Felséges Jósef, tsászári, királyi helytartó austriai fő hertzeg Magyar ország nádor ispánnyának Az 1809-dik Bőjt más Hava 27-dik napján, Buda várából ns. Szeged várossába való útazása, [...]

Teljes szövegt

(1)

*

* *

BÉ REKESZTŐ VERSEK. . Búsúlt Pannónia! T e 's hát el mondhatod:

Vefzélyid közt magad' igy bátoríthatod, Vitézség e' Földön az ember' élete!

Mivel Tsatákkal vagyon ütközete.

El múlván Világi éltünk' Hartz' mezeje, És vándorlásinknak el telvén ideje.

Miként a' Béresnek próba efztendeje, Szegődött bérre vár fok elkölt ereje.

Ügy a' Vitézeknek Korona lefzfz bére, Mellyet meg ád ama Vezérek' Vezére.

Kinek van Hazánkhoz állandó hűsége, Lefzfz annak Mennybe is örök Békeí'sége

(echó).

V É G E.

F E L S É G E S ff M 5 M

J Ó S - E F ,

T S Á S Z Á R I , K I R Á L Y I H E L Y T A R T Ó

A Ü S T R I A I FŐ H E R T Z E G '

M A G Y A R O R S Z Á G '

N Á D O R I S P Á N N Y Á N A K Az 1 8 0 9 - ^ Bojt más Hava' 2j-dik napján,

BUDA V Á R Á B Ó L

NS. SZEGED V Á R O S S Á B A V A L Ó

U T A Z Á S A ,

M e l y e t

A' maga írási között Nemes Hazája előtt emlé- kezetbe hágy

A' H Ó D VIZE' P A R T J Á N , E'S MEZEJÉN S Z Ü L E T E T T

BEREI F A R K A S A N D R Á S

A'

Nyelv,

és Erhölts pallérozó Tudományok' - Mestere.

S Z E G E D E N ;

Nyomtattatott G r ü n n Orbán'-betűivel.

(2)
(3)

H H H H H H I H

A ' ki fz'eret lépni Ditsőfség' h a l m á r a , Nem fekfzik mindenkor a puha párnára;

Mivel a' jó h í r , n é v , nem az ágyon h e v e r , Hanem ellenséget a' hol Vitéz le ver.

A ' ki Rangot k e r e s , nem űl a' kutzkóban , Se nem fenyved itthon a' kanáfz kunyhóban.

* * Kinek minő kalapja v a g y o n ,

tsak azzal köizön.

V a g y minő a' jó nap , ollyan a' fogadj Iílen.

* *

Precor bis terque : Vivát Palatínus uterque!

1 e erőfs kőfziklán epittefett Buda!

Egy újságot mondokiazt tudnád hogy tsuda Lás'd most az A1 Földön Tsongrád Várme-

gy ében- Mi történtVásérhely'Szeged* le mentében?

Két Jósef napját is egy Tavafzon érttlnk, Vagy két Jósefeket nevekről dítsértünk.

A' mindent örömre buzdító Ki Kelet,

Elvitte nyakunkról már e' hofTzas Telet.

Első Jósef hoza roffz időt, fok f z e l e t , Mely a fold1 termését tsigázta fzer felett.

Még Hogy hó is esett, zamankó a' mellett, így a' Juh is Bárányt fok idétlent ellett.

A z utolsó Jósef esővel érkezett, Kit illett Királyi Hertzegi Nevezet.

Ez a' vén kammogó , ránk ófzült komor T é l , A'sikei Tavafznak * ; hallyátok mit befzéll?

Attól minden ember, még a' barom is f e l , Hogy az el vetett mag a' földből ki nem kel, Mert hogy idejére nem járt már rég eső,

Azonn meg rettene fok kenyér kereső,

*). Siket T a v a f z n a k azért n e v e z t e t i k , mert még a' T a v a f z t hirdető patsirta f z ó , én más ma- darak' éneklései a' m e z ő t , es a'Szántó Föl- deket nem zengedeztették az I d é n , Hu»vét nap előtt.

*

(4)

4

De még is mondhatok egy kedves újságot, Hogy öröm követte a' ízomorúságot:

A ' fényes Ég midőn homájba borúla, lm' Hertzegségedben Napunk meg űjjúla.

Ki derült fzívünkben ragyogó fugára , Tiízieletünk nem ért bár kívánt tzéljára.

Felséged hűségünk' fel áldozására ,

Szentelt : 's egy örökös, és arany oltára.

Szerentsés Időben jött hozzánk Felséged, A' melyben adatott tőllünk tifztefséged, Mert hogy meg öntözé az efső Földünket,

Ezzel kettős öröm tölti bé fzívünket.

Ez az áldott Alföld a' Tifza' meljéke, És boldog Kanahán Vásárhely'környéke;

Nem vólt ily fzerentsés fem régi Elei, Talám nem is léfznek fem a gyermekei.

Ezer nyóltz fzáz kilentz a' melyben mi élünk Hol ily Hertzegséget közöttünk fzemlélünk A' mely Palatínust itt — foha fe látott,

Kinek kiáltának hároinfzor Vivátot. * Örvendjünk hogy látjuk mi hát Jósefünket!

Orfzágunk'GyámAttyát hív Fejedelmünket Hogy meg látogaíla Felsége Megyénket;

Nem is reménlettük e'nagy fzerentsénket, Kit

mint a' fzomjű föld az efsőt úgy várnak, Mohos vén falai a' Szegedi Várnak.

(Fel jegyzem a' Vásárhelyi egyűgyübb Köz nép kedvéért, hogy annál inkább reá emlékezheífen, ezen fzerentsés történetre—.

hogy ekkori Időben Bálás János vala itt — Varos Bírája).

Meg érkezvén fzerentséfTen ő Tsáfzári Kir. Fó Kertzegsége Hód Mező Vásárhely- be zy-dikben del tajban a' Város Háza kapu- jában meg állott, es mint egy más fél fer- tálynyi óráig múlatott, mig Szegedig f2á- mára ki rendeltetett 40 lovakat vontatóban ki állította a' Város, addig ő Fő Kertzegsége tsak a' Hintóban ült, bal felől pedig az ő Fó Kertzegsége üdvari Mestere M . Gróf

Szapári János LTr, ő Excellentziája űle.

El jöttek az alatt köfzöntesére ezek:

Méltóságos Boros Jenői Muslai Antal Ú r , Orfzág' A1 Nádor, és T . Tsanád Vármegye' Fó Ispánnya, T . Földeáki Návai János Úr, T . Tsanád' Várm. A1 Ispánnya, T . Babar- tzi Imre Ú r , T . Tsongrád' Várm. A1 Ispán- n y a , Méltóságos Királyi Tanátsos Tököli Sabbás, és ifjú Tököli Sigmond U r a k ; 7 .

Káráfz Miklós Fó Jegyző, és Káráfz Pal A1 Szolga Bíró Urak ; T . Horváth Jósef Fő. Sz.

Bíró Úr; T . Kifs Jósef Ú r , fok Ns. Várme- gyék' Tábla Bírája; T . Schné Láfzló Ura-

•V.

(5)

dalmi Inspector, és Turtsányi János Fiscá- lis Urak. Továbbá ezen Tirzteletnek öreg- bítésére a' Hód Mező Vásárhellyi Plébárus Tifztelendő Bengyel György Úr, az alatta levő Profé/Toroknak meg parantsolta, hogy Palatínus ő Hertzegsege' eleibe zárzlókkal mennyének az egéfz Oskolabéli gyermekek, és-vivátot kiáltsanak.

Végezetre meg jegyzem: ezen fzeren- tsés történet' alkalmatofságával, kísérőbe ki rendeltetett lovas Vitézek a' Banderista Urak közzül kik voltak, úgymint: Nemes, Nemzetes Vitézlő Szathmári Jósef Úr, mint a' Fel kelő Nemes Sereg lovai tartására vi- gyázó , és egyébb fzükségeire ügyelő Hely- beli Fő Biztos. N. N. Vitézlő Fehérvári Fe- rentz Ú r , a' Méltóságos Gróf Károlyi Ház' Földmérője. N. N. Vitézlő Nagy Ferentz Ur, a T. Gyevi Uradalom', úgy a' T* N.Tson- grádVárm. vólt betsiilletbeli Ügyéfzfze. Ns.

Patkó András Úr, T . Tsongrád Várra Esküt- tye. Ns Kretsmári Jósef Ú r , T . Tsongrád Várm. köz bátorság' óltalmazó Biztossá, és Ns. Lukáts Antal Ú r , — (kinek neve ki ma- radt a' Szegvári minapi pompás Gyülekezet' leírásából; ezen okon fel jegyzem ide, hogy

a' Banderifták közt a' Fő Ispán tifzteletén az is jelen vólt.

Ezek a' Vitézségre termett hat váloga- tott Ns. Férjíiak Katonai Uniformisban fel öltözve ő T s . K.Fő Hertzegségét Vásárhely- ből a'Gyevi Révig el kisérték; a' kiket ott, azután fel váltottak Ns. Szeged' VároíTa ré- széről az alább nevezendő Vitézek: Szeke- res Ignátz, Miller Ferentz, Miller István, és Faragó János Urak.

Eskütt Kamatsai Sándor Úr pedig Me- ző Szentes VároíTa' réfzéről a' maga igazga- tása alatt lévő 24 fzámból álló Nemes ifja- kat vezérlette; a' Gyevi Rév partjáig.

El jutván fő tzéljara ő Tsáfzári Királyi Fő Hertzegsege, Ns Szeged Várofsába; em- lékezetre méltó pompával várták az itt va- ló Polgárok, oly parantsolatot adván ki kö- zöttök T . Szilber János Ú r , Szeged Yáros- sának Fő, Bírája, hogy fegyveresen Polgá- ri Uniformisban fel öltözve, két lovas, és tizenkét gyalog Század áljon k i , és vára- kozzonaz ő Fő Hertzegsege' tifzteletére. Meg akarván mutatni, ez által a' tifztefség tétel által, ez a' régi ditső Eleinek Sir.l a Imából

fel élemedett Polgárság, az ő hajdani fzép Rend tartásaikat, és Szabad Királyi Váró-

(6)

S

fi fzokásaikat, így Török muzfika fzó alatt ágyúk' ropogási közt a' Városba bé kisérték, a' holott is köfzöntésére, audientziára men- ték emezek: M. Lováfz Sigmond Úr Excel- lentziája, T . Torontál Vármegye' Fő Ispán- n y a , Báró Bodmanyitzki Jósef Úr ExceLien- tziája, T* Báts Várm. Fő Ispánnya, ( a ' hivel fokát befzélgetett ő T s . K. Fő Hertzeg- s e g e ) M Báró Vajai Vaji Miklós Ú r , a' Lovas Fel kelő Nemes Sereg' Generaliffa, M. Csekkonits Antal Ú r , a Gyalog fel ke- lő Nemes Sereg' Generáliíla. T . Bajsai Voj- nits Fábján Ú r , T . Báts Vármegye' A l Is- pánnya. T . Eskó Lázár Ú r , T . Torortál Várm. Al Ispánnya T . Nákó Sándor Ú r , a* Nagy Szent Miklósi U r a d a l o m Birtokoíía, T . Návai György, és T. Benyitzki Miklós U- ' rak Ns. Szabatka VárofTa' Fő Bírája; Ver- d e s Ú r , és Lénárd Ű r , annak Fő Jegyző- je , úgy Kikinda VárofTa' réfzérül való Kö- vetek, kik is a' Város Nevében egy lovas, és egy gyalog Bataliomból álló Katona' ki állítását ajánlották ő Ts. K. Fő Hertzegsé- gének. Ns. Szeged VárofTa' Tanátsosi , a' Papi Rend réiVrűl pedig Fő Tifzteler.dó Strobel György Űr, mint a' Szegedi Lyceum directora, és a' ki nyomtatandó Könyvek-

c ^ ^ n

nek Censora, úgy Salamon Jósef ProfefTor Úr, ( H a z a F i ú i E m 1 é k e z t e t e s a* V i- t é z s é g r e). Ily T z i m alatt ki adott Nyoin- tatvánnak Szerzője. Vedres Iftvány Úr, Ns.

Szeged Városa' eskütt Földmérője, és a'ver- felő MúzsáknakTzéhbélibaráttya, (A' Ha- z a ' S z e r e t e t e ) , ily T z i m alatt ki adott Munkátskának í r ó j a , melynek tzélia a*Sze- gedi Polgárokat Fegyver fogásra való Éb- rcfztés. Ezzel kívánt Palatínus ő T s . K Fő Hertzegségének tifztelkedni. Végezetre Éts- kai Lázár Lukáts Nemes I j ú , a'Szegedi Os- kola Ifjúság' Nevében; az ő T s . K . Fő Her- tzegsége fzíne előtt, egy r ö v i d , de fontos Oratiót mondott, mellyet Szegeden K. Sza- badsággal bíró Könyvnyomtató Grünn Or- bánnál nyomtatásban ki adott. — Azután

• ebédhez ültek négy óra tájban. Hufíonnégy Személyre parantsolt afztalt teríttetni T . Ba- bartzi Imre A l Ispány Ú r , mint a' T . Ne- mes Vármegye' gazdálkodó Fő Tiíztie. —

végezvén az ebédet, a' Várba lévő ritkasá- g o k n a k , régiségeknek nézgéleWre ment ő Ts. Kir. Fő Hertzegsége Onnét a' Város' Házához el tért, és annak fzobáit, Protho-

collumait; sőttminden Fog Házakat meg vis.

gálván, onnét vifzfza ment a ' V á r b a , ott

(7)

10 C<£?5 (¿Ti (¿n

későbbre Vatsorához ült. Éjfzakára 72 Vi- tézek rendeltettek melléje örizetére vártára, kiknek is Tsanádi Tamás Úr volt Inspe- ctiós Kapiiánnyok. Reggeli 4 óra feléóTs.

K. Fő Hertzegsége Szegedrül Buda Vá- ra felé vévén útját; égő fák ják között Szaty- mazig el kisérték, el menvén vele őrizetül egv ofztálybúl álló Vitéz Polgár Sereg is e- gefz Kis Telekig. Nem lehet tagadni, hogy Q Ts K. Fő Hertzegségének , (bár is a fzép Nap fény nem sütött földünkre) igen tet- tzós volt ezen Szegedi Útazása, a' hová in- nen túl három hét múlva Májusban ismét fzár.dr-kozik le jönni, a' fzomfzed Várme- gyéknek Lógerbe, Szeged alá egybe gyü- lekezendő Fel kelő Nemes Seregeinek meg nézésére, *s meg visgálására. Meg kell valla- ni azt i s , hogy igen fzerentséseknek tart- hatják Szegedi Uraimék magokat a'réfzben is, hogy a' Városi Nép' pallérozására tarto- zó Rend tartásaikat az Elől járóknak, nem tsak helybe hagyta; hanem mégis dítsérte, ő Ts. K Fő Hertzegsége. Utoljára azon két lovas, és tizenkét gyalog fzázadból álló Vi- tézeket, Uniformis Polgári Köntösökben fzemlélvén maga előtt, egéfz c romín el néz- n j ; lőtt tsudálni láttatott. Kiknek imitt ne-

FelsÓ Városi Lovasság Tifztjei.

Obeíteri Rangban vagyon Ró'sa András, Ha ellenség jö rá oly mérges mint darás.

Nem árt annak könnyen femmi féle marás, Fel gyúladván a' tűz fzívében mint párás, Hazánkhoz: ébrefztvén ezt a'nagy Lelkűség,

Változhatatlanná vált benne a' hűség.

Első Lovas Major Dugonits Antalnak, Erkőltsi jó tetti foha meg nem halnak.}

Mert gondot tart ez is édes Hazájára, Nem engedi menni javait prédára.

Második Majornak válafztatott Lenner, De azt fel váltotta hamar Ferentz Miller, Mivel fiatalabb amannál majd kétfzer,

Ver is már testében ennek friffebben ver.

Lásd Szilber Ignátzis *) abba talált kedvet, Barátiért válafzt Vitézi életet.

vezetesebb Tifztjeit, és halhatatlan emlé- kezetű Vitézeit el fzámlálván; ilyetén Vi- tézségre, és Haza* védelmére buzdító, és lelkesítő Verseket írtam; az ő órvendezé-

sekre:

(8)

Boldog Anya az is ki fzűlt ily gyermeket, Kiben a' terme'fzet mutatott remeket.

1 sa Ferentz Úr is Kapitánnyá l e v e , . Azért tifzteletben tartatik it neve.

Irtsa ki ha Ró'sa ezen töviíTeket!

/ Mint bennünket fzúró fok ellenségeket, Ugy nyer Hazájánál Hírt, fó érdemeket,

Halhatatlan Nevet, és Nemes Telkeket.

Faragó, Lováfzi Mihály, és Agátzi, Nyiljanák meg néktek Békefség' Tornátzi!

Tus huségteket mert fel áldoztátok, Tifztefség, ditsófség így hárul reátok.

Timpauer Antal, Tzvinger fö Hadnagyok, A' Nemes Városnál érdemeik nagyok, Mellyek nagyobbra is azzal neveikettek.

Hogy Fejedelmünknek tifzteletet tettek.

Mu'aíTon több példát jó tselekedetek, A' Frantz mert lesbe áll már is ellenetek.

Handzel Jósef, úgy te s fő Hadnagy Szabados Igyekezz hogy fzolga ne légy; hafzabados!

Bizonytalan fzokott lenni a' Had' dolga , Itt az Úrból könnyen lehet rab, és fzolga.

Fontold meg: ki névrül vagy János Mezei, Sok bajjal tsatáznak éltünk' hartz mezei.

Vékes Ferentz, Gyárgyán, Szűís Jósef, Szi- kora,

Titeket is ébrefzt verseimnek fora.

Mutafs Vitézséget bár kuizkó Mihállyal, Napotok le nem megy így néktek homájjal.

Nem keres a' jó hírt kiül a' kutzkóban, Sem nagy betsülletet ,a' Kanáfz kunyhó-

ban,

A' ki Orí"zúgo\. jár, a' ki próbál, a' nyer, A' kiHartzot nem lát, ellenségetfem vér.

Budai Jánosnak Záfzló van kezében, O lyan mint a' nád fzál Úri termetében.

Cfikós György Strá'sa Tifzt e' Sereg' rend- jében,

Pardont nem kódúina egygyik is féltében.

Palánhi Gyalogság' Tifztjei.

Első Majorrá lett itt' Pánits Boldizsár, Teste' állásában nints annak femmi kár.

Fő Tifztiben ez is nagy ferényen el j á r , Érdeme Hazája előtt jutalmat vár.

Téged is Kapitány Tsanádi T a m á s o m , Említlek mert voltál kenyeres pajtásom.

Még Pufztán, Berekben vólt veled lakásom, Isméred már Nevem' 's tudod a' ízokásom.

Én hogy az igazat ki fzoktam mondani, És nehéz a' titkot rejtekben tartani.

Ollyá lettél im'már mint az özvegy gója, Mert árva Torsodnak nints gyámolítója.

(9)

Meg hólt Feleséged, * ) jutái özvegységre, í g y el fzántad magad' te is Vitézségre.

Sok ezer fzerentsét kívánok így néked!

A' nyertesek között légyen ülő fzéked!

Csavojfzki Ferentzis régi Törsök Nemzet, Kit maga Bellona tsak a'harlzra Nemzett.

Volt Fö Hertzegunknek ő tifztelete're , Pompás udvarlása' ditsőítésére.

Kotsis János is tsak Vitézségre termett , Ki mutatja vére, mind a' derék termet.

Oda ér mindenkor ő hová a' karja, Próbákat is tehet azzal ha akarja.

Miként Aigner Jakab ezt követi n y o m b a , Ott mindjárt Milkpvits következik fórba.

Nem esik érdemek ezeknek is p o r b a , Éltek' virágzása még van ifjú korba.

Horvát, és SpektJósef, a Gro'sán TamáíTal, Ne járjon e g y úton a' hitetlen társai!

Ne motskolja Lelkét rút réfzre hajláífal!

De sőtt légyenek ők mind hív pártfogáffal!

Lausovits Illyés fzint oly fzívefséggel, Vitézi Tifztiben el jár ferénységgel.

Mihálkovits Antal társ lévén ezekhez, Mint ily hartzra termett bátor Vitézekhez,

u). Satis tarde quidem.

M o n d j a : ha le vágja majd ő a' Frantziát, V é g g e l hozza haza a' fok Matériát.

Fodor Imre neki leg jobbik pajtáira, Van fzeirre fore is remek test állása.

A' Feleségének e' fzájja vallása, ' Nints is ellenségtől femmi borzadása.

Alsó Városi Gyalogsag Tijztjei.

\

Ró'sa Jósef Vitéz Polgárok' V e z é r e , Oberftlaidinant lett nézvén é r d e m é r e ; Kéfzen van Hazája' védelmezésére,

Hogy juffa ne judon idegen' kezére.

Ékes termetében olyan mint Ró'sa f z á l , A z ellenséggel-is e' ha kell fzembe fzáll.

Másik Kapitány is mint János Gerentsér, , Fegyvert fog Hazánkért akár vefzt akár

nyér.

Mert a' nem is Vitéz ki próbálni nem mér, A' g y á v a félénkség ő fzívéhez fem fér.

Hódi Sándornak is meg hódola f z í v e , E' Vitéz Seregnek lett allandó hive.

- Ö Kapitány társa llíván és több M a k r a , Kiket Nemes Hazám úgy betsűlhet fokra.

Ha hogy óllalmára ti is fel állótok.

Nem véfz el, meg marad azért jatalrao-

(10)

Ug y Pálfi János is Kapitány léttere:

Ha fzolgálatot tett Dem ve'fz el a' bére.

Mert mi fzebb és drágább ebbe az életbe.

Mint ily fő Ilertzegnél lenni betsülletbe, Ki előtt Irásim ők' néma tolmátsi,

A' mellyet bizonyít Kapitány Holátsi;

Mivel itt jelen volt : Vitézek haljunk fzót Ki leg utóbb marad teg> e be az ajtót.

A'

Schüttzen,

vagy Német Századbéli Tifztek" Nevei.

Kováts János Német Század' Kapitánnyá, Életünk' hajóját mely nagy fzélvéfz hán<

nya-

A' T e kezeden áll annak a' kormánnyá, Óhajtott R é v partját még látni kívánnya, Seffer Ádám Úr a z , ki néz a' kalzfzára ,

A r a n y n á l , ezüstnél drágább a' vér' ára;

Ki áll ő , mint Czédrus Szelek' oflromára És nem ingadozik gyenge nád módjára.

Pauernfeind András, l é g y h o z z á n k j ó Barát!

Ölts Vitézi köntöst! n e m h o l m i maskarát Vimmer Iftván is van e' Vitézek között,

Polgári köntösben nyalkán fel öltözött.

Föl kötötte kardját Dániel Hauzemblás, Ékes termetéhez jól áll a' patrontas.

Nem rettenti ezt meg akármi hir hallás, Kefzülljí lóra M a g y a r : az ilyen jel adás,

L á m tsak Katonának áll a' Világ már m a , Azokat illeti a' leg első pálma.

Vitézek! kívánok fok jót, 's egéfséget, Érjünk Orfzágunkban immár Békefségetí

F E L S É G E S H A Z A !

A ' ki az 1808-dikban Szegeden kiadott Mecénás nevü Munkámat olvashatta, kita- nulhatta abbűl, mely mertéken kivül való nyájafsággal , fzeretettel, és nagy le bo-

tsátk ozáfral befzélt velem ezen kegyes Ki- rályi F ő H e r t z e g , sőt még azon f e l ü l , már tíz efztendeje, hogy vele fzerentsésen isme- retségbe eítem, és azon idő alatt azzal negy- ven izben befzéltem, annak érdem felett fok jó téteménnyében réfzesűltem; a' mi-

rül leg hiteleífebb bizonyságot az Udvariak tehetnek, el menvén köfzöntésére Fő Her- tzegségének minden fertály efztendőben:

sőt valamikor valami Pompa (Solennitás) Buda Várában tartatott , tsak e'ppen most vóltam leg fzerentsétlenebb, hogy ezen al-

(11)

I S

halniatofsággal, midőn Fő Hertzegsége Hóid Mező Vásárhelyre, mint Születésem föld- jére érkezett; örvendezésére, és köfzcnté- sére nem lehettem, a' hintót körül álló Ura- ságok miatt, nem bátorkodván odamenni.

-Arra nézve kívánkoztam némely Jó aka- ró' 's Barátim1 kedvekért, a1 Fő Hertzeg-

Seged' Szegedi Utazását ekképpen le írni, és a1 többi eredeti Munkáimnak ezt is tso- rüojához fzámlálni.

Igyekeztem más napon Felséges Her- tzegséged után Szegeddé is bé menni; de óey vettem éfzre dolgomat, hogy már In-

nep után fogok kántálni. —

Dienes Antalt egy Egerből való (de nem

l ó) , jó Barátomat úti társnak fel fogván;az ótban mind kettőnkre a1 kotsiban ülésünk- ben, az álom ránk ere, és mint valamely

kent buzgóságtűi el nyomattattunk ; efzre

fe vettem a1 fzunnyókálás közben, hogy Te- hintetes Földeáki Návai János Ú r , T. Tsa-

^ád Vármegye1 Vitzispánnyafzembe jött re-

á rn ; ki is a1 mint elhaladt mellettem az út- ból így kiáltott fel: Excitetis Lupum dormi- cntenu az az: Költsétek fel az aluvó Farkast!

értvén nem az Erdei vad(; farkast; hanem az ártatlan életű Erdélyi Musák1 Barátját.

B É R E K E S Z T Ő V E R S E K .

A1 Farsangra való a1 módi, maskara, El búvik a1 Nap is mikor hull a1 dara.

Inkább végy magadra ekkor 1 öpönyeget, Efső után várjunk jó időt, 's meleget.

Elég az: ha meg van nállad a1 fzívefség, Nem is kíván többet ez a1 Fő Hertzegség.

K i tetétül talpig egy tsupa kegyefség, Még a1 fzemébül is néz ki egyenefség, Ki is tündöklenek képébül jelei,

Hogy Tsáfzári Rangból fzármaztak Elei.

Tűz villám módjára ragyognak fzemei, Eddig vannak Mú'sám'köfzőntő Versei.

Ane

5 3 i

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :