Címtár az üzleti tájékoztatáshoz megtekintése

Teljes szövegt

(1)

Beszámolók, szemlék, referátumok

Elfogadott pályázatok

Kért Ö s s z e s Megítélt Pályázó Téma összeg forrás összeg

(eFt) (eFt) (eFt)

Országos Széchényi Könyvtár A K + F tevékenységhez szükséges információk 15 0 0 6 42 169 15 0 0 6 hozzáférésének biztositása korszerű informá­

ciótechnológiai módszerrel

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár Szövegszerkesztő berendezés vásárlása az 4 0 0 4 0 0 4 0 0 és Levéltár "Orvostörténelmi Közlemények" szerkesztési

munkái színvonalának emelésére

Szirt Analízis Informatikai és Gazdaságszer- Hozzájárulás a I I . Országos Környezetvédelmi 3 0 0 3 0 0 2 2 2 vezo Kft. Információs Konferencia rendezési költségei­

hez

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Élet és Hozzájárulás az Élet és Tudomány cimü isme- 4 0 0 0 1 5 0 0 0 4 0 0 0 Tudomány Egyesülete retterjesztó hetilap megjelentetési költségeihez

Tudományos Újságírók Kamarája Hozzájárulás a Kamara állal kifejlesztendő 2 0 0 2 0 0 2 0 0 müszaki-tuüományos-kullurális információs

rendszer létrehozásához, valamint speciális szakmai űjságiró-tanfolyam megszervezéséhez

Címtár az üzleti tájékoztatáshoz

The dlrectory of International s o u r c e s of business Informa­

tion / S a r a h Ball. - London: Pltman, 1 9 8 9 . - V, 6 9 8 p.

I S B N 0 2 7 3 0 3 0 4 7 7

Ki ne tudná az illetékes szaktájékoztatók közül, hogy milyen körülményes és munkaigényes az üzleti tájékoztatás, akár hagyományos, akár online formák­

ról van szó. Körülményes és munkaigényes, ám annál fontosabb. Különösen egy olyan, a piacgazdál­

kodáshoz éppen felzárkózó országban, mint amilyen a mai Magyarország.

Az ebbéli "szorongatottságok" enyhítéséhez "jól j ö n " bármiféle segédeszköz. Diákkoromra visszagon­

dolva, a "segédeszköz" helyett majdnem "puskát"

irtam, ám az itt ismertetendő mű - hatékonysága folytán - inkább "ágyúnak" nevezendő.

Vegyük szemügyre, hogy mi mindenre használ­

ható.

Elsőként - az " i n t r o d u k c i ó t " követő második feje­

zetben - a legfontosabb európai országok (a volt szocialista államok nem minősíttetnek ilyeneknek) üzleti információs ügynökségei! és az ú n . Euro-lnfo Központokat mutatja be felettébb tüzetesen (a szer­

vezet neve; a szóban forgó feladattal foglalkozó szer­

vezeti egység neve, amennyiben nem önálló szerve­

zetről van szó; a kapcsolatteremtéshez rendelkezésre álló személy neve és postacíme; kinek a tiostjaként szerepel a szervezel; milyen adatbázisokat m ű k ö d ­ tet; milyen irányú információkat kínál; melyek a "tár­

salgási nyelvei"; telefon-, fax- és telexszáma; milyen információs szolgáltatásai vannak).

418

(2)

TMT 3 8 . é v f . 1 9 9 1 . 9 - 1 0 . s z .

Ezt követően - immár túllépve az említett európai országokon - a mü országok szerinti csoportosítás­

ban sorolja tel az adatforrásokat, mégpedig a b a n k o k ­ tól kezdve egészen a legfontosabb újságcímekig. T ú l ­ lapozva e fejezet címanyagán, az ipari adatforrások sorjázása fogad bennünket. Itt a csoportosítás ipar­

ágak, majd szervezetek és kiadványtípus szerinti. Ez utóbbin belül - a "nemzetköziséget" előre engedve - a világrészek-országok betűrendje szabja meg a végső rendet.

Az online adatbázisokkai két fejezet is foglalkozik.

Közülük az első, a B a c k g r o u n d című, a másodiknak, a Descriptions címűnek valamiféle "támfejezete".

Arra szolgál, hogy a leíró fejezetből kiválasztott adatbázist szélesebb összefüggések közé helyez­

hessük, s ezáltal meghatározott keresési előnyökhöz j u s s u n k .

A leíró fejezet 13 szekcióban (pénzügyi társasá­

gok; általános menedzsment; marketing; gazdasági adatok és statisztikák; újdonságok; tengerentúli üzletek; ipar; tudomány és technológia; szabadalom­

szabvány; biztosítás; számvitel-adó; bibliográfia, EGK-adatbázisok) ismerteti előbb az adatbázisok

környezetét, majd pedig magukat az adott szekcióba tartozó adatbázisokat. Egy-egy adatbázisról a követ­

kező ismeretek birtokába j u t h a t u n k : neve, tartalmi körülhatárolása, nyelve, van-e nyomtatott megfe­

lelője, jellege (kurrens, a retrospektivitás mélysége), terjedelme (rekordjainak száma), aktualizálásának periodicitása, előállítója, használatának feltételei (áradatokkal).

A mü appendixei is értékesek (a piackutatási reportok kiadói; adatbázishostok és előállító cégek;

az adatbázisok területi és tartalmi "gyűjtőköre"; nem­

zetközi telefonkódok és időkülönbségek).

Végül; külön is fel kell hívni a figyelmet az előszóra, amely részletes tájékoztatást ad az e téren bekövetkezett fejlődésről, a mai és holnapi helyzetről - és ami talán a legfontosabb: tanácsokat ad a címtár használatára, a benne való sürgős, kevésbé sürgős és "háttérszolgáltató" információkeresésre.

Kár, hogy a mü élőcímei lakonikusak. ami megnehezí­

ti a benne való eligazodást.

Futala Tibor

A szakkönyvtári referenszesek szíves figyelmébe

a d a t f o r r á s o k

Statisztikai adatforrások: Bibliográfia 1 9 8 6 - 1 9 8 9 [közread, a] Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat; [... szerk. Csahók I s t v á n ] ; [összeáll. Hansági Tlvadarné], - Bp.; K S H Kvt. és Dok.

Szolg., 1 9 9 0 . - 3 3 1 p.

HU I S S N 0 2 3 7 - 0 9 8 0 ; I S B N 9 6 3 7071 71 7.

Ki szakkönyvtári referenszesf "nem nyaggattak"

volna még statisztikai adatokért, illetve legalább olyan szakirodalmi források megnevezéséért, ame­

lyekben az érdeklődő jó eséllyel b u k k a n h a t rá az általa áhított adatokra? Nos, a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálatnak köszönhetően most már minden referenszes kolléga megbízható bibliog­

ráfiával élhet az egész hazai "népi d e m o k r a t i k u s "

vagy "szocializmust építő" korszak statisztikai k i a d ­ ványainak java részéről adandó tájékoztatásban. (A java rész annyit tesz, hogy e bibliográfiai vállalkozás

"felfogja" a KSH összes nyilvános kiadványát, vala­

mint a központi intézményei által készített kiadványok

"krémjót", miközben eltekint a KSH fővárosi és megyei igazgatóságai kiadványainak közlésétől, ami leszűkíti a regionális tájékoztatás lehetőségeit.)

A közreadó e vállalkozás keretében elsőként azonos címen - megjelentetett kötete az 1 9 7 5 - 1984. évi termést tárta fel. Azután, nyilván az igények intenzitásán felbuzdulva, az 1945 és 1 9 8 5 közötti időszak bibliográfiai szintézisének elkészí­

tésére vállalkozott, amely .1987-ben jelent meg 431 oldalon. Az itt szemügyre veendő kötet az 1 9 8 6 és 1989 közötti négy év termését regisztrálja, s ezáltal zárja le az imént jelzett korszak egészét.

Bibliográfia 1986-1989

419

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :