• Nem Talált Eredményt

VAJI JUDITH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "VAJI JUDITH"

Copied!
26
0
0

Teljes szövegt

(1)IGAZ HlTTEL, JO TSELEKEDETÉKKEL ÉS ALA MI'SNÁLKODÁSOKKAL GAZDAG. MAGYAR. TABITHA,. NÉHAI MÉLTOSÁGOS GROFNÉ MÉLTOSÁGOS VAJAT. VAJI JUDITH ASZSZONY 0. NAGYSAGA:. ÉLETÉBEN AMA' J5OLDOG EMLÉKEZETŰ J E L E S URI FÉRJFIUNAK NÉHAI MÉLTOSÁGOS. TZ. E G E I. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely. V ASS U. D Á N I E. R. N. A. L. K,. A' NEMES ERDÉLY ORSZÁGI KIRÁLYI T Ö R V É N Y TÁBLA EGYIK HITES BÖLTS ÉS NAGY ÉRDEMÜ ACTUALIS ADSESSORÁNAK XXIII. ESZTENDŐK ALATT IGEN HIVSÉGES ÉS TÖKÉLLETES. HAZAS. TARSA,. XXIX. EZTENDÖKTÖ L FOGVA PEDIG EL-MA RADOTT TSTENT FÉLÖ KEGYES ÉS BUZGO L E L K Ü GYÁSZOS ÖZVEGYE. K O L O 'SV A R A T T, Nyomtt: a' REF: CoLLEGIUM BETüIvEL, 1770. Elkend..

(2) I-is valamiképen Tefti származását vette volt ama' Régiséggel és Uri Fényejséggel a' két Magyar ^Hazában Gyémánt módjára fiépen tündöklő Méltóságos VAJT és FEKETE Famíliákhoz; ügy a' Terméfetnek és a' Kegyelemnek Oskolájában-is ISTENtöl at Afifionyi Nemet illető minden drága Virtus okkal fel-éke fittetett vala. Js\eg-érdemli azért, hogy Rezső a' Múzeum Könyvtára nem tsakHaáz Életében jelen Tudományos való; hanem jövendöben-is a' 9 Székelyudvarhely következendő Világ fiemei eleiben, mint követésre méltó Példa az örökké ióldelló Tif tefség 9 Templomában el-törölhe tetlen betűkkel által irattassék. Született vala ugyan-is e' Kegyes és buzgó Lelkű TÁBITHA és Nagy Heroint Nemes Magyar Orf ágba, Uri Édes Attyára nézve, a' már közel hét Saeculumoktól figva Magyar és Erdély Orf ágban pitsöfségejen virágzó és fok Uri Herosokkal és Heroinokkal bövölködö VAJI Uri Famíliából. Úgymint a' mellyben, hogy fettyeU nioft ne lépjünk, KRISTUS URunk Szülctéje után az 1120-dik Értendőben, II. ISTVÁN JJAagyar Orf ági Király idejében virágzott a' régi Scythiai Jtfagyar fcokás szérint OMIJTH nevezetű HEROS, Kitől azután fiármaztanak vifont 11 OMUTH és LUSKOD nevű Uri Férjjiak. Ezen II. OMUTHnak majd lettenek három jeles Fiai, kik már Kereftyéni módra, SIMEONnak, PÁLnak és GERGELYnfk neveztettenek-> és ugyan ZEOKEI vacy SZOKEI Grófiknak-.

(3) is mond-attanak, a" mint ezt a' VAJI URI Famíliának Archívuma nyilván bizonyítja. Azemlitett három Fiak közzül, PÁLnak Fia vóltJÁNOS, ki egyszers'smind VAJAT és ZEOKEI Grófnak mondattatott. A' feüyebb nevezett LUSKODnak pedig a' Xlli Saeculumban született ÁBRAHÁM nevil Fia, ÁBRAHÁMnak JÁNOS, ki ugyan LUSKODI Grófnakis neveztetett; JÁNOSnak szüle/tetted két Fiai, MIKLÓS és LÁSZLÓ, kik az 1316. Eftend. az OMUTHnak Lineáján való rsztozó Attyokfiait Vajából ésahóz tartozó több Rész Jószágokból ki fizették; az honnét oftan Vajai Grófi Titulussalis éltenek. Nevezetejen pedig ezen VAJÍ Uri Nagy Famíliában a" A7V. Saeciilumban Felséges 'SIGMOND Magyar Király és Romai Tsáfiar idejében fényes Tsillag módjára tündöklött ama' magának Vitézségével /ók Meritumokat tsinált Magyar Achilles, VAJI ÁBRAHAMUr: Ki-is elsöben a' VelentzéHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára f 'ek ellen való fierentsés Hadakozásban Orosslányi bátor ViSzékelyudvarhely tézségéért 'SIGMOND KIRÁLYtól maga és Tessvéreinek képekben a' Fin ágon-, jure Gladii, az az, a' Gonosz tévőket meg-biíntethetö Törvényes Hatalommal meg-ajánaékoztatott. Annakutánna, a' Tseh Orfiági híres HuJJiták ellen inditott Hadban tett hívséges fiólgá latjáért nyerte azt "a* Nyíl-veszf ővel által lövetett Fejű Szarvafsai, sél Hóldal, Csillaggal és Koronával ékes Czimeres Levelet, mellyel ma-is a' VAJI Uri Família él, és magát más Uri Famíliádtól meg kiUlömbözteti. Továbbá, ezen Vitéz Heros szerze/te a' Va^án Értendőnként esnifiokott Sokadalomról, és Héti Vásárokról való Privilegiumot-is. Söt Vaját, Tsakált, Martonit ésLuskod nevii Helységeket Nemes Szathmár Vármegyétől el-fakafitván, a' K/rályi Felség' ConscíTussából Nemes Szabolts Vármegyéhez foglaltatta. Ennek felette, nem tsa£ a' külsö és Világi Hivatalokra; hanem az Egyházi szent Szolgálatra is ezen VAJT Uri Famíliából Fö Papok és Praelatusssk sz/.

(4) maztanak. Minémiiek váltanak, VA|J LÁSZLO és MlKLOS Urak, amaz Varadi; ez pedig Vátzi Püspökök. VAJI ;TAMÁS pedig Eftergomi Nagy Praepoftságot ért volt, és mind hárman egyfer'smind a' Máltai Lovas Vitézeknek Seregekhez-is tartoztanak> és azon Fényes Ordoval ékeskedtenek. De hogy már Czélunkhoz közelítsünk, több NagtfÉrdemü Herosokat ezen Uri Familiából mostan el-halgatván, emlityük Mh. Mélt. Vajai VAJI ÁDÁM Urat, a' Nemes Magyar Orf ági Királyi Törvényes Táblának Hites AdseíTorát, és az ISTEN' Házának a' Magyar Izraelben akkori egyik Nagy Ossopát. Kinek első Kedves Élete' Párja vólt, Néh. Mélt. hányi FEKETE ER'SÉBETH Affony, Ki vólt Léánya ama? Véres Márfal társalkodó Vitéz Uri Férj fiúnak Néh, 'Mélt. Ivanyi FEKETE LÁSZLO Urnák, Fülek-Vára Vice Kapitánjának. Ki vólt Fia ugyan hányi FEKETE LÁSZLO Urnák, Ki vólt Fia, Iványi FEKETE GYÖRGY Urnák, Kinek édes Annya vólt Néh. FELEDT 'SOFTA AfHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára fony, Néh. FELEDI JÁNOS Ur' Unoka Leánya , Feleségé Székelyudvarhely fél DERENTSÉNI 'SOFIÁtol, ki vólt Leánya ama' Nagy Uri Herosnak és Horváth Orf ági BÁNnak Néh. DERENTSÉNI IMREH Urnák 9 melly Anyai Lineán a9 Vaji Uri Familia a' Gontz Rufkai Gróf KORNTS. *&Ezen Uri Pártól fármazának négy jeles Uri Magzatok, u. m. a' Fiúi Renden, N. M. Vajai VAJI ÁDÁM Ur, a' N. Magyar Orfági M. Királyi Tábla'' Hites AdseíTora. A' Léányi Renden pedig, első vólt N. M. VAJI ER'SEBETH Affony', Elsőben M. Gr. Bethl. BETHLEN MIHÁLY Ur' Hites Tárja; azután pedig M Obrister B. Dü'SÁRDIN FERENTZ Ur' Felesége, Máfodik vólt N M. VAJI ANNA Affony, N M. L. B. M. Gy. Monoftori KEMENY SIMON Urnák Élete Párja, Harmadik volt, N. M. VAJI KATA Affony, N. M. R. Sz B. Gr. Sz. TELEKI PÁL Urnák Hites Tárja. Negyedik pdig vólt e' mi Szomorúságunk' Materiája, M. M. VAJI. 8. VETSEJ Urakkal. Vérséggel tgytrtu tikuttotlh.

(5) M.. VAJI JUDTTH Aszszony ö Natysága. Ki-is Szüléttetvén 1687. Eszt. midőn ifjúságának zöldellt Tavasára jutott volna, a' Házasság páros Életre eljegyeztetek, N. M. K. Rh. RHÉDEI MIHÁLY Úrtól, a> kivel nem fokára egybe kelvén, kedvejen tölti vala Város Életének ömrömel folydogáló Napjait. De óh Fájdalom! igen rövid vala ezen Házafságt öröme, mivel Mélt. Uri Férjé föl, és PÁTOS Életeknek három drága Zálogaitól véletlenül meg-f oktatván, gyáfios Özvegységre hagyaték. De ismét örömre fórditá ISTEN Özvegységének fomoru Napjait, a' midőn máfodfor Élete' Kedves Párjául mutatá nékie, N. M- Czegei VASS DÁNIEL Urat ', azF.rdélyi Mélt. Törvényes Tábla 1 Aftualis Adsessorát, lévén öfve keléfek, ezen folyó SaecuIumnak 18-dik Efit. Aprilisnek 7-dik Napján. Me/ly Házafsági Életben egymáshoz példás feretettel v: feltetvén , Halcyorii tsendes Napokat töltenek vala, meg-áldatván ISTF-NHaáz Rezső Könyvtára töl mind egyéb külsőMúzeum fokkal,Tudományos mind pedig hat jeles Uri Székelyudvarhely Magzatokkal, ANNÁval, ADÁMmal, KATÁva), KRISTINÁval, KLÁRÁval és JULlANÁval, kik az egy KLÁRÁn kivül még ma-is mind Életben vágynák, és elébbeni Méltóságokhoz Ditsöfségefen uralkodó Felséges Affionyunk' MARTA THERÉ'SIA ingyen való Kegyelmejségeböl a' Grófi Titulust-is meg-nyervén a' két Nemes Magyar Hazának Egein, mint elsőbb nagyságú Tsillagok, eleven Fénnyel tündöklenek. A' mindjárt említett hat Teftvérek között Elsö vala M> Gr. Czegei VASS ANNA Affony ö Nagys. elsőben N. M> K. RHÉDEI FERENTZ Urnák; azután pedig, ama' Tanátsos Nettóinak, N. M. Consiliarius VAJI ÁBRAHÁM Urnák Elete Parja. Kitől hat Uri Gyermekei SÁMUEL, DÁNIEL, KRISTINA, JUDITH, JO'SEF és MIKLOS fármazának ; de a' kik közzül SÁMUEL, KRISTINA és JUDITH mét? gyenge korokban a' főbb Életre által költöztetlek, DÁNIEL, JO'SEF és MIKLÓS Úrfiak pedig édes Annyoknak örö-.

(6) mére, és a' Köz 7oVa> Ifjúságoknak Eftendcjeket ditsérettfen töltik. Második, N. Hazánknak és az ISTEN' Házának egyik válaftott Ékejsége, ltf. Gr. Cz. VASS ÁDÁM Ur ö Nagys.. Kinek Un Párjától, A/ Gr.NErtsei TOLDALAGI KATA Affony ö Nagyságától Grófi Háza 10. Magzatokkal ékeskedett. Kik közzül hárman, u. m. M. Gr. Gzegei VASS ÁGNES Aszszony, M. Czegei VASS DÁNIEL, és MIKLÓS Úrfiak még ma-is életben vágynák. Heten pedig-, u. m. JÁNOS, ADÁM, IMREH, FERENTZ, LÁSZLO, és MIHÁLY Úrfiak MÁRIA Kis {Affonnyal együtt Pállya-JutáJokat el-végezték. Harmadik, M. Gr. VASS KATA Affony ö Nagys. ama' Magyar Solonnak, M. Gr. N Ertsei TOLDALAGI LÁSZLO Urnak, az Erdélyi Királyi Tabla' Hites Adseílorának Házas Társa. Ki-is Férjének örömére, a' Nagy Tóidalagi Háznak Egét, 10. Magzatokkal i/.m. KRISTlNÁval, MIHÁLYal, JUDlTHtal, KLARÁval, LÁSZLOval, ISTVÁNnal, 2-dik KRlSTÍNÁval, ANNAval, lULIAval és MÁRTÁHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára val fénye fitette ; de a' kik közzül, KRISTINA, MIHÁLY, Székelyudvarhely JUDITH és KLÁRA már el-enyéftenek, haton pedig ftpen fénylenek. Negyedik, M Gzegei VASS KRISTINA Aff ony ö Nagys. Kitől máfodik, szelid Terméfetii Uri Férjének, M. L. B. M. Gy. Mon. KEMÉNY MIKLÓS Urnak hét Uri Gyermekei, u. m ANNA és KRISTINA Kis-Aszsz. JÁNOS, MIKLÓS, SÁMUEL, JO'SEF és DÁNIEL Úrfiak, fármazának ; de a' kik közzül ötön még gyenge idejekben e' Világból kimhIának, KRTSTINA és SÁMUEL pedig életben vágynák, és eleve Magok felöl nagy Reménységet nyújtanak. Ötödik N. M. Gr. VASS KLÁRA Affony ö Nagys. M. L. B. Ifjabb Lo/óntzi BÁNFFI FERENTZ Urnak Házas Tárja, de a' ki minden Háza/sági Zálogok nélkül ez Házéiból ama' jobb tiaz -iba által költözött. Hatodik és utolsó vólt M. G V ASS JULTÁNA Affony ö Nagys. M. Gr. Beth. BETHLEN ELEK Ur ö Nagyságának Hites Párja, hat Uri Magzatoknak, u. m..

(7) JUDITHnak, MlKLOSmk, DÁNIELnek, KLARÁnak, SÁMUELnek és KRISTINÁnak édes Annyok, kik mind haton élnek, és a' Tudományokban 's minden jó Erköítsökben nevekednek IUy jeles Uri Magzatokkal és Unokákkal áldatott vólt-meg második Férjével való Páros Eletében e' mi buzgó Lelkű Tábithánk N. M. VAJI JUDITH Afifi.ony ö Nagysága. De ezen Saeculumnak 41-dik Esztend. máfödik Férjét'ól-is az irigy Halál által meg-fófitatván, ismét gyáfios Özvegységre marada. Mellyben mint valóságos Özvegy, ama' nevezetes Heroinának a' JUDITH Afifionynak példája szérint, 29. Értendők alatt fi-Üntelen a' maga Házánál lakik vala, bízván egyedül az ISTENben, és foglalatoskodván minden Jóságos Cselekedetekben. Mettynek, a' KRISTUS' Évangyéliomát a' két Hazában hirdető Egyházi Szó Igák, Próféták és Próféta Fiak, nyílván való bizonysági. így élt vala ezen buzgó Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Lelkű Uri Afifiony mind addig, mig nem utoljára terhes nyaSzékelyudvarhely valyákban esvén, Te (lében fogyatkozni kezde, és végre ezen folyó 1770-dik Efit. Böjt elö Hav. 22-dik Napján, boldog Lelkét [DVEZITÖ JÉ'SUSsának, Teftét pedig az ö Annyának a' Földnek ajánlá, máfodik Férjével való Házafságának 23dik, Tőle el-maradott Özvegységének 29-dik egéfi Világi Életének pedig 83-dik Esztend. Kinek-is midőn meg-hidegült Tetemei a' Serkei örökös fófiágabéli Res. Templ. lévő Temető Sírjában, ezen folyó 1770. Efit. Jul. 8. N. bé-tétetnének, ezen Verfeivel Parentálni kivánt A'KOLO'SVÁRI REFORMATUM NEMES COLLEGIUM,.

(8) Ltözzetek gyászba Próféták' Fiai, Foljanak szemerek' siirü záporai, Nyögjetek óh! magas Sion' Sz. Halmai; Tmé ! el-érkeztek a' Bánat napjai. Ti-is szűkölködő Szegények sírjatok, Bánattal el-epedt szível zokogjatok, Keseregjetek» és panaszolkodjatok, Nem illik e' gyászos napon halgatnatok. Egész Magyar Ország bánatot mútaíTon! Felső? közép, a\só Rendre melly el-hafíon, Tzitera, lant,Múzeum hárfa, Tudományos hegedű halgaífon, Haáz Rezső Könyvtára Mu'sikát e' Napon senki ne sorgaílbn. Székelyudvarhely Egy Magyar TABITHA mert ma ki-vágatott Az élök' Földéből, 's sirba zárattatott Tefte, Lelke pedig Mennybe ragadtatott r Bóldogiilt Szent Sereg közzé álittatotL VAJI JTJDlTH Aszszonyt Magyar TABiTHAnak Méltán nevezem; mert az ISTEN Házának Nagy hasznára vala, tartván föbb tzéljának, Engedni ebben-is az ISTEN' Szavának. Magyar TABITHA vólt? míg élt segítette A' Szegényt* és soha azt meg nem vetette, Javait elötte Ez el nem rejtette, Ebben-is TABITHAÍ igazán követte. Szorgalmatos gondja vólt a' Prófétákra, Az ISTEN Házában forgódó Szolgákra, Költötte Javait az Ekklésiákra, "S Azokban virágzó Nemes Oskolákra..

(9) Szent iSTENehez-is, Parantsolatjára Kinek figyelmezett, 's halgatott szavára, Ugy-mint Életének Szent Regulájára; Szentséggel lobogott Szívének Oltára. Kezeit Hozzája sokszor sel-emelte, Buzgó Könyörgéssel hívta és tisztelte • E' Felségnek Magát egészen szentelte, Mint-hogy Bóldogságát sel tsak Benne lelte. Forrott-is Reája az ISTEN áldása Ezekért, Házának mert fogyatkozása Nem vólt, boldog vala abban tokozása, Szerentsével tellyes fekvése járása. ssly' kegyes TABiTHAt hát ki ne siratna ? Süni könyvet érte hát ki ne hullatna? Sok kintseket ezért akárki adhatna, Tsak még e' Világra viszsza fordulhatna. Haáz Rezső Tudományos Könyvtára De nem lehet; mert Múzeum e z , ISTEN Rendelésé, Székelyudvarhely Hogy a' kinek egyszer - vagyon születése. Más Világra lészen innen költözése, , 'S Onnan ezután nem leszsz viszsza jövése. E' Kegyes T A B i r a \ az ISTEN útában, Egyenesen járván e' Földi Hazában; Kísértetett JE'SUS Szent Társaságában, Nyóltzvan és még három Esztendős korában. Lelke mint-hogy Földröl az Egeket járta, A' Felséges ISTENt nem hijába várta, Mert annak a' Halál semmit-is nem árta, ISTEN Ábrahámnak kebelébe zárta. Áhon Ferentz, Coll: Seniora. Igazság, meg sem-is változik. ALandó Hogy a' ki születik, halállal tartozik,.

(10) Mellvre nézve a' Teft majd porrá változik* : A' Lélek pediglen Mennyekbe lakozik. A* Vitéz Hercules ritka erejével. AbsóIon tsudára méltószépségével* A' híres Salamon nagy Bölcsességével, Nem használ i t t , . Créfii? sok rakás kintséveL Hol van' Világ biró Sándor hatalmával? Trojai Enéás a' kegyes ATuníával? Scipio, Cicero ékes szóllásával? A' kik tsudáltatták magokat Rómávai. Mit nyert a' Heléna tsuda Ékessége? Vagy a' Penelópé állandó Hűsége, A' szűz Lucrétia Szemérmetessége, Vagy a' szent Er'sébeth Aszszony' Kegyessége. Oda vágynák ezek mindnyájan el-múltak, Noha Életekben sokakat meg dúltak. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Keskeny Koporsóba de végre szorultak» Székelyudvarhely És a' minden Élök' útjára indúltak, GRóF VAJI JUDITH -is ezeket követte, Kinek moft az Halál Eletét el-vette, Tetemét a' setét Sirban helyheztette, Sokaknak szíveket búba merítette. De ö-néki nem tett az Halál semmi kárt, Mert el érte a' mit Szíve óhajtva várt, Nem vét örömére ezután erös zárt, Bóldogságban van' moft, semmi néki nem árt. •. 9. f. ^. /.. . /. Vutnoki JAuos . Coll. Contrascribája..

(11) Egyik ö közzülök még öt Esztendőre, ^ A' második tsak húsz Hónapi idöre, A' harmadik pedig, egyre és kettőre, Álitá, hogy jutna halálos Iéptsöre. Akkor Epikármus így szólla okoson; Miért vetekedtek illy' szorgalmatoson, Meddig éltek? 's miért vagytok illy'gondoson? Holott azt nem tudja senki bizonyosba Mivel-hogy némellyek tsetsemöségekben, Némellyek mosolygó ifjú idejekben, Mások már meg-hajlott görbe vénscgekben* Érik-el a' végső órát Életekben. GRóF VAJI JUDITH-is diszes Vénségére . Jutott, Napjainak öszült idejére, Mikor az Halálnak akadván mérgére > Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára SzáIIa Haáz a* Koporsó setét senekére. EI-esék e' szerént egySzékelyudvarhely Kegyes Dajkája, Az Ekklé'siának, buzgó Pátrónája, Ö a' Szegényeknek igaz TÁBITHÁJA VóIt, a' míg tündöklött Élete fáklyája. De nints ez kárára bóldogúlt Lelkének, Hogy az Halál véget vete életének, Mert már Lakosa lett az Egek Egének, És szemléli színét IDVEZITÖjének. Fiilei JPsefy. Coll: Adsess: és Conj ig.. I_TA a' Régieknek hányjuk írásokat, * * 'S szémésen vi'sgáljuk elmés Munkájokat, Ott a' Koronáknak-, sok-féle vóltokat Látjuk, a' mellyekkel sriíTeIték magokat. ' Némelyek Boroftyán ágakból köttették, Illatos Myrtusboi mások készítették,. Tanítója..

(12) Némellyek aranyból ,'s gyémántból mettzették, Mellyekkel Fejeket sel-ékesitették. De ezeknél sokkal ékesbb Koronára Találod, ha nyitok a' Szent Bibliára, Mellynek vidám színnel tündöklik súgára, Nem tart ennél szebbet a' Földnek határa. Le-sefti ott egy Bölts a' tisztes Vénséget. Melly igazság útján keres Hvességet, Szép Korona úgy-mond a' Vénség^ 's szépséget Ad, hl a" Szentséggel kötött szövetséget. Ha ennek Példáját szemesen vi'sgálom, Illv' tisztes Vénségnek útjában találom YAJI JUDITH Aszszonyt, ha egybe summálom Éltét, míg el-nyomá azt a' végsö álom. Mert a' míg viselte a' tisztes Vénséget, És sok bánatokkal tellyes Özvegységet, Haáz Rezső Könyvtára Követte mindMúzeum addig Tudományos tsak a' Kegyességet, Székelyudvarhely Kedvelte -szüntelen az igaz Szentséget. Ámbár azért Tefte van' már Föld' gyomrában, De Lelke Mennyeknek vígad Országában. Vagyon régtöl fogva kívánt nyúgalmában, A ' már meg-bóldogúlt Szentek'Táborában. Tályai Ferentz, Coll. Adsess. és Theol. Pr®fe$.. p ' Világi Élet hoszszas és terhes Út, Mellyen a' bujdosó midön sietve sut, Sok próbák közt forog, kórtól számtalan bút, Édes Hazájában míg nem végre el-jut. Rakva ez mindenütt hegyes tövisekkel, A' Lelket bágyasztó keserűségekkel,. Küszködni kell ezen sok Ellenségekkel, Ha vígadni kívánt a' Mennyeiekkel..

(13) De mihelyt útjának kívánt vége lészen, S dühös ostromain diadalmat vészen, Keresett jutalma mindjárt várja készen Az Egekben, holott meg-újul egészen. Fáradsági után e'kor jut Tzéljnr, • Hánykódísi után tsendes rév partjára, Bujdosása végen kedves Hazájára, Az Élet Vizének drága sorrására. E' Kegyes UR AszszoNY illy' drága Pálmáját. El-nyerte, mert híven futotta Pálynját, Nem bánja éltében véghez vitt Munkáját, Mert Fején viseli fényes Koronáját. El-múlt már bánatja, Van' gyönyörűsége, Nincs' semmi fájdalma, van' nagy Ditsösseget Változattól nem fél, mert olly' öröksége Jutott sorsai, mellynek soha se lesz' vége. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Bodoki Áron, Coll: AdlelT. és Rhérorok Tanirója. Székelyudvarhely I M ' a' fene Halál mérgét rám ontotta, Izeit Teftemnek mind addig bontotta, A' míg azt egészen végre el-rontotta, Mellyért Kedvefimet bú el-borította. ' De szünjék-meg kérlek szemetek' zápora, Ne légyen sírástok olly' igen szapora, Azért hogy el-bomlott Teftemnek sátora, És azt bé-takarta a' Koporsó pora. Mert magam kívántam én ettöl meg-válni, E' Világnak tsalía Javát meg-útálni, Szerelmes JE'SUSom' Ölébe bé-szálni, Bóldoóságot mert tsak itt lehet találni. ,Ah Bóldog-is Lelkem! Halnak Tettében Nincsen immár fogva, nem nyög tömlötzében •.

(14) Meg-szabadult, repült a'JÉ'SUS ölében, . Hol örvend végnélkül Szentek' Seregében. Szüntelen ditsérem azért TSTENemet, Hogy gyarló Tettemből ki-vette Lelkemet, Magához a' fényes Mennybe vitt engemet, És meg-adta már az Én Idvességemet. Benke Jó'sef Coll. Alurnn. és Grarn. Tanitója. C L múlik e' Világ, 's minden ékessége, Mint Virág, mellyre ssit a' Napnak hévsége, De a' Virtust sem az idö* régisége, Meg-nem emészti, sem Halál diihöísége. VAJI JUDI FH ennek világos Példája, Ki vólt a' Virtusnak egy remek Summája; De jaj! moft kegyetlen Halálnak prédája* El-zárván elölünk a' Tudományos Koporsó fája. Haáz Rezső Múzeum Könyvtára De ámbár a' porban Székelyudvarhely esett-is Élete, < Drága Virtusinak nem lesz enyészete, Fenn áll a' Mú'sák közt jó emlékezete, Míg Tsillagos lészen az Ég Mennyezete. Kints az Halál mérge ö néki kárára, Söt által út Lelke nagy Bóldogságára, A' fényes Menny-Ország örök birására, 'S Édes JÉ'SUSsának színe látására. \. Simon Mihály , Coll. Alurnn. és DecL Tanitóji.. L J Asonló sik jéghez Világ' DitsösSége, * Tsak ollyan mint a' Fü pompás fényessége, Kem igen sokáig tart ennek szépsége, Oda lesz hirtelen minden ékessége. De a' ki Szelid, és Kegyes Életében, < Gyönyörködik Szíve az UR Törvényében*.

(15) Az Hitetleneknek nem jár ösvényében * Az állandó lészen azÉlök' földébea Mert az Alázatos bóldog Életet nyér, Igazság' szeretö hoszfeu Napokat ér, Annak Maradéka sok Kintset öszve vér, _ Életében semmi veszély hozzá nem fér. VAJI JUDITH Aszszony eképen rendelte Eletét; mert Magát ISTENnek szentelte, Mellyért MEG-VÁLTOja ötet meg-kedvelte» 'S boldogult Szentekhez Mennybe fel-emelte. i* Debretzeni Mikloj,. Coll. Alurnn.. és Syntax. Tan tójí.. TIIres JUDITH Aszszony Bátor Vitézsége, Szüntelen gyakorlott példás Kegyessége, Familiájának régi Nemessége Mellvekért mindennél vólt nagy Kedvessége, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára GROF VAJI JUDITHban találjuk Példáját Székelyudvarhely Ennek; 's nevezetes nagy Famil/áját, Bátor Szívét, igaz Kegyesség munkáját. Szelidségét, és más Vi; tusok summáját Mert a* Kegyességre híven törekedett, | A' Szentek' útáról eI-nem tévelyedett, Lelki ellenségi ellen vitézkedett, Míg végre azokon győzedelmeskedett. Mint-hogy azért itten JÉ'SUSát szerette, A* JÉ'SUS-is Ötet magához fel-vette, „ A' fényes Menny-Ország' Lakosává tette, És a' több Szentekkel meg-ditsöitette. Vajasát Mihály, Coll: Alumn. és Poéták Tanítója. 17 I az ö Életét szent ártatlanságban, ^ ISTENéhez forró Kegyes buzgóságban..

(16) í. Törvényében való álhatatosságban, Tölti, ennek része lesz' a' Boldogságban. D Mivel ennek jobbján Napok' hokfeusága, Balja felöl pedi^ Kintsek' sokasága. Gazdagság, Tisztesség, 's más egyéb Jószága, Végre pedig, lészen, örök Bóldogsága. Ez Uri Aszszonyban nézd ennek Példáját, Ki ártatlanságnak viselte ruháját, A' tisztes Vénségnek díszes Koronáját, Mint Kegyességének érdemlett Pálmáját.. Végre ISTENéhez Mennybe fel-vitetett, JÉ'SUSanak Jóbbja felöl ültettetett, Színe' latosával meg-elégittetett, A' Szentek' Társává a' midön tetetett Cj. BátboriTudományos György, Coll:Könyvtára Alurnn. és Phj ~ ~ Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhely. a' mágnesnek nintsen meg-állása, M Iként Mig az Északi pont nem lészen szálláía; Nintsen a' Hajónak addig nyúgováia, Míg nem az óhajtott partra lesz' jutáía. így e' rövid Élet addig hányattatik. A' kevély haboktól addig tsapdoftatik, Míg Lelkünk Tzéljához végre botsáttatik, És a' bóldogultak közzé állíttatik. E' Kegyes Ur Aszszony már ide érkezett, E' bajos Tengeren már által evezett, Minden bánátiról j t t el-felejtkezett, . Meit az Ábrahámnak Keblebe férkezett Kolozsvári Sámuel, Coll: AIumn.. és 'Sidó. Prxfcs..

(17) A* Mcg-tióltnak Gyermekeihez való Szavat p A r o s Eletemnek Kedves Zálogai 4 FAMILIátoknak fényes. Tsillagai,. Kikkel enyhültének gyakran unalmai Szívemnek , míg nyúltak Életem' Napjai Még tovabb-is élni értetek kívántam , Mivel-hogy Töletek el-szakadni bántam* Táríalkodáílokat ide hagyni szántam, De más vólt végzése ISTENnek arántarn. Hogy immár Töletek végsö bútsut végyek, Ezután szüntelen véle együtt Iégyek, íme magához hív, hát valyon mit tégyek ? Tsak útra indulok* '$ Menny-Országba mégyek. Itt vaT' a' Szenteknek állandó szállás * Régi Szent Atyáknak örökös lakása. Semmi ínségeknek nints' itt múlatáía, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Tsak az örömnek van itten virágzása. Székelyudvarhely A' ki ide jöhet, olly arany idöt él, Mellyben soha semmi veszélyektől nem fél. Nem kedvetleniti azt az unalmas Tél, JÉ'SUSsal vég nélkül örvendezve jár '& kél 0 h ha én Lelkem-is íllyen Életet nyér! Es a' meg-ditsöült Szentek közzé bé-fér; Akkor a' Boldogság felsöhb pontjára ér, Ott marad örökké, többe viszsza sem tér. Nyér-is, azt reményiem, mert ISTEN ígérte, Mikor buzgó Szívem ezt ö Töle kérte; Azért mindenkoron útját erre mérte, Míg óhajtott Tzélját végre el-is érte. Ámbár azért vetvén az Halál nékem leíl, Világos Napomra szállott homályos EíP,.

(18) •. *. ' I. '. y. '. • \. ". &. -. ÖfffiTOl' meg-sárgúlt kedvetlen színnel S\ nem sokára főidé léÉen e' gyarló teft. De semmi káromra nints az én halálom, Tsak ollyan az, mintegy tsendes édes álom, . Olly időmet élni ezután próbálóm, Mellynek e' Világon párját nem találom. Kedves Gyermekeim! Ti-is úgy éljetek, Hogy mikor, késöre, lesz itten végetek, E* bóldog Városba lakni jöheísetek, És itt xC Szentek köztt örvendjek Veletek. Soofafai Jó* sef, Coll. Bibliothec. és Marhes. praefe*. HPErmészet rURának ez Bölts végezése, Hogy a' melly Léleknek egyben köttetéfe Lett, Teftel, 's mindenben "szoros egyezése. Rezső Múzeum Könyvtára NeHaáz légyen solia-is Tudományos abból ki-kelése/ Székelyudvarhely E' Földi Teli ugyan itten el-vettetik # Porban, az holott hamúvá tétetik; Míg ama" Nagy Napon viszont fel vétetik»" 'S Fényes Ditsösséggel fel-ékesittetik: De e' romlandó Teft' kítsiny Summájának, A' Lélek' leg-belsöbb lakó Hajlékának, Nem árthat oftroma Halál fulánkjának,? « Nints' ezen hatalma Koporsó Torkának Mert mihelyt a' vérnek sebes kerengése Meg-áll, 's az ereknek meg-szünt fel-veréfe E' "kis Teftetskének lesz' elköltözése, A* Lélekkel egyiitt Égbe repülése. E' NAGY PATRONA-is ímé el-repüle Teliének nemesibb részével, és üle Szentek* Seregébe / hol meg-ditsoüle ,* '5 Véget nem esmérö Jokbau részesüle..

(19) Meg-vi v - rothadandó részetol • Teliének;; De a' jobb setével az Egek Egének Lett-már örököse.,, hol Teremtőjének , Látásában örül, mint jó ISTENének. Méhes György, Coll: Alurnn. és Ontol: ^tnefes. Világi Éltünknek folyása , K Stséges Minr Hajó Í mellynek van' Tengeren járása., A' hol nem szűnik az habok tsapdosáía, Míg nem a' Rév partra lészen el-jutáfa. így Éltünk' Sajkája, a' dühös szelektől Szüntelen hanyatik, nem nyugszik ezektől,. Nem üres fona-is a' sok félelmektől, Tartván midenkoron a' mély örvényektől. VAJI JUDITiinak-is míg tarta Pályája, Hánykodék -mind addig Élete Sajkája, Rezsőimmár MúzeumHalála Tudományos De Haáz meg-adá órája, Könyvtára Székelyudvarhely Hogy tsendes rév parton állyon vas-maskáj3. Bodoki Mihály, Coll. Alurnnufsa. I j y tudós Könyvében Lipsius azt irja, I Hogy a' kit bé-fogad a' Temető Sirja, 1 Le£ annak Halála olly orvosló írja, M^lly után állandó Egésségét bírja., "Nem Keresztyén Ember ki a' Haláltól fél, De az Igaz tudja, hogy mé<* abból fel-kél, Vígan hal-meg, mivel majd jobb Életet él, Mikor a' Mennyei Szentek között jár 's kél. Ezt Kedves NAGY ANYÁM igpznak tartotta, A' mint Példájával meg-bizonyitotta, / Mert mikor az Halál Teslét El-bontotta - ; ; jE'SLJSa* kezében Lelkét ajánlotta..

(20) Ambnr azért légyen moft szomorn Tora, Teftének szállásaa' Koporsó pora. De majd sel-kél, mikor a' Szentek' Tábora Bé-fogadja, 's lesz az Igazak köztt sora. így Parentál Kedves Nagy AéSony Annya Sirfa felett, Gróf Bethlen Miklós. Úrfi Rhetor. A ^ ki akarsz élni örökké híredben, " 'S Végig fenn maradni Emlékezetedben, Szelid, Jámbor, Kegyes, Igaz légy Éltedben, Mindenekhez tiszta TÜZ égjen Szívedbea Igy ha meg-romlik-is Sátora Teftednek, Mikor vége lészen Földi életednek, _ Nem árthat az Halál femmit-is Hírednek # Zöldellik Pálmája Emlékezetednek. Mivelhogy mind végig ezeket szerette, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára VAJI JUDITH Asszony, 's szüntelen követted Székelyudvarhely Bár az irigy Halál Teftéböl ki vette • Lelkét, de jó hírét el-nem temethette. Mert a' míg kénköves Aetnának hegye ég, Meg-marad, 's míg tűzzé váük a' fagyos jég* Örömében pedig nem lészen soha vég, » Lévén már Hajléka af szép Tsillagos Ég. •Gróf Tzcgei Vafs. Sámuel, Ürfi Rhet<r.. URnak szemei elött a' Szenteknek, A Z Igazság útjában járó Embereknek, Kedves ö Halálok, mellyért Ele ieknek Vegén, jutalma lesz Tselekedeteknek. .Mivel meg-nyúgosznak sok fáradságoktól/, Szíveket terhelő unalmas gondoktól..

(21) Nem rettegnek akkor semmi gonoszodctoi Bövséges jutalmat • vésznek JÉ'SUSolTóL Kedves NAGY ANYÁM-is ez útat követte, A'' szent Embereket igen kedvellett-*, " Maját e' Világban nem gvönyörködtette, * Mellyert Országában ISTEN részeitett'• S t ó t e ekepen kivánt nyugodalmát, ; Nem érzi ez Élet' sok séle unalmát, _Mind örökké bírja a' Szent Sión* Halmát, Mint igaz Hitének óhajtott Jutalmát, Eképen keíérgt NAgyA6€c,ny Aruiya kornoru Halálát Crő' Urfr Rhetor# Czegei Vaf 's Miklós,. ] y | lg az Ember múlat e' földi Hazában, A Mind addig jár tsak az Halál árnyékában Vagy mint valamelly-rab, a' tömlötz porábai Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára HeverHaáz unalommal, nints szabadságában. Székelyudvarhely De mihelyt el-bomlik sátora Testének, Már meg-van Élete bóldogúlt Lelkének, ~ Ninrs semmi bánatja örvendő Szívének, " v Mert meg-látja színét IDVEZITÖjének. v GRÓF VAJI JUDITH is jóllehet meg-vála 1 Tettétől, de neiii tett kárt néla Halála, . Mert ezáltal örök Életre talál?, Nints semmi bánatja. van Bóldogság nála. Biro *Sigmond, Úrfi Rhetor. A. 1. W a' Virtusra tett ö magának szert, . Az ollyan Jószágot és drága Kintset nyert, A' múlandóságban a' mslly hellyet nem vert, Meanybs van ez* ama' szép Paraditsom* Kert..

(22) E' Kegyes Aszszony-is- tehát noha meg-liólt* Mivel gyarló Tefte porból vétetett vólr, De Nemesebb Részét bé-nem fogja a" bolt 1 Állandó az, mellyet az Halál el-nem ólt. **. L. B. Dési Diopgi. Sámuel, Úrfi PoSta.. f^T Intsen itt e' Földon olly' állandó Város, ^ A1<ármelly!-kerített légyen az, és záros' Mellya' változással ne vólna határos, Sokáig múlatni azért itten káros. . *Vfchki akarja, hogy Bóldog lehessen, * "Tehát Menny-Országba érkezni siessen,. , . £ ' Világban minden hívságot meg-vefsen, Hogy a' Boldogok köztt végre örvendhessen. Szerelmes NAGY-ANYÁM már itt múlatozik, Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Ez hitván Világban már nem sátorozik, Székelyudvarhely . Ide viszsza jöni nem-is kívánkozik, ; Mert boldogabb helly az, a' hol moft lakozik. így Kefergi b. e. Nagy Afc£. Annya Halálát, Gr Bethlen Dániel Úrfi Synta*.. I J AIíl a' Természet' fene Ellensége, Meg-gyoz mindeneket ennek Erőssége, Nints senki Szívének ollyan keménysége Hogyrmegrne rettentse. Életének vege. A' ki.pesig i*az Hittel ékeskedik, És a* Virtusokban végig .nevekedik, Elíenségl ellen addig. vitézkedik ? M r végre ez Hartzban gyöze4elmeskedi^ VAJI JUDlTHiak tót van Torsa jobb részen, Akit.a' Kegyességet követte, e^szen..

(23) Azért KORONA ia Mennybe várja készen, Mellyet MEG-VÁLTOja majd Fejére részen. Kabos Ferentz, Nemes Publicus.. TV/fÁr Nemes Hartzomnak végére jutottam' * Pállya-íurásomat híven meg-sutottam, Igaz Vallásomat hókig meg-tartottam, Sem jobbra, sem balra attól nem hajlottam. Mellynek meg adatott már Nemes Pálmája, Az ÖRÖK Elemek fényes KORONÁjr, Mellyet Fejemre tett e' Világ' Bírája, Ama' Szent Városnak ragyogó Fáklyáj". Nintsen már bánatom, nints rajtam únalom, Nints semmi Szívemet érdeklő fájdalom. Nintsen szemeimet epesztö siralom, Hanem mind örökké tartó nyugodalom.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Diáki F, Sámuel, Görög Nyelv Tanúlssu Székelyudvarhely. v é g e ..

(24) Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely.

(25) Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely.

(26) Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely.

(27)

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

BÁnattyát n e m e k e t szóllani szívünknek Keserve felettébb nagy lett bús sej inknek Mert eddig nagy híven kit tisztelünk vala Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

Valóság volt néki élete íblyáfa, Valóság és nem szin Háza kormányzáfa Mint vifeli magát Múzeum a’ Méh meleg nyárban, Haáz Rezső Tudományos Könyvtára Tsendes,

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely... Haáz Rezső Múzeum Tudományos

Hiú beszéd és helytelen kifejezés volt azonban az és tiszta szívből nem nevezhettem volna bálványképnek a szent képet, akárHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára Székelyudvarhely... Haáz Rezső Múzeum Tudományos

Regias cujus celebrare laudes' Mufa fi tendat» prius aut arenas Colligat Ponto, aut numeret fereno' Sidera calo.. Haáz Rezső Múzeum Tudományos

Prudentia ulus eil, in applicatione Univerfalium ad lingulares afliones-, £0m itaq; capiti natura binas contulerit aures, easque patentes , tanquam ' B 2 fenfus Haáz Rezső

M ivel a’ ternaészeti dolgokat maga, hogy úgy mondjam az lilén tselekeszi mindenekben, azok mind jó k , tsak a’ szabadakatattól Haáz Rezső Múzeum Tudományos