Az ETO alkalmazása adatbankokban megtekintése

Teljes szövegt

(1)

TMT 3 9 . é v i . 1 9 9 2 . 7 - 8 . s i .

H á l ó z a t i s z o f t v e r k é n t a N ö v e l t m e l l e t t d ö n t ö t t e k .

M i v e l a C D - R O M a k t u a l i z á l á s a v i s z o n y l a g k ö l t s é g e s , a h á l ó z a t s z á m á r a a s e r v e r m á g n e s l e ­ m e z é n o l d o t t á k m e g a z a k t u a l i z á l á s t . A C D - R O M - o n v a l ó e l ő á l l í t á s t - b á r a z a l k a l m a z ó i s z o f t v e r l e h e t ő v é t e s z i , h o g y a z a d a t o k a t k ö z v e t l e n ü l a m á g n e s l e m e z r e v i g y é k - t o v á b b r a i s f e n n t a r t j á k a h á l ó z a t b a b e n e m k a p c s o l t m u n k a á l l o m á s o k r a ó s a k ü l s ő t e r j e s z t é s r e v a l ó t e k i n t e t t e l .

A k a t a l o g i z á l á s i a d a t b a n k a j ö v ő b e n is e g y B S 2 0 0 0 - e s n a g y s z á m í t ó g é p e n l e s z ( 1 9 9 2 - t ö l K ö l n b e n ) . A B S 2 0 0 0 é s a P C - h á l ó z a t b a n l é v ő o n l i n e k a t a l ó g u s - a d a t b a n k k ö z ö t t a z a d a t á t v i t e l t e g y f á j l ­ t r a n s z f e r o l d j a m e g .

A m á s o d i k l é p c s ő b e n k i é p í t e n d ő r é s z r e n d s z e r e g y ú j a b b N o v e l l - h á l ó z a t b ó l f o g á l l n i , a m e l y n e k f ő f e l a d a ­ t a a z a u t o m a t i z á l t k ö n y v r e n d e l é s , a k ö n y v - é s f o l y ó i r a t - é r k e z t e t é s , v a l a m i n t a z e z z e l k a p c s o l a t o s k ö n y v e l é s i m u n k á k e l v é g z é s e l e s z . E b b e a r e n d s z e r ­ b e i s b e é p ü l n e k a k í v ü l r ő l v á s á r o l t , C D - R O M - o n l é v ő a d a t b a n k o k a z a m e r i k a i é s a n é m e t k ö n y v k e r e s k e d e ­ l e m b e n k a p h a t ó k ö n y v e k r ő l . E z e k n e k az a d a t a i á t m á ­ s o l h a t ó k l e s z n e k a s a j á t r e n d s z e r b e ; a m e g r e n d e l é s t e l e k t r o n i k u s l e v e l e z é s s e l b o n y o l í t j á k l e . A S w e t s f o l y ó i r a t - ü g y n ö k s é g g e l k ö z ö s e n f e j l e s z t e n e k ki e g y é r k e z t e t ő r e n d s z e r t . M i n d a k ö n y v e k , m i n d a f o l y ó i r a ­ t o k g y a r a p o d á s i a d a t a i a h a s z n á l ó k s z á m á r a is o n l i n e . h o z z á f é r h e t ő k l e s z n e k .

U t o l s ó r é s z r e n d s z e r k é n t a k ö l c s ö n z é s i r e n d s z e r t i r á n y o z z a e l ő a k o n c e p c i ó . E g y e l ő r e ez is a B S 2 0 0 0 - e n m ű k ö d i k , d e a B o c h u m i E g y e t e m e n e g y

k i v á l ó k ö l c s ö n z é s i r e n d s z e r t f e j l e s z t e t t e k k i N o v e l l - h á l ó z a t r a , a m i t m i n é l e l ő b b á t k í v á n n a k v e n n i ; e z z e l e z a f u n k c i ó i s l e v á l h a t a B S 2 0 0 0 - t ő l .

N é h á n y p r o b l é m a m e g o l d á s á h o z m a m é g n e m é r t e k m e g a t e c h n i k a i f e l t ó t e l e k . I l y e n p é l d á u l a t ö b b a d a t b a n k b a n e g y i d e j ű l e g , p á r h u z a m o s a n f o l y t a t o t t k e r e s é s (ez k ü l ö n ö s e n e l ő n y ö s l e n n e a k a t a l ó g u s o k v i s s z a m e n ő l e g e s s z á m i t ó g é p r e v i t e l e s o r á n , v a g y a k ö n y v t á r k ö z i k ö l c s ö n z é s b e n a l e l ő h e l y - m e g á l l a p í t á s ­ h o z ) , a k ü l ö n b ö z ő a d a t b a n k o k h o z e g y k ö z ö s p a r a n c s ­ n y e l v ( p l . a C o m m o n C o m m a n d L a n g u a g e ) v a g y f ö l ö t t e s k e r e s ő r e n d s z e r k i a l a k í t á s a , e g y o l y a n s z o f t ­ v e r s z i n t é , a m e l y l e h e t ő v é t e n n é a k ü l ö n b ö z ő m ű k ö d é s i r e n d s z e r e k k ö z ö t t i s i m a á t m e n e t e t é s a d a t á t v i t e l t , s k i a l a k u l h a t n a a s o k a t e m l e g e t e t t m u l t i ­ f u n k c i o n á l i s m u n k a á l l o m á s . E b b e n a z i r á n y b a n a B E K - e n i s f o l y t a t t a k k í s é r l e t e k e t ; a D e u t s c h e F o r - s c h u n g s g e m e i n s c h a f t p r o j e k t j e e g y o l y a n s e m l e g e s s z o f t v e r a l a p o t i g y e k s z i k k i f e j l e s z t e n i a k ö n y v t á r i é s d o k u m e n t á c i ó s t e r ü l e t s z á m á r a , a m e l y i n t e r f é s z l e n n e a k ü l ö n b ö z ő a d a t b á z i s o k k ö z ö t t . I d e t a r t o z n a k a k ü l ö n f é l e O S I ( O p e n S y s t e m s I n t e r c o n n e c t i o n = n y i t o t t r e n d s z e r e k ö s s z e k a p c s o l á s a ) p r o j e k t e k i s .

. N E U B A U E R , K.: B l b l l o t h a k s í n f o r m a t l o n s s y s t e m e an einer U n i v e r s i t a t . K o n z e p t i o n für d i e U n i v e r s l t á t B l e l e f e l d .

= N a c h r i c h t e n tűr D o k u m e n t a t l o n , 4 1 . k ő t . 2. az. 1 9 9 0 . p.

1 1 3 - 1 2 1 . /

(Papp István)

A z E T O alkalmazása adatbankokban

M i t is j e l e n t a z " e l l e n ő r z ö t t s z ó t á r " ? N y i l v á n v a l a m i m e g n y u g t a t ó , b i z t o s d o l g o t , m e r t v a l a h á n y s z o r k ö n y v t á r i v a g y d o k u m e n t á c i ó s r e n d s z e r k a p c s á n e m l í t i k ( k ü l ö n ö s e n , h a h o z z á t e s z i k , h o g y " d e s z k r i p - t o r s z ó t á r " v a g y " t e z a u r u s z " ) , a t á r g y i f e l t á r á s t e l i n t é ­ z e t t k é r d é s n e k v e s z i k . H a a z o n b a n h i á n y z i k m ö g ü l e e g y h i e r a r c h i k u s o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r , k e l l e m e t l e n m e g l e p e t é s e k é r i k a k e r e s ő t . U g y a n a k k o r a k ü l ö n b ö z ő o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e k k ü l ö n b ö z ő k é p p e n k e z e l h e t i k a f o g a l m a k a t é s a r e l á c i ó k a t , s a j á t l o g i k á ­ j u k s z e r i n t . A z E T O v i s z o n y l a g " k é s z " á l t a l á n o s r e n d ­ s z e r , a m e l y a z a l k a l m a z ó n a k a z t í g é r i , h o g y m e g t a ­ k a r í t h a t j a a s a j á t f e j l e s z t é s e k e t .

Zürich: ETH

A z ü r i c h i M ű s z a k i F ő i s k o l a ( E i d g e n ö s s i s c h e T e c h - n i s c h e H o c h s c h u l e ) t ö b b m i n t f é l m i l l i ó k ö t e t e s á l l o m á n y á t a z E T O - a t a p ú E T H I C S ( E T H L i b r a r y I n f o r ­ m a t i o n C o n t r o l S y s t e m ) r e n d s z e r b e n k í n á l j a . A h a s z n á l ó á l t a l a l k a l m a z o t t k e r e s ő s z a v a k v a l ó j á b a n E T O - j e l z e t e k n e k f e l e l n e k m e g . A k é p e r n y ő n m e g j e ­ l e n ő d o k u m e n t u m t e í r á s t a r t a l m a z z a v a l a m e n n y i v o n a t k o z ó t á r g y s z ó t i s a h o z z á j u k t a r t o z ó E T O - s z á m o k k a l .

A t o v á b b i k e r e s é s e g y a r á n t t ö r t é n h e t a t á r g y s z a ­ v a k é s a z E T O - s z á m o k s z e r i n t . A r e n d s z e r l e g f o n t o ­ s a b b r é s z e m é g i s a b e t ű r e n d e s m u t a t ó . A k i v á l a s z t o t t t á r g y s z ó h o z m e g j e l e n í t h e t ő k a k a p c s o l ó d ó t á r g y s z a ­ v a k a " t á r g y m u t a t ó i k ö r n y e z e t " i s , a m i l é n y e g é b e n m e g f e l e l a t e z a u r u s z s z ó c i k k é n e k : e g y - e g y t á r g y s z ó k ö r ü l u g y a n i s m e g j e l e n i k a z E T O h i e r a r c h i á j a , a z a l á - é s f ö l é r e n d e l t f o g a l m a k ó s m á s d e s z k r i p t o r o k r a v a l ó u t a l á s o k (a v o n a t k o z ó E T O - s z á m o k k a l e g y ü t t ) .

A " t á r g y m u t a t ó i k ö r n y e z e t " m e l l e t t m é g e g y " s z i s z ­ t e m a t i k u s t á r g y m u t a t ó t " is k í n á l a r e n d s z e r ; e z a z E T O - m u t a t ó k i v o n a t á b ó l á l l ( b a l r ó l a n ö v e k v ő E T O - s z á m o k , j o b b r ó l a m e g n e v e z é s ü k ) . N y o m t a t o t t t e z a u ­ r u s z n e m k é s z ü l t , m e r t h á z o n b e l ü l i r e n d s z e r k é n t t e r ­ v e z t é k m e g , a m e l y m a g a - m a g á t m a g y a r á z z a .

A z E T H I C S - r e n d s z e r s z á m á r a n é l k ü l ö z h e t e t l e n a z e g y é r t e l m ű h i e r a r c h i a ; h a e z h i á n y z i k a z E T O h i v a ­ t a l o s k i a d á s á b ó l , h á z i l a g t e r e m t i k m e g . A r e n d s z e r h a s z n á l a t á h o z n e m k e l l i s m e r n i a z E T O - t , s n é m e t ü l , f r a n c i á u l , a n g o l u l l e h e t k e r e s n i b e n n e .

A z E T H I C S - h e z k ü l s ő h a s z n á l ó k t é r í t é s m e n t e s e n é s j e l s z ó n é l k ü l , o n l i n e f é r h e t n e k h o z z á .

345

(2)

B e s z á m o l ó k , s z e m l é k , r e f e r á t u m o k

G / e s s e n ; CIS-DK

• A g i e s s e n i e g y e t e m e n a k o r á b b i k a r i k ö n y v t á r a k s z é t v e r é s e u t á n j ö t t l é t r e a b ö l c s é s z e t i k ö n y v t á r , m e l y 1 4 0 0 0 0 k ö t e t e t t a r t a l m a z . A z E T O - t 1 9 8 0 - b a n , a s z á m í t ó g é p e s í t é s t 1 9 8 2 - b e n v e z e t t é k b e . A C I S - D K ( C o m p u t e r - g e s t ü t z t e I n f o r m a t i o n s s y s t e m m i t D e z i - m a l k l a s s i f i k a t i o n ) r e n d s z e r b e k e r e s ő s z a v a k k a l l e h e t b e l é p n i , s a k e r e s ő m e g t e k i n t h e t i a z E T O - a l a p ú k e r e s ő s z ó s z i s z t e m a t i k u s k ö r n y e z e t é t . A ' k e r e s é s h e z e g y e l ő r e s z ü k s é g e s a k ö n y v t á r o s i s e g í t s é g , d e e g y i g a z i O P A C - k a t a l ó g u s l é t r e h o z á s á t c é l o z t á k m e g .

H a a g i e s s e n i h a s z n á l ó n e m k a p h e l y b e n k i e l é g í t ő v á l a s z t , m e g j e l e n í t h e t i a k é p e r n y ő n a z ü r i c h i E T H I C S - e t , s a b b a n f o l y t a t h a t j a a k e r e s é s t .

Bécs:SOWIDOK

A b é c s i " K a m m e r f ü r A r b e i t e r u n d A n g e s t e l l t e "

( M u n k á s o k é s A l k a l m a z o t t a k K a m a r á j a ) t á r s a d a l o m ­ t u d o m á n y i k ö n y v t á r a m e l l e t t m ű k ö d ő a d a t b a n k b a n 1 9 8 8 - b a n 6 5 0 0 0 0 t é t e l v o l t . 8 0 ú j s á g o t é s 8 0 0 f o ­ l y ó i r a t o t d o l g o z f e l a r e n d s z e r , s é v e n t e 4 0 0 0 0 e g y s é g g e l n ö v e k s z i k . O n l i n e h o z z á f é r h e t ő . T e z a u r u ­ s z á n a k 3 . k i a d á s á t 1 9 9 0 - r e t e r v e z i k .

A t a r t a l m i f e l t á r á s f ő - é s m e l l é k d e s z k r i p t o r o k k a l t ö r t é n i k ; a d e s z k r i p t o r o k v o l t a k é p p e n a z E T O - s z á m o k é s m e g n e v e z é s e i k . A k e r e s é s s o r á n n e m k e l l s z ü k ­ s é g k é p p e n m e g k ü l ö n b ö z t e t n i e z e k e t . A z ö s s z e t e t t s z a v a k a t s z ó r é s z e n k é n t i s f e l l e h e t h a s z n á l n i k e r e ­ s é s k o r . A s z e m é l y e k a " t ő l ü k v a l ó " é s a " r ó l u k s z ó l ó "

i r o d a l o m s z e r i n t i s k e r e s h e t ő k ; az o r s z á g o k n e m E T O - s z á m o k , h a n e m s z a b v á n y o s í t o t t n e v ü k s z e r i n t h a s z n á l h a t ó k k e r e s é s k o r .

A k i s z a b a d o n v á l a s z t o t t s z ó v a l b e l é p a r e n d s z e r b e , a m e g j e l e n í t e t t d o k u m e n t u m l e í r á s o k b a n s z e r e p l ő E T O - s z á m o k é s a h o z z á j u k r e n d e l t d e s z k r i p t o r o k s z e ­ r i n t e g y a r á n t f o l y t a t h a t j a a k e r e s é s t . A k i t e z n e m e l é g í t k i , a z E T O h i e r a r c h i á j a s e g í t s é g é v e l t e k i n t h e t i á t a f o g a l o m k ö r n y e z e t é t a t o v á b b i k e r e s é s é r d e k é ­ b e n .

Wolfsburg: VWWW

A V o l k s w a g e n i n f o r m á c i ó s r é s z l e g e m á r az 5 0 - e s é v e k e l e j e ó t a a z E T O - t h a s z n á l j a a g é p j á r m ű v e k r e , k ö r n y e z e t v é d e l e m r e é s g a z d a s á g r a v o n a t k o z ó i r o d a ­ l o m f e l t á r á s á r a . A s z á m i t ó g é p e s a d a t b á z i s j e l e n l e g k b . 9 1 0 0 0 t é t e l é t a D A T A - S T A R é s a F I Z - T e c h n i k a d a t b á z i s g a z d á k r é v é n 1 9 8 3 ó t a k ü l s ő k i s o n l i n e h a s z n á l h a t j á k .

A V W W W - b e n s z a b a d o n v á l a s z t o t t s z ó v a l l e h e t k e r e s n i , d e h a s z n á l h a t ó a z 1 9 7 4 - b e n k i a d o t t b e ­ t ű r e n d e s é s a z 1 9 8 3 - b a n k i a d o t t E T O - s z á m s z e r i n t i m u t a t ó i s ; 1 9 9 0 - r e t e r v e z i k a z ú j a b b k i a d á s t . A t á r g y s z a v a k r é v é n n e m l e h e t b e p i l l a n t a n i a s z i s z t e ­ m a t i k u s k ö r n y e z e t b e , m e r t a z e g y e s t é t e l e k u g y a n t a r t a l m a z z á k a z ö s s z e s v o n a t k o z ó E T O - s z á m o t , d e n e m a d j á k m e g s z ö v e g e s f e l o l d á s u k a t ; m á s - m á s m e z ő b e v i s z i k b e a z E T O - s z á m o k a t é s a d e s z k r i p t o r o - k a t , e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l .

A V W W W n e m h a s z n o s í t j a a z E T O - j e l z e t e k m o d u l á r i s f e l é p í t é s é t ; a j e l z e t e l e m e k e t m e r e v l á n c k é n t k e z e l i . Igy a j e l z e t e k c s a k e g é s z ü k b e n f é r h e t ő k h o z z á , s a z e g y e t l e n l e h e t ő s é g a k e r e s é s s o r á n a j o b b r ó l v a l ó c s o n k o l á s . A z i d é z ő j e l l e l , k e t t ő s ­ p o n t t a l v a g y k e r e k z á r ó j e l l e l k e z d ő d ő j e l z e t e l e m e k ­ n e k s p e c i á i s t a r t a l m a így e l v e s z i k ; a V A G Y , a z É S é s a N E M l o g i k a i k a p c s o l á s n e m m ű k ö d i k a k o m b i n á l t j e l z e t e k e s e t é b e n .

Hága: IEAB

A F o r e i g n T r a d e a n d E c o n o m i c A b s t r a c t s ( K ü l k e ­ r e s k e d e l m i é s K ö z g a z d a s á g i K i v o n a t o k ) n e v ű a d a t b á ­ z i s t ( m e g t a r t v a k o r á b b i e l n e v e z é s é t : I E A B ) a h o l l a n d G a z d a s á g i M i n i s z t é r i u m t a r t j a f e n n , s 1 9 7 8 ó t a a D A T A - S T A R r é v é n o n l i n e f é r h e t ő h o z z á . 1 8 0 0 0 0 r e f e r á t u m o t t a r t a l m a z a d o k u m e n t u m e r e d e t i n y e l v é n , t ö b b s é g é b e n n é m e t ü l ; a d e s z k r i p t o r o k a t a z o n b a n a n g o l u l a d j a m e g . 1 9 8 3 ó t a t e z a u r u s z a E T O - s z á m s z e r i n t é s b e t ű r e n d b e n á l l r e n d e l k e z é s r e .

A k e r e s é s m e g k ö n n y í t é s é r e m e g k ü l ö n b ö z t e t i k a f ő - é s m e l l é k d e s z k r i p t o r o k a t , s a k e r e s ő m e z ő r á a d á s u l h á r o m r é s z r e v a n o s z t v a ( f ö l d r a j z i , e l s ő d ­ l e g e s , m á s o d l a g o s E T O ) . A j á n l o t t a z e g y ü t t e s k e r e s é s a z e l s ő d l e g e s é s a m á s o d l a g o s m e z ő b e n ; t ú l s o k t a l á l a t e s e t é n a z e l s ő d l e g e s m e z ő s z e r i n t k e l l p o n t o s í t a n i .

A z E T O - s z i m b ó l u m o k a t e z a r e n d s z e r s e m k ü l ö n ­ b ö z t e t i m e g , d e a f ö l d r a j z i m e z ő b e v e z e t é s é v e l l e g ­ a l á b b e b b e n a v o n a t k o z á s b a n h a s z n o s í t j a a z E T O m o d u l á r i s j e l l e g é t .

Karlsruhe - Stuttgart

S a j n á l a t o s , h o g y m e g s z ű n t a z e d d i g a z I N K A - n á l k í n á l t , 3 0 0 0 0 t é t e l e s M A T H D I a d a t b á z i s a m a t e m a t i ­ k a d i d a k t i k á j á r ó l . A n y a g á t u g y a n á t v e z e t i k a z S T N - n é l l é v ő M A T H a d a t b á z i s b a , a h o l 1 9 9 0 f e b r u á r ­ j á t ó l i s m é t r e n d e l k e z é s r e á l l , d e m á r az E T O s z e r i n t i k e r e s é s l e h e t ő s é g e n é l k ü l .

U g y a n c s a k s a j n á l a t o s , h o g y a s t u t t g a r t i F r a u n h o - f e r T á r s a s á g i n f o r m á c i ó s k ö z p o n t j á n a k a t e r ü l e t f e j ­ l e s z t é s s e l é s é p í t é s s e l f o g l a l k o z ó a d a t b á z i s a1 ( I R B ) f e l a d t a a z E T O h a s z n á l a t á t .

Összefoglalás

C s a k a z E T H I C S , a C I S - G l e s s e n é s a S O W I D O K e s e t é b e n h a s z n o s í t j á k a z E T O f o g a l m i ö s s z e f ü g g é ­ s e i b ő l a d ó d ó l e h e t ő s é g e k e t a t a r t a l m i f e l t á r á s b a n . A V W W W - n é l ó s a z [ E A B - n é l a z E T O - s z á m o k ó s a t e r m é s z e t e s n y e l v e n k i f e j e z e t t f o g a l m a k k ö z ö t t ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r e g y m á s t ó l f ü g g e t l e n ü l l é t e z i k ; a h i e r a r c h i k u s o s z t á l y o z á s s t r u k t ú r á j á t n e m h a s z ­ n o s í t j á k a f o g a l m i ' ö s s z e f ü g g é s e k t e r m é s z e t e s n y e l ­ v e n k i f e j e z e t t r e n d s z e r é n e k m e g s z e r k e s z t é s é r e é s g o n d o z á s á r a , a m i a m i n ő s é g r o v á s á r a m e g y .

M é g i s , a d o k u m e n t u m o k a t a z E T O s e g í t s é g é v e l k ö n n y e n é s a s z i n o n i m á k o k o z t a p r o b l é m á k t ó l m e n t e ­ s e n l e h e t v i s s z a k e r e s n i ; a j o b b r ó l v a l ó c s o n k o l á s s e g í t s é g é v e l l é p e g e t n i l e h e t a h i e r a r c h i á b a n .

346

(3)

TMT 3 9 . évf. 1 9 9 2 . 7 - 8. s z .

A g y a k o r l a t b a n a z j e l e n t i a n e h é z s é g e t , h o g y a h a s z n á l ó k n e m i s m e r i k a z E T O - t . A z e l s ő h á r o m r e n d ­ s z e r t ö b b s e g í t s é g e t n y ú j t e h h e z , m i n t a z u t ó b b i k e t t ő . M i v e l a k i n y o m t a t o t t t e z a u r u s z o k á l t a l á b a n m á r m e g j e l e n é s ü k i d ő p o n t j á b a n e l a v u l t a k , m a r a d a s z a b a d s z ö v e g e s k e r e s é s , a m a g a b e p r o g r a m o z o t t h i á n y o s s á g a i v a l .

F e l k e l l a d n i a z t a z i l l ú z i ó t , h o g y a f ö l d k e r e k s é g e n m i n d e n ü t t u g y a n a z t a f o g a l m a t v a g y t a r t a l m a t j e l e n t i u g y a n a z a z E T O - s z á m . A F I D d e m o k r a t i k u s - f o d e r a l i s t a v e z e t é s e o l y a n n y i r a l e l a s s í t o t t a a r e n d ­ s z e r f e j l e s z t é s é t , h o g y a z a l k a l m a z ó k s a j á t m e g o l d á ­ s o k b e v e z e t é s é r e k é n y s z e r ü l n e k . E z a z o n b a n n e m

j e l e n t i a z t , h o g y a z E T O - a z e g y e s a d a t b á z i s o k b a n - n e m l e n n e a l k a l m a s s e g é d e s z k ö z a t e r m é s z e t e s n y e l v ű d e s z k r i p t o r s z ó t á r a k k i a l a k í t á s á r a é s g o n ­ d o z á s á r a , v a l a m i n t a z E T O - j e l z e t e k s z e r i n t i k e r e s é s r e . A s z á m s o k s z o r r ö v i d e b b é s p r e g n á n s a b b l e h e t , m i n t a s z ó ; m i n d e n e s e t r e a k é p e r n y ő n m i n d i g v i l á g o s a n m e g k e t l a d n i , h o g y a z e g y e s s z á m o k m i t j e l e n t e n e k .

• HERMES. H.- BISCHOFF, II.: Öle Dezimalklassif ikalion (DK) In Datenbanken. = Nachrichten für Dokumentáljon, 4 0 . köt. 3 . s z . 1 9 8 9 . p. 3 5 5 - 3 6 0 . /

(Papp István)

Az E T O az online visszakeresésben

A s z e r z ő k i e g é s z í t ő m e g j e g y z é s e k e t t e s z H.-J. Her- mes-M. Bischofl: D i e D e z i m a l k l a s s i f i k a t i o n ( D K ) in D a t e n b a n k e n c. c i k k é h e z ( l á s d a T M T e s z á m á b a n : p.

3 4 5 - 3 4 7 . ) , e g y e t é r t ő l e g m e g á l l a p í t v a , h o g y e g y o s z ­ t á l y o z á s i r e n d s z e r ( a d o t t e s e t b e n az E T O ) a l k a l m a z á ­ s a i g e n h a s z n o s a d o k u m e n t u m o k i n d e x e l é s é h e z , s a v e r b á l i s k i f e j e z é s e k m e g k ö n n y í t i k a h o z z á f é r é s t .

1. Az osztályozási rendszer fogalmi struktúrájának konzekvenciái a keresés eredményére nézve N e m l e h e t u t ó l a g o s a n , e g y s z e r ű m ó d s z e r e k e t a l ­ k a l m a z v a m e g v á l t o z t a t n i e g y o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r f o g a l m i s t r u k t ú r á j á t a n é l k ü l , h o g y n e a v a t k o z n á n k b e a r e n d s z e r b e , m i n t e g é s z b e . A z ü r i c h i M ű s z a k i F ő i s k o l a E T H I C S o n l i n e h a s z n á l ó i k a t a l ó g u s á b a n a l ­ k a l m a z o t t k e r e s é s i s t r a t é g i a i s c s a k a z o k r a a f o g a l m i s t r u k t ú r á k r a t á m a s z k o d h a t , a m e l y e k az o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r b e n m e g v a n n a k .

A z a l o s z t á l y o k , k ü l ö n ö s e n a z E T O - b a n g y a k o r t a e l ő f o r d u l ó p r e k o m b i n á l t ( a z a z t ö b b f o g a l m a t ö s s z e ­ f o g l a l ó ) o s z t á l y o k , n e m s z ü k s é g k é p p e n t a r t a l m a z n a k a l á r e n d e l t f o g a l m a k a t , h a n e m a v é l t c é l s z e r ű s é g e t s z o l g á l v a m á s s z e m p o n t o k s z e r i n t a l a k u l t a k k i . A z o n l i n e k e r e s é s i r e n d s z e r b e n a f o g a l m i s t r u k t ú r a i l y e n k ö v e t k e z e t l e n s é g e i . n y i l v á n v a l ó b b a k k á v á l n a k , m i n t a h a g y o m á n y o s r e n d s z e r b e n . A v i s s z a k e r e s é s m ó d s z e ­ r e e z e k e t a g y e n g e s é g e k e t n e m e g y e n l í t h e t i k i : e z é r t is s z ü k s é g e s a z o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r f o g a l m i s t r u k ­ t ú r á i t a l a p o s a b b a n á t g o n d o l n i .

A k ö v e t k e z e t l e n s é g e k f e l s z á m o l á s á n a k e l ő f e l t é ­ t e l e a z e g é s z r e n d s z e r r e o r g a n i z á c i ó j a . E n n e k s o r á n i g e n n a g y f i g y e l m e t k e l l f o r d í t a n i a f o g a l m a k f ö l é - é s a l á r e n d e l t s é g é r e , t e k i n t e t t e l a z o s z t á l y o k h i e r a r ­ c h i á j á r a é s e n n e k a j e l z e t e k b e n v a l ó t ü k r ö z t e t é s é r e .

S e g í t s é g e t j e l e n t , h a a z o s z t á l y o k a t p o n t o s f o g a l ­ m i s á g g a l h a t á r o z z u k m e g , h a k e r ü l j ü k a z a s s z o c i a t í v k a p c s o l a t o k a t , h a a d o k u m e n t u m o k s z i n t j é n a k o m p ­ l e x a p o s t e r i o r i t á r g y i k a p c s o l a t o k a t e g y m e g h a t á r o ­ z o t t h i v a t k o z á s i r e n d ű ( C i t a t i o n o r d e r ) s z i n t a k t i k u s k o m p o n e n s s e l t ü k r ö z t e t j ü k . H o s s z ú t á v o n a s z a k é r t ő i

r e n d s z e r e k , a z o s z t á l y o z á s i r e n d s z e r e k é s a z i n t e l l i ­ g e n s v i s s z a k e r e s é s ö s s z e k a p c s o l á s a e r e d m é n y e z ­ h e t i a f o g a l m i s t r u k t ú r á k p o n t o s k i a l a k í t á s á t .

2. Posztkoordinált hozzáférés a keresés során az indexelt állomány prekombinált struktúráihoz M i n d e n E T O - s z á m h o z k a p c s o l ó d h a t n a k a k o r l á t o ­ z o t t a n k ö z ö s a l o s z t á s o k é s a k ö z ö s a l o s z t á s o k s z á m a i . A f ő t á b l á z a t b e l i s z á m o k s o r r e n d j e a j e l z e t b e n n i n c s e l ő í r v a ( e z t a c é l s z e r ű s é g h a t á r o z z a m e g ) , s a k ö z ö s a l o s z t á s o k s o r r e n d j é r e i s c s a k a j á n l á s v a n é r v é n y b e n . E g y ö s s z e t e t t E T O - j e l z e t m i n d e n e l e m e s z e m a n t i k a i i d e n t i t á s s a l r e n d e l k e z i k , a z a z ö n m a g á ­ b a n é r t h e t ő .

Ez a t u l a j d o n s á g e l v i l e g a l k a l m a s s á t e s z i a k o m p ­ lex j e l z e t e l e m e i t a b o o l e - i o p e r á t o r o k a l k a l m a z á s á r a a p o s z t k o o r d i n á l t k e r e s é s b e n : e g y m e g h a t á r o z o t t s o r r e n d k ö v e t k e z t é b e n n e m v e s z h e t e l i n f o r m á c i ó , s n e m k e r ü l h e t s o r a z e g y e s j e l z e t e k n e k s z e m a n t i k a i f é l r e é r t e l m e z é s é r e s e m . E n n e k e l ő f e l t é t e l e t e r m é s z e ­ t e s e n a z . h o g y a k o m p l e x j e l z e t e k a k e r e s é s s z á m á r a a m e g f e l e l ő p o n t o k o n f e l b o n t h a t ó k l e g y e n e k , a h o g y a n e z a z E T H I C S - r e n d s z e r b e n t ö r t é n i k .

H a n e m , v a g y i s h a az E T O - j e l z e t e k c s a k e g y s é g ­ k é n t á l l n a k r e n d e l k e z é s r e , a k k o r a j o b b r ó l v a l ó c s o n ­ k o l á s c s a k s z ü k s é g m e g o l d á s . E b b ő l a m e g g o n d o l á s ­ b ó l a k o m p l e x , ö s s z e t e t t E T O - j e l z e t e k d a r a b j a i s e m j ö h e t n e k s z á m í t á s b a a k e r e s é s s z e m p o n t j á b ó l . G o n ­ d o l j u n k c s a k a k e t t ő s p o n t é s a p l u s z j e l é r t e l m e z é s é ­ n e k k ü l ö n b ö z ő s é g é r e ; e z e k e t a k a p c s o l a t o k a t a r e n d s z e r s z e m p o n t j á b ó l m e g f e l e l ő m ó d o n f e l k e l l d o l ­ g o z n i a k e r e s é s e r e d m é n y e s s é g e é r d e k é b e n .

A p o s z t k o o r t í i n á l t k e r e s é s s z á m á r a n e m e l ő n y ö s s o k E T O - o s z t á l y n a k m á r e m l í t e t t j e l l e g z e t e s s é g e , a z a z t ö b b f o g a l o m p r e k o m b i n á l t ö s s z e f o g l a l á s a . E l ő n y ö s e b b l e n n e , h a a m i n d e n k o r i j e l z e t e k c s a k e g y s z e r ű f o g a l m i s á g o t f e j e z n é n e k k i .

M é g n a g y o b b n e h é z s é g e t j e l e n t a k o m p l e x j e l z e t e k e l ő k é s z í t é s e a p o s z t k o o r d m á l t h o z z á f é r é s s z á m á r a , h a az e g y e s j e l z e t e l e m e k s o r r e n d j é t e g y m e g h a t á r o -

347

Ábra

Updating...

Hivatkozások

Updating...

Kapcsolódó témák :