Szakirodalmi információs szolgáltatások, felhasználói igények megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Stubnya György

O r s z á g o s Műszak* Információs Központ é s Könyvtár

Szakirodalmi információs szolgáltatások, felhasználói igények*

Szükség van-e a külföldi és a hazai szakfolyóiratok hazai feltáráséra ? Van-e napjainkban reális igény a műszaki és gazdasági Információkra ? Hogyan változott a felhasználói Igény az elmúlt 6-8 évben? Lehet-e párhuzamot találni egy-egy szakterület kiemelt szerepe és ugyanezen terület in­

formációigénye között? Mit tehetnek az információs Intézmények és könyvtárak az Információs igény felkeltéséért? Kell-e állami szintű feladatvállalás a jövő érdekében ? Ezekre a kérdésekre és ahogyan továbbra keressük a választ a statisztikai adatok elemzésével, valamint a külföldi tapasz­

talatok hazai adaptálhatóságának vizsgálatával.

A műszaki folyóiratokban megjelent szakirodalom feltárása, valamint az ennek alapján k é s z ü l i összeállí­

tások eljuttatása a műszaki értelmiséghez - mint in­

formációfogyasztókhoz — az egyik legfontosabb tevé­

k e n y s é g e volt már a két világháború között is a Káplány Géza által vezetett Technológiai Könyvtár­

nak. Ezen t e v é k e n y s é g szerves folytatásaként indí­

totta a M ű s z a k i Dokumentációs Központ - az OMIKK jogelődje - 1948-ban a Műszaki Lapszemle soroza­

tot, amely azóta is a külföldi é s hazai m ű s z a k i - gazdasági közlemények legátfogóbb szakirodalmi fel­

dolgozása. T e r m é s z e t e s e n az elmúlt több mint negy­

ven év alatt az adathordozókban (számitógép, mikro­

filmlap, CD-ROM) é s a szolgáltatási formákban lénye­

ges változások, bővülések történtek a felhasználói igények minél tökéletesebb kielégítésére.

Összeállításunkban diagramok segítségével meg­

vizsgáltuk, hogy az elmúlt 6-8 évben hogyan alakult a felhasználói igény a különböző szolgáltatási formák­

ra. Mint legegyszerűbb mérőszám, az előfizetések száma, III. megrendelésszám kínálkozott. Megpróbál­

tunk ö s s z e f ü g g é s e k e t keresve felvetni néhány gon­

dolatot az igények változásával, a műszaki t é n y e ­ zőkkel é s a hogyan tovább kérdésével kapcsolatosan.

Az alábbi szolgáltatási formákat vizsgáltuk meg:

• referálókladványok, szolgáltatások;

• tömörítéseket, elemzéseket tartalmazó kiadvá­

nyok;

• külföldi (gazdaságilag fejlett) országok számító­

gépes szolgéltatásai.

Az első csoportba tartozó tevékenység alapját a kb. 2500 lap feldolgozása eredményeként kapott évi 100-110 ezer referátum, címfordítás stb. alkotja.

Ezek felhasználásával publikálunk 21 területen szak­

irodalmi tájékoztatókat é s a magyar közlemények gyűjteményét, kb. 1700-1800 témában nyújtunk té-

" K é s z i M a Magyar Könyvtárosok Egyesülete műszaki, mezőgazdasági és orvosi könyvtárosi szekciójának 1991.

j ú n . 5 - 6-I ü l é s é n a s z e r z ő által tartott e l ő a d á s é s a h o z z á ­ s z ó l á s o k a l a p j á n .

mafigyelést, s építjük a kb. 3-3,5 millió adatot tartal­

mazó E T O - r e n d s z e r ü kartontárat, ami irodalomku­

tatási t e v é k e n y s é g ü n k egyik alapja.

A második csoportba tartozik a Műszaki Informá­

ció é s a Műszaki Gazdasági Információ c. sorozat 15, Ml. 5 különböző témakörben, évi 8-9 ezer tömörít­

vény t megjelentetve.

A harmadik csoportot az új és a legújabb szolgál­

tatási formáink teszik ki. Ezek keretében 10-15 nagy nemzetközi adatbank s z á m o s adatbázisát lehet igénybe venni, nagy adathalmazokban lehet keresést folytatni. E területen legújabban a CD-ROM-ok hasz­

nálatát vezettük be. Egyelőre még kevés mérhető adatunk van ahhoz, hogy összevetéseket tehessünk, és következtetéseket vonhassunk le. (Ennél a harma­

dik szolgáltatáscsoportnál adatok hiányában nem tudtunk szakterületi bontásokat végezni.)

Részletes elemzésnek az 1985 é s 1991 közötti időszakot vetettük alá, r é s z b e n azért, mert a korábbi időszakról csak összefoglaló adataink vannak, más­

részt mert ezek az adatok 1972- 75-től, a teljes pro- fllkiépítés időszakától 1983 • 85-ig viszonylag stabil felhasználói piacon ± 15%-on belüli szórást mutat­

nak.

Az 1. ábra az ö s s z e s fentebb felsorolt szekunder információ előfizetett m e n n y i s é g é n e k alakulását mutatja 1 9 8 5 - 1991 között. Látható, hogy a számitó­

gépes irodalomkutatás kivételével a c s ö k k e n é s 50¬

70%. (A számítógépes irodalomkutatás viszonylag kedvezőbb adatalt az is e r e d m é n y e z i , hogy 1989-ben és 1990-ben sok, Intézményen belül jelentkező igény számára v é g e z t ü n k kutatást; ezeket leszámítva, pusztán a külső megrendeléseket tekintve, a csők­

kenés mértéke sokkal nagyobb.) U g r á s s z e r ű az előfi­

zetések c s ö k k e n é s e 1988-tól. Ez nem magyarázható csak az árak növekedésével: az irodalomkutatást é s a témafigyelést 25% Á F A terheli, ami lényeges árnö­

vekedést eredményezett, ugyanakkor bár a többi szolgáltatásunknál ilyen ársokk nem következett be, az igénybevétel c s ő k k e n é s é n e k mértéke majdnem ugyanez.

(2)

T M T 3 B . é v f . 1 9 9 1 . 1 1 . s z .

Előfizetett példányszám

2S 4- 23000 20 ••

15 ••

10 5 ••

'A

110

V

563

""*404

— t - 4- 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Témafigyelés x 1000 7 5 % Csökkenés: 5 5 %

28%

Irodalomkutatás x 10

Számítógépes Irodalomkutatás x 100 Előfizetett

példányszám 8000 • - 7000 ••

6000 - • 5000"

7200

5200

4000+ 3600 3000--

2000-•

1000 - '.113

-l i 1-

1985 1986 1987 1988 19B9 1990 1991

Műszaki Információk 47,3%

Műszaki Gazdasági Információk Csökkenés; 6 1 %

Szakirodalmi Tájékoztatók 69%

1. á b r a

A 2. ébra azt szemlélteti, hogy a c s ö k k e n é s t nem lehet kizárólag az iparági nehézségekre visszavezet­

ni. A magyar bányászat h o s s z ú idő óta válságágazat, ós az 1980-as évektől többször halálra ítélték; ugyan­

ez nem mondható el a hazai elektronikáról é s híradás­

technikáról, mégis a szakirodalom iránti érdeklődés c s ö k k e n é s e ezeknél az ágazatoknál nagyon hasonló a bányászatéhoz.

A 3 ábrán k é l olyan területet mutatunk be. ame­

lyeknek korábban igen magas volt az információs igényük, sőt az energiaipar 1983-tól a kiemelten fej-

Elofizetett példányszám

450'

Bányászat

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Szakirodalmi T á j é k o z t a t ó k Csökkenés: 78%

Témafigyelés Irodalomkutatás

— * — x — x —

Elektronika és híradástechnika Előfizetett

példányszám 450-

98%

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Szakirodalmi T á j é k o z t a t ó k Csökkenés: 6 1 % Témafigyelés

Irodalomkutatás

—X — x —x

B4%

2 é b r a

(3)

Stubnya Gy : Szakirodalmi I n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k . .

Vegyipar ELó'fizereft

példányszám

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Műszaki Információk 7 1 % Szakirodalmi Tájékoztatók Csökkenés: 5 0 %

Témafigyelés 77%

Irodalomkutatás

— X —x — x —

Energiaipar és energiagazdálkodás Előfizetett

példányszám 450-

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Műszaki Információk x 2 58%

Szakirodalmi Tájékoztatók Témafigyelés

Irodalomkutatás

— X X X —

Csökkenés: 68%

68%

lesztett területhez tartozik (lásd a különböző energia­

racionalizálási programokat). A vegyipar sem tartozott a halódó iparágak közé, mégis az utóbbi 2-3 é v b e n mintegy felével csökkent az igénye az információ iránt.

A 4. ábra egy, az első ábrához hasonló, de forditott anomáliára mutat rá. A kohászat ugyan h o s s z ú ideje igen n e h é z helyzetben van, a létéért való k ü z d e l e m ­ ben mégsem a műszaki információk b e s z e r z é s é n akarl csak spórolni. Ugyanakkor a környezetvédelmi kiadványaink helyzete azt mutatja, hogy bár a világ­

ban (talán hazánkban is) lényegesen nőtt az elmúlt években a környezetvédelem jelentősége - ami a területen megjelent publikációk számának u g r á s s z e ­ rű növekedését is eredményezte - , nálunk az ilyen információk iránti igény ugrásszerűen csökkent.

Az 5. ábra is megerősíti azt, hogy a hazai ipar - legalábbis az információigény alapján - nem hason­

lítható a fejlett országokéhoz. Akár az anyagmoz­

gatás, a csomagolás, akár a számítástechnika, az au­

tomatizálás a legdinamikusabban fejlődő é s így a leginkább információigényes területek közé tartoznak a gazdaságilag fejlett országokban. Mi is ott szeret­

nénk eladni, de ehhez a magas műszaki színvonal mellett jó csomagolás és pontos szállítás is s z ü k ­ séges. Az információ iránti érdektelenség azt sugallja, hogy mi vagy már minden lényegeset tudunk ezeken a területeken, vagy nem is akarunk az említett piacra bekerülni.

A 6. ábrán mutatjuk be azt, ami elemzésünk elké­

szítésénél számunkra a legmeglepőbb volt. A vállalat­

szervezés, a pénzügy, a hozzáadott értékadó (magya­

rul Á F A ) , a személyi jövedelemadó, a technológiai parkok, a kisvállalkozások szervezése, a marketing és a piacpolitika, a banki tev éken ység é s a humánpo­

litika mind olyan kérdések, amelyek az utóbbi 3-5 évben váltak hazánkban aktuálissá. A külföldi szak­

irodalom bőséges mennyiségben igen hasznos in­

formációkat szolgáltat ahhoz, hogy a s z ü k s é g e s lépé­

seket minél kisebb buktatókkal tehessük meg. Az ábra számadataiból azonban nem az derül ki, hogy minket nagyon érdekelnének mások tapasztalatai.

Hogyan t o v á b b ?

Ez az a kérdés, amit szakmai vitáinkon leggyakrab­

ban teszünk fel, de nem tudjuk rá a kielégítő választ.

Egy dolog tűnik csak biztosnak: jelenleg az érdekte­

lenség még fokozódik. Az biztos, hogy a kérdésnek nem csak anyagi vonzata van, bár a vállalatok elsze­

gényedése, átszervezése é s m e g s z ű n é s e 1990- 9 1 - ben lényeges szerepet játszik, de ez 1987-88-ra még nem voltjellemző.

A gazdasági é s ipari struktúra átalakulása szét­

zilálta az ú n . h a g y o m á n y o s információfogyasztói piacot; a megmaradó fogyasztóknál Is előtérbe került a rövid távú túlélési politika: ott kell takarékoskodni, ahol pillanatnyilag a legkisebb fájdalommal Jár. Az újonnan alakuló kis- és középvállalkozások vagy

(4)

T M T 3 8 . é v f . 1 9 9 1 . 1 1 . s z .

Kohászat és önrészét Előfizetett

példányszám 450' 4QQ-- 350¬

300¬

250¬

200-- 171 150+

100- 75 5 0 - 11

Anyagmozgatás és csomagolás

46

3

1983 1984 1985 19B6 1987 1988 19B9 1990 1991 Szakirodalmi Tájékoztatók Csökkenés: 18%

Témafigyelés Irodalomkutatás

— x — x x—

38,6%

Előfizetett példányszám

Környezetvédetem 936

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

Műszaki Információk x 2 4 2 % Témafigyelés

— •— •—

Szakirodalmi Tájékoztatók

Csökkenés: 6 5 % 31%

4. á b r a

Előfizetett példányszám 450- 400- 392 350- 300 - 250 • 200 - 150 • 100-

50

449

1983 198 4 1985 1986 19 8 7 1988 19 8 9 19 9 0 1991

Műszaki Információk 7 0 % Szakirodalmi Tájékoztatók

Témafigyelés irodalomkutatás

Automatizálás, számítástechnika

Csökkenés: 5 3 % 86%

Előfizetett példányszám 450- 400- 350- 300- 298 300- 250- 200"

150 - 100- 50

1983

+ +

—I 1 1 —

a ?

Témafigyelés

Műszaki Információk Szakirodalmi Tájékoztatók

78%

Csökkenés: 75%

58%

Irodalomkutatás

5. á b r a

(5)

Stubnya G y.: Szakirodalmi I n f o r m á c i ó s s z o l g á l t a t á s o k . . .

V á l l a l a t s z e r v e z é s és ipargazdaság Előfizetett

példányszám ,200+ " f f 1000

aoo

600 400 1 200 •

X

\

\

\ 264

+ + -t-

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 Műszaki Információk Csökkenés: 7 8 % Előfizetett

példányszám 450 •

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 19901991 Témafigyelés Csőkkenés: 72%

Szakirodalmi T á j é k o z t a t ó k 62%

Irodalomkutatás

6 . á b r a

eleve rövid távú létben gondolkozva nem tartják lé­

nyegesnek a műszaki fejlesztést, é s inkább csak spe­

ciális, főleg piaci jellegű információkat igényelnek.

A gazdaságilag fejlett országok példái azt mutat­

ják, hogy a technikai fejlődés, a piaci versenyben való részvétel csak maximális információfeldolgozás­

sal é s fogyasztással érhető el. Ezért a legtöbb ország­

ban az információk feltárása, feldolgozása és a fel­

használókhoz való eljuttatása jelentős állami támo­

gatást élvez. A kis é s közepes vállalatok számára -

mivel ezek semmiképpen nem képesek saját vállalati információs rendszert működtetni - a legtöbb fejlett ország állami finanszírozású, informatikai célprogra­

mokat valósított, ill. valósit meg ezen cégek ver­

s e n y k é p e s s é g é n e k fokozására.

Ú g y érezzük, ilyen programok finanszírozása elől a hazai állami vezetés sem térhet kl, mivel ellenkező esetben a műszaki fejlesztésben reménytelen hát­

rányba kerülünk, é s csak a "permanensen fejlődő országok" sorát fogjuk mi is szaporítani. Nem tűnik valószínűnek, hogy Magyarországon az idegen nyel­

vek tudása é s a számítógépes hálózatok infrastruk­

túrája 10-15 évnél hamarabb érje el azt a szintet, hogy a nagy nemzetközi adatbázisok közvetlen hasz­

nálata legyen a szekunder műszaki ós gazdasági in­

formációk egyetlen forrása.

A fentiekből látható, hogy az Információs intéz­

mények - köztük az OMIKK - előtt igen összetett feladatok állnak, hogy t e v é k e n y s é g ü k k e l e r e d m é n y e ­ sen szolgálhassák az ország érdekeit, é s egyben biz­

tosítsák saját létüket. Új módszereket kell kidolgozni az információfogyasztók igényeinek megismerésére.

Új szolgáltatási formákat kell létrehozni a változó igények komplex kielégítésére. Részt kell venni a modern információs technológiák kifejlesztésében és elterjesztésében. A vállalkozók, az újonnan alakuló cégek, a kisvállalkozások információs igényeinek megismerésére é s a már meglévő szolgáltatások ezen potenciális felhasználókhoz való eljuttatásához szoros együttműködést kellene kialakítani a városi közművelődési könyvtárakkal. Ú g y érezzük, hogy ez a könyvtári kör segíthet leginkább abban, hogy eljut­

hassunk azokhoz az új, potenciális információfo­

gyasztókhoz, akik a fejlődő gazdaság aktív részt­

vevői, a változások előrelendítői lehetnek. T e r m é s z e ­ tesen az együttműködés megvalósítása anyagi kérdé­

seket is felvet. Például lesz-e é s honnan a könyvtárak­

nak p é n z ü k még az igen k e d v e z m é n y e s árú Informá­

ciós anyagok előfizetésére, milyen érdekeltségi rend­

szer alakitható ki ezekkel a könyvtárakkal stb. Ugyan­

akkor az a körülmény, hogy a városi könyvtárak vezetői közül többen egyetértenek k e z d e m é n y e z é ­ seinkkel, azt a reményt kelti bennünk, hogy az ábrák mutatta kedvezőtlen kép az információ iránti igényről {vagy inkább igénytelenségről) talán már 1 992 re is megváltozhat.

Csak az együttműködés é s az Információs munka megfelelő szintű állami támogatása eredményezheti, hogy az információs t e v é k e n y s é g e k és szolgáltatások túléljék az elkövetkező 2-3 évet. Ez az Idő feltétlenül kell ahhoz, hogy az új, most alakuló gazdaság sta­

bilizálódjon, é s minden potenciális Információfo­

gyasztó felhasználóvá válhasson. Ellenkező esetben a meglévő feldolgozó é s terjesztő rendszer k ö n n y e n széthullhat; újraélesztése - ami pedig o r s z á g u n k gazdasági v e r s e n y k é p e s s é g e érdekében mindenkép­

pen s z ü k s é g e s s é válik - a Jelenlegi fenntartási költségek sokszorosát fogja Igényelni.

B e é r k e z a t t : 1991. IX. 2- á n .

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :