• Nem Talált Eredményt

A Magyar Regionális Tudományi Társaság programja a 2020–2023 közötti időszakraProgramme of the Hungarian Regional Science Association between 2020–2023GÁL ZOLTÁN – RÁCZ SZILÁRD

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "A Magyar Regionális Tudományi Társaság programja a 2020–2023 közötti időszakraProgramme of the Hungarian Regional Science Association between 2020–2023GÁL ZOLTÁN – RÁCZ SZILÁRD"

Copied!
5
0
0
Többet mutat ( Pldal)

Teljes szövegt

(1)

A Magyar Regionális Tudományi Társaság programja a 2020–2023 közötti időszakra

Programme of the Hungarian Regional Science Association between 2020–2023

GÁL ZOLTÁN – RÁCZ SZILÁRD

GÁL Zoltán: tudományos főmunkatárs, Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutató‐

központ, Regionális Kutatások Intézete; 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.; galz@rkk.hu;

https://orcid.org/0000-0002-7274-9163

RÁCZ Szilárd: tudományos munkatárs, Közgazdaság-és Regionális Tudományi Kutató‐

központ, Regionális Kutatások Intézete; 7621 Pécs, Papnövelde u. 22.; szracz@rkk.hu;

https://orcid.org/0000-0002-9397-2620

Zoltán GÁL: senior research fellow, Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies; Papnövelde u. 22., H-7621 Pécs, Hungary; galz@rkk.hu; https://orcid.org/0000-0002-7274-9163 Szilárd RÁCZ: research fellow, Institute for Regional Studies, Centre for Economic and Regional Studies; Papnövelde u. 22., H-7621 Pécs, Hungary; szracz@rkk.hu; https://orcid.org/0000-0002- 9397-2620

Eredmények a 2016–2019 közötti időszakban

A Magyar Regionális Tudományi Társaság 2016 és 2019 közötti középtávú programját értékelve összességében megállapítható, hogy a 2016-ban kitűzött célok többségét si‐

került elérnünk. Bár 2017 őszén részleges tisztújításra került sor (új elnök és alelnök), céljaink változatlanok maradtak, némi hangsúlyeltolódás a nemzetközi láthatóság és beágyazódás irányában következett be. A társaság, alapelve szerint, független civil szervezetként, a magyar regionális tudomány szakmai fórumaként működik. Ehhez a misszióhoz hűek maradtunk.

Hat kiemelt célunkból négyet elértünk: elődeink munkájának, szellemiségének továbbvitele és ápolása; a hazai területi folyamatok vizsgálata, megvitatása; a nem‐

zetközi (különösen a közép-európai) kapcsolatok erősítése; a tudományos ismeretter‐

jesztés támogatása. Két célkitűzésünket csak részben tudtuk megvalósítani: a hatá ron túli regionális szakemberek összefogása, segítése területileg és személyesen csak kor‐

látozottan sikerült; a területi politikát érintő kérdésekben a társaság (a 2012–2016-os időszakhoz hasonlóan) kevés esetben nyilvánított véleményt.

Tizenkét tevékenységet, akciót jelölt ki az elnökség, amelyek közül tíz eseté‐

ben jelentős eredményeket sikerült elérni. Folyamatosan sikeres tevékenységeink a következők voltak.

– A kiemelt rendezvények – mindenekelőtt a vándorgyűlések – egyre jelen‐

tősebbek, mind a méretüket (előadások, szekciók száma), mind a szakmai

(2)

tartalmukat (pl. külföldi előadók, növekvő számú angol nyelvű szekció), mind a sokszínűségüket (innovatív, új témákat) tekintve.

– Partneri viszonyunk a regionális tudomány fontosabb szervezeteivel – min ‐ denekelőtt az MTA Regionális Tudományok Bizottságával (RTB) – kiegyen‐

súlyozott és harmonikus.

– A közép-európai együttműködések intenzív erősítése sikerrel járt (közös szervezésű CERS konferenciák, Winter Seminar-ok).

– Illetménylapunk, a Tér és Társadalom a szakma legtöbbet olvasott és hivatkozott lapja. Köszönhetően a folyóirat megújult honlapjának és a 2018-tól bevezetett di erenciált tagdíjaknak, egyre népszerűbb az online elő zetés/tagdíj. A Studia Regionum könyvsorozatban több monográ a is megjelent, amelyeknek kiadását (pl. tiszteletpéldányok vásárlásával) tá‐

mogattuk. A Deturope folyóirattal partneri viszonyunk magasabb szinten folytatódott, az MRTT vándorgyűlések legkiválóbb előadásaiból minden évben tematikus szám jelent meg. A folyóirat színvonala érdemben javult, ennek elismeréseként bekerült az RTB folyóiratlista nemzetközi ’C’ kate‐

góriájába és a Scopus adatbázisba is.

– Társaságunk egyik fő ismérve a rendszeres hírszolgáltatás (körlevelek, honlap), 2017-ben elindult a közösségi oldalunk is.

– A tudományos díjak odaítélése, tagjaink szakmai elismerése a kialakult rendnek megfelelően történt.

– A társaság szakmai arculata, közösségi imázsa erősödött, ennek tudható be a számos új tag jelentkezése, aminek következtében az aktív (tagdíj ‐ zető) tagság évről évre rekordot dönt, és 2017 óta tartósan 210 fő felett alakul.

– A társasági életbe, a vezetésbe a atalok bevonása fokozatosan megtör‐

tént az elmúlt négy év során, ma már a tisztségviselők (elnökség, szám‐

vizsgáló bizottság, tagozatok) fele 45 év alatti, közülük hatan Kiváló Ifjú Regionalista Díjasok.

– A társaság hatékony működtetése fontos eredmény, sikeres pályázataink révén támogatásokat szereztünk, szja 1%-os felajánlást minden évben kaptunk – ezekért köszönettel tartozunk támogatóinknak! A rendezvé‐

nyek pénzügyi hátterének biztosítása fontos eredmény.

– A működést hosszú távon biztosítottuk a 2017. évi közgyűlésen megvita‐

tott és elfogadott di erenciált tagdíjemeléssel. Ennek megfelelően a hatá‐

ron túli tagság számára is jelképes (a nappali tagozatos hallgatókéval azonos mértékű, 3 000 Ft) tagdíjat vezettünk be 2018-tól. Lényegében a határon túli tagság revíziójára került sor (a hazai tagoknál ez 2010-ben történt meg), ami azt jelenti, hogy tag az, aki tagdíjat zet (és a neve ol‐

vasható is az online taglistán). Ezzel ugyan számukat tekintve drasztiku‐

san visszaesett a határon túli tagság, valójában azonban kiderül, mennyi is a tényleges, aktív határon túli tagunk: 20-25 fő. A tapasztalatok, okok

(3)

megvitatása és a következtetések levonása elnökségi ülések és egy köz‐

gyűlés során megtörtént.

Részben sikeres, illetve több erőfeszítést kívánó tevékenységeink egyike a tagozatok programszerű működése volt. A hét hazai és hét határon túli tagozat működése igen változatosan alakult (öt új tagozatvezető kezdte meg munkáját). A tagozatok fele programszerűen és folyamatosan működött, tagtoborzásuk több‐

nyire sikeres volt, legalább évi két MRTT megjelölésű (saját rendezésű vagy társ‐

szervezésű) rendezvényt tartottak. Ilyen tagozatok: Nyugat-Dunántúl (Sopron, Győr), Közép-Magyarország (Budapest, Gödöllő), Vajdaság (Szabadka), Dél-Alföld (Szeged, Kecskemét), Észak-Alföld (Debrecen), Dél-Dunántúl (Pécs), Észak-Ma‐

gyarország (Miskolc). A tagozatok negyede működött, illetve alkalmanként műkö‐

dött, ezek: Székelyföld (Csíkszereda, Székelyudvarhely), Közép-Erdély (Kolozsvár), Partium (Nagyvárad) és Közép-Dunántúl (Veszprém). Három tagozat (Nyugat- Szlovákia, Kelet-Szlovákia és Kárpátalja) továbbra is az „újjászervezendő” kategó‐

riába tartozik.

A másik csak részben sikeres tevékenységünk a hazai társszervezetekkel va‐

ló rendszeresebb együttműködés volt. A 2012–2015 között kötött három együtt‐

működési megállapodást egy esetben (a Magyar Urbanisztikai Társasággal) sike ‐ rült magasabb szintre emelni. A folyamatos együttműködés alapja a másik szer ‐ vezet aktivitása és fogadókészsége. Ha bármelyik is hiányzik, akkor a korábbi megállapodás nem tölthető meg tartalommal. Egy új együttműködési megállapo‐

dást kötöttünk 2019-ben, a Doktoranduszok Országos Szövetségével. Közös konfe‐

renciát azonban más társaságokkal (például a Magyar Település- és Területfej ‐ lesz tők Szövetségével, a Határokon Túli Magyarságért Alapítvánnyal) együtt mű ‐ ködésben is szerveztünk.

Középtávú programunk elérésében sokan támogattak minket, ezért köszö‐

nettel tartozunk az elnökség és a számvizsgáló bizottság tagjainak, a tagozatok vezetőinek, társaságunk aktív tagjainak, a Regionális Kutatások Intézetének, ren‐

dezvényeink társszervezőinek, szakmai partnereinknek és támogatóinknak.

Tervek, feladatok a 2020–2023 közötti időszakra Társaságunknak három hazai kihívásra is választ kell adnia:

– az akadémiai szféra teljes bizonytalansága (intézményi, működési, képzé‐

si, együttműködési keretek átalakulása);

– a területi szemlélet pozícióvesztése (mind a közpolitikában, mind a köz‐

életben), ugyanakkor a területi egyenlőtlenségek és a területi problémák erősödése;

– spontán generációváltás (kiöregedő „arany generáció” itthon és a hatá‐

ron túl is).

(4)

Alapelvünk változatlan: Az MRTT a magyar regionális tudomány szakmai fóruma, egy független civil szervezet, amely a területi kutatással, fejlesz‐

téssel, irányítással foglalkozó szakembereket fogja össze.

Kiemelt céljaink:

– Alapítóink munkájának, szellemiségének továbbvitele;

– Szakmai kapcsolatok erősítése. Ezt elsősorban rendezvények keretében tervezzük négy területi szinten: hazai, Kárpát-medencei, közép-európai és európai/nemzetközi együttműködés keretében;

– Nemzetköziesedés további erősítése;

– Területi folyamatok, EU területi politika gyelemmel kísérése, megvitatá‐

sa, a térszemlélet társadalmasítása;

– A tudományos ismeretterjesztés legfontosabb fórumainak támogatása.

Tevékenységek, akciók:

– Tagozatok programszerű működése. A tagozatok anyagi támogatása, szak‐

mai munkájuk erősítése, három tagozat újjászervezése. Évente legalább két tudományos rendezvény, kétévente elnökségi látogatással egybekötött konferencia megszervezése.

– Kiemelt rendezvények (vándorgyűlés, atal regionalisták konferenciája, regionális tudományi esték stb.) rendszeres megszervezése, szervezési in‐

novációk (pl. absztrakt feedback), új rendezvények (pl. vitaestek, szemi‐

náriumok) indítása.

– Stratégiai együttműködés a regionális tudomány legfontosabb szervezete‐

ivel (KRTK Regionális Kutatások Intézete, MTA Regionális Tudományi Bizottság).

– Partnerség a regionális tudományt művelő kutatóhelyekkel, oktatási és szakmai műhelyekkel (egyetemi tanszékekkel, doktori iskolákkal), alapít‐

ványokkal (Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány, Regionális Kutatás Alapítvány „Illés Iván Regionális Tudományi Program”).

– A Tér és Társadalom illetménylapunk, kiadását támogatjuk.

– Az immár a Ludovika Kiadónál megjelenő Studia Regionum könyvsoroza‐

tot támogatjuk (könyvbemutatók szervezésével, könyvek vásárlásával).

– A Deturope folyóirattal a partneri viszony megtartására törekszünk, kon‐

ferenciáink sikeres előadásait angol nyelvű tematikus számokban publi‐

káljuk, s ezek megjelenését nanszírozzuk. Kísérletet teszünk a minőség fenntartására, emelésére.

– Együttműködés elmélyítése a hazai társszervezetekkel (Magyar Statiszti‐

kai Társaság, Magyar Urbanisztikai Társaság, Kistérségek Fejlesztéséért Tudományos Egyesület, Doktoranduszok Országos Szövetsége elnökségé‐

vel), és kapcsolatfelvétel más országos szakmai szervezetekkel (pl. Magyar Földrajzi Társaság).

– Nemzetközi szervezetekkel tartós együttműködés (ERSA – European Regional Science Association, RSAI – Regional Science Association International;

(5)

RSA – Regional Studies Association). Magyar RSAI-tagok számának emelé‐

se. Nemzetközi hírek, események kommunikálása a tagok felé.

– Az ERSA 61. kongresszusának megszervezése Pécsett, 2022-ben.

– Kárpát-medencei együttműködés. Határon túli regionális szakemberek bekapcsolódásának segítése a tudományterület főáramába.

– Kárpát-medence régiói sorozat befejezése (15. kötet megjelenése 2021-ben;

kísérlet egy összegző kötet összeállítására 2023-ban, a 20. évfordulóra).

– Közép-európai együttműködések erősítése: szlovák, lengyel, cseh, osztrák, német, román, szerb, horvát, szlovén viszonylatban, alapvetően az ERSA szekciók rendezvényei keretében (Central European Conference in Regional Science, Central European Winter Seminar of Regional Science).

– Tudományos díjak, elismerések odaítélése (Regionális Tudományért Díj kétévente, Kiváló Ifjú Regionalista Díj évente, Díszoklevél alkalmanként).

– Fiatalok (doktoranduszok, atal oktatók/kutatók/szakértők) és új kollé‐

gák bevonása a társasági munkába, a generációváltás folyamatosságának biztosítása.

– Aktív tagok megtartása (rendszeres kapcsolattartás, pl. kérdőív, visszajel‐

zés kérése), tagtoborzás (tagozatvezetők), adatfrissítés.

– Tavaszi nagyrendezvény szervezése (az RTB-vel közösen, téma: az EU 2021–2027 közötti regionális politikája).

– Területfejlesztők, vállalati szakemberek elérése, potenciális partnerlista készítése.

– A működés és a rendezvények pénzügyi, szervezeti hátterének biztosítása.

Új informatikai infrastruktúra megteremtése.

– Rendszeres hírszolgáltatás (hírlevél, honlap, Facebook), ehhez folyamatos hírszolgáltatás kérése a tagoktól, tagozatoktól.

A bemutatott programot a társaság elnöksége megvitatta és jóváhagyta.

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Cél: a társadalom és gazdaság regionális egyenlőtlenségeinek feltárása, az egyes területi folyamatok nyomon követése.

A regionális kutatási módszert alkalmazó földrajzosok viszont a regionális elemzések történeti kérdések elemzésében való falhasználásától ódzkodnak, s elsősorban

E regionális szervezet illetékessége a regionális programok (és a területfejlesztési alapból finanszírozott területi alprogramok) előkészítésére és

Nagy Erika • tudományos főmunkatárs, Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Alföldi Tudományos Osztály (Békéscsaba).. Nagy

Adatszámítási mód Az adott kategóriában foglalkoztatott nő pedagógusok száma az adott kategóriában foglalkoztatott összes pedagógus arányában, százalékban..

A Regionális Tudományi Társaság alapítói felismerték, hogy a regionalizmus eszméjének elsajátításával, a világosan megfogalmazott stratégiákkal és biztos lába- kon

Constantin, a Román Regionális Tudományi Társa- ság elnöke, a Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem professzora volt, aki a Keys to harmonizing EU places through

Az egy fogyasztási egységre jutó átlagos havi jövedelem Szabolcs—Szatmár megyében 1968—ban az országos átlag 89 szó- zaléka (míg az egy főre jutó 867 százaléka) volt..

A megszûnõ költségvetési szerv általános jogutódja a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (székhelye: 7621 Pécs, Papnövelde

Könyvtár tudományi fordítások jegyzéke.. Magyar Nemzeti

A szerencsés véletlenek, benne szubjektív tényezők közé sorolom, hogy a Szegeden 1994-ben elindult közgazdászképzés szervezése során képbe kerültem, mint

Sajátos eredményre jutottunk a GMD esetében, ahol az innovációk (vagy sokkok) kaptak komolyabb súlyozást.. Pénzügyi idősorok hiányzó adatainak kezelése –

Kiadó: Regionális Tudományi Társaság 24000 Szabadka, Corvin Mátyás u.. Takács Zoltán (szerk.), 2015 Nyelvi lektor:

Ebben a tanulmányban röviden áttekintettem az evolúciós gazdaságföldrajz evolúciós közgazdaságtani és regionális tudományi kötődését, valamint a szűkebben vett

Új hangsúlyok a területi fejl ő désben” címmel, a Magyar Regionális Tudományi Társaság Dél-alföldi Tagozata, az MTA Területi Bizottsága Gazdaságtudományi

A regionális (és helyi) önkormányzatoknak jogosultsága legyen a regionális önkor- mányzatok és hatóságok közötti határ menti együttműködés jogi keretének

A járvány 2020 első hónapjaiban érkezett Magyaror- szágra, a magyar gazdaság ezt megelőzően is lassulóban volt, majd a teljesítménye látványosan romlott.. 7 A GDP

A Regionális Tudományi Akadémia (Regional Science Academy) érdekében kiadott 2016-os Kiáltvány (Nijkamp, Kortit 2016) szerint a regionális tudomány különböző

a) A Doktori Iskolában magyar és angol nyelvű képzés folyik. A Doktori Iskola képzési tervét, számonkérési rendjét, a tantárgyakat és az azokra adható kreditek

A regionális identitás képes arra, hogy a helyi kulturális vagy regionális saját- ságokat kihangsúlyozza, valamint hogy hozzájáruljon a régió jó hírnevéhez, és ezál-

4.8. A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata, 1958. Farkas Tibor hagyatéka. Farkas Tibor hagyatéka.].. A Balatonkörnyék Regionális Tervvázlata, 1958. ábra - A regionális

Gábrity Molnár Irén-Ricz András (szerk.): Kistérségek életereje - Délvidéki fejlesztési lehetőségek, Regionális Tudományi Társa- ság, Szabadka. Kincses Aron-Takács

Az anyaghegyek összetételéről elmondható, hogy nagyságukat a DMI három fő össze- tevője, az étkezési és takarmányozási célú biomassza, az építőipari nyersanyagok (pl.