A kishaszonbérleti törvényjavaslat területi hatálya

Teljes szövegt

(1)

—— *2'55 — *1939

A kishasmnbérleti törvényjavaslat területi hatálya.

Les ejfets, envísagés au point de vue des propriétés, du projet de loi sur les petits fermages soumis naguére au Parlement hongro'is.

Résumé. Le 17 janvier dernier, Ie ministre de l'Agriculture a soumis a la Chambre un projet de lot ayant pour hat de contribuer a mul—

tirplier les petits fermages et de réalíser certaines autres disposi- tions de politigue agraire.

Selon le projet de lot, FEtat pourrait exprop- ricr une super/tele agricole de 1,713.972 arpents cadastraux (terres arables, prairies et páturages), soit prés de 14% de celle constatée en 1935 sur le territoire délimité par le traité de Trianon,

Les laboureurs me'ritants gui du fait de la re'—

forme projete'e auraient des terres li bail deviendront me'me proprie'taires de ces terres si, par leur conduite el par la bonne gestion des biens affermés, ils sien seront montrés dignes.

L'obligation de mettre dans le but fixé par le projet de loi des terres () la disposition de llEtat serait imposée en ce gui concerne les biens (i mutation límitée el ceux des citoyens étrangers, au'x propriétés dlune superficie agrieole (terres arables, prairies, páturages) dépassant 300 arpents cadastraux; guant aux autres biens fonciers, seule—

ment ;: eeum de plus de*500 arp. cad. ;

Ainsi donc, et grace aussi au taux de cession, fire' sur une base progressive, une partie c 0 n-

sidérable des moyennes prOpriétés

resteraient intactes, et particuliérement celles appartenant á des Hongrois chrétiens.

Les propriétés fonciéres des Jut/s, représen- tant ensemble environ 500000 arp. cad, seraient, (Papres le projet de 101 sur les Juifs, exproprie'es, sans égard a leur grandeur, pour étre donées (soit a bail soit définitivement) a des Iaboureurs chré- tiens.

On uoit, par les tableaux ci-dessous, gue les propriéte's touchées par le projet de Ioi ont une superficie agricole totale de 3,419.114 arp. cad., dont plus de la moitie' (50'8%) pourrait étre ex—

propriée pour faire des petits fermages.

En dehors des Jaifs, ce sont les prOprié—

tés; de fidéícommis, de fondations

publigues ou privées et de confes-

sions gut contribueraient Ie plus a la réforme, pour laguelle liEtat prendrait aux premieres 57—8%

de leur super/icie agricole; cette proportion repré- senterait 56-2% pour les deuxíémes et 54470 pour les derniéres. La superűcie agricole des propriéte's rtouchées par le projet de loi comprend 71-3% de terres arables, 8'9%' de prairies et 19'8% de patu- rages. Mais le ministére de liAgriculture ne devrait

pas se conformer, en expropriant les tcrres en guestion, á cette réparation des cultures. Sou- Iígnons encore gue 65% des propriétés touchées par le projet de loi sont des grandes proprie—

tés de plus de 1.500 arp. alá.; 3570, des m o g e n- nes propriéte's de moins de 1.500 arp. cad, gut sont pour la premiere des deux catégories indi- guées plus haat, supérieures a 300 arp. cad. et pour la seconde, a 500 arp. cad.

tl-

Január 17-én nyujtotta be a képviselő—

háznak Teleki Mihály gróf földmívelésügyi miniszter a kishaszonbérletek alakításának előmozdításáról 'és más földb'irtokpolitikai

rendelkezésekről szóló törvényjavaslatát, amelynek indokolásában a földbirtokpoli—

tikai célra maximálisan igénybe vehető mezőgazdasági területeket, az előzetes tájé- koztató számítások, hozzávetőlegesen egy és félmillió kataszteri holdban állapították

meg. *

Ez az egy és fél millió kataszteri hold—, a törvényjavaslat indokolásából megálla- píthatól—ag, akként áll elő, hogy kiindulás—

ként az ország közép- és na'gyhirtokai, az átengedésre kötelezés szempontjából, két nagyobb területi kategóriába osztattak: az 1500 kataszteri holdon aluli és felüli birto—*

kokra. A törvényjavaslat tehát már kiin—

dulásában eltért az elfogadott hivatalos területi kategorizálástól, amely 1500 katasz—

teri holdat, mint területi típust megálla—

pító határt eddig nem ismert. MáSOdiSOT'T ban eltér az eddigi általános statisztikai rendszertől abban is, hogy a területi kate—l gória megállapításánál, a telepítési töri vényhez hasonlóan, nem a minden mívelési ágat magában foglaló összterületet, hanem csak a szántó—, rét- és Iegelőterületet, tehát a kert és szőlő nélküli mezőgazdasági területet veszi alapul. A harmadik eltérés az, hogy az 1500 kataszteri holdon aluli birtokoknál az alsóhatárt nem 100 katasz—

teri holdban, hanem a gazdasági és nem—

zeti érdekekre, főképen azonban a közép—

birtok védelme szempontjából, 300, illetve 500 kataszteri holdban szabja meg. A 300 kataszteri holdas alsóhatár vonatkozik a korlátolt forgalmú és a külföldi állampol—

gárok tulajdonában levő birtokokra, míg az 500 kataszteri holdas alsóhatárakeresz—

tényt—magyar kézben levő szabadforgalmú birtokokra, a zsidó birtokok kivétel—ével.

Már itt kell megjegyezni, hogy! a zsidó tulajdonban álló birtokokra nézve a kis—

haszonbérleti törvényjavaslat nem rendel—

kezik, azt a zsidók közéleti és gazdasági térfoglalását korlátozó törvényjavaslatnak engedte át, melynek értelmében kishaszon- bérletek alakítására minden zsidó tulaj:

donban álló birtok, tekintet nélkül annak nagyságára, igénybe vehető.!)

1) A zsidók közéleti- és gazdasági térfogllalását korlátozó törvényjavaslat 016. §—ia értelmében,:

,,Zsidót az egyébként fennálló korlátozásokra te;

kintet nélkül lehet összes mezőgazdasági ingatlan?

nának tulajdonul vagy kishaszonbérletek céljára átengedésre kötelezni. Ezt a rendelkezést arra 'a mezőgazdasági ingatlanra is alkalmazni kell, ame-

(2)

3. szám ._. 2156 __

1939

A fentebb ismertetett területi kategori—

zálással tehát a kishaszonbérleti törvény—

javaslat, értelmezésünk szerint, mind a ,,nagy"—, mind a ,,közép" birtoknak egy új meghatározását alkalmazza. Ezek szerint ,,Icözépíf—birtok, a korlátolt forgalmú birto-

koknál a 300—1500 kataszteri holdig, míg a— szabadforgalmú birtokoknál az 500——

1.500 kataszteri holdig terjedő, szántó-, rét- és legelőteriilettel, bíró birtok. Ebből követ- kezőleg a ,,nagyft-birtok alsó határa 1500 kat. holdi)

A javaslat értelmezése szerinti "közép"—

és ,,nagy"—birtok között, az igénybevétel szempontjából, azt a lényeges különbséget is felállítja a törvényjavaslat, hogy míg a ,,Icözép"-birtoknál a területi összefüggést, vagyis a birtok egységét veszi figyelembe, addig a ,,nagy'f—birtoknál erne semmi tekin- tettel nincs, s a tulajdonosnak az ország bármilyen részében fekvő és bármilyen nagyságú 'mezőgazdasági területeit össze—

adja, s az így nyert területből indul ki, amikor az átengedésre való kötelezés mér—

tékét megállapítja. A telepítési törvényja- vaslat ezt a meghatározást nem ismerte, s így részben teljes mentességet, részben lé- nyeges kedvezményt nyujtott azoknak, a 3000 —— háborússzerzésű birtokoknál pedig az 1000 -—— kataszteri holdon felüli mező- gazdasági területtet bíró nagybirtokosok—

nak, akiknek ingatlanai az ország külön-

böző részein elszórtan feküdtek?)

lyet zsidó az 1037. évi december 31. napja után és a jelen törvény hatályba lépése előtt élők kö—

zötti vagy halál esetére szóló jogügylettel bárkire átruházott; ennek a rendelkezésnek alapján azon- ban átengedésre kötelezésnek nem zsidóra átruhá—

zott ingatlan tekintetében csak az átruházástól szá- mitott három év alatt van helye. Ha zsidó mező- vagy erdőgazdasági ingatlanát átruházza, az átruhá- záshoz, tekintet nélkül az ingatlan területére és a szerző fél személyére, hatósági hozzájárulás szük- séges. Hy esetben az állami elővásárlási jogot, te—

kintet nélkül az ingatlan területére és a szerző fél személyére, gyakorolni lehet, vagy pedig az ingatlant elidegenítő jogügylet tudomásulvételét az elővásárlási jog gyakorlása nélkül meg lehet ta- gadni." E tekintetben kivétel csak a kereskedelmi ügylet céljára alkalmas ingatlan, valamint a 600 négyszögölet meg nem haladó házhely, ha ezen—

kívül több házhelye nincs.

1) A birtokkategóriák meghatározására nézve [lásd szerzőnek a Magyar Statisztikai Szemle

1938. évi augusztusi számában közölt ,,Adale'kok a

főldbirtokmegoszlás kérdéséhez" című tanulmányát, amelyben nemcsak területileg, de üzemtanilag de- finiálja a kis,-, közép- és nagybirtok fogalmát és ezenkívül -— ezeken a területi birtokkategóriákon belül _: a törpe-, kisparaszt- és nagyparasztbirto- kokat is.

' 2) Erre nézve lásd ,,A telepítési törvénnyel (létesített terűletkisajátítási jog" című, a Magyar (;azdák Sze'mléiében közölt tanulmányomat.

A ,,nagybirtoko " igénybevétele.

A törvényjavaslat az 1.500 kataszteri holdon felüli szántó—, rét— és legelőte'rület- tel bíró, vagyis a javaslat értelmezése sze- rinti ,,nagybirtokok"—nál a földbirtokpoli- tikai célra való igénybevétel szempontjá- ból ——- tekintet nélkül a birtok tulajdoni jellegére és tekintet nélkül a birtokrészek összefüggésére, —— három területi kategóriát ismer:

1. a 10.000 kataszteri holdon felüli, 2. a 4.000—10000 kataszteri holdig ter-

jedő és '

3. az 1.500-4000 kataszteri holdig ter- jedő birtokokat. _

Az átengedésre kijelölhető terület ki—

számításánál, — abból a célból,, hogy az esetleges aránytalanságok és igazságtalan- ságok elő ne álljanak, _— az átengedési hányados nem egységes, hanem egy birto- kon belül is felfelé emelkedő tendenciát mutat. Ezzel érvényesíti a progresszivitás elvét akként, hogy míg az 1.500 kataszteri

holdig terjedő résznél 20%, az 1.500—4000

kataszteri holdig terjedő résznél 4095, a 4.000—10000 kataszteri .holdig terjedő rész—

nél 60%, a 10.000 kataszteri holdon felüli

résznél pedig 8095 az átengedési hányados.

A kiszámítás azonban nem a területből, hanem a kataszteri tiszta jövedelemből indul ki, akként, hogy a kataszteri tiszta jövedelemnek megfelelő százalékát kell venni, s ezt kell azután területre vissza- számítani. A következőkben azonban mi, a törvényjavaslat indokolásához hason- lóan, —— csak területi alapon való számítást végzünk, amely a valóságot nagyon meg—

közelíti?) így egy kereken 4000 kataszteri

hold szántó—, rét- és legelőterülettel bíró

birtok mezőgazdasági területének 32'5 % —át, egy 5000 kataszteri holdas 38-o%-át, egy

10.000 kataszteri holdas 49'0%-át, egy 15.000 kataszteri holdas 59'3%-át, egy 50.000 kataszteri holdas 73'8%—át köteles

kish-aszonbérletek céljára leadni, ha az át—

engedésre kötelező eljárást a földmívelés- ügyi miniszter megindítja?)

1) A megmaradó területre nézve a törvény- javaslat a szabadforgalmú birtokoknál a kataszteri tiszta jövedelem figyelembevételét is kívánja, ki- mondván, hogy ha a kataszteri tis—zta jövedelem- nek holdankinti átlaga !8 koronánál kevesebb, olyan területnek kell a*' tulajdonos kezén meg- maradni, hogy 4.000 korona kataszteri tiszta jö- vedelem érintetlenül maradjon.

?) _Az _átengedésre kijelölhető terület kiszámí- tását, az előadottak értelmében, —— ha' példának egy szántó-, rét— és legelöterültetében 15.000 katasz-

(3)

30" szám

—— A törvényjavaslat ,3_ §—a értelmében azonban a korlátolt forgalmú birtokoknál 300 kataszteri holdnak, míg a szabadfor- galmú birtokoknál 500 kataszteri holdnak a mezőgazdasági területből érintetlenül kell maradnia.

A tájékoztató előzetes adatgyüjtés, ——

amelyről a törvényjavaslat indokolása szá—

mol be, —— ezeknek a nagybirtokoknak szá- mát 433-ban, összes szántó—, rét- és legelő-

_257__

1939

területeiket 2,305.76l kataszteri holdban állapította meg, melyből a területi alapon való kiszámítás szerint kishaszonbérletek céljára igénybe vehető 1,125.368 katasz—

teri hold, vagyis az 1.500 kataszteri holdon felüli 433 birtok egész mezőgazdasági terü—

letének közel a fele (488 százaléka—).

Ennek a 433 nagybirtoknak három te- rületi kategóriájáról az 1. sz. összeállítás nyujt képet.

1. Az átengedés alá vonható nagybirtokok területe.

Superficie des grandes proprie'te's gwi pourraient étre eacpropriées en partie.

Meg kell jegyeznünk, hogy az a kisebb

es lényegtelen eltérés, amely az itt és a

javaslat indokolásában közölt adatok kö—

zött mutatkozik, akként, állt elő, hogy a zsidó birtokok a mi'fenti összeállításunk—- ban nem szerepelnek,, míg a törvényjavas- lat indokolásában a 300 kataszteri holdon felüli zsidó birtokok is felvetettek. Mi csak a végső összesítésben vesszük számításba a zsidó birtokokat, amelyek itt,, —— miután zsidó birtokoknál területi kategorizálás nincs, -—— nem szerepelhetnek,

' * A ,,középbirtokok", igénybevétele.

, Míg a törvényjavaslat értelmezése sze—_

— rinti, vagyis az 1.500 kataszteri holdon felüli ,,nagybirtokoknál" a kishaszonbér- leti törvényjavaslat nem veszi figyelembe a birtokok tulajdoni jellegét, a középbirto- koknál ketté választja és külön átengedési hányadost állapít meg a 300 kataszteri hol- don felüli kötött forgalmú, valamint a kül- földi állampolgárok tulajdonában álló birto- kokra és külön az 500 kataszteri holdon

teri holdat kitevő nagybi—rtokot veszünk alapul, a következő össze-állítás szemlélteti:

Az átengedésre

Abirtokrészlet— Azátenge—

'—'————*— "fám—ág dési hánya- kijelölhető kategóriái k. hold - dos, Dlo terület k. hold

1.500 k. ami alul. . 1.500 20 300 1, — 4.000 k. holdig 2.500 40 * 1.000 4.000—t0.000 , , 6.000 60 - 3.600 10.000 k. holdon felül. 5.000 80 , 4.000

Összesen ! 15.000] 503 [ 8.900

A b i r t o k o k A_z átengedésre kijelölhető

száma S u 17 e r [' i c i,— temletégsíízígüeéí'űlm ;

.. . . . , mezőgazdasági szántó aránya a mező—

Területi kategóriák _); Nííf agricole des ízű/íg ara- nagysága gazdasáíizterw

Cate'gomes de superficws des _— t e r ü 1 e t__e_ sa grandeur sa proportiozt

pm- des propriétés _ a la superjicte

, rie'lés agricole,

p kataszteri holdakban m arpents cadastraux %

[_ plus de 10.000 k. h.—0n felül —— arp. cad. . 45 1,043.879 1 659484 695603 1 66'6

4.000—10.000 k. iii.-ig drp. cad. 94 583062 411542 240437 5123

1.500— 4.000 ,, ,, —— ,, ' ,. . . . 294 ' 678320 459061 183328 l 27'0

' Összesen — Total 433 [ 230531 1' l,530.087 l,125.368 ! ' 48'8

felüli" keresztény-magyar tulajdonban álló szabadforgalmú köz-épbirtokokra. Az előb- bin-él az 'át—engedési "hányados a mező—

gazdasági mívelés alatt álló területnek a kataszteri tiszta jövedelem* szerint számí—

tott 30, míg az utóbbinál csak 20%—a.

'A kereszténymagyar kézben lévő sza- badforgalmú birtokokra nézve is fennáll az a két, nemzeti szempontból helyes és üdvös kivétel, hogy a házi kezelésben álló, vala—

mint az 1864. évóta egy család tulajdo—ná- ban álló birtokoknál csak az 500 katasz- teri holdon felüli résznek húsz százaléka erejéig lehet az áteng—ede'sre kötelezést meg—

állapítani. Ebből következőleg, hogy ezt a kedvezményt példával szemléltessük,

— egy 1.400 kataszteri holdas mezőgazda4 sági birtokból, ——— amelynél az igénybeve—

hető terület az összes mezőgazdasági terü- let figyelembevételével 280 kataszteri hold lenne, —— itt csak 180 kataszteri hold ve- hető igénybe ki'shaszonbérletek céljára.

A javaslat értelmezése szerinti "nagy"—

és ,,középbirtokok" között fennáll az, a már az előbbiekben említett lényeges kü- lönbség is, hogy míg a nagybirtokokná'l a területi egységre a javaslat nincs figye—

lemmel, addig a középbirtokoknál magáévá teszi az 19361XXVII. törvénycikknek az egy birtokra vonatkozó definícióját, mely—

nek értelmében középbirtoknak itt csakaz a birtok minősül, amelynek egy vagy több község határában fekvő, de összetartozó

(4)

3.7 szám

területében a szántó—, rét— és legelőterűlet a 300 kataszteri holdat, illetve szabad- forgalmú birtokoknál az 500 kataszteri holdat meghaladja, de az 1.500 kataszteri holdat nem éri el. Az az 500, illetve 300 kataszteri holdon felüli, de 1.500 kataszteri holdon aluli földtulajdonos tehát, akinek ingatlanai nem egy tagban feküsznek s a 300, illetve 500 kataszteri holdon aluli birtokrészletei között az Összefüggés nincs meg, mentesül az igénybevétel alól, Az ily értelemben egy birtoknak minősülő ,,kö—

zépbirtokff —— megállapításai a helyszínen való pontos és nagyobb munkát kíván, amelyre nézve statisztikai adatok nemfáll- hatnak rendelkezésre, s ezt —— tekintettel a munka hosszadalmasságára, —— a föld- mivelésügyi minisztérium sem hajthatta végre. Erre való tekintettel az előzetes és tájékoztató adatgyűjtés a megyei viszony—

latban ,,Icölzépa-birtokmak minősülő birto- kokat vette figyelembe, amely a tényleges és való helyzetet a legjobban megközelíti.

' Ez alapon az előzetes birtokstatisztikai felvétel 1.565 középbirtokot talált, melyből 778 korlátolt forgalmú és külföldi tulaj- donban álló, míg 787 szabadforgalmú birtok. Az előbbinél az érintett terület 456206 kataszteri hold, az utóbbinál 624543 kataszteri hold. Kishaszonbérle- tekre igénybe vehető ezekből 136862 ka—

taszteri Schold, illetve 124309 kataszteri hold, vagyis összesen 261.771 kataszteri hold. Ezeknél természetesen nem lehetett figyelembe venni a házi kezelésben álló, valamint azokat a keresztény-magyar kéz—

ben levő szabadforgalmxú középbirtokokat, amelyek mint ősi birtokok csak az 500 ka-

taszteri holdon felüli rész 20%—ának leadá-

sára kötelezhetők. Ezekre nézve a végre- hajtás során külön részletes adatgyűjtésre lesz szükség. Ez a kedvezmény a keresztény- magyar kézben levő sz—abad'forgalmi'i, vala- mint az egyéb ősi birtokoknak igénybe- vehető területét (SO—70.000 kat. holddal fogja előreláthatólag kisebbíteni.

Végeredményben tehát

az 1600 k. holdon felüli 433 birtok 1,125.368 k. hold az 1500 . , aluli 1565 . 261.771 .. ,

összesen tehát az 1998 birtok 1,387.139 k. hold

leadására kötelezhető.

Ha mindezekhez hozzávesszük a zsidó—

törvényjavaslat értelmében igénybe vehető 395152 kat. hold mezőgazdasági területet, végeredményben 1,782.291 kat. holdhoz ju—

—258— 1039

tunk, amelyet a kishaszonbé'rleti törvény- javaslat értelmében igénybe lehet venni a most meginduló birtokpolitikai akció cél—

járat)

Mindezekből azonban levonásba kell hozni, —— amint erre a kishaszonbérlet-i tör—

vényjavaslat indokolása is részben reá- mutat, —— azokat a területeket, amelyeknek felhasználását bár a törvényjavaslat kifeje—

zetten nem tiltja, de gyakorlati, gazdas-ági,

nemzeti és egyéb szempontokból, valamint a javaslat célja szempontjából sem vehetők igénybe:

1. a közbirtokossági és volt urbéres föld—

birtokokat, amelyek a kisbirtokosság kol—

lektív tulajdonait képezik, ' 's túlnyomó,

részben legelők, ' ! ,

2. a vitézi telkeket, illetve a 300 k. hal- don felüli tiszti telkeket,

3. a kincstári birtokok bizonyos csoport- ját, amelyek részben mezőgazdasági, illetve növénytermelési és tanítási, részben pedig honvédelmi oélokat és érdekeket szolgálnak.

Ezeknek mezőgazdasági területe a fenti sorrend szerint:

ebből igénybe k' hold vehetölenne k.b.

1. Az érintett terület. . . . 312.816 97.598

2. ,, , , . . . 2.531 712

3. ,. ,, ,, . 52.009 34.867

összesen: . . 367356 133172

Ezek levonása után marad, mint tényle—

gesen felhasználható terület 1,649.119 kat, hold, amelyet még a végrehajtás során emelni fog -— még pedig a felülvizsgálat alá eső 100 kat. holdon felüli haszonbérle—

tek figyelembevétele nélkül, —— az a körül- mény, hogy ,,zsidó" tulajdonban álló bir—

tokként itt Csak az izraelita felekezetű zsi—

dók vannak felvéve, de nincsenek a keresz—

tényvallású zsidók, akiknek Abirtokairól a dolog természetéből következőleg statiszti- kai felvételek nincsenek. Ezeknek tulajdo—

1) Az izraelita vallású zsidók ősszes birtoka 485024 kat. hold, amelyből szántó, rét és legelő 3954152 kat. hold. Csak szántó 300092 kat. hold, Ebből 1500 kat. holdon felüli szántó-, rét— és legelö—

területtel bíró birtok 26, 68.338 kat. hold mező—

gazdasági területtel, 300—41500 kat. holdig terjedő birtok 431, 170.125 kat., holddal, 100—4300 kat.

holdig terjedő birtok 385, 65.01",1_kat. haddal, míg a 100 kat. holdon aluliak területe 91.678 kat. holdi mezőgazdasági területtel. Azt, hogy milyen nagy- ságú terület van a keresztény vallású zsidók tu- laj-donában, az ősi birtokol-ehez hasonlóan§ külön statisztikai ifeLv—ételnek, illetőleg helyszíni vizsgá—

latnak kell majd megállapítania. Mi a következők—

ben ezt a területet 100000 kat. holdra becsültük

(5)

3.7 Szám -——259 — 1939

!. A TÖRVÉNYJAVASLAT ALAPJÁN IGÉNYBEVEHETÖ TERULETEK A BIRTOK JELLEGE SZERINT.

Superllcies aul pourralenl étre BXDIODlléeS selon le projet de loi, avec indication du caraclére des proprlétés.

millió

0 02

kat. hold—millions (ferne.

on 0-6 08 to 42 444

Zsidó des Juits Szabadtorgalmú émumion llbre l'lzthlzományo

...

des lidélcommls Egyházi des conlessions

/ ,

Községi, városi

des communes et des vllles

Propríétés

Köz és magánalapltványi

des fondallons publiaues ou privées

Hilelíntézeti egyéb részvénytársaságl egyesuletirslb.

des établ. de crédil, d'autres soc. an. d'assoclalions,etc ! Külföldiek tulajdonában lévő

d'élrangers Kincstári

de l'Elal ...

nsr. 81.1939._

nában a mi hozzávetőleges becslésünk .sze—

rint 100000 kat. holdat meghaladó—ingatlan

lehet. Ennél a körülménynél viszont figye—

lembe kell venni azt, hogy amennyiben a két területi kategóriát a birtok jellege szerint összevonó, későbbi Összeállításunkban ezt a hozzávetőlegesen megállapított 100000 ka- taszteri holdat a zsidó birtokok rovatába fölvesszük, csökkentenünk kell a szabadfor- galmú birtokokból igénybe vehető területe—

ket, amely azonban lényeges eltolódást itt azért nem eredményez, miután a 100000 kataszteri hold a keresztény-magyar tulaj- donban álló szabadforgalmlú birtokoknál, — tekintve, hogy itt, az 1.500 k. holdon aluli

típusnál, az átengedési hányados csak 20%,

?; legfeljebb 30.000 kataszteri holdat je-

lenthet.

Az igénybevehető birtokok tulajdoni jelleg szerinti csoportosítása.

Tiszta, áttekinthető képet kapunk a bir- tokpolitikai célból igénybevehető területek- ről, ha nem a területi kategóriák szerint, hanem a tulajdon jellege szerint vizsgál- juk a kish-aszonbérleti törvényjavaslat által átengedési kötelezettség alá vonható birto—

kokat. A

_ E tekintetben a 2. sz. összeállítás nyujt képet, amely az igénybevehető területek

A tulajdonos reszere megmaradó terület'

/ Supe'llcle a laisser aux propriélaires.

A kishaszonbénetek celjara igénybevehető terület

. ! Superticie pouvam élre expropriee pour faire ne vetites termes.

!

R. H. de St.1939.

nagysága szerinti csoportosításban mutatja be a birtokokat.

Ebből a csoportosításból megállapitha-í tólag a kishaszonbérleti törvényjavaslat rendelkezései alá vonható 3,419.154 katasz—

teri holdból 1,723.972 kataszteri holdra le- het az átengedési kötelezettséget kimon—

dani, ami azt jelenti, hogy az érintett terü- letnek több mint a fele vehető igénybe kis—

haszonb-érletek céljára.

Az igénybevehető területek nagysága szempontjából a zsidó birtokok állnak a legelső helyen, amennyiben ezek a kis- haszonbérletek céljaira igénybevehető ösz—

szes területnek mintegy harminc (290) százalékát teszik ki. Természetesen első helyen állnak a zsidó birtokok abból. a szempontból is, ;hogy az érintett terület- ből a legnagyobb százalék, vagyis 100%. itt jut az igénybevehető területre, miután a zsidó törvényjavaslat szerint ezek az ingat- lanok, a területi kategóriákra való ügyelem nélkül, átengedés alá vonhatók. Különbena birtokpolitika céljára ezek a birtokok mu—

tatkoznak a legalkalmasabbaknak, tekintet—V tel arra, hogy szántó területük a javaslat értelmezése szerinti mezőgazdasági terület-*

nek 81'l%—át teszik ki, szemben a javaslat

által érintett összes birtokok szántó terüle- tének 71-3%-lával.

Az igénybevehető területek abszolút

18

(6)

Stomm -—— 260 51939 2. Az átengedés alá vonható birtokok jelleg szerint.

Proprie'iés pouvcmt étre expropriées, classées auivant leur caractérev

A kishaszonbérleti törvényjavaslat alapján

) __ Az i 'nybe—

lgenybevehető terulet vehet terulet

S ; ; _ , . . hány 0/o-a az

amerre, ggggmggák l.

B' tok k . " . les petits fermages, iudiguée gazdasági területnek! . 11' 0 18 eg szerint pour chague calígorie de te!-ülete k. hold Super/ide pou— ?

. . , propne : , . vam élre ex-

Catégomes de proprzetés ! hányülora—a—zőTz- aíií'cí'fáís %%;Zelápíbr nagysága Ézeslgenybeve- .WoPnétéS su rjicie d ; etóterulemek visées par ce Pe .. , a kat. holdban par rapport a projet de loi propweles de

la superf. lot. m arp. c la 919507"

on m' c. pour/ant étre ' mwsagee % expropríée. %

1. Zsídóbirtokok ll de Juif's ; . 500.000 290 500.000 , 100'0

vo 2. Szabadforgalmú birtokok *) —— ii mutatirm

.a, libre *) . 377319 21'9 1,334.730 28'3

3. Hitbizományi birtokok—— de űde'icomniis 261815 152 452.885 57'8

** 4. Egyházi birtokok -— de confessions . . 235263 13'7 432323 54'4 wo 5. Községi, városi birtokok de communes

_, et de milles . . . 143179 8'3 285315 50]

6. Köz- és magánalapitvanyi birtokok —de .

* fondations, publigues ou privées . 86.157 50 158265 56'2

a. 7. Hitelintézeti, egyéb részvénytársasagi, egye—

sületi stb. birtokok —— détablissements de 9 credit, de Sociéte's anonymes d autre sorte,

(; _ dassociations, etc... . 46.794 27 96.380 485

8. Külföldi állampolgárok tulajdonában álló

9-4 birtokok —— de citoyens étrangers . 40.167 23 102856 39'0 9. Kincstári birtokok ") —— de l'Etati) 32.678 1'9 60.800 53'7

Összesen _ Total . 1,723.972 zoo-o 3,419.154 50-4

1) Hozzávetőleges szám, miután itt a keresztény vallású

zsidók birtokai is szerepelnek.

Chiffre approximatii, car iI comprend aussi les pmprie'te's des Juifs de religion chrétienne.

2) Csak a keresztény—magyar tulajdonban álló szabadfmgalmú birtok területe, miután itt le- vonattak a keresztény vallású zsidók birtokai. —— Nem vonatott le azonban itt az a különbözet, amely a házi kezelesben álló és az ősi birtokoknak nyujtott kedvezmény folytán áll elő —— Saulr- ment celles des Hongrois chrétiens, parce gue du total de ces biens

Mais on nia pas déduit la différence due á la mesure de favour ci de religion chrétienne.

on a déduit ceux des Juifs (recorder aux propriétés exploitées directement par le propriélaire et aux propríe'tés dites ancestrales 3) A kishaszonbérletekre fel nem használható területek levonásával amelyeket a területi— kale—

e gorizálásnál felsoroltunk. Aprés déduction des terres gui ne devraient pas étre expropriées par 'I'Etat pour faire de petiies fermes, terres gue nous avons déjá indigue'es en spécifiant la répartition

por catégories de la superficie en guestion.

szám szerinti nagysága szempontjábóli a második helyen állnak a keresztény—magyar kézben lévő szabadforgalmá birtokok, amelyekből összeállításunk tanusága sze- rint 377.919 kataszteri hold vehető igénybe kishaszonbérletek alakítása céljám. Ha azonban az érintett területet nézzük, akkor azt látjuk, hogy aránylag ezek a birtokok adják le, a százalék nagysága szempontjá—

ból, a legkisebb mezőgazdasági területeket, nevezetesen összes mezőgazdasági területük- nek csak 282 százalékát. Ennek pedig az a magyarázata, hogy ezeknek a birtokok—

nak terület szerint csak 56'5 százaléka a javaslat értelmezése szerinti ,,nagybír- tok", mig 43'5%-a olyan ,,Icöze'pbirtok", amelynek a legkisebb az átengedési h'á—

nyadosa. Ezeknek a keresztény-magyar

kézben lévő szabadforgalmú középbirto—

koknak jelentékeny százalékát a végre- hazjtás során előreláthatólag ki lehet kap- csolni a kishaszonbérleti akcióból, mi- után a mi megállapításunk szerint mint- egy 200.000 kataszteri holdnyi olyan tarta- lék terület van, amely a birtokpolitikai célra előirányzott egy és fél millió holdat meghaladja. Ezt a kerek összegben kétszáz—

ezer holdat (223. 972 kat. hold) kitevő terü- letet azonban teljes egészében ,,tartalék", illetőleg fennmaradó területnek minősíteni azért sem lehet, mert az vátengedésre kijelöl—

hető és általunk 1, 723 972 kataszteri hold- ban kimutatott területet lényegesen forrják csökkenteni, ———— a keresztény- magyar tula]

donban levő, házi kezelésben álló és ősi birtokok nészére nyujtott, az előbbiek— '

(7)

* 83835;an _

ben tnár enüüeü, kedvemnényeken kivüh

azok az érintett összes birtokokra kiterjedő kedvezmények, amelyeket a kis- haszonbérleti törvényjavaslat 3. §-a a több—

gyermekes birtoktulajdonosoknak, a taní—

tási és közművelődési célokat szólgáló jogi ezéme'lyeknek, valamint azoknak a birtoko- soknak nyujt, akik ingatlanaikon az orszá- gos átlagokat meghaladó mértékben nyuj—

tanak munkaalkalmakat a f—öldnélküli me- zőgazdasági munkásságnak és cselédségnelc.

Ebből a szempontból a legnagyobb figyel- met érdemli a törvényjavaslat 3. § (8)

bekezdésének az a rendelkezése, amely az igénybevehető területet ötven, hatvan, sőt hetven százalékkal csökkenti akkor, ha a tulajdonos birtokán annyi személyt fogl—al- koztat, hogy—ezeknek ősszes járandóságai- ból a birtok szántóterületénesk minden ka- taszteri holdjára legalább 100, 120, illetőleg

140 pengő esik.) - _

HOO%,y a keresztény-magyar kezben levő szabadforgalmu birtokokkal szemben gya—

korolja a legna"yobb kíméletet a törvény- javaslat, azt nemcsak az előbbi összeállítás—

1] Érmek a kérdésnek részletesebb kifejtését, lásd szerzőnek a Magyar Szemle 1938. évi októberi számában megjelent a ,,Magyar földbirtokpolitika feladatai" című tanulmányában, amelyben bizo—

nyos esetekben a birtok teljes mentesség—ét java—

solta. (10 kat. hold szántóra jutó—, egy alkalmazott.)

"261—

1939.

ból megállapítható az a tény igazolja, hogy az érintett birtokok mezőgazdasági "terüle- tén-ek csak 28'3% -át veszi igénybe, de szem- léltetően mutatja be az I. számú grafikonunk is, amely az átengedés alá vonható terüle- tek mellett a tulajdonosok részére meg- maradó mezőgazdasági területeket is szem- lélteti. Arra nézve pedig, hogy az 500 ka—

taszteri holdba'n megállapított alsó határ mit jelent a keresztény-magyar kézben levő szabadforgalmú középbirtokra nézve, szem- léltető adatot nyujt az a 3. számú összeállí—

tasunk, .s II. sz. grafikon, amely az összes 100 kataszteri holdon felüli ,,Icöze'píf- és ,,nagytí-birtokok szántó-, rét- és legelőterü—

letét állítja szembe a javaslat értelmezése szerinti ,,Icöze'p"— és ,,nagy"-birtokokkal, va—

lamint az ezekből igénybe vehető területek- kel. A szabadforgalmú birtokok átengedés alá vonható területeit különben még kiseb—

bíti az ősi és a házi kezelésben álló birto- koknak nyujt-ott az a kedvezmény, hogy

ezeknél csak az 500 kat. holdon felüli rész—

20%-a vehető igénybe.

A harmadik helyen szereplő hitbizo- '

; ményi" birtokok mezőgazdasági területének 57'8%-a vonható átengedés alá, s így ez a

birtoktípus az, amely —— a zsidó bir- tokokon kivül aránylag a legtöbbet _ad le a birtokpolitikaí akció céljára. Ennek

II. A TÖRVÉNYJAVASLAT ÁLTAL ÉRINTETT ÉS A 100 KAT. HOLDNÁL NAGYUBB ÖSSZES FÖLDBIRTOKOK.

Propriétés touchées par le projet de mi et toutes les propriétés de plus de 100 arp cad

ámulatian libre

milliókatlhold—millionsd'arp.c.

0 05 40 45 20 25 30

, _Zsidó ...

duduiis

Szabadtorgalmú . . . . —. ... /

Hitbizományi ... . ...

ÖBB iidéicommis

Egyházi ...

des canfassions

Propriötéa*K

Községi városi l A . ! ...

::

des communes et des vilies _;

.o

? Köz- és magánalapítványí

* *V-ltits londatinns pubtiuues ou privées

Hitetintézeti egyéb részvénytársasági egyesületi stb.

? des étab! de credit d autres suc an, d associations, etc '_ Küliüldiek tulajdonában lévő

déirangers

) kincstári

* de l' Etat

EE St. 521939.

_ A kishaszonbérletek— céljára igénybevehető terület.

Superiicie peuvent étre expropriée pour faire de petites termes.

///// A iulapdonos részére megmaradó teruiet Superiicie 'a iaisser auxpropriétaires

100 k. hon teiuii birtokok szántó rét- és legelőterúlete.

ones arablespralries ei páturagesdespropríétés ' e plus de lOO alrp. c. e

' it.H.deSi.1939. *

18'

(8)

—-——262——

3;- szám

az a magyarázata, hogy nyolc hitbizományi birtokon kívül a többi mind a javaslat ér- telmezése szerinti, vagyis 1500 kataszteri holdon felüli ,,nagybirtok" és ebből is tizen- három az első, vagyis a 10.000 kataszteri holdon felüli területi típushoz tartozik.

Érintetlenül maradó (hitbizomány'i birtok

nincs, miután a 300 kataszteri holdon aluli alsőthxatárt ezek mind meghaladják.

Az egyházi birtokoknál az érintett birto—

kok mezőgazdasági területének 54'4%-át

lehet átengedesre kötelezni. Itt a javaslat által érintett 109 birtokból mintegy hetven ,,köze'p"—birtok, míg harminckilenc "nagy"- birtok. A hivatalos statisztikai adatok sze- rint összesen 568 egyházi tulajdonban álló

3 1939 100 katt. holdnaál nagyobb közép- és nagy- birtok van, amelyeknek szántó-, rét- és le—

gelőterülete 514243 kataszteri (hold. Az át- engedésre kijelölt területek levonása után:

egyházi tulajdonban marad 278980 ka—

taszteri hold. Ezeknek az egyházi birtokok-

nak különben 85'5%-a római katolikus fő-

papok, illetve inltézm'ények tula jdonában áll.

Az ezután következő községi, városi, köz— és magánalapítványi, hitelintézetir egyéb részvsénytársasági, külföldi állampol- gárok tulajdonában álló'és kincstári [birto—

kok, összesen csak 348975 kataszteri hold átadására kötelezhetők s így az összes igénybevehető területnek ezek csak 20%- át

teszik ki *

3 Az átengedés alá vonható birtokok a 100 kat. holdnál nagyobb összes birtokokhoz viszonyitva jelleg szerint.

Propr'ie'tés pouvtmt étre emproprie'es, comparées a l'ensembie des proprie'tés de plus de 100 arp. ami., avec indication du. cwractére des proprie'te's.

A magy. statisst. rend- A kishaszonbérleti törv.—javaslat által ; 6 m _ (,;

szer szerinti 100 k. ii.-on C.? §, ; 5—3; 3 § Én

fem" ?"? bimknk Nom- Supmjície Superfície Pour— 'I: 3. % § 2 § : § PfOPWetes de 171145, bre (m arp. 6.) (en arp. c.) ceniage .a § m "§ §7§ '.

_ ( gááfáiípgfííígz d § § 732 §; )

N D 19

Birtokok jelleg MHB ofűmue e s — %% É; ;: §É§ §

szerint 332353? érintett birtokok igénybevehető § 52 ÉÉE §§g§ ág

Cate'gories de propriétés száma lete (k. hold) propriétés touchées területek . 3—5 aw- N : a 2 S É §!

, Superf. des par le prop! de terres poyvaftt enje ;:x 3 93 930 333 (,;

Nombre terres ara— lot sur les peizts expropmeesd apr_es § § § §4__ ága: 5333 d din/is bles, [ml,-_ fermages ce prejet de 101 §; xii-§. x' É%-ɧ§ §.—

,, , * * . __ a a f.; : x

PYMMS ;;Éeítdrgégs á területe k h ld a' is?) ÉÉ § § ggg—§ ;;

propne es sz ma . 0 10 Na.! "crN u Su. u

(GYP. L'.) (k. hold) ( 41

1. Zsidóbirtokok — de juifs 500000 —— 500000 500000 100 0 —- ——

2, Keresztény-magyar kéz—

ben lévö szabadfor—

galmú birtokok á

mutation libre appar- !

tenant á des Hongrois * ,! ;

chre'tiens ... 2.257 2,830.000 1.018 1,334.730 377919 13'3 1.229 2,452.081 x m 3. Hitbizományi birtokok

la de fide'icommis . . 53 452885 53 452885 261815 5578 —— 191070

4. Egyházi birtokok —— de

* confessions ... 568 514.243 109 432323 235263 457 459 278.980

*a; 5. Községi, városi birtokok X

__ de communes et de villes 1.263 369751 168 285915 143179 38'7 ' 1.095 226572 6. Köz— és magánalapítd

* ványi birtokok de

a. fondations, publigues au

prive'es ... 50 169267 33 153.265 86.157 509 17 83.110 '

§ 7. Hitelintézeti, egyéb rész—

,. vénytársaságiegyesiileti birtokok —— d*établisse- n' ments de crédit, de Soci-

étés anem/mes d'autre (

sorte,d'assoc'iations, etc. 207 104.987 62 96.380 46.794 44'6 145 58.193 8. Külföldi állampolgárok

birt. de citoyens

étramgers ... 65? 103900 60 102.856, 40.167 386 5 63.733

9. Kincstári birtokok — de ,

l'Etat ... 27 126249 10 60.800 32.678 25'9 13 93.571 :

Összesen —— Total . . 4.490 5,171.282 1.513 3,419.154 1,723.972 33'3 2.963

3'447'310? ;

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :