Gömbös Gyula miniszterelnök nagy ünneplés közben átvette

Teljes szövegt

(1)

III. évfolyam 18 (110). szám. Ara .10 fillér Szeged, 1935. április 28.

Tanyai Újság

Szeged-Alsóközpont.

Tel.: Szeged - msóközpont 28.

Gömbös Gyula miniszterelnök nagy ünneplés közben átvette

a szegedi mandátumot

Isméleílen rámutatott, hogy Szeged érdekeit

mindenkor figyelembe fogja tartani

A szegedi képviselői mandátum átvétele végett szerdán a délelőtti gyorsvonattal Sze- gedre érkezett Gömbös Gyula miniszterelnök.

Zászlódíszbe öltözött város fogadta. A pálya- udvaron a város vezető tisztviselői tisztegtek előtte és a társaságában levő Antal Istvánt saj- tófőnököt, Usetty Béla, Szeder János, Sur- goth Gyula és Végvári József képviselőket is szeretettel fogadták, Pálfy polgármesterrel az élén.

A képviselői megbízólevél ünnepélyes át- adása a városháza közgyűlési termében ment végbe, amelyet zsúfolásig megtöltött a kö- zönség. Ott volt a város minden számottevő előkelősége és képviselve volt a város társadal- mának minden rétege.

Az ünnepséget megelőzően a városháza bizottsági nagytermében a miniszterelnök a a Nemzeti Egység Pártja helyi szervezetének száztagú küldöttségét fogadta.

A küldöttség tagjait Shvoy Kálmán nyu- galmazott altábornagy, országgyűlési képviselő és Széchenyi István, a párt szegedi főtitkára

mutatta be a miniszterelnöknek. A terembe lépő miniszterelnököt szűnni nem akaró lelkes taps és ünneplés fogadta.

A választási bizottság elnöke, Thúróczy Mihály tartalmas beszéd keretében átnyújtotta a mandátumot, amelyre Gömbös Gyuía nagy- beszédben válaszolt.

— Én a magam részéről ezt a győzelmet,

— nem ezt a szegedit, — hanem az orszá- gos győzelmet, a 170 mandátumot, természe- tesnek találom, nem azért, mert a magam vezette pártnak a győzelméről van szó, ha- nem azért, mert úgy éreztem, hogy az egész nemzet a nemzeti újjászületés gondolata mel- lé állott. Ugy crzem, hogy ez a nemzet meg- unta . a régi politikai mesterkedések és ra- vaszkodások stílusát. Itt Szegeden az első lá- togatásom alkalmával az volt az érzésem,, hogy az 1919-es napok újból .feléledtek és Sze- ged, úgy, mint akkor, ösztönösen megérezte, hogy ennek a városnak többet kell tennie, mint más városoknak. (Éljenzés.)

Szegeden szerette meg a magyar földművest

. — A nemzeti ujjáébredésnek a szülőhe- ez a város, természetes tehát, hogy

°r, amikor ennek a városnak a lakosságához

aPPelláltam, ennek a városnak meg kellett adnia azt a választ, amelyet mindenki várt, f ő s o r b a n az ellenzék, amely ezt a harcot

Zegeden világszemléleti harcnak minősítette.

— Itt Szegeden szerettem meg a magvar Parasztot. (Nagy taps és éljenzés.) Az alsóvá-

o s es a tanya mint egy ember állott a nemzeti

reneszánsz gondolata "mellé és akkor fogad- o k meg az én barátaimmái, hogy amíg .élünk,

Magyar parasztot soha el nem hagyjuk, j^agy taps ¿s s zün ni nem akaró éljenzés.)

M egfogadtuk azt is, hogy a vidéki városok és

a v'déki gócpontokra fektetjük a súlypontot, mert egészségtelennek tartottuk, hogy Ma-

gyarországnak csak egy kulturális és gazda- sági gócpontja legyen. Nem kell félni, hogy a reformkormány odanyúl a szegedi intéz- ményekhez. Mi azt szeretnők, ha ez a város lenne az alföldi kultúra gócpontja. Végig az Alföldön sok tennivaló van még. Az iskola- építés elvégeztetett a növekvő magyarság ta- nulni tud és intelligenciájánál fogva tanulni fog.

Ezek számára érvényesülési lehetőségeket kell keresni. Az élet nyújtja az érvényesülési le- hetőségeket. Ez a nagy magyar Alföld még nincs ott, ahol lennie kellene. Az Alfölddel csak az utolsó évtizedekben foglalkoztak, da- cára annak, hogy ebből az Alföldből, ezért az Alföldért és ezen az Alföldön kiváló magyarok művelték és művelik ezt a földet.

Szeged fejlesztésére mindég vigyázni fog

Majd Klebelsberg halhatatlan érdemeit Méltatva rátért, hogy nem ismeri a politikai gyűlölködést. Szegedről is megemlékezett. Fel- adatunk az lesz — mondotta, — bog)- munka- alkalmakat teremtsünk és a megteremtett mun- kaalkalmak munkájának gyümölcseit ¿rtéke- sítsük. Feladatunk lesz, hogy azt a speciahzalt termelést, amelyet itt kezdeményeztek, felka- p j u k és belekapcsoljuk a nemzetközi értékesí- tési hálózatba, hogy megfelelő és helyes koz- kkedési politikával gondoskodjunk arról, hogy

e z a város ne csak saját fővárosához jusson,

Gömbös szegedi

Az ünnepség a miniszterelnök lelkes él- tetésével ért véget és ezután következett a látogatás két legmeghatóbb momentuma. Az egyik: a polgármester átadta ajándékul Göm- bös Gyulának azt a főispáni tanácskozóteremi

közelebb, hanem a világ fővárosaihoz is, h'ogy megvédjük mindazt, amit itt Szegeden és kör- nyékén, mint speciális szegedit termelnek, hogy gondoskodjunk arról, hogy visszaélések ne kurtítsák a szegedi termelő hasznát, ne csorbítsák a szegedi termeivény hírnevét és ne homályosítsák be Szeged nemes munkájá- nak nemes veretét. Röviden: az a feladatunk, hogy Szegednek megteremtsük mindazt, amit Szeged jogosan kíván az ő modern élete szá- mára. (Viharos taps és éljenzés.)

székének átadása

garnitúrából való kis karfanélküli ülőszéket — etruszkot, — amelyen Gömbös Gyula ült an- nak idején az ellenforradalmi megbeszélése- ken a főispáni szobában.

— Kegyelmes Uram, — mondotta az

Előfizetési árak:

havonklnt 40 flllár, félévre 2 P egész évre 4 P

egyik "szegedi polgár, — hiszen ennek még karfája sincs.

— Bizony, — válaszolta derűsen a mi- niszterelnök, — így is kelt kezdeni, nem jágy, mint néhány mai fiatal gondolja, rögtön a karosszékben.

A miniszterelnök az ünnepély után kísé- retével az alsóvárosi Ferencesek klastromába ment, ahol szeretettel fogadták. Meglátogat- ta a környezetet, ahol 1919-ben vendégként tartózkodott. Innen a püspöki palotába hajta- tott, ahol ebédre Glattfelder Gyula megyés- püspökhöz volt hivatalos.

Délután 4 órakor díszközgyűlés volt a vá- rosházán. Bárányi Tibor főispán megnyitója után Shvoy Kálmán élén küldöttség tisztel- gett a miniszterelnök előtt.

Pálfy József polgármester előbb felolvas- ta és átadta a miniszterelnöknek a díszpolgári diplomát.

Gömbös:

Innen indultam el politikai pá- lyámra

Lelkes taps és éljenzés fogadta a pol- gármester szavait, amelyre Gömbös Gyula mi- niszterelnök a következőkben válaszolt:

— Nagy megtiszteltetés számomra, hogy ez a város díszpolgárává választott, örülök en- nek különösképen azért, mert többször han- goztattam, hogy innen indultam el politikai pályámra. Nagy megtiszteltetés azért is, mert ez a törvényhatóság, amelyben az összes vi- lágszemléletek képviselve vannak, pártállástól függetlenül egyhangúan választott rtieg dísz- polgárává, ami azt bizonyítja, hogy ez a vá- ros fel tud emelkedni hivatása magaslatára és meg tudja becsülni azt a férfit, aki .mindnyá- junkért dolgozik. Nekem, mint vezető poli- tikusnak, nagy erőt jelent a történelem nehéz pillanataiban ennek a városnak az állásfogla- lása, annál is inkább, mert látom, hogy van- nak mozzanatok és pillanatok, amikor teljes egységgé tud összeforrni a nemzet. Az irán- tam megnyilvánuló megnyilatkozását ilyen ob- jektív összefogásnak tekintem. Hálásan kö- szönöm ezt és serkentő momentuma lesz éle- temnek azokban a pillanatokban, amikor azt látom, hogy ennek a kis nemzetnek milyen nehéz feladatokkal kell megküzdenie. Ez a város a csonka testnek a szélén fekszik. Még- is reprezentatív város volt és reprezentatív város ma is. Itt nyugszik az Alföld egyik ten- gelye és itt talált otthonra a nemzeti újjá- születés gondolata. A legmagyarabb magyar városnak, Szegednek a hivatása volt és ma- rad, hogy a magyar gondolatoknak bölcsőt adjon. Most, amikor az új reform-gondolatok jegyében indul meg a politikai élet, ideveze- tett politikai utam és Szeged városától kérek segítséget és erőt ehhez a munkámhoz.

A nemzeti egvségben rejlő erőről beszélve kárhoztatta a kis pártokra szakadást, majd rá- tért, hogv itt született meg a nemzeti hadse- reg is.

Percekig tartó, lelkes ovációban része- sítették Gömbös Gyula miniszterelnököt sza- vainak elhangzása után, nemcsak a törvényha- tósági bizottság tagjai, hanem a közgyűlési te- remben megjelent valamennyi tényezője a sze- gedi egyházi, katonai és társadalmi életnek.

hoz A miniszterelnököt a szegedi pályaudvar- vezető utja során végigünnepelte Szeged

(2)

lakossága. Ugyancsak ezrekre rugó tömeg bú- csúzott el tőle a szegedi pályaudvaron is.

A miniszterelnök bucsut véve a város és a megye notabilitásaitól, valamint a katonaság és a rendőrség vezetőitől, az 5 óra 50 perckor induló gyorsvonattal tért vissza a fővárosba.

Feloszlatták Budapest törvényhatóságát

Budapest az országban külön önkormány- zattal rendelkezik, bár határozataihoz mindig ki kellett kérni a kormány hozzájárulását. A törvény értelmében a főváros a belügyminisz- ter fennhatósága alá tartozik. Ezt a törvényt ezideig még nem léptették életbe. Most a bel- ügyminiszter kiadott egy rendeletet, amely szerint a már leszavazott törvény életbelép és ki kell irni az új fővárosi választásokat.

Ez ellen nem lehet kifogásokat emelni.

Budapestnek jelenleg 150 tanácshozója van, a 8 millió lakosú Londonnak pedig 145. A most következő választásokon 108 tanácsho'zót vá- laszt a főváros. A választás junius 2-án és 3-án lesz.

Legsiebb ékszerek

finoin minőségben,

legiobb svéici órék

jótállással

legolcsóbb

árban kaphatók

M ü l h o f f e r V i l m a

és ékszerésznél Széohenyl-tér 9 Zsótér ház(Antóbnsz állomás mellett)

Tört aranyat, ezfist és arany pénzeket rendkívüli m a g a s á r b a n beváltunkI

Kurucsev Sándor

divatSruhAsa

az

Arany Haranghoz

S Z E G E D

Széchenyi- tér 14.

Legnagyobb választékot tart ágy és asztal- teritökben. Szövet és selyemáruk a legol- csóbban. Selyemkendőkben a legújabb min- ták. Kanavász, paplan, festő és karton m i n d e n minőségben

Mindenkinek

érdeke, hogy mindent megfontoltan tegyen, téglát és cserepet csak Kertész-nél vegyen.

Mindenfajta tégla és cserép legolcsóbban és legjobb

minőségben kapható

K E R T E S Z

gépeierép él téglagyár

SZEGE D-Alsóváros. Cserepes sor

Ausztria megszünteti a munkanélküliséget

— 400 millió schilling belső kölcsönt vesz lel a kormány az építkezésekre — (Bécsből jelentik.) Az osztrák kormány-

nak nem volt húsvéti szünete. Most készül ugyanis a nagyszabású közmunkák tervezete, amelytől a munkanélküliség csaknem teljes megszűnését várja a kormány.

A munkaterv végrehajtására 400 millió schillinges belföldi kölcsönt vesznek fel. A jegyzésre való felhívás egy-két napon belül megjelenik. Az utolsó részletek megbeszélé- sére húsvét hétfőn Gross-Enzensdorfban, Bu- resch pénzügyminiszter nyaralójában egybe-

gyűlt az osztrák szövetségi kormány valameny- nyi tagja. Itt döntöttek a kiírandó közmunkák- ról, amelyek közt elsősorban nagyszabású út- építés, távbeszélő vonalak létesítése, az as- perni repülőtér korszerű átépítése és a Duna- gőzhajózási Társaság hajóinak átalakítása sze-

repel. | A munkanélküliek számára egyébként má-

jus 1-én a kormány rendelete értelmében Bécs, valamint a szövetségi városok minden színhá- zában és mozijában ingyen előadás lesz.

Beismerő vallomást tett a dorozsmai gyilkos

— Az asszony szeretője tette el láb alól az öngyilkosnak véli tétjei — Polyák Vilmosné 38 éves dorozsmai asz-

szony néhány nappal ezelőtt bejelentette a csendőrségen, hogy a férje a Gyapjas dűlő- ben lévő tanyájukon fejbelőtte magát és meg- halt. A csendőrség megkezdte a vizsgálatot, de az orvosszakértő meghallgatása után sem tudták kétségtelenül megállapítani, hogy ön- gyilkosság történt. Elrendelték a holttest fel- boncolását, azonban a boncolás sem tudta tisztázni a halál körülményeit.

A csendőrség tovább folytatta a kutatást,

mert olyan adatok merültek fel, hogy a há- zaspár rossz viszonyban élt egymással. Meg- tudták, hogy az asszony szívesen fogadta a szomszéd szobában albérletben lakó Tóth Béla 28 éves cséplőgéptulajdonos udvarlását. Na- pokig tartó nyomozás és számos kihallgatás után Tóth Béla tegnap megtört és beismerte, hogy Polyák Vilmost az asszony tudtával ő lőtte agyon. Polyákné tagadta, hogy bármi kö- ze is lenne a gyilkossághoz. Mindkettőjüket letartóztatták.

Teljes Szemmel dolgozik az addhivatal

— 2000 árverést és í 7 ezer zálogolásí tűztek hi — A szegedi adóhivatal március 1 l-re tűzte

ki az utolsó árverést. Azóta szünetelt az adó- behajtás: négy héten keresztül a választások, azután a húsvéti ünnepek miatt. Hat hét alatt rendkívül felszaporodott a munka az adóhiva- talban és most a legnagyobb apparátussal kezdtek hozzá a hátralék feldolgozásához. An- nál is inkább, mert Szegedre is megérkezett a pénzügyminiszteri rendelet, hogy az elmaradt végrehajtásokat és árveréseket ineg kell tar- tani.

A szegedi adóhivatal ehhez képest már a legközelebbi napokra kétezer árverést és nem kevesebb, mint tizenhétezer zálogolást tűzött ki. Ennek az óriási munkának lebonyolítására valószínűleg szaporítani kell az adóvégrehaj- tók számát Evvel kapcsolatban sürgőssé vált a végrehajtók részére megfelelő helyiség ki- jelölése, mert a végrehajtók ma kénytelenek a folyosókon állva dolgozni. Nincs számukra elég hely az adóhivatal szobáiban.

— « o »

Antal Istvánt államtitkárrá nevezték kl

A Budapesti Közlönyben a következő hi- vatalos közlemény jelenik meg:

A magyar királyi igazságügyminiszter elő- terjesztésére dr. Antal István miniszteri taná- csos, országgyűlési képviselőt államtitkárrá ki- nevezem.

Kelt Budapesten 1935 április 17-én.

Horthy s. k.

Dr. Darányi Kálmán, s. k.

Antal István, az uj államtitkár 1896-ban született Kenderesen. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, azután ügyvédi vizsgát tett. A világháborúban, mint tartalékos had- nagy vett részt és a Monté San Michelen sú- lyosan megsebesült. Több kitüntetés tulajdo- nosa.

A háború után élénk részt vett az egyete- mi mozgalmakban, elnöke volt az Egyetem Körnek. A forradalmak idején egyik szervező- je és irányítója volt a nemzeti érzésű ifjúság- nak, majd a kommunizmus elől Szegedre me- nekült, ahol a nemzeti kormády miniszterel- nöke mellett mint titkár, később mint sajtó- cenzor működött. Az ellenforradalom idején egyik megalapítója és elnöke volt a MEFHOSz- nak, később az Országos Központi Hitelszövet- kezet kötelékébe lépett. Ügyésze volt több szö- vetkezetnek és élénk publicisztikai tevékeny- séget fejtett ki a közgazdasági, szövetkezeti jog, valamint a politikai irodalom terén. Egyik leg- kitűnőbb ismerője a sajtójognak. Országos fel- tűnést keltett néhány sajtóperben mondott be- szédével.

A Gömbös-kormány megalakulásakor, 1933 október KPén a kormányzó a miniszteri tanácsosi cimet adományozta neki és a minisz- terelnök a sajtóosztály vezetésére kérte fel.

Mint sajtófőnök igen tevékeny részt vett az elmúlt két és félév eseményeiben cs nemcsak a kormány sajtópolitikáját irányította, hanem más fontos kérdésekben is jelentékeny sze- repet töltött be.

A jászberényi választókerület a mostani

képviselőválasztásoknál másodízben adott neki egyhangú mandátumot.

Mi tanyaiak különösen örülünk e kineve- zésnek, mert Antal István államtitkár a tanya őszinte barátja és jóakarója.

Növényvédelmi sserek:

Kénpor mészkénléhez használati uta- sítással.

Denürln, Neodendrln

Kwassia (Légyforgáos) használati uta- sitással.

Rézgállo, Raffia, motorolajok, cséplőolajok, tavotta zsírok, kooslkenöcs kát-

rány, borkenő olaj

KARDOS

lastéknagykarast • d ö u é l

SZEGED, Valéria-tér 1. sz.

P I T T E T Ö K

f i g y e l m é b e !

Családi lakóházak, gazdasági épületek fölépítését, ujrapucolását, javítását, tető- javítást, elszigetelést és minden egyéb szakmába vágó munkát lelkiismerete- sen és jutányos áron vállalom.

Terveket szakszerűen

és mérsékelt árért készítek.

Az alsótanyai közönség szíves pártfo- gását kérem tisztelettel;

Szabó József

kftOlTM *• AOS

Alsóközpont 782.

(3)

Olcsósággal korteskedik

a Jugoszláv kormány

Jugoszláviában teljes erővel folyik a vá- lasztási küzdelem. A kormány azzal korteske- dik pártja mellett, hogy leszállította az egyed- árusítási cikkek, mint a só, a dohány, a ciga rettapapir és a gyufa árát. Ezek közül különö sen a gyufáról szóló intézkedés jelentős, mi- vel Szerbiában a falvak lakossága már kezdett leszokni a gyufa használatáról, sőt egyes he- lyeken tűzfenntartó szolgálatot rendeztek be. A Macsek vezetése alatt álló ellenzéki csoport azt követeli, hogy alakítsák át a jugoszláv álla imot »népszövetséggé« és adják meg az egyen- jogúságot nemcsak a szerbeknek, hanem a montenegróiaknak, szlovéneknek és horvátok- nak is.

— « 0 » —

Véres háború Délamerikában

Bolívia és Paraguay között még mindig tart a háború a Gran Chaco-vidékért. Leg- utóbb a két szembenálló hadsereg véres csatát vivott, melyet Bolivia nyert meg. A bolíviaiak az ellenséget egészen a Paramiti-folyóig szo- rították vissza. Háromezer foglyot ejtettek, nagymennyiségű fegyvert, ágyút, lőszert és páncélkocsit zsákmányoltak. Közel 2000 para- guayi katona holtteste fedi a csatateret. La Paz, Bolivia fővárosa, diadalmámorban úszik.

Legpontosabb zsebórák és éb- resztő órák, l e g d i v a t o s a b b aranyneműek l e g o l c s ó b b a n

j ó t á l l á s m e l l e t t

REICH ékszerésznél

Kelemen-utca 11. szám alatt.

Nagy óra és ékszer Javító műhely.

Használjon

Dr. Gréf-féle

boraxos kölnivizet,

mely ugy illatánál, mint kitűnő boraxtartalmánál fogva kitűnő ha- tású. Csak zárt üvegekben kapható a

S z e n t Rókns gyógyszertárban

SZEGEDEN, Kossuth L. sug.31.

Hozzávaló pader, kenőcs éi szappan ls kapható.

Karóléc, fzéldefika, ru- dak, épiiletf a és minden- nemű d ess kék, tégla és cserép legoldóbban beszerezhetők

Jternberg Zoltán

ApQletfa és tüzelőanyag Kereskedésében.

SZEGED, Mérel-u. és Török-n. sarok.

Alsókösponti

Hangos Mozi

Április hó 28-án, vasárnap^

Táncol

a garnizon

gyönyörű filmoperett a boldog békevilágból, Johann Strauss zenéjével.

Főszerepben: Eggerth Máta, Szőke Szakáll

Csípi babája, amorlkal burleszk.

Magyar Híradó

A miniszterelnök üzenete a tanyalakhoz

Gömbös Gyula miniszterelnök szegedi tartózkodása alatt kihallgatáson fogadta Ba- logh István dr. plébánost, a tanyai block elnö- két. Balogh István dr. ez alkalommal kifejezte a miniszterelnök előtt a tanyaiak azon hő vá- gyát, hogy őket meglátogassa.

— A legnagyobb örömmel teszek eleget

— mondotta Gömbös Gyula miniszterelnök — a tanyákon lakó testvéreim ezen meghívásá- nak. Nemcsak meglátogatni akarom őket, ha-

nem megismerni is. Mihelyt nagy elfoglalt- ságomtól 2 - 3 napot tudok szakítani magam- nak, bizonyosan kimegyek a tanyákra. De nemcsak azokra a helyekre szeretnék elmen- ni, ahová műút vezet, hanem olyan helyekre is, amelyeket autóval nem lehet megközelíteni.

Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha majd Alsó- központról kiindulva lóháton fogom bejárni a tanyavilág távolabbi részeit.

— « o » —

A formosai földrengés borzalmai

— Formosa szigete teljesen elpusztult és lakói hajléktalanok — Ázsiában fekvő Formosa szigetén, amely

jelenleg japán gyarmat, borzalmas földrengés pusztított. A japán gyarmatügyi miniszter ki- jelentette, hogy a földrengés halottainak és sebesültjeinek szama 13.500 és 38.000 ház pusztult el. Főképpen a bennszülöttek házai szenvedtek kárt, míg a részben beton, részben téglafalakból álló japán házaik jobban ellenál- lottak a pusztulásnak. Perzsiában is pusztított a földrengés. Mazanderán tartományban a több

napon át tartó földlökések egész kerületeket pusztítottak el. Igen sok ház beomlott és maga alá temette lakóit.

A tartományban a földrengés halálos ál- dozatainak száma eléri a 600-at, míg a sebe- sültek száma ezrekre rúg. Észak-Japánban, Fu- kusima és Mijagi városokban borzalmas tűz- vész pusztított. Százötven ház a lángok mar- taléka lett.

— » 0 « —

A szovjet külügyminiszterének

sürgős dolga akadt

midőn az orosz-francia szövetségről kellet volna l ó r j y a l n i Litvinov szovjetorosz külügyi népbiztost

fontos tárgyalásokra várták Párisba, ahol a francia orosz szövetség alapjait akarták meg- vetni. Azonban váratlan akadályok merülhettek fel, mert Litvinov Páris helyett visszautazott Moszkvába.

A nagy vidéki szovjetlapok egyhangúan arról cikkeznek, hogy a szovjet sohasem te- kintette a versaillesi szerződéseket érvényes- tiek és a huszadik század szelleméhez illő-

nek. A moszkvai lapok még azt a lehetőséget is felvetik, hogy a szovjet Franciaország he- lyébe lép és magához ragadja a kisántánt pat- ronátusát.

A Starban arról olvashattunk, hogy Ang- lia hajlandó barátságosan kezelni Németország- nak a gyarmatokra vonatkozó kérését. A Ti- mes szerint Anglia nem vesz részt a római konferencián.

• - l 6 * - , ¡¿¿>

A kis földhaszonbérlők adóalapjának kiigazítása

Az adókivető hátóságok azoknál a föld- haszonbérlőknél, akiknek a bérlete általában 20 holdat nem halad meg, a bérlet terjedelmében bekövetkezett minden változást hivatalból fi- gyelembe veszik és a bérlet terjedelmében be- következett változásnak megfelelően az 1934.

évre megállapított adóalapot az egy holdra megállapított jövedelem számításba vételével arányosan helyesbítik.

Ennek folytán az említett földhaszonbér- lőknél a bérlet terjedelmében beállott változás miatt sem az adózónak, sem a m. kir. adóhiva- talnak a különben rögzített adóalap felmon-»

dását nem kell kérnie. Erre a körülményre a községi (városi) közegek a földhaszonbérlők figyelmét külön is felhívták azzal, hogy a bér- let terjedélmében beállott változást mindenki 1935 február hó végéig a községi elöljáróság- nak (városi adóhivatalnak) bejelentse.

A községi elöljáróság (városi adóhivatal) ezeket a bejelentéseket, úgyszintén mindazo- kat a változásokat, amelyekről tudomása volt kimutatásba foglalta és azt március hó 5-ig a m. kir. adóhivatalhoz terjesztette bt

Amennyiben valamely adózó a bérlet ter- jedelmében bekövetkezett változást a fenti ha- táridő után jelentette be, a községi elöljáró«' ság (városi adóhivatal) köteles volt a bejelen- tést azonnal a m. kir. adóhivatalhoz juttatni,

amely azt figyelembe venni tartozott. A helyes- bítésről a tn. kir. adóhivatal az adózót sza- bályszerűen értesiti.

Önként értetődik, hogy minden olyan eset- ben, amikor az adóalap újbóli megállapítását az adózó ennek ellenére kérte, avagy a pénz- gyi hatóság azt szabályszerűen elrendelte, az adóalap a bevallás alapján — újból megálla- pítandó.

\ két vezető világmárka:

STYRIA és STEYER

Első dob fékkel ellátva, mint a motorok, ritka szép kivitelben csak nálam kaphatók j

gumi m CSEPEL

, t i . « u k . > T

ess* rri't

Semperit, f e l e l 0 , é«

Michlein, mellett Emergé. iígoic«6bb»n 1

Wolf Péter B "

Legszebb a menyasszony,

mert a fátyolt, koszorút, virágot, harisnyát és rnházatl cikkeit a több mint 50 éve fennálló f e h é r c f e g t A b l A s

B O R O S M I K S A

SZEGED. Síéchenyl-tér 15. ssém alatt

vásárolta, ahol legnagyobb a választék és l e g o l c s ó b b az ár.

T A N Y A I Ú J S Á G

• 74

(4)

B Esernyőt

és mindenféle uri és női divatárut

l e g o l c s ó b b a n vásárolhat Fóliák-Testvéreknél Szegeden H

Szeged sz. kir. város polgármesterétől.

22.160—1935. sz.

Hirdetmény

a városi legelőkre történő jószágkihajtásokról Szeged sz. kir. város tulajdonát képező le- gelőkre 1935 évben kiváltott jószágokat, a le- geltetési szabályrendeletben foglaltak pontos betartásával, az alább felsorolt időben hajtat- juk ki: . ; Május hő 2-án délelőtt 8 órakor a rókusi lege-

lőre. Vizsgálat és átvétel a rókusi bikais- tállónál. Délelőtt 10 órakor a külpalánki le- gelőre. Vizsgálat és átvétel a Vám-téren, dél- előtt 12 órakor a Feketeszéli legelőre. Vizs- gálat és átvétel a Feketeszéli legelőn.

Május hó 6-án délelőtt 9 órakor Felsőtanya- balástyai járásra. Vizsgálat és átvétel a lege- lőn.

Május hó 7-én délelőtt 10 órakor Alsótanya- átokházi járásra. Vizsgálat és átvétel a lege- lőn.

Május hó 8-án délelőtt 10 órakor Alsótanya ke- reseti járásra. Vizsgálat és átvétel a legelőn.

Felhívom az érdekelt jószágtulajdonoso- kat, hogy a városi legelőkre kiváltott jószágai- kat a fent megjelölt időben és helyekre kö- télen vezessék elő, s egészségi állapotuk meg- vizsgálása végett a helyszínre érkező bizott- ságnak mutassák be.

A be nem mutatott jószágokat a legelők használatából kizárom.

Szeged, 1935 április 20.

Dr. Pálfy József, polgármester.

• F e l h í v á s ! S

• Az állattartó gazdákat arra kéri a •

• pásztor, hogy a legelőre kihajtottál- |

• latokat ismertető jellel lássák el és •

• az 1 pengő dijat hozzák magukkal. |

A világhírű

Montecatini rézgálic

megérkezett és csak

DANNER PÉTER FIA

cégnél kapható.

L e g j o b b a n v á s á r o l h a t

C I P Ó T

legszebb modeleket nagy választékban

Karácsonyi Sándor

o l p ö á r n h á z á b a n

S Z E G E D Tissa Lajos körút 40. ssám

Államgdpgyári cséplök Fordson traktorok

KUhne gazdasági gépek Alta tejseparatorok

Gazdasági gépolai Traktor- motorolaj

„RIVM golyóscsapágyak,

„VARTA" acsumulátorok

Róna Miklós

Alföldi Gépkeresk. Vállalata Szagod, Feketesas-u. 22.

Alslközponti képviselet: Szabó Lászlónál.

A monarchia utódállamai jnnins 3-án tárgyalnak vitás kérdésekről

— Magyarországot is meghívták az értekezletre — Amit nem lehetett dűlőre vinni Stresában

és amit eltanácskozott Genf, most Mussolini termékeny politikai képessége Rómában akarja megvalósítani. A római konferencia, amely a dunai államok területi és gazdasági kérdéseit hivatott tisztázni, junius 3-ra összehívták. A konferencián kizárólag Ausztria szomszédos ál- lamai vesznek részt és így sem Románia, sem Lengyelország nem kap meghívást. Valószínű- azonban, hogy Franciaország mégis részt vesz az értekezleten, noha nem szomszédja Ausztriá- nak, mert Mussolini és Laval római tanácsko- zása során Laval vetette fel ennek a dunai kon- ferenciának tervét, s egyben vázlatos progra- mot is terjesztett elő, amelyet összhangba hoz-

tak Mussolini hasonló tervezetével.

A francia-olasz tervezetet Róma már el- küldte az érdekelt államok kormányainak, te- hát Ausztria, Németország, Jugoszlávia, Cseh- .ország, Franciaország és Magyarország kor- mányainak, s felkérte azokat, hogy hamarosan közöljék észrevételeiket. Minthogy a dunai konferencia legfontosabb célja Ausztria füg- getlenségének és területi integritásának meg- védése, a résztvevő hatalmak elé be nem avat- kozási egyezményt terjesztenek, amelynek ga- rantálására különböző szankciókat is megálla- pítanak. Az eddigiek szerint ezen az értekez- leten tárgyalják le Ausztria, Magyarország és Bulgária egyenjogúságának kérdését is.

Sínautóbuszon csempészték

az országba a külföldi kötvényeket

— Egy magasállásu nyugalmazott vasutast tetten értek a detektívek — Budapesten a detektívek egy ujabb nagy-

méretű értékpapír csempészési ügyre jöttek rá. A Weishut és Kozma bankbizományos cég kötvénysíbolás gyanúja alá került és ezzel kap- csolatban a valutaügyészség előzetes letartóz- tatásba helyezte Kozma Imre és Krámer Ist- ván bankárokat, a Weishut és Kozma-cég tu- lajdonosait és Szőke Dezső Máv. főfelügye- lőt.

Szőke Dezső Máv. főfelügyelő volt az a

futár, akit az Árpád sínautón értek tetten a de- tektívek, amikor nagyobb köteg kötvényt csem- pészett be Ausztriából Magyarországra. Szőke Dezső bőröndjében körülbelül 100.000 pen- gő értékű záloglevelet, valamint kötvényeket találtak a detektívek. A tettenért Máv. fő- felügyelő vallotta be azután, hogy a Weishut és Kozma cég főnökeinek megbízásából uta- zott állandóan Bécs és Budapest között és csempészte be az országba a kötvényeket.

Mezőgazdasági kivitelünk rovására feltűnő emelkedést mutat

ioari exportunk

— A belső jóiéi megteremtésének leltételei t

Nagyobb kereseti lehetőség megteremtése és o l c s ó b b ipari cikkek forgalomba hozása —

A legutóbbi 9 hónap kiviteli mérlege igen tanulságos adatokat tár fel. A földművelő Ma- gyarország ipari kivitele feltűnően emelke- dett és az megmagyarázza egyrészt a földmű- velő lakosság szegényedését, másrészt az ipari trösztök fokozatos gazdagodását és hatalom- szerzését. Juniustól márciusig az ország 324.80 millió pengő értékű cikkeket szállított külföld- re, mig egy évvel ezelőtt a kivitel lértéke 330.10 millió pengő volt. A mezőgazdasági 'termények kivitele 93.30 millió, állatok kivi-

tele 111.96 millió, mezőgazdasági iparcikk ér- téke 13.70 millió, ipari cikkek értéke pedig 87.20 millió pengő volt, mig bányatermékek- ből 3.80 millió és más ipari cikkekből 14.80 millió pengő árut szállítottunk külföldre. Mező- gazdaságunk összesen 205.26 millió pengő ér- téket szállított külföldre, ellenben gyáraink és bányáink 119.50 millió értéket exportáltak. Az egy évvel ezelőtti adatok szerint az ipari ex- portunk 10 százalékkal emelkedett, ellenben mezőgazdaságunk kivitelének értéke csökkent.

Ezt a minden frázisnál tisztábban beszélő adat- csoportot megvilágítja, hogy az elmúlt évbén

a búzatermésünk gvenge volt — és hogy liszt helyett az őrletlen gabona került külföldre. Az adatok megmagyarázzák, hogy mi az oka a földműves lakosság rossz anyagi helyzetének.

Helves kormányteendő lenne: A mezőgazda- sági termények kivitelének legalább 50 szá- zalékos fokozása a célszerű kompenzációs szer- ződések kötésével, továbbá a belső fogyasztás 20 százalékos emelése a kereseti képesség fokozásával. A belső fogyasztás fokozását a kivitelben esetleg mellőzendő gyáriparnak le- hetne adni, ellenszolgáltatás, illetve méltá- nyos kárpótlás fejében. A belső fogyasztás fo- kozása kétféle módon érhető el. A szélesebb néprétegek kereseti lehetőségének emelésével a munkaalkalmak teremtése útján, továbbá az elsőrendű élelmiszerek és ipari cikkek árának reális leszállításáról. Olcsóbb cukorra, do-

hányra, bőrre vászonra és szövetre van szük- ség. A termelést a fogyasztással összhangba kell hozni és a termelésnél nem a haszonszer- zést hagyni ösztönző és vezérlő tényezőnek. — Ezekkel a céltudatos tettekkel a gazdaságilag körülzárt ország jólétét meg lehetne teremteni.

| Gazd' Uram! '

| mielőtt szavazni megy, keresse fel a volt )

\ Lines Jenö-féle

ruhaüzlete* t

I Jelenleg: )

í Belvárosi női rnhaámház >

I Széchenyi-tér 13. szám. I

Ahol gyönyörű kabátot már 13, selyem • ruhát 4, szövet ruhát 5 50 P-ért vehet. I

• w w w w w w w w w w w w w w w B

Hungáríaedény áruházban

1 drb. barna tűzálló fazék v. Iában 1 drb. barna tűzálló fazék v. lábas l drb. barna tűzálló fazék v. lábas 1 drb. barna tűzálló fazék v. Iában 1 drb. barna tűzálló fazék v. Iában 1 drb. barna tűzálló fazék v. lábas 1 drb. barna tűzálló fazék v. Iában 1 drb. réz kávéőrlő

1 drb. kávéőrlő fatestű

1 drb. sveici csiszolt vasaló 3-as 1 drb. nehéz rézmozsár törövel, 5- 1 drb. konyhamérleg, 5 kg-os I garnitúra függönykarnis 150 cm 12 drb. válltartó ruhaakasztó fa 6 drb. válltartó, nadrágtartóval Á l l a n d ó a n n a g y

K o h n J e n ő

. H u n g á r i a " e d á n y h á * Tisza L-körut 55. (Mihályi fűszeres mellett.)

1 1.

1.5 1.

2 I.

2.5 I 3 1.

4 I.

5 1.

—.75

—.85

—.95 . 1.16

1.38

1.68

1.95 2.80 2.60 3.78 2.98 4.80 1.98 - . 3 6

—.36 r a k t á r

•os

(5)

L E G J O B B UUr R U H A S é A L E G O L CS O B B

FÖLDES IZSÓ— KLAUZÁL-TÉR HÍREK

Uj elnök a Mezőgazdasági Kamaránál.

Az Országos Mezőgazdasági Kamara közgyű- lése egyhangúlag Mecsér Andrást választotta elnökké, alelnökké pedig ugyancsak egyhan- gúlag Teleki Mihály grófot, Plosz Istvánt és ifj. Mészáros Imrét.

— Letartóztattak egy erdélyi írót. (Kolozs- ról jelentik.) Galgó községben a román ügyész- ség utasítására letartóztatták Dadai Lóránt földbirtokost, aki Székely Mózes néven adta ki Budapesten Zátony című regényét és nem- régiben újabb regénye jelent meg Csütörtök címmel. Ebben az órománíai állapotokkal fog- lalkozott. Ezért rendelték el letartóztatását.

Valószínűleg hadbíróság elé állítják.

— Halálos csónakszerencsétlenség. Bajá- ról jelentik: Kettős halálos csónakszerencsét- lenség történt húsvét vasárnapján a Dunán, Dunacséb község határában. Diliinger András 37 éves dunacsébi gazdálkodó feleségével egy dereglyén 27 mázsa búzával igyekezétt az egyik dunai malomba. A házaspárt a Duna kö- zepén vihar lepte meg, a hullámok felborítot- ták a dereglyét és mindketten elmerültek a hullámokban.

Kivégeztek két lázadó görög táborno- kot. Az athéni rendkívüli katonai törvényszék- halálra ítélte Papulisz és Komissisz tábornoko- kat a legutóbbi felkelésben való részvétel mi- att. A két tábornokot, minthogy a görög köz- társasági elnök nein adott nekik kegyelmet, agyonlőtték.

Repülőflotta Hitler születésnapi aján- déka. Hitler német kancellár 46-ik születés- napja alkalmából a házakat az egész német bi- rodalom területén fellobogózták. Megjelent Hit- ler kancellárnál Reinhardt szolgálatonkivüli ez- redes, a Wvffhaeuser Szövetség vezetője és születésnapja alkalmából a Szövetség nevében 14 harci repülőgépet ajánlott fel Hitlernek, amelyek a szövetség tagjai áldozatkészségé- hői épültek. A 14 harci repülőgépből külön .va- dászrepülőrajt alakítanak, amelynek »vadász- rohamosztag« lesz a neve.

— Paprikapiaci jelentés. Termelői árak Szegeden: csemege édesnemes paprika 1.20 1-25, édesnemes 1.10—1.15, félédes 0.85—0.95, la. 0.65—0.75, Ila 0.40-0.50, Illa 0.30—0.35, pengő kg-ként, csövespaprika füzérenként 1-70—2.30 pengő. — Kalocsán: csemege édes-

»emes paprika 1.15—1.25, édesnemes 1 — 1.15, félédes 0.90—1.00, la. 0.65—0.85, Ha 0.40—

Ö-70, Illa 0.20—0.30, csövespaprika 0.30—0.45 Pengő kg-ként.

O L T Á S H O Z

ruhácskák legszebben L E G O L C S Ó B B A N

T I S Z A - Á R U H Á Z B A N

P ü s p ö k b a z á r é p ü l e t

«

leglobb tűzifát, legszabb épületfát, leglobb szenet, legolcsóbb áron, gyógyszertár mellett, S l t l p i C S n é l vásárolunk.

— Bukovinai statisztika. A legújabb nép- számlálás szerint Bukovinában 98.083 katoli- kus él. Ezek közül 56,253 német, 29,231 len- gyel, 12,549 magyar és 50 rutén ajkú van. A római katolikus lelkészek száma csupán 56, a teológusoké pedig 6.

— Borivók tízparancsolata. A párisi gasz- tronómiai intézet angol és amerikai vendégek részére, akik a nyáron felkeresik Franciaor- szágot, tízparancsolatot adott ki, amelynek be- tartása lehetővé teszi az idegen számára is a legmagasabb fokü élvezetet a borivás terén. Az érdekes tízparancsolat a következőkép hang- zik: 1. Ne rázd a borosüveget. 2. Sohse tégy jeget a borba. 3. Sohse keverj kétféle bort össze. 4. Ne melegítsd a bort. 5. A vörös bor- ral nagy körültekintéssel járj el. 6. A poharat csak félig töltsd meg. 7. Fehér bort lehető- leg előételhez és leves után igyál. 8. Vörös bor csak félig nyers húshoz való. 9. Pezsgőt az ebéd minden fogásánál szabad inni. 10. A bor- sorrend: először fanyar-fehér, aztán édeskés fehér, könnyű vörös, aztán nehéz vörös.

Éjjeli rablótámadás egy asszony ellen.

Vakmerő rablótámadás történt vasárnapra vir- radó éjjel a Boldogasszony-sugárut és a Róka- utca sarkán. Frás Mariska 45 éves piaci ánis éjfélután elundult Hattyú-utca 14. sz. alatti la- kásáról, hogy a környék valamelyik kocsmájá- ban mulató férjét megkeresse. Az asszonyra az egyik kocsmában kct fiatalember figyelmes lett. Óvatosan a nyomába szegődtek és a Ró- ka-utca elején az elhagyatott sötétben az asz- szonyt hátulról leütötték. Frás Mariska egy erős ütéstől előre esett, fejét a kőbe perte és arcát elöntötte a vér. A két vtámadó szinte pillanatok alatt kifosztotta az asszonyt, akitől a feljelentés szerint hetven pengőt raboltak el. A nyomozás folyik.

— öngyilkos lett, mert eltiltották a tánc- tól. Dobos Máidon 23 éves jánoshalmi gaz- dalegény nemrégiben súlyos betegségen esett át, ami azzal járt, hogy egyik lába megnyomo- rodott. Az orvos a fiatal legényt, aki azelőtt nagyon szeretett táncolni, eltiltotta a tánctól, ami miatt Dobos búskomor lett. Most a hús- véti ünnepeken különösen bántotta, hogy nem mehetett el a táncmulatságokra és ezért el- keseredésében felakasztotta magát. Mire édes- anyja rátalált, halott volt.

— A rablótámadás pillanatában elfogtak egy trafikgangsztert. Murin István Budapesten, a Népszinház-utcában egy 25 cm. hosszú bőr- bevarrott acélrugóval le akarta ütni Gallé Ti- vadarné dohányárust, aki a Teleki-tér és Do- bozi-utca sarkán lévő dohányárudájából zá- rás után hazafelé tartott. A detektívek már ko- rábban értesültek a tervezett trablótámadásrój és lesben állottak. így sikerült megakadályozni a rablótámadás elkövetését. Murin István ki- hallgatása során bevallotta, hogy a rablótá- madást már korábban tervezte és szombat este akarta azt végrehajtani.

Jó kávét és szappant Schiffernél Paprika piac.

Husz évig golyó volt a szívében. ,Ko- csó Antal 50 éves hódmezővásárhelyi földmű- ves egy idő óta azt panaszolta, hogy munka közben hamar kifullad és ha emel valamit, rendellenesen ver a szíve. Ezek a jelenségek arra késztették, hogy jelentkezzék a hadigon- dozottak nyilvántartó hivatalában, ahol jegyző- könyvbe vették panaszát, amiből kiderült, hogy Kocsó Antalt az olasz harctéren egy olasz golyó a mellén érte. Kocsót megröntge- neztették és a röntgenfelvétel kimutatta, hogy a rendellenességekről panaszkodó ember szí- vében; a főütőér baloldali falában ágyazba egy acélburkolatű golyó fekszik.

Dohánnyal fűtenek Debrecenben. A debreceni dohánygyár érdekes újítást vezetett be üzemében. Á raktárakban felhalmozódott többszáz vagon használhatatlan dohánytörme- lékből és fel nem használt dohányanyagból brikettet préselnek és ezekkel fogják a ka- zánokat fűteni. Az új fűtőanyaggal a dohány- gyár nagy megtakarításra számít.

Tavaszi cikkeink

1 locsoló kanna 1 horganyzott veder 1 vasaló

1 rézmozsár 5 ös

51.

268

81.

2-98

111.

3 1 8

1 50 P 3'48 P 3 48 P

Tűzálló zománcedény ajándékcsopor- tok, porcellán ajándékcsoportok olcsé szabott árak!

EDÉN

SZEGED, Tisza Lajos körát

YC L SM?K J 0 K

Standard ésa Csoda

n e m p u s z t u l e l s o h a

Kerékpárjaim

a legjobbak, a legolcsóbbak, részletre is.

Friss gumik, alkatrészek, nagy javítóműhely.

Tegyen egy próbavásárlást, gyözódjön meg o l c s ó á r a i m r ó l

P a r r a g i V i n c e

V műszerész, Mikszáth Kálmán utca 7. szám.

A r a n j és ezüst vásárlás

Mindennemű arany és

i

ezüst tárgyat a leg- magasabb napi áron v á s á r o l

R E I C H ékizeréiz

S Z E G E O.

Kelemen-utca 11. sz.

Rőfös árat, ksz kötényeket, nemkü- lönben alsó és felső rnhaneműeket

legjobban és legolcsóbban

I r i t z Z o l t á n n á l

Valéria-tér (paprika piac)

vásárolhat, drukkolást olcsón vállalok.

Fa- és szőlőpermelezőh, he- rifésdrófofc, g y ü m ö l c s ke lék Minden gazdasági felszere- lések és szerszámok I e g- o l c s ó b b bevásárlási helye

v a r g a d e z s ő

V A S A R U H A Z A

Szeged, Hid utca Teleion: 2 0 — « 9

Szeged li

Holtzer S. és Fia

Alapítva 1848 (Főposta mellett.)

Férfi és női ruházati cikkek, ka- lapok nagy raktára.

L t B O l c s ó b b a n itt vásárolhatI

T A N Y A I Ú J S Á G • 74

(6)

Szerkesztői üzenetek

Szőlősgazda, Csórva. Uj szőlőt telepíteni csak a földmivelésügyi miniszter előzetes en- gedélyével és csak olyan területen szabad, amelynek talaja egyéb gazdasági müvelésre al- kalmatlan homok, vagy hegyoldalban fekvő olyan terület, amelyen a filoxeravész fellépése

¡előtti időben már volt szőlő. A tilalom nem ter- jed ki azokra a birtokosokra, akiknek betele- pített szőlőjük nincsen, vagy ha van, az ki- sebb ezer négyzetölnél. Ezek a birtokosok há- ziszükségletük fedezésére legfeljebb ezer négy- zetölet, illetve annyit telepíthetnek, amennyi- vel a szőlőjüket ezer négyzetölre kiegészít- hetik. A szőlőtelepitési tilalom alól a földmi- velésügyi miniszter közgazdasági érdekből kü- lönös méltánylást érdemlő esetekben az ille- tékes vármegyei hegyközségi tanács vélemé- nyének meghallgatása után kivételeket enged- het.

Szeged sz. kir .város központi választmányától 40—1935. kpv. szám.

H i r d e t é s

( . . .

Szeged sz. kir. város központi választmá- nya kihirdeti, hogy az országgyűlési képvise- lőválasztók 1936. évre szóló ideiglenes pót- névjegyzékének és az 1936. évre kihagyottak jegyzékének összeállítását a központi választ- mány erre a célra kiküldött három osztálya fo- lyó év április hó 23. napján (kedden) délután 4 órakor megkezdi és köznaponkint délután 4 órakor kezdődő ülésekben folyó évi április hó

30-ig folytatja. t Az első osztály (I.-nek jelzett választási

kerület) dr. Tóth Imre elnöklete alatt a város- háza tanácstermében (I. emelet 2. sz. alatt);

a második osztály (Il.-nek jelzett válasz- tási kerület) dr. Turóczy Mihály elnöklete alatt a városháza bizottsági termében (I. em. 19. sz.)

a harmadik osztály III.-nak jelzett válasz- tási kerület dr. Hunyadi-Vas Gergely elnök- lete alatt a városháza közgyűlési termében (1.

em. 1. sz. alatt) tartja üléseit.

A központi választmány osztályait folyó évi április 23—30-ig működési helyén bárki ér- deklődésével felkeresheti.

Azok a választók, akik az 1935. évre ér- vényes választói névjegyzékbe, vagy pótnév- jegyzékbe fel vannak véve, de az 1931. év januárjában történt összeírás óta lakást változ- tattak, azok a lakásváltoztatást folyó évi áp- rilis hó 30-ig az osztályoknál jelentsék be.

Azok is felvehetők a pótnévjegyzékbe, a- kik ezen osztályok működési ideje alatt igazol- ják jogosultságukat és kérik a felvételüket.

Szeged sz. kir. város központi választma- nyának 1935. évi április hó 17-én tartott ülé- séből. Dr. Pálfy József

polgármester,

a központi választmány elnöke.

Léc, karó, deszka, legjobb és legolcsóbb

Párisii körút 35. (volt Somló-telep) Rókusi palotával srégen szemben

Földes Zoltán SÜS,

4

' 6.

Férfi és gyermekruhák legol- csóbb bevásárlási forrása.

M é r t é k u t á n i szabóság

szép virágja! Jó főzeléke! Bö termése

lesz, ha konyhaherti és gaz- dasági vetőmag szükségleteit

HEGEDŰS NÁNDOR

liszt, fűszer, termény üzletében vásárolja meg. Garantált csira- képes, legmegbízhatóbb Erfurti

és Mauthner-féle magok legolcsóbb beszerzése

Tissa Lajos körút 51. sxAm

Csak gyékényről vagy vízhatlan

ponyváról szabad paprikái árulni

Ujabb paprikaértekezlet volt a városhá- zán. Az értekezleten résztvettek Korom Mi- hály gazdasági tanácsos, Szanyi István és Obermayer Ernő fővegyészek, Tonelli Sándor dr. iparkamarai főtitkár, Back Károly, Reitzer Lipót dr., mint a paprikakirendeltség kikül- döttje.

Az értekezleten felmerült az az óhaj, hogy a paprikakirendeltség helyezze át hivatalát a Valéria-térre és tartson fenn egy helyiséget a paprikabörze céljaira, esetleg állítson fel boxo- kat a kereskedők részére. Dunszt Kálmán dr.

bejelentette, hogy ezeket a kívánságokat fel- terjeszti felettes hatóságához, a földmivelés- ügyi minisztériumba.

Szó volt arról is, hogy a Valéria-tér elha-

nyagolt kövezetét szedjék fel és aszfalttal, vagy keramittal burkolják a piacot. A terv azonban a város szűkös anyagi helyzete miatt nem valósitható meg. Sőt még azt a gondola- tot is elvetették, hogy az árusok asztalokra rakják a paprikafüzéreket, mert a nagyaszta- lok és padok elraktározása nehézkes lenne.

Ehelyett kimondták a megjelentek, hogy a paprikások kötelesek a jövőben gyékényről, vagy vízhatlan ponyváról árulni.

Végül az értekezlet megállapodott ab- ban, hogy a paprikakikészitők közegészség- ügyi ellenőrzését a kerületi tiszti orvosok és a vegykisérleti állomás egy-egy szakközege fogják végezni.

— « o » —. .

Jutalmai kapnak a selyemlenyészlők

A kisember jövedelmi forrása közé tar- tozik a selyemhernyó-tenyésztés. A család min- den tagja részt vesz ebben a munkában, sze- dik az eperfalevelet, etetik, tisztítják a her- nyók helyét. Aki már végzett ilyen munkát, az tudja, mit jelent ez. Gondot és sok munkát jelent, amiből azonban ha nem is csurran, de mégis csak cseppen valami pénz. Ennek a je- lentősége azért fontos, mert a selyemtenyész- tés az aratás előtti időre esik, amikor a gaz- daságban kissé kevesebb a munka, de annál nagyobb a pénzhiány és ilyenkor minden fil- lér elkel.

Az elmúlt évben gubótermelés révén 20

—30, némelyek 40—50 P keresethez jutottak.

Sokheti fáradtságos munkának a bére ez, de azért jól jött mindenütt. Az idei tenyésztéshez a peték kiosztása rövidesen megkezdődik. A kormány elhatározta, hogy az idén a rendes beváltási árakon felül jutalomban részesiti a tenyésztőket. Pénzjutalmat azok kapnak, akik a legtöbb jóminőségü gubót szolgáltatják be és akik 20 kilónál több gubót termeltek. Akik

10 kilónál több gubót szolgáltatnak be, azok ajándékképen egy női fejkendőt kapnak.

A tenyésztésre nézve a közelebbi felvilá- gosítást ad Rózsi István Alsóközponton, a posta mellett.

Megbizható festékáruk legolcsóbb beszerzési forrásé

^ ^ Kaphatók: Olaj-, zománc- és porfestékek

TAMASSY GYULA

festékszakUilete

SZEGED, Valéria-tér sarok, gyógyaaertárnü szemben

pori háztartási cikkek, ecsetek, meszelök, kátrány, karbolineum, gipsz-minták, permetező-, pat- kány- és egérirtó szerek, pipere cikkek, vala- mint minden e szakmába vágó más cikkek.

Telefon 22—«5.

Legszebb, legjobb, legolcsóbb

Gumit, alkatrészeket, javításokat csak

Kelemen Márton -nál

vegyünk. Kelemen-u.l 1. (főposta mellett)

írógép, rádió, gramofon, csillár raktára.

Illatszerek olcsóárban

beszerezhetők

Kabdebó • drogériában

Tisza Lajos körút 37. szám.

Református palota.

KARDOS lisztüzletben

lisztet, korpát, darát és fűszerárakat l e g j o b b a n v e h e t .

Üzletek: Valéria-tér 15. (Húspiac) és Török-utoa 11.

| Zsákot, ponyvát, kötélárut, lópokrócot, ) I szöllökötöző fonalat és aratógép zsineget | I l e g o l c s ó b b a n beszerezhet )

«BAKA Y E. cégnél»

| SZEGED, Hid-utca 4. szám. I

Függönyt, csipkéket legolcsóbban a

Függönyházban

vehet. Tisza Lajos körút 38. szám.

Cement, mész, gipsz, csövek, szob- rász műkő, padló és falburkoló mun- kák, cserépkályhák

ANDESBERG

S Z E G E D , Bocskay-u. 10. Alapíttatott 1810

Óra ékszer t t l T forduljon bizalommla

Tóth oráshoz

Kölcsey utca 7. sz.

Tört arany, ezüst, régi pénz b e v á l t á s .

N ag y óra és ékszer javitó műhely.

Figyelem! UJ drogéria!

Püspök-bazár

G a á l

Méret ntoa Illatszerek, szappanok arcápolási cikkek legolcsóbb árban.

Vasáruk, szerszámok zománcedények és hegesztési cikkek legolcsóbban

B a r n a G y ö r g y

v a a k a r a t k e d t t n é I

J^o'y'-utca 4 Telefon: 25-99

CIPöT

Tartós Elegáns Olcsó

elsőrendű anyagból Z a n r k ó n i l vásárolhat. A pénzéért teljes értéket km csak az áruért fizet és nem a külsó dekorációért. Szíveskedjék áras kirak«' taimat megtekinteni s olcsó áraimról meggyőződni. - A . B C beszerzési fórra"

Zsurkó János St, Lt|0i - sntárnt ' 6 -

(7)

G A Z D A S Á G I É L E T

Folyékony gyUmölcs készül

a magyar gyümölcsökből

— A híres német találmányi nálunk is megismertetik a termelőkkel — Felmérhetetlen érték pusztult el eddig

a gyümölcsökben, mert az érett gyümölcs egy részét nem lehetett értékesíteni, exportálni.

Most egy német tudós felfedezte a módját an- nak, hogy a termelő a saját tanyáján készít- sen úgynevezett folyékony gyümölcsöt, vagyis az érett gyümölcs olyan kellemes ízü konzerv- jét, amely aztán akár télen is jó áron eladható a fogyasztóközönségnek.

A folyékony gyümölcs másod- és harmad- rendű gyümölcsből készül. Az érett gyümöl- csöt összedarálják és nedvét kipréselik; azután a salakrészektől a nedvet megtisztítják. A leg- fontosabb az ügynevezett csírátlanítás. Ezzel a művelettel az erjedés és rothadás baktériu- mait, valamint a penészgombákat pusztítják el a gyümölcsnedvben.

Németországban és Svájcban különösen elterejdt a folyékony gyümölcs készítése és felhasználása. Ezerkétszázhusz nagy-, közép- és kisüzem foglalkozik folyékony gyümölcs

készítésével. j Nálunk Magyarországon a folyékony gyü-

mölcs készítése még a kezdet kezdeténél tart, de a vezető körök a találmány óriási jelentő- ségét felismerve, azon vannak, hogy úgy a gyártás módját, mint a gyümölcsíz használatát széles körök és főképpen az ország gazdakö- zönsége előtt népszerűsítsék. Megalakult a Magyar Folyékony Gyümölcs Szövetkezet és ennek igazgatója lovag Fehrenteil-Gruppen- berg Tibor mérnök, tanfolyamokon készíti elő az ország gazdaközönségét a folyékony gyü- mölcs termelés módozataira.

I Gyümölcs |.

A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egyesületének hivatalos közleményeivel Hivatalos helyiség a Kézműves Bankban.

Hivatalos órák minden szerdán és szombaton délelőtt 8—12 óráig.

Levélcím: Szeged,Zerge-u. 19. Telefon: 21- -90.

Hogyan készül helyesen

a rézgálic oldat

A bordói lé hatásának fokozása

Régebben a rézgálic oldathoz ön- tötték a mésztejet, azonban az ujabb vizsgá- latok kimutatták, hogy az alant közölt előírás szerint készült lé jobban tapad és így gomba- ölő, vagyis védő hatása nagyobb.

A bordói levet nyári permetezésnél 1 szá- zalékos oldatban használjuk. Ennek elkészítése a következő: fél kg. égetett darabos meszet, kevés vizzel lassan megoltjuk, felhígítjuk úgy, hogy 50 liter legyen, szitán át szűrjük 1 hl.

hordóba. 1 kg. rézgálicot külön edényben 50 liter vízben feloldunk. A feloldás úgy történik, hogy a kimért rézgálicot zsákban vagy kosár- ban a kádba merítjük. A rézgálic így néhány óra alatt feloldódik. Feloldás után a külön ké- szített 50 liter mésztejhez lassan és folytonos keverés mellett összeöntjük. A bordói levet le- hetőleg elkészítése napján kell kipermetezni,

mert állás közben védőhatása csökken.

Ha égetett mész nem állana rendelkezésre, Szalonnás meszet is használhatunk, csakhogy

«bböl 1 kg.-t kell vennünk.

A permetező készítésére használt mész le- hetőleg frissen oltott legyen. Ha szalonnás Meszet használunk, vigyázzunk, hogy ne le-

gyen benne agyagos vagy homokos* rész. A romlott vagy piszkos mész nem biztosítja a szükséges mészfölösleget, s esetleg a réz- gálicot sem közömbösíti teljesen.

— « o » —

Ai egyesület

permetesögépei

Az egyesület 50 permetezőgéppel áll tagjai rendelkezésére. Akinek gépre van szük- sége, 80 filléres napi használati díj ellenében a körzetvezetőknél elhelyezett gépekből kap- hat kölcsön. Felsötanyán Torontáli János, Szatymazon Frank István, Alsóközponton Szé- csy György, Babarczi Antal, Kissoron Míg An- tal, Domaszéken és Feketeszélen Kispéter Im- re, Ördög István, Dobó Szilveszter, Németh Gyula, Dorozsmán Huszár Endre rendelkezik az egyesületi gépekkel.

Kívánságra az egyesület a szükséges per- metezéseket is elvégzi a következő árakon:

1. Egyszerű arzénes permet 1 hl. 1.60 2. l°/o bordói lé arzénnel 1 hl.' 2.—

Rigórovarok ellen

most kell permetezni!

As összes permetező szerek legolcsóbban, szakszerű használati utasítással

H A R A S Z T H Y G É Z Á N Á L

Feketesas utca 22. sz. Telefon: 27-14.

Arzola, Darsio, Nospraseo, Tntokll, Uránlazőld, Scbweinfurti zöld, Sulla- j

^ r o l , Solbár, Rézgálic, Rafia, Légyforgáos, stb. stb. olcsó áron \ ^

3. l»/o bordói lé 1 hl. 1.50 4. Nyári mészkénlé 1 hl. 1.40 j 5. Nyári mészkénlé arzolával 1 hl. 2.—

Fenti árakban az anyag, munkabér, gép- használat bentfoglaltatik, ezenkívül semmi költség nem terheli a gazdát. Jelentkezéseket a fent felsorolt körzetvezető urakhoz kérjük, akik a jelentkezés sorrendjében látják el a perme- tezést.

— « o » — 1

A meggyfa virágzása

Most virágoznak mindenfelé a meggyfák Az. idén a virágzáskor az időjárás igen ked- vező, nem volt köd, nedvesség, mégis min- denkinek azt ajánljuk, hogy a termését telje- sen megmentse, most virágzáskor permetezze meg 1 százalékos bordói lével (kékkő, réz- gálic oldat). A permetezést egészen finoman, porlasztva kell végezni úgy, hogy a permet liarmatszerűen legyen rajta a virágon, nem cseppekben. Ennél a permetezésnél tehát taka- kosan lehet, sót kell permetezni.

— « o » —

Megérkezett

az olcsé rézgálic

Az egyesület által rendelt olcsó rézgá- lic megérkezett. Azok .a gazdák, akik a Kéz- műves Banknál rézgálicot igényeltek és az árát kifizették, a Kézműves Bank raktárában át- vehetik az igényelt mennyiséget. Egyúttal kér- jük az újabb igényléseket sürgősen bejelen- teni a Szegedi Kézműves Bankban, mert csak az összegyűjtött vagontételes rendelés esetén tudjuk biztosítani a 47.60 pengős kedvezmé- nyes árat, kisebb mennyiség rendelésénél leg- alább 49 pengőbe kerülne a rézgálic méter- mázsája.

— « o » —

A gyümölcsértékesítés az idei nyáron

A Szegedvidéki Gyümölcstermelők Egye- sülete nagy előkészületeket tesz az idei gyü- mölcsértékesítés megszervezésére. Ugy, mint már tavaly, az idén is már hajnalban a Ru- dolf-téren és a Mars-téren közzé fogjuk tenni az aznapi kecskeméti piaci árakat. Ugyaneze- ket az árakat ki fogják függeszteni a tanyavi- lágban Szatymazon a postán és a Báló-féle vendéglőnél, Felsötanyán a gazdasági isko- lánál, Alsóközponton a Meló-féle vendéglő- nél, Domaszéken a Zöldfás-iskolánál. A gaz- datársadalom tehát tájékoztatva lesz, hogy mi- lyen az áralakulás Kecskeméten, nem szabad tehát bekövetkeznie annak, hogy lelketlen ko- fák hamis hírekkel, indokolatlanul nyomják le a szegedi piacon a gyümölcs árát.

Ugyancsak tárgyalásokat folytat az egye- sület elnöksége a m. kir. Külkereskedelmi Hi-

Megálljon kend egy kicsit!

Téglát gyári a KERAMIT.

Házát kend, ha leiépiti, Anyagát csak innen viszi.

Van ott anyag OLCSÓ elég, Mindenféle tégla, cserép.

Temetőnél ügyelj! Nézzed, KERAMIT GYÁRT el ne téveszdI

SZEGEDI KERAMIT

ÉS

MÜTÉGLAGYÁR R. T.

A belvárosi temetönéi.

T A N Y A I U J S A G

• 74

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :