A KSH Könyvtár számítógépes feldolgozási és tájékoztatási rendszere megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Hunyadfné Naszádos Edit

KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

A KSH Könyvtár számítógépes feldolgozási és tájékoztatási rendszere

A KSH Könyvtár a beérkező és állományba vett dokumentumok feldolgozását 1990-tól számító­

gépes rendszerrel végzi, ehhez a hazai TEXTAR adatbázis-kezelő programot használta. A terve­

zett integrált könyvtári rendszerből jelenleg csak az előszerzeményezési, állománybavételf és katalogizálási modulok működnek — az adatátvitel szempontjából egymástól függetlenül —, ugyanis a TEXTAR program az adatbevitelt és módosítást nem teszi lehetővé több munkahelyen egyszerre. Az olvasók tájékoztatására a feldolgozás során előállított onllne katalógus már több ter­

minálon keresztül egyszerre is elérhető.

A KSH Könyvtár abban a s z e r e n c s é s helyzetben volt, hogy főhatósági támogatással kedvező áron jutott személyi számítógépekhez, igy az országosnál jobb körülmények között kezdhettük el 1990 elején a könyvtárba érkező és állományba vett mindenfajta dokumentum számítógépes feldolgozását.

A deziderálást, az állománybavételt és a katalo­

gizálást is a helyi generálással kialakított adatbázis­

szerkezetben végezzük, ehhez IBM PC XT ós AT gépeket használunk Novell-Network helyi hálózatba kapcsolva. A PC-k hálózatba kapcsolása csak az adatbázisokban végzett keresés, könyvtárunk onllne katalógusának karbantartása, valamint az adatál­

lományok mentése során jelent előnyt, az adatbevitel ugyanis nem végezhető hálózatban onllne módon.

T i z e n n é g y (IBM-kompatibilis AT) személyi számi­

tógéppel kezdtük a munkát, ezek közül 1 hálózati szerver, 2 a gyarapítás (dezlderálás, állománybavé­

tel), 3 a katalogizálás (bibliográfiai leirás, osz­

tályozás, ellenőrzés), 2 az időszaki kiadványok feldol­

gozása, 1 a kölcsönzés, és 3 a tájékoztatás munkáját segíti.

Könyvtárunkban már hagyományai vannak a számítógépes feldolgozásnak: 1977 óta építjük bibli­

ográfiai adatbázisunkat a Text-Pac s z a b a d s z ö v e g e s visszakereső rendszerrel a KSH központi (IBM 4361) számitógépén a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő témákban, hazai és külföldi folyóiratok cikkeiből, valamint könyvekből válogatva. A dokumentumleírá­

sokhoz deszkriptorláncot és tárgyszavakat rende­

lünk: a tétel minden adatmezője, illetve azok kom­

binációja alapján SDI- és retrospektív adatszolgál­

tatásra van lehetőség.

Személyi számítógépeken kezdetben MlcrolSIS- szel dolgoztunk, ez a program az egyes dokumentum­

fajták feltárásában, valamint gyarapodási jegyzékek készítésében nyújtott segítséget. Első lépésként spe­

ciális felhasználású dokumentumokat, illetve állományrészeket tártunk fel. Ilyen adatbázis volt például a szolgálati használatú (nem nyilvános) d o k u ­ mentumok feltárása. A havi gyarapodási jegyzékbe

kerülés érdekében elkezdtük az időszaki kiadványok adatbázisba vitelét, igy az időszaki kiadványok kur­

rens részegységét közölhettük az olvasókkal.

Az 1986 után megjelent nyilvános, könyvárusi for­

galomba került K S H - k i a d v á n y o k bibliográfiai leírásai­

val is adatbázist építettünk, é s rendszeres Időközön­

ként kiadványt tudunk megjelentetni belőle.

1988-ban szükségét láttuk, hogy Aktuális Informá­

ciók címen sajtófigyelést indítsunk. A könyvtárunkba járó valamennyi magyar nyelvű folyóiratot (a környező országokban megjelenteket is) figyeljük, és a közérdeklődésre számot tartó témákban megjelenő cikkeket annotálva bibliográfiai adatbázist építünk MicrolSIS-szel. E g y é b feladatok (többek között a cse­

repartnerek és a cserében kiküldendő dokumentu­

mok) nyilvántartására saját fejlesztésű programokat használunk.

A számítógépes Integrált rendszer tervezésekor számba vettük a kínált könyvtári programokat.

Sajnos nem találtunk olyan könyvtári szoftvert, amely a deziderálástól a kölcsönzésig a könyvtári munkafo­

lyamatokat e g y s é g e s rendszerben kezelné, saját programfejlesztés finanszírozására pedig nem voltak anyagi tehetőségeink.

A MlcrolSIS korlátait Ismertük (az Időszaki kiadvá­

nyok leirása nehézkesen oldható meg; nagy adatbá­

zisnál gazdaságtalan a tároláslhely-klhasználás;

lassú és nem megfelelően szelektív a keresés az i n ­ dexkifejezések egyetlen szótárában, a preflxek hasz­

nálatával pedig nehézkes), végül úgy döntöttünk, hogy a TEXTAR programot vesszük meg.

A program megismerése során tisztázódtak a TEXTAR előnyei ós hátrányai, nevezetesen: a feldol­

gozást ugyan csak egy munkahelyen lehet végezni, ezzel szemben a relációs adatszerkezét adta lehetőség a könyvtári feldolgozást és keresést nagyon megkönnyíti. Hazai fejlesztésű program, amelynek továbbfejlesztésére Is látszott remény.

Könyvtári rendszerünket a következő modulokból terveztük meg:

111

(2)

Hunyadlna N a s z á d o t E : A K S H K ö n y v t á r s z á m í t ó g é p e s . .

dezlderálás

érkeztetés - állománybavétel katalogizálás: bibliográfiai leírás

osztályozás: ETO és tárgyszavazás ellenőrzés

folyóiratok főlapszintű feldolgozása online katalógushasználat

kölcsönzés

Ezek a modulok jelenleg önállóan, nem osztott f e l ­ dolgozással működnek, de a kialakított feldolgozási rendszer é s a modulok szerkezete alkalmas arra, hogy később egy integrált könyvtári szoftverrel egymásra építhetők legyenek. A kölcsönzést még hagyományos módon végezzük.

A dezlderálás! és érkeztetési modulok kialakí­

tásakor arra törekedtünk, hogy a könyvtárosok minél e g y s z e r ű b b szerkezetbe vihessék be a l e g s z ü k s é g e ­ sebb adatokat, ne kelljen a bibliográfiai leírás fortélyait ismerniük. A cél ezen a ponton c s u p á n a leírás és a dokumentum azonosíthatósága.

Az érkeztetéskor történik az állománybavétel, ennek e r e d m é n y é é leltári állomány. (Ez az adatbázis szolgál alapul a későbbi állomány-ellenőrzéshez.) Ebben a fázisban tehát csak a leltározáshoz és a dokumentumazonosításhoz, ezenkívül az e g y é b könyvtári adminisztrációkhoz (pl. könyveléshez, a cserekapcsolatok nyilvántartásához) s z ü k s é g e s adatok kerülnek az adatállományba. Az adatfeldol­

gozás melléktermékeként készül például az állománybavételi statisztika is a Művelődési és Közoktatási Minisztérium által kívánt bontásban. Egy kiegészítő program segítségével a leltári állományból havonta aktualizáljuk a statisztikai adatokat, így ezek naprakészen év közben Is rendelkezésre állnak a minisztériumi jelentésnél részletesebb bontásban is (saját könyvtárunk igényel szerint).

A TEXTAR program relációs adatkezelését kihasz­

nálva terveztük meg a katalogizálás dokumentumfaj- tánkénti rekordszerkezetét. Tizenkét logikai adatál­

lományt határoztunk meg, amelyek között - a d o k u ­ mentumfajta sajátosságainak figyelembevételével - kapcsolatokat definiáltunk. Az adatállományok a következők:

folyóirat

állományi adat időszaki kiadvány

r é s z e g y s é g monográfia többkötetes mű

kötetadat testűlet' sorozat'

személy (szerző, szerkesztő stb.)' t á r g y s z ó '

földrajzi név*

A *-gal jelölt adatállományok úgynevezett s e g é d á l ­ lományok (authorlty flle), amelyek adatait a katalo­

gizálás során csak egyszer kell bevinni, é s az egyes

bibliográfiai leírások készítésénél hivatkozni lehet rájuk (beemelhetők a bibliográfiai rekordba). Ezekben az állományokban az egységesített névváltozatok szerepelnek, amelyek egyben besorolási adatokként használhatók. A segédállományok egyes elemei között kapcsolatok létesíthetők, például a testületi nevek változásakor vagy dokumentumok címváltozá­

sa esetén a keresésnél e g y s z e r ű e n megoldható a korábbi, illetve az utóbbi nevekre vonatkozó egyidejű keresés anélkül, hogy azokra külön-külön kellene rákérdezni, illetve a segédállományból kikeresni.

A folyóirat- és az állományi adat kapcsolódik egymáshoz. (Az előbbi a folyóiratok főlapszintű nyitott leírását, az utóbbi az ehhez kapcsolódó évfolyamok adatait tartalmazza évfolyamonként, ahol feltüntetjük a tematikus számok címét, valamint az éves hiányokat Is.) Ezek az adatok kizárólag az olvasók tájékoz­

tatására - tehát nem leltározási célra - szolgálnak:

a főlapszintű leírás az olvasókat tájékoztatja például arról is, hogy a folyóirat mikortól jár a könyvtárnak, és melyek az éves hiányok. Az időszaki kiadvány és annak részegysége(i) ugyancsak kapcsolódó adatál­

lományok: az időszaki kiadványok közös adatalt tar­

talmazzák nyitott bibliográfiai leírással, ezekhez k a p ­ csolódnak a kötetek egyedi adatai. Hasonló módon definiáltuk a többkötetes művek közös, és hozzá k a p ­ csolódóan a kötetek egyedi adatalt.

A kapcsolódó rekordszerkezettel lehetőség nyílik az MSZ 3 4 2 4 s z a b v á n y c s a l á d szerinti e g y - vagy többlépcsős leírás kialakítására. Természetesen az egyes dokumentumfajtáknak megfelelően kialakított adatállományok adatszerkezete és a megjelenítési formátumok tervezésénél figyelembe vettük a bibli­

ográfiai leírási szabványok előírásalt, és a s z a b v á ­ nyos központozási jeleket használjuk.

A TEXTAR program komoly hátránya, hogy közvet­

lenül az adatbázisból nem nyomtathatók bibliográ­

fiák, gyarapodási jegyzékek (például a MicrolSIS-szel ez lehetséges), vagyis nyomtatás előtt s z ö v e g s z e r ­ kesztővel (rendszeresen a többkötetes művek kötet- adatainál) "Igazítani" kell a bibliográfiai tételeken (1., 2. ábra).

A nehézségek ellenére kénytelenek voltunk Ideig­

lenesen ezt a megoldást elfogadni és használni.

Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a későbbiekben a s z ü k s é g e s e g y s z e r ű b b nyomtatási formák automatikus előállításához programot kell készítenünk.

A TEXTAR programnál is van lehetőség egyedi nyomtatási igények kielégítésére, ehhez azonban (a MicrolSIS-szel ellentétben) magas szintű program­

nyelv ismerete szükséges, ami csak gyakorlott prog­

ramozótól várható el.

A könyvtár állománya 6 1 3 ezer dokumentumegy­

ség (1990. december 31 - i állapot), ezért nem gondol­

hattunk arra, hogy teljes dokumentumbázisunkat visszamenőlegesen feldolgozzuk az onllne katalógus­

ba. Az új rendszer indításakor a visszamenőleges f e l ­ dolgozásról úgy döntöttünk, hogy az Időszaki kiadvá­

nyok, duplumok és többkötetes müvek újabb kötetei-

112

(3)

T M T 3 9 . ó v f . 1992.3. K .

I - 0 0 1 - B - 2 5 B 6 / Á / é v M I f j ú s a g s t a t i s z t i k a i a d a t t á r

S t a t i s t i c a l d a l a c o l l e c t i o n on young people

• Sbornik s t a t i s t i c h e s k i k h dannykh po molodeihi / H u n g á r i á n C e n t r a l S t a t i s t i c a l O f f i c e . - I 9 9 0 - . - Bp. ; SKV, 1990. - 29 ca

í v e n k é n t . - 1990- ISSN 0231-0171

812000 R é v é s z Andris

A s z a k e m b e r e i l á t o t t s á g n e m z e t k ö z i t e n d e n c i á i : ( K a n d i d á t u s i é r t e k e z é s ] / a tanulmányt k é s z . Révész A n d r i s . - Bp. : Révész A . , 1990. - I I . 246 f o l . [ 1] t . f o l . : i 1 1 . : 30 cm

B i b l i o g r . : f o l . 184-186.

309887 Bodócs i Andri s

A versenyszabályozás es » i árrendszer / [szerzők Bodöcíi András, Nagy M á r t a ] . - Bp. : Perfekt. 1990. - 73 p. : 20 » . - (Államháztartási reforn.

ISSN 0866-4072) ISBN 963 391 010 2 Sorozati s o r s i . : 4.

811463 Borszéki Éva

Az agrárárak és tánogatások kapcsolatának

nemzetközi és hazai helyzete / Borszéki Sva. Mészáros Sándor. S p i t á l s z k y Márta. - Bp. : AKI. 1990. - 96 p..

(12] t : 28 cm. - (Agrárgazdasági Kutató I n t é z e t . ISSN 0209-5696)

ISBN 963 491 300 8

Sorozati s o r a i . : 1990/13.

I-00L-B-O691/1960-1961/2

S t a t i s z t i k a i t á j é k o z t a t ó 1960/61. Középfokú o k t a t á s / M ű v e l ő d é s ü g y i M i n i s z t é r i u m . . . S t a t i s z t i k a i O s z t á l y a . - (Bp.] : MOv. M i n . .

( 1 9 6 1 ) . - 2 db ; 30 cm

2. S t a t i s z t i k a i t á j é k o z t a t ó a k ö z é p i s k o l á k tanév v é g i he 1 v z e t é r ű 1 . - 71 p.

31 : 3 7 3 . 5 ( 4 3 9 ), ,1 9 6 0/ 1 9 6 r 3 1 1 4 3 9 ) : 3 7 3 . S ' 1960/1961 "

3 7 3 . 5 ( 4 3 9 ) " ! 9 6 0 / 1 9 6 I " : 3 I

1 ábra K a t a l ó g u s c é d u l a - m i n t a

állami költlifvetéi

509884

A kd1tsegvetési reform a tanácsi onkornányzati rendszerben. A költségvetési finanszírozás új elgondolásai az I I I tátiig t á r t t á i reform tükrében. Az egészségügy f I n a i u g í r o i i i i a t á r e n d a l o n b i t t o t l tts rendszerében / ( Í r t á k Varga Sándor, keményne Koncz I l d i k ó . Novotník lare. - Bp. : Perfekt. 1990. - 113 p. : 20 cm. - ( A l l a n h á z t a r t á t í reforn. ISSN 0866¬

1072)

ISBN 963 390 068 ) Sorozati s o r s c . : I.

i 11 H Í J J! > J t l s . közigazgatás S09877

Dokunentumok az európai ás helyt önkormanyzatokró1.

- Bp. : TöOSI. 1990. - 90 p. : 20 cn. - (önkormányzati füzetek)

Sorozat i sors z . : 4.

5099S9 Jönis Károly

Magyar kormányprogramok b i b l i o g r á f i á j a .

1944-1990 / ö s s z e ü l . Jún*j Károly : Orizággydlési KOnyvtár. - Bp. : Országgydlesi Kvt., 1990. - 221 p.

: 20 cm

ISBN 963 04 0736 I

á r . árpolitikm 811459

Az- é r - és piacszabályozás rendszere 1990-ben : Kézikönyv / Perfekt Pénzügyi Szakoktató és KiadO V á l l a l a t ; (Összeáll. Hatvani Szabó János. Ivenyos András. Rsdványi M i h á l y ] . - Bp. : Perfekt, 1990. - 140 p. : JS cm

ISBN 963 390 079 4

[-004-B-0172/1989

Preise. Faehser. 17 / Statittisches Bundaaaat. - 1984-. - Stuttgart [ e t c ] : Kohlhammer. I9B5-. - 30 CB

Legfristebb k ö t e t : Bein* 11. - F r e i i t und Preisindiies im Aualand. - I»g9. - 1990. - 102 p.

471709/1991

A v i l á g p i a c i árak várható alakulása / Konjunktúrá­

it Piackutató I n t é z e t . - 19B7-. - Bp. : Kopint. 1987¬

. - 111. ; 29 cm

Legfrissebb kötet: 1991-ben. - 1991. - SS p.

bankügy 713623

Bankjog a gyakorlatban / [szerk. Petrik Ferenc] ; jkiad. az Econoaix Közgazdász Egyetem R t ! . - Bp.

Economii. 1990. - 392 p- ; 24 cm ISBN 963 02 8Í89 4

JieJytörténef 472269/1990

Csongrád aegyei honismereti hlradé / Caongrád Megyei Tanács Művelődési Központja és a Hazafias Népfront Csongrád Megyei Bizottsága. - 198S-. -

(SzegedJ : Csongrád M. Tea. : HN Csongrád M. B i z . , I98S-. - 24 ca

ISSN 0209-469K

Legfrissebb kötet: 1990. - [1991]. - 194 p.

713541

ív-századokon át ! Tolna megye történetének

olvasókönyve / [... szerk. K. Balog János] ; [kiad. a Tolna Megyei L e v é l t á r ) . - [Szekszárd] : Tolna M.

Lvt.. 198S-. - 2S cm

3. / U fejeiatbeveietaket I r t a , a dokumentumokat v é l . ét a kötetet axark. K. Balog J á n o t ] . - 1990. - 630 p., (SS) t.

tUt ttttiké I-032-D-0002/I990

Compendio t t a t i t t i c o italiano / I l t i t u t o Centrale di S t a t i t t i c a . - Ed. 19BS- . - Foma : ISTAT. 198S-. - 111. : 18 ca

ISSN 0069-7958

Legfristebb kOlet: Ed. 1990. - 1990. - 602 p..

130] t.

I-O32-D-00O5/1991

I t a l i a n s t a t i s t i c a l abstractt / Central S t a t i t t i c a l Inttitute of I t a l y . - Ed. I989-. - Home : ISTAT.

1989-. - 111. : 18 c «

Legfrinebb kOtet: Ed. 1991 . - 1991 . - 213 p.. 16 t.

2. ábra R é s z i é t agy v á l o g a t o t t szakirodalmi g y a r a p o d á s i J e g y z é k b ő l

113

(4)

nek feldolgozásakor azok előzményeit c s u p á n 1 9 8 5 - i g visszük be az adatbázisba (ekkor tértünk át az új bibliográfiai leírási szabvány alkalmazására).

Felmértük a feldolgozómunka ebből adódóan megnö­

vekedett mennyiségét, és kidolgoztuk a munka menetét, azonban a megfelelő munkaszervezés e l ­ lenére is nagyon lassította a feldolgozási munkát a kardexlapok, az egyedi kísérők és az esetek többsé­

gében a dokumentumok kézbevétele, hiszen a kardex-, illetve főlapok nem helyettesíthették az a u - topszia szerinti feldolgozást. Az állománybavétel és raktárba kerülés közötti több hónapos átfutási idő tehát - kezdetben - nem csökkent. 1991-ben az időszaki kiadványok bibliográfiai leírásai a kötetekkel együtt már egy héten belül (amikor is a kész nyitott címleíráshoz az aktuális részegységet kell már csak hozzárendelni) az olvasók rendelkezésére állnak.

1990. évi gyarapodásunk 8 ezer dokumentumegy­

ség volt, ilyen mennyiségű dokumentum feldolgozása érthetően nem végezhető egyetlen gépen. A katalo­

gizálás (mint már említettük) a TEXTAR programmal egyedi, hálózatba nem kapcsolt PC-ken történik. A legnagyobb nehézséget e munka megszervezése jelentette. A bibliográfiai leírást két, az osztályozást és az ellenőrzést egy-egy külön gépen végezzük.

Ahhoz, hogy a feldolgozás készültségi fokának meg­

felelő bibliográfiai rekord eljusson az előbb említett munkafázisokba, az egyes gépekről naponta töltjük át az adatokat a másik munkafázis gépébe.

Az osztályozási munka 1990 elejétől az ETO- szakozáson kivül a tárgyszavazást is jelenti, amit a számítógépes katalógus indításával egyidejűleg kezdtünk el. 1977 óta működő szabadszöveges Text- Pac adatbázisunk kötetlen tárgyszórendszeréböl i n ­ dultunk ki, és szabad tárgyszavazással dolgoztuk fel az állományba vett dokumentumokat. Nem készítet­

tünk tezauruszt, ezért számoltunk azzal, hogy az első évben többször fogjuk visszamenőlegesen módosíta­

ni az adatbázisban a tárgyszavakat és azok h a s z n á ­ latát. A szakozó munkatársak kezdetben az ETO-val egyidejűleg a másfajta logikát követelő t á r g y s z ó r e n d ­ szert is használták. 1991-ben az E T O - k a t a l ó g u s t lezártuk, a dokumentumok tartalmát már csak tárgy­

szavakkal tárjuk fel. A katalóguscédulákat az adatbá­

zisból íratjuk k i , ezért a bibliográfiai rekordok az 1990-ben beérkezett müvek ETO-jelzetelt is tartal­

mazzák.

Az egyes dokumentumfajták (3., 4. ábra) leírására szolgáló rekordok tartalma:

• bibliográfiai adatok (egyszerűsített bibliográfiai leírások, amelyek adatcsoportjait a keresés és a megjelenítés figyelembevételével bontottuk adat­

elemekre),

• besorolási adatok (egységesített névalakok, utalók is készíthetők belőle),

• visszakeresésre szolgáló egyéb adatok (például nyelvkód, tárgyszavak, földrajzi meghatározás),

• a könyvtári munkához és nyilvántartáshoz szük­

séges adatok (például a feldolgozó és az ellenőr betűjele, dátumkód).

Hunyadlnó N a s z á d o s E.: A K S H K ö n y v t á r s z á m i t ó g é p e s . . .

főcím irányítás

főcím 2 raktári jelzet

focím3 naplószám

alcim, e g y é b cím törlési bejegyz.

alc.. e g y é b c2 minősítés

a l c , e g y é b c 3 visszamin. dátuma párhuzamos cim teldoig. vál. kód s z e r z ő s é g i közlés ellenőr névkód

s z e r z ő s . közl2 (eldolgozó névkód s z e r z ö s . köz 13

kiadásjelzés besorolási cím

megjelenési adatok generikus t á r g y s z ó terjedelem ••'méret t á r g y s z ó

sorozati adatok tárgyév

sorozati s o r s z á m földrajzi név megjegyzés első s z e r z ő

címfordítás szerzők/közreműködők

ISBN testület/közreadó

nyelv ETO adatsor

3 ábra Monográfiák adatmezői

focim irányítás

alcím, e g y é b cím raktári jelzet párhuzamos cím rakt. jelzet bérezés s z e r z ő s é g i közlés feldolgozó név kód

számozás ellenőr névkód

megjelenési adatok fe'dolg. vál. kód méret

sorozati adatok besorolási cím

megjegyzés kulcscim

gyakoriság testület/közreadó

indulás/megszűnés generikus tárgyszó könyvtári állom. t á r g y s z ó

hiány ETO

bibliográfiai kapcsolatok földrajzi név

címfordítás nyelv

ISSN adatsor

4 ábra Az i d ő s z a k i kiadványok k ö z ö s adatainak adatmezői

A katalogizálási modul láthatóan jól kihasználja a TEXTAR program kapcsolódó rekordszerkezetét, míg az érkeztetési modul egyszerű adatszerkezetet kíván a dokumentumok leírásához. Egy bibliográfiai rekord­

hoz több dokumentum is tartozhat (többespéldány), a leltári modulban azonban minden dokumentumot külön rekorddal írunk le a leltározási munka támo­

gatására. Ebből következően úgy döntöttünk, hogy az érkeztetési {állománybavételi) és a katalogizálási modulok között nem végzünk adatáttöltést. Az adat­

szerkezet módosításával a program továbbfejlesz­

tésekor természetesen elvégezhető a modulok összeépítése.

A katalogizálási munkafázisból a leírás és az osz­

tályozás, valamint ezek ellenőrzése után kerülnek a dokumentumok a raktárba egy raktári átadólista

114

(5)

TMT 3 9 . é v f . 1 9 9 2 . 3 . » z .

(kísérőjegyzék) kiíratásával. Ebben a munkafázisban készül el a katalóguscédula-sokszorosításra szolgáló katalógustétel alappéldánya is, ha s z ü k ­ séges, szövegszerkesztővel kiigazítva. Ezeket a tevé­

kenységeket mindennap rendszeresen munkakez­

déskor végezzük el a katalogizáló (feldolgozó, szakozó, ellenőrző) gépek közötti adatáttöltéssel együtt. Az olvasószolgálatnál működő központi gépben az online katalógust kéthetente aktualizáljuk.

Csak az ellenőrzött és már raktárba került dokumen­

tumok bibliográfiai rekordjai tölthetők be a központi gépen lévő adatbázisba.

A számitógépes teldolgozás indításakor úgy ha­

tároztunk, hogy

• a szolgálati leíró katalógusokat nem,

• az olvasói betűrendes katalógust csökkentett katalóguscédula-számmal (csak a dokumentumok főcíme, első szerzője, sorozatcímei szerint),

• az E T O - k a t a l ó g u s t változatlan módon (ahány szak­

szám, annyi cédula)

építjük tovább. Ezzel egyidejűleg vizsgáltuk az olvasók keresési stratégiáját, továbbá a tárgyszavas és a szakszámos keresés hatékonyságát. Az egy éven keresztül végzett eddigi felmérések igazolták döntésünk helyességét az E T O - k a t a l ó g u s lezárásá­

ról, az olvasói betűrendes katalógust (az eredeti e l ­ képzelés szerint) azonban folytatjuk.

Az olvasók három terminálon kereshetnek a könyvtár online katalógusában, ami mellett egyéb online módon elérhető adatbázisok is a rendelkezé­

sükre állnak. Az 5. ábra szerinti menüből választhat­

nak.

Az Aktuális információk adatállomány a korábban már említett sajtófigyelést tartalmazza MicrolSIS-ben.

A Főiskolai egyetemi jegyzetek állomány a könyvtár állományában lévő, köteles példányként kapott főiskolai, egyetemi jegyzetek bibliográfiai adatbázisa MicrolSIS-ben. Ez az adatbázis segíti a jegyzetek selejtezését is, ugyanis a nem a gyűjtő­

körünkbe tartozó jegyzetekről kiajánlás! jegyzéket tudunk készíteni, majd törölni és selejtezni a dokumentumokat.

A Hivatali kiadványok a nyilvános könyvárusi for­

galomba kerülő K S H - k i a d v á n y o k bibliográfiai adatbá­

zisa, amelyet most mér nem külön építünk, hanem az online katalógusból aktualizáljuk, és hamarosan MicrolSIS helyett a TEXTAR programmal kezeljük.

A Katalógus a könyvtár onllne katalógusa, amelyet 1990 elejétől építünk. Az időszaki kiadványok, többes példányok és többkötetes művek újabb kötetei esetén 1985-től kerülnek be a katalógusba a bibliográfiai leírások.

A Leltára könyvtár leltári állománya 1990 elejétől.

Tapasztalataink szerint a TEXTAR programmal az adatbevitel könnyű, gyors, a könyvtárosok hamar megtanulták a használatát. A katalogizálást é s a besorolási adatok hozzárendelését, Illetve besorolási adatok képzését egy lépésben lehet végezni. A prog­

ram új, 6.0 verziójában már működik az adatátemelés egyik mezőből egy másikba, vagy másik bibliográfiai tételbe. Ú g y érezzük, sikerült az adatmezők sorrend­

jét logikusan felépíteni, ami könnyíti a feldolgozó könyvtárosok munkáját.

A keresés során szerzett tapasztalatok is kedve­

zőek. Természetesen a visszakeresés jósága nem annyira a keresési logikától, hanem sokkal Inkább az egyes adatállományok szerkezetétől, az egyes adat­

mezők indexelési módjától és a visszakeresésre szolgáló indexfájlok kialakításától függ. Lehetőség van keresések összekapcsolására és a program új verziójában összetett keresésre egy indexfájlon belül is egy lépésben, továbbá az indexből indított, automa­

tikusén létrehozott kérdések végrehajtáséra. Az i n ­ dexablakban a + (vagy), \ (de nem) és * (és) jelekkel tudunk válogatni, és ezáltal kereső kifejezést beemel­

ni, egyidejűleg létrehozva közöttük a megfelelő műve­

leti kapcsolatot (S. ábra).

D'v

Novell Mflriu Kyr.t-OB V I . 2 2 PrLday : * p t « » b c r 4:29 un

t

0 H B H 0

AKTUÁLIS triF'>Pttit':l4R SAJTOK HÍYRLPí FŐISKOLAI. E'JYPTRrtl .'K'iYZKTEK HIVATALI KIADVÁNY'* IS-HS-lBUy KATAI.OHUS

I.FLTAP l.i.K"MFHTiwm ALI.onANYHAVF.TKI-R SZOU! ALTATÁSUK • HAL1-1 JATI H lHU£NFf.Í.K VRCK - KtLel'PS A HAL'.ZATlí'jL

5, ábra Hálózati menü

115

(6)

ESH K ö n y v t á r é s Uok." S i o l s .

Hunyadlne N a s z á d o s E.: A K S H K ö n y v t á r számítógépes...

EZA nIFODALKI ADATBnlISSENDEZEP' C I H

réBzesyE/ldOe. éve

doku/eorozit

doxu/kBire-adó.

— l o k u / e z e r z ő

d ü k u / t á r s : y e z ó » d o x u / f ö l d r a J z .

nyel* — | - t á r g y é v | szavak r a k t á r i czáa

Env«r.PBCn.-FÖv9tkezfi F í v p ^ í U z a E9 - I w a n d , E2-Kereeí« I S C - E U í p é a

6. ábra K e r e s é s r e szolgáló k á p e r n y ö f o r m n

A közvetlen rákérdezés a k a p c s o l ó d ó adatál­

lományokra és a megjelenítés meggyorsítja a katalógus használatát: a dokii/szerzö Indexalakban azonnal megjeleníthetjük egy szerző katalógusunk­

ban megtalálható dokumentumainak leírásait, a r é s z ­ egység/időszaki kiadvány indexben pedig egy idő­

szaki kiadvány r é s z e g y s é g e i t nézhetjük végig, továbbá a doku/sorozat indexben az egy sorozathoz tartozó dokumentumokat (projekció nélkül). E szerke­

zet kialakításával az olvasónak nincs s z ü k s é g e bonyolult kérdések megfogalmazására (7. ábra). Ha egy sorozatból indulunk k i , közreadója révén (rejek- cióval) eljuthatunk e közreadó által kiadott ö s s z e s dokumentumhoz, függetlenül attól, hogy azok a soro­

zat tagjai-e.

állom./fira t részegys./időszaki doku/sorozat doku/közreadó doku/szerzö

E T O

doku/Iárgyszó adatsor doku/földrajz

7. ábra K a p c s o l ó d ó adatállományok k e r e s é s é r e s z o l g á l ó Indexek

A katalógusrekord a következő elérési pontok b á r ­ melyike szerint v i s s z a k e r e s h e t ő :

c i m amely indexben a dokumentumok címe szerepel.

függetlenül a dokumentum fajtájától állom./f Irat

a folyóirat címe alapján az állományi, azaz az egyes évfolyamok v i s s z a k e r e s é s é r e szolgél éve az előző ablakban való k e r e s é s s e l együtt h a s z n á l ­

va egy konkrét folyóirat adott évfolyamára k e r e s ­ tethetünk rá közvetlenül (például:

az állomány/ folyóirat alakban : Kapu az é v e alakban : 1990

a keresés e r e d m é n y e k é p p e n megkapjuk a keresett folyóirat keresett évfolyamáról az adatbázisban lévő információkat

l l l - B - 3 6 7 2 / é v

Kapu : Független kulturális és közéleti folyóirat. - 2. évi 1. sz. ( 1 9 8 9 ) - . - B p . : IFKL. 1 9 8 9 - . - 2 9 cm

ISSN 0 2 3 8 - 8 8 8 X

1990-től kiad.: M a n d B Kft.

h a v o n k ó n l . - 1988¬

3. óvf 1 9 9 0 . 1 - 12.sz.

részegys/idöszaki éve

az előző mezővel együtt hasonló a folyóiratnál leírtakhoz

űoku/sorozat

a sorozat cime alapján a sorozat keretében megjelentetelt dokumentumok leírásalt kapjuk meg

doku/közreadó

a közreadó neve alapján az általa kiadott d o k u ­ mentumok leírásait

doku/szerző

a s z e r z ő neve alapján az általa irt, szerkesztett, forditott müvek leírásait

E T O

doku/tárgyszó

egy adott tárgyszóval ellátott dokumentumok halmaza

adatsor a dokumentumban található statisztikai adatok jellemzőire tudunk keresni

doku/főidrajz

egy adott földrajzi fogalommal leltárt d o k u m e n ­ tumok halmaza

nyelv a s z a b v á n y o s nyelvkódok használatával lehetőség van nyelvi megkötések megadására is

tárgyév a dokumentum tartalmára vonatkozó tárgyév alapján teszi lehetővé a keresést

szavak a monografikus é s többkötetes művek c í m e i ­ nek szavai kerülnek ebbe az Indexbe

raktári jelzet

116

(7)

TMT 3 9 . é v f . 1 9 9 2 . 3 . s z .

A segédállományok rekordjaira közvetlenül is rá tudunk kérdezni, ehhez azonban keresőformátumot kell váltanunk. Lehetőség van szükség szerint - több kereső, beviteli, megjelenítési és rendezési formátum létrehozáséra is. A keresést az indexfájlok számának növelésével tudtuk e g y s z e r ű b b é tenni. Az egyes adatmezőket maximálisan három indexfájlba

"tehetjük", ezzel lehetőségünk van adatmezőket külön-külön, illetve közös indexben keresni. Például az időszaki cím index nálunk az időszaki kiadványok főcímeit, besorolási címeit, kulcscímeit, a sorozatok főcímeit is tartalmazza, az időszaki kiadványok főcímei, valamint a sorozatok főcímei azonban külön- külön is kereshetők.

A TEXTAR programot kidolgozó Infoker a tapaszta­

latok ismeretében és a programot használó könyv­

tárak igényei alapján már elkezdte a TEXTLIB-nek nevezett integrált könyvtári programrendszer kifej­

lesztését. Ez a deziderálástól a kölcsönzésig magában foglalja a könyvtári munkafolyamatokat, és helyi hálózatban is működtethető. A program a TEXTAR-ral létrehozott adattételeket fel tudja hasz­

nálni, más rendszerekkel pedig az ISO 2 7 0 9 s z a b v á ­ nyos csereformátum szerinti szerkezetben, illetve MARC-formátumban kommunikál. Bízunk benne, hogy így nemcsak a mi, hanem a többi TEXTAR- felhasználó álma is valóra fog válni.

A könyvtári feldolgozás automatizálásától várható hasznot már a számítógépes könyvtári rendszer ter­

vezésénél meghatároztuk. Elsődleges célunk az olvasó gyors és hatékony kiszolgálása volt. Ma már közhely, ám igaz, hogy gyors tempójú életünkben az információ - kiváltképp ha az pontos és gyors - a megfelelő időben és a megfelelő embernek kincset ér. Eddig végzett munkánk alapján bizton állítható, hogy a gyorsabb feldolgozás és a releváns tájékoz­

tatás tekintetében sikerült célunkat megvalósítani.

Bízunk abban, hogy kedvezőbb gazdasági helyzetben sort keríthetünk a visszamenőleges feldolgozásra is, így számítógépes könyvtári munkánk eredménye nem csak a kurrens dokumentumok feltárásánál mutatkozik meg.

Fontos célunk volt, hogy a feldolgozás átfedéseit megszüntessük. Sikerült is elérnünk, hogy egyszeri feldolgozásból nyerjük a könyvtár számára s z ü k ­ séges ö s s z e s bibliográfiai és tartalmi Információt. Az ily módon épített adatbázisból készülnek immár a leg­

különbözőbb bibliográfiák, gyarapodási jegyzékek, tematikus kiírások stb.

Szükségesnek tartjuk a KSH Könyvtára d o k u m e n ­ tumbázisának minél s z é l e s e b b körű hasznosítását, ezért tervezzük, hogy bekapcsolódunk az országos IIF-hálózatba is. Ha ez létrejön, a könyvtárak közvet­

lenül is hasznosíthatják adatbázisunkat.

I r o d a l o m

A L F Ö L D I N É DÁN G a b r i e l l a - DEMMLER Walterne: H U N - ű A L I S . Automatizált könyvtári információs rendszer. - Könyvtári Figyelő, 1 . ( 3 7 . ) köt. 1 . sz. 1 9 9 1 . p. 1 5 - 2 2 . BAKONYI G é z a - KOKAS Károly: Mlcro-ISIS vagy TEX­

TAR? - Könyvtári Figyelő, 1 . ( 3 7 . ) köt. 2 sz. 1 9 9 1 . p.

2 1 9 - 2 2 4 .

E R D E I N É T Ö R Ő C S I K K a t a l i n - FEKETE T a m á s : Micro-ISIS alkalmazások. - Könyvtári Figyelő, 3 5 . köt. 2 . sz. 1 9 8 9 . p. 1 5 1 - 1 7 1 .

G E R Ö J . Péter: TEXTAR. Egy hazai fejlesztésű s z ö v e g e s adatbázis-kezelő rendszer. ~ K ö n y v t á r i Figyelő, 3 6 . köt.

3 - 4 . sz. 1 9 9 0 . p. 1 9 4 - 2 2 2 .

J A C S Ó Péter: A Mlcro-ISIS alkalmazási lehetőségei a hazai s z a k k ö n y v t á r a k b a n . - T u d o m á n y o s és M ű s z a k i T á j é ­ koztatás, 3 3 . köt. 5 - 6 - 7 . sz. 1 9 8 6 . p. 2 6 2 - 2 6 7 . J A C S Ó Péter: A Micro-ISIS lehetőségei újabb változatai

tükrében. = T u d o m á n y o s és M ű s z a k i T á j é k o z t a t á s , 3 5 . köt. 3 . sz. 1 9 6 8 . p. 1 0 4 - 1 0 5 .

NAGY Zsoltné: A Micro-ISIS alkalmazása az O S Z K - b a n : ISSN adatbázis. - K ö n y v t á r i Figyelő, 3 5 . köt. 4 . sz.

1 9 8 9 D 3 4 8 - 3 6 0 .

N Ó V Á K István: Kísérlet egy Micro-ISIS adatbázis olvasói online katalógusként való használatára. = K ö n y v t á r i Figyelő. 3 5 . köt. 2 . sz. 1 9 8 9 . p. 1 7 3 - 1 8 2 .

S Z Ű C S A n d r á s - VARGA S á n d o r : Online katalógus a M i c r o - ISIS segítségével. • T u d o m á n y o s és M ű s z a k i T á j é k o z ­ tatás, 3 3 . köt. 5 - 6 - 7 . s z . 1 9 8 6 . p. 2 6 8 - 2 8 0 . Beérkezett: 1 9 9 1 .X. 2 1 - é n .

Á l l á s h i r d e t é s

Á l l á s t Rínál Á l l á s t keres

Az Országos Műszaki Könyvtár felvesz olvasószolgálati osz­

tályaid ( e l ő s z e r z e m é n y e z é s , s z a k o z á s , h a g y o m á n y o s és C D - R O M adatbázisokon alapuló tájékoztatás) könyvtárosi ás/vagy műszaki végzettséggel, 'könyvtsri gyakorlattal, n y e l v t u d á s s a l rendelkező munkatársat.

J e l e n t k e z é s életrajzzal: Szántó Páter Igazgató, VIII., M ú z e u m u. 1 7 . Tel.: 1 3 8 - 4 8 3 7 .

Raktárosként elhelyezkednék, b e s z é d s z i n t ű angol, orosz, trancia nyelvismerettel. Burkus S á n d o r , tel.: 1 3 7 - 3 3 8 0 .

1 9 9 2 . április 1-jétől Budapesten állást keres f ő i s k o ­ lát végzett, gyakorlott k ö n y v t á r o s . Balogh T a m á s , tel.:

( 6 2 ) 1 0 - 0 1 1 / 1 3 8 0 .

117

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :