Hétfőn délután lengyel

Teljes szövegt

(1)

„ffazééteaft retiíű'eflenSt bfve tá tpagvatf" A r a : 4 0 H I I é r

Kedd, 1948 faoalr 27

A F Ü G G E T L E N K I S G A Z D A P Á R T N A P I L A P J A

Magyarország és Románia

Gróza miniszterelnök vezeté- sével Magyarországra jött román kormányküldöttség programmjának csúcspontja a magyar-román kölcsönös segélynyújtási és barátsági szerződés aláírása volt A magyar közvélemény számá- ra ez rendkívül nagyjelentő- ségű esemény. Egy fontos és erős láncszeme annak a barátsági szerződés sorozat- nak. amellyel a Szovjet-Unió nyugati é» délnyugati hatá- rain fekvő kisebb szláv és nem-szláv államok e terüle- ten a békét biztosítani akar- jak. Ez a nemzetközi jelentő- sége a most megkötött ma- gyar-román szerződésnek.

De ezen túlmenően külön- leges magyar szempontból is igen • nagy fontosságú ez az egyezmény. A magyar és a román nóp viszonya 1818 óta nem tudott békés mederbe terelődni; dacára a két nép sok évszázados együtt élésé- nek nem tudott Erdélyben a népek közötti béke kialakul- ni. 1876 és 1918 között a ma- gyar, 1918 és 1949 között a f<r- j ruáu politika egyeduralma ávvényesiijt. Hitler a két nemzet fájdalmas pontját, az erdélyi kérdést a r r a használ- ta fel. hogy az ellentétek ki- élezésével tartsa sakkban mind a két országot.

Mert annak a nagy tervnek a kereteben. amellyel a Szovjet-Unió Délkelet/Euró- pa békéjét biztosítani kíván- ja, sov került a két ország, a két nép közöti ellentétek kiküszöbölésére is. A ma- gyar-román szerződés a két nép között létrejött béke meg peosétdése. A magyar nép az 1918 óta á'.élfc tanulságok nyomán őszintén akarja a békét szomszédaival. Ez tel- jessé ás valósággá is lefiz, ha a szomszédaink is őszintén akarják és annak megfelelő- en is járnak el. nemcsak az államférfiak ünnepélyes sza- vai, hanem a közigazgatás gyakorlata és a mindennapi élet eseményei is megpecsé- telik azt. A dunavölgyi né- pek békéje nem maradhat papiroson, a népek közszel- lemévé kell. hogy legyen.

Ennek a közszellemnek a kialakulása a legjobb uton halad. A Bukurcs.ből érkező jelentések szerint a hazaté- rő kormányküldöttség dia- dalát volt és bizonyítéka volt etry ú.i szellem kialaku- lásának.

Gróza miniszterelnök és a kormányküldött',ég többi tag- jának lelkes ünneplése a m a g y a r román viszonylatban megnyugtató, kedvez*; ieL ezért üdvözli örömmel őket spiudcn magva'* ember

Hétfőn délután lengyel kormány*

küldöttség érkezett Budapestre

Hétfőn délután megérke- zett Budapestre a lengyel kormányküldöttség, amely azért jött Magyarországra, hogy beható tárgyalásokat, folytasson a két ország kul- túráiig kapcsolatainak kimé- lyítéséről és kulturális egyez métiyt írjon alá a két ország között. A koimáuykiTdött- .-éggel egyült a lengyel tu- dományos és művészi élet több kiváló személyisége, több ujságíió és női-, ifjú-á"

sT szervezetek, valamint a bányász szervezet képviselői is ellátogattak Budapestre.

A Keleti pályaudvaron a lengyel vendégek fogadására megjelent Ortutay Gyula vallás és közoktatásügyi mi-

'niszter. Mihályfi Ernő mj- Tisztcr, a köztársasági elnöki hivatal vezetője, a Magyar-

Lengyei Társaság elnöke, Fiederkiewicz lengyel követ.

Orfnfay Gynla vallás és közoktatásügyi mi- niszter a következő szavak- kal üdvözölte a lengyel ven- dégeket:

— 100 esztendővel ezelőtt a magyar szabadságharc nagy küzdelmében érkeztek hoz- zánk lengyel hősök — mon- dotta, — bogy segítsék a ma- gyar sízabadság ügyét. Akkor sem mi. sem Kelet-Európa népei nem értettük meg, hogy együtt kell harcolni a reak-

ció és az elnyomás ellen. Ez- ért bukott el 100 évvel ez- előtt a magyar szabadság- küzdelem. Ma más világot élünk. A keleteurópai népek, Magyarország és szomszédui látják, hogy együtt, egymás mellett kell harcolni a de- mokráciáért. szabadságunk- ért cs függetlenségünkért.

Jelentős lépés lesz e felé az együttműködés felé az a kul- turális egyezmény, amelyet meg fogunk kötni s az a kul- tur-hét. amelyet a magyar- ság a lengyel néppel együtt ünnepel.

A lengyel küldöttség nevé- ben Skzeszewski Szaniszló kultuszminiszter mondott kö- szönetet a fogadtatásért.

G y ö n g y ö s i J á n o s :

h a f á r o n ffuii m a g y a r o k n y u g o d t é l e t é t

A Kisgazdapárt Békéscsa- bán nagy választmányi ülést tartott, amelyen felszólalt Gyöngyösi János főtitkár is.

Beszédében a következők t mondotta: Közel három hó- napja megállapítottam ezen a helyen, hogy az Események teljes egészében igazolták azt az. állásfoglalást, amely _ a Kigazdapárt életében történt.

Most már abban a helyzet- ben vagyunk, hogy pozitív eredményekre is rámutatha- tunk. A földreform után vég rehajtottuk a bankok államo- sítását is és ezáltal a bankok és iparvállalatokban lévő tö- két és gazdasági erőt a kö- zöség szolgálatába állítottuk.

A külpolitika eredményei Ezután Gyöngyösi főtitkár rámutatott a Dinnyés kor- mány külpolitikájának nagy eredményeire. Megállapítot- t a bogy a hathavi moszkvai tárgyalás megnyugtató ered ménnyel végződött. Sikerült a Szovjetunióval való jóvi-

•-•zcmyt nemcsak megtartani, de megerősíteni is.

A közelmúltban megkötött baráti szerződések azt. mutat- ják, hogy ez a folyamat nem áll meg ennél a két szerző- désnél, hanem a többi szom- s- 'dainkkal és más duna- menli államokkal is fogunk ilyen szerződést kötni. Ezrei a baráti szerződéssel értük el. hogy biztosítottuk a hAtá remi üli magyarok nyugodt, biztos, rendezett életét.

A békéi óhajt ok

Km tán megalapította. Hogy

* világ nagy része aggoda-

lommal vau tele ma is. Mi lesz a közeljövőben? Mi lesz a világ sorsa,? Milyen irány-

ban dől el a vita, amely a világ két fele közt vari? Mi tudjuk, hogy a békét akar- juk és a bekét óhajtjuk és ezt hirdeti a Szovjetunió.

Körülöttünk szocialista fej- lődés van és ez ránk sem maradhat hatás nélkül.

Mí ncmvatfyouk marx s'a p;!rt, de fejlődéssel nekünk is szí"

molnunk kell. 193f.-ben a vá- lasztásokon a nemzeti vagyon nak és jövedelemnek ara- nyosabb elosztását követéi- tűk és ezt továbbra is fenn- tartjuk, bár ebben a -tekin- tetben már végbement egy jelentős folyamat..

Beszéde további részében

az egyház és a demokrácia viszonyával foglalkozott Gyöngyösi J á n o s főtitkár, és megállapította. hogy a demokráciában megvan a jó- szándék a vitás kérdések el- intézésére.

Végül hangoztatta, hogy történjék a fejlődésien bár- mi, a parasztságot elő kell készíteni minden politikai eshetőségre, mert a paraszt- ság itt marad a földjén, mint ahogy ezer éven át itt- maradt. Ezt azonban fcsak úgy érhetjük el. ha a jöven- dő politikai alakulásában nagyobb szerepet engedünk a pártban a parasztságnak, mert ezt parancsolja az idő, fejezte be nagyhatású beszé- dét Gyöngyösi János főtit- kár.

A román kormányküldöttség valóságos diadalmenetben tért

h a z a a román fővárosba

A különvonatot leírhatat- lan lelkesedés kísérte végig egész útjáu. Gróza minisz- terelnök é*s a küldöttség több tagja nagyobb állomásokon az egybegyűltek előtt i-mer- tették a Budapesten kötött egyezmény jelentőségét.

A NÉMET ügyekkel fog- lalkozó francia államtitkár Freubnrgban kijelentette, az egész közigazgatást rövidesen a német hatóságok kezébe

adja á t Rizonia miniszter- elnökei 27-én újabb értekez- letre ülnek öosze.

AUSZTRIÁBAN a hitleri*

ta párt volt tagjai racgkísé-1 relték. hogy tíkos összejöve- teleket szervezzenek a turis- ta és alpinista menedékhá- zakban.

AZ ANGOIi és amerikai vezérkarok intezbrdéseket ha tároztak el a Földközi-tenger medcuoéjében esetleg történő támadás megelőzésére;

1. Megerősítik a röldkö*i-ten.

geri flottát

2. Északafrikában légitá- maszpont láncolatot létesítenek.

8. Gő rügorszé gban brit repü- lőket és katonákat, továbbá

amerikai tengerészgyalogságot küldenek, ha a helyzet romlik.

4. Brit katonai támaszpontú*

létesítenek Ciprusban.

USA haditengerészete tervbe vette óriási repúlöpépanyaha- jók készítését. Az új rends? -

tű repulögéphordozók

60—70

ezer tonnásak lennének. Az Amerikai Szovjet-barátok Or- szágos Tanácsa tiltakozott a

< Vasfüggöny* címíi új film be- mutatása ellen, amclv úgy ál- lítja be az orosz népet, mintha atomháborúra készülne Araen- ka ellen.

Több atomfizikus állítja, hogy az atom felbontása nem titok többé. Több országnak lesz öt éven belül atombom- bák észlete.

FRANCIAORSZÁG devalvál- ta a frankot. A Nemzetközi

Pénzügyi Alap elismeri, hogv a francia frank értékcsökkené- se szükséges, de kifogásolj:), hogy a nehéz valutának sza- badpiaca legyen. Az alap 'mindamellett együttműködik

Franciaországgal.

A SZOVJETUNIÓ nagyköve- te Washingtonban kijelentett'*, hogy az Egyesült Államok és a Szovjetunió kereskedelnu kapcsolatait ki kellene építeni.

EK lenne az elsft lépés a di">- lomáeiai kapcsolatok megjaví- tása felé.

PALESZTINA továbbra is a harcok színhelye. Jaífától dél- re megtámadták r t v arab au- tóbuszt. Castel helységben he- ves csata volt az arabok és m zsidók között. A csatába a brit páncélosok is beavatkoztak.

OLASZORSZÁGBAN a messinai kommunista szék- házra gránátot vetettek. Hu- szonkét ember megsebesült.

Nagyszabású puaeslriséc letet lepleztek le, amely a válasz- tások megakadályozását ter- vezte. Rómában a párisi ér- tekezlet résztvevői újabb ér- tekezletre ülnek össze, hogy megtárgyalják a feleslege- munkaerőknek hasznosítását az együttműködő országok termeléeénck fokozása érde- kében.

A SZABAD GÖRÖGOR- SZÁG rádiója szerint megy repülőtér építése van folya- matban. amelyeket amerikai mérnökök építenek. Cáfolják azokat a híreket, hogy a sza- badságharcosok ereje külföldi hareosokból áll. Áz albán kül- ügyminisztérium négy ki- hívásról számol be, amely a görög határon történt. Ko- rira vidékén ágyúval lőttek albán területre. Az egyik vá- ros felett repülőgépek fény- jeleket adtak le és még két ízben szálltak el repülőgép k.

albán terület felett.

. A TÖRÖK közvélemény csRlódáéteul fngadla azt a hírt, hogy Törökország", nem vették fel azok közé az országok közé, amelyek a Marshall-terv. szerint lénye*

gee eegélybon részesülnek.

(2)

Ny&r&ái pássssS^yssafusszlej'»

rÁ Kisgazdapárt Vasme- gyei nagyválasztmány®

Szombathelyen gyűlést tar- tott. amelyen Nyárády Mik- lós pénzügyminiszter szólalt fel. A pénzügyminiszter bő- szedében hangsúlyozta, hogy a Kisgazdapárt a kormány- koalíció munkáját a gazda- sági téren elért eredmények fényesen igazolják. A moszk- vai tárgyalások során, majd a Szovjetunió által nyújtott jelentős jóvátételi engedmé- nyek lehetővé tették az ©red- menyek elérését. A napokban pedig be lehetett nyújtani

azt a költségvetést, amely, szinte példátlan a magyar parlamenti éleiben, mert be- vételi többlettel zárul. A nem zeti jövedelem a békebeli színvonalnak 70—80 százaié kát elérte. Természetes, hogy ma még rosszul élünk, mert az újjáépítésre igen sokat kellett fordítanunk. Tudjuk, hogy nagyok az adóterhek, de faladataink még súlyo- sabbak. A tisztviselők fizeté- sié is alacsony, de már is ja- vult, így hát indokoltan te- kinthetünk bizalommal a jö- vő felé.

Az arab vezérkar 27 fejét megölte a bombaroblbanás — írja az egyik amerikai lap. — Vájjon harfy feje maradt még

?. vezérkarnak?

NAPIREND;

Múzeum: hétköznap 9—13, 1 bizonyítványt Németország- vasár- és ünnepnap 9—-12 óráig

Hnn — T.phfll li fti-u ben Csak hulladékpapír ellené-

in szolgáltatnak ki halotti

R

VÁRHATÓ IDŐJÁRÁS: Élénk délkeleti, déli szél, fel- hőátvonulások, helyenként köd, több helyen eső. Az eny-

hülés fokozódik.

jan&ár 31-én este 8 órai kezdetid

a TISZA SZÁLLÓ ö s s z e s iaraidban N A G Y S Z A B A S U

C&detiácis Bétaí

rendez

Népi tánccsoportok! Cigányzene! Jazz!

Pápáná! elfogták az amerikai követség katonai attaséját és helyettesét

%

A TASS Iroda jelenti a bu- bevételük után csupán néhány daípesti amerikai követség két

katonai beosztottjának a szov- jet hatóságok részéről történt áilíólagos elhurcolásával kap- csolatban: Pápa környékén, a iszovjet-orosz katonai helyőrsé-

f

en feltartóztattak két ámeri- ai katonát, alak feltehetően felderítés céljából tartózkod- tak ott. Az öket feltartóztató szovjet katonai járőröknek ér-

vénytelen okmányokat mutat- lak fel, amelyeket a már régen feloszlatott magyarországi szö- vetséges ellenőrző bizottság ál- lított ki s amelyeknek érvénye jnár leiárt. Az amerikaiak öri-

zctbevétel ük 'ellen ellenállást fejtettek ki és menekülni pró- báltak. Személyazonosságuk megállapítása céljából a két amerikai személyt a bécsi szovjet parancsnokságra szál lították. A letartóztatottak elő- ször itt mutatták elö azokat az okmányokat, amelyekből meg- állapítható volt, hogy Bern- hardt Thielen ezredessel, buda- pesti amerikai katonai attalé- Val és helyettesével Peter Kop- r.sak alezredessel azonosak. A két amerikai tiszt a szovjet katonai helyőrség területén va- ló jogosulatlan tartózkodását azzal magyarázta, hogy >út- közben* van Sopronból Buda- pestre, holott Pápa teljesen kí- vül esik a két város közvet- len összekötő útjától. Közvetle- nül zscmélyazonosságuk meg- állapítása után — aníi őrizét-

órát vett igénybe — az ameri- kai tiszteket szabadlábra he-

ban. — Lehet, hogy legköze- lebb csak azt temetik el, aki deszkái szolgáltat be?

Az E-vitamin hiánya butasá- got okoz állapítja meg egy olasz professzor. Az embe- riségnél vájjon meddig tart ez a vitaminhiány.

A városházán mesélik, hogy a polgármester nem komp- párti.

Hát???

Hídpárti.

Megszűnnek a pirosbetűs ün- nepek — írja az egyik hétfői lap. — Talan azért, mert feke- te karácsony volt?

Olvastuk egy nmoriKal hír dotésben: Itt Németh Barát Géza prímás és zenekara ját- szik minden este. — Ugy lát- szik Amerikában kezd jól- menni a Némoth-Barát-okn.ik.

lyeztók.

Ezek a tények világosan mutatják — folytatja a köz- lemény —, hogy az amerikai sacftószervek Idevonatkozó tudósításuknál tendenciózus hazug hírekről van szó. ame- lyekkel a Magyarországon akkreditált két amerikai tiszt helytelen magatartását ot- romba módon igyekeztek igazolni.

nyitva

Somogyi Könyvtár: hétköz- nap 9—19 óráig nyitva, vasár- éi, ünnepnap zárva.

Egyetemi Könyvtár; 9—19 óráig nyitva.

Mozik műsora;

Korzó-Mozi: Tarzan diadala.

Bolvárosi Mozi; Lady Hamilton és a Két magyar Tarzan a két Argos. Széchenyi Filmszínház:

A holnapért élni kell. Hír- adó Mozi: Maiirt-, francia-, orosz hiradó. Macskazene szí- nes kisfilm, ^emzetközi sport.

Színház műsora;

Kedden 7-kor: A három test- őr. Pre in writer let.

Szolgálatos gyógyszertárak:

Barcsay Károly Tisza Lajos- kőrút 32. Bulcsú Barna Kálvá- ria-tér 7 sz. Dr Löbl örök. B.

Lázár Jenő Klebelsberg-téx 4, Selmeczi Béla SomogyUe;e.p IX utca 439.

Bsaasf

Február elején ismét megkezdik a Fara^é-isicaí hétház építkezési munkálatait

Az elmúlt hetekben beszá- molt a Szegedi Hírlap arról, hogy a szegedi építőiparosok nagyobb küldöttsége kereste fel Gyáni Imre főispánt az építőipari munkásak munka-

nélküliségének megoldása ér- dekében.

A fentiekkel kapcsolatbam

tárgyalások indultak meg, ami- ne ^eredményeképpen néhány nap múlva, február elején is- mét magkezdik a Faragó-utcai bérház építkezési munkálatait.

Az épülethez szükséges ajtó és ablakkeretek leszállítása most van folyamatban.

F«keie -ezuslbrocát

diszsasgyar ruhaanyag

eladó.

Cim a kiadóban.

fnini a szép íánp szápx

\StB€4>cdfCU\

papiilcáfa.

SZEGEDI HÍRLAP 1948. jaguár 27. kedd.

A közellátási 'Jkelyzet

Mátéffy Géza államtitkár, az országos" közellátási hivatal el- nöke hétfőn délután sajtóérte- kezleten tájékoztatta a közvé- leményt az ország közellátási helyzetéről.

Kenyérellátás: A fejadagot 1947—48. évben már az első bónaip után 20 dekára szállí- tották le, aminek nem utolsó sorban losz köszönhető, hogy az idén a jelenlegi fejadag vál- tozatlanul tartható lesz. A hi- ánv tehát 5700 vagon, amit rizs- zsel, ciroákásával, kölessel ke- rek 1000 vagonnal lehet csök- kenteni, további 1700 vagonnal pedig olyképp, hogy nem min- den finoinliszt-jcgy kerül be- váltásra. Végül tehát 3000 va- gon hiány marad. Ezt a vám-

őrlésre jogosultakra kivetett fejadag-dezsma emelésével le- het biztosítani.

Kukorica-helyzet: Az 1947 évi jó kukoricatermés mentet- te meg tulajdonképen a kenyér- ellátási helyzetet, azonban itt is még kereken 3000 vagonra

tehető a hiány.

Zsiradék-ellátás: Az étkezési zsiradékszükséglet kereken 1009 vagon, a hiányzó 700 vagont zsírral kell fedezni.

Egyéb termények: Burgonyá- nál és hagymánál megszervez- ték a felvásárló kereskedelmet s ezen keresztül tartották kéz- ben a napi piaci árakat. A to- jásnál, savanyú káposztánál tárolási akcióval a kettős ár- rendszer követelményeinek fi- gyelembevételével gondoskod-, tik az ellátásról. A tejellátás j a mult évben határozottan ja-' vult A tejfclhozatűl emelke- dett. A húsellátás a szabad piac útján történik. Végű hangoztat- ta az államtitkár, hogy*a de- mokratikus kormányzat az el- látást biztosítani tudja.

— Szabad a baromfi szállí- tás. Aa országos közellátási hivatal rendelete értelmeben a baromfiszállításnál a múltban beVezctctt korlátozás megszüut.

Ezután szabadon szállítható a fővárosba és az ország bár- mely rószébe baromfi akár élő, akár levágott állapotban.

R U M O K , likőrök és valódi kisüsfti

P Á L I N K Á K , HUM F A J B O R O K

kimérve éspalackozvaa l e g o l c s ó b b a n fc©ss®rerfselők

I K i i c s k a M i i s á l ^ cégnél Sacked, HsssuiU JUt-fcS'SUtyCWd Z f . Tele'.on: 128.

U j egyetemi rendkívüli tanár. A köztársaság elnöke a

vallás és közoktatásügyi mi- niszter előterjesztésére dr Zá- rady Imre szegedi tudomány- egyetem magántanárának, kói hnzi főorvosanak a tudományé:

irodalom művelése és az egye temi oktatás terén kifejtet működése elismeréséül az egye- temi rendkívüli tanári címet adományozta.

— Nagy részvét mellett te- mették cl dr Somogyi József főiskolai tanárt. Mint közöltük dr Somogyi József főiskolai ta- núr halálos kerékpár baleset- nek esett áldozatul. Somogyi József dr halála városzertc őszinte részvétet keltett, nrert nemcsak a főiskolának volt egyik még sokrakivalott érté- ke, hanem a katolikus egyház- nak egyik kiváló fia. Hétfőn délután óriási rcszvét mellett temették el a belvárosi teme- tőben.

— Kicrúsftás Budapesten. A kereskedelem- és szövetkezei- ügyi miniszter a kereskedelmi éroekíképiviseletei:, áruházak és szövetkezetek kiküldöttei véle- ményének meghallgatása után úgy határozott, hogy február 7-től 14-ig valamennyi b u d a - p e s t i kereskedő, árúház és nyilt árusítási üzlettel rendel- kező szövetkezetek részére téli kiárusítást engedélyez. Ez az első. úgynevezett déli vásári, amelyet a felszabadulás óta megtartanak. ,

— FEKETE DISZNÓ, FE- KETE ARPA és FEKETE LISZT. Nagy Mihály lápéi lakos a tél folyamán 2 darab sertést vágott le feketén. Ké- sőbb árpát őröltetett enge- dély nélkül és ugyancsak fe- ketén adott 35 kilógram lisztet. Az uzsorabíróság Na- gyot jogerősen 500 forint pénzbüntetésre ítélte,

(x) Kerékpárgnmit dolgo- zóknak heti részletre is szállí- tunk. Markovics műszaki üzlet, Szeged, Tisza L.-körút 44. Mun- kaadói igazolványt kérünk.

Fehérkiflit árult feketén.

Még a mult év őszén történt, hogy Antalffy László fehér- li-szlből készített kiflit árusí- tott 50 filléres darabonkén 1 áron. Dr Hárs László uzsora- egyesbíró hétfőn tárgyalta sz ügyet és a tárgyaláson az is ki- tudódott, hogy a kiflihez a lisz- tet Antalffy szintén feketén vá- sárolta. Az uzsorabíró jogerő- sen háromhavi fogházra Ü4Ue.

_ Vízállásjelentés. A Tisza Tiszafüredig apad, lejebb árad.

Tiszabecsnel alacsony, Vásá- rosnantenynél közepes, Tokaj és Csongrád között igen magas, máshol magas vízállásé. Vizé- nek hőmérséklete Tokajnál 2, Szolnoknál 3, Szegednél 3.5 fok.

Mai tiszai vízállasok;' Tisza- bccs 68 (36), Vásárosnamény 332 (52), Tokaj 721 (87), Tisza- füred ClíO (93), Szolnok 778 (90), Csongrád 713 (83), Szeged 693 (80). A Maros Makónál 215 (43).

_ A TISZA jelenlegi víz- szintje Tokajnál mintegy 2, Tiszafüred és Szolnok között mintegy 2.5, Csongrád és Sze- ged között mintegy 3.5 méter, rel alacsonyabb na árvédelmi töltés koronájánál.

cam;BWMiwaajaw8asaauBíai»i miuiinii

Gra, ékszer ego'csibban BERTA ékszerésznél, Kis-u. 3

Aranyékszert veszek.

HJ*MH unMimm-m'sa ....

— kétszáz forint;

BÜNTETÉS TEJDRAG1TA- SÉRT. Qregus Györgyné nagyszéksási lakos a tej li- terjét a piacon 1 forint 20 fillérért árulta. Az uzsorabi- rósáa Grcgusnét 200 forint pónzbüntetére ítélte,

(x) SOFFÖR1SKOLA előké- szít személy-, teherautó-, ma, torkerékpár vizsgára, felelős- ség mellett. Telelön: 648. Mül- ler Béla, Vár-utca, főposta.

_ ELLOPTAK A HANG- SZERÉT. Nyári István rend- őrőrmester, Szcntmiklós-utca 5 szám alatti lakos a napok- ban Budapestről Szegedre utazott. Kiskunfélegyházánál egy leszálló utas elemctte a hangszerét

(x) Brittiáns, aranyékszerck, órák vétele, eladása legelőnyö- sebben Mülhoffernál Szech.on.yi.

tér 9 szám.

xisBsaat cTmmBBaBarawae-.OBiee83»|

| BÉRAUTÓ ÁLLOMÁS 3

Khelyben és vidékre Toieion;g fuvart vállal. Q Q i O 'l

| Takaréktár-utea 8.

_ A Partizánbaráíok Szövet- sége vasárnap délelőtt Hódme- zővásárhelyen a Ecketesas nagytermében a hatóságok éi pártok képviselőinek a jelen- létében alakult meg. Az alaku- ló ülésen Diczfalussy Ferenc r.

vezérőrnagy mondott ünnepi beszédet. Elnökké Tárkány Szűcs Ferenc volt kisgazda- párti képviselőt választották.

_ Tolvaj járt a baromfi ól- ban. Vecsernyés Irén Pus- kás-utca 1 szám alatti lakos feljelentést tett ismeretleu tettes ellen, aki vasárnapra virradó éjjel a ház melletti baroir.fióLból egy ,pár kacsái cs egy pár tyúkot ellopott.

— A népügyészség letartóz- tatott ogy volt volksfcundistát.

Nun Mihály mezőhegyest föld- műves napszámos még 1942-ben önként belépett a volksbundba A gyulai népügyészségröl szál- lították át a szegedi nepügyész- ségre és letartóztatták.

— Megindult a háziipari tan- folyam. A női munkanélküliek foglalkoztatása érdekében in- dított háziipari tanfolyam héf- főn reggel 3 csoportban 210-PS létsz ámmal megindult. A tanfo- lyam résztvevői nagy lelkese- déssel fogtak munkához és min- den remény me" van arra, hogy a háziipari munkának igen szép eredményei is lesznek.

ú W szelvények A SZEGEDI HÍRLAP

kla'Iőbívalakban

kaphatók.

(3)

Borzaímas földrengés

egy szigefea

i} Fülöp szigetekhez tarto- zó Pauay sziget fővárosá- ban Uo-Iloban borzalmas földrengés pusztított. Eddigi jelentések szerint a földren- gés 4 órán át tartott és 13 halálos és igen s k sebe-ült áldozata van. Az első föld- rengés hajnalban, helyi idő szerint 1 óra 44 perckor volt és 70 percig tartott, utána méc hét rengés következett.

A város a pusztulás képét mutatja. Az anyagi kár fel- becsülhetetlen. A város szé- kesegyháza is romokban he- ver. A. székesegyház tornyá- nak omladékai két embert ^ megöltek.

Országos Közellátási Jcgyközjsoat létesült

Az Országos Közellátási Hi- vatal mellé a kormányzat Or- szágos Közellátási Jegyközpon- tet létesített, amelynek feladat- körébe tartozik a különféle közellátási jegyek kiosztása és kezelése. A rendelet kimond- ja, hogy a jegyközpontoknaK vidéken is fel kell állítani ki- rendeltségeit és a kirendeltté gok vezetőit a törvényhatósá- gok első tisztviselője cs a köz- ellátási kormánybiztos előter- jesztésére nevezik ki. Kimond- ja a rendelet azt is, hogy a közellátási hivataloknál fog- lalkoztatott kisegítő alkalma- zottakat szerződéses alkalma- zottként kell átvenni a jegy- központhoz. Ez a rendelkezés Szegeden 97 személyt érint

Mint illetékes helyről közlik a vápa vasárnap elhatározta, hogy saját kézírásával külön béke üzenetet- intéz a világ valamennyi népéhez, tekin- tet nélkül vallásukra, vagy nemzetiségükre. A pápának rz az elhatározása David Waddlngton londoni fotóri- porternek adott felvilágosí

fásában jutott kifejezésre.

Waddington készítette a mult hónapban az első szí- nes fé •képfelvételt a pápá- ról„- ILII. Plus pápa mast el- határozta.. hogy személyes üzenetet ír és hozájárvll ah- hoz, hogy ezt facsimilében, radiofotografikus úton ter- jesszék szét a világon. Az

üzenetet Rómából kedden reggel, Londonból pedig ked den délután fogják kisugá- rozni. A pápa üzenetében fel fogja hívni a nemzeteket, hogy minden erőfeszítésüket a béke és az emberek közötti jóakarat megvalósítására fordítsák. Az üzenet angol nyelvű lesz.

118 iWmmm uilMíi

e s t © 7 é r a k o r l e s a s a j e z s u i t á k t e m p l o m á b a n .

— Szövetkezeti középiskola Szegeden is nagy az érdeklődés a szövetkezeti középiskola iránt, amely február 4-en nyí- lik meg Fcstszentcrzscbelcn.

Az új iskola célja, hgy tanulói a szövetkezeti gazdálkodáshoz szükséges szaktudást, valamint közgazdasági és társadalomtu- dományi tájékozottságot sze- rezzenek és így a szövetkezeti eszme torjesztőivé váljanak.

Az iskola négy évfolyamú és érettségivel jár. Felvételre je- lentkezhetnek, akik az általá- nos iskola vagy népiskola nyolcosztályát, vagy a gimná- zium vagy .polgári iskola négv osztályát elvégezték cs 18 életevüket még nem töltötték be. Jelentkezni lehet ianuár 81-ig.

_ Ma reggel kivégeznek egy nyilas pártszolgálatost. A bu- dapesti nepbíróság körülbelül két évvel ezelőtt tárgyalta a pcitszcntimrei nyilas pártszol- gálatosok bűnperét. Négyet kö- zülük ki is végeztek, a többi halálaítélt kegyelmet kért. kö- zöttük Kotlhencz József aszta- losmester is. Hétfőn hirdették ki előttük a köztársasági elnök döntését. Az elnök Kotthenez- re vonatkozóan szaabd folyást engedett az igazságszolgálta- tásnak és Kottlienczct kedden reggel kivégezték. Négy társa halálos ítéletét életfogytiglan fegyházra, illetve kényszer- munkára változtatták.

Elmulatta a tévedésbői katjolt píozt ,Vida István szegedi keres- kedő. Németh Antal Szent- györgy-ntca 38 szám alatti lakos útján 2000 ft-ot kül- dött Csóti Lajos, Csanádi-u- 14 szám alatti lakosnak. A pénz átadásakor Vida elszá- molta magát és 2500 forintot adott át Némethnck. Németh a pénzt nem adta vissza, ha- nem azonnal az egyik szege- di vendéglő felé vette útját és ottan 200 forintot elmula- tott Vida pár órával később észrevette a hiányt és azon- nal Németh keresésére indult akit meg is talált a vendég- lőben a borosüvegek társa- ságában. A megmaradt 300 forintot át is adta Vidának.

aki most Némc'thet feljelen- tette, aki ellen jogtalan el- sajátítás miatt megindul az eljárás.

— A Szegedi Gyorsírók Egye- siilete vasárnap délután a Ke- reskedelmi és Iparkamara nagytermében felolvasó ülést tartott. Csehély Aladár buda- pesti tanár, az Irodai Gyors- írókat vizsgáztató bizottság el- nöke tartott nagyvonalú elő- adást a kipróbálás alatt lévő

Jelentkezni kell a volt hívatásos tiszteknek és t'fZ'hphetfeseknek

A Szegedi 3. honvéd kerü- jU V W Z Zs-vel kezdődő veze- loti parancsnokság felhívja

a Szeged bel- és külterületén lakó hivatásos állományból származó, do jelenleg szolgá- latot nem teljosítő tiszteket és tiszthólyetteeeket, hogy f.

évi február 3-án: A A B G C9 D. február 4-én: E É F G Gy H I, február 5-én: J K L M N Ny, február 6-án: O Ö P D S S z , február 7-én: T

téknevűek jelentkezzenek a szegedi 3. kerületi parancs- nokság személyügyi osztá- lyán (Tisza Lajos-krt. 97. I.

emelet).

A jelentkezési kötelezettség azokra is vonatkozik, akik időközben rendfokozatukat elvefiz tették. 3 honvéd kerü leti parancsnokság.

Csütörtökön folytatják a pfeíliersta rémhírter]esztök föiárgyalásá!

Szombati számunkban meg- írtuk, hogy a szegedi nepbíróság ötös tanácsa Tit- ze György nyugalmazott ez- redes és Dalmady Ernő ideg- éti elmebetegségének megvizsgálása és a szakértői vélemény meghallgatása miatt a pfeifferista rémhír- terjesztők főtárgyalását fél- beszakította és a tárgyalás folytatását hétfőte tűzte ki.

Hétfőn azonban a t á r g y a l á s t nem folytathatták." mert köz- gyorsírási reformról. Dr Rad- ben dr. Polcnyi Jenő a nép nai Bcla a Magyar Gyorsírok

Országos Szövetségének elnöke ismertette új gyorsírási rend- szerét. Az előadásokhoz szege- di részről több hozzászólás hangzott el.

ügyészség vezetője, aki a bűn- perben a vádat képviselte, megbetegedett. Dr- Kiss De- zső tanácsvezető elnök erre való tekintettel a főtárgya- m.vaiK.UR.'iiaAJ1.: .rsamoumzassmauvat

Búzával é s tűzifával m a n i p u l á l t

egy vásárhelyi ügynök

A szegedi sminbásblrósé-g elé kerül

A napokban tárgyalta a hódmezővásárhelyi uzsorabí- rósác Herczeg Sándor vásár- helyi ügynök ügyét. Herczeg Nógiódmcgyében mintegy 300 mázfia tűzifát kötött le búzáért, a búzának azonban csak egy részét kUld'c cl Herczeg a Kistoronyéi Föld- műves Szövetkezetet is be-

Nagy s z a b á s ú b ő r p a n a m á t

lepleztek le Makón is

A' budapesti

rendőrség meglepetésszerű razziát tartóit a makói bőr- iparosok és borkereskedők műhelyében, illetve üzleté- ben. A razzia meglepő ered- ménnyel végződött, mert Papp János és Major Péter szűcsmestereknél, valamint Guttmann Ecnő nyersbőrke- reskedőnél jelentős vissza-

gazdasági j élésekre jöttek rá. Papp Já-

•' — -" ' nos 70 darab bőrt vá6árolt feketén. Major Péter pedig 20 darabot. Guttmann raktá- rában szintén nagyobb meny- nyiségű illegális úton vásá- rolt bőrt találtak. A makói bőrpanamistákat kihallgatá- suk után — mint értesültünk

— boBzállíoiták a szegedi államügyészségre és előzetes letartóztatásba helyeztél*

csapta. Megígérte, hegy az újgazdák részére 80 má,zsa búzát szállít. Ezért 3100 fo rintot is átvett a szövetkezet- től „fáradozásaiért" még tű- zifát is kapott. A vásárhelyi uzfiorabíróság tekintet'el az ügy súlyosságára, az irato- kat áttette a szepedi mun- kásbírósághoz. Herczcget rö- videsen itt vonják felelősség-

re. v

lást ismét elhalasztotta. Mint értccsültünk. az ötöstanács csütörtökön reggel fél 9 óra- kor folytatja a nagyszabású híínper főtárgyalását.

Szombaton racgnyil k a {fvatoükiá

Mint ismeretes ag elmúlt hónapban megindult a iérr zajlás a Szegedet Ujsteged

del összekötő gyaloghíd erősen megrongálódott. Az átkelés zavartalan biztosí- tása érdekében kompjára- tot szerveztek. A kompokon azonban csak nehézkesen lehet lebonyolítani a köz- lekedést, éppen ezért a txí- rosi mérnöki hivatal min- dent elkövetelt a gyalog- híd minél előbbi helyreállí- tása érdekében- A munká sok hősi erőfeszítéssel dol- goznak és a híd előrelátha tólag szombaton már ké- szen is lesz.

— Nem szolgáltatta b« a gabonát, hat havi börtönt ka- pott. Sinka István kiskirály-

sági cséplögéptulajdonos, a cséplés után nem szolgáltatta Ive a mintegy 19 és fél mázsa gabonát. Á munkásbíróság hétfőn tárgyalta az ügyet és S'nkát 6 hónapi börtönre ítélte.

Csak egyszer kiséreífc meg

FARSANGRA

a termcszelesen lrezeif, valódi

UUÉS1 ARAM YOST (n j*

l i t e r j e 6 ' 5 0

Nemes kadar, UUés gyöngye (édeskés), Csemege édes rizÜog kizárólag a termelőnél:

MAGAY-nál

Telefon: 7*54

$ Boram zamata, Hungáriával szemben Ujvcvőkne';

creje ádandóan D ó z s a G y . - u t c a 1 6 vétel előtt egyforma. (R é g i W o 1 f - fi z 1 e t) kóstoló!

S U T O R T

Olcsón készen vásárolhat és készíttethet felelősség mellett

Diófa politúrozott Kombinált szobát 2S00 Ft ilálószobabűtor 2800 Ft Konyhát 1130 Ft Festett hálószobát 2209 Ft

Kakuszi ffittüasstaíos

Kossuth Lajos-sugárút 5 szám.

assmssaK^jimri-zJLtnasE^'ez'c^

S z í n h á z Heti műsor:

Kedden 7-kor: A három test- őr. Proraierbérlet.

Szerdán 7-kor: A három test- őr. Csütörtökön 7-kor: Lear ki- rály.

Pénteken délelőtt 114;or:

A román hadsereg közrtor.tl kultúresoportjának matinéja.

Pénteken 7-kor: A kis grff.

Szombaton délelőtt 11 órakor A román hadsereg liüzporti kultúresoportjának matinéja.

KAMARAZENEKARI EST.

A Collegium Musicum szer- dán. 28-án, este fél 8 órakor tartja a Zenckonzervatór.um- ban gyönyörű müsorú zenekari hangversenyét, amely iránt pa

ratlan érdeklődés nyilvánul.

A hangversenyen közreműkö- dik Ág Magda (zongora) és a Nemzeti Színház zenekarán ík tagjai. Vezényel Szatmári G - la. Jegyek már csak korlátolt számban 2-től 6 forintig vált- hatók a Zenek on zervatórium- ban.

(x) Szegedi Állami Nemzeti Színház Szegedi Iparte*etület kedvezményes előadása 1948 ja- nuár 31-én este 7 órakor «A kis gróf> operett. Jegyek; 40 fillértől 4.50 Ft-ig a hölgybi- zottság tagjainál vagy az Ipar- testületben kaphatók.

— A román hadsereg 200 tagja ének, tánc és zeneegyüt- tcsu csütörökön este pécsi ven- dégszereplése után érkezik Szegedre. A kitűnő kultűr- cgyüttest ünnepélyes külsősé- gek között fogadjak. Az együt- tes első előadását pénteken es- te 7 órai kezdettei tartja a Nemzeti Színházban.

mis mysoiia

Budapest I. kedd.

7.25 Reggeli zene. 8.15 Dél- előtti muzsika. 10 Hírek. 12 Dé- li harangszó, hírek. 12.15 Ma- gvar szerzők szalonzenéje. 13 Kis színházi hiradó. 13.15 Éhek inélyhegcdflkísérettel 14 Hírek.

14.10 A kerékpár története. 14.23 llnrmonikajáték. 14.45 Szövet- kezeti negyedóra. 15 Rádióis- kola. 15 Orgonajáték. 16.30 Du- navölgyi híradó. 17 Hírek, ha- difogoly és Vöröskereszt köz- lemények. 18 Világhíradó. 18.15 Mit üzen' a rádió? 18.45 Hang- lemezek. 19 A magyar-lengyel társaság ünnepi hangversenye.

21.20 Jazz. 21.50 Hírek oroszuk 22 Hírek. 22.25 Cigányzene. 23 Hanglemezek. 24 liirek magya- rul, franciául, angolul.

Budapest II. 17 ötórai tea.

18 Hírek. 18.05 Családi ügv.

18.20 Zenekari müvek. 19Í0 Régi francia indulók. 20 Köny- nyü dallamok. 20.30: Rádió sza- badegyeteme. 21 Hírek. 21.13 Házi-együttes játszik. 22.15 Ka- marazene.

L a c z k ó órás, ékszerész Kárász-u. 14. Keresek kar- és zsebórákat (vekkerórát .is), ezüstöt, brilliáns ékszeréket magli áron. Nagy óra- és ék-

szerjavitó műhely.

SZEGEDI niRLAP O 1918. január 27 kedd.

(4)

<

S P O R T

ALGYŐN apróhirdetéseket a Szegedi Hirlap részére fel- vesz, Tószegi Lajos hirlapbi- zományos.

HIRDETÉSI DÍJSZABÁSI Apiohirűetes Hétköznap lt)

szóig 2 Ft Pirosbetüs ünuepenapró-

• hirdetés 4 Ft minden további szó 80 fii Hasábhirdetés miliméter sora 50 fii pirosbetüs ünnepnap 1 Ft Ailástkeresöknek 25% enged

' tnény.

A d á s - v c t e l

ÚJSZEGEDEN a hídfőnél adómentes ú j magánház 2 szo- ba, előszoba, fürdőszobás azon nal beköllözhelő 20.000 Ft-ért eladom. Megbízottam: Daróczy iroda, Rákóczi-tér.

ben.

EZÜSTÖT, ezüstpénzt. brU- iiánst vásárolok. Óra, ékszer javítóműhely. Szelei Béla órás ékszerész, Oroszlán-utca 5 sz.

CSIZMÁT bürgerit és cipőt csak Vargánál Dugonics-tér.

BORKÖVET magas áron vá- sárol Ungár lőfösiizlet, Török utca 11. Paprika piacnál. Me zőgazdákkal szemben.

Jfiakói Vasutas—Szeged AK 2:1 (1:0). A Hunyadi-Lóri pályán, mintegy 1000 néző előtt játszót ' ta le első tavaszi barátságos

mértőzését a SzAK. A kecske- méti Rozsnyai sípjelere a kő- vetkező összeállításiján állott fel a két csapat. SzAK. Baio—

Szabó, Zsótér—Szokoli, Kaku- szi, Szőcs—Ráló, Solti, Boldis, 11 irangozó, Nagy.

MVSE: Faragó—dr Tóth, Akis—Szegedi, Vil lán, Bodó—

Aiurza, Vörös, Kiss, Szabó,,Tú- rán. A játékot az MVSE kézdi.

Több veszélyes lefutással is sérleteznek, amely a 21. perc- ben meg is bozza az eredményt, mert Murza lefutja a szegedi védelmet és laposan a jobb sarokba lövi a vezető gólt 1:0.

A szegedéi csatársor tehetetlen.

Egymásután a legjobb helyze- tei is elrontják.

A niá-oü'ik félidőben a SzAK ' i soportoslt. Petrik és Boldis lesz a két szélső, Ludas a kö-

z-csatár é s Galgóczy a bal- BÉLI'EGGYüJTEMÉNYT, P: • véd. Az clso negyedórában tömegbélyegeket a legmaga- ' ' ^ g e d j r á n y i t j a a jatekot a La b b f a á r o^ e v e s z e k F a J lfs

makói védelem azonban jol ail iyegkereskedés, Iskola-utca 20.

" " ih a n- A SzAK játékosokon i " ?0^d aim| templommal szem- búid jobban kiütközik az erori-

lét hiánya. A 31. percben Lu- das egyenlít 1:1. A mérkőzés utolsó percében Túrán teljesen tiszta helyzetbe kerül és ved- be ellen lövésnél a makóiaknak szí í zi nipg a győzelmet 2:1.

A SzAK ezttn a mérkőzésen bemutatta, hogyan nem szabad egy NB 1. csapatnak játszani.

'I ervszerütlenül rugdalták a labdát és nem lehetett egy ép- kézláb támadást látni. A csa- patnak olyan gyenge az crőij- I :c, hogy ezzel az NB I-ben keresni valója nem lehet. Ezen a tervszerűtlen gyenge és vci- szegény játékon segíteni kell, merj különben a csapat ment- hetetlen.

A SzAK keddi edzése dél- után léi 3 órakor lesz az új- szegedi pályán. Találkozás két órakor a kompnál. Szerdán délután a Hunyadi-téren fél 3 éirakor a Dohánygyár csapatá- l a l jál -wik a SzAK kétkapns cdzőmér.Vőzcst.

Az SzMTE csapata vasárnap I!ó.lmezö\'ásárhelyen a HTVE csapatával játszott barátságos mérkőzést c s azt 2:1 arányban legyőze.

Áz Újpest csapata Port-Said- bun 3:2 arányban győzött az egyiptomi válogatott ellen.

Jégkorong. Mindkét mérkő- zésen kikapott a Szegedi Pos- tás jégokorong csapata. A Sze- gedi Postás szombaton cs va- sa rnap játszotta !e Budapesten két NB f- bajnoki mérkőzését.

A Budapesti Postástól 5:1, a EKE csapatától 10:3 arányú vereséget szenvedtek.

Az eheti 12 találatos szelvény;

MOGÜRT—EMTK 2 ErSo—Gázgyár x Húsos—Kcráima x

< anz— III. ker. Madisa x Draschc—Postás ' 1

KTK Hitelbank 1 .Milan—Torino 1 Napqtli—Intemazional® 1

JBTC—PVSK 2 Csepel—MTE 1 NTE—Z. Madisa 3 MAFC—KAOE 2

A j eheti To-Tó-ban szintén nem akadt 12-cs telitalálat. 11 találatos szelvény 11 akadt,

RÁDIÓK alkalmi vétele, el- adása és javítása. Szemmárv Andor szakműhelyében Kossuth Lajos-sugárút 10.

KÖRÚTON belül beköltözhető szoba konyhás magánház 15.000 forint. Lázár-iroda, At-

tila-utca 5 szám.

BUDAPESTI müszővő, mü stoppoló elszakadt, molyrágott beszövései elsőrendűek. Ilajfő- czy-utca (Korona) 5 sz.

MÁV. arcképes igazolványba való fénvkép: 3 drb. 6 forint.

Szolga "József fényképésznél, Szeged, Oroszlán-utca 0 sz. 926

fejenként 21.000 forintot ír rtek. 10 találatos szelvényt

1 '-un értek el 1500 forintos díjjal, míg 9 találatos szclvcny 1311, fejenként 175 forintos nyereménnyel.

A magyar kard vívók nagy sikere Angliában. A magyar vívók 10 tagú csapata nz el- múlt héten Londonba utazott, hogy _ részt vegyen az angol kardvívó bajnokságokon, ame- lyen egvébkent francia és len- gyel vívók ' is elindultak. A verseny nagy magyar sikert hozott, mert az egyéni verseny- ben az első hat helyre magyar vívó kerüli Az egyéni ver- se.pyt Erdélyi nyerte. A csa- pal vnreenvben a Barátság és a Cirpel vívói kerültek a dón- lübe.

ARANY, ezüst beváltó hely, legmagasabb napi áron Bár- dóezky aranyralives, Nagy Je- nő-utca 3. (volt Csckonfcs-u ) 90S BELVÁROSI 2x4 szobás ház 4 szobás fürdőszobás parket- tás lakásátadásával sürgősen eladó. Lázár-iroda, Attila-ut- ca 5 szám.

E l a d ó h á 3s a l t Újszegeden, a hídhoz közel 3 szoba, fürdőszobás bököltöibető kertes villa 24.000. — Boldog- asszony-sug. környékén közmű- ves telek 100 öles, 18 méteres fronttal 8000. — U. ott magas- földszintes 2x3 szoba fürdőszo.

bás pincézett ház 70.000. — Szo- ba-konyhás ház Mórában 10.000

— Ötüzietes belvárosi ház a piac forgalmas helyén 45.000.

— Fodortelepi 2 szoba-konyhás jó ház 16.000. — Körtöltés és köves út melletti 2 szobás, jó, új ház. 1200 öles kerttel beköl- tözéssel, kórcsmának jó hetven 20.000. — Ujszcgedi templom- nál 2 szobás villa, közmüvek kel 250 öles örök kerttel 20.000

— Kossuih-sugárút tövében 3 szobás gazdasági iiáz 20.000. — Csongrádi-sugárúti emeletes ház nagy telekkel 25.000. — Tisza Lajos-körúti 5 szobás maganház 00.000. — U. ott 6 szobás magánház, nagy telek- kel 70.000. — Kétemeletes jó bérház Rókuson 25.000. _ Kos- suth Lajos-sugárúti 3 szobás közműves magánház 30.000. — Két körút közti magasföldszin- tes, 5 szobás magánház, nagy pincével, lakás átadással 40.0LÍÖ Belvárosi emeletes, modern ház 2x3 szobás, lakásátadással.

65.000 Belvárosi modern két emeletes, nagy bérház 80.000. — KJadó földek: Böszkei állomás közelében 15.000 négyszögöl jó legelő sok fával, 2 szobás ta-

nyával négyszögöle 1.00. — Franciahegyen 2000 öl jó szántó 10.000. — Fürgchalomban 3500 öl I. oszt. szántó négyszögöle 5 frt. — Kapitányságon 8 kh. jé szőlő-gyümölcsös 80.000. _ Két és fél hold ker! föld dorozsma dűlőben, holdja 7000 f r t — Gaj- gonvában 310Ó öl jó szőlő 22.000

—• Oszeszck nemzetközi út szé- lében 23 k. holdas szőlős ta- nyásbirtok 120.000. ' — János szállási állomás és köves úton 3 cs fél kh. szőlő, úri villával 00.000 Forint. PETRIK-IRODA Szeged, Széchenyi tér 7. L em.

bal.

BÚTOROZOTT szoba, lépcső- házi bejáratú, fürdőszoba hasz- nálattal kiadó. Tisza Lajos-krt.

45 szám. I. 3. 591 HÁZASPÁR, 18 éves fiúval

bútorozott szobát keres kony- hahasználattal. «Különbejáratú előnyben* jeligére. 592

HÁROMSZOBÁS belvárosi, komfortos lakásomat, családi okból elcserélném 3—4 szobás belvárosi komfortos lakással.

<Költséget mfrgtt'ntrfi.t jeligé- re. - 593

Jfcdt á 55 S I S s á i T HÁZASSÁGOT diszkréten és eredményesen közvetít. Vidékre válaszbélyeget kérek. Fortuna Kölcsey-útca 10.

kíván. 700 ÜZLETTEL bíró kereskedő-

nő szakmabeli férfi ismeretsé- gét keresi házasság céljából. 11 évesig}. Vábuszt »Kereskedőt jeligéje a kiadóba kérek. 587

Különféle

BELVÁROSI cipőüzlet pénzes társat keres, közreműködéssel

*10—15.000* jeligére.

DKW sportautó, 2 személyes generálozva, kitűnő karban el-

adó, vagy. í tonnás teherautó- ért ráfizetéssel elcserélném.

Kelemen-utca 11. Sándor Béla.

591 2 DRB. őUhónajros, szép sül- dő eladó. Somogyitelcp, 4. u,

118 szám. 3 5Í7

ÖAKTÓBAN eladó 520 D-öl gyümölcsös. Érdeklődni lehet:

»í)ermata< cipőüzletben, Káró lyi-utca 2h.

AUTÓ, villamosságszerelés, javítás. Akkumuiátorkészítés, Javítás, töltés Molnár Gcza vil- lanyszerelő mesternél Kálvária- ulca 9. (Solti garage).

EGY 220/3S0 V-os 0.3 IIP vil- lanymotor, egy príma dohkáiy- ha, egy 2 lángú' gázrcsó és egy varrogépalsórész (állvánv) el- adó. Csongrádi-sugarút 25. Mfi- szerészüzlct.

SINGER női univerzális var- rógép (endliző, gomblyukkötő)

komplett felszereléssel, alig használt eladó, <Univcrzális>

jeligére.

ÜARMOSZOBAS, fürdőszobás kertes magánházat vennék. Vé- telár egy részét készpénzben fi- zetném, "másik részét megégve zés szerint havonta lörlcszle-

Magánház* jeligérc.

nem.

SZÉP és jó vaskályha eladó.

Margit-utca 29 sz. Becsev fü- szerüzlet, Kendergyárnak" átal.

589 0ÁLÓSZOBÁBUTOK, olcsón eJadó. Vásarhelvi-suaárúl 50.

SZMOKING és frakk öltöny, príma szövetből nagyon olcsón eladó. Érdeklődni Kölcsey-u.

4a. Fekete Jenő úri szabóság.

598 NAGYON szép fehérselyem magyarruha (menyasszonyi ru- hának is alkalmas) eladó.

Osztrovszki-utca 3b. 598

Mimim közleményeit

A vármőrlésro jogosultak ke- nyérgabona beszolgáltatásra kötelezése.

A kormány a követkczőkQt rendeli: minden, vámőrlésre jo- gosult köteles az alábbi rendel- kezések szerint kenyérgabonát vagy c helyett lisztet beszol- gáltatni. Minden vámörlésre .jo- gosult személy után az alábbi mennyiségű kenyérgabonát (búzát, rozsot) kell beszolgál- tatni: a 12 életévüket betöltött személyek' után 20 kg-ot, a ö éven felüli, dc 12 életévüket he nem töltött személyek után 60 kg.-ot, a 6 életévüket bc nem töltött személyek után 80 kg-ot.

Az, akinek a háztartásához tartozó minden személy után a ketöszáznegyven kilogramm kenyérgabona fejadagja azért

sóga szerint A'. ft. vagy TI. je- li: vételi-jegyre beszolgáltatni,

A konvcnciós gazdasági al- kalmázottak a fenti beszolgál- tatás) ' kötelezettséget saját ma- ga -köteles teljesíteni. Ila a munkaadó a konvenciós gazda- sági alkalmazottnak a konven- cióból kiadható teljes kenyér- gabonamennyiséget még nem szolgáltatta ki, a kon-vcnciós gazdasági alkalmazott a be- szolgáltatási kötelezettséget az eddig megkapott, illetőleg az eddig megőrölt és a fejadag céljára még rendelkezésre álló kenyérgabona mennyiség ala- pul" vételével köteles az 191S.

évi január hó 31 napjáig telje- síteni

Polgármester.

{ O L V A S S A A|

ÍVESED! HlfflfiPBl

P A R T H I R E K A Független Ifjúság [Egyete- mi Csoportja 30-án délután 3 órakor a Párt székházában (Tisza Szálló II. em.) gyűlést tart. Az egyetemi hallgatókat szeretettel varja a rendezőség.

Független Kisgazdapárt-i jel- vények, kisalakúak megérkez- tek. Kaphatók a párt helyiség- ben. Tisza-szálló II. em.

A Független Kisgazdapárt Újszeged i Szervezete 30-án, pénteken este 7 órakor Újsze- geden a katolikus házban vá- lasztmányi ülést tart, A tagok megjelenését kérjük.

A Független Kisgazdapárt ipari csoportja január 30-án péntc.k délután'5 órakor a Ti- sza Szálló Ií. emeletéu fontos iparos értekezletet tart. A párt iparos tagjait felhívjuk, hogy ezen értekezletén okvetlen szír vcskedjenok megjelenni.

Felhívjuk a Független Ifjú- sági Szervezetek vezetőit, hogy január 28-án szerdán délelőtt 11 órakor a Párt Tisza Szálló

II. emeleti helyiségeben min- den ifjúsági szervezetünk két vezetőségi tagja okvetlen je- lenjék meg. '

Párt-napot legközelebb 1913 február 4-én és 18-án tártunk.

KÉT TONNÁS, javított Wan dercr és három tonnás Bába, minden elfogadható áron eladó, vsCT utóbbi elcserélhető ki- sebbre. Bacsa, Pozsonyi Ignác utca 10b. II. em. Érd.: 2—1-i

595 RAKÓCZI-térnél 3 szobás Nagykörút mellett 2 szobás azonnal beköltözhető magán- házai; eladók. Szűcs ingatlan- iroda, Felhő-utca 18.

Foerlallíozás

KOSZTÜM és PIJLLÓVER- KÖTÉST (svéd, csipke, sima) a legszebb kivitelben vállalok Filsötiszapart 22. L 3.

n ó és sárcipőjavítást vállal gumijavító üzem. Solti garage

Kálvária-utca.

L a k á s

ELCSERÉLNÉM belvárosi garzonlakásomat (szoba, fürdő- szoba, teakonyha) ugyancsak belvárosi 2, v. 3 szobás össz- komfortos laká.-ért, *Szép cs {tj_szta> jeügere.

termése nuin l ^ ^ ^ H • • • • • kabér keresménye, vagy termé. Jövőben csak minden hó első

szelbeni járandósága ennél ke-; és harmadik szerdáján tartunk!

vesebb volt, az alábbi mennyi-1 pártnnpot, a polgári tagozat

* " ' rendezésében.

A Független Kisgazdapár*

Ujszegcdi Szervezete február hó 1-én vasárnap délután 3 óra- kor Újszegeden a Katoliku*

házban párlnapot tart.

A Független Kisgazdapárt Szentmiha ly telek i Szervezete felhívja azon párttagjait, hogy aki még az ú j tagsági igazol- ványát nem váltotta ki, az f, hó 30-ig váltsa azt ki.

ségű kenyérgabonát köteles be- szolgáltatni: a) a 12. életévüket betöltött személyek után azt a kenyérgabona mennyiséget, ami a háztartás 1—1 tagjára cső fejadagból 220 kg-on felül van;

b) a 6 éven felüli, de 12. élet- évüket be nem töltött személyek után azt a kenyergabonameny- nyiséget, ami a háztartás 1—1 tagjára eső fejadagból 180 kg on felül van; c) a 6 életévüket he nem töltött személyek után azt a kenyergabonarnennyisé- get, ami a háztartás 1—1 tag- jára eső fejadagból 160 kg-on felül van. (3) a háztartás 1 1 tagjára eső fejadagot úgy kell megállapítani, hogy az eddig megőröltetett, valamint még rendelkezésre álló kenyérgabo- na együtes mennyiséget egyen- lően el kell osztani az önellá- tói igazolványon szereplő és a háztartás keretében tényleg el- látásban részesülő vámörlésre jogosult személyek között. Nem lehet 1 háztartáshoz tartozók- nak tekinteni azokat, akik kü- lön-külön ön/ellátói igzolyány- nyal rendelkeznek. A Leszel gál- tatási kötelezettséget elsősor- ban kenyérgabonával kell tel- jesíteni. Ha azonban a kenyér- gabonát már inegőröltelték, a kenyérgabona helyett lisztet is szolgáltathatnak bc. Ilyen eset- l>on minden 10 kg. kenyérgabo- na helyett 6.3 kg. lisztet kell beszolgáltatni. Ha a vámörlés- re jogusult búzát őröltetett bú-

zalisztet, ha rozsot őröltetett, rozslisztet köteles beszolgál- tatni. A beszolgáltatásra kerü- lő kenyérgabonát vagy lisztet valamelyik cvűjtőLcreskedőhöz kell az í948. "évi februáé hó 29.

napjáig a beszolgáltató kiváji-

Kérjük a Magyar Bálon részt- venni szándékozókat, — hölgye- ket és urakat —, begy anieny*

nyiben magyar ruhával r e n - delkeznek, úgy a bál magyaros jellegének kidomborítása céljá- ból, magyaros ruhában szíves- kedjenek mcgjolenni.

Női és férfi magyar ruháié kölcsönadását közvetíti a pártszervezet. Bejelentés d.

c. 9-tol 13 h-ig és 17-18 h-ig.

A 31-i Magyar Bálra jegyed már elővételben kaphatók Ti- sza-szálló IL em. bálirodája- ban. 9—13 és 17—19 óráig. Asz- talrendeléá ugyanoti.

SZEGEDI HÍRLAP II. évf. 21 szám.

Főszerkesztő:

dr. TÓTH LÁSZLÓ.

Felelős szerkesztő és kiadó:

dr. FABIAN FERENC.

Szerkesztőség és kiadóhivatal:

Szeged .Dugonics-tér 12. Szer- kesztőség telefonszáma: 310.

Kiadóhivatal telefonszáma: 641, Éjszakai szerkesztőség: 309.

Ablaka-nyomda nyomása,.

Telefon 309

\

\

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :