• Nem Talált Eredményt

A Kormány 20/2019. (II. 22.) Korm. rendelete

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Kormány 20/2019. (II. 22.) Korm. rendelete"

Copied!
19
0
0

Teljes szövegt

(1)

MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám

M A G YA R O R S Z Á G H I VATA L O S L A PJ A 2019. február 22., péntek

Tartalomjegyzék

20/2019. (II. 22.) Korm. rendelet A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő

szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról 480 A Kúria közleménye A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról 481 A Kúria közleménye A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról 481 A Kúria közleménye A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról 482 A Kúria közleménye A Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról 482 58/2019. (II. 22.) KE határozat Dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról 483 1055/2019. (II. 22.) Korm. határozat A 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenye

megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről 483 1056/2019. (II. 22.) Korm. határozat A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról 484 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és

a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat- átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok

módosításáról 487 1058/2019. (II. 22.) Korm. határozat Költségvetési támogatások biztosításáról szóló kormányhatározatok

módosításáról 493 1059/2019. (II. 22.) Korm. határozat A települési önkormányzatok támogatásáról és egyes települési

önkormányzatok támogatását érintő kormányhatározatok módosításáról 493 1060/2019. (II. 22.) Korm. határozat Az MKUK Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház Nonprofit Korlátolt

Felelősségű Társaság történelmi vándorszínházi tevékenységéhez

kapcsolódó feladatokról 496

17/2019. (II. 22.) ME határozat A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének felmentéséről 496

(2)

480 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 27. szám

III. Kormányrendeletek

A Kormány 20/2019. (II. 22.) Korm. rendelete

a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet Magyarország egész területére történő elrendeléséről, valamint a  válsághelyzet elrendelésével, fennállásával és megszüntetésével összefüggő szabályokról szóló 41/2016. (III. 9.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ez a rendelet 2019. szeptember 7-én hatályát veszti.”

2. § Ez a rendelet 2019. március 6-án lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(3)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 27. szám 481

VII. A Kúria határozatai

A Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria a 2019. február 12-én kelt, Knk.IV.38.258/2018. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1042/2018. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a w ww.ku ria-bi rosag.h u oldalon.

Budapest, 2019. február 12.

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

a tanács elnöke

A Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria 2019. február 19. napján kelt, Knk.VII.38.257/2018/2. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság – országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 1041/2018. számú határozatát – az indokolás megváltoztatásával – helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a w ww.ku ria-bi rosag.h u oldalon.

Budapest, 2019. február 19.

Dr. Tóth Kincső s. k.,

a tanács elnöke

(4)

482 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 27. szám

A Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria 2019. február 19. napján kelt, Knk.VII.38.256/2018/2. számú végzésében a  Nemzeti Választási Bizottság – országos népszavazási kérdést tartalmazó aláírásgyűjtő ív hitelesítését megtagadó – 1040/2018. számú határozatát helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a w ww.ku ria-bi rosag.h u oldalon.

Budapest, 2019. február 19.

Dr. Tóth Kincső s. k.,

a tanács elnöke

A Kúria közleménye

a Nemzeti Választási Bizottság határozatának helybenhagyásáról

A népszavazás kezdeményezéséről, az  európai polgári kezdeményezésről, valamint a  népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 30. § (4) bekezdése alapján a Kúria az alábbi közleményt teszi közzé:

A Kúria a 2019. február 19-én kelt, Knk.IV.38.284/2018. számú végzésében a Nemzeti Választási Bizottság országos népszavazási kezdeményezésre irányuló kérdés hitelesítését megtagadó 1046/2018. számú határozata ellen benyújtott felülvizsgálati kérelmet elutasította, a határozatot helybenhagyta.

A határozat megtekinthető a Kúria hivatalos honlapján, a w ww.ku ria-bi rosag.h u oldalon.

Budapest, 2019. február 19.

Dr. Balogh Zsolt s. k.,

a tanács elnöke

(5)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 27. szám 483

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 58/2019. (II. 22.) KE határozata

dandártábornok szolgálati viszonya megszűnésének megállapításáról

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 4/A. § (2)  bekezdés c)  pontja, 59.  § (1)  bekezdés b)  pontja, 68.  § (1)  bekezdés a)  pontja és 68.  § (2)  bekezdése alapján –  a  honvédelmi miniszter előterjesztésére – megállapítom, hogy dr.  Varga László dandártábornok hivatásos szolgálati viszonya 2019. február 16-ai hatállyal, a törvény erejénél fogva megszűnik.

Budapest, 2019. február 8.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2019. február 11.

Dr. Benkő Tibor s. k.,

honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: KEH/00841-2/2019.

A Kormány 1055/2019. (II. 22.) Korm. határozata

a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenye megrendezése érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről

A Kormány

1. támogatja, hogy a  Sportesemények Szervezéséért, Lebonyolításáért és Sportszolgáltatásért Felelős Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) a Magyar Úszó Szövetség közreműködésével megrendezze a 2019. évi FINA Úszó Bajnokok Sorozat magyarországi versenyét (a továbbiakban: Verseny);

2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Verseny sikeres megrendezéséhez a 2019. évben szükséges legfeljebb 280 000 000 forint rendezési költség fedezetéül szolgáló központi költségvetési többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 23. Sporttevékenység támogatása alcím, 4. Versenysport támogatása jogcímcsoport javára;

Felelős: pénzügyminiszter

emberi erőforrások minisztere Határidő: azonnal

3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a  Verseny megrendezéséhez szükséges – a 2. pontban meghatározott forrás terhére történő – állami támogatással kapcsolatosan a Társasággal támogatási jogviszony létesítéséről oly módon, hogy a Társaságot a  fel nem használt állami támogatás kapcsán visszatérítési kötelezettség terhelje;

Felelős: emberi erőforrások minisztere

Határidő: a 2. pont szerinti költségvetési forrás rendelkezésre állását követően azonnal

(6)

484 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 27. szám

4. felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy gondoskodjon a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján a Verseny lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: a miniszterelnök kabinetfőnöke

Határidő: a Verseny szervezésével és lebonyolításával egyidejűleg, folyamatosan

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

A Kormány 1056/2019. (II. 22.) Korm. határozata a fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 42 054 173 280 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter emberi erőforrások minisztere a miniszterelnök általános helyettese Határidő: azonnal

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(7)

MAGYAR KÖZLÖNY 2019. évi 27. szám485 1. melléklet az 1056/2019. (II. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -22 260 873 280

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása

348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása

K3 Dologi kiadások -56 900 000

K5 Egyéb működési célú kiadások -4 348 900 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -1 332 000 000

23 Sporttevékenység támogatása

359195 34 A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása

K3 Dologi kiadások -4 000 000

K5 Egyéb működési célú kiadások -916 000 000

360228 35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -500 000 000

368884 38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -450 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 289 500 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 896 000 000

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások 42 054 173 280

LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások -6 289 500 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -5 896 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás

284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -6 289 500 000

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -5 896 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű Államház-

tartási egyedi azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

Államház- tartási egyedi

azonosító

K I A D Á S O K

B E V É T E L

(8)

486MAGYAR KÖZLÖNY 2019. évi 27. szám

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

335740 8 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása -22 260 873 280

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Köznevelési feladatok támogatása

348573 12 Erzsébet gyermek- és ifjúsági táborok támogatása -5 737 800 000

23 Sporttevékenység támogatása

359195 34 A 2019. évi Maccabi Európa Játékok (EMG 2019) Budapesten történő megrendezésének támogatása -920 000 000

360228 35 Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség támogatása -500 000 000

368884 38 Magyar Természetjáró Szövetség támogatása -450 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítményarányos

egyéb: azonnal 42 054 173 280 42 054 173 280

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államház-

tartási egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

T Á M O G A T Á S

(9)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 27. szám 487

A Kormány 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozata

a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott befizetési kötelezettség egy részének elengedéséről, a központi költségvetést érintő címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról

1. A Kormány

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.)

aa) 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 1. Eximbank Zrt.

tőkeemelése jogcímcsoporttal, valamint

ab) 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 38. Egyéb feladatok alcím, 33. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatása jogcímcsoporttal

történő kiegészítését;

Felelős: pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: azonnal

b) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Ávr.) 152. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványából 60 002 619 644 forint további felhasználását nem engedélyezi;

c) felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az Ávr. 152. § (2) és (3) bekezdése szerint intézkedjen a b) alpont szerinti felhasználásra nem engedélyezett kötelezettségvállalással terhelt maradvány Központi Maradványelszámolási Alapba történő befizetéséről;

Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter Határidő: azonnal

d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az Ávr. 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva – a kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékkel és kincstári díjakkal együttesen – 44 526 833 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, az 1. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter

Határidő: a c) alpont szerinti befizetést követően azonnal

e) az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében, valamint az  Ávr. 153.  §-ában biztosított jogkörében eljárva 31 409 925 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

f) az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 24 120 063 661 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el – elszámolási, a  fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel – a Kvtv. 1. melléklet XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 26. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;

Az átcsoportosítás tekintetében Felelős: pénzügyminiszter Határidő: azonnal

(10)

488 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2019. évi 27. szám

Az elszámolás és a visszatérítési kötelezettség tekintetében Felelős: agrárminiszter

belügyminiszter pénzügyminiszter

innovációért és technológiáért felelős miniszter emberi erőforrások minisztere

külgazdasági és külügyminiszter Határidő: 2019. december 31.

g) az Ávr. 172/A.  § (9)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az  Ávr. 172/A.  § (3)  bekezdése alapján a  2018. évben a  szeptember–november hónapokra vonatkozóan, a  XIX. Uniós fejlesztések fejezet részére megállapított befizetési kötelezettséget elengedi.

2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és fejezetek közötti átcsoportosításról szóló 1437/2016. (VIII. 17.) Korm. határozat 1. pontjában a „2018. december 31.” szövegrész helyébe a „2019. június 30.” szöveg lép.

3. Az Arany János-emlékév programjainak megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1067/2017. (II. 9.) Korm. határozat 2. pontjában a „2019. június 30.” szövegrész helyébe a „2020. december 31.” szöveg lép.

4. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1447/2017. (VII. 7.) Korm. határozat 2. pontjában a „2018. december 31.”

szövegrész helyébe a „2019. december 31.” szöveg lép.

5. Az egészségügyi ellátórendszer működési feltételeinek javítása érdekében szükséges kiemelt vidéki beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1971/2017. (XII. 19.) Korm. határozat a) 2. pontjában a „2018. december 31-ig” szövegrész helyébe a „2019. július 31-ig” szöveg,

b) 6. pont a) alpontjában a „2019. január 31.” szövegrész helyébe az „az 1. pont b), c) és e) alpontja tekintetében 2019. január 31., az 1. pont a) és d) alpontja tekintetében 2019. augusztus 31.” szöveg, valamint

c) 6. pont b) alpontjában a „2019. március 31.” szövegrész helyébe az „az 1. pont b), c) és e) alpontja tekintetében 2019. március 31., az 1. pont a) és d) alpontja tekintetében 2019. október 31.” szöveg

lép.

6. Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1211/2018. (IV. 6.) Korm. határozat 1. pontjában a „2019. június 30.”

szövegrész helyébe a „2019. június 30., a Közgyűjtemények cím javára biztosított 254 000 000 forint tekintetében 2019. december 31.” szöveg lép.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

(11)

MAGYAR KÖZLÖNY 2019. évi 27. szám489 1. melléklet az 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozathoz

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok

377251 51

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 23 439 210 762

K3 Dologi kiadások 82 037 238

38 Egyéb feladatok

280845 7 Állami többletfeladatok

K5 Egyéb működési célú kiadások 1 516 020 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 456 565 000

378528 31 World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások

K5 Egyéb működési célú kiadások 500 000 000

379139 33 Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 9 998 006 976

K3 Dologi kiadások 34 993 024

21 Központi kezelésű előirányzatok

3 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

376951 1 Tőkeemelés

K6 Beruházások 8 500 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -44 526 833 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

32 Közlekedési ágazati programok

377251 51 23 521 248 000

38 Egyéb feladatok

280845 7 Állami többletfeladatok 1 972 585 000

378528 31 World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások 500 000 000

379139 33 Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatása 10 033 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítményarányos

egyéb: azonnal 44 526 833 000 44 526 833 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S

Magyar Államkincstár 1 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2019.

Államház- tartási egyedi

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Államház- tartási egyedi

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges

önkormányzati feladatok ellátása

Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása

Államház- tartási egyedi

azonosító

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

K I A D Á S O K

(12)

490MAGYAR KÖZLÖNY 2019. évi 27. szám

2. melléklet az 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozathoz

XI. Miniszterelnökség

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai LXV. Bethlen Gábor Alap

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

243678 1 Nemzetiségi támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 39 925 000

41 Magyar Falu Program

378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 29 000 000 000

57

374751 7

K5 Egyéb működési célú kiadások 750 000 000

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

42 Alapok támogatása

263478 2 Bethlen Gábor Alap támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 390 000 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 230 000 000

374873 43 Központi Maradványelszámolási Alap

K5 Egyéb működési célú kiadások -31 409 925 000

LXV. Bethlen Gábor Alap

263145 4 Nemzetpolitikai célú támogatások

K5 Egyéb működési célú kiadások 390 000 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 230 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

LXV. Bethlen Gábor Alap

2 Költségvetési támogatás

284901 3 Eseti támogatás

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 390 000 000

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 230 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

31 Nemzetiségi célú költségvetési támogatások

243678 1 Nemzetiségi támogatások 39 925 000

41 Magyar Falu Program

378517 2 Magyar Falu Program alprogramjainak támogatása 29 000 000 000

57

374751 7 750 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítményarányos

egyéb: azonnal 31 409 925 000 31 409 925 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államház-

tartási egyedi azonosító

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

K I A D Á S O K

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államház-

tartási egyedi azonosító

Államház- tartási egyedi

azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

Kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatok ellátásának támogatása gazdasági társaságok részére Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. kulturális fejlesztési, örökségvédelmi és egyéb feladatai ellátásának támogatása

(13)

MAGYAR KÖZLÖNY 2019. évi 27. szám491 3. melléklet az 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozathoz

XIV. Belügyminisztérium XV. Pénzügyminisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ

K6 Beruházások 1 600 000 000

XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 450 000 000

237287 8 Magyar Államkincstár

K1 Személyi juttatások 1 226 057 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 239 081 115

K3 Dologi kiadások 304 800 000

K6 Beruházások 151 828 500

26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -24 120 063 661

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

K1 Személyi juttatások 296 234 310

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 765 690

K3 Dologi kiadások 2 913 292 221

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

351895 1 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások 12 615 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények

K1 Személyi juttatások 655 000 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 125 000 000

K3 Dologi kiadások 480 000 000

K6 Beruházások 590 000 000

K7 150 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295002 1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 27 500 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 761 000 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

344828 6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 791 504 825

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

296168 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

K3 Dologi kiadások 686 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ 1 600 000 000

XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 450 000 000

237287 8 Magyar Államkincstár 1 921 766 615

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 3 267 292 221

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 2 000 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295002 1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 788 500 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

344828 6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 791 504 825

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítményarányos

egyéb: azonnal 24 120 063 661 24 120 063 661

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államház-

tartási egyedi azonosító

Államház- tartási egyedi

azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államház-

tartási egyedi azonosító

Felújítások

K I A D Á S O K

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S

(14)

492MAGYAR KÖZLÖNY 2019. évi 27. szám

XIV. Belügyminisztérium XV. Pénzügyminisztérium

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ

K6 Beruházások 1 600 000 000

XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

K3 Dologi kiadások 450 000 000

237287 8 Magyar Államkincstár

K1 Személyi juttatások 1 226 057 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 239 081 115

K3 Dologi kiadások 304 800 000

K6 Beruházások 151 828 500

26 Központi kezelésű előirányzatok

2 Központi tartalékok

297102 1 Rendkívüli kormányzati intézkedések

K5 Egyéb működési célú kiadások -24 120 063 661

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

K1 Személyi juttatások 296 234 310

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 57 765 690

K3 Dologi kiadások 2 913 292 221

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium

8 Központi kezelésű előirányzatok

2 Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások

351895 1 Eximbank Zrt. tőkeemelése

K6 Beruházások 12 615 000 000

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények

K1 Személyi juttatások 655 000 000

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 125 000 000

K3 Dologi kiadások 480 000 000

K6 Beruházások 590 000 000

K7 150 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295002 1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 27 500 000

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 761 000 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

344828 6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 791 504 825

XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

2 A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

296168 1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

K3 Dologi kiadások 686 000 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

forintban

Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre

szám név neve áthúzódó

hatása

XIV. Belügyminisztérium

294479 4 Terrorelhárítási Központ 1 600 000 000

XV. Pénzügyminisztérium

000516 5 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 450 000 000

237287 8 Magyar Államkincstár 1 921 766 615

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium

270034 11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 3 267 292 221

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

218672 11 Közgyűjtemények 2 000 000 000

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Egyéb feladatok támogatása

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

295002 1 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 788 500 000

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

344828 6 Budapest Illovszky Rudolf Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 791 504 825

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év

időarányos teljesítményarányos

egyéb: azonnal 24 120 063 661 24 120 063 661

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki Államház-

tartási egyedi azonosító

Államház- tartási egyedi

azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA

a Kormány hatáskörében Költségvetési év: 2019.

A módosítást elrendelő jogszabály/

határozat száma Államház-

tartási egyedi azonosító

Felújítások

K I A D Á S O K

B E V É T E L

T Á M O G A T Á S

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

a) az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról és a vis maiorral összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló

„(2a) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti esetben a  határidőt úgy kell meghosszabbítani, hogy megfelelő idő, de –  a  hirdetmény nélküli tárgyalásos

(3) Az  (1) és a  (2)  bekezdést a  joghatás kiváltására nem alkalmas, a  kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés

a) a 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. törvény 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok

2. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – az  emberi erőforrások minisztere bevonásával – gondoskodjon a  Beruházás megvalósításához 2019. évben szükséges 788 500

3. egyetért azzal, hogy az  1.  pont szerinti előadás-sorozat megvalósításához 2019. évben 150 000 000 forint forrás biztosítása szükséges, valamint

a) a  2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. törvény 1.  melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,

a) 9 822 800 000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási kötelezettséggel a  Magyarország 2018.  évi központi költségvetéséről szóló 2017.  évi