A 2005. ÉVI PERJÉS GÉZA-DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

16  Letöltés (0)

Teljes szövegt

(1)

BIBLIOGRÁFIA

A HADTÖRTÉNETI KÖNYVTÁR ÁLTAL 1998 ÉS 2004 KÖZÖTT AUKCIÓN VÁSÁROLT KÖNYVEK JEGYZÉKE

1850-ig kiadott könyvek

Schrot, Martin: Wappenbuch des Heiligen Römischen Reichs und allgemainer Christenheit in Europa, insbesonderheit des Teutschen Keyserthumbs. München, 1581. (7.797) De Brieven van den Heere van Praisacc... Amsterdam, 1634. (7.802)

Illustres cardinales Armandus de Richelieu et Mazarinus, Regum Franciáé Ludd. XIII., et XIV.

... ab anno 1624... Würzburg, 1662. (7.799)

Chiarello, Giovanni Battista: História degľ avenimenti delľ ármi imperiáli contro a' ribelli, et ottomani... Venetia, 1687. (7.796)

Leclerc, Jean: Histoire Emerich Comte de Tekeli, ou Memories pour servire a sa vie.. .Cologne, 1693. (7.793)

Artanville, ď: Memories pour servir a l'histoire du Prince Eugene de Savoie. La Haye, 1710.

(7.789)

Schutzbreth de Schutzwerth, Ernestus Nobertus: Cogitationes Ex monitu apostolico Militarem in Modum Armatae... Praga, 1730. (7.800)

Gatterer, Johann Christoph: Abriss der Heraldik oder Wappenkunde zum Nuzen der studierenden Jugend... Nürnberg, 1774. (7.798)

Kurze Gesichte der Kriege zwischen dem Haus Oesterreich und der Ottomanischen Pforte vom Jahre 1529 bis auf des Jahr 1739. Wien, 1788. (7.792)

Ugróczy Ferenc: Zentai ütközet. Szeged, 1816. (7.794)

Magda Pál: Magyarországnak és a' határ őrző katonaság vidékinek legújabb statistikai és geográ- phiai leírása. Pest, 1819. (7.085)

Pichler, Karoline: Buda várának visszavétele. 1-2 kötet. Pest, 1829. (67.405) Gorove László: A német vitézi rend leábrázolása. Pest, 1830. (67.368)

[Balásfi Tamás:] Magyar országnak Betlen Gábor támadásakori ál lapotjárói, egy azon idejű, hazája szerető, igaz magyar embernek tanátslása. Pozsony, 1838. (68.214)

Wesselényi Miklós: Szózat a magyar és szláv nemzetség ügyében. Lipcse, 1843. (67.914) Emlény a pesti magyar polgárőrhad zaszloszentelése ünnepélyére, mely Rákos mezején az 1844-

d. év aug. hó 15. nemzeti alakban ment véghez. Pest, 1844. (67.932) Erdély nagyfejedelemség tiszti névtára 1848. évre. Kolozsvár, 1848. (73.727)

HK 117. (2004)3. 1093-1097.

(2)

1094 Bibliografia 1850 után kiadott könyvek

Toldy Ferenc; Pray György: Series chronologica palatinorum Ungariae e diplomatibus collecta cum praevio commentariolo de veteri palatinatus provincia. Buda, 1863. (107.464) Iványi Béla: Adalékok régi országgyűléseink Rákos nevéhez. Szeged, 1935. (69.180) Lakner Sarolta: Az erdélyi fejedelmek választási feltételei. Debrecen, 1927. (67.912) Berkó István: A magyar huszárság története. Budapest, 1918. (67.367)

Mohi Adolf: Lövő története. Győr, 1930. (68.842) Kalmár János: Zrínyi fegyverek. Pécs, 1965. (69.212)

Temesváry Ferenc: Fejedelmi és főúri díszfegyverek. Budapest, 1963. (69.211) Temesváry Ferenc: „Midas csináltatta aranyos szerszámját". Kaposvár, 1969. (69.210) Temesváry Ferenc: Művészi fegyverek. Sárvár, 1971. (69.209)

A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve. 1973. Budapest, 1980. (66.807)

Szemelvények a magyar történelem latin nyelvű kútfőiből. Összeáll, és kiad. Eperjessy Kálmán, Juhász László. Budapest, 1935. (68.566)

Sebestyén Károly, Cs.: Szeged középkori vára. Szeged, 1928. (67.371)

Ortvay Tivadar: A horvát-slavón-magyar határőrvidék kifejlődésének logikája... Temesvár, 1871.(69.391)

Buda expugnata, 1686; Európa et Hungária, 1683-1718. A török kiűzésének levéltári forrásai.

Szerk. Bariska István, Haraszti György, Varga J. János. Budapest, 1986. (73.715) Réthly Antal: Időjárási események és elemi csapások 1701—1800-ig. Budapest, 1970. (69.183) Rákóczi-tanulmányok. Szerk. Köpeczi Béla, Hopp Lajos, R. Várkonyi Agnes Budapest, 1980.

(68.844)

Zákonyi Ferenc; Lipták Gábor: Veszprém megye a szabadságküzdelmekben. Veszprém, 1957.

(66.806)

Rákóczi szabadságharc, 1848-1849

Petrichevich György: A Katonai Mária Terézia Rend helyes közjogi és történelmi megvilágítás­

ban. Budapest, 1933. (67.370)

Iványi Béla: Báró Máriássy András táborszernagy, a Mária Terézia Rend lovagja, 1757-1846.

Pécs., 1937. (68.510)

Vaszary Kolos: Adatok az 1825-ki országgyűlés történetéhez. Győr, 1883. (73.726)

Szabó László, bártfai: Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez 1818-1860. Budapest, 1943. (107.507)

Perényi József: Szemerei Szemere Miklós életrajza. Sátoraljaújhely, 1897. (107.341)

HK 117. (2004) 3.

(3)

Bibliografia 1095

Wesselényi Miklós hűtlenségi bűnpere. Történeti bevezetéssel. Sajtó alá rend. Jakab Elek.

Kolozsvár, 1876. (107.342)

Bourgin, Georges; Terrier, Max: Az 1848-as francia forradalmi megmozdulások. Képes album.

[S. 1.] 1948. (107.343)

Sánta Béla: Az 1848-49-iki szabadságharc rövid története. Nagykörös, 1878. (73.830)

Ungarn's Fall. Ein Beitrag zum Verständnisse der ungarischen Geschichte aus den Jahren 1848 und 1849. Köln, 1851.(7.795)

Kossuth summárium. Az ember, a gondolkodó, a politikus. Szerk. Bátor István. Budapest, 1948.

(66.805)

Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Budapest, 1928. (69.208) Hám János szatmári püspök és kinevezett prímás emlékiratai 1848-49-ből. Budapest, 1928. (68.841) Fekete Péter, H: Hajdúböszörmény részvétele a szabadságharcban. Hajdúböszörmény, 1948. (66.803) Tilles János: Mozgalmas napok Selmecbányán 1848-ban, szabadságharcunk kitörésekor.

Budapest, 1930. (73.510)

Trsko János: Naplótöredékek és feljegyzések az 1848-49-iki szabadságharczról. Nagytapolcsany, 1901.(73.831)

Varga Zoltán: Debrecen az orosz megszállás alatt. Sárospatak, 1930. (69.181)

Kovách Ernő; Galsai: Aradvár és Aradváros ostroma 1848-49-ben. Galsai Kovách Ernő 1848/49-iki honvédőrnagy naplója. Arad, 1911. (107.340)

Farkas Ernőd: Az 1848-49-iki szabadságharc anekdotakincse. Budapest, 1911. (66.804) A 48/49-iki agg honvédek menedékházának emlékkönyve. Budapest, 1902. (107.506)

[Skene, James Henry:] The Danubian Principalities, the Frontier Lands of the Christian and the Turk. London, 1854. (68.845)

Türr István: A keleti kérdés. Budapest, 1878. (73.511) Baker, James: Die Türken in Europa. Stuttgart, 1878. (67.886) Roncsik Jenő: Gróf Széchényi Ödön. Debrecen, 1938. (67.934)

Thirring Gusztávné Waisbecker Irén: Dr. Waisbecker Antal élete és a magyarországi Waisbecker család története. Sopron, 1935. (69.182)

Hangay Oktáv: Harc a magyarságért. Az Alldeutsch Szövetség. Kolozsvár, 1903. (67.369) Pellergini Albert: Hannover-huszárok. Budapest, 1912. (65.806)

A hajmáskéri csász. és királyi Tüzérségi Lövőiskola ismertetése. Bp. ca. 1911. (68.509) Eöttevényi Nagy Olivér: Bosnyák földön. Magyaróvár, 1911. (68.568)

HK 117. (2004)3.

(4)

1096 Bibliográfia

Ibrányi Alice: Háborús emlékek. Miskolc, 1913. (67.887) A Magyar Vöröskereszt bulgáriai missziója, 1912-1913.

Vahotlmre: Honvédek könyve. Új folyam. 1. füzet. Pest, 1867. (107.347)

Bató József: Im Krieg gegen Russland 1914-1915. 23 Originalradierungen. Wien, 1916. (107.465) Irinyi Jenő: Délszláv harctereken. Harctéri feljegyzések. Budapest, 1917. (73.832)

Móricz Pál: A fergetegből. Magyar rajzok. Budapest, 1917. (68.736) Bródy Miksa: Kaszárnya és harctér. Budapest, 1916. (68.487)

Kirschenhauter Ferenc: A háború vakjai. Háborúban megvakult katonák oktatása és jövője statisztikai adatokkal. Budapest, 1916. (69.281)

IgaliBéla: Egy műegyetemi zászlóalj naplója, 1919-1921. Budapest, 1942. (69.179) Stromfeld Aurél: Készül az új háború! Budapest, 1928. (69.037)

Havranek János: Tanácsadó a csendőr magán életéhez. Székesfehérvár, 1926. (68. 323) Herold Gyula Béla: Tábori csendőrök. Budapest, 1933. (69.069)

Szirmai Rezső: Mussolini, Kemal, Sztálin és a többiek. Budapest, 1935. (69.036) Jász Dezső: Titkos háború a Spanyol Köztársaság ellen. Budapest, 1971. (68.565)

Davis, Brian L.: Uniformen und Abzeichen des deutschen Heeres 1933-1945. Stuttgart, 1973.

(107.411)

Wehrt, Rudolf van: így kezdődött: A második világháború előzményei. Budapest, [1940.]

(68.573)

Heiss, Friedrich: Der Sieg im Osten. Ein Bericht vom Kampf des deutschen Voksheeres in Polen.

Berlin, 1940. (68.977)

Cornille, René Vincent Leon: A második európai arcvonal - a levegőben. Német-angol légiháború 1941. június 22-től. Budapest, 1942. (69.035)

Walter Tibor: A repülő ember. Budapest, 1942. (69.205) Sebesfi László: Repülő hősök. Budapest, 1942. (67.913)

Jánosy István: Vitéz Horthy István, a repülő. Budapest, 1942. (68.846)

Sorakozzál a front védelmére. Világnézeti tanulmányok. 1. kötet. Budapest, 1942. (68.213) Leventeifjúságunk hazánk jövője. Budapest, 1943. (107.513)

M. kir. „Gábor Áron" Honvéd Tüzérségi Hadapródiskola emlékkönyve. Összeáll. Miklós József Nagyvárad, [1943.] (107.681)

Orbók Attila: Erdély és a visszatért keleti részek. Budapest, 1941. (68.843)

HK 117. (2004) 3.

(5)

Bibliográfia 1097 Sztálin marsallnak, az Állami Honvédelmi Bizottság elnökének beszéde... 1944 november 6-án;

A hadsereg főparancsnokának 220. sz. napiparancsa 1944 november 7-én [S. 1.], 1944.

(68.847)

Geleji Dezső: Magyarország 1944-ben. Történelmi riportsorozat Magyarország tragédiájának kulisszatitkaiból. Budapest, 1945. (67.933)

Kolozsvári András: M. Kir. X. Kmsz. Zászlóalj 110/8 tábori munkásszázad emlékkönyve.

Nagyvárad, 1943. (68.508)

Király Pál: Egy ítélet és ami mögötte van: A 101/31 és a 101/33 tábori munkásszázadok története.

Budapest, 1947. (68.567)

A Magyar Államrendőrség tiszti tájékoztató tanfolyamainak tankönyve. Budapest, 1946.

(69.206)

Szabályzatok

Horváth Károly, mérai: A nemzeti őrsereg szolgálati rendszabályai. Pest, 1848. (Sz 17.440) Der Vorposten-Dienst in Auszügen mit Fragen und Antworten.. .für die... Escadron-Schulen im

k. u. k. Graf Haller 12ten Husaren-Regiment. Pest 1859. (Sz 17.439)

Bestimmungen für die Bekämpfung feindlicher Luftfahrzeuge durch die Truppe. Wien, 1916.

(Sz 17.462)

Németh József: Csehszlovák harcszabályzat fontosabb fejezetei. Budapest, ca. 1930. (Sz 17.237) Cserkész ruházati szabályzat. Budapest, 1937. (Sz 17.463)

Összeállította: Szántó Boriszné

HK 117. (2004)3.

(6)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A 2005. ÉVI PERJÉS GÉZA-DÍJ ADOMÁNYOZÁSÁRA

A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány Kuratóriu­

ma a korábbi évek gyakorlatának megfelelően 2005-ben is át kívánja nyújtani a Perjés Géza-díjat, a Ballá Gábor szobrászművész által ké­

szített emlékérmet és a díjjal járó publikációs támogatást. Ezért pá­

lyázatot hirdet a díj odaítélését elősegítő, a történész szakma ismert személyiségei által benyújtandó ajánlásokra.

Az ajánlások olyan fiatal, 40 év alatti, a magyar, vagy egyetemes hadtörténelemmel foglalkozó fiatal történészek támogatása érdeké­

ben nyújthatók be, akik az ajánlás benyújtásának pillanatában még nem töltötték be 40. életévüket, elérték a kandidátusi, vagy a PhD fo­

kozatot, és olyan munkássággal, legalább egy monografikus alkotás­

sal már rendelkeznek, ami igazolhatja tehetségüket. Kérjük, hogy az ajánlásokhoz mellékeljék a támogatott jelölt szakmai életrajzát, pub­

likációs listáját, a legjobbnak ítélt tanulmányokat és monográfiákat is. Indokolt esetben még kéziratban lévő művel is lehet pályázni. A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy a díjat csak az elvárható színvonalú pályázatok beérkezése esetén adja ki.

Dr. Urban Aladár,

az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Határidő: 2005. május 21.

Cím:

A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány Kuratóriuma, Dr. Veszprémy László titkár. Budapest, 1014, Kapisztrán tér 2-4.

(7)

TARTALOM

A HOLOKAUSZT 60. ÉVFORDULÓJÁRA SZITA SZABOLCS

KARSAI LÁSZLÓ KIS GERGŐ BARNABÁS - SZABÓ PÉTER MOLNÁR JUDIT RÁCZ ANDRÁS

DOMBRADY LORÁND

A munkaszolgálat Magyarországon, 1939-1945 817 A végzetes esztendő: 1942 a magyar diplomaták

jelentéseiben 859 Munkaszolgálatosok a Donnál. „A 105/11. tábori munkás­

század igaz és valóságos története 1942 októberétől

1943 januárjáig." Forrásközlés 887 A magyar királyi csendőrség és a holokauszt - 927

Auschwitz-Birkenau bombázásának katonai lehetőségei 947 TANULMÁNYOK

Akiről nem beszélünk: Werth Henrik. II. rész 989 SZEMLE

ZOMBORI ISTVÁN (SZERK.)

CZIGÁNY ISTVÁN

POOR JÁNOS

REINHARD NACHTIGAL WOJCIECH STELA RUPRECHT ANTAL

* * H=

NICOLAUS ROCKBERGER

Közép-Európa harca a török ellen a 16. század első felében

(Bagi Zoltán) 1053 Reform vagy kudarc? Kísérletek a magyarországi katonaság

beillesztésére a Habsburg Birodalom haderejébe, 1600-1700

(Domokos György) 1056 Adók, katonák, országgyűlések 1796-1811/12. A nemesi fel­

kelések gazdasági és társadalmi hátteréhez

(Miskolczy Ambrus) 1060 Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegsgefan­

genen (1914-1918). (Balia Tibor) 1066 Polskié odznaki honorwe i pamiatkové 1914-1918,

1918-1921 (Pandula Attila) 1067 Magyar önkéntesek a Téli Háborúban (Balia Tibor) 1068

A Hadtörténeti Múzeum Értesítője 6. Acta Musei Militaris

in Hungária (Pászti László) 1070 Det nya Europa. Centraleuropeisk och baltisk história

och politik (Zachar József) — — 1072

VARGYAI GYULA LEBOVITS IMRE SZOLECZKY EMESE

KRONIKA

Galántai József (1926-2004)| 1075 120 éve született nagybaczoni Nagy Vilmos vezérezredes,

honvédelmi miniszter 1076 Auschwitz-Birkenau, az emlék- és kiállítóhely 1088

BIBLIOGRAFIA

A Hadtörténeti Könyvtár által 1998 és 2004 között aukció­

kon vásárolt könyvek jegyzéke (Szántó Boriszné) 1093

HK 117. (2004)3.

(8)

1100

CONTENTS

ON THE 60TH ANNIVERSARY OF THE HOLOCAUST SZABOLCS SZITA

LÁSZLÓ KARSAI GERGŐ BARNABÁS KIS - PÉTER SZABÓ JUDIT MOLNÁR ANDRÁS RÁCZ

Forced Labour Service in Hungary, 1939-1945 817 A Fateful Year - 1942 in the Reports of Hungarian Diplomats 859

Forced Labour Service at the Don River. „The True and Real Story of the 105/11 Field Labour Company from

October 1942 to January 1943." A Source Publication 887 The Royal Hungarian Gendarmerie and the Holocaust 927 The Military Possibilities of Bombing Auschwitz-Birkenau— 947 STUDIES

LORÁND DOMBRADY Whom We Do Not Mention - Henrik Werth. Part II 989 REVIEW

ISTVÁN ZOMBORI (ED.) ISTVÁN CZIGÁNY

JÁNOS POOR

REINHARD NACHTIGAL WOJCIECH STELA ANTAL RUPRECHT

* * * NICOLAUS ROCKBERGER

Central Europe's Struggle with the Ottomans in the First

Half of the 16th Century {Zoltán Bagi) 1053 Reform or Failure? Attempts at Integrating the Hungarian

Military with the Armed Force of the Habsburg Empire,

1600-1700 {György Domokos) 1056 Taxes, Soldiers, Parliaments 1796-1811/12. The Economic

and Social Background to Insurrection {Ambrus Miskolczý)--1060 Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegs­

gefangenen (1914-1918) {Tibor Ballá) 1066 Polskié odznaki honorwe i pamiatkové 1914-1918,

1918-1921 {Attila Pandulä) 1067 Hungarian Volunteers in the Winter War {Tibor Balia) 1068

The Yearbook of the Military History Museum Vol. 6 -

Acta Musei Militaris in Hungária {László Pászti) 1070 Det nya Europa. Centraleuropeisk och baltisk história

och politik {József Zachar) 1072 CHRONICLE

GYULA VARGYAI IMRE LEBOVITS EMESE SZOLECZKY

József Galántai (1926-2004) 1075 Born 120 Years Ago - Minister of Defence General

Vilmos Nagybaczoni Nagy 1076 Auschwitz-Birkenau, the Memorial Place and

Exhibition Centre 1088 BIBLIOGRAPHY

An Inventory of Books Obtained at Auctions by the Military History Library between 1998 and 2004 {Györgyi Szántó)—1093

HK 117. (2004)3.

(9)

1101

TABLE DES MATIERES

AU 60ÈME ANNIVERSAIRE DE L'HOLOCAUSTE

SZABOLCS SZITA Le service du travail en Hongrie, 1939-1945 817 LÁSZLÓ KARSAI L'année fatidique: 1942 dans les rapports

des diplomates hongrois 859 GERGŐ BARNABÁS KIS - Requis du travail au Don. „La vraie histoire de la compagnie

- PÉTER SZABÓ de requis de campagne 105/11 d'octobre 1942 au janvier 1943."

Publication de source 887 JUDIT MOLNÁR La gendarmerie royale hongroise et l'holocauste 927

ANDRÁS RÁCZ Les potentialités militaires du bombardement

d'Auschwitz-Birkenau 947 ETUDES

LÓRÁND DOMBRÁDY Celui dont on ne parle pas : Henrik Werth. 2e partie 989 REVUE

ISTVÁN ZOMBORI (ED.) ISTVÁN CZIGÁNY

JÁNOS POOR

REINHARD NACHTIGAL WOJCIECH STELA ANTAL RUPRECHT

* * * NICOLAUS ROCKBERGER

La lutte de l'Europe centrale contre les Turcs dans la première partie du 16e siècle {Zoltán Bagi)

Réforme ou échec? Tentatives pour intégrer l'armée hong- roise dans l'armée de l'Empire des Habsbourg, 1600-1700 {György Domokos)

Taxes, soldats, diètes, 1796-1811/12. Quelques éclaircisse- ments sur l'arrière plan économique et social des insurrec- tions de la noblesse {Ambras Miskolczy)

Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegs- gefangenen (1914-1918) {Tibor Balia)

Polskié odznaki honorwe i pamiatkové 1914-1918, 1918-1921 {Attila Pandula)

Des volontaires hongrois dans la Guerre d'Hiver {Tibor Ballá)

Bulletin du Musée d'Histoire militaire,

6e Acta Musei Militaris in Hungária {László Pászti) Det nya Europa. Centraleuropeisk och baltisk história och politik {József Zachar)

1053

1056

1060 1066 1067 1068 1070 1072

GYULA VARGYAI IMRE LEBOVITS EMESE SZOLECZKY

CHRONIQUE

József Galántai (1926-2004) 1075 Au 120e anniversaire de la naissance de Vilmos Nagy de

Nagybaczon, colonel général et ministre de la défense 1076 Auschwitz-Birkenau, un lieu de mémoire et d'exposition 1088 BIBLIOGRAPHIE

Liste des livres achetés aux ventes aux enchères par la Biblio- thèque d'Histoire militaire entre 1998 et 2004 {Györgyi Szántó)-1093

H K 117. (2004)3.

(10)

1102

INHALT

ZUM 60. JAHRESTAG DES HOLOCAUSTS

SZABOLCS SZITA Der Arbeitsdienst in Ungarn, 1939-1945 817 LÁSZLÓ KARSAI Das schicksalhafte Jahr - 1942 in den Berichten

der ungarischen Diplomaten 859 GERGŐ BARNABÁS KIS - Arbeitsdienstler am Don. „Die wahre und wirkliche Ge-

- PÉTER SZABÓ schichte der Feld-Arbeitskompanie 105/11 vom Oktober 1942

bis zum Januar 1943." Quellenpublikation 887 JUDIT MOLNÁR Die ungarische königliche Gendarmerie und der Holocaust— 927

ANDRÁS RÁCZ Die militärischen Möglichkeiten der Bombardierung

von Auschwitz-Birkenau 947 STUDIEN

LÓRÁND DOMBRÁDY Einer, über den man nicht spricht: Henrik Werth. Teil 2 989 RUNDSCHAU

ISTVÁN ZOMBORI (HRSG.) Der Kampf Mitteleuropas gegen die Türken

in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts (Zoltán Bagi) 1053 Reform oder Fiasko? Eingliederungsversuche des ungari­

schen Soldatentums in die Streitmacht des Habsburger­

reiches, 1600-1700 (György Domokos) 1056 Steuern, Soldaten, Landtage 1796 - 1811/12. Zum wirtschaft­

lichen und gesellschaftlichen Hintergrund der adeligen

Insurrektionen. (Ambrus Miskolczy) 1060 REINHARD NACHTIGAL Russland und seine österreichisch-ungarischen Kriegs­

gefangenen (1914- 1918). (Tibor Bulla) 1066 WOJCIECH STELA Polskié odznaki honorwe i pamitkove 1914-1918,

1918-1921 (Attila Pandula) 1067 ANTAL RUPRECHT Ungarische Freiwillige im Winterkrieg (Tibor Balia) 1068

* * * Anzeiger des Museums für Militärgeschichte

6. Acta Musei Militaris in Hungária (László Pászti) 1070 NICOLAUS ROCKBERGER Det nya Europa. Centraleuropeisk och baltisk história

och politik (József Zachar) 1072 ISTVÁN CZIGANY

JANOS POOR

CHRONIK GYULA VARGYAI

IMRE LEBOVITS EMESE SZOLECZKY

József Galántai (1926-2004)| 1075 Generaloberst und Minister für Landesverteidigung Vilmos

Nagy von Nagybaczon wurde vor 120 Jahren geboren 1076 Auschwitz-Birkenau, die Gedenk- und Ausstellungsstätte —1088 BIBLIOGRAPHIE

Verzeichnis der Bücher, die von der Bibliothek für Militär­

geschichte zwischen 1998 und 2004 bei Auktionen

erworben wurden (Györgyi Szántó) 1093

HK 117. (2004) 3.

(11)

1103

САБОЛЬЧ СИТА ЛАСЛО КАРШАИ ГЕРГЕ БАРНАБАШ КИШ -ПЕТЕР САБО

ЮДИТ МОЛЬНАР АНДРАШ РАЦ

ЛОРАНД ДОМБРАДИ

ИШТВАН ЗОМБОРИ (РЕД ИШТВАН ЦИГАНЬ

ЯНОШ ПООР

РЕЙНХАРД НАХТИГАЛ ВОЙЦИЕК СТЕЛА АНТАЛ РУПРЕХТ

* * * НИКОЛАУС РОКБЕРГЕР

СОДЕРЖАНИЕ

К 60-ЛЕТИЮ ХОЛОКОСТА

Трудовая повинность в Венгрии в 1939-1945 годах 817 Роковой 1942 год в донесениях венгерских дипломатов — 859 Бойцы отрядов трудовой повинности у Дона. „Правди­

вая и подлинная история с октября 1942 по январь 1943

года. Публикация источника 887 Венгерская королевская жандармерия и холокост 927

Военные возможности бомбардировки

Аушвитца-Биркенау 947 СТАТЬИ

О ком мы не говорим: Генрих Верт. Часть II. 989 ОБЗОР

) Борьба Центральной Европы против турок

в первой половине 16 века. (Зольтан Баги) 1053 Реформа или ее провал? Попытки сопряжения венгерс­

кого воинства с вооруженными силами Габсбургской

Монархии, 1600-1700. (Дьердь Домокош) 1056 Налоги, военное дело, государственные собрания.

1796-1811/1812. Касательно экономического и обществен­

ного фона дворянских бунтов. (Амбруш Мишкольци) 1060 К.и5з1апс1 ипс! зете бзТеггасЫзсп-ипцапзспеп Кпе§з-

§егап§епеп (1914-1918). (Тибор Балла) - -1066 РоЫае ос12пак:1 попопуе 1 рагта1коуе 1914-1918,

1918-1921 (Аттила Пандула) - — 1067 Венгерские добровольцы в Зимней Войне {Тибор Балла) -1068 Извещение Военно-Исторического Музея

6. Ас1а Мше1 МПпапз т Нип§апа, (Ласло Пасти) 1070 Ое1 пуа Еигора. Сеп1та1еигоре18к осп ЪаШззк Ыз^опа

осЬ ро1Шк (Захар Йожеф) - - 1072 ХРОНИКА

ДЬЮЛА ВАРДЬАИ ИМРЕ ЛЕБОВИЧ ЭМЕШЕ СОЛЕЦКИ

Иожеф Галантаи (1926-2004) - 1075 120 лет со дня рождения бывшего министра обороны

генерал-полковника Надь Вильмоша в Надь Бацони 1076 Аушвитц-Биркенау, мемориал и место выставки 1088 БИБЛИОГРАФИЯ

Перечень книг, закупленных Военно-Исторической Библиотекой на аукционах в период 1998-2004 годов.

(Дьердьи Санто) 1093

НК 117. (2004)3.

(12)

PÁLYÁZATI

EREDMÉNYHIRDETÉS

A Magyar Hadi Történetírást Támogató Alapítvány

ezúton tudatja, hogy az általa alapított 2004. évi Perjés Géza-díjat

Dr. Számvéber Norbert,

a HM HIM Hadtörténelmi Levéltár levéltárosa nyerte el.

A díjat, a Ballá Gábor szobrászművész által készített Perjés Géza-emlékérmet és az Argumentum Kiadónál

felhasználható publikációs támogatást az Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Dr. Urban Aladár egyetemi tanár 2004. november 16-án adta át a Hadtörténeti

Intézet és Múzeum Tóth Ágoston Termében.

(13)
(14)
(15)

MILITARGESCHICHTLICHE MITTEILUNGEN

Vierteljahresschrift des Instituts und Museums für Militärgeschichte

Gründungsjahr: 1888 Chefredakteur: Ferenc Csäkväry

Verantwortlicher Redakteur:

Gabor Hausner Leiter der Rubrik Rundschau:

Ferenc Pollmann Redaktionskomitee:

Tibor Balla, Gabor Bona, Attila Bonhardt, Istvän Czigäny, Tamäs Csikäny, Istvän Diöszegi, Löränd Dombrädy, Tibor Hajdu,

Robert Hermann (Vorsitzender), Jözsef Hollö, Miklös Horväth, Ferenc Lenkefi, Jözsef Lugosi, Imrc Okväth, Geza Pälffy, Jänos Rainer M, Sändor Szakäly, György Szekely, Aladär Urbän, Jänos Varga J.,

Läszlö Veszpremy, Jözsef Zachar Herausgegeben vom Institut und Museum für Militärgeschichte des Ministeriums für

Landesverteidigung 1014 Budapest I., Kapiszträn ter 2-4.

Postanschrift: Budapest, Pf. 7., H-1250.

Tel.: (36-l)-356-95-22 Fax: (36-l)-356-19-39 Redaktion und Verlagsbüro:

1014 Budapest I., Kapiszträn ter 2-4.

Postanschrift: Budapest, Pf. 7. H-1250.

Tel.: (36-0-356-95-22/110, Fax: (36-0-214-66-05

E-Mail-Adresse: hadtortk@freemail.hu Internetversion: www.epa.oszk.hu/hk

Abonnement:

1800,- HUF/Jahr, 450,- HUF/Vierteljahr Vertrieb:

Magyar Posta Rt. Üzleti es Logisztikai Központ (ÜLK)

Abonnement für das Ausland:

im Büro für Zeitungsabonnements (Központi Hirlap Centrum), 1089 Budapest VIII., Orczy ter 1.

Postanschrift: H-1900 Budapest, E-Mail: hirlapelofizctes@posta.hu

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК

Поквартальный Журнал Инсти­

тута и Музея Военной Истории Год основания:1888 Главный редактор: Ференц Чаквари

Ответственный редактор:

Габор Хаушнер Ведущий раздела Обзора:

Ференц Поллманн Редакционная коллегия:

Тибор Балла, Габор Бона, Аттила Бонхардт, Иштван Цигань, Тамаш Чикань, Иштван Диосеги, Лоранд Домбради, Тибор^Хайду,

Роберт Херманн (председатель), Йожеф Холло, Миклош Хорват, Ференц Ленкефи, Йожеф Лугоши, Имре Окват, Геза Палффи, Я нош М. Райнер, Шандор Сакай, Дьердь

Секей, Аладар Урбан^Янош И. Варга, Ласло Веспреми, Йожеф Захар

Издает: Институт и Музей Военной Истории Министерства Обороны 1014 Будапешт I, площадь Капистран 2-4 Почтовый адрес: Будапешт И/я. 7. Н-1250

Тел.: (36-1)-356-95-22 Факс: (36-1)-356-19-39 Редакция и Издательтво:

1014 Будапешт I, площадь Капистран 2-4 Почтовый адрес: Будапешт П/я. 7. Н-1250

Тел.: (36-0-356-95-22/110 Факс: (36-0-214-66-05 Адрес Е-МаП: пааЧоггк@ГгеетаП.пи Электронный вариант: \\\\\у.ера.о$2к.пи/пк

Абонементная плата по подписке:

На 1 год 1800, на 1 квартал 450 форинтов Распространяет:

Коммерческий и Логистический Центр (ОТК) А/О Венгерская Почта

Подписка за границей:

В Бюро подписки на газеты, (КбгропП Н(г1ар Сетгапт), 1089 ВшдарекГ VIII., Огс/у 1ёг 1.

Почтовый адрес: Н-1900 Виа!аре81:, е-таП: гпг1аре1оЙ2сге5@ро8га.гш.

(16)

Ara: 450,- Ft

Következő számunk tartalmából

TANULMÁNYOK

BALASSI BÁLINT SZÜLETÉSE 450. ÉS

A BOCSKAI-FELKELÉS KITÖRÉSE 400. ÉVFORDULÓJÁRA

Sudár Balázs

A tizenötéves háború török költői

Kőszeghy Péter Balassi és Erdély

Kruppa Tamás

Erdély és a Szentszék kapcsolatainak ismeretlen kérdésköréhez.

Fabio Genga római tárgyalásai 1594-1596-ban

Lukács Olga Apologia et protestatio

Az erdélyi fejedelem védekezése a rágalmak ellen

Papp Sándor

Bocskai István és utódai a hatalomban

Kovács Sándor Iván Bocskai nevet

\

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Kapcsolódó témák :