• Nem Talált Eredményt

A Kormány 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Kormány 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelete"

Copied!
23
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 127. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2020. május 28., csütörtök

Tartalomjegyzék

248/2020. (V. 28.) Korm. rendelet Az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról 3110 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról

és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló

2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról 3110 250/2020. (V. 28.) Korm. rendelet A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület

Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012.

(XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról 3112

1262/2020. (V. 28.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület

Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatásáról 3115 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi

Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint

a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről 3118 1264/2020. (V. 28.) Korm. határozat A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a 2014–2020 programozási

időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről, valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1152/2020. (IV. 14.) Korm.

határozat módosításáról 3125

(2)

III. Kormányrendeletek

A Kormány 248/2020. (V. 28.) Korm. rendelete az autós könnyűzenei koncertek megtartásáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja az  autós könnyűzenei koncert – az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet 4.  § (1)  bekezdésétől, valamint a  szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően – megtartható.

(2) Az  autós könnyűzenei koncert olyan élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amely során a közönség tagjai a rendezvény helyszínére jutás céljából használt személygépjárműben tartózkodnak a rendezvény során.

2. § (1) A szervező határozza meg az autós könnyűzenei koncert látogatásának feltételeit.

(2) A szervező a közönség tagjait az (1) bekezdés szerinti feltételekről tájékoztatja. Az (1) bekezdés szerinti feltételek betartatása a szervező felelőssége.

3. § (1) Ez a rendelet 2020. május 29-én lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2020. május 31-én hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 249/2020. (V. 28.) Korm. rendelete

a Gazdaságvédelmi Akcióterv végrehajtása érdekében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazásáról

A Kormány

az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,

a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

(3)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 127. szám 3111 1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

1. § (1) E rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet (a továbbiakban veszélyhelyzet) ideje alatt a  hitelező akkor nyújthat be a  felszámolási eljárás megindítására vonatkozó kérelmet, ha a  csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27. § (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben az adósnak küldött fizetési felszólításban az adós számára a  tartozása megfizetésére engedélyezett, a  Cstv. 27.  § (3)  bekezdése szerinti határidő és az  azt követő 75 nap eredménytelenül telt el. Ebben az esetben a bíróság a Cstv. 26. § (3) bekezdése alapján legfeljebb 15 napos határidőt határozhat meg az adós számára a tartozása megfizetésére.

(2) E rendelet hatálybalépését követően a veszélyhelyzet ideje alatt a Cstv. 27. § (2b) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) és b) pontja esetében csak akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 400 000 forintot.

2. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény rendelkezéseinek eltérő alkalmazása

2. § (1) E  rendelet hatálybalépését követően a  cégbíróság a  törvényességi felügyeleti eljárásban a  cég megszűntnek nyilvánításáról nem határozhat.

(2) Ha az  állami adó- és vámhatóság a  cég adószámának jogerős törlése miatt a  cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást kezdeményez, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 91. § (1) bekezdése szerinti eljárás 2020. október 31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – felfüggesztésre kerül. Az  e  rendelet hatálybalépése napján folyamatban lévő Ctv. 91.  § (1)  bekezdése szerinti eljárások e  rendelet hatálybalépésének napján 2020. október 31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – felfüggesztésre kerülnek.

(3) Az  e  rendelet hatálybalépése napján a  folyamatban lévő kényszertörlési eljárások, valamint azok az  eljárások, amelyben a cégbíróság a Ctv. 116. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti okból a kényszertörlési eljárás megindítását már – nem jogerősen – elrendelte, e  rendelet hatálybalépésének napján 2020. október 31-ig – külön végzés meghozatala nélkül – felfüggesztésre kerülnek. Ha a  cég a  felfüggesztés ideje alatt a  cégbíróság felé igazolja, hogy a kényszertörlésre okot adó törvénysértést kiküszöbölve a törvényes állapotot, illetve törvényes működését helyreállította, a cégbíróság a Ctv. 116. § (4) bekezdésétől eltérően a kényszertörlési eljárást megszünteti.

(4) E  rendelet hatálybalépését követően a  Ctv. 116.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti okból a  kényszertörlési eljárás megindítása nem rendelhető el, és a cég 2020. október 31-ig benyújthatja a cég törlése iránti kérelmét.

(5) E  § nem érinti a  Ctv. 116.  § (1)  bekezdés d)  pontja miatt indult vagy e  rendelet hatálybalépése után induló kényszertörlési eljárásokat.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

4. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(4)

A Kormány 250/2020. (V. 28.) Korm. rendelete

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában, a 3.  § (2)  bekezdése tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1) bekezdés 16. pont 16.2. alpontjában és 17. pontjában,

a 4.  § tekintetében a  Budapest és az  agglomeráció fejlesztésével összefüggő állami feladatokról, valamint egyes fejlesztések megvalósításáról, továbbá egyes törvényeknek a  Magyarország filmszakmai támogatási programjáról szóló SA.50768 számú Európai Bizottsági határozattal összefüggő módosításáról szóló 2018. évi XLIX. törvény 20. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 12. § b) pontjában,

a 7.  § (2)  bekezdése és a  3.  melléklet tekintetében a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés g) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1.  melléklet szerinti ingatlanokon, illetve az  ezen ingatlanokból a  telekalakítási eljárásban hozott döntés véglegessé válását követően kialakított ingatlanokon megvalósuló, a Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjával (a továbbiakban együtt: Beruházások) összefüggő, a 2. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek, b) a Beruházásokhoz közvetlenül kapcsolódó útépítési, közműcsatlakozási és -fejlesztési munkákra

vonatkoznak.

2. § A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az 1. mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora szerinti beruházással összefüggésben a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni,

b) településképi bejelentési eljárást nem kell lefolytatni.

(2) A  Kormány az  1.  mellékletben foglalt táblázat 2–5. sora szerinti beruházással összefüggő, az  ott meghatározott ingatlanokat érintő építészeti-műszaki dokumentációnak a  településrendezési és az  építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet 9.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti véleményezésével összefüggésben a központi építészeti-műszaki tervtanácsot jelöli ki.

4. § Az 1.  mellékletben foglalt táblázat 2. sora szerinti beruházással összefüggésben az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 16.  §-ában foglalt rendelkezéseket, valamint a  budapesti fejlesztések előkészítésével, megvalósításával és a  kiemelt nemzetközi sportesemények rendezési jogának megszerzésével kapcsolatos egyes feladatok ellátásáról szóló 175/2019. (VII. 16.) Korm. rendeletet nem kell alkalmazni.

(5)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 127. szám 3113 5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

7. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 250/2020. (V. 28.) Korm. rendelethez

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programja keretében megvalósuló beruházások

  A B

1. A beruházás megnevezése A beruházás azonosító adatai

2. Soroksári rendőrkapitányság kialakítása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 185611/1 helyrajzi számú ingatlan

3. Új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 185618/3 helyrajzi számú ingatlan

4. Új szakorvosi rendelő

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 185611/2 helyrajzi számú ingatlan

5. Többfunkciós közösségi ház kialakítása

Budapest közigazgatási területén elhelyezkedő, az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület 195271/6 helyrajzi számú ingatlan

6. Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna építése

Budapest XXIII. kerület Haraszti út – Dunaharaszti közigazgatási határ – Horgász part – Tusa utca által lehatárolt területe

7. Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése

Budapest XXIII. kerület Haraszti út – Dunaharaszti közigazgatási határ – Horgász part – Tusa utca által lehatárolt területe

8.

Molnár-sziget megközelítése és az Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációjának elősegítése érdekében új híd építése

Budapest XXIII. kerület Meder utca, Felsőduna sor és a komp közötti szakasz

(6)

2. melléklet a 250/2020. (V. 28.) Korm. rendelethez

A Beruházások megvalósításával összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások, 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,

4. természetvédelmi hatósági eljárások, 5. útügyi hatósági eljárások,

6. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás, 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

8. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,

9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

10. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások, 11. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

12. területrendezési hatósági eljárások, 13. földmérési hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások, 15. hírközlési hatósági eljárások,

16. bányahatósági engedélyezési eljárások, 17. tűzvédelmi hatósági eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások, 19. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,

20. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások,

21. azok az  1–20.  pontban nem szereplő közigazgatási hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházások megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,

22. az 1–21. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

3. melléklet a 250/2020. (V. 28.) Korm. rendelethez

A 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet 1.  melléklet 3.  pont 3.4.  alpontja a  következő 3.4.14. és 3.4.15.  alponttal egészül ki:

(Helyi közúti közlekedési projektek)

„3.4.14. Budapest Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út megvalósítása.

3.4.15. M0 gyorsforgalmi út – Haraszti út összekötő út és híd megvalósítása.”

(7)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 127. szám 3115

IX. Határozatok Tára

A Kormány 1262/2020. (V. 28.) Korm. határozata

a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatásáról

A Kormány – a  Gazdaságvédelmi Akcióterv céljaival összhangban – támogatja Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) fejlesztési programját (a továbbiakban: Program), amely érdekében

1. egyetért a  Program keretében a  következő programelemek megvalósításához szükséges további – kivitelezési és engedélyezési terveket magukban foglaló – előkészítési feladatok központi költségvetési forrás bevonásával történő végrehajtásával:

a) soroksári rendőrkapitányság kialakítása,

b) új polgármesteri hivatal és Kormányablak épületének kialakítása, c) új szakorvosi rendelő,

d) többfunkciós közösségi ház kialakítása,

e) Vecsés út – Nagykőrösi út összekötését szolgáló elkerülő út, f) M0 gyorsforgalmi út – Haraszti út összekötő út és híd, g) Apostol hegy területén a szennyvízcsatorna építése, h) Apostol hegy területén szilárdburkolat kiépítése,

i) Molnár-sziget megközelítése és a  Ráckevei (Soroksári) Duna-ág revitalizációjának elősegítése érdekében új híd építése;

2. egyetért azzal, hogy az Önkormányzat

a) az 1.  pont a)  alpontja szerinti programelem előkészítését a  Belügyminisztérium és az  Országos Rendőr-főkapitányság együttműködésével,

b) az 1.  pont b)  alpontja szerinti programelem előkészítését a  Miniszterelnökség és Budapest Főváros Kormányhivatala együttműködésével,

c) az 1.  pont e), f) és i)  alpontja szerinti programelemek előkészítését a  BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: BFK) együttműködésével, illetve az 1. pont e) alpontja tekintetében a BFK tervekre vonatkozó egyetértésével

végezze;

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a  18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter belügyminiszter Határidő: azonnal

4. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli 889 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 18. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása cím javára, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter belügyminiszter Határidő: azonnal

5. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter a  4.  pont szerint átcsoportosított előirányzat terhére, az  1.  pont szerinti támogatási célokra, külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson az  Önkormányzat részére támogatási előlegként, a  támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

(8)

6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  5.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat részére;

7. egyetért azzal, hogy az  1.  pont a)  alpontja szerinti beruházás az  állami magasépítési beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti kormányzati magasépítési beruházásként, a Beruházási Ügynökség által kerüljön megvalósításra;

8. felhívja a  nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az  állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7. §-a alapján a Beruházási Ügynökség útján, Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatával együttműködve gondoskodjon az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás helyszínéül szolgáló ingatlanok tulajdonjogának, illetve a  beruházás kivitelezési tervdokumentációja állam javára polgári jogi úton történő ingyenes, per-, teher- és igénymentes megszerzéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Határidő: a 9. pont végrehajtásához igazodva

9. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az 1. pont a) alpontja szerinti beruházás megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás eredménye alapján, készítsen előterjesztést a Kormány részére a  beruházás megvalósításáról, a  kivitelezéshez kapcsolódó kötelezettségvállalási összeg és a  kifizetések ütemezésének bemutatásával.

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: az 1.  pont a)  alpontja szerinti beruházás megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását követő 30 napon belül

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(9)

MAGYAR KÖZLÖNY 2020. évi 127. szám3117 1. melléklet az 1262/2020. (V. 28.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

387140 18 Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata fejlesztési programjának támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 889 000 000

2 A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai

380073 1 A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -889 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre

szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím Módosítás következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat (+/-) évre

szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 889 000 000 889 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA Költségvetési év: 2020.

Államház- tartási egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma K I A D Á S O K

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Magyar Államkincstár 1 példány Államház-

tartási egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Államház- tartási egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma B E V É T E L

T Á M O G A T Á S

(10)

A Kormány 1263/2020. (V. 28.) Korm. határozata

a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból és a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból történő előirányzat-átcsoportosításról, valamint a Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről

A Kormány

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a  Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet címrendjének a 19. Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása címmel történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter belügyminiszter Határidő: azonnal

2. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva összesen 126 706 191 858 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 68 956 853 395 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

4. az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel a  Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendeletre – elrendeli 1 140 900 000 forint egyszeri átcsoportosítását, a 3. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

5. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  3.  pont alapján a  19. Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása cím javára biztosított forrás terhére, a  kötelező önkormányzati feladatok ellátása érdekében külön pályázat és kérelem benyújtása nélkül, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 101/A.  §-a hatálya alá tartozó, vissza nem térítendő egyedi támogatást nyújtson Karcag Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) részére támogatási előlegként, a támogatás felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeit meghatározó támogatói okirat alapján;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: a 3. pont szerinti forrás rendelkezésre állását követően

6. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  5.  pont szerinti egyedi költségvetési támogatást a  támogatói okirat kiadását követően folyósítsa az Önkormányzat részére;

7. egyetért a  Karcagi Járásbíróság állami tulajdonú ingatlanban történő elhelyezésével, és ennek érdekében felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján – gondoskodjon az ingatlan-nyilvántartás szerinti Karcag belterület 154/2 helyrajzi számú, természetben az  5300 Karcag, Kossuth tér 5. szám alatt található ingatlan tulajdonjogának legfeljebb a  független ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értéken, – az  ingatlanon fennálló, közfeladat- ellátást szolgáló bérleti jogviszonyon és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vezetékjogokon felüli – per-, teher- és igénymentesen az állam javára történő megszerzéséről;

Felelős: nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

Határidő: a tulajdonossal történő megegyezést követően, a forrás rendelkezésre állását követően azonnal

(11)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2020. évi 127. szám 3119 8. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése

alapján – gondoskodjon a 7. pont szerinti feladat végrehajtásához szükséges forrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az  MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 1. Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai jogcím javára.

Felelős: pénzügyminiszter

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter Határidő: a felmerülés ütemében

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(12)

MAGYAR KÖZLÖNY 2020. évi 127. szám

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 900 000 000

198291 2 Magyar Honvédség

K3 Dologi kiadások 2 590 000 000

K6 Beruházások 10 439 700 000

K7 Felújítások 4 766 000 000

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

K3 Dologi kiadások 3 178 000 000

K7 Felújítások 2 056 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

227942 14 Egyetemek, főiskolák

K1 Személyi juttatások 353 000 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 800 000

K3 Dologi kiadások 280 200 000

K7 Felújítások 111 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok

342573 5 Intézményi kezességi díjtámogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 673 035 266

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 30 000 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 700 000

K3 Dologi kiadások 45 300 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 224 200 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 224 200 000

379017 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 350 000 000

375817 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 500 000 000

385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000 000

8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

351895 1 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások 14 300 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 679 249 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

351051 38 Veszprémi uszoda beruházás

K1 Személyi juttatások 15 000 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 625 000

K3 Dologi kiadások 25 000 000

K6 Beruházások 2 173 492 592

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

376251 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 580 750 000

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

1 Egyedi magasépítési beruházások

386117 15 Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont előkészítése

K6 Beruházások 142 940 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -126 706 191 858

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 900 000 000

198291 2 Magyar Honvédség 17 795 700 000

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 5 234 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

227942 14 Egyetemek, főiskolák 806 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok

342573 5 Intézményi kezességi díjtámogatások 673 035 266

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 80 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 448 400 000

379017 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás 6 350 000 000

375817 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 18 500 000 000

385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás 50 000 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 6 679 249 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

351051 38 Veszprémi uszoda beruházás 2 216 117 592

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 126 706 191 858 126 706 191 858

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár 1 példány Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államház-

tartási egyedi azonosító

Államház- tartási egyedi

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma Államház-

tartási egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

(13)

MAGYAR KÖZLÖNY 2020. évi 127. szám3121

XIII. Honvédelmi Minisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 900 000 000

198291 2 Magyar Honvédség

K3 Dologi kiadások 2 590 000 000

K6 Beruházások 10 439 700 000

K7 Felújítások 4 766 000 000

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

K3 Dologi kiadások 3 178 000 000

K7 Felújítások 2 056 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

227942 14 Egyetemek, főiskolák

K1 Személyi juttatások 353 000 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 61 800 000

K3 Dologi kiadások 280 200 000

K7 Felújítások 111 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok

342573 5 Intézményi kezességi díjtámogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 673 035 266

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

K1 Személyi juttatások 30 000 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 700 000

K3 Dologi kiadások 45 300 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 224 200 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 224 200 000

379017 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 350 000 000

375817 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18 500 000 000

385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 50 000 000 000

8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

351895 1 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások 14 300 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6 679 249 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

351051 38 Veszprémi uszoda beruházás

K1 Személyi juttatások 15 000 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 625 000

K3 Dologi kiadások 25 000 000

K6 Beruházások 2 173 492 592

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

2 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

376251 3 Az NVTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 580 750 000

XLV. Kiemelt kormányzati magasépítési beruházások

1 Egyedi magasépítési beruházások

386117 15 Nyíregyháza Spartacus-Bozsik József Labdarúgó Akadémia örökösföldi edzőközpont előkészítése

K6 Beruházások 142 940 000

XLVII. Gazdaságvédelmi Alap

385484 1 Gazdaságvédelmi programok

K5 Egyéb működési célú kiadások -126 706 191 858

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek 900 000 000

198291 2 Magyar Honvédség 17 795 700 000

198301 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 5 234 000 000

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

227942 14 Egyetemek, főiskolák 806 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok

342573 5 Intézményi kezességi díjtámogatások 673 035 266

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

004107 1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása 80 000 000

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

351640 19 Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok 2 448 400 000

379017 21 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás 6 350 000 000

375817 32 Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 18 500 000 000

385517 39 A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás 50 000 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

23 Sporttevékenység támogatása

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására

250078 7 Utánpótlás-nevelési feladatok 6 679 249 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

351051 38 Veszprémi uszoda beruházás 2 216 117 592

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év

időarányos teljesítésarányos

egyéb: azonnal 126 706 191 858 126 706 191 858

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Magyar Államkincstár 1 példány Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államház-

tartási egyedi azonosító

Államház- tartási egyedi

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/ határozat száma ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma Államház-

tartási egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

(14)

MAGYAR KÖZLÖNY 2020. évi 127. szám

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai XIII. Honvédelmi Minisztérium XIV. Belügyminisztérium XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- K I A D Á S O K A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

388184 19 Karcag Város Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 733 822 839

XIII. Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium

198279 2 Egyéb HM szervezetek

K3 Dologi kiadások 650 000 000

K6 Beruházások 292 100 000

198291 2 Magyar Honvédség

K3 Dologi kiadások 13 918 436 316

K6 Beruházások 52 954 787 166

XIV. Belügyminisztérium

001580 7 Rendőrség

K3 Dologi kiadások 120 000 000

001711 12 BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

K1 Személyi juttatások 142 844 790

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 975 788

K3 Dologi kiadások 26 179 422

330039 17 Vízügyi Igazgatóságok

K3 Dologi kiadások 79 942 295

K6 Beruházások 464 779

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal

007120 5 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

K3 Dologi kiadások 15 300 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -68 956 853 395

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA Költségvetési év: 2020.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat

száma Államház-

tartási egyedi azonosító

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

a) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli

33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – az  1.  mellékletnek megfelelően – 869 300 000 forint egyszeri jelleggel történő átcsoportosítását

A Kormány az  államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  Művészetek Palotája

33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Beruházások előkészítési feladatainak finanszírozása érdekében a  2020. évre 292 832 100 forint

A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím terhére 10 657 405 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv.. Helyi

33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Kvtv. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezetet a  21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. A  Magyar

az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a  2.  pont szerinti beruházás

100 000 000 forint összegben 2018. 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 11. Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség cím terhére, a  Kvtv.