Magyar népis~oIák.

Teljes szövegt

(1)
(2)
(3)

rw.,... ...

!;i

ilY"

./ r;a. ... , ....

- - - - I

Mag yat' Építőművészet XII. évfolyam, I. szám.

Magyar népis~oIák.

71z iskola! Odabent gyors tempóban tagoljuk a

nagybetűs

sorokat; odakint lomha árnyékot vet ablakunkra a virágoktól túlterhelt ákácfa lombja. Félszemmel nézzül\ a pálca végét, a mint a tanító kezében szótagról-szótagra ugrál a falimap- pán, a másik szemünk meg az ákácfára sandít, a mint ágról-ágra

libb~nve,

lefelé szálldogál egy túlnyílott fürtnek elszakadt virága.

71z ablak egy pázsitos térre nyílott. 71 pázsit egyil\ során alacsony ablakú, fehérre meszelt házak, a másik során elkerített gyümöIcsösl\ertel\. Még emlél,szem, mint igyekeztünk pusztal,ézzel elfogni a venyigel\erítés közt bujkáló ökörszemet, még emlél,szem, hogy melyil\ helyen játszottunk "falba lovatl/, melyil, helyen ütöttünk golyóval "kopkátl/, még emlékszem, hogy öntöttek bennünket nyakon egy l,upa vízzel, ha sol\at lármáztunk az öreg Gunyeczné ablaka alatt.

Emlékszem erre, emlékszem arra, csak magára az iskolára, az isl,ola épületére nem tudok emlél,ezni semmit. Legfeljebb a hepehupásan kövezett tornácára, mely- nel, kiálló kövein a "griflitl/ hegyezgettük.

71z egész iskola fCllastól,

tetőstől,

kémé-

nyestől

együtt, úgy merült el a szürke emlél,e- zetlenségbe. Úgy egy pillanatra jutott eszembe mindez, a mikor itt látom magam

előtt

a Sváb Gyula iskoláit.

Ha majd

ezekről

az isl,olákról emlél,- szil, meg valal,i harminc év mulva, akkor annak nem a pázsit meg az ákác marad meg emlékében, hanem maga az iskola, az a formás, kedves, magyaros épület. 71nnal, az emlékét nem öli ld

lell,éből

harminc

esztendő.

71 gyermekkori impressziók a legfrissebbek, a legmaradan- dóbbak. 71zok a kol1égák fognak legérzőbben nemzeti jelleget adni építészetünknek, akik ezen iskolákba járna I" al,iket már gyermek-

I,arban

gyönyörködtet egy-egy kedves magyaros ornamens, egy-egy bájos tornác, kerítés vagy oromzat, a magyar építészetnek

fába

faragott és vakolatba vésett művészi formáL

F.

(4)

2. oldal

SVÁB GYULA

Magyar Építőművészet

KurvO./V/'tCA'JioVODA<1J 7JJN/TOlAKA'JUH.

e/'VAB 'GYLl LA' /1/NHllJ'Z .77fNA'C/DJ.1ERVI:.',

KUNOSVÁOÁSI ÓVODA ÉS TANfTÓLAKÁSOK

PAD A TORNÁCON

.-"""

.--, .

(5)

Magyar Építoművészet 3 . oldal

SVÁB GYULA

DUNAHAR.ASZTI TANfTÓLAKÁS

BEJÁR.Ó A TANfTÓLAKÁSHOZ

(6)

4. oldal Magyar Épitőművészet

SVÁB GYULA

RÉSZLETEK A DUNAHARASZTIISKOLÁRÓL

(7)

Magyar Építőművészet 5. oldal

SVÁB GYULA

GARAMBERZENCEI ISKOL'" HOMLOKZATA

VAKOLATDfsz

(8)

6. oldal Magyar Építőművészet

SVÁB GYULA

GARAMBERZENCEI ISKOLA (KISKAPU)

LÓCA

OLDALNÉZET

(9)

Magyar Épitőm űvészet 7. oldal

SVÁB GYULA

I~UIíI Iri 3!1

TOR.NÁCR.ÉSZLET

(10)

8. oldal Magyar Építőművészet

SVÁB GYULA

TORNÁCRÉSZLETEK

(11)

Magyar Építőművészet 9. oldal

SVÁB GYULA

LAKÁ SI3EJÁRÓ

OROMKII(ÉPZÉS

(12)

SVÁB GYULA

10. oMat

i,

Ooqqrnoro/i, ollcu-ni. ~\emi·i.rho\cde .. ve'

·,.1,)00"

. ~meJe\1' oloproJX.'

J. EMELET

,naqtjmof"'aI'i. o11omi·c\emi·i..rDolo.1er-ve·

',.11.101;)' of:Jld.lZ\rl.t'a\apr'O)z.

NAGYMAROSI ELEMI ISKOLA

Magyar Építőművészet

J J

FÖLDSZINT

(13)

Magyar Építőművészet JI. o/dal

SVÁB GYULA

NAGYMAROS[ ELEM[ ISKOLA

(14)

12. oldal Magyar Építőművészet

SVÁB GYULA

I ~

~: .~ : .. : .""'7.?7.-: ::t.. .1. 1 .: ~_.: 7.":., '

~ •• _. ~ . _ L

KIS ÉS NAGY KAPU

OROMRÉSZLET

NAGYMAROSI ELEMI ISKOLA

(15)

Magyar Építőművészet 13. oldal

SVÁB GYULA

A FIUMEI ÁLLAMI ÓVODA

(16)

14. oldal Magyar Épitőművészet

SVÁB GYULA.

SOI\Af fITÓ·I\~SZLETEK

(17)

Magyar Építőművészet JS. oldal

SVÁB GYULA

50 RAf FITÓ-R É5ZLETEI(

(18)

16. oldal Magyar Épiföművés$ef

SVÁB GYULA

A FIUMEI ELEMI ISKOLA

(19)

Magyar Építőm űvészet 17. oldal

SVÁB OYULA

o

o

VIRÁOTARTÓ RÁCSOK

l

lr l

f

.LLll

~'-P.: ~ W

~

. ....

r

l II 1 S ~

r..:L

~

...

~

'Jaj ~

~:-i

,~r ~

I J r I

1-=-

11

lflf

I

J.

J

l t---- l

---

0-.. .... _

l.-J . . - I . _ .1 _.-

,_o >-~

-- --- n

II l I

"

Ir-- -- ... I

l

,~~ ~"

lU ... ,..,.. "'r-. ~ ~

/I

I r /' ~~"'" ."',. ~~

!--=-

r---

~~

- :--

-~~ --...I

>-=

- - .----.. I ~~ ff'-- =-

~~ ~

fIUMEI ISI(OLA KERfTÉS ÉS I(APURÉSZLETE

(20)

18. oldal Magyar Építőművészet

SVÁB· GYULA

RÁCS-R..ÉSZLET. SORAFFITÓ-RÉSZLETEK·

(21)

Magyar Építőművészet 19. oldal

,

Utiv ázl atok .

Vagy hét éve lesz, hogy egy beszédekkel és bankettekkel megterhelt meleg nyári nap fáradalmai után a londoni Trafalgare-square egy "bar"-jában ültünk össze. l1zokon a magas háromlábú székeken, a melyek ép oly kellemesek lehetnek a napközben pihenni és üldögéIni meg nem szol,ott ángliusoknak, mint a milyen I,ellemetlenek nekünk a

süppedős,

kényelmes kávéházi fauteuillekhez szokott embereknek. Négyen voltunk együtt: T. Frank Oreen, az azóta a Londonban járó magyar kollégák kedves közös

ismerőse,

Nagy Virgil

műegyetemi

tanár, magam és egy manchesteri építész, a kinek a nevét azóta elfelejtettem. T. Frank Green-nel , jól megismerkedtem. Nagyon megörült, hogy hosszasabb útra készülök Kent-be,

"l1nglia virágos kertjébe", a hogy az angolol, szokták nevezni. l1zóta többször felkerestem Green barátomat, a kinek a Conduit-streeten volt az irodája a Regent-street hözeIében. Két szobából és egy

fülkeszerű helyiségből

állt az irodája.

Másfél méter magas rajztáblák és megint azok a bizonyos háromlábú székek, a melyeket úgy félig állva, félig ülve lehet csak használni. l1 munkához nem kell

(l

kényelem, mondja az angol. Többszöri és az út részletes megbeszélése után Green barátom nagy sajnálatára kijelentette, hogy az útra el nem jöhet, de hogy valamit mégis adjon mellém, emlékül adott egy üres vázlatkönyvet, az angolokat annyira

jellemző,

naiv kedvességgel. Így egy vázlatkönyvvel és két

fényképező­

géppel ellátv'a indultam neki "l1nglia virágos kertjének".

Gyönyörű

vidék,

gyönyörű

régi, kedves architel\túrák, mintha folyton-folyvást kertek közt járnánk. l1 hova a szem csak eltekint, gondosan megdolgozott komlóföldek érdekes, dolgos csopor- tol\l{al. Canterbury, Maidstone, Breadsted, Otham, Hollingbourne, Leeds, Lenham, Harrietsham, Rye, Smarden, Biddenden stb.

Green barátom

vázlat~önyve

azóta

barátom lett. Elkísért

később

Skóciába ,

majd másféléves párisi, franciaországi és belgiumi tartózkodásom alatt sohasem hiányzott l,abátom bélésébe sülyesztett öblös

zsebemből,

melynek eszméjét angol barátomtól annektáltam. Nehány vázlat

VersaiIlesből

való. l1 "Petit Trianon"

kertjében

levő

"hameau" kis XVIII. századbeli "házacskái", a "Temple d'amour"

stb. l1 Versaillesben töltött tavasz felejthetetlen marad örökre; mikor ezt a századok óta szunnyadó, hajdan fényben és pompában ragyogó mesebeli királylakot a tél szürke, sötét színei után lassan-lassan a tavasz ezer és ezer színe veszi újból l,örül! Micsoda kép a "Petit Trianon" nyíló magnoliacsoportjai! Majd újból visszatérve l1ngliába, a kisebb angol és skót városokba vezetett útam Oxford, Cambridge, Birmingham, Leicester, aztán Manchester, Liverpool, Carlysle, Glasgow stb. és Edinbllrghon át egész Aberdeenig, a régi, híres gránitvárosba. Green barátom könyve lassan megtelt é azóta már több más könyv is.

Ezelőtt

három évvel

légcsőhurutom

miatt (ez is

hű,

habár kevésbé I,edves

barátom maradt azóta) Dalmáciában töltöttem a tavaszt. Néhány vázlat Ragllzá-

(22)

20. oldal Magyar Épitőmüvészet

ból, Oravosából, Cattaróból, Oradacból, Spalatóból való. EI

voltam

keseredve, hogy beteg vagyok. Fi kedves ÉberIing bácsi, Jakabffy ferenc, Jakabffy Zoltán biztatta I"

hogy csak türelem. Hol

van

már azóta Éberling, hol Jakabffy ferenc!

Fiz egyik vázlat

Berlinből

való, az újonnan megnyílt "Piccadily kávéházb61"·

Ezt egy étlap hátulján rajzoltam, de I,edves emlékül

őríztem

meg ezt is.

Természetes, hogy ezekkel az

útivázlatokkal

nem

tartok

igényt semmi

művészi

elismerésre, de tudja Isten miért, mégis nagyon szeretem

őket ;

kedves emlékeim és az életben

van-e

szebb és értékesebb egy-egy kedves emlél,nél?

Rerrich Béla.

(23)

Magyar Építőművész et 21. oldal

RERRICH BÉLA

i '

\ ;.'

1~

ji

ÚTI VAZLATOK A IICAFÉ PI<;CADfLLyll BERLINBEN

(24)

22. ole/al Magyar Építőművészet

---,---

RERRICH BÉLA

-- -- .. ..

ÚTI VÁZLATOK

RAOÚZA A REKTOROK PALOTAJA A DOOANA rELÉ NÉZVE

(25)

Magya,. Évítőművészef 23. oldal

RERRICH BÉLA

ÚTI VÁZLATOK.

RAGÚZA A PLOCE K.APU Éq A DOGANA

(26)

24. oldal

RERRICH BÉLA

,

..

~

.

,

lJ. W

os.

ÚTI VÁZLATOK

-- ..

.. '"

- '

=

~

. .

~

, \

'O

'f( ,

Magyar Építőművészet

'" .

• '1 A N O"·rl (l U ~ 'EÖ

!,. t: ... D>

~<e.foJT,

3,e,,# /dro

-f.

.~

..( I '"

KENT-I HÁZAK (ANGLIA)

(27)

Magyar Építőművészet 25. oldal

RERRICH BÉLA

OTHAM-I LAKÓHÁZ_ (ANGLIA)

-:0;.:-

/

.. V~"R ':>1\-\ \..\..E S

f

LE s" MI'. R<:' '5,/'

ÚTI VÁZLATOK A KIS fRIANON "HAMEAN"-jÁNAK EGYIK HÁZA (VERSAILLES)

(28)

RERRICH B'

ELA

26. oldal

~'~':f;';

- _. ~.1.

ÚTI VÁZLATOK

__ .-.--i 1

l

r I

> 11 í!

I '

,

Magyar É

pdömu"v~szec '

\ '

. I

-- ~...-.- '0 ~O"R~ __

OXfORD I U,TCARÉSZLET

(29)

Magyar Építőművészet

ÚTi VÁZLATOK

.. •

21. oldal

R.ER.R.ICH BÉL

(30)

28. oldal

RERRICH BÉLA

!fQIl/llf/UIIIIIUÚ /IlIIIlK.

iif!llJIlIlJ11!DJIJJJiJUí(

n..J~.,

ÚTI VÁZLATOl(

..

Magyar Épitőművészet

1: fl

~

UJ

.~ ill

p:l

O

~

-, .

~ ....

~'Z \i) \l!

.lU

rV

...

~ ~

THE "OLO BELLE fARM" HARRIETSH;\M (ANGliA)

(31)

Mag.tJar Építőművészet 29. oldal

RERRICH BÉLA

ÚTI VÁZLATOK pÖTÉR (SPALATO)

(32)

30. oMal

RERRICH BÉLA

ÚTI VÁZLATOK

Magyar Építőművészet

J

I I

I

I

i I

J

, l

I

A GUNDULlC-TÉR (RAGUZA)

(33)

Magyar Építőművészet

SIKÁTOR DlOCLETIÁN PALOTÁJÁBAN (SPALATO)

"

;-

\.

~

.4-

~

31. oldal

t~

..

~

. '

\

.

ÚTI VÁZLATOK ST. JOHN TOR.NYA (CHESTER.)

RERRICH BÉLA

(34)

32. oldal

A decemberi számunkban közölt lőcsei

városháza terv pályázatán Kotál Henrik nyerte a ll-ik díjat és Miklós Ede a lll-ik díjat.

A szászsebesi szálloda. Az új szálloda épí- tésére kiírt pályázat első díját, 600 koronát a

"Zum weissen Rössel', a második díjat, 400 koronát a "Stadtpark" jeligéjíí pályaterveknek ítél- ték oda.

A mezőtúri városháza. A bíráló-bizottság a városháza tervezésére beadott pályatervek felett a következőképp döntött: Az I. díjat (3000 kor.) Spiegel ferenc és ifj. Englerth Károly, a ll. díjat (1600 kor.) Sebestyén Artlutr és Bánlaki Géza, a lll. díjat (1000 kor.) Kotál Henrik nyerte el;

egyenként 500 koronáért megvették: l. Rózsa- völgyi Gyula, 2. janszky Béla és Szivessy Tibor, 3. Leimdörfer Ármin és Rácz Emil s végül 4. dr.

euschloss Kornél budapesti építészek terveit.

A tisztviselőtelepi Ferenc József jubileumi templom t~rvpályázata január l5-én lejárt és összesen 38 pályamíí érkezett be a következő építő­

mÍÍvészektől: Gyalus László, Wagner és Willburg, Molnár ferenc, Schneider Iván, Morasser Sámuel, Gerey Ernő, förk Ernő és Petrovácz Gyula, Schmidt Gyula, Reichl Kálmán, Wisner Emil, fritz Oszkár (3 terv), Takáts és Tornallyay (2 terv), ifj. Schömer ferenc, Sikorsky Zsolnai Miklós Árkay Aladár (2 terv), ifj. Hudetz jános, Kotsi~

István (2 terv), Ortsik józsef, Kauser józsef, Scherli és Wirth, Tscheuke Herman, Szabó Lajos, H off- hauser Antal, Wachtel Elemér, Miklós Ede, Lechner Ödön, Abos Brunó (2 terv), francsek Imre, Löli- bach Kálmán, Münnich Aladár, Sebestyén Endre, Lux Kálmán, Wannenmacher fábián. A bíráló- bizottság, forster Gyula báró elnöklete alat! dr.

Bárczy István, Piperkovits Bátor, Krátky jános, Alpár Ignác, Steinhardt Antal, Zichy János gróf, Pálffy Sándor gróf, Schulek frigyes, Möller István, Hausman Alajos, Sváb Gyula, Csányi Károly, Vágó László, Baumhorn Lipót, Pecz Samu, Kabdebó Gyula a beérkezett tervek felett a következőképpen

döntött: I. díj (6UOO kor.) nyertese Lechner Ödön.

ll. díj (5000 kor.) Kauser József. Ill. díj (4000 kor.) Takács és Tornallyay. IV. díj (3000 kor.) förk

Ernő. Megvette a bizottság egyenként 1500 koroná-

Magyar Építőművészet

Tervpályázati határidők:

Február 15. Verona: a Piazza delle Erbe rende- zése és ott a városi takarékpénztár épületének tervei (1,500.000 !ira); díjak: 30.000 és 15.000 !ira.

(Nemzetközi tervpályázat.)

Március l. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet:

az egyesületi étterem berendezése (15.000); I. díj;

ezüstérem és 300 K, I I. d íj; 200 korona.

Március 2. Orsz. M. Iparmltvészeti Társ.: két síremlék tervei (az egyik 500 K, a másik 1000 K):

díj nincs, de 12 jó tervet megvesznek il 150 K.

Március 26. Orsz. M. IparmÍÍvészeti Társ.:

magyar kupa terve (2000 K), díjak 500 és 200 K.

Április l. Bolgár közm. min.: Szófiában építendő kulturpalota tervei (20,000.000 fr.); díjak: 4000, 2500 és 1000 fr. (Nemzetközi pályáza!.)

Április l. Bolgár kormány: királyi palota és igazs1gügyi palota Szófiában; díjak: az elsőre

10.000, 7000, 4500 és 1250 fr., a m~sodikra 6000, 4000, 2500 és 1250 fr. (Nemzetközi tervpályázat.) Május 20. Vác város tanácsa: a Vásártér sza- bályozása.

Szeptember 30. Erzsébet-emlék végrehajtó bizott- sága: Erzsébet királyné szobra. Díjak: 6000- 3000 K, 60.000 K összegben.

val Wiesner Emil és Hofhauser Antal tervét és megdícsérte a bizottság fritz Oszkár, Árkay Ala- _ dár, Wachtel Elemér, Miklós Ede, francsek és Zostyák, Takács és Tornallyay és Wannenmacher fábián terveit.

A Lugoson építendő vigadó és szálló tervpályázatán 42 szerző tervei közül az l. díjat Pap és Szabolcs, a ll. díjat Bier Mihály, a

m.

díjat Kopeczek György nyerte; megvették Bánlaky és Leimdörfer, Mód Lajos és Vajda Andor tervét.

(35)
(36)

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :