica

A b r e v i a r i u m i imádság . . . . 52, 55, 54, S c i t o v s z k y ker. J á n o s . . . . . . A világiak befolyása egyházügyek tárgyalásába .

A gyakorlati lelkipásztorkodás köréből . . . . A catholicismus igazolása. . . . 40, 41, 50, 51, Az u j büntető törvénykönyv . . Az egyetemes egyház . . . . 44, 45, 46, 47,

Veszprémi viszhang . . . . . , ' .

A lelki szentgyakorlatok haszna tanintézeteinkben

Vázlatok a magyarországi bibornokok történetéből . 55,

Töredékeszmék a kegyszerfélékről . . . . 59,

A pesti papnövelde . . . .

Juan D o n o s o C o r t e s

A cath. ccnservativ sajtóegylet Némethonban Nagyszombati érseki convictus

A catholicusok ügyei Mecklenburg-Schwerinben

Bűnösök menedéke ,

Szent királyok . . . . . .

A magyarországi városok physiognomiája cath. szempontbol

Kis szemle és még valami . . . . .

Szám.

1 4, 5, 7

6 fi 11, 29 26, 28 12 13 17, 18

16 19, 20 . 21

22 25 57, 5 8

27 27 50 51 55, 56

33 38 39 65, 64 42, 45 48, 49 45 52 54, 55 60, 61 65 67, 68

68 69, 70

71 72 75 74 75, 76

II.

L e v e l e z é s e k .

B a r a n y á b ó l : Észrevételek az e g y h á z i szónoklat körül. —

Vasárnapi iskolák . . . . . . .

B é c s : Dr. P h i l l i p s és előadása. 2. — Dr. A n i b a s György halála. 2 2 . — A magyarországi küldöttség ő F e l - ségénél. 2 5 . — A p á p a a j á n d é k a ő Felségének. 54. — A h g . - p r i m á s a b i b o r n o k i biretummal i'eldiszesittetik.

45. — Dr. P h i l l i p s . Változások a p r e s b y t e r i u m b a n . 50. — Az u j t a n r e n d s z e r ; sz. Severin-egylet ; O'D o n - n e 1, T n r c T é T T H o l z a p f e l . 5 3 . — A , G e s e l l e n - Verein'; sz. Severintársulat f i ó k e g y l e t e ; S c h u b e r t énekgyüjteménye. 56. — E g y h á z i menet sz. Lipót s i r j á - hoz ; A u e r m u n k á j a . 57. — A kölni legényegylet. 6 2 .

— B l a a s m ű t e r m e ; sz. S e v e r i n - e g y l e t ; kézműves s e - gédek egylete. 6 7 . — Africai missio ; K. a d o w i t z m u n - k á j a . 68. — C s á s z á r . ő Felsége Maria-Zellben 69. — W e i s s tanár s N a g y - A 1 f r é d czimü történeti m u n k á j a B r a s s ó : Az erdélyi p ü s p ö k működése ; körlevele s egyéb

intézkedései. 58. — T e Deum ; lelki gyakorlatok ; ö n - gyilkosságok . . . B u k a r e s t : A sz. ferenczi bulgarita s sz. Capistránról c z i m -

zett tartományoknak uniója. 17. — Oláhországi e g y h á z - állapotok. 5 9 . — T e Deum . . . . . C s a n á d m e g y e : Megtérések ; visszaélések a házasság k ö -

rül. 3. — Bérmálás Szegeden ; J é z u s gyermekségének társulata ; O l t v á n y i alapítványa ; p a p n ö v e l d e ; u j p l é - b á n i á k . 4. — P ü s p ö k i rendelkezések. 6 . — A temesvári liősök emléke beszentelve. 15. — Ilálaajtatosság ; p ü s - p ö k i rendelkezés. 27. — A nem e. h i t ű e k farsangja s a k o r m á n y rendelete. 35. — Missio-adományok ; óvodák ; a sz. Szűz szobra. 5 4 . — Lelkigyakorlatok

D é v a : A sz. ferencziek működése s kolostoraik

D i a k o v á r i m e g y é b ő l : Conferentiák ; p ó t l é k d i j ; e l ő l e - gezés kárpótlás fejében. 12. — A catholicusok állása

Bosniában . . . . . . . .

E s z t e r g o m : Lelkigyakorlatok Pesten s Esztergomban. 8 . — Népmissiók. 9. — A primás k ö r ú t j a s bőkezűsége. 1 1 . —

Ünnepélyi utőhangok . . . . . .

E s z t e r h á z a : Népnevelés . . . . .

Szám.

72

o

74

4 3

40

75 50

4 9 49

(4)

D

is

O

o

o

F e j é r e g y h á z m e g y e : Hitélet ; gr. E s z t e r h á z y Csák-

várott templomot emel . . . . . .

K a l o c s a : Plebános-beigtatási ünnepély. 2 3 . — Baján az érsek fogadtatása; k ö r m e n e t , bérmálás és a j e z s u i t a -

mlssio . . . . . . . .

K á r o l y f e h é r v á r : Hálaajtatosság; püspöki r e n d e l k e z é - s e k ; megyei állapotok. 4 0 . — A p ü s p ö k n e k apostoli b u z - galma ; L o s e n a u - L o s y emléke . . . . K a s s a : Oltári-szentség imádása ; ifjúsági társulatok. 2 3 . —

Hitélet. 2 9 . — K á p l á n i dij ; papnövelde ; a nyitrai püspök alapitványa; egyházi szónoklat .

K e c s k e m é t : Hit- s iskolaállapotok. 3 2 . — A z alföldi p u s z - taflak szellemi helyzetének rajza. 4 6 . — E s z k ö z ö k a p u s z - tafiak vallásositására ; iskolák és missiok ; sz. Lajospusz-

tának iskolája . . . . . . .

K o l o s v á r : S z a b ó János apát . . . . . M u n k á c s i m e g y é b ő l : a belényesi gymnasium

N a g y - K á r o l y : Iskolalátogatás . . . . . . N a g y - V á r a d : Két syrus g. cath. papnak nyilatkozatai . P é c s : A Carnevale sanctiflcato és a jezsuiták. 28. — A j e -

zsuiták missio-szónoklatai. 40. — Yiszhang a pesti j e - zsuita-missióra. 44. — Fölhívás. 4 5 . — A taiiitó-ke'pezde ; könyvtár. 5 1 . — E g y jezsuita-novitius levele s z ü l e i - s testvéreihez. 52. — A l b r e c h t főhg. fogadtatása ; sz.

jakabhegyi kolostorromok. 58. — A püspök megérkezte;

a classicus tanulmányok. 6 2 . — M l g o s G i r k György b e -

igtatása . . . . . . . .

P e s t : Ö es. k. Felségének élete ellen megkísértett gyilkos- sági merény. 22. — Te Deum a budai várban ; az u r a l - kodó hangulat. 23. — Eger városának felirata. 3 1 . — A z austriai püspökök véleménye a cath. hittan előadását i l - letőleg az a l - és felgymnasiumokban. 3 7 . — A bibornok- érsek irata a ,Religio' szerkesztőjéhez. 5 7 . — H a a s Mi- hály l e v e l e i a szerkesztőhez. 6 0 , 6 1 , 6 2 , 6 5 , 6 8 . — H e n g s t e n b e r g egyházi folyóiratából kalászatok. 70 K l i e f r o t h szónoklatai a cath. egyház ellen M e c k l e n - burgban . . . . . .

K o s n y ó i m e g y e : Húsvéti g y ó n á s ; püspöki rendeletek S o m o g y b ó 1 : Népnevelés . . . . . V e r s e c z : Bérmálás . . . . . . V i s z o 1 y : Nyilatkozat a jezsuitarendről ; iskolai ü g y

III.

E g y h á z i t u d ó s í t á s o k . a) Magyarország.

A b o n y : T e Deum . . . . .

A r a d : Megtérések; a gymnasium és kórház; T e Deum B a j a : A jezsuitamissio . . . . B a 1 a s s a - G y a r m a t : Hitélet ; angolkisasszonyok , mester-

inasok; fogház . . . . . . .

B a r o m l a k : N e c r o l o g . . . . . .

B ó 11 y : Hálajtatosság. 4 3 . — H g . B a 11 y á n y i Fülöp n a g y -

szerű adakozásai . . . . . . .

C s o r n a : A ,Compania' nevü társulat. 18. — T e Deum. 2 5 .

—• Lelkigyakorlatok . . . . . .

D i a k ő v á r . Püspöki körutak ; bérmálás ; iskolák

E g e r : A z angol kisasszonyok intézete. Lonovics - H o l l ó s y Cornelia. 1. — Az érseknek rendelkezései. 25. — É r s e k i s káptalani alapítvány ő Felsége megmentésének emléké- re. 26. — A z érsek rendelete a Bécsben emelendő temp- lomra teendő gyűjtések iránt. 32.—Hálaajtatosság. Irodal- mi tevékenység. 3 9 . — Húsvéti ünnepek. 40. — Z á s z - lószentelés. Az érsek szabolcsi utja . . . . E n y i n g : Olvaső-imádkozási gyakorlat ; a lelkészek földadó-

ja ; hg. B a 11 y á n y i Fülöp jótékonysága. 2 2 . — Ugyanaz

mint egyházi kegyúr . . . . .

Szám.

5 2

6 5

66

Szám. Szám.

3 2

5 9 5 6 6 9 7 3 3 6

66

75 5 0 3 0 5 9 51

3 0 3 2 6 9 76 3 0 4 4 41

66

5 2

37

E s z t e r g o m : Advent s karácsonyi e g y h á z i szónoklatok ; megtérés. 3 . — A káptalani látogatás megnyitása. K á l - m á n c. z y imakönyve. 5. —— T e Deum. 2 3 . — Gr. D a n - d i n i , pápai követ. 3 3 . — A z ünnepek. 3 9 . — K e r e s z t - feltüzés a basilica egyik tornyára. 4 2 . — A hg. bibor- noknak bevonulása s templomi beszé*de. 4 7 . — P a p i vizsga.

60. - • Papszentelés; b u c s u e b é d . . . . F ü l e : Polgárdi fiókegyházban mj templom

G u 1 á c s : Templom és adakozások . . . . . G y a r m a t a : A bánsági németajkú lakosok vallásossága

G y ö n g y ö s : T e Deum . . . . . .

G y ő r : Püspöki rendelkezés és T e Deum. 2 4 . — Lelki g y a -

korlatok a papnöveldében . . . . .

H e g y a l j a : Emelkedő hitélet . . . . . J á s z ó : A premontrei rendfőnök secunditiája. 7. — Apostoli

látogatás és lelki gyakorlatok . . . . . J o b b á g y : A z u j templom és a hivek adakozásai

K a l o c s a : Gr. N á d a a d y F . érsek emléke ; a j e l e n l e g i é r - sek tevékenysége. 2. — E g y házassági eset. 11. — T e Deum. 2 6 . — Húsvéti ünnepek. 42. — Jezsuita-missio Baján. 58. — Lelki gyakorlatok. Bérmálás. Palástfelte- vés. 6 1 . — A jezsuiták visszatérése Bajáról

K á r p á t a l j a : Megyei conferentia; a kápt. nagyprépost megválasztva; investitura ; iskolák. 11. —• Megyei c o n f e - rentia határozmányai. 15. — Megyei conferentia . K a s s a : A püspök beigtatása; a székegyház állapota; m e g t é -

r é s e k ; papi vizsga. 17. — T e D e u m ; a premontreieknél lelkigyakorlatok. 2 9 . — A hitéletnek örvendetes j e l e i . Megtérések. 46. — B é r m á l á s ; a d o m o n k o s i a k , premon-

treiek, orsolyaszüzek stb. . . . . .

K e c s k e m é t : A sz. Mária sz. szivéről nevezett társulat;

nőnevelő intézet. 12. — A z uj leánynövelde

K i s b ár : Kereszt-beszentelési ünnepély . . . . K i s v á r d a : Megtérés ; realiskola ; alapítvány. 11. — A z egri

érsek körútja Szabolcsban « . . . . K ü 1 s ő - V a t h : Keresztszenteléâ * t

L ő c s e : Gr. F o r g á c h Antal ; gymnasium. 22. — Te Deum M ar c z a l i : Válasz . . . .

M i s k o 1 c z : Hálaajtatosság . . . ,

M o h á c s : T e Deum. 26. — A lakki kápolna alapkövének letétele. 5 8 . — A lakki kápolna alapkövébe lezárt oklevél N a d a p : Ajtatossági példa. 2 1 . — K u t s z e n t e l é s . 6 3 — Necrolog N á d a s d : A házasulandók lelkigyakorlatai .

N a g y v á r a d : Kőszobor felállítása a fájdalmas sz. Szűz t i s z - teletére. 2. — A püspök beszéde az év végén. 3. — A m e g y e hajdan és most ; kanonokok beigtatása, papnövelde stb. 14. — A püspök szorgoskodása a templomok körül;

két hithagyási eset. H o v á n y i adakozásai. 15. — A koldusápoló i n t é z e t ; H o v á n y i alapitványa. 1 7 . — Á j - tatosság farsang végén. Sz. gyermekségi társulat. 2 2 . — T e Deum. 2 6 . — A néphangulat; ő Felsége arczképe. 3 0 .

— Próbatétek. 37. — Püspöki és káptalani adakozás. 4 1 .

—• A hid és sz. János szobra felszentelve. 4 6 . — A ca- pucinusok átalános gyűlése. 57. — T e D e u m a g. e g y e - sültednél. 58. — Urnapi körmenet. A l b r e c h t főhg. f o - gadtatása . . . .

N é m e t - S z e n t - M i h á l y : A z u j templom es felszentelése N ő t é n c s ; V á c z m e g y e i állapotok; a püspök adományai; p l e -

bánosi csődvizsga ; papnövelde . . . N y í r b á t o r : K i s s síremléke . . . . . N y i t r a : A püspök alapitványai ; zoborhegyi kápolna ; papi

csődvizsga. 6. — T e D e u m ; alapítványok. 25. — A j e - zsuiták ; misealapitvány ; vizsga. 6 3 . — A püspök körútja P á p a : Lelkigyakorlatok az irgalmasoknál. 10. — T e Deum.

P a nn o n h e g y : Hálaáldozat. Lelkigyakorlatok

P e s t : Karácsonyi ünnepek jelentősége. 1. —• Megtérések;

Mária sz. szivéről nevezett testvérület. 2. — Egyetemi 7 4

14 3 4 14 27 3 9 52 41 7

6 9

17

6 4 27 62 76 27 51 4 2 5 9 75 19

67 7 13 6 3

7 2 3 2 39

(5)

D

Szám.

isteni t i s z t e l e t ; a hivatalnokoknak szóld r e n d e l e t ; ő F e l - sége példája. 3. — A piarista rend m. e. aug. 30-án V á - czon tartott közgyűlése. 4. — A kegyes rendiek f ő n ö k é - nek kérdései a tanitó testülethez. 7. — A vallásos s z e l - lem javulása ; a sz. gyermekség társulata; lipótvárosi t e m p - lom ; b ö l c s ő d e . 13. — A ' p e s t i p a p n ö v e l d e ; a n e v e n d é k - papság példás magaviselete. 16. — Válasz a podolini l e - velezőnek. 1 9 . — A zágrábi érsekség alapitó oklevele k i - vonatban. 2 0 . — A m e g y e h á z i kápolna beszentelése. 21.

— Cultusministeri leirat ; M e z e y József festész. 2 2 . — T e Deum. 24. — Szentség kitétele ő Felsége m e g g y ó - gyulásaért. Jezsuita-missio. 26. — A missiovezető j e - zsuita-atyák. 2 7 . — A es. kir. kormány nyilatkozata az egri alapítványokról; a jezsuiták és a missio. 2 8 . — A missio kezdete. A piaristarend főnökének intézkedése.

29. — A missio folyama. Legfelsőbb rendeletek. 50. — A missio-beszédek. K é t h'lső-syriai pap. 3 1 . — T e Deum Pesten. 3 2 . — T e Deum Budán. Baumgartenberg. 3-jt—

A missio bezárása. E g y üdvözlő b e s z é d kivonatban. 35.

— Iskolák. 36. — Részletek a jezsuiták itt mulatásának utolsó napjaiból. Oratorium a józsefvárosi templomban.

37. — Húsvéti ünnepkör. Lelkigyakorlatok a szentferen- cziek templomában. 38. — Nagyhéti szertartás. 3 9 . — Ipartanoda. -iO. — Rendelkezés a növendékpapságra n é z - v e . 42. — A zachlemi püspök levele. F a n n u s Ibrahim megtérése. 43. — A z esztergomi érseki megye névköny- ve. 44. — Jezsuita-szónoklatok. 49. — Necrolog. 5 0 .

— Ü n n e p é l y a Josephinumban. 5 1 . — Theologiai szigor- latok a pesti egyetemnél. 57. — Ü n n e p é l y a vakok inté- zetében. 58. — A jezsuiták bevezetési ünnepélye N a g y - Szombatban. 6 2 . — Terézvárosban zászló-szentelés. 6 3 .

— Iskolai ünnepély. 65. — A bibomok egészségi ál- lapota. 70. — Korona és kisebb rendek feladása a p a p - növeldében. 7 2 . —

P é c s : Püspökhelynöki körlevél. Minasszonyunkról czimzett a p á c z á k ; papi csődvizsga ; irodalmi tevékenység. 1 . — A Havi Boldogasszonyról nevezett templom. 4. — K o l - l e r és a zsidóper. 11. — A z elaggott papok s s z e g é n y - ápoló intézet. C s á k y alapítványa.' A káptalan mint kegyúr. 17. — Iskolák. 22. — T e Deum. 26. — N e c r o - log. 3 9 . — E g y h á z i szónoklat; a papnövendékek éneke.

4 3 . — N a g y János nagyprépostnak jótékonysága. 45.

— A l b r e c h t főhg bellyei urodalmában kápolnát e m e l - tet. 47. — A z apáczák. 50. — A l b r e c h t főhg V i l l á n y - ban. 5 5 . — G i r k püspök Pécsett. 60. — A gymnasiumi

nevelés . . . - . - . . . . 68

P i n k a f ő : A szembetegek számára kórház ; dr. S t ő h r ; ir-

galmas nők . . . . . . . . 10

P o d o 1 i n : Kérelem a ft. piaristarendhez . . . 17 P ^ o s o n y : A s z e r z e t e s r e n d e k visitatiójához történeti e l ő z -

mények. 14. — N y ü r ő Zsigmond. 20. — Hála isteni tisztelet a ferenczieknél ; próbatétek. 3 1 . — T e D e u m ; F e r e n c z - J ó z s e f - k ó r h á z . J ó t é k o n y egylet. 36. — B u b 1 a kanonok urnák aranymiséje. 4 0 . — A káptalan és p a p - ság tisztelkedése a h g - b i b o m o k n á l . 4 7 . — Jubiláris ü n -

nepély . . . . . . . . 5 6

R o s n y ó : A premontreiek nagygymnasiuma ; prot. iskolák ; los'onczi helv. főiskola. 5. — Egy földmivesnek v a l l á s - buzgósága. 1 2 . — Alapítvány papnövendékek számára;

a káplánok congruája. 27. — Hálaáldozat. Papi csődvizsga 41

S e l l y e : Bérmálás 68

S ü m e g : T e Deum . . . . . . . 27

S z a b o l c s b ó l : Szabolcs múltja és j e l e n e . 6 9 . — A z egri é r -

sek körútja . . . . . . . . 70

S z á n t ó : Bérmálás 74 S z a t h m á r m e g y e : Beigtatási ünnepély. 21. — Hálaajta-

tosság. A püspök alapitványai. 3 0 — P l é b á n o s beigtatás.

4 5 . — Bérmálás 6 0

S z á m . S z é k e s f e h é r v á r : T e Deum. 28. — A p ü s p ö k Magyar-

Almáson . . . . . . . . 5 9

S z e m e r e : Z á s z l ó - s z e n t e l é s . . . . . 4 5 S z e m p c z : T e Deum és e g y h á z i b e s z é d . . . . 2 8 S z e n t - L á s z l ó e g y h á z a : Necrolog . . . 54-

S z e p e s e g y h á z i m e g y e : A püspök körútja ; investitura.

8. — A növendékpapság száma f o g y , a praeparandistáké növekszik. A l ő c s e i , p o d o l i n i , rózsahegyi gymnasiumok.

9. — Helyettesi rendszer. 20. — Válasz. 35. — A c o n - ferentiának j e g y z ő k ö n y v e . 5 4 és 55. — P ü s p ö k i t a n á c s -

kozmány . . . . . . . . 61-

S z o m b a t h e l y : T e Deum. Rendeletek. 3 8 . — Necrolog 42.

T a k s o n y : Megtérés Haraszton; szomorú egyházállapotok . 21 U n y : A n d r á s y Mihály áldozatai . . . . S V a d k e r t : A merény és néphangulat . . . . 2 8 V á c z : Romhányban az iskolák szomorú állapota; a p ü s p ö k

atyai gondoskodása s áldozatai. 10. — A püspök körútja.

Bérmálás. 11. — T e Deum. 2 5 . — K e r ü l e t i gyűlés V e r -

segen . . . . . . . 7 0 V e s z p r é m : T e Deum. 2 7 . — S z m o d i s s nagyprépost.

57. —• A püspök körútja . . . . . 6 6

Z i r c z : A cisterci apát szerzetesi fogadásletételének 5 0 - i k

évi ünnepe . . . . . . . . 2 5

b ) A u s t r i a .

Concordatum . . . . . . . . 9

Ö F e l s é g e szent István templomában . . . . 3 2 A capucinus ügyben Austria és Tessin canton közt váltott

j e g y z é k e k . . . . . . . . 4 6

H o r v á t o r s z á g . Az érsek beigtatási beszéde . 6 1 . 6 2 . 6 3 E r d é l y . A püspök körútja. Erzsébet városának alapítványa.

6 1 . — Csiksomlyói bucsu ; a püspök körútja . . 7 5

V. ö.

,Vegyesek'

5. 8. 15. 16. szám.

c) Olaszország.

G e m e a u tábornok újévi beszéde ; a prot. propaganda . 9 B r o f f e r i o tanácsa ; prot. propaganda . . . . 1 $ Zárdák s j ó t é k o n y intézetek Piemontban ; a részvét-nénék ; a

milanói érsek körlevele . . . 2 1 A nyelvünnep Romában. Gyertyaszentelő Boldogasszony . 3 1 Asylumok . . . . , . . . 5 Î P a u l o d e l l a C r o c e bealificatioja . . . 5 9

A pápa Anzioban . . . . . . . 6 9

Ü szentsége visszatérése Bomába, Urnapi menet. Kirándulás

Météore franczia gőzösön . . . . . 7 2

Piémont . . . . . . . . . 7 3

Vö. , V e g y e s e k ' 3. 5. 6. 7. 10. 14.17.21. 23. 25. 26.

42. 49. 57. 68. 69. sz.

d) Oláhország.

Az angol kisasszonyok

e) Francziaország.

A császár házassági ü n n e p é l y e ; a császárnő jótékonysága ; az

amiensi püspök körlevele . . . . • 1 9 A viviersi püspök és a párisi érsek a L'Univers ellen. D o-

n o s o C o r t e s munkája. L a c o r d a i r ^ . . 2 5

Egyházi s irodalmi állapotok . . . . . . 3 0

A párisi érsek levele a cath. lapok szerkesztőihez. A chalonsi

püspök a l'Univers ügyében. Armonia . . . 3 2 Az emlékirat és a montaubani püspök . . . . 34-

A moulinsi püspök és a párisi érsek. V e u i l l o t l e v e l e

Romából. B o n a 1 d lyoni érsek körlevele . . 3 7

a

(6)

Száin.

A st. eloudi püspök kö rte w i e a 1' Univers ügyében . . 4 0 S a u z e t röpirata a polgári házasságról . . . 4"2 — 4 3 A húsvéti áldozás. L a m a r t i n e ,Histoire de la Restauration'

czimü munkája . . . . . . . 4 3

A pápai körlevél . . . . . 4 . . 48

M o r i o t toursi érsek és bibornok felavatása. Cone ordatum . 52 Külföldi hírlapok nyilatkozatai a pápai körlevélről . . 5 3 A z amiensi püspök körlevele. . . 54 — 5 5

G u i z o t beszéde. A st. cloud^i püspök körlevele . . 5 6 D o n o s o C o r t e s. P r i t c h a rd . . . . . 57

B o n n e t t y nyilatkozata . . . . . . 5 8

V ö / V e g y e s e k ' 5. 6. 10. 1 1. 16. 18. 21. 2 2 . 33. 40.

41. 44. 4 9 . 50. sz.

0 Spanyolország.

A káptalanok betöltése a pápa által . . . . . 58 V ö . , V e g y e s e k ' 2 3 . sz.

g) Németország.

L c o hallei egyetemi tanár védirata . . . . 6

Berlinben a cath. párt kamarai beadványának indokolása . 7 A freiburgi egyetem cath. j e l l e g e . . . . . . 12 A Gustav-Adolf-egyle t 10-dik gyűlése . . . 13 A berlini viták a cath. indítvány tárgyában . . 2 5 — 26

A boroszlói p ü s p ö k s é g betöltésére vonatkozó határozatok . 26 A freiburgi ügy és az érsek. A würzbur.i missio. Magdeburg.

L a n s o w . S a n d e r . . . » . . 29 A felső rajnai p ü s p ö k ö k h ö z intézett kormányválasz . 35 U j catli. indítvány a berlini kamarákban . . . . 36 S t a h l és G ö s c h e l tanároknak b e s z é d e i - . . . 4 5 L e o tanár s a l ' U n i v e r s . . . 47 A würtembergi kormány válasza a rottenburgi püspök bead-

ványára . . . . . . . . 5 iJ

R e i c h e n s p e r g e r képviselőnek b e s z é d e . A wiesenthali

káptalan . . . . . . . . 58

A Joannita-rend nagymestere . . . 72 Sz. Bonifác"z egylete . . ' . . . . 73

V ö , V e g y e s e k ' 1. 3. 8 . ' 9 . 10. 11. 12. 14. 2 2 . 25.

2 8 . 31. 32. 3 4 . 35. 41. 43. 45. 48. 54. 58. 59.

6 2 . 6 6 . 76. sz.

Ii) Belgium.

H a e r n áldozár beszéde a halálbüntetésről . . 33 V ö . , V e g y . ' 15. 2 3 . 67. 6 9 . sz.

i) Németalföld.

Történeti előzmény a cath. hierarchia visszaállításához . 50 Ítészletek a cath. hierarchia elleni mozgalmakhoz . . 51

A cath. hierarchia szervezése . . . . . . 6 4

A trónbeszéd ; M a 11 i t z báró orosz követ . . . 7 5 V ö . , v . e g y .4 14. 13. 46. 58. 6 2 . 63. 76. sz.

»

k) Angolország.

"W i e s e m a n a leedsi gyűlésben. Galilei. Az oxfordi egyetem 2 9 Parlamenti viták Madiai és Maynooth ügyében . . . 31

Parlamenti vita a zsidóügyben . . . . . 3 4

V e g y e s iskolák. Maynoothi növelde . . . . . 59

Szám.

N ő i kolostorok . . . . . . . . 6 0

A z irlandi collegiumok . . . . . . . 7 1

Vö. ,Vegy.' 2. 6. 11. 14. 15. 16. 18. 23. 24. 26. 29.

3 9 . 43. 44. 45. 51. 55. 58. 61. 68. 70. 76. sz.

1) Keleti egyházrészek.

Statistical adatok . . . . 6 0 — 61

Vö. ,Vegy.4 47. 50. sz.

m) Törökország.

A sz. sir kérdésének j e l e n állása . . . 13

Két ferman a sz. helyekre nézve . . . . . 6 5

Az orosz követelmények. A pártok helyzete és az európai

hangulat . . . . . . . . 72

A z orosz udvar utolsó j e g y z é k e . . . . . 75

Vö.yVegy.' 5. 11. 24. 25. 41. 48. 51. 56. sz.

n) China.,

A forradalom . . . . . . . . 6 5

' Vö. , V e g y . ' 30. 47. sz.

o) America.

Meetingek a madiai ügyben ; a mormonok és spiritualisták ;

cath. sajtó . . . , ' , 2 4 Első q n e b e c i tartományi zsinat . . . . . 57

Vö. , V e g y . ' 7. 8. 14. 15. 23. 26. 49. 68. sz.

IV.

I r o d a l o m .

Bibliothèque des Classiques Chretiens Latins et Grecs . P u b l i é e sous la direction de Mi 1' abbé G a u m e . Paris 2, 3, 5,

7, 10, 11, 15, 16.

Kritik der paulinischen B r i e f e , von B. B a u e r . Berlin . 18 Néphez alkalmazott egyházi beszédek az év minden vasárnap-

j a i - és ünnepeire. Közrebocsátja S z a b ó I m r e , I. k.

Veszprém . . . 19 Figyelmeztetés B e k e ,,Iskola mester-liturgika" czimü m u n -

kájára . . . . . . . . 2 0

M i g n c nyomdaintézetének és abban folyamban lévő v i l á g n e - vezetes nyomtatványoknak ismertetése . . . 3 0 , 21 Geschichte des Beneriictiner-Stiftes M e l k etc. etc. V o n J.

Franz K e i b I i n g e r. I. Band. W i e n ' . 24, 2 8 , 3 2 , 3 3 Evangéliumi történet. Kiadta S c h i r g 1 Endre. I. II. k. Pest. 3 6 Magyar cath. clerus érdemeinek történetigazolta emléke. Irta

dr. L á n y i Károly. I. II. k. . . 4 4 Predigten. Gehalten von J o s e p h W e i n h o f e r I. Band. F ü n f -

kirchen . . . . . . . . 47

Der chrisiliche Kirclienbau etc. Von J. K r e u s e r. I. II. Band

Bonn 5 0 Az újkori magyar nemzeti irodalom történéte. Irta T o 1 d y

Fcrencz. Első füzet. Pest . . . . . 6 7 , 6 8 F e l s ő b b catholicismus elemei. Irta Hoványi. I. Bécs . . 70, 71 Gr. E s z t e r h á z y Miklós munkái. Kiadta Toldy. I. II. k. 72 O s c a r von II e d v i t z und seine Dichteraufgabe . . 7 6 L á s d : T á r k á n y i B. J. : ,Vezérkönyv a processiokhoz' 6 . —

M o n t a 1 e m b e r t : ,A cath. érdekek a X I X . század- ban.- 1 0 . — L á n y i : ,Magyar cath. clerus érdemeinek történet - igazolta emléke.' 12. — II e i f e r t : , B u s s u n d llierohymus.' 15. — D u d i k a svéd okiratokról. 29. — B a 1 m e s munkái. 34. — D e s d o u i t s : , Az ember és

(7)

Szám. Szám.

teremtés.' 3 6 . — A u e r munkája a sz. atyákról. 57. — M i t t e r n d o r f e r n e k okmánygyüjteménye. 58. — H a - m i l t o n : ,Utazási vázlatok.' 59. — G r y n a e u s : ,Egyházi t ö r t é n e l e m . ' 0 0 . — S t a h l : ,A Protestantis- mus mint politicai alapelv.' 65. — M a i : ,Patrum nova bibliotheca.' 68. — H e n g s t e n b e r g egyházi f o l y ó - irata. 7 0 . — D e B e a u c h e s n e : ,Louis X V I I , sa vie etc.' 72. — W e i s s : ,Alfred der Grosse.' 74. — stb.

V.

O k m á n y o k .

Apostoli b r e v e , melly által a magyarországi hg-primás a szer-

zetes rendek apostoli látogatójává neveztetik . . 2 A főmltgu hg-primásnak mint apostoli látogatónak a magyaror-

szági szerzetes rendekhez intézett levele . . . 4 Pápa ő szentségének Sardinia királyjához intézett l e v e l e . 8 P á p a ő szentségének a kalocsai érsekhez intézett irata . 9 Primás és esztergomi érsek ő főmag. beszéde , mellyel az esz-

tergomi káptalani látogatást megnyitotta ; az erre adott

válasz . . . 19 Pápa ő szentségének m. é . sept. 2 7 - i k i allocutioja az uj grana-

dai ügyben . . . . . . . . 3 7 , 5 8

Pápa <5 szentségének f. é. mart. 7 - i k i allocutioja . . 4 1 , 4 2 A zágrábi érsekség alapitási oklevele . . . 46, 4 8 , 4 9 Pápa ő szentségének a francziaországi p ü s p ö k ö k h e z intézett

l e v e l e 53 A bibornok és érsek-priraás ő eminentiájának a jezsuiták visz-

szaállitásának ünnepén Nagyszombatban maj. 2 2 . mon-

dott beszéde . . . . . . . 6 3

A jezsuiták visszaállításának okirata. Nt. B e c k x Péter jezsuita

kormányzónak beszéde . . . . . . 6 4

Lékai oklevelek 73, 7 4 , 75

VI.

V e g y e s e k .

1 R o h jezsuitaatyának Frankfurtban tett jutalma .

A pesti angol kisasszonyok zárdája tágasbittatik . . 1

Három hitelemző Pesten . . . . . . 1

Hormayr-Rudhardtféle történeti zsebkönyv . . . 2 A turini házassági törvénynek első czikke . . . 3 A .jó s olcsó könyvkiadó társulat'-nak tevékenysége . . 4

A z irgalmas rend hatásköre Austriában . . . . 5

Cretineau Jolly és Theiner . . . . . . 5

A Cécsi Severin-egyletnek dec. 2 9 - k i gyűlése . . . 6

Y v e s tanár megtérése . . . . . . . 6

A z orosz-lengyel tartományokban a püspökségek nem töltet-

nek be . . . . . . . 8

A z austriai kormánynak rendelete a protestantisáló felek házas-

sága iránt . . . . . . . . 9

A cath. papok és szerzetesek házassága . . . . 9 Áldozárgyülések Linczmegyében . . . 10 Amiensben tartományi zsinat . . . 10. 2 2 Gervinusnak ,,Bevezetés a 19-dik század történeteibe" czimű

munkája . . . 10 Carrière-nek j e l l e m z é s e . . . 10 Rintelnek ,,Die Verluste der kath. Pfarrseelsorge" . . . 1 1 A sz. gyermekségről nevezett társulat . . . . 12 W e i l városnak nyilatkozata a jezsuiták mellett i 12 Diepenbrock boroszlói bibornokpüspöknek temetése . . 14 Günthernek pere Romában . . . 15 A speyeri székesegyháznak remek falfestményei . . 15 A schweizi radicalok által előidézett elfajultság . . 16

Manning áldozár megtérésének körülményei Bold. R a j n e r főhg. végrendelete . Veuillot Romába utazik . . . . A siami király levele a romai pápához Neumann missionarius mint Gützlaffnak utódja

Churschid pasának a cath. egyházra nézve kedvező rendelkezése

Florencourt nyilatkozata . . . . . .

A philippina szigetek egyházi s társadalmi állapota A prot. missio működési történetéhez egy érdekes adat

A trappista . . . . . . . . .

Radetzky tábornagynak rendelete a vagyonosb osztályt i l l e t ő l e g Schlőr Alajosnak összes munkái

Charvaz genuai érseknek székfoglalása Szűcs István alapítványa

A z Indiában lévő catholicusok létszáma Siegwart-Müllernek nyilatkozata

A sz. ereklyék ünnepének megülése Bécsben . . , W i n d i s c h g r a e t z h g é s L a m b e r g grófnő nemes tette Titkos küldnökök Oláhországban . . . . . W o l f Ádám értesítése D u d i k tanárnak a svéd levéltárakban

tett kutatásai körül . . . . . .

M e n z e l W . nyilatkozata Gervinusnak legújabb munkájáról M i l d e bécsi hg-érseknek rövid életrajza

B a I m e s - nak munkái franczia fordításban

A trieri egyházi lap . . . . . . . !

A ,jó s olcsó könyvkiadó társulat' irodalmi tevékenysége Fioramonti-nak l e v e l e V e u i l l o t - h o z . . . . . A londoni nagy bibliatársaság 5 0 - i k évi ünnepe .

R o h atya és a , c z é l szentesíti az eszközöket' féle elv Dijonban B o s s u e t - n e k emlékszobor állíttatik

A parlamentarismusnak egyházellenes iránya a luxemburgi

nagyherczegségben . . . . . .

A z angol propaganda működése Lombardiában .

Adatok a szerzetek reformatiojához . . . . . A némethoni cath. egyletnek sikerdus működése

P l a c e által Yrrsabadban assyriai régiségek ásatnak . B. S o m m e r a u - B e e c k h olmützi bibornok hg érsek életrajza Adatok a maynoothi áldozárseminariumról

A Carneval-szd . . . . . . . .

A chaldaeai patriarchatusnak statistical ismertetése

Veuillotnak nyilatkozata . . . . . .

Angolhoni megtérések . . . . . . .

F 1 i e d n e r - nek hazug szónoklata a protestantismusnak T ö - rökországbaní terjedéséről . . . . . N i c o l o O l i v i e r i , a szerecsen gyermekek megváltója . A franczia császárnő, mint a vallási társulatok pártfogónője A belga trónörökösnek nagykorúsága . . . . Szászországban a rationalísticus káték eltiltattak .

A baldeggi kolostor eltöröltetésének ügyében A coutances-i és grenoblei püspökök felesketése V i a l e - P r e l a ő főmagassága Zágrábban

J o u a y Ferencz felszenteltetésének 6 0 - i k évét ttnoepli Asztaltánczoltatás a j ö v e n d ö l é s s e l összekapcsolva A birminghami cath. püspök , dr. U 11 a t h o r n e

A z okmánytáraknak jelentősége . . . . . Dr. W e i s s . . . ,

A párisi szent V i n c z e - e g y l e t . . . . . . A r n ó 1 d i, trieri püspöknek levele a v e g y e s házasságok

ügyében . . . . . . . .

S c h u b e r t az erlangení egyetemtől megtisztelve . H a m i 11 o n - nak ,,Utazási vázlatai" . . . .

Bollandisták . . . . . . . .

G r y n a e u s „Egyházi történetelem" cz. munkája

S y k e s ezredestől különféle indus feliratok, k é p e k és szobor-

rajzok . . . . . . . . .

W e b e r Beda kanonok urnák ügye . . . . A jezsuita generálisnak p. R o o t h a a n -nak életéből

Szám

•'72 18. 2p 18

54.

18 19 20 20 20 22 22 2 4 24 2 5 26 26 27 27 28 28 2 9 31

•40 5 4 3 5 3 0 3 7 37 3 9 4 0 4 0 41 42 43 4 3 4 4 44 46 47 47 48 5 1 31 5 2 5 3 54 55

25

3 6 59 5 6 57 57 58 58 5 8 59 59 5 9 5 9 60 6 0 61 61

(8)

Szám. Szám.

A jezsuiták missioja P o s e n b e n . . . . . 62 A freiburgi tanácsnak maj. 13-íki ülése . . . . 6 2 A bibornok hg-primás Muslán a Bérmálás szentségét s z o l g á l -

tatja ki . . . . . . . . 6 5

A prot. lapok véleménye Kempis Tamás müveiről . . 6 5 F ö r s t e r Henrik boroszlói püspöknek életéből . . 6 4

A l b r e c h t főhg Szegeden . ' 6 5 Csehországban a népiskolák állapota . * . . . 6 5

A pesti állandó képtár . . . . . . . 67

S c h w a r z e n b e r g bibornokérseknek körlevele az austriai

kegyesrendiekkez . . . . . . . 67

Középafrikai missiok . . . . . . . 67

M a i bibomoknak ,Patrum nova bibliotheca' cz. irata . . 6 8 Sz. Péter és Pál apostolok ünnepe . . . . . 6 9

A stevenisták . . . . . . . . 6 9

Magyarországból származott, Corvin Mátyásféle misekönyv . 7 0 S c 1 h ő r ,Exercitia spiritualia' cz. könyve . . . 71

A pesti egyetemnek 1855-ik évi kimutatása A borromaei sz. Károly társulata Bonnban

D e Beauchesne ,Louis X V I I . , sa v i e , son agonie' stb. cz.

munkája . . . . . . . .

N e c r o l o g Rosnyóról . . . . . . .

A z e i s e n a c h i , ünneprendező prot. gyülekezet S a r b i e v s k y nek dala magyar fordításban

Emlékpénz j ő tanulók számára , B o e h n nek munkája és a török jóslat • .

B o b o l a vértanúnak canonisatiojára előkészületek Romában C o b u r g h g - n e k rendelkezése az elemi tanodák körül

A z elemi iskolaügy Karinthiuban . . . . . M a n z regensburgi cath. könyvkiadó IX. Pius ö szentsége ál-

tal érdemrenddel kitüntetve . . . . . Garibaldi . . . , Személyzetiek. Könyvhirdetések. K e g y e s adakozások

Szám.

72 O 71

7 2 75 75

73

7 4 7 4 75 75 O 75 O 75

76

(9)

m i l i t a

E G Y H Á Z I É S I R O D A L M I F O L Y Ó I R A T .

P E S T E N , I. JANUAR 2. 1853.

Megjelenik e k p lvftenkint háromszor : k e d d e n , csütörtökön és vasárnapon. Az előfizetési dij félévre postán ^ e l y b e n - 5 minden postahivatalnál, P e s t e n a szerkesztőségnél ( O - p o s t a - u t c z a 2. sz.) és Hartleben K. Jt, löönyvkéresl^désé1

T. O l v a s ó i n k h o z .

A , , R e l i g i o

u

egyházi és irodalmi folyóiratot másfél évi kimaradása után m e g i n d í t v a , szinte azon állapotban találjuk m a g u n k a t , mint a kedveseitől hosszabb ideig messze vidékekre elszakadt u t a z ó , ki távolléte alatt olly sok elbeszélni valót j e g y z e t t meg magának, mivel visszatértekor a rá várakozó k e d v e - seket mulattassa ; s midőn elérkezett a viszontalál- kozás n a p j a , áz emlékekkel telt kebel e g y e t l e n - e g y örömérzelemben olvadva fel, feled mindent, s a t á - volból magával hozott t a p a s z t a l a t o k - és észlelések- nek áradozó előadása h e l y e t t , alig tud találni sza- v a k a t , mellyekkel előtte álló övéit köszöntse. Csak ha m e g n y u g o d o t t ; lia a kölcsönös öröm első kitörései e l m u l t a k , s mindenik fél e l m o n d o t t a , mennyire csüggött emlékezetén a' távollevőnek, s várta a n a - p o t , melly őket egymásnak kölcsönösen ismét visz- szaadja, — kezd a haza hozott műkincsekre, és azok bemutatási rendének megállapítására gondolni.

A j ó Isten megengedte nekünk az örömöt, h o g y az irodalmi k i n c s e t , melly kezeink között elveszett, az életnek ismét visszaadjuk. A magas k o r m á n y erre vfciatkozó engedménye által fényesen bebizo- n y i t a , .ïiogy a catholicus érdekeket szivén h o r d j a , 's nem kiván függőben tartani olly dolgot, melly egyes főpásztorok, különösen pedig a fm. herczeg-primás által catholicus, és közvetve egyik társadalmi élet- szükség g y a n á n t sürgettetett.

Az állam biztosítva az anyagi b é k é t , felvirá- goztatva a földmivelést. kifejlesztve az i p a r t , m ű v é - szetet és mesterségeket, előmozdítva a kereskedést, ápolva a t u d o m á n y o k a t , bizonyára m e g t e t t mindent, a mi tőle telik, alattvalóinak boldogitására. De, mint l e g ú j a b b , a XIX. századi catholicus érdekekről é r t e - kező m u n k á j á b a n helyesen veszi észre M o n t a l e m - b e r t , az á l t a l , h o g y a társadalom külső helyezetét á t a l a k í t o t t u k , a távolságokat közelebb h o z t u k , h e - g y e k e t á t v e r t ü n k , a kereskedésnek u j f o l y a m o t , az iparhaladásnak határtalan l á t k ö r t n y i t o t t u n k 'stb., m é g e g y e t l e n - e g y lelki bajnak sem vettük elejét;

e g y e t l e n - e g y veszedelmes szenvedélyt sem zaboláz- t u n k m e g . e g y e t l e n - e g y vétkes kívánságot sem i r - t o t t u n k k i , e g y e t l e n - e g y makacs s lázadozó kebelt sem szeliditettünk, e g y e t l e n - e g y m e g r ö g z ö t t , k e - v é l y s felfuvalkodott lelket sem j o b b í t o t t u n k meg.

Nem t a g a d j u k , az átalános, minden osztályokra munkásságuk arányához képest szét-áradó a n y a g i

felvirágzás, melly bizonyos :Hladam»fij2£íra szerhez isteni áldásul csatlakozik, magában ézfen s i k e r - ben bírja a legjobb ajánló l e v e l e t , mellyre t e - remtője a jelen és utókor előtt csak hivatkozhatik ; mindazáltal a tapasztalás és történet tanú r e á , h o g y az, minden fényességeinek d a c z á r a , a p á r t g y ü l ö l s é - get, bosszút, n a g y r a v á g y á s t , sértett gőgöt, i r i g y s é - g e t , stb. — e g y m a g a soha le nem f e g y v e r e z i , sőt az anyagi erőnek gyarapításával mindezen pusztitó ele- mek támadó eszközeit neveli csak. A materialismus e g y m a g a valamint birodalmat nem a l a p i t h a t , u g y azt össze és fen sem is t a r t h a t j a . A rossznak csupán külsőleges fegyelmezése, szellemi orvosszerek és irtó eszközök alkalmazása n é l k ü l , csak azt eredményezi, h o g y az a lélek mélyébe vonulva vissza, o t t , mint a földbe rejtett m ç g , gyökereiben annál inkább iz- mosodik. Az ember több mint g é p , s í g y k o r m á n y o z - tatásíi is többet kiván, a külső társadalmi mechanis- mus töobiben bármennyire kifejlett alkalmazásánál.ár álladalmak és polgári társaság l e g n a g y o b b ellensé- gei azok v o l t a k , kik a mult században az államfér- fiakkal e l h i t e t t é k , h o g y csak az anyagi érdekeket mozditsák elő, a többivel nem kell gondolniok; az egyház semmi, v a g y legfólebb rendőri é r t é k ű állami hivatal. — A társadalmat, s í g y közvetve az a n y a g i jóllétet is felvirágoztató e r é n y - és eszméknek, v a l a - mint az ezt felforgató b ű n ö k - és gondolatoknak is, eredete a lélekből v a g y o n ; következésképen lelki h a t a l o m , és ennek szabad erkölcsi actioja kívántatik hozzá, h o g y ezek u g y a n kiirtathassanak, amazok p e - dig kifejtethessenek. Es ezen, u g y hiszszük, Czáfol- hatatlan., mezetektől vezéreltetve, nem t a g a d j u k , — mi az ípűstriai birodalom jövendőjének egyik l e g - n a g y o b b biztosítékát, O es. kir. apostoli Fölségének azoA legfensőbb akarati tényében találjuk, melly á l - tal az egyháznak ama szabad a c t i o j á t , a t e t s z v é n y - nek eltörlésével, visszaadni, s azóta is, az előmunká- latokat elkészittetvén, e g y a romai sz. szék s az a u s - triai álladalom között kötendő ünnepélyes concor- datum i r á n t , a tanácskozmányokat már valósággal folyamatba is tenni, legkegyelmesebben méltóztatott.

A felszabadított e g y h á z erkölcsi t e v é k e n y s é -

gének körébe t a r t o z i k , egyebek k ö z t , az i r o d a l o m , és legkivált napjainkban, a napi irodalom is. S ezen körben igénytelen munkásokul vállalkozva, b u z g ó - ságunknak azon meggyőződés által fokoztatnia kell, h o g y az egyház minden részről nyilatkozó ó h a j t á - sának közvetlen kielégitésén k i v ü l , egyszersmind.

. 1

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :