NEM KORMÁNYZATI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN

45  Download (0)

Full text

(1)

MAGYAR ÁLLAMI FÖLDTANI INTÉZET

Magyar részvétel a

NEM KORMÁNYZATI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZERVEZETEKBEN

FÖLDTAN - GEOFIZIKA

(2)

Magyar részvétel a

NEM KORMÁNYZATI NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS SZERVEZETEDBEN FÖLDTAN - GEOFIZIKA

összeállította az Információs Csoport

Budapest, 198o. május

(3)

Készült: MÁFI Házinyomda Msz.: 14o8o, 25o pld.

Fk.: Dr. Hámor Géza Fv.: Dékány Albert

(4)

Első alkalommal kíséreltük meg az u.n. Nem kormány­

zati Nemzetközi Tudományos Szervezetekben /továbbiakban NTSZ-ek/ történő - és a földtan - geofizika területét érintő - valamennyi magyar részvételről tevékenységről szóló összeállitás közreadását.

Jelenleg a Magyar Népköztársaság a legkülönbözőbb tudományok területén 6oo-nál több NTSZ-ben kb. 12 ezer szakemberrel vesz részt. Ezeknek a nemzetközi tudományos szervezeteknek az a közös sajátosságuk, hogy a részvétel módja nincs államközi szerződésekben vagy egyezményekben szabályozva, és működésűk - amely a különböző tudomány­

ágak számára az esetek többségében rendkívül hasznos gyakran nem problémamentes. Egyes tőkésországok az utóbbi időben egyre nagyobb mértékben használják fel e szerveze­

teket saját céljaikra. Másrészt országon belül a megfele­

lő koordinálás hiánya miatt tevékenységük az adott tudo­

mány területén nem hatékony.

A fentiek miatt az tát loo3/78./1.18.sz., a tudomány- politika időszerű feladatairól szóló határozat III. feje­

zet 3/b. pontja értelmében az NTSZ-ben való magyar rész­

vétel összehangolása a Magyar Tudományos Akadémia szakigaz­

gatási feladatává vált. A koordináció gyakorlati megvaló- sitása érdekében az MTA főtitkára - az érdekelt tárcák és szervezetek képviselőinek bevonásával - NTSZ Tárcaközi Bizottságot hozott létre /amelyben a földtan területét a KFH általános elnökhelyettese képviseli/. A bizottság a tárcák javaslata és a vonatkozó kormányrendeletek alapján

(5)

2

többek között az uj NTSZ-tagság létesítéséről, a tudomá­

nyos és politikai érdekek alapján a központi koordináció körébe történő állandó, vagy ideiglenes bevonásról /A, B, C, - kategóriába való sorolásról/, az egyes tagságok meg­

szüntetéséről, uj irányelvek alkalmazásáról /pl. a Magyar Nemzeti Bizottságok működését illetően, vagy a külföldi kiküldetésre történő előzetes felkészítésről, stb./, és ezen kívül még egy sor kérdésben állásfoglalási feladata is van.

A földtan - geofizika területét -a következő - szám­

talan asszociációból, komisszióból, munkabizottságból, projektből, stb. álló - nemzetközi tudományos szervezetek fogják át:

Központi /tehát a Bizottság koordinációjában tartozó/ A - kategóriába sorolt szervezetek:

1. Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója /IUGS/

2. Nemzetközi Geofizikai és Geodéziai Unió /IUGG/

Mindkét esetben az Uniók tevékenységét a Magyar Tudo­

mányos Akadémia fogja össze.

Központi koordinációba nem vont /B-kategóriába sorolt/

szervezetek:

3. Nemzetközi Földtani Korrelációs Program /IGCP/

4. Kárpát-Balkán Földtani Asszociáció /KBGA/

Az utóbbiak /3., 4./ irányításáért és működéséért a Központi Földtani Hivatal felelős. Itt nincs közpon­

ti /tehát bizottsági/ koordináció,, de a folyamatos be-

(6)

kapcsolódásunk a magyar földtan szempontjából indokolt és hasznos. Egyelőre nálunk C-kategóriáju, tehát a m a ­ gyar tagság megszüntetését igénylő, nemzetközi szerve­

zet nincs.

Az előbbi elvek szemelőtt tartásával az NTSZ Koordi­

nációs Bizottság egyik ténykedése volt, hogy a tárcák se­

gítségével összegyűjtötte a magyar részvételre vonatkozó adatokat. Ennek keretében k e r ü l t s o r j e l e n /a p i l l a n a t n y i l a g r e n d e l k e z é s ­ r e á l l ó / a d a t o k a l a p j á n e g y t á j é ­ k o z t a t ó f ü z e t k i a d á s á r a . Egyben kér­

jük az összeállitással kapcsolatos észrevételeket, hogy az 198o. júliusában megrendezésre kerülő párizsi Földtani Világkongresszust követő tisztujitások után - várhatóan 1981-ben - pontosított, minden részvételi adatot helyesen tartalmazó füzet kerüljön kiadásra.

B u d a p e s t 198o. május

(7)

4

1. INTERNATIONAL UNION OF GEOLOGICAL SCIENCES /IUGS/

FÖLDTANI TUDOMÁNYOK NEMZETKÖZI UNIÖJA 1. 1. Commission on Stratigraphy

Rétegtani Bizottság

1. 2. Commission on Systematics in Petrology Kőzetrendszertani Bizottság

1. 3. Committee on the History of Geological Sciences /INHIGEO/

Földtani Tudománytörténeti Bizottság

1. 4. Association Internationale pour l'Etude des Argiles /AIPEA/

Nemzetközi Agyagásványtani Asszociáció

1. 5. European Association of Earth Sciences Editors /EDITERRA/

Földtani Kiadók Nemzetközi Asszociációja

1. 6 . International Association of Engineering Geology /IAEG/

Nemzetközi Mérnökgeológiai Asszociáció

1. 7. International Association of Geochemistry and Cosmo- chemistry /IAGC/

Nemzetközi Geokémiai és Kozmokémiai Asszociáció 1. 8 . International Association of Hydrogeologists /IAH/

Hidrogeológusok Nemzetközi Asszociációja

1. 9. International Association of Sedimentologists /IAS/

tíledékföldtanosok Nemzetközi Asszociációja 1.10. International Mineralogical Association /IMA/

Nemzetközi Ásványtani Asszociáció

1.11. International Union for Quaternary Research /INQUA/

Nemzetközi Negyedkorkutatási Unió

1.12. International Geological Correlation Programme /IGCP/

Nemzetközi Földtani Korrelációs Program

1.13. International Association of the Genesis of Ore Deposits /IAGOD/

Nemzetközi Ércgenetikai Asszociáció

1.14. Inter-Union Commission on Geodynamics /ICG/

Unióközi Geodinamikai Bizottság

(8)

2. INTERNATIONAL UNION OF GEODESY AND GEOPHYSICS /IUGG/

NEMZETKÖZI GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI UNIÓ

2.1. International Association of Geodesy /IAG/

Nemzetközi Geodéziai Asszociáció

2.2. International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior /IASPEI/

Nemzetközi Szeizmológiai és Föld- fizikai Asszociáció 2.3. International Association of Voícanology and Chemistry

of Earth's Interior /IAVCEI/

Nemzetközi Vulkanológiai Asszociáció

2.4. International Association of Geomagnetism and Aeronomie /IA G A /

Nemzetközi Földmágnességi és Aeronómiai Asszociáció 2.5. International Association of Hidrological Sciences

/IAHS/

Hidrológiai Tudományok Nemzetközi Asszociációja

2.6. International Association of Meteorology and Atmospheric Physics /IAMAP/

Nemzetközi Meteorológiai és Légfizikai Asszociáció 3. CARPATHO-BALCANIAN GEOLOGICAL ASSOCIATION /KBGA/

KÁRPÁT-BALKÁN FÖLDTANI ASSZOCIÁCIÓ

4. INTERNATIONAL COMMITTEE FOR STUDIES OF BAUXITES, ALUMINA AND ALUMINIUM /ICSOBA/

NEMZETKÖZI BIZOTTSÁG A BAUXITOK, TIMFÖLD ÉS ALUMINIUM TANUL­

MÁNYOZÁSÁRA

5. EUROPEAN ASSOCIATION OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS /EAEG/

EURÓPAI KUTATÓ GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE 6 . SOCIETY OF EXPLORATION GEOPHYSICISTS /SEG/

KUTATÓ GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE

7. SOCIETY OF PROFESSIONAL WELL LOG ANALYTISTS /SPWLA/

HIVATÁSOS KUTSZELVÉNYEZÖK EGYESÜLETE 8 . INTERNATIONAL SEISMOLOGICAL CENTER /ISC/

NEMZETKÖZI SZEIZMOLÓGIAI KÖZPONT

(9)

- 6 -

9. INTERNATIONAL SOCIETY FOR ROCK MECHANICS NEMZETKÖZI KŐZETMECHANIKAI TÄRSASÄG

10. INTERNATIONALES BÜRO FÜR GEBIRGSMECHANIK /IBG/

NEMZETKÖZI GEOMECHANIKAI IRODA

11. DEUTSCHE GEOPHYSIKALISCHE GESELLSCHAFT NÉMET GEOFIZIKAI TÄRSASÄG

12. GEOLOGISCHE VEREINIGUNG FÖLDTANI EGYESÜLET /NSZK/

13. AMERICAN GEOCHEMICAL SOCIETY AMERIKAI GEOKÉMIAI TÄRSASÄG

14. INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PLANT TAXONOMIE /IAPT/

NEMZETKÖZI NÖVÉNYRENDSZERTANI ASSZOCIÁCIÓ

15. PROBLEMNAJA KOMISSZIJA IX MNOGOSZTORONNEGO SZOTRUDNICSESZTVA AKAD E M U NAUK SZOCIALISZTICSESZKIH SZTRAN "GEOSZINKLINALNÜJ PROCESSZ I SZTANOVLENIJE ZEMNOJ KORÜ"

A SZOCIALISTA ORSZÁGOK TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI SOKOLDALÚ EGYÜTT­

MŰKÖDÉSÉNEK IX. TÉMÂJA: "A FÖLDKÉREG KIALAKULÁSA ÉS GEOSZIMKLI- NÄLIS FOLYAMATAI"

16. PROBLEMNAJA KOMISSZIJA VI MNOGOSZTORONNEGO SZOTRUDNICSESZTVA AKAD E M U NAUK SZOCIALISZTICSESZKIH SZTRAN

A SZOCIALISTA ORSZÁGOK TUDOMÁNYOS AKADÉMIAI SOKOLDALÚ EGYÜTT­

MŰKÖDÉSÉNEK VI. TÉMÂJA: " PLANETÄRIS GEOFIZIKAI KUTATÁSOK"

(10)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Union of Geological Sciences /IUGS/

Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója

- oime: IUGS Secretariat 6ol Booth Street, Ottawa, Ontario, Canada, K1A 0E8

- tisztségviselői: elnök: R. Trürnpy főtitkár: W.W. Hutchison - részvételi dij jellege és összege: intézményi, 800 $ - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Grasselly Gyula alelnök 198o-ig

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: Episodes

- gyakorisága: évente négyszer - előfizetési dija: 12 $

- a hazai könyvtár> ahol megtalálható: MÁFI

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus: 4 évenként - tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: Állandó jelleggel a központi koordináció körébe vont szervezet /A/

- hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: ÉVM, KFH, MTESZ, NIM, OM, OVH

5. A magyar nemzeti bizottság

- elnöke: Szádeczky-KardossElemér - titkára: Ottlik Péter

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(11)

8

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Commission on Stratigraphy Rétegtani Bizottság

-cime: Department of Palaeobiology, Box 564, S-751 22, Uppsala, Sweden

- tisztségviselői: elnök s A. Martinsson főtitkár: M.G. Bassett - részvételi dij jellege és összege: kollektiv - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, OM 5. Az egyes albizottságok magyar tagjai:

Subccmrai ssion on Carboni ferous Stratigraphy Balogh Kálmán /lev.tag/

Subcarmission on Jurassic Stratigraphy Géczy Barnabás /lev.tag/

Subccmmissior. on Palaeogene Straticrraphy

Báldi Tamás, Gidai László, Kecskeméti Sándor /lev.tagok/

Vtorking Group on the Palaeogene-Neogene Boundary Báldi Tamás /tag/, Báldiné Beke Mária /lev.tag/

Subcammission on Stratigraphic Classification Kretzoi Miklós, Fülöp József /tagok/

6. Megjegyzés:

(12)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Commission on Systematics in Petrology Kozetrendszertani Bizottság

- cime: Mineralogisches-Petrographisches Institut, Sahlistrasse 6 , CH-3ol2 Bern, Switzerland - tisztségviselői: elnök: A. Streckeisen

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Székyné Fux Vilma a Systematics of Magmatic Rocks albizottság tagja

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtárt ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: ILJGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: OM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(13)

lo

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Committee on the History of Geological Sciences /INHIGEO/

Földtani Tudománytörténeti Bizottság - oime: Krullelaan, 35, Zeist, Netherlands

- 6ztsé<gviselői:• elnök: R. Hooykaas

- részvételi, dij jellege és összege: kollektiv - tagdijfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság: Dudich Endre, Póka Terézia, Csiky Gábor - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: INHIGEO Newsletter - gyakorisága: alkalmi

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztujitó kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: lUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(14)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Association Internationale pour l'Etude des Argiles /AIPEA/

Nemzetközi Agyagásványtani Asszociáció - cime: Stichting voor Bodemkartering, Staringgebouw,

Wageningen, Postbus 98, Netherlands - tisztségviselői: titkár: A. Breeuwsma

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, 4 $ / fö - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTESZ

- egyéni tagság: Viczián István, Szendrey Géza - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTESZ

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, MTESZ

ő. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

6 M e g j e g y z é s :

(15)

12

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: European Association of Earth Sciences Editors /EDITERRA/

Földtudományi Kiadók Európai Szövetsége - oime: 3o Longdown Road, Lower Bourne, Farnham,

Surrey GUlo 3JL, U.K.

- tisztségviselői: titkár: Miss N.P. Morris - részvételi dij jellege és összege: egyéni, lo t - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: KFH

- egyéni tagság: Szabóné 'Kilényi Éva - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának

- megnevezése: Earth Life Science Editing Newsletter - gyakorisága: évente 2-3

- előfizetési dija: tagsági dijban bennfoglaltatik - a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

legutóbbi 3 évenként 3 évenként

előre nem meghatározott alkalmanként

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, OM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

& M e g j e g y z é s :

(16)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Engineering Geology /IAEG/

Nemzetközi Mérnökgeológiai Asszociáció - cime: Geologisches Landesamt Nordrhein-Westfalen

De Greiff Str. 195, Postfach lo8o D-415o Krefeld, F.R.G.

- tisztségviselői: tirkár: R. Wolters

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, 6 $ / fo - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtáry ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: lUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- éiá-ekelt tárcák /intézmények/: KFH, MTESZ

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Kertész Pál - titkára: Vitális György - tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(17)

14

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Geochemistry and Cosmo- chemistry /IAGC/

Nemzetközi Geokémiai és Kozmokémiai Asszociáció - oime: Department of Geology, University of Toronto,

Toronto, Ontario, Canada M5S 1A1 - tisztségviselői: titkár: G.M. Anderson

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, 60$

- tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA - egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Bárdossy György vezetőségi tag

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: IAGC Newsletter - gyakorisága: alkalmi

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus: 4 évenként, 1977 - tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A házai koordináció

- jellege: IUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, OM

5. A magyar nemzeti bizottság

- elnöke: Kliburszkiné Vogl Mária - titkára: Bárdossy György

- tagjai: Grasselly Gyula, Székyné Fux Vilma, Jónás Kálmán, Pécsiné Donáth Éva, Kubovics Imre, Kiss János, Tóth József, Pantó György, Ottlik Péter, Morvái Gusztáv, Csillag János, Berda György, Dudicn Endre, Szederkényi Tibor, Majoros György, Mindszenty Andrea, Csalagovits Imre

6. M e g j e g y z é s :

(18)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Hydrogeologists /IAH/

Hidrogeológusok Nemzetközi Asszociációja - aime: 8 , r ue de Buffon, F-75oo5 Paris, France - tisztségviselői: titkár: L. Dubertret

- részvételi dij jellege és összege: egyéni , 21,5 DM - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA , OVH

- egyéni tagság: Almássy Endre, Böcher Tivadar, Erdélyi Mihály, Gálfi János, Major Pál, Rónai András

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Böcher Tivadar /szerk. biz. tag/

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus-:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGS—hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, OVH

5. A' magyar nemzeti bizottság - elnöke: Rónai András - titkára: Kiss János - tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(19)

16

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Sedimentologists /IAS tíledékföldtanosok Nemzetközi Asszociációja

- cime: Department of Geology, University of Liege, Liege, Belgium

- tisztségviselői: titkár; C.L, Monty

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, 18,5 $/fo - tagdijfizető hazai szerv megnevezése: KFH

- egyéni tagság: Fülöp József, Haas János - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: Sedimentology

- gyakorisága: 2 havonként

- előfizetési dija: tagsági dijban bennfoglaltatik - a hazai könyvtár3 ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus: 3 évenként - bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH

ő. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(20)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Mineralogical Association /IMA/

Nemzetközi Ásványtani Asszociáció

- cime: Institut für Mineralogie und Kristallographie, Technische Universität Berlin, Hardenber str.

42., D-looo Berlin 12, F.R.G.

- tisztségviselői: titkár: Ch. Tennyson

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, 15 $ - tag dij fizető hazai szerv megnevezése: MTESZ

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és, megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: IMA News

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus: 4 évenként - tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Kiss János - titkára:

- tagjai: Nemecz Ernő, Pécsiné Donáth Éva, Sztrókay Kálmán

6. M e g j e g y z é s :

(21)

- 18

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Union for Quaternary Research /INQUA/

Nemzetközi Negyedkorkutatási Unió

- oime: Vrije Universiteit, Kwartairgeologie# Pleinlaan 2, B-lo5o Brussels, Belgium

- tisztségviselői: titkár: R. Paepe

- részvételi dij jellege és összege: intézményi, 55o SFr.

- tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA - egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Pécsi Márton Lösz Bizottság elnöke 1981-ig

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának -megnevezése: Bulletin d'information - gyakorisága: évente kétszer

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható :

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi

- rendszeres kongresszus: 4 évenként, Birmingham 1977. augusztus - tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGS-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Kretzoi Miklós - titkára: Hahn György - tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(22)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Geological Correlation Programme /IGCP/

Nemzetközi Földtani Korrelációs Program

- címe: Division of Earth Sciences, Department of Environmental Sciences, UNESCO, Place de Fontenoy, B.P. 3.o7

F-757oo Paris, France - tisztségviselői: titkár: E. von Braun

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, nincs tagdij - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: Geological Correlation - gyakorisága: irreguláris

- előfizetési dija: nincs

- a hazai könyvtárt ahol megtalálható: MÁFI

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: KFH

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, OM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Fülöp József

- titkára: Brezsnyánszky Károly - tagjai:

& M e g j e g y z é s : IUGS szervezet az UNESCO anyagi támogatásával

(23)

2o

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of the Genesis of Ore Deposits /IAGOD/

Nemzetközi Ércgenetikai Asszociáció - cime: Károly Egyetem, Prága, Csehszlovákia

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, 2o $ - tagdijfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Grasselly Gyula /a mangán-bizottság elnöke/

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár> ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: KFH

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, OM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Székyné Fux Vilma - titkára: Nagy Béla

- tagjai:

& M e g j e g y z é s : IGCP-asszociáció

(24)

1. A nemzetközi, tudományos szervezet

- neve: Inter-Union Commission on Geodynamics /ICG/

Uniqközi Geodinamikai Bizottság

- címe: Department of Geophysics and Astronomy, The University of British Columbia 2o75 Wesbrook Place,Vancouver, B.C., Canada. V 6T 1W5

- tisztségviselői: főtitkár: R.D. Russell

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, nincs tagdij - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság: Horváth Ferenc - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtárt ahol megtalálhátó:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: b - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság

- elnöke: Szádeczky-Kardoss Elemér - titkára: Póka Terézia

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(25)

22

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Union of Geodesy and Geophysics /IUGG/

Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió

- aime: Observatoire Royal de Belgique, Avenue Circulaire 3, 118o Bruxelles, Belgique

- tisztségviselői: főtitkár:. P. Melchior

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, 16oo $ - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Somogyi József, IUGG Pénzügyi Bizottság tagja Canberra 1979. december

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: IUGG Chronicle - gyakorisága:

- előfizetési dija: 91o.-R

- a hazai könyvtáry ahol megtalálható: MTA GGKI

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi

- rendszeres kongresszus: 4 évenként, Canberra 19 79. december - tisztujitó kongresszus: 4 évenként

- bizottsági ülés: változó

4. A hazai koordináció

- jellege: Állandó jelleggel a központi koordináció körébe vont szervezet /A/

- hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, MTA, NIM, OM, OVH

5. A magyar nemzeti bizottság

- elnöke: Tárczy-Hornoch Antal, Béli Béla /alelnök/

- titkára: Somogyi József

- tagjai: Barta György, Bogárdi János, Joó István Kubovics Imre, Stegena Lajos

6. M e g j e g y z é s : ICSU tagja

(26)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Seismology and Physics of the Earth's Interior /IASPEI/

Nemzetközi Szeizmológiai és Föld- fizikai Asszociáció - cime: Department of Geology and Geophysics, University of

California, Berceley, Calif. 9472o USA - tisztségviselői: elnök: B.A. Bolt

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA - egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Stegena Lajos, IHFC /International Heat Flow Commission/ elnöke, 1976

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: /IUGG Chronicle keretében/

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható: MTA GGKI

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus: 2 évenként - tisztújító kongresszus: 4 évenként - bizottsági ülés: általában évente

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGG-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH , OM

ő. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Stegena Lajos - titkára: Bisztricsányi Ede

- tagjai: Csömör Dezső, Márton Péter, Meskó Attila Horváth Ferenc, Kubovics Imre, Pozsgay Károly fi M e g j e g y z é s :

(27)

23

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Geodesy /IAG/

Nemzetközi Geodéziai Asszociáció - oime: Association International de Geodesique

39 Rue Gay-Lussac 75oo6 Paris, France - tisztségviselői: főtitkár: M. Louis

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Halmos Ferenc titkár, IV.szekció: Elméleti értékelés Canberra 1979. décember

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának

-megnevezése: Bulletin Geodésique; Manuscripta Geodaetica - gyakorisága: évente 4 x

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár3 ahol megtalálható: BME, FÖMI, MTA GGKI

34 Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi

- rendszeres kongresszus: 4 évenként, Canberra 1979. december - tisztújító kongresszus: 4 évenként

- bizottsági ülés: változó

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGG-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: MTA, OM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Tárczy-Hornoch Antal - titkára: Biró Péter

- tagjai: Barta György, Hazay István, Homoródi Lajos Joó István, Regőczi Emil, Varga Péter

6. M e g j e g y z é s :

(28)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Volcanology and Chemistry of Earth's Interior /IAVCEI/

Nemzetközi Vulkanológiai Asszociáció

- oime: Department of Earth Sciences, The University Leeds, Leeds ls2 9jt U.K.

- tisztségviselői: főtitkár: P.E. Baker - részvételi dij jellege és összege: kollektiv - tagdijfizető hazai szerv megnevezése: MTA - egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtárit ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGG-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: OM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Kubovics Imre - titkára: Bilik István

- tagjai: Mezősi István, Mátyás Ernő, Szederkényi Tibor, Zelenka Tibor

& M e g j e g y z é s :

(29)

26 -

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Geomagnetism and Aeronomie /IAGA[

Nemzetközi Földmágnességi és Aeronómiai Asszociáció - aime: Geophysical Institute, Faculty of Sciences, University

of Tokyo, Bunkyo^ku, Tokyo lie, Japan - tisztségviselői: főtitkár: N. Fukushima - részvételi dij jellege és összege: kollektiv - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA - egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Ádám Antal, 3/1 munkacsoport elnöke /Éllektromágneses indukció a Földben és a Holdon/

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: IAGA News

- gyakorisága: 1-2 füzet - előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható: MTA GGKI

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus: 2 évenként - tisztújító kongresszus: 4 évenként - bizottsági ülés: változó

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGG-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, NIM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Bárta György - titkára: Ádám Antal

- tagjai: Abonyi Iván, Márton Péter, Somogyi Antal Almár Iván, Szemerédy Pál, Verő József

6. M e g j e g y z é s :

(30)

7. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Hidrological Sciences /IAHS/

Hidrológiai Tudományok Nemzetközi Asszociációja - oime: Service Hidrologique Orstom /Edf 19 rue Eugene

Carriere, 75ol8 Paris, France - tisztségviselői: főtitkár: J.A. Rodier - részvételi dij jellege és összege: kollektiv - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA - egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Kovács György /alelnök/

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár3 ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztujitó kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGG-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

b. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Bogárdi János - titkára: Kovács György

- tagjai: Alföldi László, Baranyi György, Bodolai Istvánná, Goda László, Krakus Pál, Kienitz Gábor,

V.Nagy Imre, Pintér György

6. M e g j e g y z é s :

(31)

28

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association of Meteorology and Atmospheric Physics /IAMAP/

Nemzetközi Meteorológiai és Légfizikai Asszociáció - cime: National Center of Atmospheric Center,

p.o. box 147o, Bourlder, Colo 80 3o2, USA - tisztségviselői: főtitkár: S. Ruttenberg

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA - egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

Mészáros Ernő Int.Comm. on Cloud Physics titkára

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtárt ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció

- jellege: IUGG-hez tartozóan A kategória - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Béli Béla - titkára: Mészáros Ernő

- tagjai: Aujeszky László, Bencze Pál, Czelnai Rudolf, Götz Gusztáv, Major György

6. M e g j e g y z é s :

(32)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Carpatho - Balcanian Geological Association /KBGA/

Kárpát-Balkán Földtani Asszociáció - cime: 252o68 Kiev, Proszpekt Palladina 34. SzU - tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, nincs tagdij - tagdij fizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági illés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: KFH

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- főtitkár: Morvái Gusztáv - főtitkár h.: Árkai Péter - tagjai:

& M e g j e g y z é s :

(33)

3o

1. A nemzetközi tudományos szervezet

-ne v e : International Committee for Studies of Bauxites, Alumina and Aluminium /ICSOBA/

Nemzetközi Bizottság a Bauxitok, Timföld és Aluminium Tanulmányozására

- cime: Academie Jugoslavie des Sciences et Arts Zágráb, Jugoslavie

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, 5oo $ - tagdij fizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtáry ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi rendszeres kongresszus:

- tisztujitó kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege:

- hatósága: MTESZ

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, KKM, NIM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Kapolyi László - titkára: Zámbó János

- tagjai: Haas János /MÁFI képviselő/

Bartók András /KFH képviselő/

& M e g j e g y z é s :

(34)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: European Association of Exploration Geophysicists /EAEG/

Európai Kutató Geofizikusok Egyesülete - cime: P.0. Box 162, 25ol Netherlands

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv + egyéni, 56 Hfl/fo - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: KFH

- egyéni tagság: Ádám Oszkár, Müller Pál, Pozsgai Károly - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: Geophysical Prospecting - gyakorisága: évente négszer

- előfizetési dija: 1744.-R - a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus: évente szimpózium - tisztújító kongresszus:

. - bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: KFH

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, NIM, OM

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(35)

32

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Society of Exploration Geophysicitists Kutató Geofizikusok Egyesülete /amerikai/

- cime: P.O. Box 3o98, Tulsa, Oklahoma, USA. 74 lol.

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, 18,5 $ - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: KFH

- egyéni tagság: Korvin Gábor

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: Geophysics

- gyakorisága: két havonként - előfizetési dija: 192 4.-R - a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus: évente közgyűlés - tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: KFH

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

& M e g j e g y z é s :

(36)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Society of Professional Well Lóg Analyitists /SPWLA/

Hivatásos Kutszelvényezok Egyesülete

- oime: London Chapter, G. Cooper, C/0 Conoco North Sea Inch Park House, 116 Park Street London W.l.Y. 4. NN - tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, 3 $/fo - tagdij fizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság: Baráth István, Salamon Batur, Morvái László - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: KFH

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

& M e g j e g y z é s :

(37)

34

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Seismological Center /ISC/

Nemzetközi Szeizmológiai Központ - címe: New Bury R.G. 13 1LA, Berkshire, UK - tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: kollektiv, 6oo $ - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA

- egyéni tagság: Bisztricsányi Ede - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtáry ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztujitó kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

& M e g j e g y z é s :

(38)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Society for Rock Mechanics Nemzetközi Kozetmechanikai Társaság - oime: LNEC Avenida do Brasil, Lissabon, Portugal - tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: kollektív, lo2 $ - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Martos Ferenc - titkára: Kertész Pál - tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(39)

36

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Internationales Büro für Gebirgsmechanik /IBG/

Nemzetközi Geomechanikai Iroda

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, nincs tagdij - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság: Martos Ferenc - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtáry ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi

- rendszeres kongresszus: évente plenáris ülés - tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

& M e g j e g y z é s :

(40)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Deutsche Geophysikalische Gesellschaft Német Geofizikai Társaság

- cime: Institut fiir Geophysik und Meteorologie, D-33oo Braunschweig, Mendelssohn str. la

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, 80 DM - tagdijfizető hazai szerv megnevezése: MTA

- egyéni tagság: Tárczy-Hornoch-Antal - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: Zeitschrift für Geophysik - gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító■ kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(41)

38

1. A nemzetközi tudományos szervezet - neve: Geologische Vereiningung

Földtani Egyesület /NSZK/

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, 5o DM - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése: MTA

- egyéni tagság: Szádeczky-Kardoss Elemér - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: Geologische Rundschau - gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár, ahol megtalálható :

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai-:

6. M e g j e g y z é s :

(42)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: American Geochemical Society

• Amerikai Geokémiai Társaság - oime: Washington D.C. 2o242, USA

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, 84 $/fo - tagdijfizető hazai szerv megnevezése: MTA

- egyéni tagság: Szádeczky-Kardoss Elemér, Kliburszkyné Vogl Mária Szalai Sándor

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése: Acta Geochimica-Cosmochimica - gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtár3 ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága: MTA

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(43)

4o -

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: International Association for Plant Taxonomie /IAPT/

Nemzetközi Növényrendszertani Asszociáció

- cime: Tweede Transitorium, Vithof, Utrecht, Netherlands

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege: egyéni, 2o $ - tagdíjfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság: Nagy Lászlóné - magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtárt ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege: B - hatósága:

- érdekelt tárcák /intézmények/: KFH, OM

ő. A magyar nemzeti bizottság - elnöke:

- titkára:

- tagjai:

6. M e g j e g y z é s :

(44)

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Problémája kcmisszija IX mnogosztoronnego szotrudnyicsesztva Akademij nauk szocialiszticseszkih sztran "Geoszinklinalnüj processz i sztanovlenije zemnoj korü"

A szocialista országok tudományos akadémiái sokoldalú együttműködésének IX. témája:,,A földkéreg kialakulása és geoszinklinális folyamatai*

- oime: Geologicseszkij Insztitut AU. SzSzSzR Püzsevszkij 7, 1o9o17 Moszkva ZS - 17 - tisztségviselői: elnök: V. Zoubek /CsSzSzR/

tud. titkár: M.G. Leanov DGMN - részvételi dij jellege és összege:

- tagdíjfizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője ős megválasztása:

a bizottság Tanácsának tagja: Császár Géza

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyv tárt ahol megtalálható:

S. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztújító kongresszus:

- bizottsági ülés:

4. A hazai koordináció - jellege:

- hatósága:

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. Az egyes munkabizottságok magyar tagjai:

1.2 Jantsky Béla 3.5 2.2 Árkai Péter

Bállá Zoltán 4.2 3.1 Erdélyi Árpád 3.3 Hámor Géza 4.4

Jámbor Áron

3.4 Nagy Béla 4.5 Zelenka Tibor

5.

Haas János Balogh Kálmán Rrezsnyánszky Károly Császár Géza Fülöp József Pozsgay Károly Morvái Gusztáv Cseh Németh József Fülöp József

6. M e g j e g y z é s :

(45)

42

1. A nemzetközi tudományos szervezet

- neve: Problémája kanisszija VI mnogosztoronnego szotrudnyicsesztva Akadenij nauk szociáliszticseszkih sztran

A szocialista országok tudományos akadémiái sokoldalú együtt­

működésének VI. témája:"Planetáris geofizikai kutatások"

- oime:

- tisztségviselői:

- részvételi dij jellege és összege:

- tagdij fizető hazai szerv megnevezése:

- egyéni tagság:

- magyar tisztségviselője és megválasztása:

2. A nemzetközi tudományos szervezet kiadványának - megnevezése:

- gyakorisága:

- előfizetési dija:

- a hazai könyvtárt ahol megtalálható:

3. Rendezvények gyakorisága és a legutóbbi - rendszeres kongresszus:

- tisztujitó kongresszus:

- bizottsági illés:

4. A hazai koordináció - jellege:

- hatósága:

- érdekelt tárcák /intézmények/:

5. A magyar nemzeti bizottság - elnöke: Tárczy-Hornoch Antal - titkára: Ádám Antal

- az egyes munkabizottságok magyar tagjai:

1.1. Ádám Antal 1.4. Stegena Lajos 1.9. Kubovics Imre 1.10. Horváth Ferenc 6. Megjegyzés:

Figure

Updating...

References

Related subjects :