Joannis Petri Frank De curandis hominum morbis epitome, juxta ejus praelectiones in Clinico Vindobonensi habitas a nonnulis suorum auditorum continuata

Teljes szövegt

(1)
(2)
(3)
(4)

1

J O A N N I S F E T R I F R A N K B E

C U R A N D I S H O M I N U M M O R B I S

E P I T 0 M E ,

J U X T A E J U S P R A E L E C T I O N E S

I N CLINICO V I N D O B O N E N S l HARITAS

A H O N N U L L I S S U O R U M A U D I T O R U M CONTINÜATA.

1 M T I 0 N E M C U R A V I T E T P R A E P A T U S K S T j

JOSEPIÍUS J I T E R E L , M D .

( 1 ' •

SECTIO PRIMA«

V I E N N A E A U S T R I A E , i8«5«

SÜMTIBUS A L O Y S I - I D O L L , B l B L I O P O L A E IN FORO S. S T E P H A N l .

(5)
(6)

Araclara Illuftriflimi íraíikii in fcientiarti medicam merita, quam non falum ipfo artis exereitio in va- riis Germania Provinciis, & in Infúbria auflriaca "

utiliffimam fuis civibus feddidit, fed do&riha etiam>

cum in celcherrimis academiis ^Gccttingenß, Tici- nenji & Vindobonenß > publice medicina) diniem profé [Toris mutiere fungeretur, pluritnum protnovit,

unt verfo eruditorttm orbi notiffima ejps drbitror, Prcc- tttrquam enim, quod juniores medicos ad ccgrotorum U8 ( J S mami duceret, itt morborum caufas, fedem ^ indoltrti cognofcere, aplamqüe Ulis facere mtdici- fittm ab ipfa natura, optima medicorum magi/lra, edifbercnt, fdum quoque ariadneuní difcipulis tra- dere confiituit, quo duce amplifßmam de cognofcertdis turandisqu-e morbis do&rinain accuratius perfcrutari

& probe intel/e&a artis preeeepta in proprios quondarh ufus convertcre tjueant.

Epitomen nempe artis medicas claboravit>

opus egregium eerte, & ab eruditis fumtna cum laude aeeeptum, ut quod in ordinandis morborum familiis novam au&otis difpoßtioneth compleGteretur, & apho- fiftieum inier prolixiusque dicendi genus medio quaji tramite incederet. Integrum opus feptem libris tibfolverc au Bor ßbi propofuit. Primus ho- rum» qtä de febribus agit} anno 1 7 9 a *) com'*' pantit, quem mox fecundus de i nfl ám m ation i-

bus% tértius de exanthematibus, quärtüs d&

impetiginibuj, quintus tandem anfio 1^4 de profluviis, fequebuntur. At hie tfüintus Uber nonniß duos primos otdines, prőfluvia f er ofa

& mueofä conti net, tertio' nempe profluvio*

rum\

*) De ewranáís íwmítmm morbis epitome , praeleftionibu*

aeaíaemieíg dicata. U b e r primus de febribus. ManhemÜ

ÍJ?*. Apud C, T , Schrv*n & F , G. G Q C Z, waj. 8 .

(7)

r vm f a r i g u i i t e o t u m o n l i n e , i n a l t e r a m partém űjférvato. U t itaque -praeter huné tertium p r o f l u v i o -

r u t n ordinem, Uber fextus de retentio nibus«

íjuibus f u m m a debilitatum gen'era, fcorbu*

tu m-i, luem venereatn, & pht h i f i n i n prce- leationibus fubjungere folebat auőlor, & feptimus denique, de neurofibus ágens Uber, u n i v e r f a r t i hanc epitomen debuiffet abfolvere.

At áolendum f a n e (fi, u t i l i f f i m u m opus duob%s fere a h h i n c l u j i r i s intevruptum, oh plurinws graves-

que iliuíiriíFnni v i r i Labores adhucdunj, f i n i r i non potuiffc, & poft ejus p r a f e r t i m ex imperio A u f i r i n c o i n impérium R o j f i c u m difceffu parvam folurnodo &' longinquam perficiendee hujus epitomes fpf-m no bis affulgere. D q l e n t id omnes, qui U h v i r i auditorcs quondam i n academiis exßiterunt; dolent id prceci- pue juniores medici, q i i i ultimis duobus liiflris i l l i u s proelcctionibus i n clinico Vindobonenß i n t e r f i i e r e .

M a c re permoti diligentes n o n n u l l i F r a n k i i auditores prceleBiones V i e n n c e habitus calamo ex- ceperunt, f c r i p t a f u a i n t er fe c o m p a r a r i i n t , & defide- r a t a m l i b r o r u t n fériem, c o n t i n u a r u n t .

Cpntinuáta hcec epitome h i b l i o p o l a ; trade-

• b a l i i r , ut eam, utpote deßderatiffimam, mox lypis divulgaret. Editionis auiem cur am m i h i oblatam eo Lubentius i n n i e fufeepi, ne opus utiliffimum h i u l - ca oratione, aut fphabnatibus vitiatum i n lucem prodiret.

C u m pr cetére a u l t i m o labentc äecennio famige*

ratißima B r u n o nis doötrina tonge lateque incrc' bafeeret, & non pauca. i n f u p e r ecleberrimorum v i r o - r u m obfervationibus & ' L a b o r - i b u s a r t i noßree i n c r e - menta aeeeßerint, h a u d aliter• fieri potuit, q u i n i l L

quoque F r a n k i u s multas i n prioribus-quinque libris prolatas fententiasfuo modo immutaret, aut o j n n i n o

e l i m i n a r e t , hovamque non r a r o abßrufiorilus doeiri- nis lucem affer et. B i b l i o p o l a has quoque prélectiones eadem c u r a feriptas typis edere, & tdli modo u n i ­ formem integramque retraetütee & c o n t i r i u a *

iae epitomes editionem lectoribus offer re con*

f t i t u i tr G e r m a n i c a operis verßo propediem fequetur^

G E -

(8)

• G E N E R A L I A '

D E R E T E N T I O N I B U S ,

U b l q u a ; f e c e r n e n d a fuiíTent , n o t i fecernuntür 4 a u t íecfeta q u i d e m n o n e x c e r n i m t u r > R e t e n t i o * n e m adeíTe d i c i m u s .

R e t e n t i o n e s q u i d e m e x f o l i d o r u m f e r e ^ v i t i i s c d n t i n g u n t , i l l a r u m t a m e n diviíionem a d i v e r f i l a?- ' t e h u m o r i s r e l e n t i d e f u m e n t i b u s ; , í'equentes e r u i f r e t e n t í o n u m O r d i n e s ,

I . R é t e n t i o h u m o r i s v a p o r o f i > f e u g a f e j $ r * m i s f u b n o m i n e p n e u m a t o f i s •, q u o emplívj^ma, t y m p a n i a , m e t e o r i s m u s p e r t m e n t .

I I . R e t e n t i o h u m o r i s íeroi'i, féu l y t n p h a t i c i , h u c r e t e n t i o matériáé.peiTpirabilis, urina?»

I I I . R e t e n t i o h u m o r i s mucoí'o-lympfratici, h u p r e t e n t i o b i l i s , m u c i , n a r i u m .

I V . R e t e n t i o f a n g u i n i s tűin mtóftrui > t u m e p i f t a x i * h e e m o r h o i d i b u s p e r c o n f u # ^ d i n e m e v a * -

c u a r i f o l i t i .

V . R e t e n t i o p e r e g r i n o r u m f q j i d o r u m , fiyeoJ«

g a n i c o r u m , q u a l i a V e n n e s íurrfj' five i n o r g a n i c o * r u m , p u t a caículos & c .

H a n c d e retentionibüs doÄriham v e t e r e s p r o m a x i m a p a r t e o b f i r ü ä i o n u t f t i t u l o c o m p l e x i funt»

R e t e n t i o n i s D i v f f i o f i e r i p o t e i l i n p r i ­ m ä r i a s! f e u o r i g i n a r i a s a b a l i o m o r b o n o n "

p e n d e n t e s , & i n f e t; u u'd a r i a s f e u f y m p t o m a*

t i c a s , q u a l i s e f t u r i n a e r e l e n t i ö , f e b i i s n e r v o * fa? comes» - • >

• " • • - •_. • • • • •'• ' ' '• v

Frank epitome 1* VL Á l ä

(9)

st Generálta

I n i d i o p a t h i c a s & d e u t e r Öp a t h i c a » f e u c o n f e n f u a l e s v . g ; r e t e n t i o n e m l a & i s i n p u e r p e r i s o b titérum i n f l a m m a t u m .

I n a c u t a s c h r o n i c u s ;

D e n i q u e e t q u i d e m q « X T /Xo r egov ( p r a k t á - k o t e r o n ) i n r e t e n t i o n e s a b u n i v e r f i i f y í't e m a - t i s v i t i o f e u fíh'e n . i c d íive a fi I i e n i c o v é l a v i t i ö 1 o c a l i i . v e i e t i a i t i e x - u t r i s q U e c o m p ó - í i t o , q u i v . g . r e t e n t i o n e u r i n s e l a b o r a t , t u m o b f e b r i m a f t h e n i c a m , t u m íimul őb contuííonem p u ^ b i i l l a t a m ,

O b f t r u f t i o n u m , qiías v e t e r e s altlgnarunt c a u f a s , e a e & e m Tetentiönum a f f u m i poíTunt

Óbftruftiö v e r a i n v e n i s & v a f i s l y m p h a t i c i s j v i x v e r o i n a r t e r i i s , niíi a n e u r i s m a t i c a e , a u t e x i n f l a r n m a t i o n e p r a e g r e f f a indúrátse , a u t f u p p u r a - tae f u e r i n t , l o c u m h a b e t , q u i a v i s vitális artéria-1 r u m m a j o r , m á j o r q u e c o r d i s i n i l l a s a & i o ob«

íbu&ioni c o n t r a r i a f u n t . -

O b f t r u & i o n e m c a h a l i s p r a e c e d i t lentiör h u m o ­ rúm p e r íUum m o t u s , ftagnatio, C o n g e fi i o d i & a j q u a ; f e r e c o n t i n g i t e x d e b i l i t a t e folidorúm, v e i u n i v e r f i f y f t e m a t i s , v e i i p f i u s p a r t i s o b f i r u & a s , l i t f u b c o n t u f i o n e . —• C i r c a cóngeftionem m a g n i m o - m e n t i dóftrinam v i d e Pathologi'ce Sprengeiii to- m o I . §.416.

S u b m o t u f l u i d o r u m l e n t i o r i n o n t a r n e n o m n i - n o ceíTante, e a n a l i s i n f t a r f a r c i m i n i s e x t e n d i t u r , a c f u n f t i o illiús liberó a c i r c u l o p e n d e n s f u f p e n d i - t u r . i n f a r e t u s . ; fic i n ö p h t a l m i t i d e a l b u g i n e a r a t u m i d a m , v a f a i l l i u s varicoía conípicimus. ,

S i m o t u s i t a c e f l a y e r i t , u t h u m o r ftagnet i n v a f i s , a c i n maílam d e n f a m coé'at, o b f t r u c t i o h a b e t u r .

V e r u m d i u fiaghare h u m o r e s i n c o r p o r e p o f c f u n t , q u i n corrüpti r n u t a t i o n e s i l l a s f u b e a s a t , quáS e x t r a c o r p u s f u b i r e c i t o f o l e n t . S e c u n d u m Joannem Hunterum de fanguine & vulneribus v a f a , i n q u i - * b t i s l y m p h a ftagnat, v i t a l i t a t e m d i u r e t i n e n t , q u a e ftimuío admotó p a r e a n t 3 refoívique f e p a t i a n t u r .

(10)

Je Retentwnihus 3 í n fcörbuto f a e p e c r u r a t u m e n t , f a x i q u e i n f t a r r i * g e n t a f a n g u i n e i n t e l a m c e l l u l a r e m e x t r a v a f a t o

& c ö a g u l á t o j q u i t a r n e n h e r b i s a r o m a t i c i s a d p l i - c a t i s r e f o l u t u s C i t o f a s p e r e f o r b e t u r . Frank e x t u m o r é 7 a n n o s d u r a n t e , f a n g u i n e m m i n i m é c o r - r u p t u m e d u c i v i d i t . I d e m e g e n i t a l i b u s ' p u e i l a s h u n q ü a m m e n f t r u a n t i s , c u i h j m e n i m p e r v i u m f u . i t , f a n g u i n e m m e n f t r u u m , q u i d u o d e c i m m e n f i b u s i n u t e r o h a e f i t , a d 8 l i b r a s p a r t i m f l u i d u m , p a r t i m c o n g r u m a t u m , f e d b l a n d n m , h y m e n e p e r f o r a t o m a n a r e v i d i t ,

A b l a t a v e r o p a r t i s obftruäae v i t a l i t a t e t u m o r d u r u s , f c i r r h o f u s e n a f c i t u r , n u l l a a r t e f o l v e n d u s , q u i q u e fiimulis m a j o r i b u s t r a & a t u s i n c a n c r u m a b i t .

P a r s o b f t r u ä a v o l u m i n e ' p l e r u m q u e a u g e t u r , i n t e r d u m t a r n e n m i n u i t u r , i t a u t a d o b f t r u c r i o n e m t u m o r n e c e f f a r i o n o n p e r t i n e a t H e p a r , l i e n e m Frank v i d i t durifiimä , f e d pügni m a g n i t u d i n e m v i x e x c e d e n t i a .

A t v o l u m e n p a r t i s a u & u m n o n m o x i l l i u s öbftruiHonem l o q u i t u r , fic v i f c e r a f p o n g i o f a ^ q u a - l i a f u n t h e p a r , & l i e n , q u s e o b t e x t ú r á m l a x i o r e m f a c i l i u s c e d u n t , v o l u m i n e f a e p i u s m u l t u m a u g e n - i ü r , q u i n o b f t r u & a fint, n a m f a n i t a t e m , n i f i f o r - t e p a r t e s v i c i n a s p o n d e r e f u o c o m p r i m a n t $ h a u d l a e d u n t , & p o f t m o r t e m c o n f i f t e n t i a m , & c o l o - r e m t f a n u m o f t e n d u n t , i n j e ä i o n e m q u e p l e n a r i a m a d m i t t u n t . V o l u m e n h o c v i f c e r u m c e t e r u m f a n o - r u i r r a u f t u m v i s c o n i a m Sauvageßus a p p e l l a t . V i s c o n i a l i e n a l i s f r e q u e n s i n I n f u b r i a v i d e Rezice fpeeimen obfervationum anatonÜGarum- pathologi- carumque T i c i n i 1784.

Q u e m a d m o d u m v i f c e r a f p o n g i o f a i t a , &

glándulcE l y m p h a t i c e e f a e p e t u m e n t , p r s e f e r t i m i n p u e r i s , q u i n m o r b o f u m i d fit, a u t e x o b f t r u c - t i o n e p e n d e n s .

C i r c a i n f a r & u s , & obfiruäiones l e g e n d i Joan- nes Kcempf de infar&u. &c. 1/S4- Cok de infar-

&uvaforum infimi ventris A r g e n t o r a t i 1751. /• Fri- derici Elvert novas bbfervationes de infaräuvenarurn

A 2 ab-

(11)

4 Genétíilia

a b d o m i n a l i u m Tübingse 1 7 5 4 . Opufcuía d u o p o i i e - r i o r a h a b e n t u r , ä p u d B a l d i n g e r i i m ín operum me- dicorum f y l l o g e I I I . - »

Ó b . ö r u u n t u r a ü t e m c a n a l e s , & c á - r i t a t e s

1 ; E m p h r a x i , q u a e e f t c a v i t a t i s o b t ü t a t i o p e r v i f c o f u m , c r a i T u m , g r u m o f u m , i n f l a m a t ó r i u m , c a l c u l o f u m , g y p f e u m , a d i p o í u m , i p f a vaforüm c a v a o c c l u d e n s .

'••> H u c p e r t i n e n t e o r p o r a p e r e g r i n a i n c a v i t a t e s i m m i l f a : v . g . t u r u n d a a n o c o m m i f f a , & i n i n t e f t i - n u m r e & u m d e l a p f a , p u l v e r e s reípirando i n p u l * m o n e s a t t r a ' ä i , i b i q u e h u m o r i b ü s u n i t i , c a l c u l u s c y f t i d i s f e l l e a s , a u t r e n a l i s m o t u s , d u ä u m c h o l e - d o c h u m , uréterem o b t u r a n s , polypuá artéria;

a n e u r y s m a t i c s e , v e i f p o n t e v e i i n i q u a p r e f f i o n e i n artéria? l u m e n p r ö p u l m s , i l l u d e l i d e n s , c i r c u - l a t i o n e m fuífocans gaügraenam i n d u c e n s , v e r m e s c o p i o i l j & g l o m e r a t i o m n e i n t e f t i n o f u m c a v u m r e - p l e n t e s , a l v i q u e e x o n e r a t i o n e m i n t e r c i p i e n t e s , v e i íinguli d u d u m c h o l e d o c h u m i n ' t r a n t e s , a t q u e a u - x i e t a t e m , convulíionem , i á e r u m c a u f a n t e s , fe»

b u m i n g l a n d u l i s f e b a c e i s a b u i i d a n s .

H u c p e r t i n e t c a n a l i u m o b t u r a t i o a l y m p h a c o a g u l a b i l i i n l u m e n e q r u m t r a n f u d a n t e , i b i q u s c o a g u l a t o , & a d c r e t o , íic a n e u r y s m a t a p l u r i b u s f a r p e f t r a t i s matériáé c o a g u l a b i l i s e x progreffá i n - ílammatione r e p l e n t u r , q u a e d u m c a v u m r e p l e n t , p u l f a t i o n e m i n t e r c i p i u n t . v

S i c i n i n t e f t i n o r u m i n f l a m m a t o r u m , a l i a v e r a - t i o n e laceíTitorum c a v i t a t e fecrétiones m o r b o f a e

contíngunt , q u a ? coeuntes» c a n a l e m ánguftant, u n d e f r e q u e n s a b d o m i n i s d o l o r , intumefcéntia , a l v u s c l a u f a , d o n e c v e i f u b l y p o t h y m i a l a r g a f a e c u m e x c r e t i o c u m t e m p o r a r i o m a l o r ü m l e v a - m i n e f u c c e d a t .

S i c i n d y f e n t e r i a , t i b i i n t e f t i n u m r e c t u m h a - b e t u r i n f l a m m a t u m , h u m o r p u r i f o r m i s caruncüla- r u m p f e u d o m e m b r a n a r u m f u b f p e c i e e l i m i n a t u r , q u s e v e i f o l a e , v e i fenguiai mixt» r e c e d u n t .

D u *

(12)

de RetentlonihiS, 5 B u b i u m : v i x e f t , q u i n m e t l i o d o K a e m p f i a r i au

quae, i n f a r ä u s n o m i n e e v a c u a n t u r , i p f i u s f a r p e i n e t h o d i f i n t p r o d u c t a , & q u i d m i r u m , c r e m a t i - b u s i r r i t a n t i b u s f a e p i u s d e d i e i n j e & i s , i n t e f t i n a a d f e c r e t i o n e m m o r b o f a m e x f i i m u l e n t u r .

I n c y n a n c h e d e n f a f a e p e • m e m b r a n a v i a s a e r e a s o c c l u d i t , q u a e n i f i e j i c i a t u r , d y f p h a g i a m p e r p e t u a m . r e l i n q u i t .

S i e p o f i o t i t i d e m a u d i t u s i n t e r d u m p e r d i t u r , u b i p o f i m o r t e m c a v u m t y m p a n i l y m p h a - c o a g u l a b i l i r e p l e t u m d e p r e h e n d i t u r .

S i c i n c a d a v e r i b u s e x p e r i p n e u m o n i a d e - f u n c t o r u m f a e p e c a v u m t h o r a c i s l y m p h a r e p l e - t u m t r e m u l a a u t i n m e m b r a n a m j a m m u t a t a , p u l m o n e s c u m p l e u r a n e & e n t e m . N a m p a r s I n f l a m - m a t a f a c i l e c u m v i c i n i s c o n c r e f c i t o p e l y m p h a e c o a g u l a b i l i s t r a n f u d a n t i s , q u a e i n c o a g u l u m p r o - n i f f i m a e f t , c i t o q u e v a f a g e n e r a t . T a l i s c o n c r e t i o n o n a m p l i u s f o l v e n d a , q u i a n a t u r a m o r g a n i c a m

a f f u m p f i t .

V a f a h s e c i n p f e u d o m e m b r a n i s p u l m o n e s , v . g . c u m p l e u r a n e ä e n t i b u s , n o n f u n t p r o l o n g a t i o n e s y a f o r u m p u l m o n a l i u m , q u i f e p a r a r i a b s q u e v i f c e - r i s i a e f i o n e p f e u d o m e m b r a n a e p o i T u n t .

O b f t r u i t u r i n t e r d u m a n t r u m H i g h m o r i , a n q u o d h u m o r e s i l l u c f e c r e t i l e g e c h e m i c a f u e r i n t a l - t e r a t i , e o r u m q u e r e f o r p t i o i m p e d i t a ? a n q u o d fufe i n f l a m a t i o n e m u t a t a fit h u m o r ú m f e c r e t o r u m . i n - d o l e s ?

2. S t e n o c h o r i a , q u a ? e f i anguftati® v i a s , q u a n d o e n a t u s t u m o r i n f u b f t a n t i a p r o p r i a m e m - b r a n a e c o n f t i t u e n t i s c a v i t a t e m , m e a t u m a r f t a t , &

i m p e d i t .

H u c p e r t i n e t o b t u r a t i o c a n a l i u m p e r m e m b r a - n a s i p f a s c o n i t i t u e n t e s f e c r e t i o n e m o r b o f a t u r n e - f a ä a s 6c i n d u r a t a s . — M e m b r a n a e i n f l a m m a t i o n e c r a f f i o r e s m i n u s q u e f e n f i l e s r e d d i t a e , m i n u s i n h u m o r e s a g u n t , u n d e f t a g n a t i o & c .

T a l i s m e m b r a n a r u m i n d u r a t i o f i c r i p o t e f t i n b r b n c h i i s , i n t e f i i n i s & c . i n f l a m m a t i s ' , fic & v e f i c a e

UTÍ-

(13)

6 Generállá

u r i n a l i s , a u t ürethrae membranae i n g o n o r r h o e a ficdifta inílammatas incTaffantur , c a v u m q u e f u u m anguítant, Sic a r t e r i a r u m o J I e f c e n t i a f a e p c p e n d e t a b inílammatione p r a e g r e f f a , q u a f e c r e t i o m o r - b o f a i n t r a f u b f f a n t i a m e a r u m f a c t a feníim i n d u ­ latú]}.

H u c p e r t i n e t . o b t u r a t i o c a n a l i u m p e r v a r i - c o f i t a t e m v e n a r u m p e r i l l o s d e c u r r e n t i u m , v . g , a n i , vagináé, v e r k a m u r i n a r i a e , p e r h ä m o r r h o i d e s .

H u c p e r t i n e t o b t u r a t i o c a v o r u m p e r m e m b r a - n a s l a x i o r e s i n c a r u n c u l a s , e x c r e f c e n t i a s v a r i a s d i l a t a t a s : v . g . n a r i u m p e r p o b / p u m , h u c o b t u ­ r a t i o c a n a l i u m p e r f e i p f o s p r o l a b e n t e s , v . g.

u t e r i , i l l i u s vagináé, i n t e f t i n i r e éti : i t e m i h fe*

i p f o s p a r t e m a j o r i r e v e r f o r u m , e x e m p l o v o l v u l i i n t e f t i n a l i s .

3 . T h l i p f i , q u a e e f t l a t e r u m m o b i l i u m c o m - preífio a cauíis m e c h a n i c i s íive e x t u s a d m o t i s , n v e i n t u s g e n e r a t i s , u n d e c a v a n o n f i m p l i c i p r e f f i o n e a r a a n t u r , f e d & d i f t r a f t i o n e , d u m e f e ­ n e f u a p e l l u n t u r , o b l i t e r a n t u r .

H u c véftmm a r & i o r u m u f u s p e r t i n e t , q u o t h o - r a c i s , a b d o m i n i s q u e v i f c e r a c o m p r i m u n t u r , a p o - p l e x i a , h o e m o p t o e , m e n ß r u o r u m a n o m á l i a i n - d u c i t u r ,

G l a n d u l a p a r o t i s , t h j r e o i d e a e x u t r o q n e l a ­ t e r e t u r g e n s , v e n a s j u g u l a r e s c o m p r i m i t , u n d e c a p i t e r e p l e t o a p o p l e x i a i n f u r g i t .

E m a c i a n t u r i n t e r d u m h o m i n e s o b - d u & u s t h o * r a c i c i p e r g l a n d u l a m q u a m d a m l y m p h a t i c a m c o m - p r e f f i o n e m , q u a c h y l o i n v e n a m f u b c l a v i a m i t e r n e g a t u r .

I n p e r i p n e u m o n i a f a n a t a , f u b q u a i m p e - ditám f u b i t o d e g l u t i t i o n e m F r a n k v i d i t , q u i n t u m o r i n f a u c i b u s c o m p a r e r e t , b r a c h i u m íini- ílrum r e d d i t u r c e d e m a t o f u m , t ű m e t m a m m a fini- ftra, — poít m o r t e m i n t e r a e f o p h a g u m , & a f p e - r a m artériám abfceífus d e p r e h e n d i t u r , q u i v e n a m f u b c l a v i a m íiniftram e o m p r e f l i t , q u a r e e v e n i s b r a c h i a l i b u s m a m m a r i i s q u e f a n g u i s r e d i r e n o n n o -

. t u i t .

(14)

de Retenthritbus. 7

$ u i t . r - ~ I d o m f e r e c o n t i n g i t h u m e r o a d i n f e r i o r a l u x a t o .

U b i f p i n a v e r t e b r a l i s g i b b o m a l e c o n f o r m a - t u r , a o r t a q u o q u e i n e u r v a t u r , u n d e o b c i r c u l a t i o - n i s d i f f j c u l t a t e m d i f f i c u l t a s f p i r a n d i , ßc n o n r a r o l i c e m o p t o e .

I n p u e l l i s r a c h i t i c i s p e l v i s c a v u m i t a n o n n u n - q u a m i m m i n u i t u r , u t u t e r o g r a v i d o c o n t i n e n d o i m p a r r e d d a t u r , u n d e a b o r t u s , a u t i m p o f f i b i l t a s p a r i e n d i .

I n o v a r i o r u m h y d r o p e f e m p e r U t e r u s . i n I o n * g u m d e d u c i t u r , l i t u q u e f u o m o v e t u r ,

' U t e r u s r e t r o v e r f u s , u t f u n d o f u o i n t e f t i n u m r e - ö u m , o r e v e r o v e f i c a m u r i n a r i a m p r e m a t , u t r a m q u e e x e r e t i o n e m r e t i n e t , m o r t e m q u e o b f e r v a n t e H u n - t e r o i n d u c i t , n i f i d i g i t o i m m i i f o , a t q u e u t e r o i t t

fitum d e b i t u m refíituto e a r n a v e r t e r i s .

H a e c u t e r i r e t r o v e r f i o t e r t i o f e r e g r a v i d i t a t i s , m e n f e c o n t i n g i t , m e n f i b u s , e n i m u l t e r i o r i b u s o b a u f t u m u t e r i v o l u m e n n o n f a c i l e f u c c e d i t .

A t g r a v i d i t a t e p r o v e & i o r e i p f e u t e r u s m a g i * t u m e n s , e a d e m f a e p e f a c i t ^ u b i i n t e r d u m u r i n a f r u i t , t u m d o r f o g r a v i d a i n e u m b i t , a u t v a f a l y m - p a t h i c a i n p e l v i d e c u r r e n t i a c o m p r i m i t , u n d e

«edema p e d u m , v a r i e o f i t a s v e n a r u m c r u r a l i u m e x i f t i t . F r e q u e n t i u s v e r o f u b i p f o p a r t u f e e t u s c a p i t e u r i n a r e t i n e t u r , q u a e i g i t u r f e m p e r a n t e c a p i t i s i n i n f e r i o r e m p e l v i s c a v i t a t e m d e f e e n f u m m i t t e n d a , a u t e x t r a h e u d a , n e p a r t u d i u t i u s p r o t r a ä o p a r a - l y f i s , a u t r u p t u r a v e f i c a e f u c c e d a t .

P r o f t a t a m u l t u m t u m e n s i n t e f i i n u m r e ä u m c o m - p r i m i t , a l v u m r e t i i a e t , h c e m o r r h o i d e s e x c i t a t .

I n h e r n i i s i n c a r c e r a t i s n u l l a i n teßino ßrangu- l a t o c i r c u l a t i o , c i t a g a n g r s e n a .

A b a d i p e c o p i o f a i n a b d o m i n e * f u b c u t e c o l - Hjífta c o m p r i m u n t u r y i f e e r a , á t q u e v a f a , u n d e ar«

t e r i i s c o m p r e f f i s fiäitia f a e p e p u l f u s d e b i l i t a s . H u c f t e a t o m a p e r t i n e t i n c a v o mediaßini a n t e r i o r i B o e r - h a v i o v i f u m , q u o d . f u f f o c a t i o n e m i n d u x i t .

nCom«

(15)

C o r r i p r i m u n t u r i t e m p a r t e s a b a q u i s f u b cutö v e i ' a l i b i ftagnantibus, u b i e a d e m p u l f u s f a l i a c i a . e v e n i r e p o t e f t .

. ' 4 . S y n i c e s i , q u a d i c u n t u r v a f a i n a u i t a c o l - , l a p f a f u a s c a v i t a t e s a m i t t e r e , i n t e l l i g i p a t e f t i n i i s , q u a e u l t r a t o n u m d i f t e n t a p e r m o r b o f a m , m a t é r i á r a n i m i a ' K é n e a n g e a e v a c u a n t u r f u b i t o .

S . t a n t e f a n i t a t e ftriäe l o q u e n d o n u l l u m i n c o r - p o r e f p a t i u m i n a n e eít, f e d q u o d v i s , a u t h u m o r é

c i r c u l a n t e , a u t v a p o r e f e c r e t o r c p l e t u m , q u i ' p a r - . t i u m • e o n t i g u a r u m c o n c r e t i o n e m • i m p e d i t .

P l e n i t u d o v a f o r u m p u l c h r i t u j d i n e m c o r p o r i l a r -; g i t u r , a t q u e . d u m ftimulo, vaus e f t , m o t u m túmo-.

r u m p r o m o v e t . • • • \ P u m v e r o i n e d i a , e v a c u a t i o n e n i m i a , m e t u ^ t e r r o r é , f r i g o r e , a n i m i d e l i q u i o m i n u u n t u r l i q u i - d a , c a n a l e s íubfident , e i r c u l a t i o , f e c r e t i o q u e l a n q u e n t ^

S i c a q u i s i n a n a f a r c a f u b i t o e v a c u a t i s c u t i s lm x a , r u g o f a q u e p e n d e t , e o n t r a l i i n e f c i a , . íic a q u i s paracentheíi e x a b d o m i n e a b s q u e c o m p r e f f i o n e eduébis c i r o u l a t i o f u f p e n d i t u r , f y n c o p e i n g r u i t .

P a r t u c i t i u s a b í o l u t ó , d u m u t e r u s n o n f a t i s c o n t r a h i t u r , autfynCope n e f c i t u r , h u m o r i b u & m u t e - : r u m v e i m a x i m é r u e n t i b u s , a u t v a f i s i l l i u s n o n f a t i s refiftentibus*, h s e m o r r h a g i a l e t h a l i s f u c c e d i t , q u a e i t e m íub v e r f i o n e & e x t r a & i o n e f e e t u s t u m u l - . t u a r i a c o n t i n g u n t , •••••• .

S i c y e f i c a - u r i n a r i a - m u l t o l o t i o d i f t e n t a f a e p e n o n c o n t r a h i t u r , f e d p a r a l y t i c a c o n c i d i t , d u m c a - . t h e d e r e f u b j t a • e v a c u a t u i r .

A l v u s f u b v i f t u p o t u q u e t e n u i o r e p l e r u m q u e t a r d a , ficca, c a p r i l l a , q u a l i s f a e p e i n h y p o c h o n d r i - . a c i s , h i f t e r i c i s q u e ; n e e I i i s .facüe r e f p o n d e n s e r i t , i i i f i p l u s e n m e d e r i n t , • u t fiimulum m a j o r e m i n t e r . f t i n a e x p e r i a n t u r *

5 . § y m p h y f i , q u a n d a l a t é r a c a v u m f o r m a n w t i a v e i thlipfí, v e i e m p h r a x i i t a . c o a l e s . c u n t j u t orat-.

n i s a b o l e a t u f c a p a ^ i t a s i n t e r i Q r ^

- P l u ^

(16)

de Retentionlhusn

P l u r i m u m a r ä a t i , & c o m p r e f f i e a n a l e s , u t n u d a f e t a n g a n t f u p e r f i c i e , c i t a c o n c r e f c u n t , l a b i a y u l n e r i s r e c e n t i s u n i t a a b s q u e f u p p u r a t i o n e c o e u n t , l i c a p e x n a f i i t a f o l u t u s , u t f o l a c u t e h a e r e r e t , rep'Qntus c o i i c r e v i t , fic c r i f i a g a l l i a b f c i f f a a l t e r i u s c r i f t a e a d a p t a t a c u m i l l a u n i t u r , q u e m a d m o d u m f x o n d e s a r b o r i i n f r f a s u n i r i v i d e m u s . .

Q u a m p r i m u m véro vitalitás f u p e r f i c i e r u m a b * l a t a . f u e r i t , c o n c r e t i o n o n a m p l i u s l ' u c c e d i t . S i c l a b i u m l e p o r i n u m , q u o d . c a l l o i d e f t f u p e r f i c i e e m o r - t u a t e g i t u r , n o . n u n i t u r , n i f i c a l l o a b l a x o ; fic v u l - n u s a e r i d i u e x p o f i t u m i t a m u t a t u r ( v i t a l i t a t e p r i - v a t e r ) u t c o i r e a b s q u e i u p p u r a t i o n e n e q u e a t ; f i c v u l n u s , i n q u o f a n g u i s c o a g u l a t u s , v e l c o r p u s a l i u d p e r e g r i n u m latét, n o n cóit, n i f i v u l n e r e p u r o p r i u s r e d d i t o .

« S - a n g u i s i n c e l u l a s e f f u f u s p a r t e s n o n u n i t , q u a m d i u n o n c o r r u m p i t u r , & l i c e t l y m p h a f e c e k l ' e r i t , m o d o v i t a l i t a t e m aniiíerit, c o n c r e t i o n o n f u c - c e d i t , n e c f u c c e d i t , u b i m a t e r i s e i n c a n n a l i b u s hae-r r e n t e s e x f i c c a n t u r . A t q u e h a s c r a t i o e f t , c u r i n v e * . t e r a t a e faepe- o b f t r u c t i o n e s o p e Itimulanüum f o l - v a n t u r , c u m c o n c r e t i o n o n d u m . c o n t i g e r i t .

U t i g i t u r c o n c r e t i o ü a t , d u o r e q u i r u n t u r : A . u t h u m o r fiagnans p e r f e c r e t i o n e m m o r b o f a m fitmuta- t u s , q u a l i s e f t l y m p h a c o a g u l a b i l i s f u b i n f i a m m a , - t i o n e t r a n f u d a n s , q u a e p r i m u m m u t a t u r i n g e l a t i - . n a m m ö l l e r n , d e i n i n p f e u d o - m e m b r a n a m , a t q u e v a f a a c q u i r a t , ' q u a e fingula i n v u l n e r i b u s c o n t i n g u n t .

D i g i t i l a e f t , n e c a b v o l u t i m o r b o f a m o b f e c r e . t i o n e m c i t o c o a l e f c u n t , q u o t i e s e n i m p a r s v i v a i r - r i t a t u r , i n f l a m a t u r , f e c r e t i o m o x h a b e t u r m o r b o f a ( n i f i n i m i a f u e r i t i n f l a m a t i o , f u b q u a n u l l a f e c r e - t i o ) q u a n a v a e p a r t e s g e n e r a n t u r , u x a d e o n i f u s g e n e r a t i o n i s i n a n i m a l r b u s f e m p e r adfit. V u l n e r i s . v . g . a m p l i r e c e n t i s l a b i a f i u n i u n t u r p e r fiimulum,;

f e c r e t i o m o r b o f a c o n t i n g i t , & c o n c r e t i o , f e d i n f u - p e r f i c i e c i c a t r i x r e m a n e t cöloris f e n f u s q u e f a n i e x - p e r s , i b i e n i m aé're a c c e d e n t e m e c h a n i c a p o l u m

m i Q f u c c e d i t . A t u b i h u m o r puriformisinlüper-.

(17)

i O Generálta

íicie v u l n e r i s h a e r c n s , a u t c o n t i n u o a u f e r t u r , a u t c i t o n i m i s refoTbetur, n u D a c o n c r e t i o , —

E r o f a e f u b v a r i o l i s n e c f a e p i u S a p e r t a e p . a l p e - b r a e f a c i l e c o n c r e f c u n t a g g i u t i n a t a e ; c o n c r e s e u n t a l a e n a r i u m f i l i s c a r p t i s n o n r e p l e t a e , l a b i a e r o f a i n t e r f e , l i n g u a e r o f a c u m p a l a t o , v e i c u m b u c -

e i s c o n c r e f e i t , n i f i . l i n t e u m f u b t i l e i n t e r p o f i t u m f u e r i t S i c p u n c l a l a c r y m a l i a i n f l a m a t a , t u b a au-

d i t o r i a , g e n i t a l i a l u e v e n e r e a c o r r o f a íaepe c o a l e s - c u n t , fic v e n a p e r l a n c e o l a m f a u c i a t a , & i n f u p e r - fifcie íúa i n t e r n a i n f l a m a t a , i n t e r d u m f u p p u r a t u r , a c c o n c r e f e i t . S i c p u l m o i n f l a m a t u s c u m p l e u r a , i n t e f t i n a i n f l a m a t a , y e l i n t e r f e , v e i c u m p e r i t o n a e o

«oaleCcunt.1

B : u t f o l i d o r u m vitalitás v i g e a t ; q u a n i m i u m l a n q u e n t e n u l l a c o n c r e t i o ,

S i c i n m u l t i s i n f e f t i s , r e p t i l i b u s , a l i i s q u e a n i * m a l i b u s , q u a e f e n f i b u s p e r n y e r n e m d e f t i t u t a mu«

m i a r u m i n f t a r r i g e n t , h u m o r e s c e r t e ftagnant, n e c t a r n e n c o n c r e f c u n t , q u i a f o l i d o r u m vitalitás f e r e . filét, & h u r r i o r e s ftagnantes f a n i f u n t , f e c r e t i o n e m o r b o f a n o n m u t a t i . A d m o t o c a l o r e t a n q u a m f i i - : m u l o v i t a l i t a t e m f o l i d a relümunt, c i r c u l a t i o n e m ,re«

f t r t u u n t , v i t a e q u e f i g n a r e d e u n t . S i c i n a f p h y x i a p e r d i e s p r o t r a ä a , n e c h u m o r ú m m o t u s , n e c r e f p i i r a t i o n i s a l l a figna c o m p a r e n t ; a d m o t o v e r o c a l o r e a l i o v e ftimulo c o r quaíi e f o m n o e x e j t a t u r , h u m o * r e s q u e m o v e r e r e f u m i t .

I n f o e m i n i s , q u a s j a m c o n c i p e r e p e r a e t a t e m non v a l e n t , m a m m a e f l a c c i d a e f u b f i d e n t , c a n a l e s q u e l a ä i - f e r i c o n c i d u n t , a t n o n c o n c r e f c u n t o b v i t a l i t a t e m m u l t u m i m m i n u t a n i i D o c e n t h o c q u a s d a m v e t u l a * r u m e x e m p l a a n n i s b e n e m u l t i s n o n a m p l i u s l a c - g e n d a s m a m m a s p r a s b e r e n t , a b a d m o t o h o c f t i m u l o l a c f e n f i m f u d e r u n t .

H a b e n t u r e x e m p l a , u b i u r i n a i n v e f i c a hami»

n u m r e t e n t a p e r u r a c h u m fűit e x e r e t a , a d e # i | u e h i c c a n a l i s , q u i d i u h o c o f f i c i o n o n f u n g e b a t u r , manfüfe d e b u i t a p e r t u s .

t a n t i u m , q u a e d p l a c a n d i g r a t i a f u -

Fce-

(18)

de Retentiomhus*

F c e t u e x c l u f o d u ä u s a r t e r i o f u s B o t a l l i f a n g u i n e a l i o r f u m d u c t o , c o l l a b i t u r , n o n t a r n e n f e m p e r c o n - c r e f e i t , n a m i n a d u l t a i n t e r d u m a e t a t e i n v e n i t u r a p e r - t u s —- e x q u a n a m b i n a r u m a l l á t a r u m c a u l ä ? —-

C a n a l e s , fc[ui i n v i t a f e n f t m o b l i t e r a n t u r , p e r h u m o r e s o b f t r u u n t u r ftagnantes, f e d n o n f a c i l e c o n - c r e f c u n t , q u i a o b v i m v i t a l e m i n f a r c i u n t u r d e b i - l e m . —• M o r s f e n i l i s e x v a f o r u m a n o b l i t e r a t i o n e , a n c o n c r e t i o n e , h a t a q u e i n d e r i g i d i t a t e confeqüi- t u r . —• A t f i i r r i t a t i o a c c e f f e r i t , f e c r e t i o

morbofa

f u c c e d i t , f e d m a t e r i a e v i v a e c i t o c o e u n t i s & c o n - c r e f e e n t i s . S i c g a n g r a e n a f i c c a e f t c o l l a p f u s , cor- r u g a t i o q u e p a r t i u m o b v i m v i t a l e m i n f r a ä a m .

S i c f e v u m i n f o l l i c u l i s a d i p o f i s a b s q u e c o n c r e - t i o n e ftagnat, v e r m i c u l i q u e i n f t a r e x p r i m i p o t e f t .

S i c i n v e n i s v a r i c o fis d i u f a n g u i s ftagnat, q u i n c o n c r e f e a n t , h i f i i n f l a m m a t i o n e a c c e d e n t e l y m p h a m u t a t a f e c e r n a t u r .

H i n c c h i r u r g i , u t n o v a m a q u a r u m i n f e r o t o c o l l e c t i o n e m p r a e v e r t a n t , a q u i s p e r a p e r t u r a m e m i f f i s , flimulando p a r t e s i n f l a m r n a n t , u t c o n c r e - t i o n e m e f f i c i a n t .

6. C o n t r a c t i o n e f i b r a r u m n i m i a . S i f t i m u l u s j u f t o m a j o r a p p l i c a t u s f u e r i t , v a f a m a g i s c o n t r a r i a c i r c u l o h u m o r ú m r e m o r a m p o n u n t , fecre»

t i o n e s , e x e r e t i o n e s q u e t u r b á n t . * '

S i m u s c u l u s , c u j u s contrácKo a v o l u n t a t e p e n d e t , v a l i d e c o n t r a ä u s d i u m a n f e r i t , i n t e r d u m r e ä e l a x a r i a m p l i u s n e q u i t , q u i a p a r a l y f i s i n v i c i - n i a n a t a e f t . S i c u r i n a d i u t i u s r e t e n t a m i t t i d e i n e x v o l u n t a t e n o n p o t e f t , n o n t a r n e x p f e u d o f p h i n c - t e r i s n i m i a c o n t r a a i o n e , q u a m e x vefit«: p a r a l y i L I n t e r d u m t i n & u r a c a n t h a r i d u m h i c j u v a t p u b i , p e - r i r t a e o q u e i n u n ä a , a u t j u x t a G i l c h r i f t m e r c u r i a l i a — n a m i n u r i n a ? r e t e n t i o n e f a e p e v e f i c a e p a r i e t e s c r a f - fiores f u n t .

M o r b o f a c a n a l i u m , c a v o r u m q u e c o n t r a f t i e , n u n c a ftimulo — j u f t o m a j o r i , n u n c a m i n o r i , f e i i i n p a r t e m i e n f i l i o r e m a g e n t e p e n d e t .

S i c

(19)

I i i Generálta

S i c v a f a c u t a n e a i n f e b r e fthenica l i c e t c u t i s t u r g é a t \ r u b e a t q u e , n o n p e r f p i r a n t , v e n a e f e & i o - n e , a l ü s q u e d e b i l i t a n t i b u s a d m i n i f t r a t i s , f u d o r e s

d i m i t t u n t .

A f r i g o r e , t e r r o r é , c u t i s v a f a c o n t r a c l a d i f p a r e n t , a n n u l i e x d i g i t i s l a b u n t u r , u r i n s e m i t t u n t u r a q u o f a e . I n t e t a n o , e p i l e p i i a , f u b i n t e r m i t t e n t i m n f r i g o r e , v a l i d e f a e p e m a x ü l s s o p p r i m u n t u r - , u t a p e r i r e e a s n e q u e ä s , d e n t e s q u e diíiracci. c a d a n t , i t a p e r i n t e r - v a l i a c l a u d i t u r s e f o p h a g u s , u t d e g l u t i t i o i m p o f f i - b i l i s r e d d a t u r , i t a a n u s , u t i m k t i c l y ß e r n e q u e a t j , ' i t a veßca u r i n a r i a , u t c a t h e t e r e m n o n a d m i t t a t . —>

O p i u m c u m m u c i l a g i n o f i s f p a s m u m p l e r u m q u e f o l v i t , S e d d a n t u r e t i a m c o n i r a c r i o n e s m o r b o l a e a v i - , t i o l o c a ü . A c a l c u l o v e f i c a s u r i n a r i a e c o n t i n u a i l - . l i u s c o n t r a c K o d o l o r i f i c a , u r i n a e r e t e n t i o , t u m o b

i p i u m c a l c u l u m , t u m o b m o r b o f a m f p h i n c l e r i s

c o n t r a c t i o n e m . - ,?

V a l i d e i t e m c o n t r a h i t u r a n n u l u s a b d o m i n a l i s c i r c a p a r t e s p r o l a p f a s , p r o q u a r u m r e p o f i t i o n e a n - m r l o d i f f e & o f a e p e o p u s e f t .

I n g e n s f a e p e u t e r i c i r c a c a p u t f c e t u s a u t p l a c e n - t a m c o n f t r i a i o , u t n e m a n u q u i d e m f u p e r a r i p o f f i t . —•

O p i u m l a r g i u s d a t u m p l e r u m q u e a u x i l i o e f t ,

H u m e r o l u x a t o v a i i d a , v e i i n n o m i n e d e b i l i m u f c u l o r u m c o n t r a c t i o ? u t p o f t h o r a m " i n f l a m m a - t i o n e nedűm p r a e f e n t e , r e p o f i t i o a m p l i u s f i e r i n e q u e a t j

7 . A t o n i a , u t p r o f l u v i o r u m i t a & . r e t e n t i o - n u m f r e q u e n s e f t c a u f a , q u o d t u m r a t i o , d o c e t , t u m f a c i l i s u n i u s i n a l t e r u m t r a n i i t u s , t u m p r o f i -

c u u s , u t r o b i q u e . r o b a n t i u m u f u s , r S i c h i f t e r i c a s q u a e d a m m e n f t r u a p a t i u n t u r n i m i a ,

d u m eörum r e t e n t i o n e l a b o r a n t a l i a s , q u i n i n e o - d e m faepe h i f t e r i c a m e n f t r u a m o d o n i m i a fluunt, m o d o o m n i n o i i l e n t .

S o l u s v a f o r u m c o l l a p f u s , q u i e f f e c t u s a t o n i a e eiTe p o t e f t , p l e n a r i a m i n d e b i l i b u s r e t e n t i q n i s . c a u - f a m n o n f u p p e d i t a t , a t o n i a v e r o p o f i t a c o n c i p i t u r * q u o m o d o r o b o r a n t i b u s a d h i b i t i s v a f o r u m d i l a t a t i a íluiílorumque i n i l l a a c t i o f e q u i p o t e f t .

(20)

• de Retentíonihus. i$

I n v e n a r u m v a r i c i b u s , p e d u m c e d e m a t e , o p e m f a e p e f a f c i a l a r g i t ú r , q u a e p r e m e n d o t o n u m v a f o - r u m äuget.

D e b i l e s a p u d l i o m i n e s v a f a f a s p e m u l t u m d i l a - t a t a p u l f u m q u e o b n i m i a m a r t e r i a r u m d i l a t a t i o n e m r e p e r i e s p l e n u m . T a l i s o b h a n c c a u f a m a p o p l e c - t i c o r u m f a ? p e p u l f u s e f t , d u m i n t e r e a c o r , d e b i * l i t a t i s n o n d u m p a r t i c e p s , v a l d e i n f a n g u i n e m a g i t . M a l e h i e v e n a -fec'atur. I t a f c o r b u t u s , m o r b u s c u m d e b i l i t a t e f a n e i n e e d e n s d u r u m f a e p e p u l f u m e x h i - b e t . P l e n u s f a e p e p u l f u s c i r c a m o r t e m e f t i q u i f u b m o r b o p ä r v u s r u i t , v . g . i n e n t e r i t i d e l e - t h a l i , u b i g a n g r a e n a m c e t e r a f y m p t o m a t a l o q u u n - t u r , h i c c e r t e p u l f u s n o n a v i r i b u s , f e d a d e b i l i * t ä t e v a f o r u m p e n d e t .

I n v e f i c a e p a r a l y f i u r i n a e x t r a S a c o l l a b u n t u i "

l a t e r a c o n t r a h i i m p o t e n t i a , a t c a u f a u l t e r i o r i s r e - t e n t i o n i s n o n i n c o l l a p f u q u s e r e n d a , f e d i n a t o n i a e x n e r v o r u m ^ o m p r e f f i o n e . N e c i n c o n t i n e n t j a m fimul a d e f f e r e p u g n a t , n a m d u m p f e u d o f p h i n c c e r n o n f a t i s r e f i f t i t , p a r s q u a e d a m e f f l u i t , d u m v e r o v e i i e a . n ö h f a t i s u r g e t u r i n a m c o n t e n t a m , p a r s l o n g e m a - j o r r e m a n e t . -

Q u a s v e t e r e s a f f i g n a r u n t r e t e n t i o n u m c a u f a s , i n v a f o r u m v i t i i s q u a e n t a s , h a e c q u i d e m f s e p e o b t i - n ' e n t , f e d a d v i t i a f o l u m l o c a l i a p e r t i n e n t . S i c i n c h l o r o f i c o n e e p e r u n t h u m o r e s t e n a c e s u t e r u m in«

f a r c i e n t e s , q u o s f o l v e r e a d l a b o r ä r u n t n o n a t t e n - d e n t e s a d d e b i l i t a t e m f o l i d o r u m , c u j u s effsäus p l e r u m q u e f u n t h u m o r ú m v i t i a , v i t i a q u e l o c a l i a .

C e r t e p a r s m a j o r r e t e n t i o n u m e x t o t i u s • f y f t e - m ä t i s c u l p a p e n d e t . ( q u o d v e t e r e s . p r a e t e r v i d e r u n t ) , f i y e c a u f a s p r a e g r e f f a s ' & f y m p t o m a t a c o h e o m i t a n - t i a , ß v e m e t h o d u m m e d e n d i p r o f i c u a m f p e c t e s , &

q u i d e m p l e r u m q u e d e b i l i t a t i s u n i v e r f a l i s e r f e c c u s eff.

H i n c r a r o r e t e n t i c rm e n f i u m f & c . f u p e r a t u r m e - d i c i n a f o l i p a r t i r e t t e n t i a p p l i c a t a , n i f i , & t o t ! f y f i e m a t i , q ü o d p l e r u m q u e f w a a l i a b o r a t , u n a a d - m o v e a t u i ,

I n -

(21)

Generáltat,

I n t e r d u m d e b i l i t a s u n i v e r f a l i s c u m retentioné c u j u s d a m h u m o r i s i n c e d i t * , d u m i n t e r i m c o p i a e x * c e d e n t e fluunt a l i i , v * g . c u m retentioné m e n f i u n i a d e f t g a l a f t i r r h o e a 5 c u m p e r f p i r a b i l i fuppreílb d i a r r h o e a i

P r o g n o f i $.

ÍTon o m n e m r e t e n t i o n e m a e g r i t u d i n i s m d x pre-*

r n u n t p e r i c u l a . I n fanís f a e p e h u m o r q u i d e m r e * t e n t u s e x i t p e r v i a s h u m o r e m q u e a n a l o g u m fe*

c e r n u n t b v» g. p e r r p i r a b i l e r e t e n t u m c u m u r i n i s e x i t j u t n y e r n e c o n t i n g i t ; aöfiate j u x t a H i p p o c r a - t e m a l v u s ficca, c u t i s l a x a ^ & h y e m e c o n t r a :

I p f a q u o q u e p r o f l u v i a c r u e n t a t u m n a t u r a l i ä , t u m p r a e t e r n a t u r a l i a ^ q u o r u m c o n f u e t u d o eftj v i a s a l i a s p e r i o d i c e l e g u n t , fic m e n f e s e p i f t a x i e x m a m m i s ftato t e m p o r e e v a c u a r i f u n t v i f i a b s q u e

f a n i t a t i s laefione»

A t c o p i a , q u o m i n o r i a u t l o c o 4 q u o m i n u s ö p p o r t u n o h u m o r r e t e n t u s 4 v * g . f a n g u i s m e n - ß r u u s e p u l m o n e e v a c u a t u r ;

Q u o m a g i s n e c e f f a r i u s f u e r i t h u m o r i s r e t e n t i a d a l i a s p a r t e s a f f l u x u s , f i c fi o b l i t e r a t i s m e f e n * t e r i i g l a n d u l i s , a u t c o m p r e f f o ductü thöracico chy- I n s i n v e n a m f u b c l a v i a m íluere i m p e d i t u r , t a b e s f e q u i u m

Q u o c i t i o r h u m o r i s r e t e n t i c o r r u p t i o , u t ur'v

" nse^ foécum a l v i n a r u m ^ p l a c e n t a e , l o c h i o r u m o b o s Uteri o b l i q u u m r e t e n t o r u m *

Q u o m a j o r i n t r a b r e v e t e m p u s h u m o r i s r e t e n - t i e f t c o p i a i u r i n a e i n vefica;

Q u o m a j o r , m a g i s q u e f u b i t a c a v i r e c i p i e n t i s1 e x t e n f i o4 q u i a p a r t e s p e j u s h a b é n t ab extenfíone f u b i t a , q u a m l e n t i o r i j c u i f e n f u m affuefcünf. S i c i n a f c i t e f u b i t o r e f p i r a t i o n i s difiicültas, a l í a q u e m a l a l o n g e g r a v i o r a , q u a m fi feníim ad május l i - c e t v o l u m e n d i f t e n t u m f u e r i t a b d o r n e n . S i c F r a n k i n c o n v a l e f c e n t e ex p e r i p n e u m o n i a d i r ä m a b s q u e d a - t a c a u f a v i d i t c o l i c a m c i t o l e t h a l e m . I n m e f e n t e r i o

d e -

(22)

de Retentíonihus •

áepreJienfa e f i a r t é r i a m e f e r a i c a i n a n e u r i s m a c o r - d i s m a g n i t u d i n e m & figurám r e f e r e n s , d i l a t a t a , q u o d a o r t á m c o m p r i m e n s c i r c u l a t i o n e m * f u f f o c a - v i t . —• H i n c i n t e l l i g i t u r $ fi F r a n k f u b f c e t u s e x - t r a c K o n e m a n u m t o r p i d a m a d o f f i s f a c r i p r o t u b e - r a n t i a m r e c l i h a r e t , c u r a o r t a c o m p r e f f a p a r t u r i e n * t e s d e vifüs o b n u b i l a í i o n e m o x q u e r e r e n t u r ; r e * p l e t o n e m p e c e r e b r o a p o p l e x i a f u b o r i r i c o e p i t .

Q u o c i t i u s c á v i diítenti v i s c o n t r a f t i l i s p e r i t í e x e m p l o i t e r u m e f i v e f i c a u r i n a r i a , t u m , & u t e r u s p e r f c e t u m g r a n d i o r e m g e m e l l u m " a q u a s l a r g i o r e s p l u s j u f t o d i f t e n t a s 4 p a r t u e x e l u f o n o n f a t i s c o n - t r a h e n d u s , h o e m o r r h a g i a m q u e a d m i t t e n s , q u i n ípfa c u t i s a b d o m i n a l i s m a c u l a s p o f i p a r t u m p e l * l u c i d a s v e l u t c i c a t r i c e s oítendit^ c u m n i m i s d i f t r a c - t a m i n u s a c u r a t e c o e a t .

Q u o h o b i l i u s éft v i f c u s , r r i a ' g i s q u e a d v i t á m necéffarium, i n q u o h u m o r r e t e n t u s ftagnat, fic f i e m p y e m a i n cellűlas p u l m o n u m r u p t u m f u e r i t j compréffis r a m i s b r o n c h i a l i b u s c i t a íuíFocatio;

Q u o v i f c u s n o b i l i n s v i c i n u m f u e r i t c o m p r e f - f u m , fic n o h f l u e n t i b u s h o e m o r r h o i d i b u s v a f a t h e - coe v e r t e b r a l i s n i m i u i n répletae p r e m e r e medulläre p o l f u n t , u n d e u r i n a e r e t e n t i o , e x t r e m i t a t u m i n f e ­ r i o r u m p a r a l y f i s &c<

Q u o d i f f i c i l i u s collécta r e f o r b e r i , a b d u c i q u e p p f f u n t : v . g . f a n g u i s r u p t i s v a r i c i b u s i n e e r e b r u m e f f u f f u s . -

Q u o m a g i s p e r i o d i c e h u m o r n u n c r e t e n t u s e v a - c u a r i a n t e a f o l e b a t , e v a c u a t i o five n a t u r a l i s , f u e ­ r i t , u t m e n f t r u o r u r n , five h a b i t u a l i s p r a e t e r n a t u - r a i t i , u t hoernöfrhoidum, e p i f t a x i s , q u a e c u m p a u - c a r u m u n c i a r u m fűit., o b e a r u m n u n c r e t e n t i o n e m p l e t h o r a m a c c u f a r e v i x p o t e r i m u s , u t a l i o i g i t u r e x fonté l a e f i o infeqüuta, r e p e t e n d a v i d e a t u r .

Q u o i n t r i c a t i o r v a f o r u m i n p a r t e a f t e t c a c o n - g e r i e s , u t i n p u l m o n e , m e f e n t e r i o ;

Q u o m i n o r . , a u t r a r i o r a n a f t o m o f i s fic e x f i i r - * p a t o b r a c h i i " a n e u r i s m a t e t a b e s i l l i u s fuccecüt*

q u i a

(23)

i 6 Generálta

q u i a r a m í l a t e r a l e s ftírnis p a r v i f u n t , q u a m ú t i m * t r i r e t a n t a m p a r t é m v á l e a n t .

Q u o m i n u s a u f e r r i c a u f a p o t e f t : y , , g . c a l c u l i e x veßca f e l l e a , d u c c u c l i o l e d o d i o & c

E o e t i a m m a j u s u b i q u e p e r i c u l u m * Cur a motnenta generálta, •

I . V i d e n d u n v j n u m c u l p a , t o t i u s fyftem.átis 9 'riüm',partis i p f i u s i e t i n e n t i s , n u m vero ' u t r i u s q u e

v i t i o n a t a fit r e t e n t i o . ^ A t q u e ubi u n i y e r f u m f y f t e m a p e c c a r e c o n f t i t e - rit'y n u m m o r b o f o v i r i u m a u g m e n t o p e r fiimulos n i m i o s i n d u c l o y n ü m v e r o e a r u m . d e c r e m e n t o ob fiimulos j u f t o m i n o r e s a p p l i c a t o s n a t o s r e t i n e a n t u r e x c e r n e n d a .

E x c e f i u f i v i r e s p " e c c a v e r i n t > m é t h o d u s d e^

M u t a n s a d h i b e n d a , c o n c i l i a n d a némpe q u i e s c o r p o r i s , ä n i m i q u e : a e r f r i g i d i u f c u l u s a d m i t t e n * d u s , e x c r e t i o a l v i n a j a l i o r u m q u e o r g a n o r u m ob«

f e r v a n d a Vena item f e c a n d a . 4 q u i b u s fingulis i m m i n u u n t u r , r e t i n e r i q u a e p o f i u n k

J u v a n t h l c i t e m e v a c u a t i o n e s t o p i c a e a d p a r t e m r e t i n e n t e r n p e r h i r u d i n e s a d m o t a s ^ . S c a r i f i c a t i o n e s c r u e n t a s f a c t a e , q u s e , & niaíTam h u m ö r u m u n i v e v - f a m i r h m i n u u n t i & e v a c u a t i o n e m v i c a r i a m e f f i c i i m t . , S i c i n ' . h c e m o r r h o i d u m retentioné m o r b o f a a d a n u m , m e n f i b u s r e f t i t a n t i b u s a d g e n i t a l i a , i n u r i n a s o b ve1* ficam i n f l a m m a t a m f u p p r e f f i o n e c i r c a p e r i n a e u m a p p l i c a n t u r h i r u d i n e s ;

I n r e t e n t i o n é a f t h e n i c a , q u s e c u n r j u e p a r s . r e t i n e a t e x c e r n e n d a , m a x i m e q u i d e m p a r t i a f f e c t a e , a t n o n I m i c f o l i , f e d e t i a m • u n i v e r f o ' íimtíí.

f y f t e m a t i c o n v e n i e n s fii m u 1 u s • a p p l i c a n d u s . S i c i n m e n f i u m fuppreífione „ex d e b i l i t a t e n a t a n o n j u v a n t f o l a e i n u t e r u m f a c t a ? i n j e e t i o n e s , b a l n e a p e - d u m , a u t e m e n a g o g a f p e c i f i c a .4' f e d o m n i f v f t e m a t i f i m u l p r o f p i c i e n d u m d i a e t a n u t r i e n t e , f e c r e t i o n u m . ^ J d a r u m v . g<' f u d o r i s j u f t o m o d e r a m i n e , e x e r *

c i t i i s v i r i b u s a c c o m m o d a t i s , n o n d e b i l i t a n t i b u s t

(24)

äe Reténtíömhus,

b a l n e i s t e p i d i s , f r i & i o n e , i n u n c r i o n e , l i n i m e n t o * r u m v o l a t i l i u m ftimulantibus i n t e r n i s , p r i m o v o l a t i - l i b u s , d e i n f i x i s .

S i n c u m p a r t i s c u j u s d a m retentioné p a r - t i s a l t e r i u s p r o f l u v i u m a d f i t , proíluvium p r i u s J f i f i e n d u m v . g . f i digitális p u f p u r e a o b h y d r o p e m e x h i b i t a p e r a l v u m r u a t c u m h y d r o p i s a u g m e n t o , d i a r r h c e a - o p i o , a d d i t o m o d e r a n d a * , j a m q u e u r i - n a e r e f p o n d e o u n t , a q u a s q u e c o l l e c t a s e d u c e n t .

• ü b i r i t i u m m e r e l o c a l e r e t e n t i o n e m i n d u x e r i t , i d i p f u m f i e r i fi. poíl'it, a u x i l i i s , five m e d i c i s , f i v e c h i r u r g i c i s a u f e r e n d u m , l i e r n i a v . g . f o e c e s r e t i - n e n s r e p o n e n d a , a n n u l o a b d o m i n a l i r e l a x a t o d i s - c i f f o , v e n 3 e f e c t i o n e , fi o p u s f u e r i t praemiífa, a n u s p r o l a p f a a l v i e x c r e t i o n e m i m p e d i e n s r e p o n e n d a ; u t e r u s retroverfüs a l v u m , & u r i n a m f u f p e n d e n s r e p o n a t u r d i g i t o i n a n u m v e i v a g i n á m immiífo.

2. R e f p i c i e n d u m a d . i n d o l e m h u m o r i s r e - t-e n t i , n u m f e r o f u s , l y m p l i a t i c u s , c r u e n t u s , - b e t e - r o g e n e u s - & c . fit —• & a d p a r t é m , q u a e r e t i n e t . S i c f e r o f i . h u m o r i s p e r c u t e m i m p e d i t a evacuati©

p e r r e n e s , a l v u m q u e füppletur, & c o n t r a . S e c r e t i o m o r b ö f a c u t i s h e r p e t i c a & c . q u a e q u a m d i u a d f u i t a m a l o q u o d a m l i b e r u m t e n u i t h o - m i n e m , a t n u n c r e t r o p r e f i a m o r b u m i n d u x i t , i n c u t e m r e d u c e n d a .

S i p u e r i v e r m i n o f i i n f e b r i m i n c i d a n t , v e r m i u m r e f p e c c u a d f e b r i m h a b i t o , e x p u l f i o t e n t a n d a eft„

P u r e m a t e r i a v e p u r i f o r m ! e x i t u p r o h i b i t a „

& i n f a n g u i n e m r e f o r p t a , n i f i r e n i b u s , a u t a l v ó e x c e r n a t u r , f o n t i c u l u s i n p a r t e a f f e c c a e x c i t a n d u s , u t u l c e r e a r t i f i c i a l i n a t o m a t é r i a p e c c a n s e v a c u e - l u r . Q u o d n i f i a t , f e b r i s a c c e n d i p o t e f t e x v i t i o - c e r t e h u m o r ú m l i c e t f e c u n d a r i o & d e p o f i t i o

p f e u d o a b f c e f f u s (abfceífus i n p a r t e q u a d a m a b s - q u e i n f l a m m a t i o n e p r a e v i a , a b s q u e f u b f t a n t i a e d e - p e r d i t i o n e f u b i t o n a t u s , n e c p u s f u n d e n s , f e d h u - m o r é i n p u r i f o r m e m a l i o e x l o c o a l l a t u m ) e v e n t t r v a r i o n a s c i . S i c f a e p e p o f i v a r i o l a s f u p p u r & t a s f e - b r i s a c c e n d i t u r , fúb q u a v a r i i a b f c e f f u s 3 a u t e x t e r -

Ffajjtk epitome L , B n i ,

(25)

i g (jenerajiade Reiéniwnituh

n i , a u t i n térni ntóscuntur h u c r e ä e m e d i c i , nií!

a l v u s diärrhaeica fit, aút u r i n a f e d i m e n t u m p u r i f o r - m e p o n a t , e x c o r i a t i o n e s a r t i f i c i a l e s m a x i m é a d i l >

l u m l o c u m f u a d e n t , ü b i c o p i o f i o r e s v a r i o l a e fuérint,.

u t m a t é r i a p u r i f o r m i s h a c v i a évacuetúr.

P r o q u p v i s h u m o r é r e t e n t o e c o l l a t o r i i s e d u - c e n d o p r o p r i a r e m e d i a v e n d i t a v i t a n t i q u i t a s p a - t h o l o g i a e h u m o r a l i i n n i x a , a t q u e h y p o t h e f i f a - v e n s , quaíi h u m o r e s f e c r e t i o n e o b t i n e n d i , v , g . b i l i s , j á m a n t e f e c r e t i o n e m . t a l e s i n f a n g u i n e . e x i f t e r e n t . S i c m u l t u s d e b i l e p e r f a n g u i n e m d i f f u f a f e r m o e f i , l i c e t b i l i s a l v o f e c e d e n s v i a s , á p e r t a s l o q u e r e - t u r . S i c e r y f i p e l a s o b c o l o r e m í l a v u m a b i l e d e t i - v a r ü h t * l i c e t n o n o m n e , q u o d f i a v e t , ' b i l i s fit, r i a m g u t t u l a f a n g u i n i s c u m q u a d a m m u c i q u a n t i t a t e u n i - í a c o l o r e m $ a v u m r e f e f t , e c h y m o f i s e x c o l o r e r u - b e r r i m o i n f f a y u m f e n f i m m u t a t u r .

I n t e r i m n e g a r i n e q u i t e f f e qüasdam c o r p o r a ^ q u a e l i c e t i n o m n e f y f i e m a a g a n t , h o c t a r n e n o r g a - n o n f e c e r n e n s m a g i s fiimulentquam a l i u d . S i c thé- r é b i n t i n a , íalia m e d i a , c a n t h a r i d e s i n o m n e q u i - d e m fyftéma a g u n t , q u o d p u l f u s p o f i e o r u m uíüni i a c i t a t i & c . l o q u u n t u r , m a g i s t a r n e n i n r e n e s , q u e - m a d m o d ú m m a t é r i a l u c i s o c u l u m , aéris m o i u s vi«

b r a t o r i u s a u r e m — o b o r g a n i s m i d i f f e r e n t i a m •—

m a g i s a f f i c i t . A f t v e r o c u m n o n i n p a r t i b u s f o l u m retínentibus , f e d i n u n i v e r f o f y f i e m a t e h a e r e a t , r e - t e n t i o n u m c a u f a m a l e u t i q u e a g i t , q u i p r s e t e f v i - fis üniverfi f y f i e m a t i s v i t i i s i n foW p a r t e s r e t i n e n - t«s a n i m u m a d v e r t i t

OÄ-.

(26)

19

O R D O t

R E T E N T I O N É S A É í L Í F O R M E S .

F l u i d u m i l l u d e l a r t i c u r r i , t r a n s p a r e n s , i n q u o v i * v i m u s , raovemur, f p i r a m u s , a e r a t m o s p h a e r i c u s , c o r p u s a n i m a l e n o n i n o d o a m b i t , g r a v i d a t e p r e - mit,«fed q u a p a r t e l i c e t , a t t r a h i t u r , p e n e r r a t

E t i l f u m m a m i n c o r p u s a n i m a l e a u ä o r i t a t e m a e r a t m o s p h a e r i c u s e x e r c e a t , n o n ^ t a m e n u t v e t e r e s v o l u e r e p a r t é m c o r p o r i s noítri c o n f t i t u t i v a m eíficit I b i d e m f i x a t u s ^ u t a e r i s q u a l i t a t e s e x f e r e r e n o n * poíTit

N e C f i m p l e x a e r a t m o s p h a e r i c u s e f t , f e d c o m p o í l t u s e x p a r t i b u s 27 o x y g e h ü , p a r t i b u s f e r e 73 A z o t , & p r i n c i p i o p a u c o c a r b o n i c o .

A e r a t m o s p h a e r i c u s n o n p h y f i c i s f o l u m q u a l i - t a t i b u s i n c o r p u s a g i t b f e d p r o p r i e t a t i b u s e t i a m c h e - m i c i s , u n d e compoíitio, d e c o m p o f i t i o q u e v a r i a . S i c f i a e r e m e x v i t r o i n f p i r a m u s , o x y g e n i u m i l l i e r i p i o b f e r v a m u s , q u o d r e t i n e m u s . A t q u e . a e r h i c o x y - g e n i o f u o o r b a t u s a l i a m n u n c n a t u r a m h a b e t , d o * h e c i d i p f u m r u r f u s r e f u m p f e r i t .

I n M i d i s nóftris , a t q u e f l u i d i s íingula a e r i s p r i n c i p i a c o n t d n e n t u r p r a e t e r c a l ó r i c u m , q u o d ílui- Öitatem h u m o r ú m c o n f e r v a t . , & princípium i l l u d , a q u a m , q u o d c o n f t i t u i t . N e c m i r u m v i d e t u r , h a e c a e r i s p r i n c i p i a c e r t i s f u b c o n d i t i o n i b u s e v o l v i p o f - f e , n e c f o l a c e r t e p u t r e d i n e e v o l v u n t u r , f e d affi»

n i t a t e i t e m m ü t u a , íic m u c u s accédente o x y g e n i o - i n - d u r a t u r — a n q u i a p a r s m u c i a q u o f a e x p e l l i t u r ?

C u m v e r o , & i n f a n i t a t e , & . i n m o r b i s h u m o - .res d i v e r f j f f i m i e x e o d e m fonté c o m m u n i f e c e r n a n -

B 2 t u r ,

(27)

Ordö t

t u r , a t q u e a v e n i s l y r n p h a t i e i s — p r o b a b i l i t é r a r i ­ t e a m u t a t i , r e í o r b e a n t u r , c u r m a t é r i a a e r i f d r m i s í'ola d e c o m p o f i t i o n e p a r a r e t u r ? c u r n o n , & f e c r e - ' t i o n e , q u a e d e c o m p o f i t i o n e m u t a t a i t . e r u m „ a b f o r r b e a t u r ?

C u m c i b i s a f f u m p t i s c e r t e a e r a t m o s p h a e r i c u s v e n t r i c u l u m i n g r e d i t u r , h a u d t a r n e n ' o m n e m m a t e ^ r i a e aeriforínis expuífionem, q u a e r u c K b ü s , & i l a - t i b u s c o n t i n g i t , a d e g l u t i t o h o c , a t q u e p e r d i g e - fijontm e x t n c a t o a e r e a t m o s p h a e r i c o r e p e l e r e l i c e - b i t , n a m i n f a n i s flatulentia,. f l a t u u m q u e feceíius l o c i m \ i x h a b e t , & f i c o n t i n g i t , m o x a p a ß u c o n ­ t i n g i t , n e c m u l t u s 5 n e c d i u d u r a n s . ÍCt l i c e t c o n - é e d a m u s , i n d e b i l i b u s c b t ^ r d i o r e m i m p e r f e c t i o - l e m q u e d i g e f t i o n e m a e r e m i l l u m l o c i c a l o r e e v o l u - t u m , a t q u e r a r e f a & u m p a r e r e i n c o m m o d a m u l t a p o í l e , n o n t a r n e n i d e o i n v a d o r e s e f i .

E u ä u s c e r t e h y p G c h o n d r i a c o r u m , a c b i f i e r i - c a r u m , d u m d i u v e n t r i c u l u m a c i b i s g e r u n t v a -

< c u u m , - f i c éxplicare rion a u d e b i m u s • n e c illám- a e r i s c o p i e f i e x p u l í i b n e m , q u a e . d u m p o d a g r a v e n - t r i c u l u m a f f i c i t , l o c u m h a b e t ; n e c fonóram i l l á m , a c i n v o l u n t a r i a m e x u t e r o q u a r u m d a m , q u a e c o n ­ ­ t i n g i t f c e m i n a r u m , a e r i s expulíionem, n e c i l l u m e t i a m , q u e m H u n t e r u s v i d i t t u m o r e m a e r e u m , r e * étere a b a e r e . e x t e r n o l i c e t , c u m l a e f i o n u l l a p r a e - eeíferit, _nec a f u p p u r a t i o n e , q u a e n u l l a fűit. A t ­ q u e fi f e c r e t i o m o r b o f a l o c u m n o n h a b e a t , u n d e a e r e m copíoíum f u b i t o f a e p e g e n e r a t u m r e p e t e m u s '.

Q u i d v e r o fi p e r a n i m i p a t h e m a t a f u b i t o i n f l a * tyír a b d o m e n , b o r b o r y g m i c o n t i n u i m u r m u r a n t , &

n o n m u l t o p o f i a b d o m e n f u b f i d e t , q u i n a e r p e r i u - p e r i o r a , a u t inferiorá fecefíerit, a n n o n h i c m a t é ­ r i a aeríformis f u b i t o íécreta d e c o m p o n i d e b u i t , a t ­ q u e reíorberi ? -

ISiec a e r . a t m o s p h a e r i c u s . f a n g u i n e m i n t r a r e p o ­ t e f t . n i f i deccmpolitüs , . v i t a e n i m c o n f i f i e r e n o i i pofiét, n a m c a n e s , q u o r u m v e n i s j u g u l a i i b u s a e r iníiatus e f i , c j l o p e r i e r u n t .

. "Aer

(28)

Retentwnes aerifovmss, a.t A e r i l l e , q u i i n veíiculis n a t a t o r i i s p i f c i u m r e -

p e r i t u r , c u m j u x t a G o t t h e l f Fifcher A z o t o , & p r i n ­ c i p i a p a u c o c a r b o n i c o c o n f t e t , - . n e c a t m o s p h a e r i c u s d i c j p o t e f t , n e c p u t r e d i n e . n a t u s , i n p i f c i b u s f c i l i ­ c e t f a n i s . S i j a m i n p i f c i b u s fiante f a n i t a t e , u t d e - b e t , h i c a e r f e c e r n i t u r , c u r n o n i n h o n m i e m o r b a - f e iécerneretur ?

E ' n p h y f e m a t a v a r i a r u m p a r t i u m i n q u i b u s - d a m f e b r i u m n e r v o f a r u m e p i d e m i i s v i f a , v i f a i n f c o r b u t o , f u b tuífi c o n v u i f i v a , a p e r f r i g e r a t i o n e c o n - t i n u a t a v a l i d a , u n d e d e m u m n i f i . a fecretiöne m o r ­ b o f a r e p e t e m u s ? a u t u n d e n a m c a T u s f e q u e n t e s e x - p l i c a b i m u s ? • •

I l a B n n i u s rationis medendi T o m o V I I . c a p i t e 2.

h o m i n e m h a b e t , q u i , l i c e t i d p r a e v i d i l f e t , r u - d i u s a p p r e h e n f u s , r u c l u s q u a m p l u r i m o s e d i d i t .

Saílaba f c e m i n a r n n o b i l e m a d F r a n k a d d u x i t , ' q u 3 3 c u m a v i r o q u o c u m f a l t a t u r a , , e r a t , a l i q u a n d o - p r e h e n d e r e t u r , p r i m a v i c e m a u s m u l t o s c u m i m - p e t u e d i d i t , q u o d i l l i d e i n c o n t i g i r , , q u o t i e s f a l t a ­ t u r a t a n g e r e t u r . S e r i u s i n t e r d u m d o l o r i b u s a r t u u t r r v e l u t r h e u m a f c i c i s v e x a r i c a e p i t , c u m q u e d o l o r u m l e n i e n d o r u m g r a t i a p a r t é m d o l e n t e m comprimő- r e t , r u c l u s f e m p e r c u m d o l o r u m ceífatione e d i d i t . - D e n i q u e ß a q u o p i a m , u b i c u n q u e t a n g e r e t u r , i - u c h i s e d i d i t , i t a , u t fine h o c i n c o m m o d o n e p u l - f u r n q u i d e m t a n g e n d u m práebere p o f f e t . — N u m f a - n a t a f i t , F r a n k i g n o r a t .

A l i a m i t e m n o b i l e m F r a n k v i d i t n o n f a n a t a m , q u a e r u ä u s e d i d i t i n q u a c u n q u e c o r p o r i s p a r t e p e r p i l u m t r a h e r e t u r .

V i d i t m e r c a t o r e m 40 a n n o r u m , q u i m a u s e d i ­ d i t , q u o t i e s c u n q u e t u b e r c u l a d u r a quaíi g u m m a t a i n p a r t e c a p i t i s c a p i i l a t a o b d o l o r e m c o m p r i m e r e t ; ruäibus. e x p l o f i s d o l o r filuit.

T u m o r e m q u e m c u n q u e a e r e u m c o m p e l l a - r e F r a n k piacét

Pneu*

Ábra

Updating...

Kapcsolódó témák :