Új könyvbeszerzések megtekintése

Teljes szövegt

(1)

ÚJ KÖNYV¬

BESZERZÉSEK

Az O r s z á g o s M ű s z a k i K ö n y v t á r l e g ú j a b b k ö n y v g y a r a p o d á s á b ó l a z o k r a a m ü v e k r e hívjuk (el tisztelt o l v a s ó i n k f i g y e l m é t , a m e l y e k a t á g a n vett s z e l l e m i t e v é k e n y s é g s e g é d e s z k ö z e i ( k a t a l ó g u s o k , b i b l i o g r á f i á k , i n d e x m í í v e k , s z ó t á r a k , l e x i k o n o k , e n c i k l o p é d i á k , s t a t i s z t i k á k , s z a b v á n y o k s t b . l . illetve a m e l y e k k ö n y v t á r i k é r d é s e k k e l , s z a k ­ i r o d a l m i t á j é k o z t a t á s s a l é s i n f o r m a t i k á v a l f o g l a l k o z n a k .

A s z ó b a n forgó m ű v e k e t a t é t e l e k j o b b felső s a r k á b a n s z e r e p l ő r a k t á r i jelzet f e l t ü n t e t é s é v e i lehet h e l y b e n o l ­ v a s á s r a v a g y k ö l c s ö n z é s r e i g é n y b e v e n n i .

0 3 8 2 761 ÁGOSTON M i h á l y - SZLUKA Emit

Tudni vagy nem tudni! : [Gondolatok egy nemzett informá­

ciópolitikához] / Ágoston Mihály, Szluka Emil. - Bp.:

Műszaki Kvk., 1989. - 1 78 p.; 24 cm Bibliogr.: p, 1 4 5 - 1 46.

ISBN 963 1 0 8 2 6 4 4

0 3 8 2 651 ALFÖLDI I s t v á n - STRAUB Elek

Statisztikai informatika és eszközei / Alföldi István. Straub Elek. - Bp.: SKV, 1 988. - 1 79 p.; 21 cm

Bibliogr.: egyes fejezetek végén ISBN 963 340 843 2

0 3 8 3 003 Akadamia nauk Ukrainskoj SSR (Kiev)

Organizacia upravleniá v Akademii nauk Ukrainskoj SSR ; Ooyt i problemy. 1961 - 1986 gg / [otv. red. B. M. Babij.- Kiev : Naukova dumka. 1988. - 354 p ; 21 cm

Bibliogr.; p. 342-[353) ISBN 5 1 2 0 0 0 9 5 7 3

0 3 8 2 6 3 7 / 1 A n g l i c k o - slovensky technicky slovník = E n g l i s h - Slovak tecbnical dictionary. - 2 vyd. - Bratislava : Alfa. 1985. - 2 d b ; 2 5 cm

Borifólapon a cim: Technicky prekladovy slovnik 1.

a..

A - J. - 727 p.

0382 6 3 7 / 2 A n g l i c k o - slovensky technicky slovník = E n g l i s h - Slovak technical dictionary - 2. vyd. - Bratislava : Alfa. 1985. - 2 d b ; 2 5 cm

Boritólapon a cim: Technicky prekladovy slovnik 2. d . . K - Z . - 6 8 7 p.

0 3 8 2 731 ÁTS László

OXFORD Pascal C 64-esen / Áls László. - 2. kiad. - Bp.:

Novotrade. 1988. - 221 p.; 23 cm Bibliogr.: 221 p,

ISBN 963 02 4873 5

0 3 8 2 623 Avtomalizirovannaá sislema nauCnyh issledovanij v górnom dele / [otv. red. S. S. Muzglnl. - Alma-Ata: Nauka, 1987 -

1 25 p.; 22 cm

Bibliogr.: egyes cikkek végén

F 3 2 3 1 / 1 9 8 8 - 1 2 Avlomatizirovannye intormacionno-poiskovye sistemy / Iglav. red. A. I. Cernyj], - Moskva VINITI. 1988. - 166 p.:

21 cm + 1 hibaj.

Bibliogr.: p 1 5 6 - [1 64]

Megjelent az ltogi Nauki i Tehniki. Ser., Informatika, ISSN 0202-81 4X ; tom 12. (19S8)-ban

0 3 8 2 764 BLAHUT, R E.

Principles and praclice of information theory (Richárd E.

Biahut. - Reading. Mass. [etc] : (Addison-Wesley series in eleclrical and computer engineeringl

Bibliogr.: p. 4 3 9 - 4 4 8 . I S B N 0 2 0 1 1 0 7 0 9 0

0 3 8 3 0 8 5 / 1 Books in print, 1 9 8 8 - 89. - New York: Bowker. 1988 - 7 d b ; 2 8 cm

ISSN 0 0 6 8 - 0 2 1 4 ISBN 0 8352 2485 6

1. vol., Authors. A - F. - XIV, 1 962 p.

ISBN O 8352 2486 4

0383 0 8 5 / 2 Books in print, 1 9 8 8 - 8 9 . - New York: Bowker, 1988. - 7 d b ; 2 8 cm

ISSN 0 0 6 8 - 0 2 1 4 ISBN 0 8 3 5 2 2485 6

2. vol.. A u l h o r s . G - O. - p. 1 9 6 3 - 4 2 4 1 . ISBN 0 8 3 5 2 2487 2

0383 0 8 5 / 3 Books in print. 1 9 8 8 - 89 - New York: Bowker. 1 9 8 8 . - 7 db : 28 cm

ISSN 0 0 6 8 - 0 2 1 4 ISBN 0 8 3 5 2 2485 6

3. vol . Authors. P - Z - p. 4 2 4 3 - 6 2 3 1 . ISBN 0 8 3 5 2 2488 0

(2)

0 3 8 3 0 8 5 / 4 Books in ptint, 1 9 8 8 - 89. - New York: Bowker, 1988 - 7 db

; 28 cm

ISSN 0 0 6 8 - 0 2 1 4 ISBN 0 8 3 5 2 2485 6 4. VOl., Titles. A - F. - 2227 p.

ISBN 0 8352 2489 9

0383 0 8 5 / 5 Books in prinl, 1988 89. • New York: Bowker, 1988 - 7 db

; 28 cm

ISSN 0 0 6 8 - 0 2 1 4 ISBN 0 8 3 5 2 2485 6

5. VOl.. Titles. G- O. - p 2229 4 2 6 9 I S B N 0 8 3 5 2 2490 2

0 3 8 3 0 8 5 / 6 Books in print. 1 988 8 9 . - New York: Bowker. 1988 - 7 db : 28 cm

ISSN 0 0 6 8 - 0 2 1 4 ISBN 0 8352 2485 6

6. VOl.. Titles, P- Z - p. 4 271 - 6425.

I S B N 0 8 3 5 2 2491 0

0383 0 8 5 / 7 Books in print. 1 9 8 8 - 89. - New York; Bowker, 1988. - 7 db : 28 cm

ISSN 0 0 6 8 - 0 2 1 4 ISBN 0 8 3 5 2 2485 6 7 vol.. Publishers - 9 4 9 p.

ISBN 0 8352 2492 9

0 3 8 3 0 8 6 / 1 Books in print, 1 9 8 8 - 8 9 : Subject guide - New York:

Bowker. 1 9 S 8 . - 4 d b ; 2 8 c m

A kötetek korábban Subject guide to books in print cimen jelentek meg

ISSN 0 0 0 0 - 0 1 59 ISBN 0 8 3 5 2 2 4 9 3 7 1. vol.. A - C - X V , 1 7 9 8 p, ISBN 0 8 3 5 2 2494 5

0 3 8 3 0 8 6 / 2 Books in print. 1 9 8 8 - 8 9 : Subject guide - New York:

Bowker. 1 9 8 8 . - 4 d b : 2 8 c m

A kötetek korábban Subject guide to books in print cimen jelentek meg

ISSN 0 0 0 0 - 0 1 5 9 ISBN 0 8 3 5 2 2493 7 2. vol.. D - l . - p . 1 7 9 9 - 361 1 ISBN 0 8 3 5 2 2495 3

0 3 8 3 0 8 6 / 3 Books in print, 1 9 8 8 - 8 9 : Subject guide. - New York:

Bowker, 1 9 8 8 . - 4 db ; 28 cm

A kötetek korábban Subject guide 1o books in print cimen jelentek meg

ISSN 0 0 0 0 - 0 1 5 9 ISBN 0 8 3 5 2 2493 7 3. vol.. J - P. - p. 3 6 1 3 - 5 5 9 1 . ISBN 0 8 3 5 2 2 4 9 6 1

0 3 8 3 0 8 6 / 4 Books in print. 1 9 8 8 - 8 9 : Subject guide. - New York:

Bowker. 1 9 8 8 . - 4 db ; 28 cm

A kötetek korábban Subject guide to books in print cimen

jelentek meg ISSN 0 0 0 0 - 0 1 5 9 ISBN 0 8 3 5 2 2 4 9 3 7

4. VOl., O - Z. - p. 5 5 9 3 - 7725.

ISBN 0 8 3 5 2 2498 8

0 3 8 2 567 BORBOLA István

A számitógép és környezete. Egyszerű interfészek C 16-os és C Plus 4-es házi számítógépekhez / Borbola István ; [közr. az Országos Pedagógiai Intézet. VORKER). - Bp.:

OPI, [ 1 9 8 8 ] . - 9 4 p.; 24 cm + 1 mell.

Bibliogr.: p . 9 3 - 94.

ISBN 9 6 3 6 8 2 160 7 (ossz.) ISBN 9 6 3 6 3 2 3

0 3 8 2 705 BRAZNIKOV. A. A.

Francuzsko- russkie terminy po obrabotke i peredaCe dannyh / sost. A. A. Braznikov ; lizd.j Akadémia nauk SSSR.

VsesoOznyj centr perevodov naucno-tehniceskoj literatury i dokumentacii - Moskva : VCP. 1988. - 79 p.; 21 cm. - (Tet- radi novyh terminov, ISSN 0 1 3 1 - 7 0 8 3 ; 129.)

0 3 8 3 063 BRÜLL Mária TURJÁN Sándor

Gazdasági-pénzügyi kislexikon / Iszerzö Brüll Mária.

Turján Sándor) ; (közr. a] Szakmai Továbbképző és Átképző Vállalat. - Bp : SZTÁV. [1988] - 50 p., 24 cm

0382 802 BUJDOSÓ I s t v á n - KIRILLY András

Hardver-szottver-szerviz-oktatás: Számítástechnika és a kisszövetkezetek / készítette Bujdosó István. Kiritly András

; [közr. al Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szervező Válla- lal. - Bp.: MGÉSZV. 1988 - 157 p.; 29 cm

0 3 8 3 0 3 6 The changing role of government research laboratories / [publ. byl Organisation tor Economic Cooperation and De- velopment. - Paris : OECD. 1989. - 73 p.: 24 cm

Bibliogr : p. 7 2 - 73 ISBN 92 64 13181 7

0 3 8 2 752 CHEMELLI.R

Die Implemenlierung der elektronischen Datenverarbeilung an einer wissenschalllichen Bibliothek: Hausarbeit ... / vor- gelegt von Roland Chemelli. - Graz : Tub. 1988. - 74 tol.;

29 cm

Bibliogr.; lol. 6 6 - 7 2. és részek végén

0 3 8 2 718/1 Direclory ol special libraries and inlormation centers, 1989 / ed. Brigitte T. Darnay. Holly M. Leighton 1 2. ed. - Detroit.

Mich.:Gale. 1989 - 3 db; 29 cm ISSN 0 7 3 1 - 6 3 3 X

1 .vol. 1 Pl.. A - N. - 1028 p I S B N 0 8 1 0 3 2 7 8 5 6

0382 7 1 8 / 2 Directory ot special libraries and inlormation centers. 1989 / ed. Brigitte T. Darnay, Holly M. Leighlon 12. ed - Dotroil, Mich.: Gale. 1989. - 3 db: 29 cm

ISSN 0 7 3 1 - 6 3 3 X

1 vol. 2 Pl.. O - Z. - p. 1033 2016 I S B N 0 8 1 0 3 2 7 8 5 6

(3)

Új könyvbeszerzések

0382 7 1 8 / 3 Directory of special libraries and inlormation cenlers. 1989 / ed. Brigitte T. Darnay. Holly M. Leighton. 12. ed. - Detroit.

Mich.: Gale, 1989. - 3 db; 29 cm I S S N 0 7 3 1 - 6 3 3 X

2. vol Geographic and personnel indexes - 1 029 p, ISBN 0 8103 2736 4

0 3 8 2 597 Entwicklungslánder-Sludien: Bibliographie entwicklungs- landerbezegener Forschungsarbeilen / [HrsgJ Deutsche Stiltung lür Internationale Entwicklung Zentralstelle lür Er- ziehung, Wissenschaft und Dokumentation. - Bonn: DSIE.

1 9 6 6 - . 1 - ; 22 cm

Cim, tart j . és előszó angol, francia és spanyol nyelven is ISSN 0 7 2 2 - 0 1 1 1

24. Bp. - 1 988 - XXVI, 223 p

0382 996 Frascati manuál

The measurement of scienlific and lechnical activities: R 5 D statistics and outpul measurement in the higher educa- lion sector / [publ. by] Organisation (or Economic Co- operation and Development - Paris : OECD. 1989. - 73 p.;

23 cm

A kötet a Frascati manual-hez írt kiegészités ISBN 92 64 1 3 1 9 3 0

0382 831 Gemeinsame Körperschaftsdatei / Dalentechnische Bearb.

Deutsches Bibliotheksinslilut Berlin ; |Hrsg. von| Slaats- bibliothek Preussischer Kulturbesitz Berlin. Deutsche Bib- liolhek Frankfurt am Main, Bayerische Staatsbibliothek München. - Wiesbaden : Harrassowitz. 1 9 8 8 - 4 5 1 2 4 . 116.

8 col

A könyv anyaga microcardon

0382 838 Hidrológiai és vizgazdálkodási bibliográfia. 25.. 1987 Magyarország = Bibliography of hydrology and water managemenl. 25., 1987 Hungary / [szerk. Hajas Györgynél : (közr. azl International Council of Scientific Unions. Inter­

national Union of Geodesy and Geophysics International Associalion ol Scientific Hydrology. - Bp.; VGI. 1988 - 304 p ; 2 0 cm

ISSN 0 2 3 7 - 9 0 1 5

0 3 8 2 717 High-level language comouler architeclure / ed. by Veljko M. Milutinovic. - New York etc. : Computer Science Press.

1 989 - XI, 474 p.; 24 cm. - (Advances in VLSI series ; 1.) Bibliogr : lejezetenként

ISBN 0 881 75 132 4

0 3 8 3 1 3 7 INSPEC thesaurus. 1989 / (publ. by] the Institution of Eleclrical Engineers - Old Wohing : IEE. 1989. - V. 518. 56 p.; 31 cm

ISBN 0 8 5 2 9 6 479 X

0382 594 InterpreiiruüSie sistemy programmirovaniá i ih apparatnaa poddrezka. Sbornik trudov ... / [red. A G. Aslanovskij, S. N Baranov] ; [izd.] Akadémia nauk Éslonskoj SSR Instilut kibernetiki. SKB vycislitel'noj tehniki - Tallin : A ESSK.

1988. - 1 29 p.: 22 cm Bibliogr : ogyes cikkek végén

0 3 8 2 807 IPCC 1988 conference record ; On the edge: a Pacific Rim conlerence on professional lechnical communicafion : Seattle. Wash , 5 - 7. Ocl. 1988 / lorg byj IEEE Professio­

nal Communícalion Society ; spons. by the Inslitute of Electrical and Electronics Engineers • New York: IEEE.

1988 - XX, 383 p : 28 cm Bibliogr.; egyes cikkek végén

0 3 8 ? 598 Johnson Matlhey Chemicals

Johnson Matlhey Chemicals Kalalog i Handbuch.

1 9 8 5 / 1 9 8 6 / [publ. by] Johnson Matlhey Chemicals Lld - Köln : JMC, |1987| • 377 p .; 21 cm

0 3 8 2 762 A jövő technológiája és társadalmi összefüggései : Európai regionális szakériöi tanácskozás előadásai alapján Budapesf, 1987 szepl. 9 10 / Irenti. a] Magyar Tudományos Akadémia Jövőkutatási Bizottsága. Jövőku­

tatási Világszövetség ; [szerk Nováky Erzsébet] - Bp.;

SZÉKI. 1 9 8 8 . - 542 p.; 29 cm ISBN 9 6 3 605 112 3

0382 8 5 4 / 1 Lexikon des Bibliothekswesens ' Hrsg. von Horst Kunze und Gotthard Rückl : [Publ.] Bibliographisches Instilut - 2 neubearb. Aufl, - Leipzig : Bibliogr Inst.. 1 9 7 4 - 1975. - 2 d b ; 2 4 cm

1. B d . - 1039 p.

0382 8 5 4 / 2 Lexikon des Bibliothekswesens / Hrsg von Horst Kunze und Gotthard Rückl ; (Publ.] Bibliographisches Instilut. - 2 neubearb. Aufl. - Leipzig : Bibliogr. Inst.. 1 9 7 4 - 1975 - 2 db ; 24 cm

2. 8d - 1975. - p. 1 0 4 4 - 2 1 1 1 .

0382 733 Marketing reklám : Ötnyelvű értelmező szótár ' [íöszerk.

Vigh Béla] ; [közr. a Magyar Reklámszövetség]. - Bp. : Képzőműv K . 1 9 8 8 . - 596 p : 24 cm

0 3 8 2 702 MASLOV. V A - ÓOBUKOV. A S - V' ZELOV. V.

Bolgarsko- russkie terminy po promyslennym robotam i manupulatoram / sost. V A Maslov. A S Cubikov, Vitán V' zelov : [izd ]

Akademiá nauk SSSR. Vsesoüznyj cenfr perevodov naucno- tehníceskoj literatury i dokumentacii. - Moskva l e t e l : VCP [etc.]. 1988 - 147 p.; 2 0 c m

- (Tetradi novyh terminov. ISSN 0 1 3 1 - 7 0 8 3 . 1 24.)

0 3 8 2 601 Malériel de conlrols, mesure. essais : Oui tabrique, fournit quoi - 7. ed. - Paris ; Oualité. 1988 - 162p.; 2 3 c m

E 4 0 3 0 / 1 9 8 8 - 89 MATHIS. C.

Installationsplanung mit einem wissensbasierten System / Christoph Mathis. - Düsseldorf : VDI-Verl . 1988. - VI, 175 p : 2 1 cm

Bibliogr.: p. 1 7 2 - 1 75.

Megjelent a Forstschritt-Berichte VDI Reihe 4.. Bauinge- nieurwesen. ISSN 01 78-951 1 ; no. 89. 11 988)-ban

ISBN 3 18 148904 2

(4)

0 3 8 2 8 5 5 / 1 Meyers kleines Lexikon / (Red. Leit. Heinz Göschel] ; [Publ.] Bibliographisches Institui. - 10. völl. neubearb. Aufl.

- Leipzig : Bibliogr. Inst., 1 9 6 7 - 1968. - 3 db; 24 cm 1. Bd.. A - Glóbus. - 884 p.. [14] térk . [40] t

0 3 8 2 8 5 5 / 2 Meyers kleines Lexikon / (Red. Leit. Heinz Göschel] ; (Publ.) Bibliographisches Inslilul. - 10 völl neubearb. Aufl.

- Leipzig : Bibliogr. Inst., 1967 1968 - 3 db; 24 cm 2 B d . G l o c k e - Pallas. - 8 9 0 p.. [8| térk.. 136] t.

0 3 8 2 8 5 5 / 3 Meyers kleines Lexikon / (Red. Leit. Heinz Göschel] ; (Publ ] Bibliographisches Institut. - 10. völl. neubearb Aufl.

- Leipzig : Bibliogr Inst., 1967 - 1968. - 3 db; 24 cm 3 Bd .Palién - Z - 1968. - 906 p.. [10) térk.. [44] t.

0 3 8 2 707 MIL'GRAM. V. D.

A n g l o - russkie terminy po kiologii / sost V. D. Mil'gram ; [izd.) Akadémia nauk SSSR. VsesoÚznyj centr perevodov nauCno-tehniceskoj liíeratury i dokumentacii - Moskva : VCP. 1988. - 69 p : 21 cm. - (Tetradi novyh terminov. ISSN 0131 -7083 ; 131.1

E 7 8 2 0 / 1 9 8 8 - 89 MORYK. A.

Klasyfikacja patentowa jako jezyk wyszukiwawczy w infor- mac]i techniczne] / Alina Moryk ; (wyd ] Centrum Informacji Naukowej. Technicznej i Ekonomicznej. - Warszawa : CINTE, 1988. - 76 p ; 24 cm

Bibliogr.: p. 7 5 - 76.

Megjelent a SINTO - Materialy Metodyczne. ISSN 0 2 0 8 - 7 8 2 0 ; no. 38. (19881-ban.

0382 640 MURRAY W H - PAPPAS, C. H.

8 0 3 8 6 / 8 0 2 8 6 assembly language programming (magyar]

A 8 0 3 8 6 / 8 0 2 8 6 - o s processzor assembly nyelvű progra­

mozása / William H. Murray III. Chris H. Pappas : (m. kiad.

szerk. Stankovics János]. - Bp : Novotrade, 1 988 - 409 p.;

24 cm

ISBN 963 02 5 5 5 8 8

0 3 8 3 079

"Műszaki fejlesztés - innováció, vállalkozás" : III országos műszaki fejlesztési konferencia tanulmánykötete : Györ.

1988. aug. 2 5 - 27. / [rend. a) Szervezési és Vezetési tudományos Társaság. "Műszaki Fejlesztés Gyorsitása"

Munkabizottság ; szerk. Döri Tibor, Erdösi Gyula, Pakucs János. - Bp. : SZVT. 1988. - 377 p. ; 21 cm

ISBN 9 6 3 8 4 2 3 60 9

0 3 8 2 841 NAGY Imre, V - KERTAI AndPr

Vízgazdálkodás / V. Nagy Imre, Kertai Andor. - Bp.; Akad.

K „ 1988. - 516 p.; 21 cm. - (Műszaki értelmező szótár.

ISSN 0541 - 4 4 9 0 ; 6 7 - 68.)

Angol, francia, német és orosz nyelvű szószedettel ISBN 9 6 3 05 4 9 4 2 5

0 3 8 2 763 Nagy világatlasz / (föszerk. Dudar Tibori ; [ill, Chabada Gyuláné és mások] ; [közr a] Kartográfiai Vállalat. - 4. kiad - B p . : Kartogr. V., 1988. - 423 p.; ill. térk ; 34 cm

ISBN 9 6 3 351 373 1

0 3 8 3 0 0 4 Naucno-tehniceskij potenciál : Struktúra, dinamika, éffek- tivnost / [otv. red. V. E. Tonkal, G. M. Dobrov). - Kiev : Naukova dumka, 1988. - 346 p.; 21 cm

Bibliogr.: p 3 3 9 - [345.]

ISBN 5 12 001 156 X

0 3 8 3 030 A nyugat-európai országok K+ F rendszere és együttműkö­

dési törekvései, illetve a Koreai Köztársaság tudományos és technológiapolitikája / [lel. szerk. Rozgonyi Attila) ; (közr.

az) OMIKK Műszaki Információs Iroda. - Bp. : OMIKK.

1 989. - 95 p ; 28 cm

0 3 8 2 792 PÁL Z s u z s a n n a - RÉVBÍRÓ Tamás

Hetedhét Commodore - Plus/4 / Pál Zsuzsanna. Révbíró Tamás. - 2. kiad. - Bp. : Novotrade, 1988. - 144 p ; 2 3 cm ISSN 0 2 3 7 - 3 0 4 1

ISBN 963 02 4 3 5 5 5

0 3 8 3 0 0 6 PIRKÓ József

Turbo Pascal kezdőknek - haladóknak 4.0 verzióig / Pirkó József; [közr. az] LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szol­

gálat. - B p . : LSI ATSz, 1 9 8 9 . - 245 p.: 24 cm Bibliogr.: p. 2 4 4 - 245

ISBN 9 6 3 592 862 9

0 3 8 2 663 PONGOR György

PASCAL programozás és algoritmusok / Pongor György. - Bp.: Novotrade, 1988. - 4 4 0 p . 1 28 cm

Borítólapon a cim: Szabványos PASCAL programozás és algoritmusok

Bibliogr.: p. 4 2 9 - 4 3 3 . ISBN 9 6 3 02 5897 8

0 3 8 2 703 PRAOTCEV, S. V.

Á p o n s k o - russkie terminy po zaSite sel'skohozajslvennyh rastenij / sost. S. V. Praolcev ; [izd ] Akadémia nauk SSSR.

VsesoQznyj centr perevodov nauCno-tehniöeskoj literatury i dokumentacii. - Moskva : VCP. 1988. - 9 9 p.; 21 cm. - (Tel- radi novyh terminov. ISSN 0131 - 7 0 8 3 ; 1 25.)

0 3 8 2 728 Programmodulok / szerk. Révész István ; [közr. az Országos Pedagógiai Intézet. VORKER). - Bp. : OPI. 1988. - 78. p. : 24 cm

Bibliogr.; 78 p.

ISBN 963 682 160 7 (Összkiad.) ISBN 963 682 163 1

0 3 8 2 704 REZINKOV, G. B.

A n g l o - russkie terminy po antennám i volnovodam / sosl.

Rezinkov, G. B. ; izd. Akadémia nauk SSSR. Vsesoüzny) centr perevodov nauCno-tehniceskoj literatury t űokumen­

tacii. - Moskva ; VCP, 1 9 8 8 . - 7 1 p. ; 21 cm. - (Tetradi novyh terminov. ISSN 0 1 3 1 - 7 0 8 3 ; 1 26.)

E 7 8 2 0 / 1 9 8 8 - 3 7 SCIBOR. E.

Analiza porównawcza zakreséw temalycznych systemów dziedzinowo-galeziowych oraz planu specjalizacji zbiorów bibliotecznych

(5)

Új könyvbeszerzések

Eugeniusz Scibor ; [wyd.l Centrum Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej. - Warszawa : CINTE. 1988. - 79 p.; 24 cm

Bibliogr.: 49. p.

Megjeleni a SINTO - Malerialy Metodyczne, ISSN 0 2 0 8 - 7 8 2 0 ; no. 37 (1988)-ban.

0 3 8 3 082 Sorskérdéseink : Tanulmányok / (szerk. Csaté Éva és Szentrgyörgyi Zsuzsa). - Bp. : Akad. K.. 1989. - 181 p. ; 25 cm

Bibliogr.: egyes cikkek végén és lábjegyzetként ISBN 963 05 5393 7

0 3 8 2 878 Szakértő rendszerek '88. Ismeretalapú információfeldol­

gozás Magyarországon / szerk. Gábor András ; [közr. a!

Számítástechnika-alkalmazási Vállalat - Bp. - Számaik, 1988. - 500 p. ; 23 cm

Bibliogr.: egyes cikkek végén ISBN 963 5 5 3 136 2

0 3 8 2 759 TORDAI Attila

VAX BASIC programozási segédlet / Tordai Attila ; [közr.

az) LSI Alkalmazástechnikai Tanácsadó Szolgálat. - Bp. : LSI ATSz. 1989. - 1 28 p. ; 2 4 c m

Bibliogr.: 127 p ISBN 963 592 895 5

0 3 8 2 813 Tudományos kutatás és fejlesztés, 1987 / [összeáll. Pártos Judit. Dobiné Szalhmáry Katalin. Szenes Istvánné) ; (közr a) Központi Statisztikai Hivatal. - Bp. : SKV. 1 9 8 9 . - 204 p.;

29 cm

ISSN 0 2 3 0 - 7 3 5 9

0 3 8 2 706 ÜSUFOVIC. L. B.

A n g l o - russkie terminy po vycislitel'noj tehnike i program- mirovaniü / sost. L. B. Üsufovic ; (izd.] Akadémia nauk SSSR.

Vsesoüznyj centr perevodov nauCno-tehniceskoj literatury i dokumentacii. - Moskva ; VCP. 1988. - 83 p. : 21 cm. - (Tet­

radi novyh terminov, ISSN 0131 -7083 : 130 I

0 3 8 2 8 6 8 / 1 Verzeichnis lieferbarer Bücher 8 8 / 8 9 : Bücherverzeichnis im Autorenalphabel kumuliert mit Titel- und Stichwortregis- ter mit Verweisung auf den Autor. - Frankfurt a. M. [etc] : Buchhándler-Vereinigung [ e t c ] : 1 988. - 5 db : 30 cm Cim és bevezető angol nyelven is

ISBN 3 7657 1476 3 1 Bd . [A-Ehn], - 2 1 2 8 p.

0 3 8 2 8 6 8 / 2 Verzeichnis lieferbarer Bücher 8 8 / 8 9 : Bücherverzeichnis im Autorenalphabel kumuliert mit Titel- und Stichwortregis- ler mit Verweisung auf den Autor. - Frankfurt a M [ele] : Buchhándler-Vereinigung (etc ] : 1988. - 5 db ; 30 cm Cim és bevezető angol nyelven is

ISBN 3 7657 1 476 3

2. Bd.,[Ehn-ltg).-p.2129 4256.

0 3 8 2 8 6 8 / 3 Verzeichnis lielerbarer Bücher 8 8 / 8 9 : Bücherverzeichnis im Autorenalphabel kumuliert mit Titel- und Stichwortregis- ter mit Verweisung auf den Autor. - Frankfurt a M [etc] : Buchhándler-Vereinigung [etc) : 1988 - 5 db : 30 cm Cim és bevezető angol nyelven is

ISBN 3 7657 1476 3

3. Bd., Illg-Müll. - p. 4257 6 3 6 8

0 3 8 2 868 4 Verzeichnis lieferbarer Bücher 8 8 / 8 9 : Bücherverzeichnis im Autorenalphabel kumuliert mit Titel- und Slichwortregis- ter mit Verweisung auf den Autor. - Frankfurt a M. [etc] : Buchhándler-Vereinigung (etc ] : 1988 - 5 db : 30 cm Cim és bevezető angol nyelven is

ISBN 3 7657 1476 3

4. Bd.. (MÜI-SUl. - p. 6 3 6 9 - 8496

0 3 8 2 B68/5 Verzeichnis lieferbarer Bücher 88''89 : Bücherverzeichnis im Autorenalphabel kumuliert mit Titel- und Stichwortregis- ter mit Verweisung auf den Autor - Frankfurt a. M. [etc] : Buchhándler-Vereinigung [etc] : 1988 - 5 db : 30 cm Cim és bevezető angol nyelven is

ISBN 3 7657 1 4 7 6 3

5 Bd.. [Sit-Z] - [8192] ism.oldalsz

0 3 8 3 0 9 6 WHITE.G.D.

The audio dictionary / Glenn D White. - Seattle, [Wash.

e t c ] : Univ. of Washington Press. 1987. - X. 291 p. : 23 cm Bibliogr.: p 2 8 5 - 2 9 1 .

ISBN 0 295 9 6 5 2 7 4 ISBN 0 295 9 6 5 2 8 2 (pbk.)

0 3 8 3 1 3 2 ZIMANYI Magdolna- KÁLMÁN László- FADGYASTibor A LISP programozási nyelv / Zimányi Magdolna. Kálmán László. Fadgyas Tibor. - Bp. ; Műszaki Kvk.. 1989. - 428 p. : 24 cm

Bibliogr.: p. [ 4 2 1 ] - 424.

ISBN 9 6 3 10 8 1 8 3 4

Összeállította: Czippán Ida

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :