• Nem Talált Eredményt

AD VOCEM. Supra agnő.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "AD VOCEM. Supra agnő."

Copied!
1
2
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

248 AD VOCEM.

12. Hétfőn. 8—2-ig hivatalban voltam, akkor elmentem Sebes majorhoz, a Dani allapotja eránt beszéltem vele de azt mondotta, hogy el vagyon egészen hibázva, s újra kell ajánltatni, a Cancellária útján;

megigérte azonban, hogy valamelyik nap menjek el hozzá s velem együtt Korponaytól a Conduit Listáját kiveszi. 4 — 7-ig az atyámnak, Teleky Laczinak és Kapczy Tamásnak levelet írtam.

(Hiányzik a többi.)

Közli: CZÉKUS LÁSZÓ.

AD V O C E M .

Supra agnő. A körmöczbányai virág-ének eme kezdő szavait annak idejében Sutra agnö-nek értelmeztem, Beöthy Zsolt pedig Zsúpra agnő-nek olvasta (Phil. Közi. 1.142. l.J. Úgy tetszik, hogy egyőnk sem találta fején a szeget. A Századok 1876. 330. lapján megemlítettem a latin supra szót s vonatkoztattam is rá az eredetiben fölötte álló super bunau(?)-t s mégis mellőzendőnek tartottam, holott annak elfogadásával, a Supra agnő szökj fel kabla sorban, parallelismust is találhattam volna. Mindketten magyar szót kerestünk a supra-ban, mert meg sem gondoltuk, hogy a diákosság ide is leeresztette volna gyökerét. Most olyformán áll a dolog, mintha mégis ezt kellene hinnünk.

Van egy hegedűs énekünk, mely Szkárosi H. Andrásnak »Mindez világnak ím esze veszött« kezdetű zsoltárára emlékeztetőleg »Fenékkel fölfordult már ez széles világ« sorral kezdődik. Thaly K. a Szencsey- codexből közli (Vit. én. II. 8 1 . 1.) pár obscoenus stropha kihagyásával.

Ettől sok tekintetben eltérő XVII. századi szöveg van előttem, melynek utolsó versszaka előtt, hol Thaly nem jelez kihagyást, ez a makkaroni stropha áll:

Surge supra fráter, abeamus inde,

Non est hic becsület, si non scís mentire (így) Cum mendatione solent hic vivere,

Si quid aufurasti, ad canistrum pone.

Egy-két latin szó, elébb is találkozik az énekben, ennek a strophának kezdete pedig (Surge supra) annyira egyez a virág-énekével, hogy az ebben használt Supra szónak szinte lehetetlen egyéb értelmet tulajdoní­

tanunk, mint a mit amabban a Surge supra fejez ki.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

[r]

Az is szóba került már egypárszor, hogy hol vette magát a Nyelvőr ? Hol ennek, hol annak kerítettük a nyakába mint valami lebernyeget, hogy adandó alkalommal onnan

történeti Szótár sem fedezte fel, nem lévén vele kénytelen, rá sem lévén szorulva s később sem találkozhatván (?) ezzel a szittya nevezettel. A másik meg az, hogy

Hajdanában, mikor még csak Teleki-, Marczibányi-, meg a Nagy jutalom fája termetté az aranyat és babért, egy-egy ős Vojtina solo-keserve csak olyformán hangzott el, mint

Figyelmeztettük útitársunkat, hogy Czuczor és Fogarasi világosan írja a Nagyszótárban, hogy »a scytha szó nálunk is régebben egészen a latin szerént ejtetett« ; valamint

situdinis Vestrae CoUationem et donationem, supra fatum Generosum Dominum Stephanum GyÖngyössy Vice Comitem Inclyti Comitatus Gömö- riensis in Bona Egregiorum et Nobilium Georgy

Az, hogy forgassuk az Írásokat, se képzeljük, se gyártsuk a régiséget, tartózkodjunk a hamari munkától, és ha mégis meg találna rajtunk esni, hogy tévednénk, ne

Semmiképp sem tartjuk szerencsésnek a szerző fölényes, ellentmondást nem tűró', kinyilatkoztató hangnemét, kivált hogy épp a költő saját ideológiai arculatáról mondta

A moduláció révén trochaizálódó vagy éppen jambizálódó spondeusok choriambusi hangzatban vesznek részt, általában, az ilyen lábak körében fele-fele arányú

que admissis supra Albam luliam (quae sedes est episconi Transsylvaniensis, ecclesia cathedrali multisque opulentis sacerdotiis ac sepultura loannis Hun · nyadis

dicis Veronensis, quem ex familia sua solum adbuc repertum esse satis constat, inter ceteros autem alterius familiae libros Turicensem, Montepessulanum, Vossianum

que admissis supra Albam luliam (quae sedes est episcopi Transsylvaniensis, ecclesia cathedrali multisque opulentis sacerdotiis ac sepultura loannis Hun- nyadis

Nareðenje mi je izdao šef okruîne OZN-e.” 33 Poverenik OZN-e za kninski sektor Ilija Grubiæ tako izveštava da je dobio direktivu „da prilikom osloboðenja uhapse što više ljudi

In vitro evidence supports a supra-additive effect of histamine H 1 receptor antagonists and anti-leukotrienes in vitro, in asthma models utilizing human bronchi.. The same seems

Supra-optimal N doses (150 kg Nha –1 and 180 kg Nha –1 ) accentuated glutamate oxaloacetate transaminase (GOT), glutamate pyruvate transaminase (GPT) and alkaline

Cum Ladislai Regis posthumum [!], Decretum secundum (quod supra folio 129 extat) et Mathiae, ac Uladislai Regum, universa pene Decreta essent edita: hoc eiusdem Ladislai posthumi

Az első Orbán – kormány és leginkább Orbán Viktor volt az első politikus a rendszerváltás után, aki nemcsak a hagyományos tájé- koztatás színtereire igyekezett

Compensation for losses in translation, that is, an experiment to give back something of the untranslatable or untranslated original, can be shown by the insertion of supra into

Amíg a Concorde Columbus értékei a két módszerrel 6 tizedesjegyig meg- egyeznek minden kockázatelutasítási együtthatóra, addig az OTP Supra esetében 3-as

This opened up avenues for Church spaces to embrace critical stances against religious policy by using language and symbols that questioned and ultimately rejected the supra-ethnic

This paper focuses on current trends of regionalisation with supra-regional coalitions emerging in Europe. In the context of further European integration and institutionalisation

Shape memory polymers (SMPs) are capable of memorizing one or more temporary shapes and recovering to the permanent shape upon an external stimulus that is usually heat..

A szerző köszönetét fejezi ki a Szegedi Tudományegyetem és a Veszprémi Egyetem konzorciuma által elnyert, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által